hbp-57

 

Embed or link this publication

Description

ස්වයංජාත ඇල් වගාවට වටිනා උපදෙස් මාලාවක්

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2016 fmdfidka l,dmh 01 msgqj Oïu moh ;=,ska ksjka u. 24 jk fldgi t la;rd wjia:djl f,dõ;=rd nqÿka jykafia rcjreka ksid ÿla .eyeg ú¢k ñksiaiq oel, fufyu woyila ys;=jd' fï f,dafl ñksiaiq urkafk ke;sj" o`vqjï fkd§" ldgj;a ÿlla lrorhla fkd§ oeyeñj rdcH lrkak neßo@ fï is;sú,a, ta laIKhlskau udrhd oelald' nqÿka jykafiaf. is;sú,a, oelmq .uka udrhd" wdfh;a Wkajykafiag rdcH lrkak is;la my, fj,d jf.a" fldÉpr fyd| fohlao tfyu oeyeñka rdcH md,kh lrkj kï ug;a Woõ lrkak mq¿jka lsh, ys;, Wka jykafia <Õg .shd' .syska fufyu lsõjd' Tn jykafia i;r iDoaêmdo jevQ W;a;ufhla" Tn jykafiag ´k kï ysud, m¾j;hu r;a;rkaj,g yrjkak tal;a mq¿jka" Tn jykafiag ´k ;rï Okh ;sfhkjd" ug;a mq¿jka Tn jykafiag ´k ;rï Okh fokak" b;ska hqoaO fkdfldg" ñksiaiq ;,d fm,kafk ke;=j" oeyeñka rdcH lrkak ud;a Woõ lrkakï' oeka fu;kÈ meyeÈ,s ldrKhla ;uhs oeyeñka rdcHhla lrk fldg udrhd jqk;a Woõ lrkak fm

[close]

p. 4

2016 fmdfidka l,dmh Woõ lrkak udrhd jqk;a ,Eia;shs' ta jf.au ;j;a ;eklÈ mdmS udrhd lsh, wduka;%Kh l

[close]

p. 5

2016 fmdfidka l,dmh tlal bkak mq¿jkalu ;sfhoaÈ fudlg taflka ñfokak nK foaYkd lrkjo lsh, úreoaOj jev lrk flfkla' fldákau yrfhka ñÿk flfkla' ta yrfhka ñÿk ksihs udr lsh, lshkafk' Th lshk me;a;g mdlaIslj jev lrk whg udrmdlaIsl lsh, lshkjd' ta wh ;ukaf. {dk uÜgug wkqj wkqkag ysx.s ysxid lrkak jqk;a fm

[close]

p. 6

2016 fmdfidka l,dmh 04 msgqj f,dj ieug tl fia fmdÿ wksÉp;dj 7 ixl,ams; rd.h ;j ÿrg;a ixl,ams; rd.h lshkafk úmdl f,dalh ;=, ;sfhk tlla fkdjk nj;a" úmdl f,dalh Wmdodk lrf.k wúoHdfjka máÉp iuqmamkakj ufkda uQ,slj i;ajhd úiska f.dvk.k ixl,amhla nj;a miq.sh l,dmfhka meyeÈ,s l

[close]

