Laporan Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan 2015

 

Embed or link this publication

Description

Laporan Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan 2015

Popular Pages


p. 1

Lampiran 1 PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR Matlamat : Pewujudan Persekitaran Yang Berkualiti dan Sejahtera di Negeri-negeri Melalui Perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa Yang Berkuaiti, Sejahtera dan Mampan Menjelang 2020. Dengan itu kami berjanji untuk : 1. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun; 2. Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Kebenaran Merancang Tidak Melebihi 14 Hari; 3. Menyelaras Penyediaan RT Dan RKK Serta Memantau Pelaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia 5 Tahun; 4. Menyedia Pelan Projek Khas Dalam Tempoh 60 Hari; 5. Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) 2 kali setahun; 6. Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan; 7. Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Terperingkat) Dalam Tempoh 5 Hari; 8. Memberi Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh 5 Minit; 9. Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh 30 Hari;

[close]

p. 2

PIAGAM PELANGGAN 1 : Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali Setahun; i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang ii. Kod Kategori Agensi : C iii. Nama Ketua Agensi : Pn. Hjh. Hazizah Binti Sulaiman iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001 v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En. Nor Akhiruddin b. Mohamad Nazri 1. OUTPUT Dasar perancangan bandar dan desa. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Dasar yang diterimapakai dan dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan agensi kerajaan negeri. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tahap pencapaian adalah 100%. Tiga (3) mesyuarat telah diadakan iaitu: i. Mesyuarat JPN Bil. 1/2015 pada 13 Januari 2015; ii. Mesyuarat JPN Bil. 2/2015 pada 22 September 2015; dan iii. Mesyuarat JPN Bil. 3/2015 pada 07 Disember 2015 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi : Kementerian : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 2

[close]

p. 3

PIAGAM PELANGGAN 2 : Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Kebenaran Merancang Tidak Melebihi 14 Hari i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang ii. Kod Kategori Agensi : C iii. Nama Ketua Agensi : Pn. Hjh. Hazizah Binti Sulaiman iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001 v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En. Akhbar Zahim b. Said 1. OUTPUT Ulasan perancangan. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tepat, terkini dan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh diterima. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tahap pencapaian adalah 79.1% Jumlah permohonan : 490 Proses 14 hari : 388 Proses melebihi 14 hari : 102 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi : Kementerian : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 3

[close]

p. 4

PIAGAM PELANGGAN 3 : Menyelaras Penyediaan RT Dan RKK Serta Memantau Pelaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia 5 Tahun; i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang ii. Kod Kategori Agensi : C iii. Nama Ketua Agensi : Pn. Hjh. Hazizah Binti Sulaiman iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001 v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En. Mohamad Irewan b. Hanafi 1. OUTPUT Warta Kerajaan Negeri berkenaan RT dan RKK berkenaan 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tepat dan mempunyai kuasa perundangan. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tidak Dinilai. Tiada penyediaan RT dan RKK yang dilaksanakan pada tahun 2015 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi : Kementerian : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 4

[close]

p. 5

PIAGAM PELANGGAN 4 : Menyedia Pelan Projek Khas Dalam Tempoh 60 Hari; i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang ii. Kod Kategori Agensi : C iii. Nama Ketua Agensi : Pn. Hjh. Hazizah Binti Sulaiman iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001 v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En. Muhammad Afiq b. Omar 1. OUTPUT Pelan pembangunan/tatatur. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Pelan rujukan pembangunan sahaja. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tidak Dinilai. Tiada pelan yang disediakan pada tahun 2015 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi : Kementerian : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 5

[close]

p. 6

PIAGAM PELANGGAN 5 : Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) 2 kali setahun i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang ii. Kod Kategori Agensi : C iii. Nama Ketua Agensi : Pn. Hjh. Hazizah Binti Sulaiman iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001 v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En. Nor Akhiruddin b. Mohamad Nazri 1. OUTPUT Mesyuarat Penyelarasan OSC 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Arahan dan Maklumat Perancangan Terkini dan Tepat untuk digunapakai oleh OSC dalam pemprosesan permohonan. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tahap pencapaian adalah 100%. Dua (2) Mesyuarat dengan Ketua Unit OSC telah diadakan iaitu: i. Bil. 1/2015 pada 02 April 2015 di Bilik Mesyuarat JPBD Pahang; dan ii. Bil. 2/2015 pada 10 Disember 2015 di Bilik Mesyuarat JPBD Pahang. 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi : Kementerian : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 6

[close]

p. 7

PIAGAM PELANGGAN 6 : Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang ii. Kod Kategori Agensi : C iii. Nama Ketua Agensi : Pn. Hjh. Hazizah Binti Sulaiman iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001 v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En. Kamarulzaman b. Tugiman 1. OUTPUT Keputusan bertulis Lembaga Rayuan. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Keputusan bertulis Lembaga Rayuan dipertimbang dan dipersetujui oleh ahli Lembaga Rayuan. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tidak Dinilai. Masih dalam proses pelantikan ahli dan tiada kes diterima oleh Pendaftar Lembaga Rayuan Negeri Pahang bagi tahun 2015 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi : Kementerian : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 7

[close]

p. 8

PIAGAM PELANGGAN 7 : Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Terperingkat) Dalam Tempoh 5 Hari i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang ii. Kod Kategori Agensi : C iii. Nama Ketua Agensi : Pn. Hjh. Hazizah Binti Sulaiman iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001 v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En. Akhbar Zahim b. Said 1. OUTPUT Salinan pelan zoning, sebahagian syit piawai dan garis panduan/piawaian perancangan serta lain-lain maklumat perancangan yang tidak terhad melalui surat. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tepat dan boleh digunakan untuk tujuan perancangan projek dan kebenaran merancang. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Pencapaian adalah 100% Daripada 130 pelanggan yang diberi maklumbalas dalam tempoh 1 hari. 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi : Kementerian : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 8

[close]

p. 9

PIAGAM PELANGGAN 8 : Memberi Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh 5 Minit i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang ii. Kod Kategori Agensi : C iii. Nama Ketua Agensi : Pn. Hjh. Hazizah Binti Sulaiman iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001 v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :Pn. Maszita Abdul Aziz 1. OUTPUT Memberi khidmat nasihat perancangan di kaunter melalui Borang Pertanyaan. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Maklumat yang tepat dan tekini. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Pencapaian adalah 100%. Sebanyak 25 pelanggan jabatan yang berurusan dikaunter telah diberi layanan dalam tempoh 5 minit. 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi : Kementerian : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 9

[close]

p. 10

PIAGAM PELANGGAN 9 : Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh 30 Hari i. Nama Agensi : JPBD Negeri Pahang ii. Kod Kategori Agensi : C iii. Nama Ketua Agensi : Pn. Hjh. Hazizah Binti Sulaiman iv. No. Telefon dan Faks : 09-5721181 / 09-5732001 v. Nama pegawai yang boleh dihubungi untuk mendapatkan maklumat tambahan :En. Akhbar Zahim b. Said 1. OUTPUT Ulasan perancangan. 2. STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Tepat, terkini dan diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh diterima. 3. TAHAP PENCAPAIAN STANDARD PERKHIDMATAN/KELUARAN Pencapaian adalah 99.6%. Jumlah permohonan : 1467 Proses melebihi 30 hari : 5 4. KOMITMEN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN Tiada. Kod Kategori Agensi : Kementerian : A – Jabatan Persekutuan C – Peringkat Negeri B – Badan Berkanun Persekutuan D – Pihak Berkuasa Tempatan 10

[close]

Comments

no comments yet