hbp-59

 

Embed or link this publication

Description

වස විස භාවිතාවේ අඳුරු පැතිකඩ

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2016 kslsKs l,dmh 1 msgqj Oïu moh ;=,ska ksjka u. 26fldgjik hk wl=i,aj,ska ÿrej jpkh /l .ekau hym;ah' is;ska isÿjk oeä f,daNh" jHdmdoh" ñ:Hd oDIaáh hk wl=i,aj,ska ÿrej is; /l .ekau hym;ah' fufia plaLqoajdr" fida;oajdr wd§ ifodr;a" ldhd§ ;=ka fodr;a ^is;" lh" jpkh& ÿisßf;ka fjka fldg wjqrd .ekau b;d hym;ah' tfia yeu ;eka wjqrd /l .;a NslaIq f;u ish¨ iir ÿlska ñfoa' f.! ;u nqÿ rcdKka jykafia jev bkak ld,fha tla;rd NslaIQka jykafia,d mia kula jev ysáhd' Wkajykafia,d fjk fjku tl bkaøsh ne.ska ixjr lrf.k wdrlaId lrñka ysáhd' tl NslaIQka jykafia kula wei ixjr lrf.k ta wkqj wdrlaId fjñka ysáhd' ;j NslaIQka jykafia kula lk ixjr lrf.k ta wkqj wdrlaId fjñka ysáhd' b;ska Th wdldrfhka fï NslaIQka jykafia,d mia ku wei" lk" kdih" Èj" YÍrh lshk bkaøsh my ixjr lrf.k wdrlaId lrf.k ysáhd' kuq;a fï miaku w;fr jdohla yg.;a;d' tla kula lshkjd" wei ixjr lr.kak tlhs wudre lsh,' wfkla NslaIqj lshkjd" kE lk ixjr lr.kak tlhs wudre lsh,' b;ska ta ta wh ;uka jykafia,d ixjr lr .kak W;aidy lrk bkaøsh ;uhs wudre lshk ;ek ysáhd' fï jdoh úi|.kak nerej f,dõ;=rd nqÿka jykafia <Õg .shd' b;ska Wka jykafia" tl bkaøshla fkfjhs fï myu ixjr lr.kak tl wudre ld¾hla nj mji, fï .d:d fol foaYkd ldfkak ixjfrda idOq idOq ðõydh ixjfrda ir, isxy, f;areu" wei" lk" kdih" Èj hk fodrgq i;rg yuq jk rEm" Yío" .kaO" ri wruqKq fldg Wmokd f,daN" oafõY" fudayd§ mdm O¾uhka flfrka ;udf.a is; /l .ekSu" ixjr ùu b;d hym;ah' ldfhak ixjfrda idOq idOq jdpdh ixjfrda ukid ixjfrda idOq idOq iín;a: ixjfrda iín;a: ixjqf;da NslaLq iín ÿlaLd muqÉp;s ir, isxy, f;areu" lfhka isÿjk i;=ka ueÍu" fidrlï lsÍu" ÿrdpdrh hk wl=i,ska ÿrej lh /l .ekau hym;ah' jpkfhka isÿjk fndre lSu" fla,dï lSu" mreI jpk lSu" ksire f;mq,a lSu b;ska flfkl=g ysf;kak mq¿jka" fldfyduo wei ixjr lr.kafk" tfyu ke;akï lk ixjr lr.kafk lsh,' fmak foa fkdn, bkak mq¿jkao" weyqk foa weyqfk kE jf.a bkak mq¿jkao@''' Th jf.a fkdfhla m%Yak tkak mq¿jka' we;a;gu wei ixjr lr.kafk fldfyduo@ fldákau tl bkaøshla tfyu ixjr lr.kafk fldfyduo@ f,dõ;=rd nqÿka jykafiau fï m%Yakhg ukdj ms,s;=re §, ;sfhkjd' tl wjia:djl ta ldf, ysgmq n%dyauKfhlaf. w;jeisfhla jQ W;a;r lshk udkjlfhla nqÿka jykafia yuqfjkak wdjd' fï udkjlhdf.ka nqÿka jykafia m%Yakhla weyqjd' Tnf.a .=rejrhd bkaøsh Ndjkdj foaYkd lrkjo@ b;ska fï udkjlhd" Tõ iajdóks t;=ud bkaøsh Ndjkdj wmg foaYkd lrkjd lsh, W;a;r ÿkakd' kej;;a Wka jykafia wykjd" fldfyduo bkaøsh Ndjkdj foaYkd lrkafk lsh,' b;ska fï udkjlhd fufyu ms

