hbp-60

 

Embed or link this publication

Description

භෞතිකවාදීන්ගෙ අවිද්‍යාව හෙවත් විද්‍යාවේ අවිද්‍යාව

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2016 ìkr l,dmh 1 msgqj Oïu moh ;=,ska ksjka u. 27fldgjik Tn,g wmyiq;djhla tkafk kE' fï úÈyg lsh, fï .d:dj foaYkd l

[close]

p. 4

2016 ìkr l,dmh 2 msgqj kue;s /yeko" ;DIKa dj kue;s jr mgo" mßhqÜGdk oDIaáh kue;s u< mqvqjo" wkqih oDIaáh kue;s .egho" wúoHdj kue;s jeiauo kid p;=iai;Hh wjfndaO l< mqoa.,hd nuqKd hehs uu lshñ' t;fldg ir, woyi .;af;d;a rd.laIh l<" oafõYlaIh l<" fudaylaIh l< W;=ukag ;uhs Wkajykafia n%dyauKhd" tfyu ke;akï nuqKd lsh, weu;=fj' nqÿka jykafia n%dyauKhkaf.;a uyd n%yauhd lsh, y`ÿkajkak mq¿jka' Wka jykafiag n%yaud;sn%yau lshkafk;a talhs' ta lshkafk n%yau;ajh blaujd .shd lshk tl' b;ska l,ska i`oyka l< NslaIQka jykafia,dg ÿkak wjjdoh ;uhs" mq¿jka ;rï blaukg flf,ia ÿre lr, ksjkg m;afjkak lsh,' ta jf.au tla;rd wjia:djl ießhq;a uy ry;ka jykafia NslaIQka jykafia,d ;sia kula fjkqfjka nqÿka jykafiaf.ka m%Yakhla weyqjd' ta m%Yakh ;=, ;snqfk" fï nqoaO idikfha O¾u folla ;sfhkjd" fudllao fï O¾u fol lshk ldrKh' nqÿka jykafia foaYkd lrkjd" ta O¾u folg lshkafk iu: úmiaikd lsh,' ta wkqj fï .d:dj foaYkd l

[close]

p. 5

2016 ìkr l,dmh f,dla fha ija Ndjh oeluS ;=,ks a 3 msgqj bjiuS m%.=K lÍs u''' f,dj ieug tl fia fmdÿ wksÉp;djh 10 ; ukag kskaod wmydi lrk wh" lshkjd' f.or .shdu f.or ysf;kjd' ;mia rlskak lef

[close]

p. 6

2016 ìkr l,dmh 4 msgqj fudfyd;la .dfk weia msh .y .y weiaj, ;sfhk oeú,a, wßkak ´k' f,v yeÿku weiaj,g fnfy;a lrkak ´k' weye fmdaIKh lrkak wjYH foa YÍrh ;=,ska wdydr úÈyg fokak ´k' tfyu ke;sjqfkd;a weye ÿ¾j, fjkjd' ojig lSm ierhla weye msßisÿ lrkak ´k" wdrlaId lrkak ´k' yeu ;siafiu weyeg fudkj yß fjhs lsh, nfhka bkak fjkafk' fï yeu foau lrkak ´k' oeka weye wmsg fudkjo fokafk@ weye t;ku lÿ¿ ln úÈyg u< my lrkjd' hka;ï wjqreÿ y;

[close]

p. 7

2016 ìkr l,dmh 5 msgqj leue;a; .kak miafika hkjd' lsisu fodila olskafk kE' fï jf.a fohla ;sfhkjd' ;uka hulg m%sh ukdm kï taflka fldÉpr lror wdj;a tal fyd|hs' oeka t;fldg ;ukaf. mxp ldu wdiajdohkag ndOlhla kï wdfj" tal;a tlalhs ;ry fj,d ;sfhkafk" talhs tmd fj,d ;sfhkafk' ta wdiajdohkag úreoaO ksid ñila ÿla lror ksid fkfjhs tmd fj,d ;sfhkafk' fïl ;uhs mD;Êck f,dal iajNdjh' fïflka olskak ´k" f.oßka fyda lrorldrfhd bkak ;ekska fyda mek, .shd lsh, fï lrorj,ska fífrkak nE lsh,' fldfya .sh;a ;sfhkafk lroru ;uhs' O¾udjfndaOh ;=,ska f,dalfha wd§kjh jk wksÉp" ÿlaL" wk;a; iajNdjh jgyf.k ksoyia fjkafk ke;sj" ta lshkafk Pkao rd.h ÿre lr, wd¾h WfmalaIdjg m;a fjkafk ke;=j" ffjrlaldrfhd ke;s" fyd| wh ú;rla bkak ;eka fydhkak .sfhd;a tfyu" uefrkl,a weúÈkak mq¿jka' tfyu ;eka fldfyaj;a yïn fjkafk kE' lr.;a; l¾u fõ. ksid úúOdldr wksIag wm%sh wruqKq ks;r uqK .efykjd' wmsg oeka ta lrmqj fmakafk;a kE" u;l;a kE' tfyu tajd l