p. 7

2016 fmdfidka l,dmh Y%e;j;a wßh Y%djlfhlaf.ka isjq wßiia oyu wy, wjfndaO jqk ojig ksjka olskjd' fï nj ixhqla; ksldfha fojk ldKavfha 148 jk msgqfõ tk wiaiq;jka;= iQ;%fha fï úÈyg úia;r lr, ;sfhkjd' —uyfKks" kQ.;a mqyqÿka f;fï i;r uydN+;hkaf.ka yg.;a fï isrefrys Wlg,S jkafka;a fjhs' fkd wef,kafka;a fjhs' ñfokq leue;af;a;a fjhs' ta ljr fyhska h;a uyfKks" i;r uyd N+;hkaf.ka yg.;a fï YÍrfhys jeãu;a msßySu;a yg.ekSu;a ì`§u;a fmfkhs' tfyhska kQ.;a mqyqÿka f;fï tys ,d Wlg,S jkafka;a fjhs' fkd wef,kafka;a fjhs' ñfokq leue;af;a;a fjhs' uyfKks" fï hula is; hhs o uki hhs o ú[a[dK hhs o lshkq ,efío" tys ,d kQ.;a mqyqÿka f;fï l,lsfrkakg fkdiu;ah" fkdwef,kakg fkdiu;a h" ñfokakg fkdiu;a h" ta ljr fyhskao h;a" uyfKks" kQ.;a mqyqÿka úiska fndfyda l,la uq¿,af,ys zfuh udf.a h" fï uu fjñ" fï udf.a wd;auhhsZ ;DIaKdÈfhka nei .kakd ,§' uu;ajh lrk ,§' mrdu¾Ykh lrk ,§' tfyhska tys,d kQ.;a mqyqÿka f;fï Wlg,S jkakg fkdiu;ah' fkdwef,kakg fkdiu;ah' ñfokakg fkdiu;ah' uyfKks" tys ,d weiQ msrE ;eka we;s wd¾h Y%djl f;fï máÉp iuqmamdohu ukd fldg kqjKska fufkys flf¾o" fufia fï fya;=j we;s l,ays fï M,h fjhs" fuh we;sùfuka fuh Wm§" fuh ke;s l,ays fuh fkdfjhs" fï fya;=j ksreoaO ùfuka fï M,h ksreoaO fõ' tkï wúoHd m%;Hfhka ixialdrfhda fj;s' ixialdr m%;Hfhka ú[a[dKh fõ' fufia fï yqÿ ÿla /fia yg.ekSu fõ'˜ tfykï Y%e;j;a wß iõfjla fufkys lrkafk máÉp iuqmamdoh' ta lshkafk fya;= M, O¾u;djh' ry;a M,h idlaId;a lrk fj,dfjÈ" ta lshkafk fidamdÈfiai ks¾jdkfhÈ ksfrdaO jk ÿl ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 8

2016 fmdfidka l,dmh fkfjhs' tal f.dvk.mq fndrejla" N+;hla' fï Ôj;a fj,d bf`ooaÈ ksfrdaO lrkak mq¿jka" máÉp iuqmkakj wúoHdfjka f.dvk.k ÿl yod.kak yeá WodyrK Wmud lsysmhlska n,uq' wmsg ks;r ish Èú kid.kak wh .ek wykak ,efnkjd' ta whf.ka b;d iq¿ m%udKhla ;uhs ldhsl ÿlla Wyq, .kak neßj ish Èú ydks lr.kafk' jeä m%udKhla ;ukaf. jákd Ôú;h ke;s lr.kafk udkislj f.dvk.d.;a ÿlla ksid' f,dalfha wksÉp iajNdjh" tfyu ke;akï ;ukaf. leue;a;g mj;ajkak neß nj fkdokak ksid ;uhs tfyu foaj,a lr.kafk' fndfydafldgu jeä fofkla ish Èú ydks lr.kafk fma%u iïnkaO;d ksid' ta lshkafk ;j;a flfkl=g we,s," ta mqoa.,hd ,nd.kak neß jqkdu' rd.h .skakla' talg úreoaO foa tkfldg oafõYfhka .efgkjd' tal;a .skakla' fï folgu fya;= fjkafk f,dalfha h:d¾:h jgyd fkd.ekSu' iuyre ;ukaf. YÍrh mjd .sks ;shd .kakjd' ta fj,djg udkislj weúf,k .skak Bg jvd m%n,hs' wmsg hka;ï we`.s,a,la .skakg wyqjqk;a we;sfjk fõokdj ord.kak wudrehs' t;fldg msáka b`oka ne¨fjd;a yßu iq¿ foalg ;uhs fï .sks ;shd.kafk' udkisl .skak ldhsl fõokdj wNsnjd hkjd' ish Èú ydks lr.kak ;rï ÿr È. .sh .eg¿j fldfyduo yg.;af;@ wms ys;uq msßñ

[close]

p. 9

2016 fmdfidka l,dmh 07 msgqj iem kue;s udhdfõ h:d¾:h ix idr úuqla;sh idlaId;a lr.kak n,dfmdfrd;a;= jk flfkla biafi,a,u f,dalh fudllao lsh, y`ÿk .kak ´k' nqÿ rcdKka jykafia f,dalh úÈyg foaYkd lr, ;sfhkafk f,dal f.da,fha ;sfhk rgj,a áfla tl;=j fkfjhs' ixhqla; ksldfha 4 jk ldKavfha 30 fjks msgqfõ tk iín iQ;%fha f,dalh úia;r lr, ;sfhkafk fï úÈyg' —iínx fjda NslaLfõ foaisiaidñ ;x iqkd:" ls[ap NslaLfõ iínx" plaLq[afÉj rEmdp fida;[ap ioaodp" >dKxp .kaOdp" ðõydp ridp" ldfhdap fmdÜGíndp" ufkdap Oïudp" box jqÉp;s NslaLfõ iínx˜ uyfKks" Tn,dg ish,a, foaYkd lrkjd" th fyd`oska wykak' ish,a, lshkafk" wei-rEmfhda" lkYíofhda" kdih-.kaOfhda" Èj-rifhda" lh-fmdÜGínfhda" uk-O¾ufhda lshk ldrKd álhs' i;ajhd wdiajdo fydhkafk fï bkaøshkag f.dapr jk m%sh uOqr rEmdoS wruqKqj,ska' fï wruqKq ;=< iem ;sfhkjd lshk uq,djl b`of.k wY%e;j;a mD:Êckhd l,a f.jkjd' O¾uh wkqj n,kfldg tal i;Hhla fkfjhs' —f,dalh˜ lshk jpkh O¾udkql+,j m

