Balatoni Futár 2016. október

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2016. október

Popular Pages


p. 1

2016. október A reformkori Füred Több forrás jut a Balaton fejlesztésére Folytatódnak a haltelepítések Egymásra talált a Balaton és Herend

[close]

p. 2

Aktuális utár 2016. október Továbbra is kedvezményezett a magyar tenger Emelkednek a balatoni támogatások A Balaton Fejlesztési Tanács – Bóka István elnökletével - hét témakört tárgyalt meg októberi, Balatonfüreden megtartott ülésén. A Balaton Kiemelt Térség monitoring aktualizálásáról szóló előterjesztés megvitatását – a még hiányzó információkra várva - decemberre elnapolták. A tanács tájékoztatást kapott a fejlesztési támogatásokról szóló kormányhatározat korábbi teljesítéséről, valamint annak visszavonását követő történésekről, döntésekről, koncepciókról. Tóth Tamás, a Miniszterelnökség főosztályvezetője elmondta, hogy az átdolgozás tervezeti szinten megtörtént, az államigazgatásban első olvasatú körözése is lezajlott, kezdődik a hivatalos szakmaközi egyeztetése. Az eredeti határozatban szerepelt 280 milliárd forint mintegy 20 százalékkal növekedett, s szintén nőtt a benne 20 milliárddal szereplő hazai forrás. Az eredeti hangsú-lyok még nagyobb nyomatékot kapnak - ez a környezetvédelem és a közlekedés fejlesztés terén jól látható, a többlet viszont részben a humán források rovására jelenik meg. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéről 900 feletti projektre szóló pályázatot nyújtottak be, mintegy 290 milliárd forint igénnyel. Az összeg fele közlekedési célú fejlesztésre lett megjelölve. Az üdülőkörzet száznyolcvan települése közül százhúszról érkezett pályázat, s eddig ötvenegymilliárd forint már ki lett fizetve. A balatoni térséget érintő vízgazdálkodással kapcsolatos fejlesztésekről, műszaki megoldásokról szólva az Országos Vízügyi Főigazgatóság képviseletében Somlyódi Balázs főigazgató elmondta, hogy 270 milliárd forintról szóló beruházásról van megkötött szerződés. Az előterjesztés fontos részeként kiemelt helyen szerepelt a Sió csatorna fejlesztése, s ennek kapcsolódása a Tolna megyei Sióprojekthez. - A Sió-csatorna a Közép-Dunántúl vízrendszerének gerincét jelenti, mindamellett turisztikai szempontból is kiemelt jelentőségű a Balaton vízszintszabályozásának tekintetében. A csatorna a siófoki leeresztő műtárggyal a Balaton többlet vizei levezetésének egyetlen lehetőségét biztosítja jelenleg korlátozott műszaki kapa- citással. A Balaton vízszinttartásának az üzemeltetési engedélyben meg fogalmazott követelményeit az elmúlt évek szélsőséges időjárási helyzete miatt kevésbé lehet teljesíteni. Aszályos időszakban a minimális vízszintek alatti, nedves időszakban a maximális vízszintek feletti vízállások fordultak elő. A klímaváltozás hatásainak mérséklése, a szélsőséges időjárási események gyakoriságának megváltozása a tóban történő többlet víztározás lehetőségének megteremtését igénylik. Ennek eszköze lehet a szabályozási sáv maximumának emelése, ami az eddigieknél szélesebb tartományban történő vízkészlet-gazdálkodást jelent. A stabil vízhasználatokat támogató állapot elérése érdekében szükséges a vízszint-szabályozás felülvizsgálata a teljes vízgyűjtő területen történt beavatkozások és a globális éghajlatváltozás hatásának figyelembevételével, a mederben való többlettározás lehetőségének megteremtése, az árvízi biztonság növelése. E cél érdekében alapvetően szükséges a vízkivételi műtárgyak átépítése, a Balaton vízlevezető rendszerének felújítása és a kapacitás bővítése. A szélesebb tartományban történő szabályozás megoldása a felső szabályozási érték megnövelése, ami egyben jelentős tartalékot is képez a vízkészletben, csökkentve ezzel az alsó szabályozási érték alatti vízállások valószínűségét. A korábban alkalmazott +110 cm-es maximális vízállás +120 cm-re történő megemelése 60 millió köbméter plusz víztömeget jelent, ami elegendő tartalékot képezhet a nyári alacsony vizes időszakra. A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése érdekében szükséges a jelentősebb nagyműtárgyak átépítése, a Sió-csatorna teljes körű rekonstrukciója, és a továbbiakban a vízrendszer meg felelő és fenntartható működtetésének biztosítása. A nagyobb vízátbocsátást lehetővé tevő új műtárgyak megépítésével párhuzamosan gondoskodni kell a Sió-csatorna vízszállító kapacitásának növeléséről is a többletként megjelenő vízhozam biztonságos levezethetőségének érdekében. A projekt támogatási szerződésének aláírására 2016. június 7-én került sor. A KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 projekt célkitűzése a környezeti, gazdasági és szociális téren, hosszú távon biztosí- tandó, fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, a környezeti értékek védelme, a környezetbiztonság növelése a vízrendszeren, - víztestek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérése, a Balaton vízszint-szabályozás műszaki feltételeinek megteremtése, - a bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése, - a vízkárelhárítás (ár- és belvízvédelem) feltételeinek javítása, - a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelése. A projekt keretében komplex előkészítés történik, amelynek során még változhat a műszaki tartalom - előzetesen a következő elemek megvalósulását tartjuk fontosnak: elbontásra kerül és újjáépül három nagyműtárgy: a siófoki vízszintszabályozó zsilip, a hajózsilip és a balatonkiliti duzzasztó. A közbeszerzési eljárások lefolytatására 2017 második felében kerül sor. A sikeres közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, a szerződések megkötése után 2018-tól indul a projektberuházás fizikai megvalósítása. A kivitelezés befejezésével, 2020 második felében történik meg a projekt zárása, végelszámolása. A Dél-Nyugat Balaton árvízvédelmi biztonsága érdekében vízkárelhárítási célú tározó működik: a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer, melynek fő funkciója a Balaton előtt az árhullámok rövidebb idejű visszatartása. A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer a Marótvölgyi belvízöblözet - jelen KEHOP program keretében - tervezett kiépítésével lesz komplett, és biztosítja a kitűzött, complex célok (vízminőségvédelem, környezet- és természetvédelem, valamint árvíz elleni védelem) elérését, megvalósulását. A Balaton átlagvízszintjének tartásával kapcsolatosan a vízügyi ágazat igyekszik meg felelni - korlátozott műszaki feltételek mellett is - a változó társadalmi igényeknek. Azt pedig tudomásul kell venni a területen élőknek és a Balatonhoz látogatóknak is, hogy a vízszintekre mindenütt hatással van az éghajlat, értve ez alatt az alacsony vízállást és az „árvizeket” is. A meg felelő vízszint tartásához a Sió vízleeresztő rendszerének a teljes körű rekonstrukciója is szükséges. A tervezett projektnek meg felelően a műtárgyak áteresztő és a csatorna levezető képességét javítani kell, mert a Balaton víztömegéhez viszo- 2

[close]

