Kocham Żagań Listopad 2016

 

Embed or link this publication

Description

Kocham Żagań Listopad 2016

Popular Pages


p. 1

ISSN: 2451-3687 Nr 3/2016 Listopad 2016 Nakład: 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny Miasto Żagań Nieoczekiwana zmiana planów INFORMACJE MIEJSKIE STR. 2 Kolej na dworzec INWESTYCJE STR. 6 Pasowanie pierwszaków EDUKACJA STR.15 Miasto przyjazne Seniorom Cały tydzień (od 9 do 15 października) Żaganiem rządzili Seniorzy. To wyjątkowe święto zainaugurowaliśmy na wesoło – występem kabaretu “Oj, tam! Oj, tam” z programem “Dla zdrowotności czyli Internet, krupnik i niebieska tabletka”. W poniedziałek zadbaliśmy o strawę duchową. Wyjątkową mszę świętą w intencji żagańskich seniorów odprawił Ksiądz Proboszcz Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Jarosław Stoś. Następnie o godzinie 16:00 spod Pałacu Książęcego wyruszył roześmiany i kolorowy korowód, który po dotarciu pod Urząd Miasta otrzymał z rąk Burmistrza Daniela Marchewki klucze do miasta. APELUJEMY! W  związku z  licznymi zgłoszeniami dotyczącymi obecności dzików na terenach peryferyjnych miasta zwracamy się do wszystkich mieszkańców Żagania z apelem o niedokarmianie tych zwierząt. Zarządców nieruchomości prosimy o  dodatkowe zabezpieczenie śmietników, a  mieszkańców o zamykanie pojemników na odpady. Najzdolniejsi uczniowie Wakacyjne remonty nagrodzeni stypendiami szkół Dzień edukacji narodowej  27 października 2016 roku Burmistrz Daniel Marchewka zaprosił najzdolniejszych... Strona 5  W s z y s t k i e m i e j s k i e placówki przygotowane są doskonale do prowadzenia zajęć... Strona 9  14października2016roku tradycyjnie już uroczyście obchodziliśmyDzieńEdukacji Narodowej... Strona14

[close]

p. 2

2 INFORMACJE MIEJSKIE Listopad 2016 W wydaniu: • Nieoczekiwana zmiana planów str. 2 • 10-lecie współpracy • z Teltow - str. 3 • Żagańskie złote pary - str. 4 • Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni stypendiami str. 5 • Platforma Usług Elektronicznych ZUS dla każdego str. 5 • Kolej na dworzec - str. 6 • Historia kolejnictwa w Żaganiu - str. 7 • Najlepszy projekt w województwie str. 7 • Fotorelacja z Żarskiej - str. 8 • Żagański Budżet Obywatelski - str. 8 • Odnawiamy Kopernika - str. 8 • Wakacyjne remonty szkół - str. 9 • Miasto przyjazne Seniorom - str. 10 • Pola nadzei - str. 11 • O konstytucji - str. 12 • Święto myśliwych i tradycji łowieckich - str. 12 • Taneczny sukces str. 12 • Drużyny Nieprzepartego Szlaku - str. 12 • Szlachetna paczka - str. 13 • Inauguracja roku akademickiego żagańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku str. 13 • Dzień Edukacji Narodowej - str. 14 • Pasowanie pierwszaków - str. 15 • Z “Ogniwem” przez Żagań - str. 16 • Sobieski górą - str. 16 • Czarni wygrali - str. 16 Nieoczekiwana zmiana planów 27 stycznia 2016 roku poinformowaliśmy Państwa o  możliwości zasypania dziury w  Rynku. Po podaniu do publicznej wiadomości tego faktu z  Urzędem Miasta skontaktował się przedstawiciel właściciela działki, który wycofał swoje wcześniejsze pozwolenia, z  uwagi na koszty, jakie inwestor musiałby dodatkowo zaangażować w oczyszczenie terenu w momencie rozpoczęcia inwestycji.  Cała historia rozpoczęła się 8 lat temu. W maju 2008 roku działka o nr 842/1 o powierzchni 1180 m2 wyznaczona została do przetargu (oddanie w użytkowanie wieczyste) za cenę miliona złotych. 10 września 2008 roku odbył się przetarg, w ramach którego Poli – Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. zgłosiło najlepszą ofertę. 10 grudnia 2008 ustanowiono użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zawarto porozumienie do umowy użytkowania wieczystego, określające terminy rozpoczęcia oraz zakończenia budowy na 12 miesięcy od uprawomocnienia się zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oraz termin 24 miesięcy na zakończenie inwestycji. Właściciel gruntu przystąpił do prac archeologicznych. Spółka Poli-Eco wystąpiła o przesunięcie terminów rozpoczęcia inwestycji oraz przedstawiła swoje oczekiwania w  zakresie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta. 28 maja 2015 roku podjęta została uchwała o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Starego Miasta obszar A. W sierpniu wysłano zawiadomienia do instytucji uzgadniających i opiniujących plan o przystąpieniu do jego sporządzenia. Zawarliśmy umowę z Regioplanem wyłonionym w procedurze zapytań ofertowych. Termin wykonania zadania został ustalony w umowie do 15.10.2015 roku, przedłużony następnie o 8 miesięcy. Z uwagi na niedotrzymanie terminu przez wykonawcę, pismem z dnia 25 lipca 2016 roku rozwiązaliśmy umowę i zleciliśmy wykonanie nowego planu urbanistom. 27 stycznia 2016 roku na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej ogłosiliśmy, że otrzymaliśmy zgodę właściciela na zasypanie dziury w Rynku. Zgoda ta potwierdzona została w  bezpośredniej rozmowie burmistrza Daniela Marchewki z  inwestorem Krzysztofem Szymańskim. Przyjęto propozycję zasypania dziury oraz zagospodarowania terenu zielenią. Burmistrz pozyskał materiały na wykonanie tego zadania od podmiotów zewnętrznych, tak aby nie angażować środków gminy, która nie ma prawa podejmować inwestycji na cudzych gruntach. Zasypanie dziury w Rynku miało na celu przede wszystkim poprawić estetykę centralnego placu Żagania. Ustalenie planu zgodnego z oczekiwaniami właściciela gruntu zobowiązuje właściciela do rozpoczęcia budowy w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia zmiany PZP. Po podaniu do publicznej wiadomości faktu bezpłatnego z a s y p a n i a d z i u r y w R y n k u z Urzędem Miasta skontaktował się przedstawiciel właściciela działki, który wycofał swoje wcześniejsze pozwolenia, z uwagi na koszty, jakie inwestor musiałby dodatkowo zaangażować w oczyszczenie terenu w momencie rozpoczęcia inwestycji. Obecnie trwają uzgodnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z właściwymi organami. Wnioski inwestora ponownie zostały uwzględnione w przygotowanym projekcie. Wydawca: Gmina Żagań o statusie miejskim Adres: Plac Słowiański 17 68-100 Żagań tel. 68 477 10 40 fax 68 477 10 17 NIP: 924-10-00-673 REGON: 000526794 Redaktor naczelny: Agnieszka Zychla redakcja@um.zagan.pl tel. 68 477 10 55 redakcja@um.zagana.pl Zdjęcia: Adam Żyworonek Projekt, skład, Agencja Reklamowa druk: Assist Media tel. 68 422 13 33 biuro@assistmedia.pl www.assistmedia.pl

