hbp-58

 

Embed or link this publication

Description

අපි නොදකින් සසර ගනුදෙනු...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2016 wei< l,dmh 1 msgqj Oïu moh ;=,ska ksjka u. 25fldgjik f,dõ;=rd nqÿka jykafia Oïu mofha tk fï .d:d fm< foaYkd lrkak fya;= jqfka" ldYHm nqÿka jykafiaf. ld,fha mgkau tk isoaêhla' b;ska ldYHm nqÿka jykafia jev bkak ldf, lms, lsh, tla;rd l=, mq;%fhla uyK jqkd' fï l=, mq;%hd .%ka: OQrh kñka ;k;=rla ,n, ;%smsglh bf.k f.k wfkla whg;a lshd foñka ld,h .; l

[close]

p. 4

2016 wei< l,dmh t;fldg fï idikh úkdi fjk úÈyg lghq;= lsÍu uyd nrm;, úmdl f.k fok mdmhla' iuyr úg wg uyd krlfha WmÈkak ;rï fya;= fjkak mq¿jka' tod nqÿka jykafia Ôjudkj jev bkak ldf,;a tfyu lr, wmd.; fjÉp wh ysáhd' wo jqK;a tfyu wh bkakjd' kuq;a urKska u;= wmd.; jqKd lsh, wo bkak fndfyduhla whg ±k.kak tfyu yelshdjla kE' yenehs b;ska talg fya;= isoaO fjkjkï ;ukagu ±k.kak mq¿jka' fudlo fï oyï foaYkd lsÍï we;=¿ idik lghq;= lrk fldg ,dN lS¾;s m%ixidj,g" ;ukaf. nv jvd.kak" ;uka Wiia lsh, fmkajkak ta foa lrkjkï tal ;uka okakjd' ta jf.a wh ;uka lshk lrk foa oyug tl`. fkdjqK;a" lsis m%Yakhla kE lsh," ;uka lshk lrk tluhs yß lshk tfyu woyila .kakjd' tfyu ke;sj tal ;%smsgl oyug wkqj úu¾Ykh lr, n,k isß;la kE' wo jqK;a oyï foaYkd lrk yq`. fofkla jroao .;a;= ;ekla ;uhs fï' yq`. fofkla ;%smsglhg tl`.j lreKq fmkajd ÿkak;a talg úreoaO fj,d ;ukaf. u;hu úia;r lrkjd' talu ch.kak n,kjd' kuq;a tal yß Nhdklhs' iuyr whf. isß;la ;sfhkjd" ;%smsglfhka lreKq fmkajk fldg;a" tal miafi yod.;a;= tlla''' ;%smsgl idys;Hhla''' wd§ jYfhka fudkjyß lsh, ;ukaf. u;hu chf.k" talu we;a; lsh, fmkajkak yokjd' kuq;a md,s ;%smsglh O¾uhg úreoaO kE' tal yßhgu O¾uhg .e

[close]

p. 5

2016 wei< l,dmh lsh,' fudlg fï ñksiaiq mska lr lr ldf, kdia;s lrkjo lsh, ysf;kak mq¿jka' b;ska tfyu ysf;k flfklaf. B<Õ w;anj iuyr úg lkakj;a ke;s ;ekl" fyd|g m%{dj ;sfhk flfkla úÈyg bmfokak mq¿jka' mska fkdl< ksid ,eîula ke;s ;ekl bmÈ,d" ta jf.au úo¾Ykd jvmq flfkla ksid m%{dj fyd|g ,efnkak mq¿jka' LqÊcq;a;rd Wmdisldj;a fï jf.a flfkla' f.!;u nqÿka jykafia <Õ nK wy, fidajdka fjkak ;rï m%{dj ;snqkd' ta jf.au ta wy.;a; O¾uh fidaudj;S ìij we;=¨ wfkla ìfidajrekag foaYkd lrkak ;rï Yla;shl=;a ;snqkd' kuq;a fmr w;anjl mfia nqÿjrfhl=g l< wmydihla ksid YÍrh l=ÿ fj,d ;snqfk' wr ud¨j;a Th jf.a' b;ska f,dõ;=rd nqÿka jykafia fï ud¿jd uq,a lrf.k t;ek /iafj,d ysgmq msßig fï .d:dj foaYkd l