p. 3

2016. október utár Aktuális nyítva a jelenleg kiöntés nélkül elvezethető vízhozam kevés ahhoz, hogy a rendelkezésre álló időtartam alatt a vízszintre meg felelő hatást gyakoroljon. A Balaton átlag vízállásának 120 cm ±5 % maximális szinten való tartásának kísérleti, 2 éves próbaüzem alkalmazására a Balaton vízszintszabályozásának vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2016. február 18-án kelt másodfokú döntésében helybenhagyta az I. fokú határozatot. A próbaüzem idejére előírásként került rögzítésre a folyamatos monitoring tevékenység ellátása, amit két igazgatóság közös munkával valósít meg. A kétéves próbaüzemet követően a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló rendelet értelmében „előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD)” készül. A Balaton esetében, amenynyiben tényleges vízkárelhárítási (belvízi és helyi vízkár) esemény valószínűsége fenn áll, úgy minden esetben megelőző intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a vízügyi szakemberek, a polgármesterek és a lakosok is időben felkészülhessenek. A maximális szabályozási szint további emelésére azonban nincs lehetőség, ezért a Balaton medrében lévő, több mint kétmilliárd köbméter mennyiségű víztömeg további növeléséhez más irányú műszaki megoldások párhuzamos kialakítása is szükséges. A kedvezőtlen klímahatások ellensúlyozása, a vízkészletekkel történő tervezhető gazdálkodás megköveteli a lehetőség szerint legnagyobb arányú víz visszatartást a tómederben történő többlettározás lehetőségének kiterjesztésével. Fontos kiemelni, hogy a mederben történő többlettározás a kapcsolódó műtárgyfejlesztések eredményeként nem növeli a vízkárelhárítási kockázati tényezőket, nem eredményez árvízvédelmi veszélyt. A Balaton-part menti települések felszíni csapadékvíz elvezető rendszerei a korábbi +100 cm-es maximális üzemi szinthez igazodva kerültek kiépítésre. Befogadója közvetlenül, vagy közvetetten a Balaton, így a magas vízállás viszszahat a csatornarendszerekre. A vízszint emelésével a gravitációs vízbevezetés lehetősége jelentősen lecsökken. Visszaduzzasztásokra, pangó víz jelenlétére lehet számítani az önkormányzati rendszerekben. Elmondható tehát, hogy a vízszintszabályozási feltételek megteremtéséhez szükség van a mélyen fekvő, veszélyeztetett területek meghatározására, a területek feltöltése koncepciójának kidolgozására, a kiépült partvédőművek átalakítására, fejlesztésére is. A közlekedésfejlesztési aktualitásokról szóló előterjesztésben Szalóki Flórián, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára megemlítette, hogy a programban az autópálya építés prio- Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács ritással szerepel, ez azonban a Balatont nem érinti, az 1-2-3 számjegyű utak fejlesztése 500 milliárdból valósulhat meg, mely összegből 100 milliárdos vállalásra van még lehetőség. A program végrehajtásában másfél éves a késés. A vasúti közlekedést tekintve a Balaton északi partján a villamosítás megvalósítására Budapesttől Balatonfüredig tartó szakasz van előkészítve. Elhangzott: a MÁV - Volán balatoni közlekedési rendszerének kialakítását jó elképzelésnek tartja a szakma, de az csak országos rendszer részeként valósulhat meg. A közösségi közlekedés helyi fejlesztési igényei kapcsán a Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgálja az elektromos autóbuszok üzemeltetési kérdéseit, s a kiterjesztés lehetőségeit. A Balaton és KisBalaton kerékpárút összekötés, fejlesztés kapcsán Fodor Márk kérdésére válaszolva a helyettes államtitkár elmondta, hogy annak finanszírozási ügyeiben a Nemzetgazdasági Minisztérium az illetékes, anyagi forrás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) valamint regionális programok keretében áll rendelkezésre. A vízi közlekedés helyzetéről Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az idei forgalmi adatok ismeretében már túlteljesítették az üzleti tervet. A személyhajózási üzletágban 11 százalékos forgalomnövekedést értek el. A révfogalomban a tavasszal járatbővítés történt. A vitorláskikötők forgalma is emelkedett a bázishoz képest, de ebben tervszinten túlvállalás mutatkozik. A jövő évi fejlesztések érintenek kikötő felújítást, flotta korszerűsítést új hajók vásárlásával is, gyorshajó állomány bővítést, továbbá napirenden szerepel az ipari kikötői rekonstrukció. A vezérigazgató hozzátette: a balatoni hajózás idén a 170. szezonját zárja. Arra utalt, hogy a fejlesztésekkel a BAHART történelmi megújulás előtt áll, ami része annak, hogy a balatoni turizmus is még kedvezőbb, új irányba forduljon. A Balaton világörökség várományosi helyszínné válásának aktualitásairól szóló témakörben Kálóczi Kálmán, alapítványi kuratóriumi elnök támogató javaslatával egyetértve a BFT testülete kiegészítette a határozati javaslatot azzal, hogy a Nemzeti Földalaphoz tartozó területek bevonására szólóan is tárgyalások kezdődhessenek. A BFT fejlesztési forrásfelhasználásáról, nemzetközi projektekben való részvételről szóló előterjesztéseket vita nélkül fogadta el a testület. Horányi Árpád 3

[close]

p. 4

Aktuális utár Eredményesen zárta a Balatoni Hajózási Zrt. a jubileumi hajózási szezont 2016. október A Balatoni Hajózási Zrt. 2016. október kai, közlekedésfejlesztési elképzeléseihez, 720.000-et, összességében mintegy 69.000 4-én sajtótájékoztató keretében értékelte így a korábbi kormányhatározatban sze- utassal növekedett az utasszám az előző idei működését. A már rendelkezésre álló replő fejlesztési források biztosítására to- év azonos időszakához képest. 2016-ban a forgalmi adatok alapján eredményes évet vábbra is komoly esélyt lát. Ennek révén le- teljes hajózási szezonban összesen 660.000 tudhat maga mögött a BAHART, az utas- het mód a közforgalmú kikötők, hajóállo- utast szállítottak a hajók és 700.000 fölöt- számok - számos tényező együttes hatá- mások felújítására, a hajóflotta korszerű- ti utas-számot utoljára 2009-ban regiszt- sára - jelentősen emelkedtek a tavalyi év- sítésére - ez történelmi esélyt jelenthet a rálhatott a BAHART. Jelentősen, 11%-kal hez képest. A kompon például 14 éves re- BAHART komoly mértékű fejlesztésére. emelkedett a menetrendi hajók utasfor- kord dőlt meg utas-számban, a személy- és A fórumon az utasforgalmi adatokról, galma, így a kihasználtsági adatok is javul- programhajók tekintetében pedig a 2009- a vitorlás üzletág aktuális helyzetéről, va- tak az útvonalak jelentős részében. A nem es adatokat közelíti a társaság ebben az év- lamint az értékesítés és marketing téma- menetrendi hajók esetében (séta- és prog- ben. A vállalat stratégiában foglalt fejleszté- körben végrehajtott újításokról, akciókról ramhajók) is 8%-os utas-szám növekedés- se, modernizálása a terveknek megfelelő- Dónucz László értékesítési és forgalmi igaz- ről számolhat be a BAHART. A Balato- en alakul, Kollár József vezérigazgató szava- gató tartott tájékoztatót. ni Hajózási Zrt. bízik abban, hogy az őszi, ival élve: „A hajó irányba for- késő őszi idényben még to- dult!” vábbi növekedést regisztrál- A Balatoni Hajózási Zrt. hat majd, különös tekintet- vezetése által készített öt- tel a rendezvényhajózás, ha- éves stratégiát tavaly de- jóbérlések vonatkozásában. cemberben fogadták el a A bemutatott eredmé- társaság tulajdonosi körét nyek elérése érdekében a alkotó önkormányzatok. Az társaság jelentős energi- azóta eltelt háromnegyed át fordított arra, hogy a évben a társaság fejlődését BAHART ismertségét nö- alapvetően három fő irány velje, igyekezett hatéko- határozta meg: mérhető és nyabban használni a kom- stabil gazdasági eredmé- munikációs és marketing nyeket produkált, ügyfél- eszközöket, fokozta a ki- központú fejlesztéseket haj- kötőkben történő jelenlé- tott végre, s megkezdődött a háttérbázis, az erőforrás- Veigl Gábor, Kollár József és Dónucz László tet, megújította, egyszerűsítette a kiadványait, bőví- ok fejlesztése - összességében elindult a Elmondta: a balatoni kompközle- tette viszontértékesítő hálózatát. A fősze- BAHART modernizálása. kedés tekintetében 14 éves rekord dől zonban már naponta 5-6 ezer ember néz- A tájékoztatón Kollár József vezérigaz- meg a 2016-os évben, hiszen utoljára te naponta a társaság új honlapján a kü- gató a konkrét eredmények ismertetése 2002-ben fordult elő, hogy egymilliónál lönböző hajózási lehetőségeket, egyre töb- előtt kiemelte annak fontosságát, hogy a több utast szállítottak a kompok a Bala- ben használták a WIFI szolgáltatást a kikö- társaság a stratégiai célok megvalósításán ton két partja között. Idén már július vé- tőkben és a hajókon. Több új, vagy megújí- tudatos és következetes munkával dolgo- gén köszönthette a cég a félmilliomo- tott hajós program is népszerű lett az uta- zik, amelynek révén a gazdasági eredmé- dik utasát, majd alig két hónapon belül sok körében. A menetrendben történt ki- nyek mellett a szakmai partnerkapcsola- az egymilliomodikat is. 2016. szeptem- sebb módosítások, kiigazítások beváltot- tok és a társadalmi szerepvállalás terén is ber 25-ig a BAHART több mint 1.051.000 ták a hozzájuk fűzött reményeket. Ezek kö- fontos sikereket ért el. Az egyébként öt utast és 370.000 járművet szállított Szán- zül talán a kompszolgáltatást kell kiemelni, évre szóló háromszázhatvannégy célfel- tód és Tihany között, ez az előző év idő- hiszen azzal, hogy már március végén átállt adatból száznegyvennek kezdődött meg arányos adataihoz képest 120.000-rel a BAHART a 40 percenként történő járat- a végrehajtása, ezek közül száztizenhárom több utast, 44.000-rel több járművet és indításra, már az előidényben jelentős for- feladatot már sikeresen megvalósított a 8.000-rel több kerékpárt jelent. A forga- galomnövekedést ért el. BAHART. lomnövekedés mintegy 13%-ot tesz ki. Pozitívan teljesített a cég vitorlás üzlet- Kollár József felvázolta a kiemelt fó- A személyhajózás tekintetében hason- ága is. Az idei eredmények közül minden- kuszterületeket jelentő jövőbeni fejleszté- ló mértékű növekedésről számolt be az képpen kiemelkedik, hogy májusban meg- si elképzeléseket is. Örömtelinek tartotta, értékesítési igazgató: szeptember 25-ig nyílt a BAHART üzemeltetésében a Bala- hogy a BAHART stratégiai elképzelései il- a menetrendi, séta- és programhajók ál- ton legnagyobb vitorláskikötő láncának ti- leszkednek a Balaton régió ismert turiszti- tal szállított utasok száma meghaladta a zenegyedik tagja, az alsóörsi vitorláskikö- 4