[close]

p. 3

Listopad 2016 INFORMACJE MIEJSKIE 3 Burmistrz Daniel Marchewka podziękował Thomasowi Schmidtowi - burmistrzowi Teltow za 10 lat intensywnej współpracy z Żaganiem. 10-lecie współpracy z Teltow  2 października 2016 roku w  niemieckim mieście Teltow odbyły się uroczystości związane aż z trzema jubileuszami współpracy gospodarza z miastami partnerskimi. Żagań współpracuje z  tym podberlińskim miastem już 10 lat. Z tej okazji na zaproszenie gospodarzy we wspólnym świętowaniu okrągłej rocznicy wzięła udział delegacja mieszkańców na czele z Burmistrzem Danielem Marchewką oraz Przewodniczącą Rady Miasta Wandą Winczaruk. Uroczystości trwały całą niedzielę, a rozpoczęły się odsłonięciem rotundy informacyjnej, która zawiera zdjęcia atrakcji i najważniejsze wiadomości o miastach współpracujących z Teltow. Jednym z  żagańskich akcentów było otwarcie w sali Nowego Ratusza wystawy obrazów artystki tworzącej w naszym mieście - Iriny Świątek. Na otwarciu wystawy Irinę Świątek reprezentował jej mąż – Marian Świątek. Obecnie w  żagańskim Pałacu Książęcym dostępna jest dla zwiedzających wystawa prac artystów z Teltow zatytułowana „Zehn zum Zehnten”. Wymiana kulturalna, to jednak nie jedyna dziedzina, w  której współpracują miasta partnerskie. O wszystkich innych aspektach, takich jak gospodarka, środowisko, sport, oświata i funkcjonowanie samorządów mówili burmistrzowie podczas uroczystych wystąpień jakie miały miejsce w sali Nowego Ratusza. Burmistrz Daniel Marchewka podziękował Thomasowi Schmidtowi – burmistrzowi Wizyta żagańskiej delegacji w Teltow na Święcie Kwitnienia Wiśni w 2013 roku. Teltow za 10 lat intensywnej współpracy z Żaganiem. się w 1853 r. w naszym przedsięwzięcia – dodaje. plenerami i  wystawami W   p o d z i ę k o w a n i u m i e ś c i e . T e l t o w k a n a l U m o w a o   w s p ó ł p r a c y artystycznymi, spotkaniami w r ę c z y ł p r e z e n t – o długości 38,39 km łączy p a r t n e r s k i e j m i ę d z y gospodarczymi, wzajemną t a b l i c ę p a m i ą t k o w ą rzekę Havelę od Poczdamu m i a s t a m i Ż a g a ń promocją. – Współpraca – u p a m i ę t n i a j ą c ą t e n do Grünau z ważną drogą i   T e l t o w z o s t a ł a miast bliźniaczych jest j u b i l e u s z . T a k a s a m a wodną Szprewa-Odra. – podpisana uroczyście bardzo ważnym czynnikiem tablica została zawieszona wspomina regionalista, 5 maja 2006 r. Od tego czasu integrującym mieszkańców w   U r z ę d z i e M i a s t a prezes Stowarzyszenia miasta aktywnie realizują Europy. Jubileusz 10 lat w Żaganiu. „Miasto bez Granic” Marian jej założenia, nie tylko w s p ó ł p r a c y z   T e l t o w Świątek. – Niemiecki przez udział w ważnych potwierdza, że Żagań - Z   m i a s t e m T e l t o w partner zwrócił się do nas świętach i wydarzeniach i  mieszkańcy naszego połączyła Żagań postać z propozycją nawiązania o r g a n i z o w a n y c h d l a miasta są w  Europie, Ernsta von Stubenraucha, współpracy ponad 10 mieszkańców, ale także przy s ą E u r o p e j c z y k a m i – z w a n e g o „ O j c e m lat temu i  do dziś dnia okazji działań związanych podsumowuje burmistrz Teltowkanal”, który urodził r e a l i z u j e m y w s p ó l n e z  projektami unijnymi, Daniel Marchewka.

[close]

p. 4

4 INFORMACJE MIEJSKIE Listopad 2016 Żagańskie złote pary  W sobotnie popołudnie w sali Purpurowej Pałacu Książęcego osiem par odebrało z rąk Burmistrza Daniela Marchewki medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Medal jest uhonorowaniem par, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Wśród Jubilatów, którzy ponad pół wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu byli małżonkowie – Janina i Zenona Nowiccy, którzy zawarli związek małżeński 59 lat temu. Były życzenia zdrowia oraz długich lat życia od władz miasta. Jubilaci otrzymali kwiaty i upominki. Spotkanie przy słodkim poczęstunku przebiegało w rodzinnej atmosferze i przepełnione było wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat. Uroczystość uświetnił zespół “Złote Łany”, który towarzyszył czcigodnym Jubilatom podczas ceremoniału Złotych Godów. Sesja na medal Bożena Szczepańska odznaczona została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, który wręczył burmistrz.  Przed otwarciem wrześniowej sesji Rady Miasta Żagań burmistrz Daniel Marchewka wręczył uroczyście insygnia Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Panu Andrzejowi Antczakowi. Burmistrz podkreślił, że insygnia te – opatrzone herbem Żagania i znakiem cechu rzemiosł – symbolizują istotną rolę przedsiębiorców dla rozwoju miasta i jedność z władzami samorządowymi. Pan Antczak złożył w imieniu wszystkich rzemieślników podziękowania za dotychczasową współpracę z władzami miasta i udzielone wsparcie. Sesja stała się również okazją do uhonorowania wieloletniego pracownika najpierw Żagańskiego Pałacu Kultury, a następnie Centrum Kultury, Pani Bożeny Szczepańskiej, która w lutym br. obchodziła 40-lecie pracy zawodowej. Na wniosek złożony przez dyrektor Beatę Tołpę została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem “Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Medal wręczył burmistrz Daniel Marchewka, który następnie zaintonował tradycyjne “Sto lat”, do którego przyłączyli się wszyscy radni i zaproszeni na sesję goście. Tuż po stwierdzeniu prawomocności obrad i otwarciu sesji przez przewodniczącą rady Wandę Winczaruk uchwalono jednogłośnie przyznanie medalu “Zasłużony dla Miasta Żagań” Panu Edmundowi Lechowiczowi wielokrotnemu Mistrzowi Świata, Europy, Polski i laureatowi Rekordu Guinessa w wyciskaniu ciężarów. Przewodnicząca wraz z  burmistrzem wręczyli Panu Lechowiczowi pamiątkowy medal. Burmistrz ufundował także specjalną nagrodę – profesjonalną ławeczkę do wyciskania, która posłuży wszystkim trenującym w UKS Nike oraz Panu Edmundowi do dalszych ćwiczeń i zdobywania kolejnych zaszczytnych tytułów. Wszystkie te trzy wyjątkowe elementy sesji sprawiły każdemu wyróżnionemu ogromną radość, a jak podkreślił burmistrz Marchewka – Zarówno Cech Rzemiosł, jak i wyróżnione osoby w pełni zasługują na uznanie wszystkich mieszkańców Żagania. Jedna sesja połączyła przedsiębiorczość, niezwykłą siłę fizyczną i hart ducha oraz wytrwałą pracę na rzecz kultury. Kolejnym punktem sesji było zaprezentowanie sprawozdań ze stanu bezpieczeństwa, które zostały przedstawione kolejno przez: zastępcę komendanta powiatowego policji Daniela Gotthardta, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofa Kominka oraz komendanta Straży Miejskiej Romana Kuczaka. Następnie po przewie radni wrócili do typowych jak na obrady prac, czyli przyjmowania sprawozdań, składania interpelacji, głosowania nad uchwałami.

