RHM katalog

 

Embed or link this publication

Description

RHM katalog, RHM Kök

Popular Pages


p. 1

ÅTERFÖRSÄLJARE RHMKÖK info@rhm.se www.rhm.se

[close]

p. 2

Hållnäs En halvö i norra Roslagen. Här finns vacker kust med magiska klippor vid havets kant, trollskog med inslag från guckusko till vindpinad tall, fiskerika vatten, gott om vilt i skog och mark, men inte minst en befolkning som strävsamt har bevarat dess skönhet.

[close]

p. 3

Innehåll Förord Organisation Tradition & Vision Tillbaks till rötterna 51 Lönnö 53 Sikhjälma 54 Hjälmunge 55 Hållen 55i Fågelsundet 56 Vavd 57 Slada Tillbehör Krönlister Ljusrampslister Bänkskivor Beslag Skåpfakta del 1 Skåpfakta del 2 Skåpfakta del 3 Anteckningar

[close]

p. 4

- RHM i Hållnäs AB RHM är ett företag som utvecklades för att tillmötesgå kundens behov genom att (sedan 1982) lära sig renoveringens konst och problematik. Vi sammanför renovering och nyproduktion till en ny nivå, anpassad efter miljön. Filosofi RHM erbjuder kök i kostnadseffektiva lösningar där renovering, utbytes och nytillverkning kompletterar varandra och ger oändliga valmöjligheter och lösningar för kunden. Vision En slimmad organisation där RHMs logistik och produktion är helt datorstyrd, och endast kvalitetskontroll sköts manuellt. Renovering & Lackering 1982 Tierps Lackverkstad öppnar upp portarna till lokalen på 45 m². Utökning 1985 Ny delägare träder in. 1991 Kris i fastighetsbranschen. Antalet ordrar går ner med 40%. 1997 2000 Mapaz, ett datasystem som styr Material & Produktion, gör sitt inträde. Första CNC-maskinen införskaffas. Färgbutiken ”Färgforum i Tierp” startas. Expanderar in i 2000-talet 2002 Tierps Lackverkstad byter namn till RHM i Hållnäs AB 2009 Ritprogram beställs. 2006 2007 2008 Nuvarande VD blir ensam ägare i företaget. Förfrågan på ett köksritningsprogram förs fram. RHM börjar tillverka kök och har nu ett antal återförsäljare. Färgbutiken ”Färgforum i Tierp” blir ett dotterbolag. RHM blir en del av de 8% i Sverige med kreditvärderingen AAA. 2010 2011 2012 Färgbutiken byter namn till Happy Homes. Webbutiken RHM Online startas. Ritprogrammet är nu färdigutvecklat, återförsäljare har tränat färdigt. Nya återförsäljare skall nu värvas till RHM. 03

[close]

p. 5

VD Administrativ personal Återförsäljare RHMKÖK Produktionsplanering Steg 1 Förarbete vid renovering och nytillverkning. Ser till att de olika delarna i produktionslaget (lackering, snickeri och montering) samarbetar och håller schemat. Snickeri Steg 2 Nytillverkning av exempelvis luckor, skåp, kök, specialbyggda möbler m.m. Montering/Lager Steg 3 Lagerhantering samt montering av nytillverkade produkter och specialbyggen. Lackering Steg 4 Denna del av produktion tar hand om lackering i både nytillverkning och renovering. Kvalitetskontroll Steg 5 Besiktning av färdiga produktioner för eventuella defekter eller orderfel. Utförs innan varje leverans sker. Transport Steg 6 Hämtning och leverans av kök i Uppland och Gästrikland området fem dagar i veckan. Övriga delar av landet levereras av Schenker Transport. 04

[close]

p. 6

TRADITION VISION För oss på RHM är TRADITION den broschyr du nu håller i dina händer. Det är erfarenheten vi under åren har samlat på oss och de vi lärt oss fungerar bäst, alltifrån design till utförande. VISION är det DU med dina ideer, intryck och passion väljer att skapa. Många har en bild av hur deras drömkök ska se ut och det är där vår Tradition samverkar med din Vision. Dina idéer för- vandlas i vårat köksprogram till ett egetdesignat kök. 05