[close]

p. 4

2016 kslsKs l,dmh 2 msgqj ìu n,df.k ysáhd' f,dõ;=rd nqÿka jykafia wdkkao yduqÿrejkag l;d lr, lshkjd" fï W;a;r udkjlhf. .=rejrhd foaYkd lrk bkaøsh Ndjkdjg wu;rj wd¾h úkfha bkaøsh Ndjkdjla ;sfhkjd" tal Th lshk Ndjkdjg jvd fndfyda fjkia tlla lsh,' b;ska wdkkao yduqÿrefjd nqÿka jykafiag wdrdOkd l

[close]

p. 5

2016 kslsKs l,dmh 3 msgqj ixjro lsh,' by; iQ;% foaYkdfõ B<Õ fldgi n,uq' —fyf;u fufia ug f,daNh Wmkafkah" oafõYh Wmkafkah" f,daNh yd oafõYh Wmkafkah" th jkdys m%;Hhka úiska lrk ,oafoah" ´

[close]

p. 6

2016 kslsKs l,dmh 4 msgqj f,dj ieug tl fia fmdÿ wksÉp;djh 9 iir .kfq okq .ek ;jÿrg;'a '' ; uka jeämqru wdorh lrk orejka" ta jf.au ieñhd" ìß| fyda fouõmshka lshkafk wfkHdkH iir .kqfokqjl m%;sM,hla lshk ldrKh iuyr flfkl=g f,dl= .eg¿jla fjkak mq¿jka' úfYaIfhka ;uka mK jf.a wdorh lrk /l n,d .kak ÿjd orejka" ;ukaf. fmr Khlrejka lshk ldrKh lsishï úu;shla we;s lrkak mq¿jka' flfkla lshkak mq¿jka" orefjla ,eîu lshkafk Ôj úoHd;aul l%shdj,shla ñila talg fldfyduo fmr Khlrefjla iïnkaO fjkafk lsh,' ta jf.au orefjla ,eîu wyïfnka isoaO fjk fohla lsh,;a flfkl=g ysf;kak mq¿jka' ta ksid ;jÿrg;a fï wfkHdkH iir .kqfokq u; we;sjk mjq,a iïnkaO;d .ek" mjq,a ;=, we;s jk ÿla lror .ek" oyug wkqj meyeÈ,s lsÍu ;uhs fï ,smsfha wruqK' fï f,dalfha lsisjla wyïfnka isoaO fjkafk kE' ish,a,u fjkafk fya;= iys;j' wfya;=lj isoaO jk fohla f,dalfha kE' wyïfnka lshk mofha f;areu ;uhs w¬yïn' wiudk" wf,daN" wúoHdj''' wd§ jYfhka lshk fldg —w˜ lshkafk hul úreoaO me;a;' ta jf.a yUq" wyUq lshk fldg yUq lshkafk yïn jqKd" wyUq lshkafk yïn jqfKa kE' fudllao yïn jqfKa ke;af;@ fya;=j yïnjqfka kE' ;j;a úÈylska lshkj kï fya;=j okafk kE' t;fldg ;uhs wms mqreÿ fj,d bkafk wyïfnka jqkd lsh, lshkak' wfkl tl fya;=jla fkfjhs ish,a,u mdfya nyq fya;=lhs' nqÿ oyu ;=,ska yeu fj,dfju hul fya;=j fmkajd fokjd' ta ksid ;uhs nqÿ oyu fya;= M, jdohla úÈyg;a y`ÿkajkafk' ta ksidu ;uhs f,dalh wksÉphs lshkafk;a' fudlo f,dalh l%shd;aul fjkafk wfma leue;a; wkqj fkfjhs' fya;=jg wkqj M,hla úoHudk ùu ;uhs f,dal meje;afuÈ isoaO fjkafk' wo wms mjqf, wh úÈyg tla frdla fj,d ysáhg fï ish,af,dau wkka; ixidrfha mgka wïu wïuu fj,d" ;d;a; ;d;a;u fj,d" mq;d mq;du fj,d" ÿj ÿju fj,d wdmq .ukla fkfjhs ;sfhkafk' wdikak wdikak .kqfokqjla ;sfhkjd' ta .kqfokqj wkqj ;uhs Th msßi úmdl f.jkak tl;= fjkafk' iuyr úg wo ;d;a; B<`. NjfhÈ" wo mq;df. fyda uqKqnqrdf. fyda mq;d fj,d bmfokak mq¿jka' ta jf.au wo ìß| B<`. NjfhÈ" ;ukaf. ÿj fjkak mq¿jka' fï úÈyg mjq,aj,g tl;= fjk msßi fndfyda úg w;aneõ lsysmhla tlu msßi w;r ießirkak mq¿jka' tl w;anjhl ;snqKq kEoElu t;kska bjrhs' miq w;anjhl kej;;a fjk;a kEoElula' fïfl bjrhla kE' fï jf.a iuyr fj,djg Kh .kak tkjd" tlafld .;a;= Kh fokak tkjd' iuyre weú;a Kh fjkjd' iuyre Khg fokjd' b;ska tajd wkd.;hg;a tfyuu f.kshkjd' oeka fï .kqfokq mshj.kak fudkj yß iïnkaO;djla ;sfhkak ´k' iïnkaO;djla ke;akï tal lrkak nE' lsisu iïnkaO;djla ke;s ndysr md¾Yjhla jqfkd;a tfyu Kh mshj.kak wudrehs' flfkla ndysr flfklaf.ka Khla fyda Woõjla .;a;kï fndfydaúg ;ukaf. wd;au ,dNh ;ld Kh fkd§ fyda lDf;damldrhla fkdlr f,aisfhka u. yßkak mq¿jka' Kh ysñhg lrorhla jqk;a u. yer, ioao ke;=j bkak mq¿jka' fudlo úfYaI iïnkaO;djla ke;s" kEoE ys; ñ;=rka fkdjk ksid tal f,aisfhka lrkak mq¿jka' yenehs kEoE ys;ñ;=rkaj tfyu f,aisfhka u. yßkak nE' kEoElug ÿj" mq;d" wïud" ;d;a;d" ieñhd" ìß| fjkfldg iïnkaO;djh yßu n,j;a' t;fldg l¾u fõ.fhkau úfYaI f,ka.;=lula" ys;j;alula we;sfjkjd' úfYaIfhkau