[close]

p. 5

Listopad 2016 INFORMACJE MIEJSKIE 5 Platforma Usług Elektronicznych ZUS dla każdego Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni stypendiami 27 października 2016 roku Burmistrz Daniel Marchewka zaprosił najzdolniejszych uczniów naszych szkół, aby uroczyście wręczyć im stypendia za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016. W tym roku stypendia otrzymało 113 najzdolniejszych uczniów żagańskich szkół podstawowych i gimnazjów.  Jak podkreślił w trakcie swojego wystąpienia gospodarz miasta, najlepsi z najlepszych to ci, którzy wyróżniają się spośród innych – wyróżniają pasją, którą rozwijają pomimo różnych trudności, przeszkód i wyrzeczeń. Trud jest nieodzowną częścią życia, dlatego ważne jest, aby pokonywać przeszkody w oparciu o rady dorosłych. Życzliwiopiekunowienauczą wówczas, jak rozwiązywać problemy i uczyć się na błędach. Nauka ta pomoże spokojniej wkroczyć w dorosłe życie. Burmistrz Daniel Marchewka szczególne podziękowania skierował do rodziców, opiekunów, nauczycieli i trenerów nagrodzonych stypendystów, gdyż przyznane wyróżnienia są owocem również ich ogromnego zaangażowania i pracy. Osiągniętych wyników gratulował młodzieży również Zbigniew Białkowski, Dyrektor Departamentu Oświaty i  Infrastruktury UM – Ważne jest, aby odkrywać w sobie talent, ale również to, aby inni ten talent dostrzegli w  ludziach wybitnych. Stypendia BurmistrzaMiastaŻagańdla najzdolniejszych stanowią formę takiego dostrzeżenia osóbwyjątkowych.Z rokuna rokprzybywadzieciobjętych programem stypendiów, co napawa ogromną radością i wiarąw żagańskąmłodzież. Za osiągnięcia sportowe stypendia I i II stopnia (wypłacane co miesiąc w okresie od września do czerwca) otrzymało 43 uczniów podstawówek oraz 25 gimnazjalistów. Jednorazowestypendiaw tej dziedzinie przyznano trojgu dzieciom. W dziedzinienaukistypendia otrzymało 18 uczniów szkół podstawowych oraz 18 gimnazjalistów, za wybitne osiągnięcia w obszarze kultury i sztuki przyznano stypendium jednemu uczniowi szkoły podstawowej oraz dwóm gimnazjalistom. Stypendia jednorazowe przyznano trojgu dzieciom. Wszystkim stypendystom gratulujemy wyników oraz pasji, dzięki której rozwijają swoje umiejętności, zdobywając najwyższe miejsca na podium w różnychdziedzinachnauki i sportu. Mamy nadzieję, że przyznane środki pomogą rozwijać się najzdolniejszym i zdobywać kolejne sukcesy.  Mając na celu zapewnienie jak najszerszej liczbie mieszkańców Żagania elektronicznego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zapraszamy na spotkania, na którym pracownicy ZUS utworzą dla zainteresowanych zaufany profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), szkoląc w zakresie jego obsługi. W listopadzie zapraszamy Państwa na dwa tego typu spotkania. Pierwsze odbędzie się 17 listopada w sali nr 13 w Urzędzie Miasta Żagań przy Placu Słowiańskim 17 w godzinach od 9:00 do 14:30. Na drugie zapraszamy szczególnie seniorów. W Pałacu Książęcym w sali 041 pracownicy ZUS pomogą założyć zaufane profile uczestnikom zajęć żagańskiego Uniwersytetu oraz wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta. Spotkanie to odbędzie się 25 listopada w godzinach od 10:00 do 13:00. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet. W ten sposób uzyskacie Państwo informację: o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, sprawdzicie wszelkie swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS (np.: informacje dotyczące członkostwa i odprowadzonych składkach do OFE, przynależności do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego), przekażecie i odbierzecie niezbędne dokumenty rozliczycie składki (e Płatnik).

[close]

p. 6

6 GOSPODARKA / INWESTYCJE Listopad 2016 Kolej na dworzec  O s t a t n i e k o o r d y n a c y j n e spotkanie w ramach inwestycji przebudowy żagańskiego dworca kolejowegoodbyłosię12października 2016 roku we Wrocławiu. W jego trakcie Burmistrz Daniel Marchewka potwierdził deklaracje miasta dotyczące zagospodarowania obiektu po jego przebudowie. 4 marca 2016 roku Gmina Żagań o statusie miejskim reprezentowana przez burmistrza podpisała list intencyjny zobowiązując się do zagospodarowania około 70% powierzchnidworcanacelepubliczne. 4 lutego 2016 roku przyjechali do Żagania przedstawiciele Departamentu Inwestycji PKP S.A. Tematem spotkania był “Konkurs na zagospodarowanie Dworca PKP w Żaganiu”, ogłoszony wiosną ubiegłego roku przez burmistrza. Przedsięwzięcie to pokazało, jak ważny dla samorządu lokalnego jest obiekt dworca oraz że nie brakuje pomysłów na jego zagospodarowanie. Obecnie rozstrzygnięty został przetarg w ramach tego zadania na wybór projektanta. PKP S.A. podpisała umowę 30 września 2016 roku z biurem projektowym SANKON s.c. Adam i Alicja Santorowscy z Legnicy. Rozpoczyna się proces projektowania, który będzie przebiegał w etapach: • Etap I: opracowania przedprojektowe – do 8 tygodni, • Etap II: projekt budowlany – do 18 tygodni, • Etap III: projekt wykonawczy – do 29 tygodni. Przebudowa budynku dworca od momentu rozpoczęcia prac budowlanych potrwa około 13 miesięcy. W wyremontowanym obiekcie znajdzie się punkt biura obsługi klienta Kolei Dolnośląskich S.A., gdzie oprócz zakupu biletów klienci będą mogli skorzystać z innych usług. Punkt ten będzie zaprojektowany w dawnym miejscu kas PKP. W holu dworca umieszczony zostanie biletomat, a podróżni będą mogli skorzystać z toalet. Na parterze budynku zlokalizowana zostanie Straż Miejska wraz z monitoringiem, sala wystawowa z toaletami. Na piętrach swoją siedzibę znajdą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz spółka ŻagańskiegoTowarzystwoBudownictwa Społecznego,pomieszczeniaPrzewozów Regionalnych. W pomieszczeniach piwnic i w tunelu stworzone zostanie Muzeum Wielkiej Ucieczki. Obiekt przystosowany zostanie na potrzeby osób niepełnosprawnych – w budynku wybudowana zostanie winda umożliwiająca dostęp do pomieszczeń na kondygnacjach, powstaną specjalne podjazdy do budynku. Na nowym dworcu znajdzie się ponadto lokal usługowo-handlowy, pomieszczenia Służby Ochrony Kolei, punkt rehabilitacji. Na terenie nowego dworca dostępna będzie sieć WiFi oraz elektroniczny rozkład jazdy. Ta wielomilionowa przebudowa zrealizowana zostanie ze środków pozabudżetowych gminy, gdyż przebudowy dokonuje PKP S.A. wraz z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Pierwszy gmach dworca kolejowego przetrwał do 1876 roku, kiedy to uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Koncert Orkiestry Wojskowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości Sala Kryształowa Pałacu Książęcego w Żaganiu 12 listopada 2016 roku o godzinie 17:00