[close]

p. 7

1. LJUSRAMPSLIST LJRR2 K2 LJRR100 K5 LJRV45 K7 LJRVR K3 LJRR10 K4 LJRR242 K1 TILLBAKA TILL R Ö T T E R N AStandardkulörer Hpråolldnuäksteärrnagrhuandr veunxoiVtciftrhaminLsjuuptsiibfrralååtniodnGeeunslsaföfGryrvröaånrutvgeGårknråsgasmpCuhrneekmtteeorc. h 1. Jacob Brauns karta från år 1701. 2. Jacob Brauns beskrivning av Hållnäs Soken (se nedan) samt dess byar (se sidan 07-13) år 1701. 3. På den ekonomiska kartan från 1953 letar vi efter platser inom byarna som har ett namn på en sjö eller en myr som sedan ger sitt namn till de olika köksluckeserierna. 4. Norra Roslagens 1: a Båtmanskompani i Hållnäs Socken har bidragit med sina Roten (byar) för att skapa vår artikelserie: 50 Edvalla 51 Lönnö 52 Edsätra 53 Sikhjälma 54 Hjälmunge 55 Hållen 56 Vavd 57 Slada 58 Göksnåre 59 Barknåre 60 Kärven LJUSRAMPSLIST 4. 3. 61 Årböle Påbyggnad under väggskåp för att dölja exempelvis 2. Hållnäs Sokens beskljursikfänlilonrgså som lysrör eller grenuttag för el. Hållnäs Soken som är den västre sidan i bredde med Löfsta Sohn löper , och å öster sidan så wähl som den norra med stora Hafssidan omhwälwes , är från Upsala Stad nästan i samma wäderstrek med Löfsta belägen doch lijtet ostligere , och ifrån bete. Stad till Sochnens begynnelse är 6 1/4 mijhl , hwar från sedan till Hållnäs kyrKkaANärT1PR½OmFiIjLhl , sträckandes sig i längden 1 2 3 4 5 6 7ifrån S.O. till N.W. 2 1/4 mijhl , och i bredden å Söder ändan emot Wahlö Sohn 3/4 mijhl, och bredden i Norr ändan ifrån Hållnäs udden till Grönö 1½ mijhl , är mycket berg och af oländig mark , samt af siöar och träsKk1 medKm2 ossarK3myckeK4t genoKm5 skurnK6e. DenKn7 e Sohn med alla sine Bye rågångar och skillnader är af Lantmätaren Göstaf Svebell Ao 1699 och Siökanten iämte insiöarne winteren 0156der efter Ao 1700 afmätte .fölliande Hemman och byar äro i denna Sohn belägne , nembl.

[close]

p. 8

,

[close]

p. 9

TRADITION SIKHJÄLMA Standardkulörer Vit Ljusblå Gul Grön Grå Creme 53D Marskär 2 53C Marskär 10 53B Örnberg 2 53A Örnberg 4 K5 P5 19 mm K6 P4 16 mm 53G Kapplasse L 53F Osmossen 4 K5 P5 19 mm K7 P6 19 mm K4 P4 16 mm K4 P4 16 mm 53 SIKHJÄLM Denne by har tämmelig stor uthmark i nor emot stora Saltsiön stötandes , öfwer alt mest skön och Capital skog , men ellist nog kärachtig , samt berg och stenig , Her ibland doch grof timberskog wext är. Nor om byn efther Siähl siön efter Hållens rörgång i Saltsiön och wijdare efter Marören är hela den skogstrackten under Löfsta Bruk af bönderne sålt , hwarpå redan de låtet dem begynna at kohla som Engewreta och flere som ingen skog mehra igen hafwa at kohla af , den öfrige dehlen , så omkring byn , som söder emot Engewreta ähr äf:n och behållen och god kohlskog som på somblige stellen är wexlig mark , men på wäster sidan om byn från Sijkhielma Siön åth Örnberget i Saltsiön skön furu och timberskog , så att denna by till sin fulkomblige nödtorft alt framgent kohlskog hafwer . KANTPROFIL 1 234567 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 08

