Service 0316

 

Embed or link this publication

Description

Service van Maart 2016

Popular Pages


p. 1

MAART 2016 www.editoo.nl

[close]

p. 2

Pagina 2 www.editoo.nl

[close]

p. 3

www.editoo.nl Van de voorzitter Ik verlang naar de zomer! Althans, ik verlang naar zomerweer zodat iedereen op onze club, zowel recreant, competitiespeler, jong als oud aan zijn/haar (sportieve) trekken kan komen in een warme gezellige sfeer. Onze kantine is bij het schrijven van dit voorwoord zo goed als klaar, dus de voorwaarden voor een gezellige warme sfeer is gecreëerd, nu jullie nog! De club heeft geïnvesteerd in de nieuwe kantine en met dank aan een paar zeer enthousiaste leden kun je spreken van een schitterend resultaat. Ook TC Blerick vernieuwt! Op de planning staan dan nog het terras en de verlichting op het terras. De nieuwe overkapping staat even in de ijskast. Binnenkort is er ook de mogelijkheid om te pinnen in de kantine. Dit als service naar onze leden toe. En gemak dient de mens! De voorjaarscompetitie staat ook weer voor de deur. De VCL-commissie heeft alle teamcaptains opgeroepen voor een bijeenkomst om nog eens goed door de reglementen heen te lopen. Daarnaast wordt het schema van verplichte kantinedienst per team uitgereikt. Er zijn 7 teams op zaterdag en 7 teams op vrijdagavond, 1 team op de zondag en 2 op de dinsdagmiddag. Dit betekent volle bak en met een goede kantinebezetting per wedstrijddag genereren we ook weer inkomsten die we kunnen gebruiken om uiteindelijk optimale service te verlenen naar onze leden (cliënten). INHOUDSOPGAVE 2. Moelejan 3. Van de voorzitter 4. Overzicht bestuur en commissies 5. Vrijwilligerswerk Beloningssysteem 6. Contributie en inning Lesgelden voor junioren 7. Inschrijven bardienst 8. Info commissies 10. Mededelingen 11. Jeugdhonk 11. Interview Geraedts Business Experts 14. Reglement tossavonden Toelichting activiteiten 15. Jaarkalender 16. Data competitie 17. Competitieteams 18. Wintercompetitie Lentetoernooi 19. Fotoalbum 20. Bardienst / IVA-certificaat 21. Rubriek Persoonlijk 22. Parkreglement 24. Ledenlijst Ik kijk ook met voldoening terug op de wintercompetitie. We hadden meer deelnemers en daarnaast een goede verhouding van het aantal te spelen wedstrijden op de diverse locaties. Terecht ook dat we de slotavond/dag bij ons houden, compliment aan de organisatoren. Afgelopen zondag 6 maart, op de vroege ochtend, waren 8 banen bezet met wel 40 tennis spelende kinderen (Kids World Tour). Geweldig om te zien! Onze jeugdcommissie heeft, met ondersteuning van de competitieleider van TC Venlo, er alles aan gedaan om dit in goede banen te leiden. Het was in de de kantine een drukte van belang met achteraf gezien een leuke omzet. Ook Mieke de Leeuw (voorzitter PR-cie) is nog even voorbij gekomen om e.e.a. op foto vast te leggen, super! Met sportieve groet, Jos Brummans Tennisclub Blerick Heymansstraat 103 5927 NP Blerick-Boekend Tel.: 077-382 83 93 www.tcblerick.nl E-mail: info@tcblerick.nl Dagelijks bestuur / secretariaat / ledenadministratie Vastenavondkampstraat 88 5922 AW Venlo-Blerick IBAN NL06INGB0003796298 t.n.v. TC Blerick Pagina 3