[close]

p. 8

2016 ìkr l,dmh kE' l

[close]

p. 10

2016 ìkr l,dmh wy.kakj yer fjk we;af;u kE fkao@ l%uhla foaYl ( Tõ" tal ;uhs we;a;' ta ksid ;uhs nqÿ rcdKka jykafia hful=g fï oyu wjfndaO lr.kak wksjd¾fhkau wjYH wx. 4 úÈyg l

[close]

p. 11

2016 ìkr l,dmh Y%jKh;a u. jeãu i`oyd Wmldr jk nj;a O¾ufha i`oyka fjkjd' Y%djl ( Th úfYaIfhka ixúOdkh lr, mj;ajk O¾u idlÉPdj,ska Y%djlhkaf. wjOdkhg ,lalrk jeo.;a oyï lreKq lSmhla meyeÈ,s lr, fokak mq`Mjkao@ Tn jerÈhg ±l, ;sfhkafk fudllao lsh,' Y%djl( wfma Ôú;h .ek' wms Ôj;a jk úÈy .ek' foaYl ( ta lshkafk ±ka Tn Ôj;a fjkafk jerÈ úÈygo@ 9 msgqj fyda O¾uh ksjerÈj ±k .kak fhdojkafk;a kE' yeu ;siafiu Tng lrkak jeo.;a jevla ;sfhkjd' tal Tfí mjqf,a fyda jeo.;a ñ;=frl=f.a fyda /lshdfõ fyda jevla fjkak mq`Mjka' ta;a Tng Tn .ek fydhkak fj,djla we;af;u kE' foaYl ( ±kg wfma rfÜ bkak fn!oaO mskaj;=ka idudkHfhka lrk odk" iS," Ndjkd'''' wd§ lghq;=j,g iïnkaO ùu wjevla fkdjk nj;a" kuq;a i;r wmdfhka ñfokak tajd m%udKj;a fkdjk nj;a uq,skau fmkaj, fokak fjkjd' wms fï f,dalh iu. ne`È, lrk ish¨ lghq;= lrkafk" f,dalfha we;a; fkd±k f,dalh ms

[close]

p. 12

2016 ìkr l,dmh fhdojkafk ke;=j" mska uÈ lsh, lshk tfla f;areula ;sfhkjo@ Y%djl( Èk 100 la ;shd yßhg mehlaj;a nK wykak neß wh ;uhs wo jeämqr bkafk' foaYl ( p;=rd¾h i;Hh lsh, fok O¾u idlÉPdjla idudkHfhka meh 4 la 5 la ;sfhkjd' wvqu ;rñka ta jf.a idlÉPd 10 lgj;a Wkkaÿfjka iyNd.s fj,d" ta;a jegyqfka ke;akï mska uÈ lsh, ys;d.;a;;a lula kE' Y%djl ( Th mska uÈ whg O¾uh wjfndaO lr.kak l%uhla we;af;u ke;ao@ foaYl ( wjYH mdrñ;d msß, ke;akï fï w;aNjfhÈ ksjka olskak nE ;uhs' yenehs tal wmsg n,d .kak úÈyla kE' f,dõ;=rd nqÿka jykafia kulg ú;rhs tal yßhgu lshkak mq¿jka fjkafk' b;ska fï oyu wy, f;afrkafku ke;akï ;%sfya;=l {dk iïm%hqla;j mska oyï lr, mdrñ;d mQ¾K lr.kak fjkjd' mdrñ;d msß,;a wjfndaO fjÉp ke;s whg wjfndaO fjkl,au oyu wykak fjkjd' fudlo W.a>á;[a[" úm[aÑ;[a[" fkhsh" momru lshk fldgia y;frka wo fjk fldg jeämqru bkafk f[hsh yd momru lshk fldgia' thska momruhskag fï w;anfõ ksjka olskak nE' f[hsh lshk fldgig oyï wjfndaO fjkak WodyrK Wmud §, iEfyk úia;r we;sj lshkak fjkjd' ksjka olskak leue;a;la ;sfhk whg taldka;fhkau ys; wNHka;rfha wfudayh ;sfhkjd' wfudayh ke;akï ksjka olskak leue;a;la tkafk;a kE' kuq;a leue;a; ;sì,;a oyu wjfndaO fkdfjkak fjk;a fya;= ;sfhkak mq¿jka' iuyr úg yß oyu wyq fkdfjkak mq¿jka' yß oyu wyq jqK;a fkhsh lshk mqoa.,hkag iEfyk ld,hla" iEfyk jdrhla lshk fldg ;uhs jegfykafk' kuq;a fï bkak mqoa.,fhd fldfydu who lsh, wmsg ks.ukh lrkak nE' ta ksid jegfyk l,au oyu wykak ´k" Bg WmksY%h jk wkq oyïj," j;a ms