[close]

p. 6

2016 wei< l,dmh ;sfhkj kï lsh, ys;," talgu ydfj,d ys;kj lrkj lshkj kï" ta ;uhs Nj ;Kaydj' b;ska iuyre bkakjd" tfyu fldfyo ÈjH f,dal ;sfhkafk" foúfhd fldfyo bkafk" wmdhla kE" wmdh fldfyo ;sfhkak" tfyu Njhla kE" tfyu ;ekla kE lsh, talgu ydfj,d ys;kj lrkj lshkjd' talg lshkjd úNj ;Kayd lsh,' b;ska fï fldgia ;=fkka fudk foa l<;a Njhla f.dv k.k tl kj;ajkak nE' flfkl=g ysf;kak mq¿jka" ;Kaydfjka f.dv k.kafk Njhla kï" t;fldg tal fyd| fyda krl fjkafk fudlla ksido lsh,' fya;= yfhka wf,daN" woafõY" wfuday lshk fldgia ;=fkka yok Njh fyd| ;ekla fjkjd' ta jf.au tafl wfkla me;a; .;a;u f,daN" oafõY" fuday ksid i;r wmd.; fjkjd' b;ska foúfhla fjkak fldÉpr wdidjla leue;a;la ;snqk;a" lrkafk n¨ jevkï ta wdidj leue;a; bIaG fjkafk kE' f,daflg fmakak jfÜgu oka fokjd" mska lrkjd' kuq;a yex.s,d lrkafku n¨ jev' we;a;gu oka ÿkakg mska l

[close]

p. 7

2016 wei< l,dmh jqK;a ;Kaydjg uq, fydhd.;a; kï" ta uq, Wÿrd oeïu kï" tÉpr wudrefjka j;la rlskak ´k kE' tal bfíu isoaO fjkjd' fldfyduo ;Kaydfj uq, fydhd .kafk@ ;Kaydj kslx yg.kafk kE' ;Kaydjg;a fya;=jla ;sfhkak ´k' flfkla hulg ydfjkafk wehs@ taflka ;ukag ,eìÉp fohla ;sfhk ksid' fldákau fudlla yß iqj fohla oeks, ;sfhkak ´k' fínoafola ks;ru ;enEreug hkafk kE" Tyqg hï lsis iqjhla ±kqfk ke;akï' fï oekqk foag fõokd lsh, lshkjd' fï fõokdj ;ukag fyd| ksihs t;ekg hkafk' ;Kaydjg fya;=j ;uhs fï fõokdj' fõokdjla kslx tkafk kE' ;uka leu;s fohla iam¾Y fjkak ´k' tlafld rihla" tfyu ke;akï rEmhla fyda fudllayß ;ukag iqj f.k fok fohla iam¾Y fjkak ´k' iam¾Yh;a kslx tkafk kE' wei" lk" kdih" Èj" YÍrh iy uki fïlg iïnkaO fjkak ´k' tfyu ke;akï wdh;k fjkak ´k' wei" lk" kdih" Èj" YÍrh" uki iu. iïnkaOhla f.dv k.kakkï ;uka leu;s kdu rEm ;sfhkak ´k' fu;ekÈ fjko jf.a tlg fndk hd¿fjd ál" wrlal= fnda;f,a" ÿï jeá" tajg wod, wdydr mdk fï ish,a, ;sfhkak ´k' kdu rEm;a kslx f.dv kef.kafk kE" l,ska u;l igyka iïnkaO fjkak ´k'— wr hd¿jkag jvd fï f.d,af,d fyd|hs' wreka ál kï yßu lïue,shs' lsisu .;shla kE' Wka oelal fj,djla we;akï mkaif,a' b|, ysg,j;a úfkdao fjkak f;afrkafk kE' talg uqka ál kï yßu úfkdaohs˜ b;ska Th jf.a fmr u;l igyka ;=