[close]

p. 4

Pagina 4 www.editoo.nl

[close]

p. 5

www.editoo.nl VRIJWILLIGERSWERK Geachte leden en vrijwilligers, Wij willen hieronder nogmaals de mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen onze tennisclub onder de aandacht brengen. Een globale beschrijving van de verschillende taken en commissies zijn reeds bijgevoegd. Voor meer informatie staan natuurlijk de voorzitters van de verschillende commissies voor jullie klaar om jullie alle informatie te geven en de antwoorden op de eventuele vragen die jullie misschien nog hebben. Mocht je interesse hebben om wellicht als vrijwilliger in een van de commissies te participeren, of met een bepaald onderdeel waarmee de commissie belast is je vrijwilligersbijdrage terug willen verdienen, nodig ik jullie van harte uit te reageren! Dit kan rechtstreeks naar de afzonderlijke commissies of per mail naar: info@tcblerick.nl Met vriendelijke groet, Jos Brummans Voorzitter WEDSTRIJDCOMMISSIE De wedstrijdcommissie houdt zich bezig met het plannen/indelen organiseren van alles wat met competitie, wedstrijden en toernooien te maken heeft. Ze zoeken enthousiaste mensen die mee willen denken over alles wat met het organiseren van tennis te maken heeft. Voorzitter: Marcel Dumont JEUGDCOMMISSIE De jeugdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van uiteenlopende activiteiten voor en gericht op de jeugd. Ze zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om met van alles bezig te zijn wat betrekking heeft op de jeugd van de tennisclub. Voorzitter: Sjaak van Bergen TECNISCHE COMMISSIE De technische commissie houdt zich bezig met alle technische aspecten van de tennisclub, en park, waaronder onderhoud e.d. Voorzitter: Gerard Muileman PR- EN REDACTIECOMMISSIE De PR Commissie biedt ondersteuning aan het bestuur en de commissies van TC Blerick op het gebied van publiciteit, communicatie & imago van de club. We informeren onze leden via de website en de Service. We willen onze omgeving bereiken zodat er voldoende instroom van nieuwe leden nu en in de toekomst zal plaatsvinden. De PR commissie geeft inhoud aan het sponsorbeleid van het bestuur. Voorzitter: Mieke de Leeuw KANTINECOMMISSIE De kantinecommissie houdt zich bezig met alles wat er betrekking heeft op het clubhuis/ kantine van de tennisclub. Ze zoeken leden die actief en enthousiast willen bijdragen aan het werk in en rond de kantine, in een ontspannen sfeer. Voorzitter: Wiedya Tiesen RECREATIE- EN ONTSPANNINGSCOMMISSIE De recreatie- en ontspanningscommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de leden (interne competities, Thuisblijverstoernooi, Clubkampioenschappen, Zwoegersdag). Ze zoeken enthousiaste leden, die mee willen denken om activiteiten gericht op alle geledingen en leeftijdsgroepen te organiseren voor de leden van de tennisclub. Voorzitter: Wiedya Tiesen De Dames Recreatie Commissie valt ook binnen en onder verantwoordelijkheid van de ROC. De dames recreatiecommissie houdt zich bezig met het organiseren van uiteenlopende activiteiten voor, de naam zegt het al: dames. Voorzitter: Ans Peeters BELONINGSSYSTEEM VRIJWILLIGERS Er wordt naast de contributie aan alle seniorleden een vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht van € 30,--. Men kan dit ‘terugverdienen’ door (2 x 2) 4 uur per kalenderjaar bardienst of ander vrijwilligerswerk te doen voor een commissie. Hiervan wordt een registratie bijgehouden door de voorzitter van elke commissie; begin oktober wordt dit aan de penningmeester doorgegeven die dan voor uitbetaling zorgt. In november van het kalenderjaar wordt de terugbetaling van de vrijwilligersbijdrage en extra verdiensten aan degenen die dit hebben verdiend verzorgt. De juniorleden betalen geen vrijwilligersbijdrage maar kunnen wel vrijwilligerswerk verrichten. Vergoeding voor vrijwilligers (ook junioren): € 2,-- per uur. Voor senioren eerste 4 uur = € 30,-- (restitutie vrijwilligersbijdrage). Voor bestuursleden is er een aparte regeling. Aanmelden voor vrijwilligerstaken kan bij de betreffende voorzitter van een commissie, voor bardiensten loopt dit via het Jibaafhangsysteem. LEDENPASJES 2016 AFHALEN INSCHRIJVEN VRIJWILLIGERSWERK De ledenpasjes 2016 worden niet opgestuurd aan bestaande leden. Deze dienen te worden afgehaald in de kantine. Afhalen en tevens inschrijven voor vrijwilligersactiviteiten kan tijdens openingstijden van de kantine. In elk geval van dinsdag t/m donderdagavond van 19.00 t/ m 21.00 uur en tijdens activiteiten in weekenden. N.B. Pasjes van 2016 zijn nodig om af te hangen en toegang tot het clubhuis te krijgen als er geen bardienst is (oude pasjes zijn niet meer geldig na 1 april). Haal het pasje dus tijdig af! Pagina 5

