Nota introductiva PPR V, pt. 3

 

Embed or link this publication

Description

Prezentarea structurii si a continutului Tomului V, partea a 3-a, din seria Bibliografiei retrospective a periodicelor intitulata „Publicatiile periodice romanesti”

Popular Pages


p. 1

Prezentarea structurii şi a conţinutului Tomului V, partea a 3-a, din seria Bibliografiei retrospective a periodicelor intitulată „Publicaţiile periodice româneşti” Cornelia Luminiţa Radu coordonator Bibliografie periodice

[close]

p. 2[close]

p. 3

Volumul de faţă constituie ultima parte a tomului V din seria bibliografiei naţionale retrospective a periodicelor intitulată Publicaţiile periodice româneşti, în care sunt prezentate descrierile bibliografice ale periodicelor apărute pe teritoriul României din perioada 1931–1935, având titlurile cuprinse în cadrul literelor M–Z, precum și completări cu alte descrieri din cadrul literelor A–L. Categoriile de publicaţii periodice descrise în această lucrare sunt ziarele, numite uneori şi jurnale, buletinele, gazetele, precum şi toate tipurile de reviste: culturale, științifice, literare, cu profil profesional, politic sau numai social, editate în limba română, indiferent de locul de apariţie, şi cele în orice altă limbă, editate pe teritoriul administrativ al României din perioada studiată.

[close]

p. 4

Lucrarea de față este necesară cercetătorilor reprezentând un instrument de lucru foarte util în analizarea presei din România din perioada premergătoare celui de-al doilea Război Mondial. Perioada cercetată se caracterizează printr-o dezvoltare economică și culturală fără precedent, care a condus la diversificarea și dezvoltarea calitativă și cantitativă a ziarelor și revistelor de pe întreg cuprinsul țării, impunând presa ca principal mijloc de informare. Publicaţiile descrise aparţin tuturor categoriilor sociale: învăţătorilor, preoţilor, muncitorilor în diferite ramuri ale industriei, militarilor şi bineînţeles politicienilor, care au încercat prin intermediul presei să-şi exprime ideile şi realizările. Editarea pe teritoriul românesc a unor publicații scrise în diverse limbi de circulație (germană, franceză, italiană sau engleză) demonstrează integrarea presei din România în aria culturii europene.

[close]

p. 5

Din tomul V (1931–1935) al seriei Publicaţiile Periodice Româneşti au apărut până în prezent primele două părţi: partea 1 în anul 2009 (1295 descrieri corespunzătoare literelor A–C) și partea a 2-a în anul 2012 (alte 1449 descrieri corespunzătoare literelor D–L), care însumează 2744 descrieri bibliografice ale titlurilor de periodice din cadrul acestor litere, exceptând capitolul literelor de legătură corespunzătoare fiecărei părți. Partea a 3-a a tomului V cuprinde 2193 descrieri principale din cadrul literelor M–Z, însoțite de alte 358 descrieri aferente celorlalte litere (A–L), dintre care 267 titluri reprezintă descrieri cu asterisc preluate din alte surse bibliografice și publicații descrise în alte biblioteci, iar 90 titluri sunt completări sau reluări ale descrierilor bibliografice din părțile 1 și a 2-a ale tomului V, pentru cazurile în care au survenit schimbări de titlu în perioada studiată, precum și legăturile aferente suplimentelor independente cu publicațiile principale.

[close]

p. 6

Spre deosebire de primele două părţi ale tomului V în care au fost descrise doar publicaţiile existente în fondul de periodice al Bibliotecii Academiei Române din București, în partea a 3-a, pe lângă descrierile aferente fondului de periodice din această bibliotecă, au fost incluse descrieri noi sau completări ale periodicelor depistate în alte biblioteci din ţară, dintre care cea care se evidenţiază prin vastitatea colecţiilor de periodice din perioada interbelică este Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, unde au fost necesare două stagii de documentare pentru descrierea titlurilor inedite, verificarea și efectuarea completărilor cu numerele ce lipsesc din BAR, aspecte depistate prin cercetarea catalogului tradițional de periodice al BCU-Cluj, disponibil on-line. Tot în cadrul acestei ultime părți a tomului V, au fost incluse peste 350 descrieri cu asterisc ale unor publicații periodice care nu au fost analizate efectiv, dar care au fost descrise de alți autori în diverse izvoare bibliografice.

[close]

p. 7

Pentru a exista o rigurozitate și în cadrul atribuirii numerelor bibliografice, în partea a 3-a a tomului V s-a efectuat numerotarea în continuare (reconsiderând numerotarea corectă în cadrul primelor două părți pentru literele A–C, respectiv D–L, exceptând literele de legătură), astfel încât prima descriere din cadrul literei M are ca număr de ordine 2745, iar descrierile aferente literelor de legătură au fost numerotate separat, cu un indicativ special ('). Ajustând numerotarea celor 3 părți aferente tomului V, se constată că au fost descrise în total 4937 de publicații, la care se adaugă cele 267 de titluri noi din cadrul literelor de legătură, astfel încât totalul periodicelor descrise în tomul V se ridică la 5204, cu 1286 titluri mai multe ca în tomul IV (care cuprinde 3918 descrieri din perioada 1925–1930), ceea ce dovedește dezvoltarea presei pe teritoriul românesc în fiecare an al perioadei interbelice, chiar în timpul și după criza economică din anii 1930–1933.

