Kunskap och utveckling med STIB-medlemskap

 

Embed or link this publication

Description

Broschyr om medlemskap i STIB

Popular Pages


p. 1

Kunskap och utveckling med STIB-medlemskap För en tryggare ställningsbransch

[close]

p. 2

STIB VERKAR FÖR EN TRYGG OCH SÄKER STÄLLNINGSBRANSCH Vår storlek är vår styrka – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar, ökad trygghet för företagen och säkerhet för arbetare i hela byggbranschen. 2  | www.stib.a.se

[close]

p. 3

STIB… SKAPAR förutsättningar för medlemsföretagen och deras anställda att kunna utvecklas, så att de kan bedriva sin verksamhet under ekonomiskt trygga förhållanden, t. ex. genom att utveckla system för internkontroll och kvalitetssäkring. SAMARBETAR med myndigheter och organisationer såsom Arbetsmiljöverket, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Arbetsgivar- och Arbetstagarorganisationer för att påverka och medverka till att regler och föreskrifter blir enkla och lättillgängliga för brukarna. UTBILDAR ställningsbyggare, arbetsledare och företagsledare i bl.a. teknik, ergonomi och ekonomi för att öka kunskapen och medvetenheten om betydelsen av en god arbetsmiljö samt de risker som alltid finns. MEDVERKAR i standardiseringsarbetet för byggnadsställningar i Europa och Sverige. PÅVERKAR produktutvecklingen i samarbete med tillverkare och leverantörer. MARKNADSFÖR medlemsföretagen och ställningsbranschen.

[close]

p. 4

STIBS MEDLEMMAR STÄRKER BRANSCHEN Precis som STIB strävar medlemsföretagen efter att höja ställningsbranschens status genom professionellt och seriöst företagande. Tillsammans leder vi utvecklingen i branschen. För att bli medlem i STIB måste företagets huvudsakliga verksamhet vara att montera byggnadsställningar. Företaget är registrerat för F-skatt och moms samt som arbetsgivare. Ekonomin är i ordning och personer med inflytande har klanderfri vandel. STIBs medlemmar åtar sig dessutom att följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler. Minst en person i företagsledande ställning ska inom ett år efter medlemskapets början ha genomfört STIBs Företagsledarkurs, steg 1. Företaget ska dessutom inom sex månader efter inträde i föreningen presentera medarbetarnas kunskapsnivå och en utbildningsplan för dem. Ansökan om medlemskap lämnas på STIBs hemsida. Uppgifter i ansökan granskas av kansliet och presenteras för STIBs styrelse vid nästkommande styrelsemöte. Medlemskapet träder i kraft i och med att medlemsavgiften betalas. Efter ett år genomförs en granskning för att säkerställa att företaget lever upp till STIBs medlemskriterier. Läs mer om medlemskriterierna på www.stib.a.se. 4  | www.stib.a.se

[close]

p. 5

STABIL KOMPETENS BYGGS MED UTBILDNING Ställningsbyggare konstruerar sin egen och andras arbetsplats, säkerhet är därför av allra största vikt. Att möta de utbildningskrav lagen ställer för ställningsbyggande är självklart för STIB och medlemsföretagen. Kompetent personal är dessutom kopplat till kvalitet och goda affärer. STIBs utbildningar för ställningsbyggare, arbets- och företagsledare och beställare har högt anseende i branschen. Utbildningarna stärker medarbetarnas kompetens och ger dem yrkesstolthet. E­ rfarenhet och kunnande hos personalen gör företaget mer effektivt och attraktivt, både som arbetsplats och entreprenör.

[close]

p. 6

STIB-AUKTORISATIONEN UTVECKLAR FÖRETAGET STIB ställer krav på att alla medlemsföretag ska uppfylla vissa kriterier som är förenliga med seriöst företagande och säkert ställningsbyggande. Auktorisationen ger en extra kvalitetsstämpel till medlemsföretag som kan visa att de arbetar systematiskt med kvalitet, arbetsmiljö och utbildning. Effektiva interna processer ger ett mervärde till medlemsföretaget som blir mer konkurrenskraftigt. För beställare innebär STIB-­ aukt­orisationen en trygghet, då den säkerställer att ställnings­ entreprenören har den kompetens som krävs för att utföra ett säkert arbete. 6  | www.stib.a.se

[close]

p. 7

Om STIB Ställningsentreprenörerna, STIB, är en ideell branschorganisation grundad 1986. Föreningen leds av en styrelse som väljs vid årsstämman. Styrelsen delegerar det dagliga arbetet med att stötta medlemsföretagen till kansliet och dess anställda. STIBs verksamhet finansieras genom medlemsavgifter. Verksamhetens syfte är att tillvara medlemmarnas intresse samt att främja och utveckla ställningsverksamheten inom bygg- och industrisektorn. STIB ska verka för att medlemmarna får information och kunskap så att de på ett kvalitativt sätt tillhandahåller säkra ställningar och arbetsplatser på alla nivåer.

[close]

p. 8

Vill du veta mer? Telefon E-post Facebook 0456-33 30 95  info@stib.a.se stallningsentreprenorerna www.stib.a.se

[close]

Comments

no comments yet