[close]

p. 5

2016. október utár Aktuális tő. Dónucz László a tájékoztató során elmondta, hogy gyakorlatilag már tavasszal sikerült mind az 51 új vitorlás helyet értékesíteni, így a vezetés arról is döntött, hogy a fejlesztés következő fázisát jelentő újabb száz helyet jövő áprilisig elkészíti. A társaságnál a 11 kikötőben bérelhető vitorlás helyek vonatkozásában a teljes kihasználtság 93,66%-os. A 2016-os év a rendezvények kapcsán is kiemelkedő jelentőséggel bírt, hiszen 170 éves a balatoni hajózás és e kerek jubileum kapcsán számos ünnepi eseményt szervezett a társaság. Ezek közül is kiemelkedett júniusban a Nemzeti Regatta, Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja, melynek keretében harminc település csapata érkezett Siófokra. A 2016. évi ünneplésre további okot adott a Kelén és Helka hajók 125. születésnapja is, és a jubileumi évet az I. Balatoni Hajós Fesztivállal zárta a BAHART szeptember közepén. A tájékoztatón Veigl Gábor gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettes a lezárult és folyamatban lévő beruházásokról, valamint a legfontosabb gazdasági eredményekről adott számot. A már említett alsóörsi vitorláskikötő fejlesztés mellett kisebb mértékű beruházás zajlott a fonyódi vitorláskikötőben is, de a legnagyobb horderejű projekt a Siófok katamarán vízre bocsátása volt március 26-án, a hajózási szezonindítás napján. A kívül–belül teljes körűen felújított hajót egyaránt kedvelték az utasok a menetrendi járatokon, de programhajóként is. Az ősz folyamán pedig számos céges rendezvényhez biztosít ez a hajó különleges helyszínt. Jelenleg zajlik a „Nemzeti Regatta” nevű hajó felújítása, mely korábban a Beatrix nevet viselte. Ezt a hajót a társaság a 2017-es hajózási szezon kezdetekor bocsátja majd vízre. Jövő főidényre teljes mértékben megújul a Kossuth komp is, és már idén ősszel megkezdődnek a munkálatok Fonyódon, ahol jövő áprilisig elkészül a vitorláskikötő fejlesztés második üteme. A forgalmi adatoknak megfelelően kedvezően alakul a társaság árbevétele is, mindhárom fő üzletág - komp, személyhajózás, vitorlás kikötők -, valamint az egyéb főtevékenységek árbevétele meghaladta az év első 8 hónapjában a tavaly regisztrált adatokat. Az adózás előtti eredmény időarányosan a 2016. évi tervhez és a 2015. évi bázishoz képest is növekedést mutat. A sajtótájékoztató zárásaként elhangzott, hogy az őszi időjárás ellenére továbbra is lehet még hajózni a Balatonon. A stratégiának megfelelően számos Balaton-parti település rendezvényeihez, programjaihoz csatlakozik még az ősz folyamán a BAHART, és az időjárás függvényében az iskolai szünetre meglepetés Halloween programmal is készülnek. Klímabarátok konferenciája Gyenesdiáson - Magyarország vízügyi nagyhatalom, ám ahhoz, hogy ezt a pozíciónkat megtarthassuk, válaszokat kell adnunk az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra. A Klímabarát Települések Szövetségének Gyenesdiáson megtartott konferenciáján hangsúlyozta ezt Kovács Lajos, szövetségi elnök. A községházán több mint 100 résztvevővel, neves szakértőkkel lezajlott országos konferencia felvezető rendezvénye volt a novemberi budapesti Víz Világtalálkozónak. Az eseményen több jó gyakorlati példával számos helyi aktualitásról is szó esett. A házigazda község önkormányzata tavaly csatlakozott a szövetséghez. A hallgatóság Gál Lajos polgármester ismertetőjén keresztül betekintést nyerhetett a település zöld tevékenységébe, megismerhette helyi természetvédelmi értékeket. Mint elhangzott: Gyenesdiás olyan nagyközség, amely egykori hegyközségből, mondhatni Keszthely szőlőhegyéből alakult faluközösség, amely mára a Nyugat-Balaton egyik leg- kedveltebb üdülőfaluja. Az itt élők 110 éve a minőségi turizmus megteremtésén fáradoznak, élhető a lakókörnyezet, gazdag a civil élet és a közösségi kreativitás. - Helytörténeti értékeinkre is büszkék lehetünk, hiszen itt található Magyarország legöregebb boronapincéje - említette többek közt Gál Lajos. - Természeti értékeink kiemelkedők, a rendezvényeink is egyfajta hagyományt teremtettek a hely és a táj adta szellemiségben. Mindezeket több elismerés fémjelzi, így az Európa Tájdíj, a Biodiverzitás Fővárosa Díj 4. helyezése, a TÖOSZ versenyén a „Vizek és vizes élőhelyek védelme” kategóriában elnyert első helyezés, a Falumegújítási díj. Említést tett a polgármester a települést is érintő környezetkárosító hatásokról: - Vidékünkről eltűnik a helyi termék, óriási a mesterséges élelmiszer és a szintetikus hulladék, az ember kiragadja magát a természetből és energiafaló közösségek alakulnak ki, településünk felett pusztul a fenyő, a tölgy, a bükk, ingadozik a Balaton vízállása, szélsőséges az időjárás, megjelentek a sebző növényfajok a parlagfűvel, a bálványfával - sorolta a községvezető. Feltette a kérdést, hogy jó-e a nagyon fejlett infrastruktúra, ha a térkő alatt pusztul a talaj és a csapadékvíz kivezetés is nehézségekbe ütközik. A konferencia klímatudatos szemléletéhez hozzájárult, hogy a vendégek helyi termelőktől származó termékeket fo- gyasztottak, így terítéken voltak a csapvízzel kevert különböző gyógynövény szörpök, termelői sajtok, hal- és más húsáruk, valamint a helyben készült friss péksütemények is. Gyenesdiás példa értékkel mutatott rá, hogy folytatja a megkezdetett zöld útját és bízik abban, hogy egyéni szinten valamennyi lakója támogatja ennek törekvéseiben. 5

[close]

p. 6

Aktuális utár 2016. október Dübörögnek a nagygépek a Dél-Balatonon Csendesebb lesz a déli-part, gyorsabban járnak a vonatok Szeptember 25-én ismét megjelen- végeken és éjjelenként is dolgozó gép- tek és munkába álltak a nyári hónapok- monstrumok dübörgését. A Nemzeti ban „pihenőidőre küldött” gépóriások a Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közlemé- Dél-Balatonon. Október 8-áig vágány- nye szerint az 1100 méter hosszú, 2000 zár volt Szántód-Kőröshegy és Szemes tonnás alépítmény-javító géplánc az el- között, ám bizonyára további telepü- következő hónapokban több vasútsza- léseknek is tűrniük kellett(kell) a hét- kaszon is fokozott zajterheléssel járó munkát végez. Amit remélhe- tőleg türelmesen viselnek majd a tó déli partján élők - elsősorban a je- lenlegi, igen csak zajos vasútvo- Foto: Horváth Miklós nal közelében la- kók, - mert bíznak benne: a pályare- konstrukció ered- ményeként lénye- gesen csendesebb lesz az otthonuk. 1100 méter hosszú, kétezer tonnás vasútépítő nagygép A megújuló „déli vasút” kritikus sza- kaszain együttesen tizenöt helyen építenek zajárnyékoló falat, és harminckét szakaszon rezgéscsillapító sínágygyal mérsékelik a zajterhelést. A Szántód és Balatonszentgyörgy közötti 53 kilométeres szakasz tizenhat állomásán a zamárdiéhoz hasonló, rendkívül mutatós és biztonságos magasperon épül, több helyütt, például Balatonlellén is a jelenlegit jóval hosszabbra bővítik. Mint ismert, 15 százalékos hazai és 85 százalékos uniós forrásból, együttesen 72,38 milliárd forintból újul meg a dél-balatoni és a hozzá csatlakozó kaposvár-fonyódi vasút. A közlekedési nagyberuházást az R-Kord Építőipari Kft., a V-Híd Zrt. és a Swietelsky Vasúttechnikai Kft. alkotta Déli part 2016 konzorcium végzi. A beruházás első szakaszának átadási határideje 2017 nyara, a Siófok és Balatonszentgyörgy közötti teljes szakasz építése előreláthatóan 2018 elejére fejeződik be. G.J.A. Madártábori jubileum Emlékek sokaságát idézték fel a minap a madarászok a 30 évvel ezelőtt létrehozott Balaton-parti bázishelyen. A munka rendkívül szerény körülmények között indult el, a töretlen működés az ornitológia lelkes barátainak és a támogatóknak köszönhető. Mindezekről szólt a Keszthely-fenékpusztai madárgyűrűző állomás 30. születésnapját házigazdaként a Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja képviseletében Benke Szabolcs elnök és Darázsi Zsolt titkár, továbbá méltatta az eseményt Bajor Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület országos elnöke. A 3 évtizedes múltról szólva a tevékenység nagyságrendjéről summás adatok hangzottak el: több mint 370 ezer madarat gyűrűztek, közülük 57 ezer volt a korábban már másutt regiszt- rált madár. Különleges fajok, s 2500 kilométert meghaladó távolságban gyűrűzöttek is bekerültek a nyilvántartásukba. A munka iránt érdeklődő, közel tízezer látogatót fogadtak. 1990-2000 közötti években több polgári szolgálatos katona kapcsolódott be az állomás munkájába, nagy létszámban fordultak meg önkéntesek, akik szabadidejükben vállaltak részt a bázison végzett feladatok ellátásában. Időközben jelentősen kiteljesedett a telep tevékenységi köre, fejlődött az infrastruktúrája. A születésnapot a munkakörülmények további javítását elősegítő, újonnan elkészült létesítmények avatásával együtt tartották meg. Az ornitológiai megfigyelőhely országosan a harmadik, amely a legrégebbi idő óta funkcionál. A szolgálatot teljesítőknek köszönhetően sokat gazdagodott a tudományos élet. Az érdeklődők, diákcsopor- tok rendszeres fogadásával, bemutatók tartásával kezdettől fogva fontos szerepet tölt be a létesítmény az ismeretterjesztésben, a természettel való barátság alakításában, a madárvédelemben, a környezeti nevelésben. Működése alatt felnőtt egy generáció, melyben az utánpótlás nevelésben is vannak eredményei a bázisnak. H. Á. 6

