Service 1215

 

Embed or link this publication

Description

Service van December 2015

Popular Pages


p. 1

DECEMBER 2015

[close]

p. 2

Pagina 2

[close]

p. 3

Van de voorzitter De meeste van jullie zullen ongetwijfeld met interesse gelezen hebben in de media dat de sportclubs vrezen voor de toekomst. Dalende ledentallen en afnemende subsidie inkomsten, dit zijn ontwikkelingen die ons als TC Blerick ook treffen. Inkomsten zien we dalen door afnemen ledental. We zien ook een dalende lijn bij de omzet/inkomsten van de kantine, welke steeds minder toegankelijk wordt. Daarbij is de bereidheid om onder andere tijdens competitieweken kantinedienst te draaien zeer laag, een tendens van de individualistischer sportende mensen. Hierdoor zijn er ook minder vrijwilligers. Leden gedragen zich ook steeds meer als consument, de uitdaging ligt hem in het aanbod dit af te stemmen op veranderde wensen.Een verandering vergt echter veel van de vereniging. Zoals een artikel in de krant zegt: ouderen zijn een groeiende doelgroep en vragen een heel ander type aanbod. Hier ligt voor TC Blerick dus echt een mega uitdaging, waarbij ik me hardop afvraag of ons bestuur hiervoor nu sterk genoeg is. Er ligt een hele uitdaging bij het bestuur om het tij te keren.Vooruitlopend hierop heeft het bestuur een combinatiefunctionaris aangevraagd, met als doel een gezonde basis(structuur) te leggen m.b.t. ledenwerving en behoud. Dit werd om financiële redenen door de gemeente afgewezen. Wel hebben we een medewerker van sportimpuls toegewezen gekregen als alternatief om ons te ondersteunen. Inmiddels hebben we al een keer bij elkaar gezeten en wat ideeën uitgewisseld. Het vervolg hiervan zal t.z.t. binnen de TC Blerick uitgewisseld. Een positieve ontwikkeling is dat de commissies organisatorisch weer op sterkte komen. Binnen de kantinecommissie, de VCL-commissie en vooral ook de jeugdcommissie hebben we nieuwe leden kunnen verwelkomen. Ik kom hier nog uitgebreid op terug. Met sportieve groet, Jos Brummans INHOUDSOPGAVE 2. Column Moelejan 3. Van de voorzitter 4. Contributie en inning - Lesgelden voor jeugd 5. Financieel jaarverslag 6. Verslag commissies 7. Rubriek 'Persoonlijk' 8. Kampioenen Najaars- competitie - Data KNLTB voorjaar 9. Indeling teams KNLTB voorjaar 10. Verslag Uitwisseling 11. Verslag Winter- competitie 12. KNLTB: Maatschappe- lijke thema's 13. Jeugdhonk 14. Verslag Zwoegersdag 15. Fotoalbum 16. Agenda ALV 2016 17. Notulen ALV 2015 Tennisclub Blerick Heymansstraat 103 5927 NP Blerick-Boekend Tel.: 077-382 83 93 www.tcblerick.nl E-mail: info@tcblerick.nl Dagelijks bestuur / secretariaat Vastenavondkampstraat 88 5922 AW Venlo-Blerick IBAN NL06INGB0003796298 t.n.v. TC Blerick Pagina 3

[close]