[close]

p. 7

Listopad 2016 GOSPODARKA / INWESTYCJE 7 Historia kolejnictwa w Żaganiu Najlepszy projekt w województwie Budynek dworca odbudowanego w roku 1913. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie szkolne.  Początki kolejnictwa na naszych ziemiach datować należy na rok 1845, kiedy to podjęto decyzję o budowie głogowsko - żagańskiej linii kolejowej, przyłączonej do Dolnośląsko - Marchijskiej Kolei Żelaznej. W  maju wspomnianego roku rozpoczęto wznoszenie dwóch mostów kolejowych (zachowanych do dziś) na rzece Czernej koło Kolonii Laski i na Bobrze w pobliżu Osiedla Moczyń. Pierwszy pociąg na miejscowy dworzec przyjechał 26 lipca następnego roku. W 1850 roku księżna żagańska Dorota poleciła wznieść nowy most na rzece Bóbr, nazwany na jej cześć Mostem Doroty, a później Mostem Królewskim (dziś nieistniejący), łączący park książęcy (bażanciarnię) z dworcem kolejowym. 8 września 1851 roku księżna wraz z władzami miasta, mieszkańcami Żagania i korpusem strzeleckim z Głogowa powitała na żagańskim dworcu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, który przybył tu z wizytą. W 1869 roku Wilhelm II podpisał koncesję na budowę linii Żagań - Żary, którą oddano do użytku dwa lata później. W 1875 roku otwarto linię kolejową Żagań - Legnica, w 1890 roku - linię Nowa Sól - Żagań, a piętnaście lat później linię Świętoszów - Zebrzydowa - Żagań. Pierwszy gmach dworca kolejowego przetrwał do 1876 roku (został zniszczony w wyniku pożaru). Obecny, będący trzecim z kolei, zbudowany został w roku 1913 roku. Przed I wojną światową krzyżowało się tu siedem linii kolejowych: 1. z Berlina, 2. z Wrocławia, 3. Żary - Cottbus - Halle, 4. Jankowa Żagańska - Zgorzelec - Drezno, 5. Szprotawa - Głogów - Poznań, 6. Kożuchów - Nowa Sól, 7. Świętoszów - Lwówek Śląski. Kilka razy dziennie ze stacji w Żaganiu odjeżdżały pociągi pośpieszne do Wrocławia (podróż trwała 2 godz.), Berlina (3 godz.), Drezna (3 godz.), Legnicy i Zgorzelca (1 godz.). W okresie od kwietnia do czerwca 1919 roku przez Żagań odbywał się transport części Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera polskich żołnierzy przywieziono na tutejszy dworzec francuskimi pociągami, a następnie pociągami podstawionymi przez polskie koleje przewieziono do Kalisza. Przed wybuchem II wojny światowej polski wywiad posiadał na żagańskiej kolei swojego agenta dyspozytora kolei, który identyfikował jednostki wojskowe i donosił o ich przemieszczaniu. Dzięki temu zidentyfikowano prawie wszystkie jednostki, które w latach 1937-1939 kierowano przez żagański węzeł kolejowy do rejonów koncentracji na przedpolu Grupy Operacyjnej „Śląsk” i armii „Kraków”. Podczas II wojny światowej przez żagański dworzec przewinęło się tysiące jeńców wojennych z całego świata, nieopodal bowiem (ok. 1 km na południe od dworca) zlokalizowany był jeden z największych kompleksów jenieckich III Rzeszy. Część biorących udział w wielkiej ucieczce jeńców z obozu Stalag Luft III pociągami odjeżdżającymi z żagańskiego dworca kontynuowała ucieczkę. W dniu 27 lipca 1945 przybył pierwszy na Ziemiach Odzyskanych polski pociąg osobowy z dworca Wrocław Główny przewożąc kolejarzy, których zadaniem było utworzenie tu poddyrekcji PKP i przejęcie służby i kolei od władz radzieckich (poddyrekcja PKP funkcjonowała od 20 sierpnia do 17 września 1945). W latach 1945-1947 z żagańskiego dworca wyruszały pociągi na wschód z kolejnymi transportami niemieckich jeńców - byłych żołnierzy frontowych Wehrmachtu, oddziałów SS oraz funkcyjnych partyjnych struktur NSDAP. W latach 1945 - 1958 stacja kolejowa w Żaganiu podlegała Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu, później - w Poznaniu. W czerwcu 1971 roku na tutejszy dworzec przyjechała pierwsza lokomotywa spalinowa. 31 maja 1991 roku odbył się ostatni kurs pociągu prowadzonego lokomotywą parową. 1 września tego roku powstała Stacja Rejonowa z siedzibą w Żaganiu. Dziś, z powodu problemów finansowych PKP, większość linii kolejowych została zamknięta, zlikwidowano również Stację Rejonową. K. Adamek, M. R. Świątek „Żagań znany i nieznany”, Żagań 2002  Miło nam, jako Liderowi projektu, poinformować, że Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs dla działania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w  jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o  specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, w którym partnerski projekt edukacyjnyŻarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymał najwyższą liczbę punktów i tym samym został wybrany do dofinansowania! Wartość całkowita projektu to 1,9 mln zł z czego 95% stanowi dofinansowaniez Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w ŻarskoŻagańskim Obszarze Funkcjonalnym” jest zniwelowanie dysproporcji i  rozwinięcie uzdolnień edukacyjnych u uczniów gimnazjów w obszarze żagańskożarskim. Projektem zostanie objętych 800 gimnazjalistów z 10 szkół obu miast oraz gmin wiejskich Żary i Żagań, którym zaproponowany będzie udział w  dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Inwestujemy w naszą młodzież bez względu na planowaną reformę oświaty, która przyszłościowo zakłada likwidację gimnazjów. Bez względu na typ szkoły chcemy stworzyć żagańskiej młodzieży jak najlepszy start w dorosłość i umiejętne odnalezienie się na rynku pracy. Zajęcia rozpoczną się jeszcze w tym roku szkolnym i z pewnością przyczynią się do rozwoju umiejętności uczniów, szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych, matematyki i języków obcych. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie przyrodnicze oraz matematyczne tak, aby stworzyć w nich lepsze warunki do nauczania praktycznego i  realizacji zajęć metodą eksperymentu. W wyznaczonych szkołach powstaną też międzyszkolne pracownie przyrodnicze. Poszczególne gimnazja w  zależności od diagnozy problemów i potrzeb będą oferowały zajęcia w ramach: laboratorium chemicznego, fizycznego, biologicznogeograficznego, matematycznego i językowego. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w Gimnazjalnej Akademii Przedsiębiorczości, a najbardziej potrzebujący będą objęci wsparciem psychologicznopedagogicznym. Dodatkową atrakcją będzie wycieczka do Centrum Nauki Keplera połączona z wizytą w parku naukowotechnologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Projekt realizowany jest na zasadach Kontraktu Lubuskiego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