[close]

p. 7

2016. október utár Aktuális A Balatoni Szövetség elnökségének állásfoglalása A 2013. évi halászati törvény megtiltotta a természetes vizekben történő halászatot, nagyobb teret adva ezzel a horgászturizmusnak. Így a Balatonnál már két éve megszűnt a halászat, ezáltal csak halastavakból, vagy külföldről tudják beszerezni az alapanyagot a vendéglátósok Ezt azért nem tartjuk elfogadhatónak, mert sok vendég számára fontos, hogy kipróbálhassa a helyi ízeket, így szívesen fogyasztanának balatoni halat a térségi borok mellé. Jelenleg ez csak a horgászok „kiváltsága”. A Balatoni Szövetség fontosnak tartja, hogy lehetőségük legyen a helyi vendéglátóegységeknek arra, hogy balatoni halat vásárolhassanak és értékesíthessenek a parti éttermekben, büfékben és halsütödékben. A megoldást nem a halászat visszaállításában látjuk, mert mi is fontosnak tartjuk a Balatonnál a horgászturizmus fejlődését. A Balatoni Szövetség elnöksége a tavaszi vagy éppen az őszi szezonban komoly potenciát lát ebben a turisztikai ágazatban. Annak érdekében, hogy ismét lehessen balatoni halból készült halételeket fogyasztani a térségi vendéglátóegységekben, elengedhetetlen a törvény módosítása, illetve kiegészítése. Fontosnak tartjuk, hogy a témában illetékes szakemberek részéről kidolgozásra kerüljenek azok a megoldási javaslatok, melyek megnyugtatóan kezelnék a problémát. A Balatoni Szövetség elnöksége részéről két megoldási javaslat is megfogalmazódott. Évtizedeken keresztül jól működött az eljárás, amikor „úsztatott” pontyokat értékesítettek a vendéglátóegységek számára. A folyamat során a környező halastavakból származó halakat a Balaton elkülönített részén tartották egy meghatározott időtartamig. Az eljárás eredményeképpen a halak íze megegyezővé vált a Balatonban élő halakéval. Ezt a módszert tengereken és más olyan tavakban is alkalmazzák, ahol ugyancsak megszüntették a halászatot. A másik lehetőség a Balaton térségében egy halfelvásárlói hálózat létrehozása lehetne. Ezeken a felvásárlóhelyeken tudnák leadni - értékesíteni - a megfogott halakat azok a horgászok, akik előzetesen kiváltották az ehhez szükséges engedélyeket. A törvényi szabályozást hasonlóképpen tudnánk elképzelni, mint az őstermelők esetében. Jelenleg komoly gasztronómiai forradalom zajlik a Balaton térségében, de a „gasztronómiai termékek” sajátossága, hogy helyi termékek jelentik az alapanyagot. A halételek esetében ezt az alapanyagot a balatoni hal jelentené. Balassa Balázs, a szövetség elnöke Megkezdődött az őszi lehalászás és haltelepítés A turisztikai szezon multával, szeptember második felében megkezdődött az őszi haltelepítési szezon a Balatonon. Elsőként a pontyok „vállalták” az átköltözéssel járó kellemetlenségeket - tágasabb otthonuk kedvéért az irmapusztai tógazdaságot cserélték fel. A lehalászás első napján a 2-3 nyaras példányok indultak útnak Siófok felé, hogy megkezdjék új életüket a magyar tengerben. Lapzártánkig a 2016-ra tervezett 300.000 kilogrammból 182.000 kg került a tóba a horgászok által leginkább kedvelt halfajból – a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. így tesz eleget éves kötelezettségének. Az idei kvóta harmadát –109 000 kilogrammot – augusztussal bezárólag már teljesítette a cég. A kisebb kalandra vágyó süllők sem unatkoznak ezekben a hetekben: az előírt 6.000 kg-ból nyolcszázötvenhat már megismerkedett a nagy vízzel. Az előttünk álló őszi hónapokban - a tervet némileg túlteljesítve – még 5.451 kg egynyaras süllőt is telepít a cég a Balatonba. A kronológiai sorrend kedvéért egyébként érdemes megjegyezni, hogy már áprilisban kétszázhatvanezer előnevelt csuka telepítése történt meg - ez a szám tízezer darabbal haladja meg az előírt mennyiséget. Előnevelt harcsából júniusban - a terveknek megfelelően - hatvanezer darab kihelyezéséről gondoskodtak a cég munkatársai, míg az év halának választott compóból a 200 kilogrammos kötelezettség ötszörösét teljesítették. A társaság tavaly elkezdte a menyhal újrahonosítását a Balatonba - részben a Balaton Halállományáért Alapítvány, részben pedig a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával. Idén eddig 1400 példány került ki a Balatonba, de októberben még további menyhaltelepítést terveznek. A szakemberek azt várják e lépéstől, hogy néhány éven belül szaporodóképes menyhalállomány jön létre a Balatonban. A 2016-os évre megfogalmazott tervükben szereplő „1500 db vegyes egynyaras ra- gadozó” kategóriát kétezer darabos egynyaras balintelepítéssel kissé túl is teljesítették augusztusban. Ez volt az első olyan jelentősebb balintelepítés, amelynek alanyait a cég saját maga termelte meg tógazdaságában. Ahogyan a korábbi években, úgy most is figyelnek arra, hogy a Balaton mindhárom medencéjébe egyenlő arányban kerüljenek friss telepítésű halak. Továbbra sem végeznek haltelepítést tanúk nélkül, a helyi horgászegyesületek képviselőit a huszonkét érintett pont mindegyikére invitálják. A telepítések nyilvánosak, az időpontot és helyszínt minden esetben a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján előre jelzik. A telepítés napján a társaság honlapjának „Percről-percre” rovatában bárki figyelemmel kísérheti, hogy a halat szállító gépkocsi mikor indul és érkezik a helyszínre. Az érdeklődők a nap végén képi anyaggal színesített „Haltelepítési beszámolónkból” értesülhetnek a pontos mennyiségről. 7

[close]