[close]

p. 13

2016 ìkr l,dmh woafõY" wfuday keyefk' fjk isß;la foaYl ( Tn f,daN" oafõY fjkafk fuday ksidu ;uhs' ta jf.au wf,daN" woafõY fjkafk Tn wfuday ksid' ;j;a WodyrKhla ;sfhkjd' hï flfkla Tng Woõ l< wjia:djlÈ Tn Tyqg ia;=;s jka; fjk fldg fldÉpr n,hlska tfyu lrkjo@ ta jf.au hï wfhla iu. WrK fj,d Tyqg neK jÈk wjia:djlÈ tal fldÉpr n,hlska lrkjo@ Y%djl( ldgyß nkskak ´k jqkdu ;uhs Wmßu fjr fhdo, nkskafk' yenehs Woõjla lr, ia;=;shs lshkfldg kï ta ;rï fjr ùßhla .kafk kE' foaYl ( ±ka fyd`Èka .eUqßka l,amkd lr, n,kak' Tn jeä jdr .Kkla lrkafk;a f,daN" oafõY jev' ta ú;rla fkfjhs" jeä n,hlska lrkafk;a f,daN" oafõY jev' ±ka b;ska Tn hkafk fldydgo lsh, ljqrej;a lsh, fokak ´ko@ Y%djl( ys;kak fohla kE" wmdfh ;uhs' foaYl ( Tn fndfydu ks¾NSs;j wmdfh hk nj m%ldY l<;a Tng wmdfhÈ fjk foa .ek jegySula ;sfhkjo @ Y%djl ( we;a;u lshkjkï ta .ek jegySula kE' foaYl ( ;%smsglfha i`oyka fjkjd ixÔj lsh, ksrhla .ek' ta ksrfh tl ojila .;fjkak wfma f,dafl wjqreÿ ,laI 09 la .; fjkj¨' ta ixÔj ksrfha mrudhqi wfma f,dafl wjqreÿj,ska fldaá 16425 la lsh,;a i`oyka fjkjd' t;fldg kslug yß ixÔj ksrhg .sfhd;a kej; tkak fjkafk ljoo@ Y%djl( udj nh lrkako yokafk@ we;a;gu b;ska wmdfh hkak fjkjkï nh fjkak fjkj ;uhs' yenehs wmdh iïnkaO Th jf.a Nhdkl lreKq ±kf.k;a nhla ke;=j bkafk wehs@ foaYl ( ta wmdh wfma bkaøshkag f.dapr ke;s ksid' kuq;a b;ska ;sßika wmdh kï fyd`og fmakak ;sfhkjd' wmdhg nh fj,d yß wmdfhka ñfok l%uh ±k.;af;d;a Tng fyd`ola ;uhs fjkafk' fï oyu ±l, iïud ÈÜÀhg m;a jqfKd;a Tn kej; wmd.; fjkafk kE' kuq;a we;a;gu wmdhla ;snqK;a ke;;a" ta jf.au ÈjH f,dalhla ;snqK;a ke;;a" fï NjfhÈu iekiSula ,nd.kak mq`Mjka l%uhla wx.=;a;r ksldfha m

[close]

p. 14

2016 ìkr l,dmh 12 msgqj jykafia uÊCêu ksldfha 3 jk ldKavfha 591 jk msgqfõ tk P Plal iQ;%fhka meyeÈ,sj fmkaj, §, ;sfhkjd" Th úÈyg ú[a[dK yefokafk fldfyduo lsh,' wfma weig rEmhla iam¾Y jqKdu tal .kafk rd.fhkao" oafõYfhkao" fudayfhkao lshk iajNdj ;=k wkqj plaLq ú[a[dKh WmÈkjd' rEmhhs" weihs" Wmojd.;a plaLq ú[a[dKhhs lshk ;=fkau ix.;sfhka plaLq iïMiaihla yg.kakjd' plaLq iïMiaifhka plaLq iïMiaicd fõokdjla f,i iqj ±kSu fyda ÿl ±kSu fyda fkdÿla fkdiqj ±kSu ú`o.kakjd' ±ka meyeÈ,s jqkdo@ Y%djl ( jefâ álla wudrehs jf.a' rEmhla ne¨ju wmsg Th ±fkk iem ú`§u fyda ÿl ú`§u fyda tfyu;a ke;akï iem;a ke;s ÿl;a ke;s ú`§u fyda we;sfjkafk" wms rEmh;a tlal rd.fhka nef`okjo" oafõYfhka nef`okjo" fudayfhka nef`okjo lshk úÈy wkqj ksid" uuu Th ú`o.ekSï ;=k yod .kakj lsh,hs ug Th meyeÈ,s lsÍu wkqj yef`.kafk' foaYl ( Tõ" wms uq,a idlÉPdfjÈ;a Th .ek l;d l

[close]

p. 15

2016 ìkr l,dmh 13 msgqj wNhr;kd,xldrh - 60 .sys f.orÈ úkao ÿla .sks''V' ; ukag ,eìÉp fyd`o krl folu lsisu ie`.ùulska f;drj wka whf.a hym; msKsi;a" f,dalfha h:d iajNdjh wjfndaO lr .ekSu msKsi;a fy

[close]

Comments

no comments yet