[close]

p. 6

www.editoo.nl CONTRIBUTIES EN INNING VOOR JAAR 2016 (TC Blerick kent alleen een jaarcontributie) Betaling per incasso: (afhankelijk van de eigen opgave wordt in 1x of 2x geïnd): Inning van de contributie 2016 per automatisch incasso is jaarlijks omstreeks 26 februari (1e termijn) of 14 dagen na aanmelding. Bij inning in 2x wordt in 2x betaald (2e inning is jaarlijks omstreeks 26 juni). Betaling per nota: (toeslag € 5,- p.p.): Betaling van de nota (eind januari toegestuurd) van het totale verschuldigde bedrag voor contributie moet jaarlijks uiterlijk 26 februari (of binnen 14 dagen na aanmelding als nieuw lid) zijn gebeurd. Wilt U in 2x betalen en/of zonder toeslag dan kan dat alleen door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso. Het ledenpasje krijgt u pas na betaling van de contributie!! N.B. Afmelden als lid voor een volgend jaar dient voor 31/12 te gebeuren, anders worden minimaal € 25,- kosten in rekening gebracht!! Contributies (jaarcontributie 2016 + vrijwilligersbijdrage € 30,- p.p. voor senioren): Senioren (ook 65+) per persoon € 120,- + € 30,- (geboortejaar 1998 of eerder) Echtpaar/samenwonend totaal per paar € 220,- + € 60,Studerend senior lid per persoon € 90,- + € 30,Junioren v.a. 12 jaar per persoon € 65,- (1e jaar € 50,-) (geboortejaar 1999-2004) Junior (v.a. 7 t/m 11 jr.) per persoon € 45,- (1e jaar gratis) (geboortejaar 2005-2009) Gezinskaart junioren (3 of meer. 1 adres) € 145,Niet spelend lid (rustend) per persoon € 30,Winterlid (1/10-1/4) per persoon € 50,Zomerlid (1/6-1/9) per persoon € 50,- Inschrijfgelden (eenmalig): Senioren/ Studerende senioren per persoon € 15,Junioren per persoon € 5,- Competitiespelende leden betalen een extra bijdrage van € 10,00 p.p. per competitieperiode (voor- en/of najaar). Tennisballen voor alle activiteiten, inclusief vrij spelen, worden het gehele jaar door de vereniging ter beschikking gesteld en zijn in de contributie inbegrepen. Kortingsregeling bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar: Aanmelding na: 1/5 = 10% 1/8 = 50% 1/11 = 100% (geen contributie) 1/6 = 20% 1/9 = 70% 1/7 = 40% 1/10 = 80% Pagina 6 IBAN bankrekeningnummers In 2014 is het gebruik van IBAN banknummers verplicht geworden. De incasso’s zullen steeds via het IBAN rekeningnummer plaatsvinden. De banken hanteren zogenaamde mandaten die bij de afboeking worden vermeld. Voor leden van TC Blerick die eerder een machtiging hebben afgegeven zijn de machtigingsnummers/mandaten als volgt opgebouwd Mndt-XXXX-1-11-2009 (voor de XXXX is het lidnummer gebruikt dat in de administratie van TC Blerick wordt gehanteerd, ondertekening datum is voor iedereen die al lid was in oktober 2013 = 1-11-2009, ook al ben je pas later dan 2009 lid geworden, voor leden ingeschreven vanaf oktober 2013 staat er dan de werkelijke inschrijfdatum zoals in het systeem van de club). Er zal bij de gebruikelijke incasso’s geen verdere aankondiging gedaan worden dan via de SERVICE. Voor de contributie vindt het incasso plaats omstreeks 26/2/2016 (en bij betaling in 2x, de 2e helft omstreeks 26/6/2016). LESGELDEN VOOR JEUGDLEDEN De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers (in ons geval Tennisschool Maascourt). Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt bij voorkeur eveneens plaats via incasso indien er een machtiging is afgegeven. Tijdstip van incasso is afhankelijk van de startdatum van de trainingen en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt.