p. 4

CONTRIBUTIES EN INNING VOOR JAAR 2016 (TC Blerick kent alleen een jaarcontributie) Betaling per incasso (afhankelijk van de eigen opgave wordt in 1 of 2x geïnd): Inning van de contributie 2016 per automatisch incasso is jaarlijks omstreeks 26 februari (1e termijn). Bij inning in 2x wordt in 2x betaald (2e inning is jaarlijks omstreeks 26 juni). Betaling per nota (toeslag € 5,-- p.p.): Betaling van de nota (eind januari toegestuurd) van het totale verschuldigde bedrag voor contributie moet jaarlijks uiterlijk 26 februari (of binnen 14 dagen na aanmelding als nieuw lid) zijn gebeurd. Wilt U in 2x betalen en/of zonder toeslag dan kan dat alleen door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso. Het ledenpasje krijgt u pas na betaling van de contributie!! Door te machtigen voorkomt u te late betaling en aanmaningskosten € 2,50 maand! N.B. Afmelden als lid voor een volgend jaar dient voor 31/12 te gebeuren, anders worden minimaal € 25,- kosten in rekening gebracht!! Contributies (jaarcontributie 2015 + vrijwilligersbijdrage € 30,-- p.p. voor senioren) : Senioren (ook 65+) per persoon € 120,-- + € 30,-- (geboortejaar 1997 of eerder) Echtpaar/samenwon. tot. per paar € 220,-- + € 60,-Studerend senior lid per persoon € 90,-- + € 30,-Junioren v.a. 12 jaar per persoon € 65,-- (1e jaar € 50,--) (geboortejaar 1999-2004) Junior (v.a.7 t/m 11 jr.) per persoon € 45,-- (1e jaar gratis) (geboortejaar 2005-2009) Gezinskaart junioren (3 of meer) € 145,-Niet spelend lid (rustend) per persoon € 30,-Winterlid (1/10-1/4) per persoon € 50,-Zomerlid (1/6-1/9) per persoon € 50,-- Toeslag als geen machtiging voor automatisch incasso is afgegeven: € 5,-- p.p. Inschrijfgelden (eenmalig): Senioren/ Studerende senioren p.p. € 15,-Junioren p.p. € 5,-- Competitiespelende leden betalen een extra bijdrage van € 10,00 p.p. per competieperiode (voor- en najaar). Tennisballen voor alle activiteiten, inclusief vrij spelen, worden het gehele jaar door de vereniging ter beschikking gesteld en zijn in de contributie inbegrepen. Kortingsregeling bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar. Aanmelding na: 1/5 = 10% 1/9 = 70% 1/6 = 20% 1/10 = 80% 1/7 = 40% 1/11 = 100% (geen contributie meer in lopend jaar) 1/8 = 50% IBAN bankrekeningnummers In 2014 is het gebruik van IBAN banknummers verplicht geworden. De incasso’s zullen steeds via het IBAN rekeningnummer plaatsvinden. De banken hanteren zogenaamde mandaten die bij de afboeking worden vermeld. Voor leden van TC Blerick die eerder een machtiging hebben afgegeven zijn de machtigingsnummers/mandaten als volgt opgebouwd Mndt-XXXX-1-11-2009 (voor de XXXX is het lidnummer gebruikt dat in de administratie van TC Blerick wordt gehanteerd, ondertekening datum is voor iedereen die al lid was in oktober 2013 = 1-11-2009, ook al ben je pas later dan 2009 lid geworden, voor leden ingeschreven vanaf oktober 2013 staat er dan de werkelijke inschrijfdatum zoals in het systeem van de club). Er zal bij de gebruikelijke incasso’s geen verdere aankondiging gedaan worden dan via de SERVICE. Voor de contributie vindt het incasso plaats omstreeks 26/2/2016 (en bij betaling in 2x, de 2e helft omstreeks 26/6/2016). Lesgelden voor jeugdleden De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers (in ons geval Tennisschool Maascourt). Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt bij voorkeur eveneens plaats via incasso indien er een machtiging is afgegeven. Tijdstip van incasso is afhankelijk van de startdatum van de trainingen en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt. Pagina 4