[close]

p. 8

2016 wei< l,dmh 6 msgqj ix>;ajh mQckShhs jkaokShhs nqÿka jykafia foaYkd l< uyd odk 5 la .ek miq.sh l,dmfhka meyeÈ r;akh úIfhys mQcd lrkak" tl,ays uuo mQð; fjñ''' lsh, WmfoaYhla ÿkakd' ta ms r;akhg mQcd lrkak lsh, foaYkd l r;akhg mQcd lrkak lsh, foaYkd lsl odk 7 la .ek;a úia;r lhd Wfoid fok odkh 2' nqÿka msßksú l, NslaIq NslaIqkS WNf;da ix>hd Wfoid fok odkh 3' NslaIq ix>hd Wfoid fok odkh 4' NslaIqkS ix>hd Wfoid fok odkh 5' fumuK NslaIQkao fumuK NslaIqkSkao hhs hï m%udKhlg ix>hd Wfoid fok odkh 6' fumuKla NslaIQka hhs hï NslaIQ m%udKhlg ix>hd Wfoid fok odkh' 7' fumuKla NslaIqkSka hhs hï NslaIqkSka m%udKhlg ix>hd Wfoid fok odkh' Bg miafi fï ldrKh;a foaYkd l.; oËsKdj wixfLhH wkqmfïh wkqiia we;ehs lshñ' wdkkaoh" uu ljr whqrlska jqjo ix>.; oËsKdfhka" fm!oa.,sl odkh uyd M,;r hhs fkdlshñ'''˜ fu;ekÈ zzuyd ix> r;akhZZ lshk fldg" wd¾h Y%djl lsh, fjka lsÍula kE' iiqk msßys,d hk ld,hl" ly kQ,la wf;a ne|f.k bkak ldIdh lKaGl lshk" uyd ix>r;akh ksfhdackh lrkakd;a whs;s fjkjd' ta jf.au tÈku meúÈ fjÉp" i;a yeúßÈ idufKarhka jykafiag;a" iqÿj;a w¢k wkd.dó wd¾h Y%djlhd j¢kjd' nqÿka jykafia msßksjka mEj;a" Wka jykafia foaYkd lrk ,o Y%S ioaO¾uh f,dalhdg úoHudk lrkak uQ,sl fjkafk uyd ix>r;akh' mrmqfrka mrmqrg uyd ix> mrïmrdjla f,dalfha mj;ajdf.k tkafk uyd ix> r;akh úiska' odhl mskaj;=kaf.a l=ÿ uy;a ish¨ mqKH lghq;=j,g w; ys; foñka" fjfyr úydr" fndaëka jykafia,d" mQckSh ia:dk wdÈh mj;ajdf.k hkak uQ,sl fjkafk uyd ix> r;akh' ;u ;ukaf. jHdmdßl lghq;=" rdcldÍ lghq;=" f.or fodr wUq orejkaf. lghq;=j,ska mehla folla ;rï flá fj,djlaj;a fjka lr," nK mohla wykak ld,h ñvx.= lrkak neß fn!oaO msßi fldÉpr bkakjo@ tn÷ iudchl" iqmqreÿ f.a fodr" foudmsh" {d;s ys; ñ;%d§kaf.ka fjka fj,d" Ôú; ld,hu iïnqoaO idikfha Ñr meje;au Wfoid lem lrkak ys;la my< ùuu w;s úfYaIhs" jkaokSshhs lsh, ms

[close]