[close]

p. 8

8 GOSPODARKA / INWESTYCJE Listopad 2016 Fotorelacja z Żarskiej Trwają prace w ramach największej tegorocznej inwestycji drogowej w Żaganiu. Realizujemy to zadanie zgodnie z planem. Zachęcamy do śledzenia postępu prac w ramach naszej galerii zdjęć. Żagański Budżet Obywatelski  Do 10 października 2016 roku oczekiwaliśmy na Państwa głosy w  ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Do Urzędu Miasta Żagań wpłynęło ponad 2300 ankiet. 244 ankiety nie spełniały wymogów . Każda z nich została sprawdzona pod względem formalnym, następnie zliczona. W  tym roku każdy mieszkaniec mógł wskazać maksymalnie 2 zadania z przedstawionej w ankiecie listy, stawiając znak „X” w kratce obok poszczególnych propozycji. Pula środków przeznaczonych na realizację zadań z „Budżetu Obywatelskiego” Miasta Żagań w 2017 roku wynosiła 500.000,00 złotych. Decyzją mieszkańców do przyszłorocznego budżetu wpisane zostało zadanie modernizacji fontanny Neptuna oraz budowy placu zabaw w Parku Pałacowym w Żaganiu. Dziękujemy za Państwa aktywność i oddane głosy. Lp. Nazwa zadania Liczba głosów 1. Modernizacja fontanny Neptuna w Parku Pałacowym 1037 2. Budowa placu zabaw w Parku Pałacowym w Żaganiu 1104 3. Modernizacja skweru przy Wieży widokowej (zmiana nawierzchni ścieżek spacerowych na granitową, uporządkowanie terenów zielonych, 199 nasadzenie krzewów ozdobnych, ustawienie ławek i koszy na śmieci) 4. Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Karpińskiego na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Waryńskiego 5. Budowa schodów terenowych łączących ul. Północną z ul. Rzeźnicką 51 144 6. Modernizacja chodnika przy ul. Mostowej (obok kąpieliska miejskiego i dawnego ZAMEX 444 –u) 7. Modernizacja chodnika przy ul. Wodnej (od ul. Dworcowej do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr) 441 8. Przebudowa nawierzchni chodników przy ul. Sosnowej w Żaganiu (Sosnowa 21 – 29, Sosnowa 26 – 34) 158 9. Budowa chodnika na ul. Rzeźnickiej w Żaganiu (od budynku nr 93 do budynku nr 140) 134 10. Modernizacja chodnika przy ul. Rzeźnickiej (od ul. Lipowej do budynku przy ul. Rzeźnickiej 10) 39 Odnawiamy Kopernika Planowany termin zakończenia prac: 15 listopada 2016 roku.  Trwa remont nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Kopernika w Żaganiu na odcinku od ul. Kopernika do parkingu sklepu POLO Market. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem oraz nowej nawierzchni miejsc postojowych służących mieszkańcom osiedla. Modernizacja ma na celu podnieść standard drogi oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. 25 marca 2016 roku zawarliśmy umowę z  Agencją Nieruchomości Rolnych o bezzwrotnej pomocy finansowej na remont – modernizację drogi osiedlowej ulicy Kopernika. Gmina Żagań o statusie miejskim zobowiązała się do nieodpłatnego przejęcia gruntu od ANR, z przeznaczeniem na cele związane z wykonywaniem zadań infrastrukturalnych – pod niezbędną infrastrukturę drogową, co potwierdzone zostało aktem notarialnym z dnia 20 lipca 2016 roku. Na pozyskanym bezpłatnie gruncie rozpoczęły się prace, które zmienią oblicze okolicy. Dotychczasowa droga dojazdowa jest zniszczona. Inwestycja ta poprawi estetykę miejsca oraz jego funkcjonalność – zwiększona zostanie liczba miejsc parkingowych. Wartość inwestycji wynosi 391.000,00 złotych. Zadanie realizowane jest przy pomocy środków pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze.

[close]

p. 9

Listopad 2016 GOSPODARKA / INWESTYCJE 9 Wakacyjne remonty szkół  W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zapisanych zostało 798 dzieci. W podległych miastu szkołach uczy się 2139 uczniów (675 w gimnazjach, 1464 w podstawówkach). Wszystkie miejskie placówki oświatowe przygotowane są doskonale do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017. 30 sierpnia 2016 roku specjalna komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta, Straży Miejskiej oraz radnych wizytowała podległe miastu szkoły, aby ocenić ich stan przed 1 września. Ocena wypadła pozytywnie. Wykonano szereg prac remontowych w każdym z budynków. Naprawiono kilka dachów, odnowiono parkiety w salach gimnastycznych, wyremontowano pomieszczenia klasowe i korytarze szkolne. Wiele prac w ramach odnowienia holu i gabinetów placówki wykonały we własnym zakresie. Szkoły i przedszkola w Żaganiu są przygotowane na przyjęcie dzieci. Pomimo mniejszej ilości uczniów w klasach pierwszych żaden nauczyciel w Żaganiu nie stracił pracy w żagańskiej oświacie.

