Informatiebulletin november 2016

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Dinsdag 1: Allerheiligen, hoogfeest (Zondagsverplichting) 11.00 uur: Gelezen H. Mis 19.00 uur: Gezongen H. Mis Woensdag 2: Allerzielen 11.00 uur: Gelezen H. Requiemmis 11.45 uur: Gelezen H. Requiemmis 12.30 uur: Gelezen H. Requiemmis 15.00 uur: Gelezen H. Requiemmis 15.45 uur: Gelezen H. Requiemmis 19.00 uur: Gelezen H. Requiemmis met absoute Donderdag 3 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 4: H. Carolus, bisschop en belijder – Eerste vrijdag, toegewijd aan het heilig Hart van Jezus 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Uitstelling van het H. Sacrament 15.00 uur: Rozenkrans van Barmhartigheid Zaterdag 5: Eerste zaterdag, toegewijd aan het onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 6: Vijfentwintigste zondag na Pinksteren (Missaal: Vijfde overgebleven zondag na Driekoningen) 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 7: H. Willibrordus, bisschop en belijder, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie en van het bisdom Haarlem-Amsterdam, hoogfeest Geen H.H. Missen Dinsdag 8: H.H. Vier gekroonde martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 9: Kerkwijding van de Aartsbasiliek van de Allerheiligste Verlosser, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 10: H. Andreas Avellinus, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 11: H. Martinus, bisschop en belijder 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 19.00 uur: Toediening van het H. Vormsel door mgr dr J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam Zaterdag 12: H. Martinus, paus en martelaar – H. Livinus, bisschop en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis November 2016 Zondag 13: Zesentwintigste zondag na Pinksteren (Missaal: Zesde overgebleven zondag na Driekoningen) 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 14: H. Josaphat, bisschop en martelaar Geen H.H. Missen Dinsdag 15: H. Albertus de Grote, bisschop, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 16: H. Gertrudis, maagd 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 17: H. Gregorius, de Wonderdoener, bisschop en belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 18: Kerkwijding van de basilieken van de H.H. Petrus en Paulus 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 19: H. Elisabeth, weduwe 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 20: Zevenentwintigste en laatste zondag na Pinksteren – Laatste zondag van het kerkelijk jaar 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 21: Opdracht van onze lieve Vrouw Geen H.H. Missen Dinsdag 22: H. Cecilia, maagd en martelares 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 23: H. Clemens, paus en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 24: H. Johannes van het Kruis, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 25: H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 26: H. Silvester, abt 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 27: Eerste zondag van de Advent 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 28 – Geen H.H. Missen Dinsdag 29: H. Saturninus, martelaar – H. Radboud, bisschop en belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 30: H. Andreas, apostel 11.00 uur: Gelezen H. Mis

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, November is de maand waarin wij in het bijzonder aflaten willen verkrijgen voor de overleden gelovige zielen opdat zij spoedig mogen worden opgenomen in de zegepralende Kerk in de hemel. Daardoor worden ook wij hier op aarde, als ledematen van de strijdende Kerk, herinnerd aan het tijdelijke en het einde van ons bestaan, en hopen wij om eens samen met alle heiligen deel te mogen nemen aan de hemelse verheerlijking van God. Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak. Sint-Nicolaasacademie Het najaarsprogramma 2016 van de SintNicolaasacademie heeft als hoofdonderwerp ‘de sacramenten’. Op zaterdag 19 november spreekt emeritus pastoor Cor Mennen uit Oss over het sacrament van de biecht, waarvan de praktijk sinds het Tweede Vaticaans Concilie in verval is geraakt. Hij benadrukt hoe belangrijk dit sacrament is voor de geestelijke gezondheid. Wij leven in roerige jaren en wat de toekomst betreft in zorgwekkende tijden. Vergeten wij niet dat wij geroepen zijn om door dit leven te gaan om eens voor Gods aangezicht te treden. Voor Hem zullen wij ons moeten verantwoorden, en Hij zal ons vrijspreken als wij op aarde naar Zijn woord en wetten hebben geleefd. Wat de toekomst ons dan ook mag brengen, wij moeten trouw blijven. Al het andere, ook dit aardse leven, heeft geen bestaansrecht in zichzelf, tenzij het op God gericht is. Ik wens u een vruchtbare novembermaand toe en hoop dat u zich vurig zult inzetten voor de arme zielen en hun bevrijding. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Volle aflaat voor de zielen in het vagevuur De maand november is al eeuwenlang gewijd aan de zalige herdenking van de overleden gelovige zielen. Wij kunnen hen te hulp komen door in hun plaats aflaten te verdienen. Vanaf de avond van 1 november tot en met 8 november kunnen wij dagelijks een volle aflaat voor hen verdienen. Voorwaarden zijn dat wij in dit tijdsbestek minstens één keer hebben gebiecht, ons onthechten aan elke zonde, dagelijks de heilige communie ontvangen en dagelijks een Onze Vader, een Weesgegroet en een Eer-aan-de-Vader hebben gebeden voor de intenties van de Heilige Vader. Ook moeten wij dagelijks een katholieke begraafplaats bezoeken en daar bidden voor de overledenen met de intentie om voor hen een aflaat te verdienen. Het is een daad van werkelijke christelijke liefde om deze mogelijkheid te gebruiken. Denken wij ook aan ons eigen einde. Het is zeker dat degene die niet verzuimd heeft om voor anderen te bidden, zelf niet zal worden vergeten. Toediening H. Vormsel Vrijdag 11 november zal om 19.00 uur het sacrament van het heilig Vormsel worden toegediend aan een aantal gelovigen uit onze parochie. Bedienaar van het Vormselsacrament is Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr dr J.W.M. Hendriks (foto), hulpbisschop van HaarlemAmsterdam. Het is de derde keer dat de Bisschop dit sacrament in de traditionele vorm in onze parochie komt toedienen. De liturgie bestaat uitsluitend uit de ritus van het heilig Vormsel, er is die avond geen heilige Mis. Bidden we de komende dagen voor de vormelingen: Dat zij in dit sacrament de wapenrusting Gods mogen ontvangen. Informatietafel De informatietafel bij de ingang van de kerk is uitsluitend bestemd voor dit Informatiebulletin en voor eventuele andere berichten van en over onze parochie. U wordt dringend verzocht om daar geen eigen kranten, tijdschriften, boeken, folders, gevonden voorwerpen, bidprentjes, devotionalia, tassen, tafelkleden of wat dan ook neer te leggen. Deze zullen worden verwijderd. Mocht u van mening zijn dat uw lectuur ook door andere kerkgangers gelezen moet worden, dan kunt u dit voorleggen aan de pastoor. Eventueel kan hiervoor een passende locatie worden ingericht.

[close]

Comments

no comments yet