p. 9

2016 wei< l,dmh fld r;akh;a ta jf.au ùrhka jykafia,d msßila fjkjd' Wka jykafia,d ;ukaf. úuqla;sh jf.au cd;s" wd.ï" {d;s" l=, fNao lsisjla fkd;ld" f,dal kd:hka jykafia ÿka u. wkq. ukh lrñka f,dal i;ajhd flfrys ohdkqlïmdfjka lghq;= lrkjd' ÿ¾NsË ld,j, jev jdih lrmq uyd ix> r;akh Ôú; mrÿjg ;sh, ;ukag mq¿jka ;rñka fï ioaO¾uh /l.kak lghq;= lr, ;sfhkjd' ix> mrmqrla fkd;snqKd kï wo fjkfldg nK mohla wykak ,efnkafk kE' msß;a álla" iQ;% foaYkdjla wykak ,efnkafk kE' oyula úu¾Ykh lr, ksjka olsk u.la f;dar.kak ,efnkafk kE' wjqreÿ 2560 lg miqj;a ksjka u. msßisÿj meyeÈ r;akfha wem lem ùu ksid' nqÿka jykafia úiska uyd .re m%{ma;shla mekjQ fï uyd ix>r;akh Wfoid mQcd lrk ,o foh" wfkla wh úiska mßyrKh lsÍu .e,fmkjo" kslïu u,la mykla mqok idik ;ajh' tal nqÿka jykafiaf. mekùula' ud¾. M, ,dNshdg;a ta mekùu iu lrkak nE' idufKar" Wmiïmod wd§ l%u fõohla ilia lr," meúÈ ix>;ajfha Ñr meje;au i|yd ud¾. M, ,dNs;ajhg jvd úfYaI ;ekla §," ix> m%{ma;shla mkj, ;sfhkafk nqÿka jykafia' fïjd lv lf r;akfha .=K iq¿ fldg ;l, ;ukaf. l=i.skak ±äj .;a msßila" nqoaO m%uqL uyd ix> r;akh Wfoid ilia lrk ,o oka jeg lkak .;a;d'tA fya;=fjka urKska miq Tjqka f,daldka;ßl krlfha bmÿkd' fu;ekÈ ±k.kak ;j;a ldrKhla ;sfhkjd' hïlsis l,amhla úkdi fjk fldg i;r wmdh" ukqiai" ÈjH f,dal we;=¿ wdNiair nU ;,hg my, ;sfhk nU ;,;a úkdi fj,d ta f,dalj, bkak ish¿ i;a;ajhska wdNiair lshk nU f,dj .syska WmÈkjd' yenehs wg uyd ksrhg;a jvd n,j;a" ksh; ñ;Hd oDIaá .;slhska bmfok f,daldka;ßl krlh l,am úkdihgj;a úkdi fjkafk kE' ta i;a;ajfhda l¾u Yla;sh f.ú,u pq; fjkl,a ta krlfha ÿla ú`Èkjd' b;ska fï lshk msßi;a" f,dj i;Hh h:d¾:h o;a Y%uK nuqKka lsh, úfYaI fldgila kE lshk ksh; ñ;Hd oDIaáfha b`of.k lghq;= lrmq ksid ;uhs urKska u;= f,daldka;ßl krlfha .syska bmÿfka' f,daldka;ßl krlfha l,am 31 la ÿla ú`o," Mqiai nqÿka jykafiaf.ka l,am 31 lg miq my< fjÉp ll=i`o nqÿka jykafiaf. ld,fha f,daldka;ßl krlfhka ñÈ, wr oka jeg ldmq wl=i,h ksidu uy fm%a; /,la fj,d Wmkakd' Tjqkag nv.skak" msmdih wêlhs' kuq;a lkak fndkak hula ,efnkafk kE' b;ska fndfyda ld,hla fma%; f,dafl ÿla ú|," ll=i| nqÿka jykafia my< jqkdu Wkajykafia yuq fjkak .syska" wms fï ÿflka ksoyia

[close]

p. 10

2016 wei< l,dmh fjkafk ljoo lsh, úuikjd' Wka jykafiaf.ka miq u;= nqÿjk fldaKd.uK nqÿka jykafiaf.ka úuikak lsh, Wkajykafia foaYkd l r;akhg oka meka mQcd lr," ta {d;s fma%;hkag wkqfudaoka lr," ta ÿlaÅ; w;anúka ksoyia fjkak Tjqkag iykhla ,nd ÿkakd' f,dj i;Hh h:d¾:h o;a uyK nuqKka kE lshk ñ;Hd oDIaáfha msysg," uyd ix>r;akh Wfoid ilia lrmq odkh mQcd lrkak;a fmr mßfNda. lrmq múka m r;akhg oka meka mQcd lr, ,nd .;a mska wkqfudaoka lsÍfukauhs' uyd ix> r;akfha úfYaI;ajh fuhska f;areï .kak mq¿jka' idikh Wfoid mQcd lrk ,o fldähla" yqsl foam< .ek l;d lrk fldg wms fkdokak me;a;l=;a ;sfhkjd' WodyrKhla úÈyg ldYHm nqÿka jykafiaf. ld,fha