[close]

p. 7

www.editoo.nl INSCHRIJVING BARDIENST DIGITAAL 1. Waarom een systeem voor bardienstplanning? TC Blerick bezit banen die het hele jaar bespeelbaar zijn. Bestuurlijk is besloten de kantine gedurende de periode 1 april tot en met 30 september minimaal op dinsdag, woensdag en donderdag, ’s avonds van 19:00 uur tot 23:00 uur open te stellen. Tijdens de competitieweken is de kantine ook nog op vrijdag, zaterdag en zondag open. In de winterperiode is de kantine geopend op de donderdagavond tijdens de wekelijkse tossavond en in oktober ook op dinsdag. Afgesproken is om elk senior competitiespelend lid een verplichte bardienst te laten vervullen. Niet competitiespelende seniorleden kunnen hun vrijwilligersbijdrage terugverdienen met verrichten van een kantinedienst of een andere vrijwilligersactiviteit. De Bardienstplanner is digitaal en biedt alle leden de mogelijkheid om zelf via internet in te schrijven voor een specifieke bar- en/of keukendienst. Voordeel is dat men nu dus zelf een tijdstip en dag kan kiezen waarop het hem/haar het beste uitkomt. 2. Hoe werkt de Bardienstplanner? Inloggen: De bardienstplanner is alleen na inloggen op www.afhangbord.nl beschikbaar. Voor elk lid is er daarom een gebruikersnaam en een wachtwoord beschikbaar en bekend gemaakt aan het lid. Wanneer een lid de eerste keer inlogt, kan hij of zij een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord opgeven. In het vervolg kan met de combinatie e-mailadres en wachtwoord ingelogd worden. Als men nog geen inloggegevens voor het digitaal afhangsysteem heeft of verloren is, kan men dit aanvragen bij Ton de Leeuw (penningmeester@tcblerick.nl). Inschrijven bardienst: Via de menukeuze Bardienst komt men op de bardienstpagina. De groene dagen zijn de dagen waarop nog kan worden ingeschreven, blauwe zijn dagen waarop geen diensten zijn en rode waarop al ingeschreven is. Door met je muis over de dagen heen te gaan, zie je welke diensten nog beschikbaar zijn. Door op een dag te klikken, verschijnen de nog voor die dag beschikbare diensten links in het scherm. Kies je vervol-gens voor de knop INSCHRIJVEN bij de bewuste dienst, dan heb je voor die dienst ingeschreven en zie je dit rechts op de pagina staan. Herinneringsmail: Leden krijgen automatisch een week en een dag voor hun bardienst een e-mail waarin ze worden herinnerd aan hun bardienst. In die mail staat de datum en tijd vermeld dat het bewuste lid bardienst heeft. Ook het sleuteladres en de eventueel overige ingevulde bardiensten van die dag staan in de e-mail. 3. Hulp bij het invullen (voor degenen die geen internet gebruiken). Voor degenen die niet zelf digitaal hun bardiensten kunnen plannen, organiseert de barcommissie een aantal dagen in het clubhuis waarop ter plaatse onder begeleiding kan worden ingetekend, vraag na bij de kantinevrijwilligers. Zorg ervoor dat u uw inloggegevens en e-mailadres meeneemt als u die heeft. 4. Spelregels • Alle seniorleden kunnen de vrijwilligersbijdrage “terugverdienen door 4 uur vrijwilligerswerk” • Mocht men een geplande bardienst niet kunnen draaien, dan is men verplicht om deze zelf tijdig te ruilen met een ander lid en de mutatie van tevoren (meer dan 1 week) te verwerken in de Bardienstplanner. • Competitiespelende seniorleden hebben een bardienstplicht (1x bardienst). Dit valt niet onder de vrijwilligersvergoeding. • De ledenpas 2016 kan men vanaf half maart in het clubhuis tijdens openingstijden afhalen. Als men op dat moment nog niet heeft ingeschreven voor de bardienst, kan men dit ter plekke doen bij het hiervoor aanwezige (bestuurs)lid. AFHANGBORD Via www.afhangbord.nl kan elk lid inloggen om informatie van de club op te vragen. Heb je (nog) geen wachtwoord (meer) om in te loggen, stuur dan een e-mail naar penningmeester@tcblerick.nl. Pagina 7