[close]

p. 10

TRADITION HJÄLMUNGE * 54E Bok * Kantlist 54BC 54BD 54BE 54BF 54BG 54BH 54BI * Standardkulörer Vit Ljusblå Gul Grön Grå Creme 54D Ek 54C Björk 54B Melamin Vit 2,0 list K2 P1 16 mm K2 P2 16 mm 54F Valnöt 54H Körsbär 54G Vit Ask K2 P2 16 mm K2 P2 16 mm K2 P2 16 mm K2 P3 16 mm K2 P2 16 mm K2 P3 16 mm 54I Wenge 54 HJÄLMUNGE Hielmunge består efter Cronanes Jordebok af 5 Halfwa Skatteh:n alla ifrån Kungl: Majt. och Cronan under Löfsta Bruk köpte , om 7 , 5 1/3 , 4 1/3 , 6 2/3 och 4 1/3 örl:d Hwartera , alla Hem:n nog till des skatträtt under Bruket graverade , dess uthmark eller ägor i bredde Nor och söder så med Slada som Edwalla löper ½ mijhl , långa och smala , kärachtig och stenig mark , all dess skog af kohlat ingen frodwext uthan trögwext mark , förslår lijtet eller intet för bönderne att kohla af , Hafwer begynt att lijtet om åhret af den nywexte skogen att kohla till Löfsta Bruk som der från wed pas 1½ mijhl beläget är , denne bys Siö löper i Slada åhn åt Saltsiön. KANTPROFIL 1 23456 K1 K2 K3 K4 K5 K6 7 K7 09

[close]

p. 11

TRADITION HÅLLEN Standardkulörer Vit Ljusblå Gul Grön Grå Creme 55F Örnstenen 55E Hammarviken 55C Måsörarna 55A Killskär K2 P4 16 mm K2 P5 16 mm K2 P5 16 mm 55C Måsörarna Vitrin 4 55C Måsörarna Vitrin 1 K2 P5 16 mm K2 P5 16 mm K2 P5 16 mm Pristillägg: Vitrin 1 + 250:- / Vitrin 4 + 350:- / Vitrin 6 + 450:- / Vitrin 8 + 550:- 55C Måsörarna Vitrin 6 K2 P5 16 mm K2 P5 16 mm 55C Måsörarna Vitrin 8 55 HÅLLEN Denna by har en stor och wijd uthmark runt omkring sig , är med pas ½ mijhl i längd , och af lijka bredd går uthi Hafwet som ett Nääs , hwilken Siön omhwelfwer , och i östersidan en hop holmar och skär ingriper, och ellist stora Östersiön eller Sinus Botnieus uthanför sig hafwer,är äfwen och så långt i Siön Rådande till de uthom Näset eller Capelsborgen belägne ÿttersta Hafsskär och Holmar , som Biörnen derest Strömmingsfiske är , hwar uthan är stora Segelleden från Wäster Norlanden åth Öregrund och så wijdare till Stockholm , men Skutleden som Jernet föres från Löfsta och Wässlandsfiählen går emellan holmen Fogeln och udden och nor om Rööhättan åth Öregrund , Hafwandes denna Skärgård för de Siöfarande i synnerhet Biörnen som längst uth ligger. KANTPROFIL 1 2345 K1 K2 K3 K4 K5 6 K6 7 K7 10

[close]

p. 12

TRADITION FÅGELSUNDET Standardkulörer Vit Ljusblå Gul Grön Grå Creme 55I6 Länsman 55I5 Fågeln 55I4 Björn 55I3 Källen 55I6 Länsman (Vitrin) 55I7 Långören K2 P6 19 mm K2 P6 19 mm K2 P5 19 mm K2 P6 19mm 55I FÅGELSUNDET Fågelsundet är ett fiskeläger som tillhör Hållen by. Under 40talet hade c:a 30 fiskelag sin hemmhamn här. Mängden av strömming under denna tid var hög, så för de som inte var mobiliserade under kriget var det goda tider. Långsamt minskade strömmingsfisket och under 70-talet lades det helt ner och idag använder man fiskeläget främst till sommarboende. K2 P6 19 mm K2 P6 19 mm KANTPROFIL 1 234567 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 11

