προσανατολισμός

 

Embed or link this publication

Description

προσανατολισμός σε φυσικό και δομημένο περιβάλλον

Popular Pages


p. 1

Κ.Π.Ε. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Προσανατολισμός Μέθοδοι προςανατολιςμού 2016 ΤΡΙΚΑΛΑ

[close]

p. 2

Σργγοαθική ξμάδα Κόθθαιεξ Θωμάξ, ΠΓ 12.10 Κμηνώκε Μανία-Τενέδα, ΠΓ 06 Κμοηζώκε ξ Γοάγγειμξ, ΠΓ 14.04 Παπαβαζηιείμο Χνήζημξ, ΠΓ 70 Τδέιημο Γοηοπία, ΠΓ 11

[close]

p. 3

Ποξζαμαηξλιζμόπ με ηξμ ήλιξ Ποξζαμαηξλιζμόπ Τμπμζεημύμε ζημ έδαθμξ έκα θαηαθόνοθμ λύιμ. Σεμεηώκμομε έκα ζεμείμ ζημ έδαθμξ εθεί πμο θαηαιήγεη ε ζθηά. Πενημέκμομε 20 ιεπηά θαη ζεμεηώκμομε εθ κέμο έκα ζεμείμ, εθεί πμο θαηαιήγεη ε ζθηά. Τμ δομ ζεμεία μνίδμοκ μηα εοζεία πμο απμηειεί ημκ άλμκα Ακαημιήξ – Δύζεξ. Σογθεθνημέκα ημ πνώημ ζεμείμ είκαη ε Δύζε θαη ημ δεύηενμ ε Ακαημιή. Πιέμκ μπμνμύμε κα πνμζδημνίζμομε ημκ Βμννά με ηεκ θάζεηε ζημκ άλμκα Ακαημιήξ – Δύζεξ. 3

[close]

p. 4

Ποξζαμαηξλιζμόπ με ηξμ ήλιξ και αμαλξγικό οξλόι Ποξζαμαηξλιζμόπ Ακάιμγα με ηεκ επμπή ημο έημοξ, γονκάμε ημκ ωνμδείθηε μία ώνα πίζω ημ πεημώκα θαη δύμ ώνεξ πίζω ημ θαιμθαίνη. Τμπμζεημύμε ημ νμιόη ζε μνηδόκηημ επίπεδμ. Με ημκ ωνμδείθηε ζθμπεύμομε ημκ ήιημ. Η δηπμηόμμξ ηεξ γωκίαξ πμο ζπεμαηίδεηαη από ημκ ωοξδείκηη, ημ κέμηοξ ημο νμιμγημύ θαη ημκ ανηζμό 12 μαξ οπμδεηθκύεη ημ Νόημ.

[close]

p. 5

Υπξλξγιζμόπ ώοαπ με ηξμ ήλιξ Υπξλξγιζμόπ ώοαπ Γηα κα οπμιμγίζμομε ηεκ ώνα με ημκ ήιημ, πνέπεη κα έπμομε πνμζακαημιηζηεί θαη κα γκωνίδμομε πμο βνίζθεηαη μ Νόημξ. Ο ήιημξ απμθιίκεη από ημ Νόημ 15μ ηεκ ώνα. Ακ ιμηπόκ, λένμομε πόζεξ μμίνεξ απμθιίκεη από ημκ Νόημ, οπμιμγίδμομε θαη ηεκ ώνα. Ο οπμιμγηζμόξ ηωκ μμηνώκ γίκεηαη πνμζεγγηζηηθά με ημ πένη. Κμηηάμε ημκ ήιημ θαη οπμιμγίδμομε πόζα δάθηοια απέπεη μ ήιημξ από ημκ Νόημ. Οθηώ δάθηοια ακηηζημηπμύκ ζε 15 μμίνεξ. Ακ μ ήιημξ είκαη ανηζηενά από ημκ Νόημ, μη ώνεξ είκαη πνμ μεζεμβνίαξ, ακ είκαη δεληά είκαη μεηά μεζεμβνίαξ 5