p. 8

Települések utár Szubjektíven egy siófoki lokálpatriótáról 2016. október Több, mint két éve már, hogy eltávozott körünkből, s bár több írásban is megemlítik Szmodis Lóránt (Budapest, 1929. március 26. – Budapest, 2014. február 13.) nevét, visszaemlékezés eddig nem készült róla. Házasságunk küzdelmekkel és örömmel teli ötvenöt éve alatt lassan magam is siófokivá váltam, és nagyra értékeltem, hogy a várostól való részben kényszerű elszakadása után nem csupán visszatért velem gyermekkorának színhelyére, hanem négy gyermekünk és kilenc unokánk számára is azilumot teremtett a régi házban. Szmodis Lóránt 1952-ben Szmodis Lóránt élete első tíz, majd utolsó harmincöt esztendeje szorosan kötődött a városhoz. Gyarmati László, költő egyik írásában Siófok lelkiismeretének nevezte őt. Bár nem Siófokon született – hiszen 1929-ben még nem működött kórház a településen -, Siófokon élte gyermekéveit, a most kilencvenéves házban, melyet akkor fenyőerdő vett körül. A házat első világháborús hadirokkant édesapja, Szmodis Jenő őrnagy építtette, akinek dohányelosztója és a trafikja mellett több más vállalkozása is volt a településen. Férjem elemi iskoláit 1935 és 1939 között Siófokon végezte, ahonnan a felhőtlen gyermekévek után a kőszegi Hunyadi Mátyás katonaiskolába került. Amint Siófokon, itt is életre szóló barátságok szövődtek. Két évvel fiatalabb társa, Kazinczy László így jellemezte őt: „Élénk, vil- logó fantáziájú gyermek volt, és segítőkész, főleg a gyengébbekkel szemben. Érdeklődése szerteágazott, és boldog volt, mikor felvették az esztergomi műszaki hadapródiskolába.” Ezt az iskolát a front közeledtével Mosonmagyaróvárra helyezték, és tizenöt évesen saját kerékpárjával ide vonult be számos gyermek társával együtt. Zsebében volt a siófoki kert kapukulcsa: ez kötötte őt az otthonhoz. Mosonmagyaróvárról Németországba kerültek, majd 1945. május 3-án amerikai hadifogságba. Passau környékén részt vettek berobbantott hidak kiemelésében, így októberben hazatérhettek. Amint egy visszaemlékezésében írja „Ekkor láttam viszont szüleimet 11 hónapnyi távollét után. A házat és az üzletet a front alatt kifosztották, a lakás egy részében szovjet katonákat szállásoltak el.” A kert kapukulcsa megvolt még talán, de a kaput a háború viharai elpusztították. Gimnáziumi tanulmányait magánúton fejezte be és 1947-ben érettségizett Székesfehérváron. Ugyanez év őszétől megkezdte tanulmányait a József Nádor Műszaki Egyetemen, diplomáját 1951-ben szerezte. Ebből az időből, 1951-ből származik az a szép grafika, amit a kiváló magyar festő, Muzsinszki Nagy Endre (1886-1975) készített róla. Az elsősorban keresztény témájú alkotásairól ismert Muzsinszki nevét ma utca őrzi Siófokon. 1950-ben azonban nem számított különösebben divatos alkotónak, így apró segítséget jelenthetett számára, hogy tőle rendelte meg fia képmásának elkészítését az ugyancsak egzisztenciáját vesztett egykori őrnagy. Budapesten a Szent Imre Kollégiumnak 1947 ősztől az 1949-es államosításig volt a lakója. Hűségére jellemző, hogy siófoki tevékenysége mellett szinte haláláig jelentős szerepet vállalt mind az egykori hadapródok egyesületében, mind pedig a Szent Imre Kollégisták baráti körének munkájában, a hagyományok megörökítésében és megőrzésében. Sokoldalúsága mérnökként is megmutatkozott. Számos vidéki településen (Inota, Várpalota, Lábatlan, Miskolc, Debrecen, Tiszapalkonya, Buda- pest, Pét, Diósgyőr, Tata, Székesfehérvár) dolgozott, a legkülönbözőbb létesítmények (ipari csarnok, út, vasút, csatorna, bányászlakás) megvalósításában mint építésvezető, főépítésvezető. Eközben segítette szüleit, édesapja 1953-ban bekövetkezett halála után pedig édesanyjáról gondoskodott egészen annak 1985-ös haláláig. Nem sokkal a forradalom leverése után, 1957 karácsonyán egy budai társaságban találkoztunk férjemmel. A következő nyáron, 1958-ban látogattam először Siófokra, a régi házba, ahol édesanyja és több beszállásolt lakó élt. Tihanyból utaztam Siófokra, mivel ezen a nyáron – mint múzeumi dolgozó – néhány napot a tihanyi apátságban töltöttem, ami ebben az időben múzeumi kezelésben volt. Találkozásunk a Balaton bűvkörében idillien hangulatos volt 1958. június közepén. Ő tehát meghívott egy siófoki kirándulásra, és már a kikötőben várt egy matrózruhás Miki-egér babával és egy hajómenetrenddel. Az 1958-as Siófok nehezen fogható bármihez. Már nem volt az az üdülőhely és kisváros, ami a háború előtt, és még nem az a pezsgő kulturális centrum, aminek Siófokot a hetvenes évek végétől, újra-megtelepülésünkkor megismerhettük. Az ’58-as látogatáskor mindenesetre nem gondoltam, hogy több, mint három évtizeden keresztül Siófokon töltöm az év nem kis részét. E látogatás után visszakísért Tihanyba, ahol a régi Szúnyogh-vendéglőben sült keszeget ettünk és habos kávét ittunk. Közben hárfán játszott a vak cigány. A balatoni táj már sötét volt, csak a hold és az ezüsthíd fénylett, és talán a fiatalságunk. Tihany varázsa vett minket körül másnap is, amikor körbejártuk a Belső-tavat. A hazai táj szépsége. Édesapám már 1944-ben megtanított rá, hogy ehhez hűnek kell maradni, mindennek ellenére. És a hűség Szmodis Lórántnak is életelve volt. A hűség, amiről talán azért beszélt viszonylag keveset, mert el sem tudott képzelni más magatartást, mint a múlt és a gyökerek megbecsülését. Nagyon sokat változott, szépült Sió- 8

[close]

p. 9

2016. október utár Települések fok első látogatásom óta, és ez neki is köszönhető. Kilenc unokánk már egy másik Siófokot ismert meg. Az első siófoki látogatás évében, 1958-ban kötöttünk házasságot, majd férjemet Budapestre helyezték. 1963ban került az OLAJTERV-hez, ahol 1989es nyugdíjba vonulásáig, illetve megbízott szakértőként azt követően is dolgozott. Ebben az időszakban két szép bányász-kitüntetést is kapott, a bányász szolgálati érdemérem bronz, majd ezüst fokozatát. Nyugdíjas éveinek elején egy német-magyar cég, a WTB Hungária ügyvezetőjeként tevékenykedett. Gazdag élete során nem utolsósorban példásan segített, hogy négy gyermekünk közös nevelése mellett szakmám, a művészettörténet aktív művelője lehessek, s hogy negyven esztendőn keresztül végezhessem munkámat a Szépművészeti Múzeum Régi Szoborgyűjteményében. Miután az 1950-es évek végén édesanyja Siófokról Budapestre került, férjem azt követően is tartotta a kapcsolatot siófoki ismerőseivel, a várost érintő híreket érdeklődéssel figyelte, s ha tehette, el is látogatott a városba. A hetvenes évek legvégén elhárult az akadálya annak, hogy a ház számunkra megmaradt részét birtokba vegyük. Nagy lelkesedéssel látott a felújításnak, és kora ta- vasztól késő őszig, olykor a tél elejéig is sok időt töltött gyermeksége helyszínén. A nyolcvanas évektől egyre inkább bekapcsolódott a helyi civil kezdeményezések munkájába, a nyolcvanas évek végétől pedig gyakorlatilag siófoki volt. A Siófoki Városvédő és Szépítő Egyesület lelkes tagjaként tele volt ötlettel és jó tanáccsal. Elképzeléseiről, terveiről élénk levelezést folytatott a város vezetőivel, és mindazokkal, akik Siófok fejlődését előmozdíthatták. Jól ismerte Siófok múltját. Noha számos publikációja jelent meg, illetve több kötet szerkesztése is a nevéhez kötődik, leginkább a 2003-ban pályázatot nyert Siófoki mozaikok című írására volt büszke, mely a helytörténettel foglalkozó szakemberek szerint alapvető jelentőségű minden további kutatás számára. Kár, hogy csak kéziratban található meg a város könyvtárában. Pedig ha megjelenne, bizonyára nagy érdeklődés fogadná, hiszen sokan kölcsönözték és lemásolták a kéziratot, aminek megszületése fontos volt a helyi embereknek. Elismerést kapott, mint természetjáró, mint a régi siófoki emlékek és szokások leírója, mint turistautak kijelölője. Utóbbi munkában az ifjúság is közreműködött, s míg a jelzéseket készítették, bizonnyal sok emlékét osztotta meg az iskolásokkal és cserkészekkel, hogy a hagyományok tovább éljenek, a közös emlékezet tovább szövődjék. Igazi társasági ember volt, számos baráti kör tagja. Ezek közül a Somogyiak Baráti Körét emelném ki, akik emlékét ma is ébren tartják, sírját látogatják. Nemcsak Siófok fűzi azonban őt Somogyhoz, hanem Nemesvid is, ahol az ősi nemesi kúria állt egykor, és ahol a templomban most is látható a Szmodis János veszprémi nagyprépost által megrendelt gazdag falfestmény. E műalkotás számos olyan utalást tartalmaz, amelyek a szabadságharc leverése után vigaszul szolgáltak. Férjem megtett minden tőle telhetőt a templom és a falképek fennmaradása érdekében. Önzetlenül igyekezett elismerést szerezni mindazoknak, akik bármilyen mértékben öregbítették Siófok hírnevét, de – bár örült és büszke volt rá – zavarban volt, amikor 2008ban egy szép ünnepség keretében Pro Urbe kitüntető címet kapott. Kizárólag neki köszönhetem, hogy ebben a szép elismerésben én is részesülhettem. Szenvedélyesen szerette a Balaton környékét és Siófokot. Élete utolsó heteiben barátja azzal vigasztalta, hogy jön a tavasz, és ő újra Siófokra utazhat. „Ez a leghőbb vágyam.” – válaszolta. Búcsúüzenet volt ez a Pátriának. Szmodisné Dr. Eszláry Éva Bulgáriai konferencián szerepelt Hévíz Várnában mutatta be a közelmúltban Hévíz azokat az intézkedéseket, melyeknek köszönhetően az Európai Fürdővárosok Szövetsége az innovatív fürdő és gyógyhely desztinációt megillető díjat adományozta a városnak. A szövetség bulgáriai szekció ülésére a díj elnyerések révén kapták a meghívást. Az innovációs díj a Hévíz Tradicionális Kúra, valamint a magánszállásadók számára kidolgozott minőségfejlesztési pályázat fémjele. Ezen intézkedéseket és hatásaikat mutatta be a várnai konferencián Papp Gábor polgármester és helyettese, Kepli József János. A rendezvényen Portugália, Izland, Bulgária, Románia, Németország, Olaszország, Moldova fürdővárosainak képviseletei voltak jelen, Magyarországról egyedüliként Hévíz vett részt. Bulgária kormányzati szinten is képviseltette magát. Hévíz város vezetői a bemutatkozás mellett megismerkedhettek a várnai egészségügyi egyetem munkájával, fejlesztéseivel, szakképzési rendjével, olyan közös témákat érintettek az egyetem vezetésével a város képviselői, mint a balneológia, az egészségügyi dolgozók helyzete, a képzettség kérdése, a versenyképes képzés megoldása, a külföldi munkaerő áramlás ügye, az orvosképzés. Szó volt az egészségügyi szolgáltatókkal, szállodákkal, utazási irodákkal, légiközlekedéssel, fürdőkkel történő együttműködés lehetőségeiről is. 9