[close]

p. 5

FINANCIEEL JAARVERSLAG Financieel Jaarverslag penningmeester over 2015, contributie 2016 en consumptieprijzen kantine 2016. Het financiële jaar 2015 is met een verlies van ca. € 1.600,- afgesloten. Dit resultaat is ontstaan door een aantal voor- en tegenvallers ten opzichte van de begroting voor 2015 waarvan de belangrijkste zijn: Alles bij elkaar komt er toch nog een redelijk resultaat uit, zeker gezien de grote verschillen in omzet en ledenaantal. De eind 2012 aangelegde nieuwe kunstgrasbanen zijn destijds deels betaald door een lening van leden (€ 30.000,-), deze lening is voor de nog resterende uitstaande lening van € 6.000,- geheel afgelost. Voor de zonnepanelen is een provinciale subsidie van € 5.100,ontvangen waardoor de kosten beperkt zijn tot ca. € 11.000,-. De vrijwilligersbijdrage en de werkwijze wordt gehandhaafd zoals het tot nu toe was. P.S. De gedetailleerde balans en resultatenoverzicht worden op de jaarvergadering ( maandag 11 januari 2016) ter beschikking gesteld aan de aanwezigen. Op aanvraag worden ze aan leden toegestuurd per e-mail (penningmeester@tcblerick.nl). Consumptieprijzen kantine 2016 * Lagere opbrengst contributies door minder leden dan begroot (€ 4.000,-). En € 1.100,- minder vrijwilligersbijdragen. De vrijwilligersbijdragen dekken net de uitkeringen die betaald worden aan de vrijwilligers. * Lagere kantine opbrengst (€ 4.200,-). Minder inkoopkosten daardoor van ca. +€ 2.000,-. * Hogere onvoorziene diverse inkomsten, ca. +€ 1.000,- (verhuur kantine, grote clubactie, Plus Benders supermarkt actie). * Hogere (+€ 1.000,-) inkomsten uit introductie waaronder ook het verhuur aan derden valt, o.a. aan het Blariacumcollege. * Besparing op energiekosten door diverse maatregelen ca. + € 2.500,-. Zonnepanelen zijn geplaatst die zullen voorzien in een groot deel van de elektriciteitsbehoefte van de kantine. Diverse maatregelen ter besparing van de elektriciteit en gas betalen zich uit. Contributie 2016 (zie aparte tabel) De contributie zal in 2016 voor senioren en studerenden met € 5,- verhoogd worden. Voor junioren, winterleden en rustende leden blijft de contributie ongewijzigd. Er is gezien de begroting voor 2016 en de dit jaar te lage gerealiseerde reservering voor vervanging van de toplaag van de tennisbanen in de toekomst voldoende reden om een hogere contributie te gaan vragen. Wel dient het ledental op peil te blijven en liefst flink te groeien om te voorkomen dat dit in de komende jaren nog verder moet stijgen. Dit is een speerpunt voor het bestuur in de komende jaren. De vrijwilligersbijdrage voor winterleden wordt geschrapt omdat in de winterperiode weinig mogelijkheden zijn voor bardiensten e. d. Verder wordt er voor competitie spelende leden een bijdrage in de kosten gevraagd van € 10,- per persoon (per competitieperiode, c.q. voor- en/of najaar) De prijzen van de consumpties in de kantine worden verhoogd met € 0,10 per bon. De Bonkaart (10 consumpties) wordt dan € 14,-per 1/1/2016. De contant prijzen zijn vanaf 1/1/2016 = € 1,50 (1 bon); € 2,25 (1,5 bon). Deze verhoging is noodzakelijk gezien de gestegen inkoopprijzen en de gedaalde omzet. MEDEDELING DRC COMMISSIE Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik per 1 september 2015 gestopt ben met mijn activiteiten binnen de DRC. Wegens ziekte kan ik mij niet meer voor de volle 100% inzetten. Ik heb dit ruim 7 jaar met veel plezier gedaan. Ik wens mijn opvolger heel veel succes. Groetjes Marjo Jacobs Pagina 5