[close]

p. 7

2016 kslsKs l,dmh 5 msgqj .=á;a ld, .;a; Kh fmd,sh;a tlal f.jkjd' iir .kqfokq lr, u. yermqjd f.jkak fldgqfjk ;ek ;uhs fï' oeka mek, hkak úÈyla kE' Kh f.jkj lsh, okafk;a kE' leue;af;kau f.jkjd' uykais fj,d yßyïn lrk ish,a, wka;sug orejkag mjrkjd' f.jkak l%uh yeÈ, bjrhs' fífrkak nE' iuyr flfkla fï ldrKh úiajdi lrkak wlue;s fjkak mq¿jka' we;a; ;s;a;hs lshkafk fïlg ;uhs' wms we;a; wykak olskak leu;s kE' fndrefjka yod.;a iqkaor f,dalhl Ôj;a fjkak ;uhs mD;Êck f,dalhd leu;s' ta fudlo@ wkka; iifr lf<;a taluhs' thska msg tlla Tjqkag f.dapr fjkafk kE' tal Tjqkag yß wdiajdohla' fõokd ffp;islhg oefkkafk wdiajdohla úÈygu ;uhs' yenehs we;a; olskafk m%{d ffp;islfhka' wdiajdoh ÿlg weo, odk ur W.=,la nj jgyd .kak ´k' yenehs fï lsõfj ;ukaf. hq;=lï bgq lrkak tmd lsh, fkfjhs' tfyu jrojd f;areï fkd.; hq;=hs' we;a; oek.;a wd¾fhda ish,a,kagu jvd fyd`Èka ;ukaf. hq;=lï bgq lrkjd' Tjqka whska lrkafk ;ukaf. msßi flfrys we;s Pkao rd.h ú;rhs' Pkao rd.fhka f;drj hq;=lï Wmßufhka bgq lrkjd' fudlo Tjqka we;a; fudllao" fndrej fudllao lsh, okakjd' ;uka f,dalhg Kh kï tal f.úh hq;= nj;a okakjd' Woõjla .;af;d;a talg lDf;damldr l< hq;= nj;a okakjd' ta ksid ;ukaf. hq;=lï meyer yßkafk kE' we;a;gu ;ukaf. orej lsh, yod.kak n,j;a ne£u" ;ukaf. oDIaáhla ksid yod.;a tlla ñila we;a;la fkfjhs lsh, fmkajkak fmdä WodyrKhlska mq¿jka' wms ys;uq orej yïnfjkak uj m%ij frday,lg we;=,;a l