[close]

p. 10

Települések utár 2016. október Több száz milliós beruházások várhatók Csopakon - A sok eső és a tavalyinál hűvösebb idő ellenére a nyári szezon a várakozásoknak meg felelően alakult a településen. A költségvetésben előirányzott számadatokat teljesíteni fogjuk, az adóbevételeink most realizálódnak – kezd- te Ambrus Tibor polgármester. Az önkormányzatnak több pályázata elbírálás alatt áll. Ezek elsősorban infrastrukturális beruházások. A település első embere kiemelte, hogy a legnagyobb fejlesztésük a Füredi út teljes körű rekonstrukciója lenne. Elkészült a Kossuth utca felső szakaszának a járdaépítése, melyhez 15 millió forint támogatást kapott a település. A beruházás költsége mintegy 28 millió forint volt. Jövőre azonban szeretnék a vasútállomásig folytatni a járdaépítést. Bíznak abban, hogy erre is kapnak meg- A tervek között szerepel, hogy az út sze- felelő támogatást. géllyel, csapadékelvezetéssel ellátott új aszfaltburkolatot kap, járdát, kerékpárutat építenének ki, a villamoshálózatot pedig a föld alá süllyesztenék. A beruházásban szerepelne az is, hogy a Füredi út és a 73-as út csomópontjánál körforgalom létesülne, melyre már évek óta nagy igény van az autósok körében. Ez mintegy 600-700 millió forintba kerülne, me- Idén is sok színes program jellemezte a települést. Próbálták valamennyi korosztályt megszólítani. A populáris rendezvényeken kívül igyekeztek a minőségi, kulturális eseményeknek is teret adni. A jövőben sem gondolkodnak nagy fesztiválokban, Ambrus Tibor szerint olyan rendezvényekre van szükség, mely Csopak ar- Ambrus Tibor polgármester lyet az önkormányzat nyilvánvalóan ön- culatára jellemző. erőből nem tudna megvalósítani. Szendi Péter Harmadszor is a Tihanyi Piac Lángossütői nyerték a Vénusz Lángos Voks különdíját A Tihanyi Piac Lángossütői értik a dolgukat – legalábbis ha lángosról van szó. A Vénusz Lángos Vokson ugyanis immár harmadszorra tudhatják magukénak a „Vénusz kedvenc balatoni lángosozója” címet, ami eddig példátlan a verseny történetében. Az immár ötödik alkalommal meghirdetett Vénusz Lángos Voks versenyen a balatoni különdíj esetében úgy tűnik, hogy a Tihanyi Piac Lángossütői szó szerint letaszíthatatlanok a trónról. Ebben az évben ugyanis megújult néven, de változatlan lelkesedéssel győzedelmeskedtek és hódították meg ismét a lángosrajongók szívét. Ezzel immár az egymást követő harmadik évben érdemelték ki a „Vénusz kedvenc balatoni lángosozója” címet, mely mellé 500 liter minőségi napraforgóétolaj nyeremény társul. Mi a titkuk? - Véleményem szerint, ami miatt a legtöbben szeretnek bennünket, az a lángosunk tésztája, melyet sikerült úgy kikísérleteznem, hogy az nem szívja magát tele olajjal. A kínálatunkat tekintve a klasszikus ízek mellett évek óta rendkívül népszerűek a juhtúróval és csülökkel töltött lángosaink, ami miatt sokan akár a má- A Tihanyi Piac Lángossütői sik partról is átjönnek, hogy megkóstolják. Mindezt természetesen igyekszünk évről évre változatlan, magas minőségben nyújtani vendégeinknek. Aki nálunk eszik, az biztos lehet abban, hogy minden alkalommal ugyanolyan gondossággal és minőségi hozzávalók felhasználásával sütjük kedvenc lángosát. Végül pedig nagyon fontos az, hogy nem veszítettük el lelkesedésünket. Már kora nyáron alig vártuk, hogy elinduljon a verseny, amire minden évben nagyon készülünk és igyekszünk a legjobb formánkat hozni. Nagyon örülök, hogy ez idén is sikerült, külön köszönet ezért vendégeinknek, akik ismét bizalmat szavaztak nekünk – nyilatkozta a különdíjas, Sárközi Ágnes. A háromszoros különdíjas lángost az érdeklődők kora tavasztól, egészen késő őszig minden szombaton a Tihanyi Piac Placcon kóstolhatják meg, ezen kívül számos Balaton környéki eseményen is megfordul a lángossütő csapata. A verseny ugyan lezárult, de az országos lángos adatbázis a www.langosvoks. hu oldalon továbbra is segítségünkre lehet, amennyiben egy igazán finom, ropogós lángosra szeretnénk ráharapni. A Vénusz Lángos Voks versenyen idén 657 lángosozót jelöltek, így bőven van miből szemezgetni. 10

[close]

p. 11

2016. október utár Hévízi példa a kínaiaknak Települések Kína Csungking városának delegációja tett látogatást a napokban Hévízen. A fürdőváros vezetése és a befektetőkből, közigazgatási vezetőkből, turisztikai, gazdasági területek szakmai képviselőiből álló küldöttség találkozójára a Külügyminisztérium koordinálásával került sor. A vendégeket Papp Gábor polgármester fogadta a városházán. A kínai fél korábbi, a két ország között történt találkozók során már többször megerősítette, hogy hazánkra elsőrendű partnerként tekinte- nek az Európai Unióban. Magyarország és a dinamikusan fejlődő délnyugat-kínai régió kapcsolatainak fejlesztése kiemelt célja a helyi kormányzatnak, ennek szel- lemében kívánnak kapcsolatokat kiépíteni. Csungking Hévízre elsősorban turisztikai és befektetési szempontból számít. A találkozón elhangzott: a kínai vá- ros sok gyógyvíz forrással rendelkezik, az ezekben rejlő lehetőségek kiaknázásában Hévíz szakmai tapasztalataira számítanának, fejlesztéseikhez az itteni példákat is felhasználnák. Papp Gábor elmondta, hogy a párbeszéd novemberben folytatódik, a delegációban részt vevő befektetők akkor ismételten Hévízre látogatnak. H. Á. Madárijesztő kiállítás és verseny Csopakon A Nők a Balatonért Egyesület csopaki csoportja idén is megtartotta a település hagyományos rendezvényét a Plulmalomnál, az önkormányzat támogatásával. A rendezvényt megelőző napok kellemetlen időjárása kérdésessé tette a szabadtérre tervezett programot, de az esemény napján napsütés és kellemes idő fogadta a Plul-malomhoz érkezőket. Az idei évben a versenyre benevezett bábuk inkább madárbarát alkotások voltak, de a zsűri (Szakmári Dalma és Érsek László) mindegyiket díjazta, így ajándék nélkül senki nem távozott. A kicsiket horgászat, célbadobás, Balaton-társasjáték, különböző ügyességi játékok és nem utolsósorban kézműves foglalkozások várták. Az egyesület tagjai pedig finomabbnál-finomabb süteményekkel, házi szörpökkel és itókákkal vendégelték meg az érdeklődőket. A csopaki ovisok szereplése nagy sikert aratott, valamint fellépett és közös éneklésre bíztatott a Kőris Zene- kar, autentikus hangulatot varázsolva a malom kertjébe. -SzP- Mulattak a lovasiak Ötödik alkalommal rendezték meg a faluház udvarán a szüreti fesztivált. Az idő is kegyes volt a rendezvényhez, így sokan vigadtak a közösségi színtérnél. A településen mindig október első szombatján rendezik meg a színvonalas programot. Délután négy órakor volt a gyülekező, eközben lépett fel a felsőörsi Búzavirág Dalkör, akik az alkalomhoz illően bordalokat adtak elő. A vendégeket Ferenczy Gáborné polgármester asszony köszöntötte, majd a helyi kisbíró rigmusokba szedte a híreket. Ezután a település lankás utcáin szüreti felvonulást tartottak, két lovas kocsival, „vezetőjük” Kis Áron és Vass Gábor, illetve voltak lovasok is Nagy Zsanett, Simon Luca, Pilisi Fan- ni és Szabó Csilla személyében. A szüreti felvonulás jó hangulatban zajlott, mely nagyban köszönhető Nádasi Elemérnek, aki harmonikált, miközben az emberek énekeltek. A felvonulók nagy örömére kitérőt tettek a Lovas Kikötőbe is, ahol finom borokat kínáltak. A szüreti menetet Ferenczy Gáborné polgármester aszszony és Volford-Hull Zita alpolgármester asszony vezette, ők fogták az ízlése- sen feldíszített szőlőharangot, melyet Szimics Mónika készített. A felvonulókat már sokan várták a szépen feldíszített közösségi színtérnél, mely a Lovas Jövőjéért Egyesület tagjainak köszönhető. A Nagy Gyula Galériában szürettel kapcsolatos, szőlőhöz kötődő tárgyakat állítottak ki, melynek szervezője Prazsák Józsefné volt. A rendezvény a Csopak Néptáncegyüttes fergeteges műsorá- val folytatódott, akiket az alsóörsi Sirály Népdalkör követett. Nádasi Elemér nótaestjén érthetően szépen fogytak a finom lovasi borok a Sarok Borozó jóvoltából. Este pedig a Sasi Duó együttes utcabáljára ropták a táncot nagyon sokan a faluház udvarán. Szendi Péter 11

