Ökad kvalitet och säkerhet med STIB-auktorisationen

 

Embed or link this publication

Description

Broschyr om STIB-auktorisationen

Popular Pages


p. 1

Ökad kvalitet och säkerhet med STIB-auktorisationen För en tryggare ställningsbransch

[close]

p. 2

STIB VERKAR FÖR EN TRYGG OCH SÄKER STÄLLNINGSBRANSCH Vår storlek är vår styrka – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar, ökad trygghet för företagen och säkerhet för arbetare i hela byggbranschen. 2  | www.stib.a.se

[close]

p. 3

STIB… SKAPAR förutsättningar för medlemsföretagen och deras anställda att kunna utvecklas, så att de kan bedriva sin verksamhet under ekonomiskt trygga förhållanden, t. ex. genom att utveckla system för internkontroll och kvalitetssäkring. SAMARBETAR med myndigheter och organisationer såsom Arbetsmiljöverket, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Arbetsgivar- och Arbetstagarorganisationer för att påverka och medverka till att regler och föreskrifter blir enkla och lättillgängliga för brukarna. UTBILDAR ställningsbyggare, arbetsledare och företagsledare i bl.a. teknik, ergonomi och ekonomi för att öka kunskapen och medvetenheten om betydelsen av en god arbetsmiljö samt de risker som alltid finns. MEDVERKAR i standardiseringsarbetet för byggnadsställningar i Europa och Sverige. PÅVERKAR produktutvecklingen i samarbete med tillverkare och leverantörer. MARKNADSFÖR medlemsföretagen och ställningsbranschen.

[close]

p. 4

STIB-AUKTORISATIONEN –EN BRANSCHSTANDARD Utbildning och verksamhetsledning är centralt i STIB-auktorisationen. STIBs egen modell för verksamhetsledningssystem har arbetats fram med utgångspunkt i ställningsentreprenörers vardag. Tillsammans med kriterierna för STIB-auktorisation utgör det en branschstandard, skapad för att säkra upp kvalitet och arbetsmiljö för ställningsentreprenader. För att bli STIB-auktoriserad krävs av medlemsföretaget att: ▶▶ minst en person från företagets ledning går STIBs företagsledarkurs steg 2, ▶▶ alla arbetsledande tjänstemän går STIBs arbetsledarkurs, ▶▶ all personal, inklusive inhyrd, har STIB Kompetensbevis, BYN Yrkesb­ evis eller BYN Erkännandeintyg. Lärlingar är undantagna, men får inte utgöra större del av arbetskraften än 40 %, ▶▶ företaget har ett godkänt verksamhetsledningssystem för kvalitet och arbetsmiljö, ▶▶ företaget medverkar till att revisioner kan genomföras. Medlemsföretag som ansöker om STIB-auktorisation genomgår en revision innan beslut fattas om att auktorisera företaget eller inte. Därefter granskas företagen årligen. Läs mer om auktorisationskraven på www.stib.a.se. 4  | www.stib.a.se

[close]

p. 5

SÄKERHET OCH KVALITET MED AUKTORISATION STIB ställer krav på att alla medlemsföretag ska uppfylla vissa kriterier som är förenliga med seriöst företagande och säkert ställningsbyggande. Auktorisationen ger en extra kvalitetsstämpel till medlemsföretag som kan visa att de arbetar systematiskt med kvalitet, arbetsmiljö och utbildning. Effektiva interna processer ger ett mervärde till medlemsföretaget som blir mer konkurrenskraftigt. För beställare innebär STIB-auktorisationen en trygghet, då den säkerställer att ställningsentreprenören har den kompetens som krävs för att utföra ett säkert arbete.

[close]

p. 6

BESTÄLLNING, MOTTAGNING OCH KONTROLL AV STÄLLNING Ansvaret för en byggnadsställning delas mellan den som byggt den och den som använder den, i de fall då dessa är olika juridiska personer. Ställningsentreprenören ska kontrollera ställningen innan den lämnas över, så att den är korrekt byggd och säker. Användaren ska kontrollera den innan användning och regelbundet under tiden som arbete utförs från ställningen. STIBs kurs Beställning, mottagning och kontroll ställning ger de kunskaper som behövs för att effektivare beställa och kontrollera byggnadsställningar. Kursen omfattar bestämmelser, ställningstyper, upphandling, arbetsplatsens förberedelser, säkerhet vid byggnation och användning av ställningar och väderskydd, kontroll, övertagande och användning, och dokumentation. Kursen vänder sig till beställare av ställningar och till den som ska utföra mottagningskontroll av ställningar. 6  | www.stib.a.se

[close]

p. 7

Auktorisationsnämnden består av beställare STIB-auktorisationen förvaltas av en auktorisationsnämnd vars ledamöter är verksamma inom beställarleden. De kommer från byggföretag, anläggningsentreprenörer och industrin. I auktorisationsnämnden samarbetar vi för att tillsammans utveckla ställningsbranschen genom att sätta de krav en auktoriserad ställningsentreprenör ska leva upp till. Om STIB Ställningsentreprenörerna, STIB, är en ideell branschorganisation grundad 1986. Föreningen leds av en styrelse som väljs vid årsstämman. Styrelsen delegerar det dagliga arbetet med att stötta medlemsföretagen till kansliet och dess anställda. STIBs verksamhet finansieras genom medlemsavgifter. Verksamhetens syfte är att tillvara medlemmarnas intresse samt att främja och utveckla ställningsverksamheten inom bygg- och industrisektorn. STIB ska verka för att medlemmarna får information och kunskap så att de på ett kvalitativt sätt tillhandahåller säkra ställningar och arbetsplatser på alla nivåer.

[close]

p. 8

Vill du veta mer? Telefon E-post Facebook 0456-33 30 95  info@stib.a.se stallningsentreprenorerna www.stib.a.se

[close]

Comments

no comments yet