[close]

p. 6

VERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE VERSLAG PR- EN REDACTIE- breng en mooie resultaten in COMMISSIE 2015. Hierbij een korte opsomming van de zaken welke zijn afgerond en welke onder handen zijn of worden genomen. Afgerond: De 2 oude vriezers in de kelder zijn vervangen door een nieuwe met een grotere inhoud. Er is een nieuwe lichtmast geplaatst bij de fietsenstalling waardoor we beter onze fietsen kunnen terugvinden als het zicht wat minder is geworden door diverse oorzaken ?? Onder handen: Ik heb in de vorige service gesproken over de mogelijkheden van onze muziek installatie. Aangezien nu het mengpaneel het heeft begeven zijn we toch weer op zoek naar een alternatief. Aanvraag offerte voor nieuwe overkapping heeft nog niet tot resultaat geleid. De gemeente gaat 3 bomen verwijderen aan de achterkant van baan 4-5-6, welke een kleine lichtvermindering op deze banen veroorzaken. Ook worden er nog bomen verwijderd in de nabijheid van het clubgebouw. Mutaties PR- commissie: Michiel Boers heeft het voorzitterschap overgedragen aan Mieke de Leeuw. Wel blijft Michiel als commissielid verantwoordelijk voor de redactie van en de interviews in de Service. Onno Vaessen heeft bedankt als PR-lid. Gerard Muileman, die al veel werk doet voor onze website, is daarnaast PR-commissielid PR-denktank. Susan Rademakers wordt ook commissielid van de denktank en we zijn nog op zoek naar een jeugdlid voor onze denktank. Zo hebben we alle leeftijdscategorieën in de commissie. Sponsoring: Nieuwe sponsoren 2015: Cuypers transportdiensten en Cuypers autorijschool, EKB Nederland, TriZon. Frans van Wanrooy verantwoordelijk voor het onderdeel sponsoring heeft daarnaast o.a. veel werk gestoken in de zegeltjesactie van de Plusmarkt. Opbrengst ruim 700 euro. Terugblik: In november 2015 is de voltallige PR-commissie bijeen geweest. We hebben samen teruggeblikt op het afgelopen jaar. Hierbij wil ik alle leden bedanken voor hun in- We stelden vast waar we als club goed in zijn: een schitterend park, aantrekkelijke en goed onderhouden banen, een prima en goedkope kantine, altijd wel een baan vrij om te tennissen, je hoeft geen eigen ballen mee te brengen, mogelijkheid om gratis competitie te spelen en de meeste spelers kennen elkaar. Toch zien we de ledenaantallen gestaag terug lopen: Terugloop ledenaantallen: Maart 2013: Senioren: 284, rustende leden: 13, junioren: 26. Maart 2014: Senioren: 272, rustende leden: 20, junioren: 38. Maart 2015: Senioren: 227. rustende leden: 31, junioren: 39. We hebben weinig jongeren tussen de 20 en 50, weinig jeugdleden. In 2016 zal de PR- commissie naast de ‘normale’ taken in samenspraak met bestuur en overige commissies plannen en ideeën voorstellen, uitwerken en/of uitvoeren met als doel stabilisatie/ groei van het aantal leden. Mieke de Leeuw Gepland: Het bestuur heeft het idee geopperd om de huidige fietsenstalling uit te breiden. Dit idee moet nog verder bekeken en uitgewerkt worden. Verder zijn er op dit moment geen zaken meer gepland welke ik hier kan vermelden. Gerard Muileman Pagina 6

[close]