[close]

p. 12

Települések utár Somogy kincse a lelle-kishegyi kápolna 2016. október Szőlőbirtokos főurak építtették, civilszervezet vigyázza Balatonlelle déli határában, a 300 méter magas Kishegyen elterülő szőlőültetvény közepén áll a magyar barokk építészet egyik gyöngyszemeként féltett és védett műemlékké nyilvánított Szent Donát kápolna, amelyet - mint azt megírtuk,- Somogy ez évi, vízkereszt napi megyeünnepén megkapta az Örökségünk – Somogyország Kincse elnevezésű kitüntetést. A kápolnára nemcsak a felújításáért fáradhatatlanul dolgozó Kovács Jenő lellei plébános, hanem a rendkívül értékes kápolnaoltár rekonstrukcióját szorgalmazó, és arra adománygyűjtést folytató Hegyszépítő Társaság is rendkívül büszke. A kishegyi kápolna és környéke történetéről a lokálpatriota lelleikből szerveződött civil szervezet vezetője, Szücs László beszélt a Balatoni Futárnak. A szőlőkkel borított kishegyi dombháton az 1055-ben alapított Tihanyi Apátságnak is volt szőlővel beültetett területe. Ez a kistáj-egység a Várszó, Öreghegy, Kishegy, Tóth hegy neveket kapta eleinktől. Nyolcvan család lakta, és művelte a sző- lőket, szántókat, legelőket, réteket, erdőket, ám a szocialista mezőgazdaság megszüntette az itt élők életterét, az őslakosság elhagyni kényszerült lakását, birtokait. Az 1970-es évektől a lellei termelőszövetkezet nem tartott igényt a valóban nehezen művelhető hegyi földekre, ezért megindult egy új területfoglalás, alanyi jogon zajló magán birtokbavétel, földvásár- lás, földrendezés címen. Többségben voltak az új, feltörekvő, ambiciózus, idegen helyről származó földfoglalók, akiknek a dűlőnevek nem sokat mondtak. A Kishegy név viszont az egész területre elfogadottá vált. A Szent Donát kápolnát 1688 és 1755 között báró Majtényi György építtette, 1815-ben gróf Széchenyi Ferenc készítette el bécsi mesterekkel a gyönyörű barokk oltárt. Harminc kilós harangját Bíró Márton püspök szentelte fel. A kápolna oltár csúcsán annak a Széchenyi Ferencnek a címere látható, aki mint kegyúr gondoskodott az egyházi épület fenntartásáról. A Szent Donát kápolna megóvását, és a rendkívül nagy értéket képviselő oltára rekonstrukciójához szükséges támogatás szervezését a balatonlellei Hegyszépítő Egyesület tartja hitbéli és szívügyének. G.J.A. 12

[close]

p. 13

2016. október utár Védjük meg a felsőörsi Malom-völgyet! Települések A fenti címmel jelent meg felhívás a tunk el a völgytől és egyre kevesebb ben- www.peticiok.com weboldalon, hogy ne az öreg fa. De aki csak tavaly költö- minél nagyobb lakossági támogatást zött Felsőörsre, annak is feltűnhetett, kapjon a Malom-völgy élő és élette- hogy az idei fakivágás hagyatéka egy len értékeinek megőrzésérére irányu- most is „virító” parlag fű mező lett a Ma- ló helyi kezdeményezés. Lapzártánkig lomvölgyi út Lovasra és a Királykúthoz 186-an írták alá a petíciót, de ennél jó- vezető elágazásánál létrehozott erdei val többen gondolják úgy, hogy termé- tisztáson. A védettséggel ezt a káros fo- szeti értékeinket meg kell védeni. lyamot megállíthatjuk, mivel a felsőörsi - Miért is fontos a területet védet- önkormányzat olyan hatáskört kapna, té nyilvánítani? Erre talán a legjobban amellyel beleszólhatna a völgyben folyó azok tudnának válaszolni, akik látták a erdőgazdálkodási tevékenységbe – ösz- völgyet 50 évvel ezelőtt és még ma is lá- szegezte Szabó Balázs polgármester a togatják. De akinek csak az elmúlt 20 év- petíció lényegét. ről vannak emlékei, azoknak is szembe- Így például tilos lenne a völgyben a tűnhetett, hogy egyre több területet lop- zárt lombkoronaszintet megbontani, Sör és Csülök Fesztivál öreg gyertyánokat kivágni és a védett növényekben gaz- dag részeken ve- getációs időszak- ban erdészeti te- vékenységet foly- tatni. A völgy vé- detté nyilvánítása már több évtizede napirenden van. Gyarmati Jó- zsef újságíró a Sza- bad föld című új- Első alkalommal rendezte meg a Sör és csülök fesztivált Balatonakarattyán a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ. Piros Ottó ezredes, az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ parancsnoka már előző szolgálati helyén is fontosnak tartotta az együttműködést az önkormányzatokkal, társszervekkel, oktatási intézményekkel. Az elmúlt néhány hónap során új szolgálati helyén is felvette a kapcsolatot a szervezetekkel, sorra születtek az együttműködési megállapodások és elindult egy közös munka. Nemrég véget ért a főszezon, melyet az alakulat sikerrel zárt, s ezt a partnereinek is köszönheti. Az alakulatok sokat segítettek a háttérmunkákban, a katasztrófavédelem, ságban már a 80-s években sürgette a védetté nyilvánítást és sokat tett önkormányzati képviselőként is az ügy érdekében a 90-s évek elején. Kálmán Csaba is tett javaslatokat a 2000-es évek elején, hogy a Misketető és a völgy bo- a vízimentők, a rendőrök és polgárőrök az üdülők bizton- ságára ügyeltek a szezon idején, a helyi önkormányzatok- kal, sportklubbal pedig közös rendezvények valósultak meg. Ezeket a szervezeteket, katonai alakulatokat hívták meg csülökpörkölt főzőversenyre, melyen az ízletes ételek mel- lett különleges kézműves söröket is kóstolhattak a résztve- vők. A helyezések: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata 2. Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 3. MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ csapata tanikai értékeit megmentsék. Legutóbb Dr. Bauer Norbert botanikus jelentetett meg egy cikket a Kitaibelia című szaklapban 2015-ben a Malom-völgyről. Ebben kifejti, hogy a terület országos védettségre érdemes az ott található ritka berkenyefajok miatt. Szerinte a legjobb megoldás a fokozottan védetté nyilvánítás, és az erdőtervek szintjén az érintetlenség elérése lenne. Szóba került a területnek a Nemzeti Parkba történő bevonása is, készült bővítési terv is, de az elmúlt évtizedben ehhez egyetlen kormány adta áldását. - A fenti szomorú fejlemények fényében, csak mi helyi lakosok óvhatjuk meg a Malom-völgy még megmaradt természeti értékeit. Ehhez kérjük az internetes petíció aláírásával a támogatást, mivel komoly eredményeket a tárgyalások során csak akkor érhetünk el, ha nagyon magas a védetté nyilvánítás helyi támogatottsága. Az internetes felmérés csak tájékoztató jellegű és az aláíró nevét sem kötelező megadni. Azonban mindenkit arra bátorítunk, hogy a nevét is adja meg az ügy sikere érdekében. A petíciót korhatártól függetlenül bárki aláírhatja – hangsúlyozta a petíció fontosságát a polgármester. A Felsőörs közvetlen szomszédságában található Malom-völgy a szemet gyönyörködtető szikláival, értékes erdeivel és zúgó patakjaival a helyi lakosság és az ide látogató turisták kedvelt kirándulóhelye. A terület régen is nagyon fontos volt az itt élőknek, de még Eötvös Károly is egy fejezetet szánt a völgy szépségének a Balatoni utazások című híres könyvében. Nem véletlen, hogy a felsőörsiek az iskolájukat és az egyik utcájukat is a völgyről nevezték el. Szendi Péter 13