[close]

p. 8

www.editoo.nl KANTINECOMMISSIE 2016 Wat de laatste jaren stroef gaat zijn het vervullen van de bardiensten.Het bestuur is met het voorstel gekomen om de competitieteams de bardiensten te laten vervullen met de competitie. Dit voorstel is aangenomen en komt er ook. Wat houdt dit nu precies in? De teams die competitie spelen zullen een competitiedag toegewezen krijgen waar een aantal leden van hun team bardienst zullen moeten draaien. De teamcaptain wordt hiervan op de hoogte worden gesteld en zal zelf zijn mensen bij elkaar moeten zien te krijgen. Omdat niet iedereen precies weet hoe een bardienst in zijn werk gaat willen wij graag op 2 data een “demonstratie” laten zien. Deze zullen plaatsvinden op woensdagavond 23 maart om 20.00 uur en op maandagavond 28 maart om 20.00 uur. Zou je op beide avonden niet kunnen maar wel graag een demonstratie willen, neem dan even contact met mij op via de mail. Zoals de meeste mensen al hebben gezien of gehoord is de verbouwing van onze kantine in volle gang. Als het af is wordt dit ook mooi gevierd met een openingsfeest. Hiervan worden jullie nog op de hoogte gesteld. Er komt uiteindelijk een 'verbod' op tassen in de kantine! Wat we niet genoeg kunnen benadrukken is: 'ben zuinig op onze vrijwilligers'. We mogen blij zijn dat we de bar kunnen en mogen laten draaien door vrijwilligers. Hierdoor kunnen we de prijzen redelijk laag houden. Willen wij dit zo houden zullen we respectvol moeten om gaan met onze vrijwilliger die achter de bar of in de keuken staat. We zouden het fijn vinden om jullie mening te horen en misschien ook ideeën hoe we dingen kunnen verbeteren. De kantinecommissie Wiedya Tiesen WEDSTRIJDCOMMISSIE 2016 Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Marcel Dumont. Ik ben sinds 2007 lid van TC Blerick en ik tennis recreatief, maar met veel plezier op een bedenkelijk niveau. Binnen TC Blerick heb ik reeds enkele functies bekleed waaronder commissielid bij het ROC en het Venloosch Alt-toernooi. Afgelopen jaar ben ik namens TC Blerick naar de cursus VTL geweest om inzage te krijgen in het organiseren van toernooien binnen de KNLTB. In navolging daarvan werd ik door het bestuur gevraagd om Leon Thelen op te volgen als voorzitter van de Wedstrijdcommissie. Ik heb deze uitdaging aangenomen en zal de komende jaren samen met Wouter Simons, Fred Boots en Johan Vosbeek trachten het wedstrijdtennis binnen onze club in goede banen te leiden. Inmiddels zijn we begonnen met de indeling van de voorjaarscompetitie 2016. Er zijn in totaal 17 teams ingeschreven, verdeeld over de dinsdag, vrijdagavond en zaterdag. Begin april start deze competitie. De slotavond van de competitie zal in samenwerking met het ROC worden georganiseerd op zaterdag 11 juni. Verder is het streven van de commissie om het Clubkampioenschap weer nieuw leven in te blazen. Het voornemen is om dit begin september tijdens een weekeinde van vrijdag t/m zondag te organiseren. Tegen die tijd zijn ook de teams voor de najaarscompetitie ingeschreven. Om de commissie op een juiste wijze voor te zitten ben ik inmiddels ingeschreven voor de cursus VCL om inzicht te krijgen in het wedstrijdtennis. Met sportieve groet, Marcel Dumont Voorzitter wedstrijdcommissie e-mail: vcl@tcblerick.nl Pagina 8