p. 7

RUBRIEK ‘PERSOONLIJK’ In deze rubriek laten wij u nader kennis maken met een lid van onze vereniging. Aan de hand van steekwoorden komt u in deze Service meer te weten over: "ANS PEETERS" ding, docent babymassage. Werk: Na 5 jaar bij het Groene Kruis te Sittard gewerkt te hebben ben ik mijn man gevolgd naar Venlo. Hier kon ik weer de kraam induiken. Er was veel behoefte aan particuliere Kraamverzorging. Later in Maastricht gewerkt als Teamleider en intakefunctionaris voor de “Kraamzorg”. In Beek heb ik 5 jaar gewerkt als docent “Samen Bevallen” in de avonduren. Door reorganisatie moest ik stoppen met werken. Hobby’s: Tennis, keramiek, piano, bridgen, sporten, reizen, zingen en natuurlijk oppas oma en opa. Karakter: Vriendelijk, Open mind, optimistisch, flexibel, improviseren als het moet. Auto Zorgt voor mobiliteit en is onmisbaar, onze familie woont voornamelijk in het zuiden des lands. Vakantie: Frankofiel en we hebben mooie verre reizen gemaakt, o.a.naar India (met onze kids en aanhang), Canada, New Zeeland en Gambia. We gaan er nog steeds graag op uit met onze caravan die inmiddels 34 jaar oud is, maar volgens de dealer nog steeds in topconditie. Beste tennisser Roger Federer Beste tennisster Serena Williams Idool: Mijn man Hoogtepunt: Komst van onze twee dochters uit India. Dieptepunt: Moeten stoppen met werken. Eten: Vegetarisch en bewust liefst lekker wokken. Drinken: Geen alcohol, liefst water en thee. Sterke punt: Improviseren als het moet. Doorzetter! Zwakke punt: Laat ik aan anderen over om dat te beoordelen. Naam: Ans Peeters Leeftijd: 70 jaar Woonplaats: Blerick Lid sinds: Ik denk 15 jaar. Vroeger in Venlo getennist. Speelsterkte: 8 Gezin: Getrouwd en moeder van twee dochters die zorgen voor 6 schatten van kleinkinderen. Opleiding: Mavo, Talen op Havo-niveau. HBO cursus: docent "Samen Bevallen, Kraamoplei- Mooiste boek De as van mijn moeder (Frank Mc Court) Tijdschrift Geen Film Water (Indiase film) Muziek Klassiek maar ook popmuziek zoals,bv. Adele. Zingen doe ik in een koor met de naam Vocal Group Joy Venlo, o.l.v. Gerda Hendrikx. Het repertoire is heel divers. Van klassiek (Ave Verum Mozart) tot popmuziek (Beatles) en Gospel (Afrikaans). Politiek: Volg ik wel, maar moeilijk een mening te vormen. Trots op: Onze lieve dochters en hun gezinnen met onze zes kleinkinderen. Angst: Voor de toekomst van de wereld. Droom: Geen oorlogen meer door het geloof. TC Blerick: Is een fijne goed georganiseerde actieve club. In het recreatie team begint de leeftijd een rol te spelen, het zou fijn zijn als er wat meer “jongeren” zich zouden aansluiten. Pagina 7

[close]

p. 8

DAMES 1 KAMPIOEN! Bij het ingaan van de laatste wedstrijd tegen Venlo hadden beide teams 18 punten. De laatste wedstrijd in Venlo was dus alles beslissend. Vóór de laatste dubbel stond het 2-2, Sandra en Linda speelde de laatste dubbel en wonnen deze in 3 sets. Sandra, Linda, Wiedya, Agnes, Susan: GEFELICITEERD! DAMES 2 KAMPIOEN! Ook ons 2e damesteam is er tijdens de afgelopen Najaarscompetitie (zaterdag 17+) in geslaagd het kampioenschap in de wacht te slepen. En dat voor de 1e keer dat ze überhaupt competitie spelen. Heel goed gedaan. Proficiat! Roos, Wilma, Lilian, Carina, Manon en Lea: GEFELICITEERD! Pagina 8