[close]

p. 10

10 KULTURA / WYDARZENIA Listopad 2016 Cały tydzień ( od 9 do 15 października) należał do żagańskich seniorów. Miasto przyjazne Seniorom  Żagański Tydzeń Seniora to szereg wydarzeń i atrakcji adresowanych do starszego pokolenia naszego miasta. Impreza odbywa się cyklicznie jesienią w Żaganiu. W ciągu siedmiu dni żagańscy seniorzy mieli okazję skorzystać z warsztatów ze stylistką mody, treningu pamięci i koncentracji, wysłuchać prelekcji na temat bezpiecznego korzystania z usług bankowych, stworzyć jesienne kompozycje w ramach zajęć florystycznych, spotkać się z pszczelarzem i porozmawiać o znaczeniu miodu w żywieniu człowieka, rywalizować w konkursie kulinarnym, spotkać się z pielęgniarką i poznać 10 sposobów na pokonanie grypy. Nie zabrakło również zajęć sportowych – tradycyjnych już warsztatów zumby, Dyskoteki Dorosłego Człowieka, zajęć na siłowni, szybkiego kursu tańca towarzyskiego. W ramach Żagańskiego Tygodnia Seniora odbyło się zwiedzanie Pałacu Książęcego, Piknik Seniora, wernisaż 45-lecia pracy z drewnem Jerzego Kupczyka oraz inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 15 października odbyło się uroczyste zakończenie Żagańskiego Tygodnia Seniora. Sala Kurlandzka została wypełniona po brzegi. Burmistrz Daniel Marchewka podziękował Seniorom za to, że cały tydzień byli bardzo grzeczni i odebrał od nich klucz do miasta, który otrzymali z rąk włodarza przed tygodniem. Działającym na rzecz żagańskich seniorów wręczono podziękowania. Prezentem dla wszystkich obecnych był koncert pod tytułem „Najpiękniejsze arie, duety i tercety operetek i musicali”. Występ zespołu „Pod Różą”. Warsztaty zumby.

[close]

p. 11

Listopad 2016 Zajęcia florystyczne - jesienne kompozycje. Dyskoteka Dorosłego Człowieka. Spotkanie ze stylistką Kingą Borkowską. KULTURA / WYDARZENIA 11 Konkurs kulinarny na najsmaczniejsze pierogi. Piknik Seniora. Pola nadzei  We wtorek 18 października 2016 roku przyjaciele żarskiego Hospicjum św. Brata Alberta spotkali się na terenie placówki, aby posadzić żonkilowe cebulki – kwiaty symbolizujące nadzieję dla ludzi cierpiących z powodu choroby nowotworowej oraz ich rodzin. Gmina Żagań o statusie miejskim po raz drugi przekazała dotację celową na realizację zadania w zakresie opieki paliatywnohospicyjnej dla Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Wysokość środków przekazanych hospicjum w roku bieżącym wynosi ponad 25 tysięcy złotych. W ramach ubiegłorocznej akcji “Pola Nadziei” dla Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach zasadzono 10 tysięcy żonkili wspólnie z 13 przedszkolami, 24 szkołami podstawowymi,14 gimnazjami, 8 szkołami ponadgimnazjalnymi, 22 innymi placówkami (firmami, DPS, Domem Dziecka, świetlicami środowiskowymi, ośrodkiem wsparcia, stowarzyszeniami, urzędami) oraz wieloma osobami prywatnymi. Dzięki darczyńcom udało się zebrać 33.908 złotych dla podopiecznych placówki. Zebrane środki zostały przeznaczone na zakup specjalistycznych środków pielęgnacji pacjentów, urządzenie ogrodu oraz utworzenie biblioteki hospicyjnej. Zachęcamy do wsparcia Hospicjum – wystarczy nabyć w placówce cebulkę, a później posadzić ją na rabatce, przy szkole czy przedszkolu, na ogródku czy balkonie, aby uczynić coś dobrego i wesprzeć działalność hospicjum. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z TWOJEGO MIASTA W TELEFONIE Zapisz się do systemu powiadomień sms i odbieraj najważniejsze wiadomości na temat wydarzeń w Żaganiu. Zapisz się już dziś - wejdź na stronę www.urzadmiasta.zagan.pl lub przyjdź do punktu informacji Urzędu Miasta przy pl. Słowańskim 17.

[close]

p. 12

12 KULTURA / WYDARZENIA Listopad 2016 O konstytucji Taneczny sukces  W e w t o r e k 1 8 października br. w ramach I Zielonogórskiego Spotkania Konstytucjonalistów, które odbywa się aktualnie na Uniwersytecie Zielonogórskim, do Pałacu Książęcego przybyła liczna grupa akademików z niemal całej Europy. Burmistrz Daniel Marchewka powitał wszystkich gości i  zaprosił do wysłuchania specjalnie przygotowanego koncertu w wykonaniu orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej w Żaganiu pod dyrekcją Iwana Moroza. Koncert spotkał się z ogromnym aplauzem ze strony profesorów. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do sali Inter, gdzie prof. Reiner Arnold z Uniwersytetu w Regensburgu zaprezentował dwie nowości wydawnicze z serii “Developments in European Law” przybliżając sylwetki obu autorów – prof. dra hab. Andrzeja Szmyta z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dra hab. Bogusława Banaszaka – Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po zakończeniu sesji plenarnej goście zwiedzili Pałac Książęcy.  5 października 2016 roku podopieczni sekcji tańca żagańskiego Centrum Kultury wzięli udział w II Ogólnopolskich Mistrzostwach w Tańcu Nowoczesnym Mark’n’Move w Poznaniu. Wychowankowie instruktora i choreografa Artura Niezgody przywieźli z Poznania złoto i srebro: • Wiktora Szwarc zajęła I miejsce w kategorii hip hop solo 12-15 lat • Wiktoria Rusikiewicz i Wiktoria Szwarc zajęły II miejsce w kategorii Hip Hop Duet. Serdecznie gratulujemy miejsc na podium oraz udanego występu najmłodszej zawodniczki – Julii Żołyńskiej, która została finalistką Mistrzostw w kategorii Hip Hop solo do lat 11, zdobywając 6 miejsce. Drużyny Nieprzepartego Szlaku Święto myśliwych i tradycji łowieckich  15 i 16 października w  Pałacu Książęcym w  Żaganiu odbywały się III Łowy w Puszczy Żagańskiej – impreza, która w tym roku uzyskała honorowy patronat Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Łowczego Krajowego Lecha Blocha oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego. W  ramach imprezy zorganizowano jarmark myśliwski pełen stoisk z wyrobami wykonanymi z  darów lasu oraz twórczością myśliwską, edukację kynologiczną połączoną z pokazem psów ras myśliwych, edukację sokolniczą połączoną z  pokazem ptaków drapieżnych, rozstrzygnięto konkurs wiedzy o łowiectwie dla dorosłych oraz konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą “Zwierzęta naszych lasów, pól i przestworzy”. Wielkie Łowy rozpoczął tradycyjnie barwny korowód oraz uroczyste posadzenie sadzonki cisa pospolitego poświęconego przez Papieża Benedykta XVI w parku pałacowym. Odwiedzający mogli wysłuchać koncertu sygnalistów myśliwskich oraz “Łowieckiego oblicza Sienkiewicza”, czyli twórczości pisarza o tematyce myśliwskiej. Imprezie towarzyszyły sympozja, warsztaty, pokaz bractwa rycerskiego, pogoń za lisem. Organizatorzy zaprosili mieszkańców Żagania do wspólnego wsparcia Fundacji DKMS i  stworzyli możliwość zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej nawiązują do tradycji łowieckich miasta, w  pobliżu którego znajdują się przepiękne lasy, od wieków związane z myślistwem. Współorganizatorami imprezy było dziewięć kół łowieckich gospodarujących nieopodal Żagania, Lasy Państwowe oraz Pałac Książęcy w Żaganiu.  5 p a ź d z i e r n i k a 2016 roku odbył się VII Festiwal Piosenki Harcerskiej “Drużyn Nieprzepartego Szlaku”, czyli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zrzeszonej w  ZHP i działających w drużynach przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych na terenie województwa lubuskiego. Ponieważ festiwal ma charakter konkursu, zespoły “rywalizowały” ze sobą piosenką biesiadną. Dla wszystkich uczestników kolejnej już edycji Festiwalu przygotowano dyplomy, upominki, smaczny poczęstunek oraz wspólne ognisko. Patronat nad Festiwalem objął Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka.