[close]

p. 13[close]

p. 14[close]

p. 15

TILLBEHÖR Med AVENTOS HF viks den tvådelade frontenpå mitten och lyfts uppåt. Perfekt för höga väggskåp, eftersom handtaget förblir enkeltatt nå. Med AVENTOS HF kan man även planera för olika höga fronter. ■ Stänger mjukt och tyst, tack vare BLUMOTION ■ Öppnas enkelt och bekvämt ■ Stannar i önskad position ■ Lättillgängligt skåpsinnehåll ■ Enkel montering och justering ■ Stabil, även med breda fronter ■ Lång livslängd ■ Valfri handtagsposition ■ Nyhet: SERVO-DRIVE för AVENTOS, vår elektriska öppnings- och stängningsfunktion för väggskåp AVENTOS HK lyfter och svänger fronten mjukt uppåt och lämpar sig speciellt för klaffar i väggskåp med låg fronthöjd, i högskåp eller över kylskåp. Vid utvecklingen togs hänsyn till skåp med krönlister. ■ Stänger mjukt och tyst, tack vare BLUMOTION ■ Öppnas enkelt och bekvämt ■ Stannar i önskad position ■ Lättillgängligt skåpsinnehåll ■ Anpassad för väggskåp med krönlister ■ Överskådligt sortiment, många användningsområden ■ Enkel montering och justering ■ Stabil, även med breda fronter ■ Lång livslängd ■ Nyhet: SERVO-DRIVE för AVENTOS, vår elektriska öppnings- och stängningsfunktion för väggskåp Med AVENTOS HS svänger fronten upp över skåpet. Lyftklaffen för vinklade fronter är även anpassad för skåp med krönlister. ■ Stänger mjukt och tyst, tack vare BLUMOTION ■ Öppnas enkelt och bekvämt ■ Stannar i önskad position ■ Lättillgängligt skåpsinnehåll ■ Anpassad för väggskåp med krönlister ■ Överskådligt sortiment, många användningsområden ■ Stabil, även med breda fronter ■ Nyhet: SERVO-DRIVE för AVENTOS, vår elektriska öppnings- och stängningsfunktion för väggskåp AVENTOS HK-S lämpar sig för mindre väggskåp,t.ex. ovanför förrådsskåp eller kyl och frys. Om det finns tillräckligt med plats ovanför skåpet är det möjligt att montera krönlister. ■ Speciellt anpassad för små överhängda luckor ■ Stänger mjukt och tyst, tack vare BLUMOTION ■ Stannar i önskad position ■ Lättillgängligt skåpsinnehåll ■ Anpassad för väggskåp med krönlister ■ Överskådligt sortiment, många användningsområden ■ Enkel montering och justering ■ Stabil, även med breda fronter TIP-ON - Handtagsfria fronter Med AVENTOS HL lyfter du fronten vertikalt uppåt. Detta klaffsystem är ideliskt i hög- eller väggskåp för att t.ex. dölja en micro. TIP-ON-enheten kan borras in i stommens framkant ■ Stänger mjukt och tyst, tack vare BLUMOTION ■ Stannar i önskad position ■ Lättillgängligt skåpsinnehåll ■ Anpassad för väggskåp med överliggande skåp eller krönlister ■ Överskådligt sortiment, många användningsområden ■ Stabil, även med breda fronter ■ Lång livslängd ■ Nyhet: SERVO-DRIVE för AVENTOS, vår elektriska öppnings- och stängningsfunktion för väggskåp TIP-ON-enheten kan även monteras i skåpet med hjälp av en adapterplatta 37/32 TIP-ON-enheten kan även monteras i skåpet med hjälp av en rak adapterplatta Plattan är monterad mittemot TIP-ON-enheten och limmas eller skruvas fast på luckan TILLBEHÖR Det finns en hel rad små och stora förbättringar du kan göra för att få ditt kök till en mer modern standard. Ni som har gamla trälådor i köket har tex möjligheten att uppgradera till metalllådor, en av de största förbättringarna man kan göra. Precis som med renovering av luckorna går det även att byta ut basen dvs. lådor, gångjärn och luckdämpare. 14

[close]

Comments

no comments yet