[close]

p. 8

2016 kslsKs l,dmh 6 msgqj ;=, wfkHdkH jYfhka flfkla yod .kak .kqfokq m%udKh wm%udKhs' ta ksid wfkHdkH .kqfokqjla ke;s flfkla f,dalfha kE' fu;kÈ fjkafk fmr lrk ,o wl=i, l¾uhla M, §u' iifrÈ wkqkaf. orejkag ysx.s ysxid lr, ur, od, ;snqK kï" tfyu ke;akï ;ukaf. l=ig wdmq orejka .íid lr, ;snqK kï" ta jf.a mdm l¾uhl m%;sM,hla ;uhs fï w;anfõ fldÉpr W;aidy l<;a orejka fkd,eîu' tfyu ke;akï i;=kaf. ì;a;r úkdi lr, tajd wdydrhg wrf.k" ke;akï i;=kaf. megõ ur, od, ta jf.a fudlla yß fya;=jla fjkak mq¿jka' Tjqkag ta l¾u fõ.h f.fjkl,a orefjla ,efnkak fya;= ke;sj hkjd' miq.sh l,dmfhka úia;r l ld,hla ;siafi isoaO fjÉp fohla' wo iudcfha mjq,aj, ;sfhk iuyr wjq,a b;d ÿr È. .sh" iuia; iudchgu n,mdk .eg¿ njg m;afj,d ;sfhkjd' we;a;gu yeu mjq,lu jf.a bkak idudðlfhd iir .ufkÈ hym;a foau lr, wdmq wh fkfjhs' hym;a tajd tlla folla lrk fldg" whym;a tajd 99 la lr, ;uhs weú;a ;sfhkafk' ta ksid tfyu iir .ukla ;=, fyd| foaj,a ú;rla n,dfmdfrd;a;= jqkdg yßhkafk kE' fya;=jg wkql+, M,h ,efnkj ñila" wfma leue;a;g mj;sk f,dalhla kE' wksÉp;djh ;uhs yefudagu fmdÿ f,dal O¾u;djh' ldf.kaj;a kskaod wmydi ,nkafk ke;s flfkla fjkak ´k lsh, ys;=fjd;a tal fudavlula" wúoHdfjka .kak ;SrKhla' yeu flkdf.kau Woõ Wmldr ú;rla n,dfmdfrd;a;= jqk;a tfyuhs' ldf.kaj;a ysx.s ysxid ke;s Ôú;hla m%d¾:kd l

[close]

p. 9

2016 kslsKs l,dmh 7 msgqj ksjka u. ksjerÈj f;dard .ksuq w msg oxje,la n,k fldg fmakafk fudkjo@ mqrelg mqrel tlaùu ksid oxje,la fmakjd' tal rgdjlg weñKs,d ;sfhk fldg ta weñKSï rgdj tlla úosyg wrf.k ne,Sfï m%;sM,hla ;uhs oxje,la úosyg fmkSu' len,s tlaùu ksid ;ks lene,a,lg flfia j;a lrkak neß fohla we;s fia ÿgq ksid oxje,la ±lal nj ys;kak mq¿jka' ta ksid fïl ilia fjÉp fohla ^ixL;hla& oelmq wdldrh fmkajkjd' tfyu .;af; mqrel tlla úosyg l,amkd lsÍfuka' tal lrf.k hk jev ms