[close]

p. 13

Listopad 2016 Szlachetna paczka EDUKACJA / OŚWIATA 13 Inauguracja roku akademickiego żagańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  “Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z  niezależnych od siebie przyczyn. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a  często również i marzeniom.  Uroczystą inaugurację roku akademickiego żagańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczął występ Chóru Octava oraz głośne “Gaudeamus igitur”. Przybyłych 11 października 2016 roku na Salę Kryształową studentów powitał Burmistrz Daniel Marchewka. „Dzisiaj idziemy w kolejną odsłonę nowego roku akademickiego. Każdy jest bogatszy o  nowe doświadczenia. Na Waszych twarzach widać zaangażowanie i radość ze spotkań z przyjaciółmi, którzy tworzą wyjątkowe środowisko. Oprócz wiedzy i nowych doświadczeń, zdobywacie grono osób życzliwych” – tę największą wartość towarzyszącą Uniwersytetowi podkreślał gospodarz miasta. Burmistrz życzył studentom wytrwałości, zdrowia, ciągłego uśmiechu, spokoju ducha oraz tego, aby byli grzeczni na zajęciach. Wspomniał, iż na zakończenie roku akademickiego liczy na świadectwa z czerwonym paskiem. Obecnych na sali powitała następnie Beata Tołpa Dyrektor Centrum Kultury, która przypomniała, iż w województwie lubuskim jest 178 tys. seniorów, co stanowi ogromną społeczność, która działając prężnie, tworzy lepsze jutro swoich małych ojczyzn. Dyrektor poinformowała, że w ramach tegorocznych zajęć studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą mogli skorzystać z trzech lektoratów językowych, zajęć kulturalnych (sekcja chóru), zajęć Dyskusyjnego Klubu Filmowego, kursu komputerowego, zajęć z regionalistami oraz wielu zajęć sportowych (na basenie, kursu tańca, zajęć jogi oraz gimnastyki). Oferta ta przygotowana została wspólnie z  Zarządem UTW. Przewodnicząca Zarządu Pani Stanisława Szczepanik powitała studentów, życząc im owocnego roku akademickiego 2016/2017. Wykład inauguracyjny przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Żagania, którego przedstawicielka Maria Teresa Olejarz zaprosiła wszystkich do obejrzenia gawędy, rozmowy z Adamem Stawczykiem. Super Wolontariusz dociera do prawdziwej biedy, wchodzi tam gdzie inni są obojętni albo boją się wejść – mówi Lider Rejonu Tomasz Zajdel i zaprasza osoby chętne do wsparcia projektu i zostania wolontariuszem “Szlachetnej Paczki” w Żaganiu. Dla wielu rodzin już sama wizyta wolontariusza jest pomocą, dodaje wiary w  ludzi i  pokazuje, że nie są sami. Szlachetna Paczka pozwala wolontariuszom na rozwój kompetencji cenionych na współczesnym rynku pracy, daje radość z niesienia pomocy, przyczynia się do realnej zmiany miejsca, w którym mieszkamy. Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu Szlachetnej paczki mogą zgłaszać się pod numerem telefonu 661651079.

[close]

p. 14

14 EDUKACJA / OŚWIATA Listopad 2016 Dzień Edukacji Narodowej Nauczyciele odebrali z rąk burmistrza podziękowanie za pracę na rzecz dzieci i młodzieży.  14października2016rokutradycyjnie już uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, który stanowi doskonałą okazję do nagrodzenia całorocznego wysiłku ludzi tworzących żagańską oświatę. W Sali Kryształowej na zaproszenie Burmistrza Daniela Marchewki spotkali się nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy obsługi naszych szkół i przedszkoli, aby z rąk gospodarza miasta odebrać podziękowania za pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Nagrody Burmistrza dla dyrekorów: Bożena Świderska, Małgorzata Włodarczyk, Anna Dziadkowiak, Małgorzata Kalinowska, Dorota Maćkowska, Danuta Urban, Agata Synowiec, Dorota Stebelska, Tomasz Szewczyk. Nagrody Burmistrza i Dyrektorów placówki oświatowej otrzymali nauczyciele: Miejskie Przedszkole nr 2: Maria Tobiasz, Dorota Wilczek, Elżbieta Rębacz, Agnieszka Truchlewska, Anna Litwora-Sielska, Dagmara Żak-Kabzińska, Miejskie Przedszkole nr 3 i Żłobek Miejski nr 1: Wioletta Makać, Alicja Drozd, Sylwia Oleszczuk, Magdalena Raczyńska. Miejskie Przedszkole nr 5: Wiesława Sołtys, Elżbieta Kozakiewicz, Małgorzata Perwińska, Jolanta Prokopowicz, Justyna Prosianowska, Renata Cabaj, Miejskie Przedszkole nr 6: Małgorzata Palczyńska, Romana Błahuta, Sylwia Gonera, Dorota Marcinkowska, Małgorzata Niedziela, Elżbieta Rutkowska, Elżbieta Świstak, Arletta Podłowska, Miulena Wardzińska, Marzenna Załęska-Zator, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1: Honorata Matusiak-Dzimińska, Robert Matusiewicz, Marzena Staśkiewicz, Danuta Szwarc, Magdalena Piwińska, Sylwia Bajerska, Krzysztof Dzimiński, Hołodowska Anita, Yana Gross, Agnieszka Kurek, Renata Rzeszowska, Beata Szubelak, Małgorzata Wiadomska, Wioletta Loba, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2: Mirosława Celińska, Iwona Darowska, Monika Figiel, Jolanta Ginter, Jakub Harasymowicz, Monika Lis, Małgorzata Moskwa, Anna Pinkowska, Beata Purwiel, Mirosława Ryży, Edyta Skrzypek, Magdalena Sofroniuk, Marzena Stachurska, Marta Susfał, Joanna Timoszyk, Iwona Trybulińska, Ewa Gzyl, Milena Żelazek-Horodyska. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3: Monika Chmiel, Grażyna Kapiczowska, Anna Krych, Danuta Lipiak, Mariola Rulewska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4: Arleta Ciołkowska, Monika Ganczar, Anna Fornal, Alicja Wojtkiewicz, Anna Rejdaszko, Ewa Tkaczyk-Dziopa. Zespół Szkół nr 1: Lech Berenc, Lech Chlebba, Maria Gołaszewska, Elżbieta Jakubas, Ewa Kopczyńska, Szymon Kraszewski, Adriana Majchrzyk, Gustaw Mandziej, Przemysław Marciniak, Danuta Modzelewska, Anna Nowak, Andrzej Pasternak, Halina Pilarczyk, Renata Sofroniuk, Wioletta Stachura, Barbara Starczewska, Janina TruchlewskaZmyślony, Joanna Wasilewska, Dorota Weltrowska, Zygmunt Wilczopolski, Ewa Wójtowicz, Beata Zielińska, Zespół Szkół nr 2: Anna Chimko, Małgorzata Ciepielowska, Sylwia Ciesłowska, Robert Gembara, Katarzyna Gliniak, Kornelia Grzymała, Mariola Harasymowicz, Marta Herman, Janusz Jasiński, Mirosława Karagiorgis, Elżbieta Kazanecka, Ewa Kniotek, Anna Kowalska, Artur Kubala, Irena Marciniak, Magdalena MirskaPasternak, Ewa Pogorzelska, Renata Posch, Wanda Pyś, Grzegorz Stachurski, Alicja Stąpel, Bożena Szychowska, Monika Świątek, Izabela Wójcik, Ewa Ziomek. Obsługa i administracja: Miejskie Przedszkole nr 2: Urszula Sokoławska, Iwona Tarnowska, Halina Jaworska, Wioletta Rewaj, Lidia Błaszczyk, Alicja Zawal, Czesława Bojdys, Marian Suszycki. Miejskie Przedszkole nr 3 i Żłobek Miejski nr 1: Barbara Cichocka, Wioletta Zawada, Justyna Jaworska, Magdalena Kowalewska, „Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie”. - Henry B. Adams