[close]

p. 10

2016 fmdfidka l,dmh f;areï .kak ´k' by;ska fmkaj, ÿkak wdldrhg wei" lk''' wdoS bkaøshkag f.dapr jk m%sh uOqr wruqKq wdiajdohs lsh, yef`.kafk ta wruqKqj, wdiajdohla ;sfhk ksid fkfjhs' m%sh uOqr wruqKq ú`Èkak ;ukaf. is; ;=< odyhla" fm

[close]

p. 11

2016 fmdfidka l,dmh f,dalhg my< fj,d lsisod fjkia fkdjk" ÿlg fkdjefgk" Nj ÿflka tf;r fjk jdohla foaYkd lrkjd' tal ;uhs —f:Arjdoh˜ lsh, i`oyka fjkafk' f:ar lshkafk ;sr fyj;a iaÓr lshk woyi' iaÓr jYfhkau ish¿ odyhka ksÜGdjg wjika lrk jdoh ;uhs f:ar jdoh' f:ar lshk jpkfha wks;a woyi ;uhs —tf;r˜ lshk w¾:h' iißka tf;rg hk jdoh ;:d.;jre f,dalhg foaYkd lrkjd' iïnqÿrcdKka jykafia —uyd iuk˜ lsh,;a y`ÿkajkjd' lsisod fjkia fkdjk flf,ia iukhla l< ksid uyd iuk fjkjd' f,dalhd okafk ldu odyhla" fm

[close]

p. 12

2016 fmdfidka l,dmh lhg we;s fjkjd' fï úÈyg wõfj hk flkdg fyd`o fijK ;sfhk .yla yuqfjkjd' Tyq ta .y hg iemhs lsh, ys;, t;kg hkjd' Tyqf.a ta is;Su ys;¨jla ñila we;a;la fkfjhs' ta fudlo odyhla ke;s fj,djg .y hg isàu iemla lsh, fkdys;k ksid' .y hgg meñKs flkd" fu;k ysáh;a odyh ;j bjr jqfka kE lsh, f.hla we;=

[close]