[close]

p. 9

www.editoo.nl ROC COMMISSIE IN 2016 De ROC-commissie organiseert ook dit jaar weer verschillende activiteiten. We beginnen op zondag 3 april met ons Invitatietoernooi. Het doel van dit toernooi is dat we nieuwe mensen introduceren en hopen dat ze na een leuke dag lid worden van onze club. Daarom is de inschrijving van dit jaar ook aangepast, je kunt je alleen opgeven met iemand die geen lid is van TC Blerick. Vaak is de oplossing dichterbij dan je denkt, denk bijvoorbeeld aan een vriend/vriendin, maar denk ook bijvoorbeeld aan een familielid. Iedereen is van harte welkom! Op zaterdag 11 juni zal de huldiging plaatsvinden van onze (hopelijke) kampioenen. Deze avond zullen de kampioenen gehuldigd worden voor hun prestaties, aansluitend met een receptie. Daarna zal de feestavond beginnen. Het Thuisblijverstoernooi vindt dit jaar plaats op 25 juli t/m 29 juli. Dit is natuurlijk weer in samenwerking met LTC De Kaetelberg, waar op vrijdag 29 juli ook de feestavond zal plaatsvinden. Op vrijdag 2 september is ons plan om een Nachttoernooi te organiseren. Dit is nog onder voorbehoud omdat hier het een en ander bij komt kijken, waar we eerst toestemming voor nodig hebben. We houden jullie op de hoogte. Natuurlijk niet te vergeten is er dit jaar ook weer een Zwoegersdag. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 5 november. Dit is een avond waarbij onze vrijwilligers in het zonnetje worden gezet voor hun inzet van het afgelopen jaar. Dan is het einde van het jaar al bijna in zicht maar we willen nog iets nieuws organiseren, namelijk een Shotjestoernooi. De naam is nog niet zoals we het willen hebben, dus als er suggesties zijn voor een nieuwe naam zijn deze van harte welkom. Het 'toernooi' zal plaatsvinden op vrijdag 16 december. Dus alles samengevat: 3 april: Invitatietoernooi 11 juni: huldiging kampioenen + feestavond 25 juli t/m 29 juli: Thuisblijverstoernooi 2 september: Nachttoernooi 5 november: Zwoegersdag 16 december: Shotjestoernooi We hopen op veel gezelligheid en ideeën en suggesties zijn altijd welkom! Groetjes, namens de ROC-commissie Wiedya Tiesen TECHNISCHE COMMISSIE Terugblik 2015 / Vooruitblik 2016 In 2015 zijn onderstaande zaken gerealiseerd: • Nieuwe tennismuur • Zonnepanelen • Nieuwe schakelkast baan verlichting • Nieuwe lichtmast bij fietsenstalling • Nieuwe vriezer in kelder In februari 2016 zijn we onder supervisie van Jac Hermans gestart met de herinrichting van onze kantine. Als alles meezit is alles gereed voor aanvang van de KNLTB voorjaarscompetitie. Met deze nieuw ingerichte kantine kunnen we weer jaren vooruit, in de hoop dat dit wellicht ook meer mensen trekt vanwege de mooie nieuwe inrichting!! Verder staan onderstaande zaken nog in de planning voor 2016: • De bestaande muziekinstallatie wordt uitgebreid met een tablet, waarop een aantal Apps staan waarmee hopelijk iedereen muziek tevoorschijn kan toveren. • In week 10 wordt een nieuwe koffiemachine geïnstalleerd. • Er is een offerte aangevraagd voor de vervanging van de terrastegels (100 M2) om ook het terras een facelift te geven. • Tevens wordt het terras hierna voorzien van een nieuwe (meer gezellige) verlichting, zodat we niet meer tijdens de late uurtjes ofwel bijna in het donker zitten danwel 2 lichtmasten laten branden van in totaal 8000 Watt. • Als laatste valt te melden dat we nog op zoek zijn naar een overkapping voor de fietsenstalling. Vanwege de investering in de herinrichting van onze kantine, is het plan voor een nieuwe overkapping boven het terras verschoven naar de toekomst. Met vriendelijke groet. Gerard Muileman DAMES RECREATIE COMMISSIE 2016 LENTETOERNOOI De lente ligt weer in het verschiet. De natuur ligt volgens de geleerden 3 weken voor. Wij blijven dus op schema en starten ons Lentetoernooi op maandag 18 april. Aanvang 14.00 uur. Er wordt getennist van 14.00 uur tot 15.00 uur. Noteer deze datum alvast in jullie agenda. De laatste dag van het toernooi staat gepland op 30 mei. Opgave voor deelname is mogelijk tot uiterlijk 11 april via: r. tietema@ziggo.nl, of d.m.v. het downloaden van het inschrijfformulier. TOSSEN We starten met tossen op maandag 4 april. Verder zijn we heel blij met de nieuwe bestuursleden die onze gelederen komen versterken. Een hartelijk welkom voor Puck van der Schoor en Marianne Janssen. Pagina 9