[close]

p. 10

2016 kslsKs l,dmh 8 msgqj nqoaOdkqiai;s" Oïudkqiai;s" ix>dkqiai;s wd§ Ndjkdjka yd tn÷ wd¾h weiqr;a" f;rejka je£u" od.eí fndaê msysgqùu" odkudk §u" wd.ñl j;dj;a lsÍu wdÈh;a m%fhda. iïm;a;sfhka oyï jgyd .ekSug ys; yev.id .kak ud¾.hka' fï ldrKh fkdo;a iuyre" fï O¾uh m%{djka;hkaghs" fudavhkag fkfjhs lshñka" wkq.ukh l< hq;= uQ,O¾u flfrys Wlg,S fjkjd' iuyre u,a myka mQcd lsÍï" jkaokdudk lsÍï wdÈh fudav fn!oaOhkaf. jev lsh, tajdg myr .yñka iuÉp,hg ,la lrkjd' ;j;a iuyre" mska lrkafk foõf,dj hkak ´k wh" wms ta u. fkfjhs hkafk" wms hkafk taldhk ud¾.h jQ i;smÜGdk ud¾.fha''' wdoS l;d lshñka Ndjkd lrñka mdm is;a ;jkak W;aidy lrkjd' kuq;a fï tllaj;a oyï wjfndaOh ,eìÉp whf. m%ldY fkfjhs' fya;=M, fkd±l lrk lshk fï jf.a m%ldY" O¾uhg tlÕ fkdjk w;r ta ta wh úúO oDIaáj, t,an f.k lrk w;d¾lsl m%ldYhka' ;ukag rd.h tkjo ke;ao lsh, ;ukau ks.ukh lrkak ´k' oafõY is;a my, fjkjo lsh, ;ukau ks.ukh lrkak ´k' fï .ek lshk fldgu zzuu kï lsis flfkla tlal ;ry kE" uu yefudagu ffu;%S lrkjd" ug kï .Ekq fmakak nE' ysßls;hs' ug kï msßñ fmakak nE' ysßls;hs'''ZZ wd§ jYfhka fï jf.a l;d lshk wh;a fndfyda bkakjd' l,n, fkdù ys;kak ´k zzuu fyd| flfkla" uu uy mska we;s flfkla" uu yß is,aj;aZZ lshk fï jf.a woyia wmg fkdfmkS wms <Õ ;sfhk ieÕjqKq mqyqudkh u;=lrk nj' ;j;a flfkla zzuu kï ±ka u.M, ,n, bkafk" wms <Õ ú;rhs u.M, ;sfhkafk" Th nK wks;a whg kï fyd|hs" wmg kï jevla kEZZ fï wdoS jYfhka lshkak;a mq¿jka' tal;a ieÕjqKq udkakhlau ;uhs' ta w;r wd¾h wIagdx.sl u. lshkafk YÍrfha ;sfhk isÿre wgla lsh," ta isÿre wg jy, ±ïuu ksjka olskjhs lshk Woúh;a bkakjd' ta jf.au ys;kafk kE" lshkafk kE" lrkafk kE" fï tllaj;a fkdflreju tal ;uhs ksjka u. lshk wh;a bkakjd' yenehs Th lshk wh <Õg .syska ksjka u. ms

[close]

