PELAN STRATEGIK MPJ 2014-2018 (PINDAAN 2016)

 

Embed or link this publication

Description

PELAN STRATEGIK MPJ 2014-2018 (PINDAAN 2016)

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

Perutusan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Jasin BAB 1 - PENDAHULUAN Ringkasan Eksekutif Pengenalan Carta Organisasi Fungsi dan Peranan Punca Kuasa Stake Holder dan Pelanggan BAB 2 - SENARIO PERSEKITARAN Analisis Persekitaran BAB 3 - HALA TUJU STRATEGIK Visi, Misi, Slogan dan Motto Nilai Bersama Objektif Strategik Pelan Tindakan Mekanisma Perlaksanaan Elemen Penentu Kejayaan Perancangan Masa Depan Penutup i 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 - 27 28 29 30 31

[close]

p. 4[close]

p. 5

Bismillahirrahmanirrahim, Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah s.w.t dengan limpah kurnia dan keizinannya, Pelan Strategik Majlis Perbandaran Jasin 2014-2018 telah siap dirangka untuk tempoh lima tahun. Pelan ini merupakan hasil dari kajian serta semakan semula terhadap pelan sebelumnya. Walau bagaimanapun setelah dua tahun berlalu didapati program yang telah dirangka perlu dipinda sejajar dengan perubahan persekitaran dan keperluan stakeholder serta pelanggan. Program sedia ada telah dipinda dan disusun semula selaras dengan sasaran bagi mencapai MISI, VISI dan Objektif Strategik Majlis Perbandaran Jasin yang telah ditetapkan. Pindaan Pelan Strategik ini juga membolehkan MPJ terus kekal sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang bersih dan hijau dengan mengekalkan kemampanan serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat tempatan terhadap pembangunan di kawasan sekitar. Di dalam Pelan Strategik ini, segala usaha Majlis Perbandaran Jasin untuk menjadikan Jasin sebuah perbandaran dinamik yang mengutamakan pembangunan lestari dan bestari tidak akan tersasar daripada landasan yang telah dirancang. Ia bagi memastikan mutu perkhidmatan perbandaran yang ditawarkan adalah setanding dengan PBT yang lain dan sejajar dengan hasrat kerajaan menjadi negara maju menjelang 2020. Akhir kata tahniah dan syabas diucapkan kepada semua warga kerja Majlis Perbandaran Jasin yang telah berusaha gigih bagi melaksanakan pindaan Pelan Strategik Majlis Perbandaran Jasin. “MPJ Prihatin Dihatiku” Shadan bin Othman Yang Dipertua Majlis Perbandaran Jasin i

[close]

p. 6[close]

p. 7

BAB 1 : PENDAHULUAN

[close]

p. 8[close]

p. 9

Pelan strategik merupakan dokumen halatuju MPJ yang amat penting untuk dijadikan garis panduan bagi mencapai Perbandaran Dinamik yang mengutamakan pembangunan lestari dan bestari. Dokumen ini juga merupakan salah satu daripada usaha MPJ dalam mencipta dan membentuk budaya kerja dan identitinya tersendiri. Hasrat MPJ adalah untuk mewujudkan persekitaran perbandaran yang terbaik melalui perkhidmatan perbandaran yang berkualiti, telus dan cekap melalui penggembelingan tenaga dan sumber secara efisien. Majlis Perbandaran Jasin telah membuat pindaan kepada program-program bagi objektif strategik yang telah ditetapkan. Pindaan dibuat berdasarkan perubahan kepada struktur jabatan bagi menghadapi cabaran semasa. Program dan sasarannya dirangka semula untuk merealisasikan visi dan misi Majlis Perbandaran Jasin. Untuk itu sebanyak 50 program telah disusun semula berdasarkan 5 objektif strategik yang telah ditetapkan. 1