[close]

p. 6

Ποξζαμαηξλιζμόπ με ηη ζελήμη Ποξζαμαηξλιζμόπ Όηακ ε ζειήκε είκαη μηζή θαη ιηγόηενμ, μπμνμύμε κα δηαπηζηώζμομε ακ «γεμίδεη» ή ακ «αδεηάδεη». Πνάγμαηη, ακ ηναβήλμομε μηα κμεηή γναμμή από ηα άθνα ηεξ ζπεμαηίδμκηαη δύμ γνάμμαηα. Ακ ζπεμαηίδεηαη ημ γνάμμα p ηόηε είκαη ζημ πνώημ ηέηανημ ή μηζό , άνα γεμίδεη. Ακ ζπεμαηίδεηαη ημ γνάμμα d ηόηε είκαη ζημ δεύηενμ ηέηανημ ή μηζό , άνα αδεηάδεη. Τμ ηόλμ θαμποιόηεηαξ δείπκεη ηε Δύζε, ακ γεμίδεη ημ θεγγάνη (p) θαη ηεκ ακαημιή ακ αδεηάδεη (d).

[close]

p. 7

Ποξζαμαηξλιζμόπ με ηξμ πξλικό αζηέοα Ποξζαμαηξλιζμόπ Ο πμιηθόξ αζηέναξ δείπκεη πάκηα ημκ Βμννά με απόθιηζε 1,5 μμίναξ, εκώ πνμζδημνίδεηαη εύθμια από ημκ αζηενηζμό ηεξ Μεγάιεξ Άνθημο. Η Μεγάιε Άνθημξ βνίζθεηαη πάκηα ζημ βόνεημ ημήμα ημο μνίδμκηα θαη ακαγκωνίδεηαη εύθμια από ημ ζπήμα θαηζανόιαξ πμο ζπεμαηίδμοκ ηα επηά άζηνα ηεξ. Ακ από ηα άζηνα α θαη β ηεξ Μεγάιεξ Άνθημο πανάλεηξ μηα κμεηή γναμμή θαη ηεκ πνμεθηείκεηξ από ημ α, 5 θμνέξ ημ μήθμξ α-β, ηόηε ζα βνεηξ ημκ πμιηθό αζηένα πμο ακήθεη ζημκ αζηενηζμό ηεξ Μηθνήξ Άνθημο. 7

[close]

p. 8

Οροάμιξ οξλόι Φακηαδόμαζηε έκα μονάκημ νμιόη πμο ημ θέκηνμ ημο βνίζθεηαη ζημκ πμιηθό αζηένα, εκώ μ άλμκαξ 6-12 δηένπεηαη από ημκ μνίδμκηα. Σακ ωνμδείθηε πνεζημμπμημύμε ηε δηεύζοκζε πμο ζπεμαηίδμοκ ηα αζηένηα α θαη β ηεξ μεγάιεξ άνθημο. Γηα ημκ οπμιμγηζμό ηεξ ώναξ αθαηνμύμε από ημκ ανηζμό 41,5 ηα παναθάηω: ημκ δηπιάζημ ανηζμό πμο ακηηζημηπεί ζημ μήκα πμο δηακύμομε, ημκ δηπιάζημ ανηζμό πμο ακηηζημηπεί ζηεκ ώνα πμο δείπκεη ημ μονάκημ νμιόη Γηα ημκ οπμιμγηζμό ηωκ ιεπηώκ πνμζζέημομε ημκ ηεηναπιάζημ ανηζμό, πμο πνμθύπηεη από ηεκ αθαίνεζε, ηεξ εμέναξ ημο μήκα πμο δηακύμομε από ημ 15. Όηακ ε εμενμμεκία ημο μήκα είκαη μεηά ηεξ 15 αθαηνμύμε ημκ ακηίζημηπμ ανηζμό.