[close]

p. 9

Pagina 9

[close]

p. 10

TC BLERICK VERLIEST UITWISSELING HTC HORST: 58-63 Op zondag 8 november jl. vond de 3e editie plaats van de jaarlijkse uitwisseling tussen TC Blerick en HTC Horst. Het was weer een bijzonder geslaagde dag. Mooi weer, leuke wedstrijden maar bovenal een geweldige sfeer! Met een 1-1- tussenstand op het bord lukten het beide ploegen om met 17 spelers aan de aftrap te verschijnen. Op voorhand waren beide ploegen weer bijzonder goed aan elkaar gewaagd. De fraaie wisseltrofee mocht dus mee terug naar Horst. De tussenstand is nu 1-2. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat en genoten van een heerlijke maaltijd! Uiteraard mocht een lekker pilsje niet ontbreken. Alle spelers ‘bedankt’ die mee hebben gedaan en hopenlijk doen jullie volgend jaar allemaal weer mee om de wisseltrofee terug te gaan halen. We zullen dan ook een nieuwe opzet maken m.b.t. de wedstrijden. Tot volgend jaar! We startten de dag met koffie, thee en vlaai. Na een kort welkomstwoord kreeg iedere speler een nummer en kon zo op het speelschema zien met wie en tegen wie hij/zij moest spelen. Om het zo leuk mogelijk te houden speelde iedere spelers 3x met een andere partner en 3x tegen andere tegenstanders. Michiel Boers Gedurende de dag ontspon zich een spannende strijd, waarbij HTC Horst een grote voorsprong nam. TC Blerick knokte zich echter goed terug waardoor de voorsprong van HTC Horst voor de laatste speelronde was geslonken tot 4 punten! Virtueel lukt het de Blerickenaren om even aan kop te gaan, maar uiteindelijke was het HTC Horst dat er met de buit vandoor ging! Pagina 10

[close]

p. 11

VERSLAG WINTERCOMPETITIE Dit jaar begint onze wintercompetitie al een beetje op een Groot-Venlo competitie te lijken. We hebben nu deelnemers van de LTC De Kaetelberg, TC Venlo, VTC Casino en TC Arcen. De indeling voor de nieuwe deelnemers hebben we gedaan a.d.h.v. de door hen opgegeven sterkte. Dit is niet helemaal gelukt, want in iedere poule staat wel een team dat of sterker of zwakker is.Hopelijk doen deze teams volgend jaar ook weer mee, zodat we ze beter in kunnen delen en de wedstrijden nog spannender worden. Tot nu toe hebben we mooi weer gehad en zijn bijna alle wedstrijden gespeeld. Zowel in groep AB-C is er een duidelijk verschil tussen de bovenste en onderste teams en beloofd het een spannende strijd om promotie en degradatie te worden. De laatste wedstrijden van dit jaar op 12 december werden in de kantine volgens goed gebruik afgesloten met snert en balkenbrij, waaraan 50 van de 80 spelers zich te goed hebben gedaan. Of het eten was heerlijk bereid of de meesten hadden 3 dagen niet gegeten, want men bleef maar naar de keuken lopen voor nog een bord. Ik ga uit van het laatste en wil bij deze de vrijwilligers (zie foto's) hiervoor bedanken. Omdat de B-poule uit 7 teams bestaat spelen zij op 16 en 23 januari ook wedstrijden. Het volledige programma begint weer op 30 januari. De laatste wedstrijddag is verzet naar 19 maart i.p.v. 12 maart en zal afgesloten worden met een heerlijk buffet, dat weer klaargemaakt zal worden door onze culinaire tenniskoks Bert en Mona, zoals altijd: “een 5 sterrenmaaltijd voor een 1 sterrenprijs”. Ik wens iedereen een gezond en sportief 2016 Sjaak van Bergen Pagina 11

[close]