p. 11

2016 kslsKs l,dmh NslaIqKS" Wmdil" Wmdisld lshk isõ msßi w;fr flkla úosyg fmkS bkakjd' nK wykfldg" mska fokfldg" wka;sug ksjka ols;ajd lshk fldg uy;a jQ idOqldr fokjd' zzwfka wms msx lr, uÈ" ke;akï nqÿyduqÿrefjd wms ±l,;a we;s" uf.a kï n,dfmdfrd;a;=j fï wd;afuu ksjka olskakZZ fufyu lshk wh;a wo bkakjd' Tjqka w;r iuyr wh ud¾.M, ,dNSka nj;a ys;df.k bkakjd' ke;akï ta nj m%ldY lrkjd' nqoaO foaYkdj wkqj kï u.M, m%ldY lrk wh fldgia 4 la bkakjd' ta nj w[a[dNHdlrK iQ;%fha ^wx' ks' 3 - 190 msgqj& i|yka fjkjd' ta ;uhs" 1' uq,d mqoa.,hd /já,d ;uka u.M, ,dNS lsh, m%ldY lrkjd' 2' ,dul bÉPdfhka jevqKq mqoa.,hd ,dN" lS¾;s" m%ixid ;ld u.M, m%ldY lrkjd 3' msiaid msiaiqjg ;uka u.M, ,dNS lsh, m%ldY lrkjd' 4' h:d¾:fhkau u.M, ,enQ i;amqreIhd iqÿiq ;ek iqÿiq ld,fha iqÿiq kï jl%j fyda iïmQ¾Kfhka fyda u.M, m%ldY lrkjd' fï fofjks fldgig jeàu b;d Nhdklhs' Wmiïmod NslaIqjla kï mdrdðldjg wyq fjkjd' t;kos isoaO fjkafk ±k ±k;a jákd .=Khla ;ukag ke;sj" kuq;a tfyu ;sfhkj lsh, .=Khg wmydi lsÍula' ke;akï ;ukag ke;s .=Khla ujd mEula' wkqka rjg, ;ukag ,dN lS¾;s m%ixid n,dfmdfrd;a;=fjkauhs tfyu lshkafk' .sys meúÈ ljqre l<;a tal uy mdmhla' ta fya;=fjka urKska u;= wmd.; fjkak;a mq¿jka' fudlo idikh úl=Kf.k lEula t;ek ;sfhkafk' idikh flfrys meyeÈ,d hula fok fldg tal mqoa.,sl lr .kak" taflka ,dN lS¾;s m%ixid ú`Èkak n,dfmdfrd;a;= fjkj kï tal taldka;fhkau mdmhla' fudlo flfkla ;uka u.M, ,dNsfhla lsh, m%ldY l

[close]

p. 12

2016 kslsKs l,dmh folla fmd,a lgq w`.=re iu. oj, ne¨j;a ta úÈygu b;sß fj,d ;snqKd' wo ld,fha úúO u;s u;dka;r u;= fjk ksid ta .ek óg jvd úia;rhla i`oyka lrkafk kE' fï ldrKdj i|yka lf" udk" WoaoÉp" wúoHd lshk fïjdfha fYaIh fyj;a wkqIh' wkd.dó fjkfldg má> wkqIh;a ìf`okjd' t;fldg by; i`oyka l< ksjka n,dfmdfrd;a;= jk whg hfula fufyu lsõfjd;a fok W;a;rh fldfydu fjhso@ zz;ukaf.ka bgqfjkak ;sfhk .sys lghq;= wms úi|kakï" ;ukaf. mjqf, wh;a talg tlÕj leue;a; m%ldY l

[close]

p. 13

2016 kslsKs l,dmh 11 msgqj Tn m%{djk;a fhloa @ Y%djl ( nqÿ oyu m%{djka;hskag ke;=j .e,fjkak mq¿jka fjhs ke;s úosylg oefkkj kï tal;a ú;rhs lshkafk we;a;o@ lsh, ys;kak wudrehs' ú[a[dKfhkau ;uhs ±k .kafk' foaYl ( Tõ' wx.=;a;r ksldfha 5 jk ldKavfha 136 msgqfõ tk wkqreoaO iQ;%fha úia;r lr, ;sfhkafk ta .ek ;uhs' talg b;sx fya;= lsysmhla fmkajkak mq¿jka' wx.=;a;r ksldfha m

[close]