[close]

p. 14

Települések utár Bővítik az óvodát Alsóörsön 2016. október Veszprém megyében egyedül az alsóörsi önkormányzat mondhatja el, hogy sikeresen pályáztak az óvoda bővítésére, felújítására. A munkálatok jövő nyár közepéig befejeződnek. - Egy régi álmunk valósul meg azáltal, hogy jövő szeptembertől az alsóörsi, lovasi és a környékbeli települések óvodásai végre olyan körülmények között tudnak az óvodában lenni, melyre már nagy szükség volt. A zsúfoltságnak „köszönhetően”, főleg a reggeli és a délutáni órákban, - amikor a szülők hozták, illetve vitték a gyerekeiket - olykor tarthatatlan állapotok uralkodtak – kezdte Hebling Zsolt polgármester. Nemrég jött a jó hír, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán 37 és fél millió forint támogatást nyertek, Veszprém megyei településként egyedül: a beruházás várható költsége mintegy 50 millió forint. Az önerőt az önkormányzat a jövő évi költségvetés terhére biztosítja. Mintegy 140 négyzetméterrel növelik meg a régi óvodát, ezzel létrejön egy új csoportszoba, mely jelentős mértékben csökkenti majd a zsúfoltságot. A mostani óvoda mellé a sportcsarnok irányába épülne meg az új szárny. Ebben lesz előtér, egyéni fejlesztő szoba, raktár, gyermek öltöző és vizesblokk és egy 50 négyzetméteres csoportszoba és egy 67 négyzetméteres fedetlen terasz. Hebling Zsolt örömmel újságolta, hogy a bővítésnek köszönhetően újabb óvodai csoport jön létre, megszűnik a korábbi zsúfoltság és még több gyerek tud majd az alsóörsi óvodába járni, kulturált körülmények között. Természetesen az új szárnnyal együtt a mostani óvoda épülete is megújul. Nyílászárok cseréje és homlokzatfestés szerepel a tervek között. Az udvar is megújul, ráadásul a sportcsarnok irányában bővülne a zöld tér. Az önkormányzat mindig is szívén viselte az óvodások sportolási lehetőségeit is. Ezért is adták át ünnepélyes keretek között nyáron a műfüves pályát. A Hebling Zsolt polgármester Napraforgó Óvoda gyermekei azóta azt már többször kipróbálták. Maga a műfüves pálya, amely nem csak focira, hanem más labdajátékok űzésére, ügyességi játékokra és más célokra is alkalmas, nyugat-európai színvonalú. Szendi Péter A györöki tűzoltók 95. születésnapjára Történelmi évforduló alkalmával, németországi társszervezettől kapott nagy értékű ajándékot: egy Iveco típusú fecskendő kocsit a balatongyöröki önkéntes tűzoltó egyesület. Dedenhausen településsel hosszú ideje fennálló tartós barátság révén gyarapodott ily módon a minap a györökiek technikai felszereltsége. Az egyesületet nem először segítette a német partner. Az ünnepélyes átadáson szakasznyi képviselettel voltak jelen a német kollégák, a helyiek a teljes eszközállomány szemléjével fogadták a vendégeiket. Grünter Brandes, a dedenhauseniek nyugalmazott parancsnoka elmondta, hogy az adományozás a falujuk döntése volt. Településüket 23 éven át szolgálta az Iveco típusú kismotorfecskendővel szerelt, 500 literes tartállyal és speciális eszközökkel is ellátott beavatkozó jármű. Mikola Gyula parancsnok szólt arról, hogy a 95 éve megalakult falubeli tűzoltó csapat mai 36 fős közössége a Hamutipró nevet viseli, de amellett, hogy hagyományőrző módon bemutatókkal, versenyek szervezésével részesei a helyi rendezvényeknek, tényleges mentési munkát is végeznek. Az egyesület 15 tagja szakképzett, ők szükség esetén aktívan működnek közre oltásban, műszaki mentésben. Az ünnepségen közreműködött a Zalai Balaton-part I úsági Fúvószenekar, a magyar és a német himnusz elhangzása után a tűzoltóautó kulcsát, s cserébe a köszönőlevelet adta át egymásnak Mikola Gyula és Günter Brandes. A falu képviseletében Biró Róbert polgármester mondott köszönetet. Mint mondta, a györöki tűzoltócsapat megérdemelt módon a legszerencsésebb egyesület, s ez nagyban köszönhető a dedenhauseniek támogatásának. Az önkormányzat is megadja számukra a tőle telhető segítséget, sőt szeretnék értékes dologgal jutalmazni a német közösséget is. Balatongyörök a köszönet hangján az őszinte barátságot adja. Horányi Árpád 14

[close]

p. 15

2016. október utár Települések Folyamatban lévő fejlesztések, pályázatok Felsőörsön - Külterületen, mintegy 600 méter hoszszan a Kishegyi és Nektár utcák mart aszfaltos építése 5.7 millió forintos költséggel, az ingatlantulajdonosok és az önkormányzat 50-50 %-os teherviselésével már elkészült. Belterületen a Kertvég utca építési terveinek engedélyeztetése zajlik. A Vadszőlő-köz mart aszfaltos építése is elkészült, itt az érintett ingatlantulajdonosok finanszírozták a beruházást. A Miske utca építésére pedig már van engedélyünk – tájékoztatta lapunkat Szabó Balázs polgármester. Az önkormányzat a közelmúltban nyújtott be egy pályázatot két sportpark építésére. A nagyobb sportpark a focipálya melletti játszótér környékén épülhetne, míg a másik a faluközpontban, a Civilház közparkjában. Örömteli, hogy a sportpályák fejlesztését a Felsőörsi I úsági Közhasznú Egyesület is folyamatosan végzi, külső források felkutatásával. A tanév kezdetével kicserélték az iskola udvarán lévő kosárlabdapalánkok gyűrűit, egy szülő adakozásának köszönhetően új háló került a gyűrűkre. Az önkormányzat által üzemeltetett in- radt a polgármesteri hivatal. Eddig a tavalyi év napelemes beruházásán kívül nem fordítottak további jelentős összegeket. Idén két pályázatot is beadtak az épület felújítására, bízva abban, hogy legalább az egyik pályázaton nyernek. - Az iskola mellé tervezett tornaterem építése is komoly célunk, ezért az önkormányzat területet vásárolt a szomszédos ingatlanokból, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a tornaterem megépítésére. A tervek engedélyeztetési eljárása jelenleg zajlik, ezzel párhuzamosan keressük a pályázatot az építés költségeinek biztosítására. A szülők összefogásával részben társadalmi munkában készült el az iskola két földszinti tantermének összenyitása és felújítása, mely az újabb nagy létszámú elsős osztály fogadása miatt vált szükségessé. Iskolánk létszáma jelenleg 63 fő – folytatta tovább a falu első embere. tézményekre, épületek felújítására, bővíté- Egy már korábban benyújtott pályázat sére jelentős összegeket fordított az önkor- eredményére várnak a felsőörsiek, ahhoz, mányzat az elmúlt években, részben pályá- hogy a Fő utca Udvarház előtti és utáni rézati forrásokból. A sorban utolsóként ma- szén fel tudják újítani a járdát és hozzá kap- Egy boldog nyár... Gyermekek és kalandok a Balatonnál Zánka, Balatonakali és Örvényes után Paloznak adott otthont annak az interaktív kiállításnak, melynek egyik megálmodója Praznovszky Mihály irodalomtörténész volt, aki sajátos humorával megnyitotta a tárlatot. Nem egy, hanem sok-sok gyermekkori balatoni nyár emlékeit őrizzük. A Balaton legnagyobb szerelmesei mindig is a gyermekek voltak, süssön a nap, vagy legyen felhős az idő. Mindig ők rohantak a legnagyobb szenvedéllyel a tó vízébe, őket lehetett a legnehezebben kiparancsolni onnan. Minden kor meghozta a maga nyári örömét, legyen szó bár cserkész- vagy úttörőtáborokról, nagy sátrazásokról, játé- dezvényszervező örömmel újságolta, hogy több paloznaki család elküldte számukra a régi fotókat, melyeken nemcsak a balatoni idill, hanem a szüreti hangulat, a település egykori arculata is felfedezhető. A Balatonfüredi Helytörténeti Gyűjtemény néhány kiállított darabja jól megfért a községet bemutató, digitalizált fényképek mellett. - Az irodalom mindig is szívesen idézte meg a gyermekek mese és élményvilá- kokról a vízben és a parton – hirdet- te az egyik kiállított tábla a balatoni élményeket. Verrasztóné Losonczy Anna ren- csolódóan esetleg fejleszteni a csapadékvíz elvezetést is. Az óvodában a nyáron új napvitorlák lettek felszerelve az új szárny tera- sza fölé. Ezzel a gyermekek és nevelőik számára még élhetőbb, komfortosabb lett a nagycsoportnak helyt adó óvodai szárny. Egy kisebb pályázaton 3 db új közvilágítási lámpafejet nyertek, melyeket belterületen helyezhetnek el. Előreláthatólag a Béke utca elején a bolt mellett, a Hóvirág utca legalján és a Mandula sor elején. Sajnos idén nyáron újból heroikus küzdelmet folytattak az önkormányzat munkatársai azért, hogy a szelektív gyűjtőszigetek körüli, több alkalommal előforduló áldatlan állapotokat felszámolják. Ezért, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése miatt is gondolkodtak a szelektív gyűjtőszigetek létének felülvizsgálatában. Egy pályázaton a hulladékkezelő társulás által nyert gyűjtőszigetek kötelező fenntartási időszaka információink szerint hamarosan lejár, így lehetőség nyílhat a jelenlegi rendszeren változtatni. Szendi Péter gában a Balatont. Idejártak Mackó úrék, majd jött Brumi is a barátaival, hogy Róka Rudiról már ne is szóljunk. Itt vívtak nagy csatákat Lampérth Géza hősei, miként ide költöztek a cserkésztáborok, villantak fel tábortüzek lángjai és a közös esti éneklés óráit sem lehetet elfelejteni – idézte fel a múltat Praznovszky Mihály irodalomtörténész, aki kiemelte Tóth Györgyi munkásságát is a tárlatban. A kiállítás célcsoportja a gyermekes családok, akik jöttek is szép számban a Szent József Közösségi Házba. Ráadásul három paloznaki gyermek: Gacza Karolina, Gacza Georgina és Gelencsér Jázmin Balatonnal kapcsolatos verseket is előadtak, ezzel is színesítve a rendezvényt. A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében valósult meg. Sz P 15

[close]

Comments

no comments yet