p. 12

KNLTB: Maatschappelijke thema's Op de website van de KNLTB is heel veel informatie te vinden. Niet alleen de uitslagen van de competitie of je actuele rating, maar ook bijvoorbeeld informatie over maatschappelijke thema's. Eén van die thema's is: 'Naar een veiliger sportklimaat'. Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de bemoeizuchtige ouders naast een kind, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen. De KNLTB en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Maar binnen het programma zijn wel degelijk veel aanknopingspunten te vinden waar ook de tennisverenigingen veel aan kunnen hebben. Zo is er de campagne “Jeugdtennis wint bij sportieve ouders” waarmee ouders bewust worden gemaakt van negatief gedrag langs de tennisbaan. Ook zijn er diverse hulpmiddelen voor verenigingsbestuurders beschikbaar om hun vereniging van een veilig sportklimaat voorzien. Sportieve ouders Er zijn situaties in het jeugdtennis waarin ongewenst gedrag van ouders leidt tot vervelende sitiuaties. Bijvoorbeeld tijdens competitie, trainingen en toernooien waarbij ouders zich soms teveel in- en ook uitleven in de strijd. Die strijd vindt echter binnen de regels en lijnen van het tennisspel plaats. Omdat het te vaak voorkomt dat té betrokken ouders de sfeer voor spelers, organisatie (vrijwilligers), publiek en daarmee de tennissport verpesten, wil de KNLTB verenigingen en toernooileiding handvatten bieden en hen steunen in hun vrijwilligerstaken. Er wordt al via verschillende initiatieven binnen de organisatie op diverse manieren aandacht hieraan besteed (onder andere Tenniskids en de Bondsjeugdoplei- ding). Vanuit het project 'Naar een veilig sportklimaat' (VSK) geeft de KNLTB hier nu meer zichtbaarheid aan via de campagne “Jeugdtennis wint bij sportieve ouders”. Er zijn diverse middelen ontwikkeld voor verenigingen en toernooileidingen. Deze middelen kunnen gedrag niet daadwerkelijk veranderen, hiervoor is de inzet van alle betrokkenen nodig. Deze uitingen helpen echter wel om gedrag van ouders onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken, waardoor een belangrijke stap wordt gezet. Belangrijkste actiepunten VSK: 7.500 verenigingen zetten zich in voor Sportiviteit & Respect 25.000 trainers, coaches en begeleiders verbeteren hun pedagogische vaardigheden 5.000 verenigingen doorlopen een traject ter verbetering van het pedagogisch klimaat 5.000 verenigingen maken duidelijk welke regels gelden op en rond het veld Het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Het programma richt zich op sportbestuurders, trainers, coaches en begeleiders, scheidsrechters en officials. Er zijn veel verschillende activiteiten ontwikkeld om zoveel mogelijk betrokkenen in de sport te bereiken. Ook voor tennis Waarschijnlijk denk je bij ‘veiliger sportklimaat’ al snel aan rellen bij voetbal en niet direct aan zaken die met tennis te maken hebben. Pagina 12

[close]

p. 13

Pagina 13

[close]

p. 14

Pagina 14 VERSLAG ZWOEGERSDAG Ook dit jaar werden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Op zondag 1 november werd er weer een gezellige dag voor hen georganiseerd. We begonnen met koffie en vlaai daarna werd er via een tosssysteem groepen gemaakt. Er waren verschillende spellen zoals mega jenga, mega 4 op een rij, mega mikado maar ook soft hockey. Helaas zijn er bij deze activiteit mensen geblesseerd geraakt, maar gelukkig niet ernstig. Ook hadden we 2 blackjack tafels waarbij het fanatisme behoorlijk hoog lag. We sloten deze gezellige dag af met een stampottenbuffet. We willen iedereen nogmaals bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar! En natuurlijk hopen we dat we aankomend jaar weer genoeg vrijwilligers zullen hebben. Het ROC wenst jullie fijne feestdagen en een sportief 2016! Wiedya Tiesen VRIJWILLIGER WORDEN? TC Blerick is naarstig op zoek naar vrijwiliigers! Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken. Vindt u het leuk om af en toe mee te helpen in de kantine? Of een rol te vervullen in een commissie? Alle beetjes helpen en wij belonen u er ook nog voor! Aanmelden kan via info@tcblerick.nl. Twijfelt u nog? Neem dan eens vrijblijvend contact op met ons. WIj helpen u graag om te kijken naar de beste plek waar uw diensten te gebrukken zijn. Alvast bedankt! Zonder vrijwilliegers zijn we nergens!

[close]

p. 15

Pagina 15

[close]

Comments

no comments yet