p. 14

2016 kslsKs l,dmh f,daNfhka uq,d fjkafk ke;sjhs ys;kak ´k' fuday ffp;islhhs f,daN ffp;islhhs lshkafk ldrKd folla' ta jf.au wfuday ffp;islhhs m%{d ffp;islhhs lshkafk;a folla' B<`.g m%{dj .;a;u;a f,!lsl" f,daflda;a;r lsh, wjia:d folla ;sfhkjd' yenehs f,!lsl jYfhka .;af;d;a wfuday ffp;islhg f,!lsl m%{d ffp;islh lsh, .kak;a mq¿jka' ta jf.au f,daflda;a;r wfuday ffp;islhg f,daflda;a;r m%{d ffp;islh lsh, .kak;a mq¿jka' ta ksid f,daflda;a;r" f,!lsl wjia:d fol mg,jd fkdf.khs tfyu .kak ´k' fudlo wfuday lsh, lsõj;a f,!lsl" f,daflda;a;r lsh, folla ;sfhkjd' ta ksid wjia:dkql+,j n,,hs ;SrKh lrkak ´k' m%{d ffp;islfhka .;a;;a fÉ;kdfjka ;uh f.dvk.kafk' yenehs t;fldg fÉ;kdjg ´k yeáhg fkfjhs" m%{djg ´k yeáhghs f.dvkef.kafk' kuq;a fõokd ffp;islfhÈ fÉ;kdj m%Odk fj,d talg ´k yeáhghs f.dvkef.kafk' f,daN fyda fuday ffp;islhla wdj;a tfyuhs' f,daNhg fyda fudayhg jy,a fjkjd' kuq;a m%{d ffp;islh wdfjd;a tal n,j;a fj,d m%Odk fjkjd' t;fldg ys; md,kh lr.kak mq¿jka' tfyu jqfKd;a m%{d ffp;islh m%Odk fj,d fÉ;kd ffp;islh fofjks fjkjd' t;fldg hula m%{dfjka ±k.kak kï i;amqreI ixfiajkh uq,a fjkak ´k' taflka ;uhs mgka .kafk' bkaøsh ixjr;ajhg ud¾.h yo, fokafk taflka' t;fldg uq,skau ta mqoa.,hd f,!lsl kqjKska" f,!lsl wfudayfhka hqla; jqKd kï" taflka ±k .kak mq¿jka fldgila ;sfhkjd' yenehs ;ju;a olskafk f,!lsl m%{dfjka' t;kÈ f,dalfha i;Hh h:d¾:h o;a Y%uK nuqKka we; lshk f,!lsl iïud ÈÜÀh ;sfhkak ´k' taflka olskak ´k" hï NslaIQka jykafia kula hï ixjr;ajhl bkakj kï tfyu bkafk fudlla ksido lsh,' Wka jykafiag lkak fndkak ke;sj fkfjhs" bkak ;ekla ke;sj fkfjhs" ldu iïfNda.fha fhfokak neßj fkfjhs' Wka jykafiag ´k ;rï ta i`oyd wjia:dj ;sfhoaÈ;a tajdg lsisu iïnkaOhla ke;sj hïlsis fu;a is;lska" iudê is;lska bkak kï" Wka jykafia hula wjfndaO lrf.k bkafk lsh, ta mqoa.,hg hï lsis úiajdihla we;s fjkjd' tfyu wjfndaO lrmq flfklaf. úfYaI;ajhla ;sfhkj lsh, wkak ta úÈyg olskak mq¿jka fjkak ´k' t;fldg ;uhs i;amqreI ixfiajkh ,efnkafk' wd¾h wIagdx.sl ud¾.hg tkak uq, mqrkafk t;kska" úiajdih we;s fjkafk taflka' ta úiajdih ksid ;uhs" uu;a ta ;;a;ajhg m;a fjkak ´k lsh, w;ayod n,kak fhduq fjkafk' ta w;ayod ne,Su m¾fhaIKhlska mgka .kafk' t;fldg ta mqoa.,hg u.la yefokjd' ta wkqj hful=g ksjka olskak kï uq,skau i;amqreI ixfiajkh wjYHhs' Y%djl ( uu wy, ;sfhkjd ú[a[dKh lshkafk udhdldrfhla lsh,' Th lshk udhdldr ú[a[dKh .ekuo fu;k;a lshkafk@ foaYl ( Tõ" wfma nqÿ rcdKka jykafia ;uhs ú[a[dKh udhdldrfhla lsh, foaYkd lr, ;sfhkafk' ta ú;rla fkfjhs" Wkajykafia ú;ruhs fï f,dafl Ôj;a fjk ñksiaiq ú[a[dK udhdjg wyqfj,d úkdi fjk yeá fmkajd §, ;sfhkafk' Th .ek b;d ir, fyd`o ú.