[close]

p. 10[close]

p. 11

Penubuhan Majlis Daerah Luar Bandar Jasin (Jasin Rural District Council) telah diwartakan dibawah seksyen 399, Municipal Ordinan yang berkuatkuasa mulai 23 Ogos 1957. Selaras dengan penguatkuasaan Akta KerajaanTempatan ( Akta 171 ) pada tahun 1976, maka pada 1 Julai 1978, Majlis Daerah Luar Bandar Jasin telah mendapat pengiktirafan dan dinamakan sebagai Majlis Daerah Jasin. Pada 1 Januari 2007, Majlis Daerah Jasin telah dinaiktaraf kepada Majlis Perbandaran Jasin melalui Warta Kerajaan yang disiarkan pada 28 Disember 2006. Majlis Pengisytiharan rasmi telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama, Yang Dipertua Negeri Melaka pada 17 Januari 2007 di Stadium Jasin. MPJ meliputi kawasan seluas 634 km persegi. Terdapat 2 Bandar utama iaitu Bandar Jasin dan Bandar Merlimau serta 10 pekan-pekan kecil. MPJ melaksanakan pembangunan yang terancang melalui Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan Daerah Jasin 2020. 2

[close]

p. 12

UNIT UNDANG-UNDANG UNIT PUSAT SETEMPAT JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN & PERKHIDMATAN JABATAN KEWANGAN JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA JABATAN KAWALAN PERNIAGAAN JABATAN KORPORAT & KHIDMAT MASYARAKAT YANG DIPERTUA SETIAUSAHA JABATAN PENGUATKUASAAN 24 AHLI MAJLIS UNIT AUDIT DALAM JABATAN KEJURUTERAAN JABATAN PERANCANG BANDAR & DESA JABATAN LANSKAP & PERKHIDMATAN BANDAR JABATAN KAWALAN BANGUNAN JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 3

[close]

p. 13

Berdasarkan peruntukan yang terdapat dalam Akta 171, Akta 172 dan Akta 133, fungsi MPJ dibahagikan kepada lima bidang utama: KEBERSIHAN ALAM SEKITAR Pengindahan Kawasan dan Jalan-jalan Utama Penyediaan dan Penyelenggaraan Kawasan Rekreasi Penyediaan dan Penyelenggaraan Sistem Perparitan Pemantauan dan Penyelenggaraan Kawasan Lapang / Hijau KESIHATAN AWAM Kawalan Pelesenan Premis Perniagaan Kawalan Kebersihan Premis Makanan Kawalan Kebersihan Ladang Ternakan Kawalan Vektor dan Rodensia Kawalan Binatang Liar dan Terbiar PEMBANGUNAN Mengawal Pembangunan Melalui Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan Mengawal dan Menguatkuasa Kelulusan Pelan Pembangunan Mengawal dan Menguatkuasa Kelulusan Pelan Kerja Tanah Mengawal dan Menguatkuasa Kelulusan Pelan Jalan dan Parit Mengawal dan Menguatkuasa Kelulusan Pelan Landskap Mengawal dan Menguatkuasa Kelulusan Pelan Lampu Awam Mengawal dan Menguatkuasa Permit Bangunan Sementara KEMUDAHAN AWAM & INFRASTRUKTUR Menyediakan dan Menyelenggara Kemudahan Awam Menyediakan dan Menyelenggara Infrastruktur Perbandaran Menguruskan Tempat Letak Kereta SOSIAL Program-program Kemasyarakatan (Kebudayaan, Sosial, Agama, Belia, Sukan) Program Bandar Mampan Program Bandar Selamat Program Local Agenda 21 Bantuan Bencana Alam 4

[close]

p. 14

AKDTEABSPAAEN1RD9A7AN6RC(AADKNATGNAA1N72) KTEAERKM(ATAPAJ1KAA9TT7AAA6NN171) PUNCA KUASA MPJ AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1976 (AKTA 133) 5

[close]

p. 15

STAKEHOLDER KETUA MENTERI MELAKA MAJLIS MESYUARAT KERAJAAAN NEGERI SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MELAKA KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI KERAJAAN ORANG AWAM/ NGO SEKTOR SWASTA/ KOMUNITI PERNIAGAAN PELANGGAN 6

[close]

Comments

no comments yet