[close]

p. 15

Listopad 2016 EDUKACJA / OŚWIATA 15 Natalia Sygutowska, Anna Makowska, Małgorzata Nowak, Karolina Dzimińska. Miejskie Przedszkole nr 5: Edyta Sawicka, Anna Pokrzywa, Eugenia Stec, Danuta Bolek, Krystyna Tyszewicz, Bernarda Jakubas, Michał Leoniewski, Miejskie Przedszkole nr 6: Krzysztof Magiera, Bogdan Szajer, Justyna Traczyk, Jolanta Zajączkowska, Bożena Zubkowicz, Małgorzata Erdman, Renata Wancel, Gabriela Łuczkowska, Iwona Szuch, Renata Grzebień, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1: Monika Tyrcz, Alina Dziębor, Bożena Matysek, Krystyna Olszewska, Piotr Pawlaczek. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2: Lilianna Bączyńska, Urszula Jurasik, Renata Kuriata, Barbara Łuniew, Marzena Matusiak, Beata Podgórska, Magdalena Sokołowska, Zofia Wolska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3: Maria Zator, Barbara Głód, Irena Jamroży, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4: Jolanta Malasiewicz, Jolanta Pankiewicz, Mariola Hrabi, Sękowska Danuta. Zespół Szkół nr 1: Barbara Czarna, Karolina Janczyło, Justyna Jarachowska, Bożena Kopta, Józefa Podębska, Katarzyna Różańska, Rajmund Śmierzchalski, Beata Wróblewska. Zespół Szkół nr 2: Joanna BartuśLuzeńczyk, Małgorzata Marciniuk, Jolanta Michalak, Kamila Siergiej, Jolanta Włodarczak, Ewa Czajka, Wanda Jackiewicz, Renata Kasperowicz, Pozostali pracownicy otrzymali Wyróżnienia Dyrektora. Pasowanie pierwszaków  W sobotę 22 października w  Hali SportowoWidowiskowej Arena odbyła się uroczystość z  okazji pasowania na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej. W imprezie wzięło udział 103 uczniów z sześciu klas pierwszych żagańskich szkół podstawowych, którym towarzyszyli rodzice, wychowawcy klas oraz dyrektorzy szkół. Spotkanie rozpoczęto hymnem państwowym, a następnie życzenia złożyli uczniom i rodzicom Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka oraz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i  Oświaty Zbigniew Białkowski. Gospodarz miasta przypomniał, że każdy z obecnych doświadczył tego wyjątkowego momentu, w którym stawał się uczniem. Wydarzenie to na zawsze pozostaje w naszej pamięci, dlatego w Żaganiu zyskuje ono wyjątkową oprawę – nie odbywa się w każdej z poszególnych szkół, lecz wszystkie pierwszaki w mieście wstępują w szeregi braci uczniowskiej wspólnie. Opiekunowie dzieci wiążą z tą chwilą wiele nadziei, planów wynikających z  przyszłej ścieżki, którą podąży ich pociecha. Daniel Marchewka życzył rodzicom, aby te plany zostały zrealizowane. Zapewnił również, że żagańskie szkoły są doskonale przygotowane do kształcenia dzieci i niczego w placówkach nie brakuje. Nauczyciele zajmują się pracą dydaktyczną, poświęcając się kształceniu i rozwijaniu umiejętności dzieci. Przed przystąpieniem do ceremonii pasowania swoje umiejętności zaprezentowali tancerze Sekcji Tańca Centrum Kultury w Żaganiu, prowadzonej przez Artura Niezgodę. Kolejnym i najważniejszym punktem programu było ślubowanie, podczas którego pierwszoklasiści przyrzekali uroczyście: „wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły oraz domu rodzinnego, przysparzać dumy nauczycielom i rodzicom, swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość, być wzorowym Polakiem i godnie służyć Ojczyźnie.” Po ślubowaniu Burmistrz Miasta Żagań dokonał pasowania na ucznia. Podczas ceremonii uczniowie otrzymali od wychowawców i dyrektorów szkół akty pasowania i książeczki. Na zakończenie uroczystości podziękowania na ręce Burmistrza złożyli rodzice pierwszoklasistów, a następnie wszystkich gości zaproszono do wspólnych zdjęć pamiątkowych, po których dzieci otrzymały zdrowe soczki oraz bilety wstępu na basen Arena Żagań. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pierwszoklasistom i ich rodzicom. Na zakończenie uroczystości nagrodzono szkoły za współzawodnictwo sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2015/2016. Oto klasyfikacja naszych placówek: Żagańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej: • I miejsce – Zespół Szkół nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 • II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 • III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 • IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 • V miejsce – Zespół Szkół nr 1 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 • VI miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Żagańska Gimnazjada Młodzieży Szkolnej: • I miejsce – Zespół Szkół nr 1 – Publiczne Gimnazjum nr 1 • II miejsce – Zespół Szkół nr 2 – Publiczne Gimnazjum nr 2. Gratulujemy. W roku szkolnym 2016/2017 po raz pierwszy w ławach szkolnych zasiadło 103 dzieci. Każde dziecko otrzymało książeczkę oraz bilet wstępu na basen Arena. „(...) wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą” W trakcie uroczystości wystąpili tancerze Sekcji Tańca CK.

[close]

Comments

no comments yet