[close]

p. 11

2016 wei< l,dmh hï lsis m%foaYhl iSud ud,lhla mkj, ;snqK kï" ta jf.a ia:dkhl wo jqK;a Wmiïmod úkh l¾u isoaO lrkak mq¿jka' talg w¨;ska iSud ud,lhla mkjkak wjYH kE' ffu;S% nqÿka jykafia my< fj,d fï uyd Nø l,amh wjika fjkl,a l,amdka;h olajdu tal idx>slhs' ta w;r wnqoafOda;amdo ld,hla wdjhs lsh, idx>sl lrmq tl ke;s fjkafk kE' idx>sl lslhs' taj fjk ldgj;a whs;s lr.kak nE' kuq;a ta ldrKh wms okafk kE' hï lsis úÈylska osjeia ;sfhk wh bkakj kï ta jf.a ia:dk n,d .kak mq¿jka' tfyu ke;akï mqrd úoHd kgUqka" fi,a,sms wdÈh u.ska ta nj wog;a ±k.kak mq¿jka' wog;a ta jf.a ia:dkj, ffp;H" wdrdu wdÈfha kgUqka ±l .kak mq¿jka' f.!;u nqoaO idikh ;=< idx>sl lr, mQcd lrmq N+ñ kï wog;a meyeÈ,sj ;sfhkjd' ta jf.au ta ldf, ysgmq rcjre ix>hd jykafia,dg wem Wmia:dk lrk whg;a fl;aj;= l=Uqre wdÈh ,nd §, ;snqKd' tajd ÿkafk;a ta whg f.dú;eka n;a lr, mhdg oka §," fyaúis fnr .y, mqo mQcdjka mj;aj, b;sß áflka ld, î, Ôj;a fjkak' t;fldg ta fl;aj;= l=Uqre idx>sl fkfjhs' ±ka fï lshk idx>sl iy idx>sl fkdjk bvï j¾. folu fï fjk fldg;a úfYaIfhka W;=re ueo yd W;=re kef.kysr mhdg mQcd l< úfYaI ia:dk fjkjd' kuq;a iuyre fï njla fkd;ld ta jf.a ;ekaj, ta kgUqka fjkia lr, lvd ì`o ou, ;ukaf. jdiia:dk" jHdmdßl ia:dk fyda fjk;a f.dvke.s,s fyda bÈlsÍï lrkj kï" tajd f,!lsl lghq;= Wfoid mßyrKh lrkj kï taflka uy wjevla fjkak mq¿jka' rchg jqK;a tfyuhs' ljqre yß ±kqj;aj ta jf.a mQckSh ia:dk f,!lsl lghq;= Wfoid w;am;a lr .kakj lshkafk tal ;ukagu lr.kak úkdihla' ta jf.a fohla hdfokafk kE" ,eîula kE' ljqreyß fkd±kqj;aj ta jf.a ia:dk f,!lsl lghq;=j,g mßyrKh lrkj kï tal ta whf. l¾u fõ.hla' fudlo ta ldf,;a idiksl foaj,a whq;= úÈyg mßyrKh lrmq Woúhf. mrïmrd wog;a tkak mq¿jka' ta wh kslx ld, î, jeàf.k uefrkl,a Ôj;a fjkj ñila fuf,djg mrf,djg wNsjDoaêhla lr .kafk kE' iifr lrf.k wdmq úÈyg wo;a kslx bkakj ñila hula ,enqK;a tajd hdfokafk kE' úfYaIfhka ;ju;a W;=re ueo" W;=re kef.kysr mhd Wfoid mQcd lrmq N+ñ' kuq;a wo fjkfldg hqO l,flda,dy,j,ska" ji úij,ska ta ia:dk md¿ iajNdjhlg m;a fj,d ;sfhkafk úúOdldr msßia úiska tajdfha ;sfhk i`. i;= foa n,y;aldrfhka w,a,f.k idiksl fldgi fkd§u ksid' tajd w,a, .;a;= Woúhg yß .sfh;a kE' tajd w,a,f.k fudk úÈyg bkak .sh;a j.;=jla fjkafk kE" hd fokafk kE' t;fldg fldfyduo ±ka ta ;;a;ajfhka ñfokafk@ tod i`. i;= lr, mQcd lrmq mqKH N+ñ .ek ikakia m;%" fi,a ,sms" kgUqka wdÈh wo;a ;sfhkjd' ta jf.a ia:dk kej; m%;sixialrKh lr, k.d ysgj," NslaIQka jykafia,d jvïuj, bkaoj," ta idiksl lghq;= lrf.k hkak Woõ Wmldr lfr;akh Wfoid lsh, ilia l< fyda mQcd lrk ,o fohla" ta nj ±kf.k .syshka úiska mßyrKh lsÍu uyd nrm;, ÿla úmdl ú¢kak isoaO fjk ldrKhla nj' ta nrm;, úmdl ú`o, ksoyia jqk;a" u;= WmÈk w;aneõj, úúO frda.dndO we;s fjkak mq¿jka' B<Õg §> ksldfha 2 fjks ldKavfha tk uyd mßksíndk iQ;%fha fufyu i|yka fjkjd' wdkkao yduqÿrefjd nqÿka jykafiaf.ka úuikjd" jykai" wm ud.u ^ia;S%ka& flfrys flfia ms