%yhla ixhqla; ksldfha ;=kajk ldKavfha 242 msgqfõ tk fMkqmsKavQmu iQ;%fha ;sfhkjd' ta iQ;%fha Wmudjlg wrka ;sfhkafk ueðla fmkajk flfkla' Tn;a iuyrúg ueðla ikao¾Ykj,È oel, we;s" tafl mK ;sfhk ukqiaifhlaj folg lm, fmkajkjd' yenehs tal we;a;la jf.a fmkajkafk' kuq;a we;a;la fkfjhs' ta ksid ;uhs wms talg udhdjla lshkafk' ueðla ixo¾Ykj, fmkajk udhdjka we;a;la fkdjk nj wms okakjd' yenehs fï f,dalh weiqre lr, ú[a[dKfhka oek .kak ish,a, udhdjla nj wms okafk kE' ta 12 msgqj ú[a[dK udhdj oek .kak mq¿jka fjkafk m%{djka;hskag ú;rhs' Y%djl ( ta lshkafk fï f,dafl wmsg iem yeáhg oefkk foaj,a" tfyu oekqkg tal we;a;la fkfjhs tal udhdjla lsh,o@ foaYl ( yßhg yß' iem ú;rla fkfjhs" ÿl yeáhg oek .kak tl;a tfyuhs' l,ska lsõj iem ke;s" ÿl ke;s yeáhg oek .kak tl;a tfyuu ;uhs' yenehs fu;kos .eUqßka l,amkd lr, oek .kak ´k ldrKhla ;sfhkjd' fï lshkafk wfma YÍrfha hïlsis wdndOhla ksid we;s jk ÿl .ek fkfjhs" úmdl ÿl .ek fkfjhs' Y%jl ( ta fldfyduo tfyu fjkafk@ wmsg iem ÿl we;a;gu oefkkjfk'@ foaYl ( wkak oeka ;uhs m%{dj ´k fjkafk' Tng Th oefkk fõokd ;=fka h:d iajNdjh f;areï .kak mq¿jka fjkafk m%{dfjka ú;ruhs' wiD;j;a mD;Êckhd ldhsl ÿlaLhhs udkisl ÿlaLhhs lshk ÿla fõokd folla ú`osk nj;a" iD;j;a wd¾h Y%djlhd ldhsl ÿlaLh muKla ú`Èk nj;a ixhqla; ksldfha 4 jk ldKavfha 395 msgqfõ tk i,a, iQ;%fhka meyeos,sj fmkajd oS, ;sfhkafk" Tkak Th ú[a[dK udhdjg wyqfj,d ú`osk ÿl .ek' yenehs udkisl ÿlaLh jqK;a iïmQ¾Kfhkau bj;a fj,d ;sfhkafk wßy;=ka jykafiag ú;rhs' Bg fuyd bkak fidajdka" ilDod.dó" wkd.dó wh;a ta ta uÜgïj,ska udkisl ÿlaLh ú`Èkjd' yenehs tal;a l%ufhka wvqfjk ;;a;ajhg m;a fjkjd' ú[a[dK udhdfjka Wod lr, fok ÿlhs" ldhsl ÿlhs w;r fjki wjfndaO lrf.k udhdfjka ñfokak mq¿jka m%{djka;hskag ú;rhs' Y%djl ( tal kï f,ais jevla fkfjhs jf.a fmakafk' foaYl ( l,n, fjkak wjYH kE" O¾u Y%jKfhka Tng wjYH m%;Hh ,efíú' Y%djl ( m%{dfjka

[close]

p. 15

2016 kslsKs l,dmh lrkafk;a f,dalh .ek we;a;gu oek .kak tl kï" fudlla .eko Th oek .kak ;sfhkafk@ foaYl ( uyd fõo,a, iQ;%fha m%{dj .ek úia;r lr, ;sfhkafk" oek .kakjd lshk w¾:fhkau ;uhs' yenehs oek .kafk fï f,dafl we;a;' we;a; oek .kak kï ú[a[dK udhdjg wyqfjkafk ke;sj bkak fjkjd' tfyu ú[a[dK udhdjg wyqfjkafk ke;sj oek .kak we;a;g ;uhs p;=rd¾h i;Hh lsh,;a lshkafk' Y%djl ( ú[a[dKfhkq;a oek .kakjd lshkjd' m%{dfjkq;a oek .kajd lshkjd' yenehs fï oek .ekSï fol wyihs fmdf

[close]

Comments

no comments yet