p. 14

l=i,a Wmojk uy mska wgla2016fmdfidkal,dmh 12 msgqj nq ÿka jykafia l=i,a Wmojk uy mska wgla foaYkd lr, ;sfhkjd' tajd wg uy l=i,a lsh, y`ÿkajkjd' u,a mQcd lsÍu mskla' úo¾Ykd lr," u,a mQcd lsÍu mskla jf.au l=i,hl=;a fjkjd' msk lshkafk iem úmdl fok fohla' l=i,h lshkafk iem úmdl jf.au ksjka olskak;a Wmldr fjk fohla' ta ksid l=i,a Wmojk mskla kï tal úfYaIfhka jeo.;a fjkjd' wx.=;a;r ksldfha 5 fjks ldKavfha 166 fjks msgqfõ tk mq[a[dNsikao iQ;%fha fï úÈfy lreKq wgla nqÿka jykafia foaYkd lr, ;sfhkjd' mska Wmojk" l=i,a Wmojk" iem <Õd lr fok" iqj fok" iem úmdl ;sfhk foõ f,dj bm§ug fya;=jk" bIaG jQ ldka; jQ ukdm jQ ys; iqj msKsi mj;skakd jQ lreKq wgla ;sfhkjd' 1' —bO NslaLfõ wßh idjflda nqoaOx irKx .f;da fyda;s'''˜ nqÿka irK .sh wß iõjl= ùu" uyd mska Wmojk uyd l=i,a Wmojk''' lreKla' yenehs uu nqÿka irK hñ lshk jpk ál lsõjg uÈ' wß iõfjla fjkak;a ´k' l,K ñ;=frlaf.ka" ukd isys kqjKska hqla;j ioaO¾u Y%jKh lsÍfuka nqÿka jykafiaf. .=K ±kf.k" nqÿka jykafia taldka;fhkau iïud iïnqoaOhs lsh, jegySfuka irK .sfhd;a ;uhs wß iõfjla fjkafk' 2' —mqkp mrx NslaLfõ wßh idjflda Oïux irKx .f;da fyda;s'''˜ oyï irK .sh wß iõjl= ùu ;uhs uyd mska Wmojk" uyd l=i,a Wmojk'''fofjks lreK' nqÿ .=K ±kf.k ioaOdfjka nqÿka irK .sh ;eke;a;d" ta oyu taldka;fhkau iir ÿl flx irKx .f;da fyda;s'''˜ ix>hd irK .sh wß iõjl= ùu ;uhs uyd mska Wmojk" uyd l=i,a Wmojk''' ;=kafjks lreK' wei" lk wd§ b÷rkag f.dapr jk" rEmdoS wruqKq fya;=fjka f.dvkef.k flf,ia iu. .eá .eà" tajd is| ì| ±óug hd fj,d lghq;= lrk" wkHhkag;a ta u. fmkajdfok msßighs ix>hd lshkafk' ix. lshkafk flf,iaj,g lshk ;j;a kula' yenehs fu;kÈ ix> lshkafk flf,iaj,g fkfjhs' —ix˜ lshk tl;=j ì`o yeÍug lghq;= lsÍu ;uhs ix> lshkafk' ta ksid flf,iaj,g hdfj,d bkak msßi fkfjhs irK hd hq;= fjkafk' flf,ia is| ì| yeÍug lghq;= lrñka" ießhq;a uq.,ka uy ry;ka jykafia,df.a mgka mrmqfrka mrmqrg mej;f.k tñka" f,dalhdg ioaO¾uh úoHudk lrkakd jQ uyd ix> r;akhhs irK hdhq;= fjkafk' Wkajykafia,d hym;a jQ O¾u ud¾.hg neif.k taldka;fhkau Rcqju ksjk lrd .uka lrñka" {dk iïm%hqla;j iu.sj lghq;= lrñka" f,dalhdg fi; msKsi iqj msKsi O¾uh foaYkd lrkjd' ta wh iu. tluq;= fj,d" mEys,d" jkaokdudk mqo i;aldr lr," wms;a ta wh wkq.ukh lrkak iqÿiqhs lsh, lreKq f;areï wrf.k" ix>hdf.a .=K ±l, meyeÈ,d irK hEfuka ;uhs ix>hd irK .sh wß iõfjla fjkafk' fï úÈyg .=K ±l, meyeÈ,d" ioaOdfjka nqÿka" oyï" iÕ=ka irK .sh wß iõfjla ùfuka" iqj t

[close]

p. 15

2016 fmdfidka l,dmh O¾u;djhkag f.dÿrejk i;r uyd Od;+kaf.a ilia ùï muKhs' tajd idrhs jákjd lsh, .;af;d;a ix¬idr Nj ÿl ú¢kak fjkjd' tn÷ foa zzuuZz lrf.k" zzuf.aZZ lrf.k fudkj ,nd.kak" fudk wdiajdo ú¢kak m%dK>d; lrkako lsh, f,dal iajNdjh ;;ajdldrfhka ±kf.k" m%dK >d;fhka fjka fjkjd' Tyqg lsisu i;ajfhlaf. Èú f;dr lr, ,nd.kak ;rï jákd yrj;a lsisjla fï ;=ka f,dalfhau kE' ta ksid Tyq ish¨ f,da i;=kag wNh odkh ÿka flfkla fjkjd' urKhg lem fjÉp if;la ta urKfhka ksoyia l<;a" fmr lrmq wl=i, úmdlh ta i;ajhd lrd fldhs fudfyd;l fyda weÈ, tkak mq¿jka' lsishï ld,hl ±yeñ md,khla we;s fj,d" lsisfjla ;j;a if;la urkafk ke;akï" m%dK>d; lrkafk ke;akï" ta ld,fhÈ Th lshk úÈfy wNh odkhla fokafk fldfyduo lsh, ys;, n,kak' ±yeñ md,khla we;s ld,j,È ñksiaiq mska oyïj, fhfokj;a jeähs' ta ksid wNh odkh lshk ldrKh;a isÿúh hq;=hs' t;fldg kshu wNh odkh lshkafk m%dK>d;h fkdlsÍu i|yd ;ukaf.u uki ilia lr.ekSu lsh, fuhska meyeÈ

[close]

Comments

no comments yet