[close]

p. 12

2016 wei< l,dmh iQ;%fhka foaYkd lr, ;sfhkjd" ia;%sh nUirg ls¨gh lsh,' b;sß ^ia;S%& lshk .;s ,ËKfha ;sfhk wvqmdvqjla nqÿka jykafia olsk ksihs fï jf.a lreKq foaYkd lr, ;sfhkafk' fïjdhska fmkajkafk" NsËQka jykafia,dg meúÈ lghq;= /l.ekSug ia;%S rEmh ndOlhla fjkak mq¿jka lshk ldrKh' fndai;dKka jykafiaf. lsßuõ jqk uyd m%cdm;S f.da;óka jykafia we;=¿ 500 la YdLH l=udßldjka meúÈ fjkak wjir b,a¨ju nqÿka jykafia wjir ÿkafk kE' fojk ;=kajk j;djg b,a¨j;a wjir ÿkafk kE' wdkkao yduqrefjd nqÿka jykafiaf.ka úuiqjd" ia;%Skag meúÈ fj,d u.M, ,nkak neßo lsh,' u.M, ,nkak mq¿jka lsh, ±k.;a;u" iq¿uõ ;=ñh we;=¿ YdLH l=udßldjka fjkqfjka meúÈ Wmiïmodjg wjir b,a¨jd' nqÿka jykafia mkjk .re O¾u wg ms r;akh flfrys" .=K ±k meye§ughs ioaOdj lshkafk' fï wd¾h ud¾.h uq, mgka .kafk ioaOdfjka' .=re is; fkdßojd fõ,dj fkdjrojd ne;s fmï Wmojd wl=re W.kS l=ure fid|jd fï lúh wkqj f,!lsl bf.kSïj, msysgkak jf.au" f,daflda;a;r jQ ksjka ud¾.h jvd .kak;a fï .=re .re;ajh ;sfhkak ´k' mqxÑ ldf, bf.k .;a;= hym;a foaj,a ksjka olsk ;=reu m%fhdackhg .kak ´k' uyd ix> r;akfha mQckSh" jkaokSh .=K yeu fokdu jgyd f.k W;=ï ksjka u. mQ¾K lr .ks;ajd' mQcHmdo jyrl wNhr;kd,xldr ysñmdKka úiska foaYs; ieÕjqKq oyï lreKq weiqfrka ilia lf