[close]

p. 8

Un capitol special este destinat literelor de legătură (A–L) ce cuprinde 358 descrieri bibliografice și care are rolul de a completa informaţiile existente în primele două părţi ale tomului V. Prin căutările efectuate în catalogul on-line al periodicelor din BCU-Cluj au fost depistate 56 de titluri noi, și 60 de cazuri de completări cu numere ce lipsesc din fondul de periodice al BAR, care au fost bibliografiate efectiv în cele două stagii de documentare în această importantă bibliotecă, 142 sunt descrieri notate cu asterisc, preluate din alte surse bibliografice, restul fiind reluări ale unor descrieri din părțile 1 și 2, care au legătură directă cu descrierile din partea a 3-a a tomului V. Pentru fiecare dintre aceste descrieri s-a menționat succint numele bibliotecilor în care au fost făcute completările, iar în cazul periodicelor pe care le-am descris fără să le fi văzut, a fost notată între paranteze sursa bibliografică. Dintre lucrările cercetate, cea mai complexă este Istoria jurnalismului din România în date, lucrare de anvergură, coordonată de profesorul universitar Marian Petcu de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, ce cuprinde descrierile periodicelor culese de la 120 de cercetători și bibliotecari din toate zonele țării.

[close]

p. 9

De asemenea, pentru a avea o imagine bine conturată a tuturor periodicelor din perioada 1931-1935, s-au reluat descrierile principale din celelalte părţi ale tomului V pentru următoarele cazuri: ˗ atunci când pe parcusul bibliografierii au survenit schimbări de titlu, s-a efectuat trimiterea la titlul inițial, ˗ descrierea separată a suplimentelor independente, dar şi a publicaţiilor principale pe lângă care au apărut, ˗ ediţiile paralele în alte limbi la care s-a făcut legătura cu ediția în limba română

[close]

p. 10

Exemplu: Credinţa. Foaie culturală, economică şi socială. Reghin: 16 aprilie – 16 august 1933 (I: 1 – 8/9). Apare de două ori pe lună. 44 x 29. Abonament: benevol; nr.: 2 lei. Sub conducerea unui comitet. Tip. „Corvin”, Târgu-Mureş. Tip. „Ardeleana”, Târgu-Mureş la 16 aug. 1933. În BAR există doar nr. din 16 aug. 1933. (Informaţiile despre apariţia publicaţiei în perioada 16 apr. – 1 aug. 1933 preluate din Poptămaş, p. 66 și Petcu, p. 549. Completează descrierea din tom.V, pt. 1, p. 302). Biruinţa creştină. Ziar independent. Chişinău: 20 iulie – 17 noiembrie 1933. Director-proprietar: Ieremia Cecan. Este supliment independent în paginaţia publicaţiei „Telegraf. Ziar cotidian. [Bessarabskìj Telegraf″] Бессарабскій Телеграфь”. Chişinău: 21 mai – 17 nov. 1933.

[close]

p. 11

În cazul periodicelor cu două sau mai multe titluri paralele, s-a făcut fişă de trimitere la descrierea principală în limba română, indicând partea și pagina la care se află aceasta. De asemenea s-au efectuat fişe de trimitere la celelalte părţi ale tomului V în cazul Monitoarelor, care au avut schimbări de titlu în Buletine sau Gazete, cele mai multe fiind descrise în partea 1 a tomului V; în partea a 3-a sunt menţionate succint în cadrul literei respective. S-au menționat și fişele de orientare ale descrierilor ce provin din tomurile anterioare, dar care în intervalul de timp studiat în tomul de față au alt titlu Exemplu: Sănătatea şi Viaţa fericită (tom. IV, p. 869) – vezi: Revista Sănătatea şi Viaţa fericită (din tom V, pt. 3).

[close]

p. 12

Ca și în părțile precedente, la finalul părții a 3-a a tomului V sunt atașați 3 indici: de nume, în care se regăsesc diverse personalități ale vremii, sau simpli cetățeni cu spirit civic care au condus sau au contribuit la editarea unei publicații periodice, de localități, în care se poate observa în ce orașe sau zone ale țării presa a cunoscut o adevărată înflorire, și de tipografii, care dezvăluie cercetătorilor stabilitatea în timp a imprimeriilor cu renume, multitudinea celor particulare și răspândirea acestora pe tot cuprinsul țării, și poate oferi indicii asupra facilității tipăririi revistelor sau ziarelor în perioada interbelică în România.

[close]

p. 13

Seria bibliografiei naționale retrospective a periodicelor va continua cu elaborarea a încă două tomuri structurate în câte două părți: tomul VI pentru perioada 1936-1944 (la care s-a început deja lucrul) și ultimul, al VII-lea, pentru perioada 1945-1952.

[close]

Comments

no comments yet