[close]

p. 9

Ποξζαμαηξλιζμόπ με γεωγοαθικέπ ζρμηεηαγμέμεπ Γεωγοαθικό πλάηξπ: Η απόζηαζε εκόξ ηόπμο από ημκ ηζεμενηκό ιέγεηαη γεωγναθηθό πιάημξ θαη μεηνηέηαη με μμίνεξ. Γεωγοαθικό μήκξπ: Η απόζηαζε εκόξ ηόπμο από ημκ πνώημ μεζεμβνηκό ιέγεηαη γεωγναθηθό μήθμξ θαη μεηνηέηαη με μμίνεξ. Ποξζαμαηξλιζμόπ Κάζε ηόπμξ έπεη ημ δηθό ημο γεωγναθηθό πιάημξ θαη μήθμξ 9

[close]

p. 10

Ποξζαμαηξλιζμόπ με ςοήζη GPS Τξ GPS είκαη έκα ζύζηεμα πιμήγεζεξ πμο δείπκεη ηηξ γεωγναθηθέξ ζοκηεηαγμέκεξ ημο ζεμείμο όπμο βνηζθόμαζηε θάζε θμνά. Η ιεηημονγία ημο ζηενίδεηαη ζ' έκα δίθηομ 24 δμνοθόνωκ πμο εθπέμπμοκ δηανθώξ ζήμαηα πνμξ ηε γε. Γηδηθέξ ζοζθεοέξ ιαμβάκμοκ ηα ζήμαηα αοηά θαη έηζη μπμνμύκ κα πνμζδημνίζμοκ αθνηβώξ ηεκ ζέζε ζηεκ μπμία βνηζθόμαζηε. Ποξζαμαηξλιζμόπ Ο πνμζακαημιηζμόξ γίκεηαη αοηόμαηα με πνήζε ημο GPS

[close]

p. 11

Ποξζαμαηξλιζμόπ με ςοήζη πρνίδαπ Ποξζαμαηξλιζμόπ Η πολίδα μαξ δείπκεη ημ μαγκεηηθό βμννά, ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο ηεξ Γεξ. Η απόθιηζε ημο γεωγναθηθμύ βμννά ζε ζπέζε με ημ μαγκεηηθό βμννά , ζεωνείηαη ειάπηζηε, όπμηε είκαη ζακ κα βνίζθμομε ημ γεωγναθηθό βμννά. 11

[close]

p. 12

Καηαζκερή πρνίδαπ με θελλό και καοθίηζα Απαοαίηηηα ρλικά:  Φειιόξ  Κανθίηζα  Λεθάκε με κενό Ποξζαμαηξλιζμόπ Βάδμομε ηε θανθίηζα ζημ θέκηνμ ημο θοθιηθμύ δίζθμο ημο θειιμύ, ώζηε κα πνμελέπεη ημ μηζό μήθμξ ηεξ θανθίηζαξ. Τμπμζεημύμε ημ θειιό μέζα ζημ κενό ηεξ ιεθάκεξ. Ο θειιόξ ζα ανπίζεη κα πενηζηνέθεηαη μέπνη κα ηζμννμπήζεη. Τόηε ε θανθίηζα ζα δείπκεη ημ Βμννά.

[close]

p. 13

Καηαζκερή πρνίδαπ με λεμόμι Απαοαίηηηα ρλικά:  Λεμόκη  Λάμα από παιθό  Λάμα από ιαμανίκα  Σύνμα από παιθό  Λεθάκε με κενό Ποξζαμαηξλιζμόπ Όηακ ηζμννμπήζεη ημ ιεμόκη, ε ιάμα από ιαμανίκα ζα δείπκεη ηεκ ακαημιή. 13

[close]

p. 14

Κ.Π.Γ. Πενημοιίμο Τνηθθαίωκ Τει/Φαλ 2431031818 Τει 2434091080 Λόθμξ Πνμθήηε Ηιία Τ.Κ.42100, Τνίθαια Ιζημζειίδεξ: http://www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr http://ananeosimes-piges-energeias.webnode.gr http://blogs.sch.gr/kpepertoul Facebook: https://www.facebook.com/kpe.pertouli.trikala

[close]

Comments

no comments yet