[close]

p. 13

2016 wei< l,dmh 11 msgqj f,dj ieug tl fia fmdÿ wksÉp;djh 8 wms fkdolks iir .kfq okq idudkH f,dalhd ldg yß Woõjla lrkafk hula ;ukag ,efnhs lshk n,dfmdfrd;a;=fjka' yenehs ;ukaf. bÉp;djh fyj;a leue;a; tal jqkdg isoaO fjkafk wka fohla" wks;a fohla' wka ¬ bÉp - wksÉp lsõfj talhs' wms leu;s jqkdg yß hkafk kE' f,dal O¾u;djh l%shd;aul fjkafk wfma leue;a; u; fkfjhs' O¾ufha i`oyka fjkjd" Wmldr lrkafkda ÿ¾,Nhs" lDf;damldr lrkafkda mru ÿ¾,Nhs lsh,' fï yeu tllau isoaO fjkafk fya;= M, O¾u;djh wkqj ñila i;a;ajhskaf. leue;a;g ´k úÈyg fkfjhs' i;a;ajhkaf. wkka; iir .uk ;=, we;s lr.kakd jQ iir .kqfokqj, iajNdjh fya;= M, O¾uh wkqj úuid ne,Sula ;uhs fï ,smsfhka lrkafk' wms ys;uq flfkla ;ukaf. ñ;=frla f,dl= wudrejljeá,bkakfj,djl Tyqg Woõ lrkj lsh,' Woõ lrk flkd ;ukaf. wf;a ;sfhk uqo¨;a úhoï lrf.k ;j bvlvï tfyu;a úl=K, ta uqo¨;a fhdodf.k" tfyu ke;akï ;ukaf. ;sfhk lKlr wdNrK;a Wlia lr, fndfydu leue;af;ka ;ukaf. ñ;=rd jeáÉp lrofrka f.dvtkak Woõ lrkjd' yenehs Woõ ,nk ñ;=rd fuÉpr Woõ lrk ;ukaf. ñ;=rg lsisu l< .=K ie,lSula lrkafk kE' lrkafku úreoaOlï' oeka Woõ lrmq ñ;=rg fudllao ysf;kafk@ —uQ lsisu flf

[close]

p. 14

2016 wei< l,dmh ilia fjkjd' ta jf.au .kak ;snqK flkdg fudk .=Khlaj;a u;la fjkafk kE" fldfyduyß fïlf. ka .kak ´k lsh, ysf;kjd' .kqfokqj mshú,d bjr fjkl,a fudk idOdrKhlaj;a n,kafk kE" fldfyduyß yQr, .kaku ´k lshk woyi ;uhs Tyqg tkafk' ta jf.au Kh f.jkak ;snqK flkdg fudk úÈfy ÿla lror ;snqk;a" §, bjr fjkl,a oeka we;s lsh, kj;ajkak ysf;kafk;a kE' iuyr úg tfyu we;s lsh, ys;=K;a" fjk;a fudkj yß l%uhlska ;uka <`. ;sfhk uqo,a Tyq lrd we§ hkjd' fu;ekÈ .=K O¾u iïnkaOhla kE' iir .kqfokqj mshjk l%uh ;uhs ilia fj,d tkafk' yenehs ÿkak flkdg ysf;kafk" ;uka fyd| .=Kj;a jevla l

[close]

p. 15

2016 wei< l,dmh fmdÿfõ .;a;u ore fifkyi lsh, fohla ;sfhkjd' tal ;djld,sl tlla' Bg wu;rj l¾u fõ.hg wkqj iir .kqfokqjla ksid yefok ore fifkyila fjku ;sfhkjd' fï lshk ;djld,sl ore fifkyi i;=kag;a ;sfhkjd' if;la .;a;u megj ldf, b`oka W!g ;ksfhka fydhdf.k lkak mq¿jka uÜgug tkl,a uõmsh i;=kaf. fifkyi;a /ljrKh;a ,efnkjd' Ôú;h lem lr, yß Wka megõ rlskjd' yenehs W! f,dl= uy;a fj,d ;ksfhka fydhdf.k lkak mq¿jka uÜgug wdju fldg, ymdld, mkakkjd' l=re¿ megõ .;a;;a n¨ n<,a megõ .;a;;a ta ;;a;ajh olskak mq¿jka' tal if;laf. meje;aug f,dalfha ilia fj,d ;sfhk fmdÿ ls%hdj,shla' ta lshkafk meje;aug fudkj yß l%uhla fhfokjd' talg;j;afyd`oWodyrKhla ;uhs mdr whskl n<,a meáfhla" n¨ meáfhla jeá, ysáfhd;a yq`. fofkla" wfka mõ wysxil meáh lsh, W!j f.k;a lkak §, i

[close]

Comments

no comments yet