[close]

p. 10

www.editoo.nl LADIESDAY E-MAILADRESSEN LEDEN WINTERCOMPETITIE Noteer ook alvast de datum van de Ladiesday: maandag 5 september. Wij wensen jullie allen een fijn toernooi en een heerlijke zomer met veel tennisplezier toe. Namens de DRC, Ans Peeters PR- EN REDACTIECOMMISSIE In 2015 heeft TC Blerick de volgende nieuwe sponsors/adverteerders mogen verwelkomen: - EKB Nederland - TriZon - Cuypers autorijschool - Cuypers transportdiensten Willen jullie je e-mailadres wijzigen of het bij ons (het bestuur) niet bekend zijnde e-mailadres aan ons doorgeven? Bericht dit dan aan info@tcblerick.nl. Kijk dus even in de ledenlijst na of je e-mailadres nog juist is. Voor de leden waarvan bij ons nog geen e-mailadres bekend is verzoeken wij jullie dit eveneens door te geven aan info@tcblerick.nl. Is je e-mailadres niet juist of is je e-mailadres niet bekend bij TC Blerick, dan mis je de diverse mailings die wij per e-mail toezenden. Nog net voor het drukken van deze Service konden wij de uitslagen van de wintercompetitie plaatsen. Een uitgebreid verslag volgt in de volgende Service. De winnaars zijn: - poule A: team Toon Simons - poule B: team Shannen Cuijpers - poule C: team Tanja van Rijn Namens de organisatie, Jack Rademakers Namens de commissie, Mieke de Leeuw ZONDAG 3 APRIL 2016 INVITATIETOERNOOI Het gezelligste toernooi om niet-leden kennis te laten maken met TC Blerick !! Neem je vriend(in), collega, broer/zus, vader/moeder, opa/oma, of buren mee en maak er een gezellige middag van inclusief brunch en/of BBQ. Voor alle leden: jong en oud(er) !! Aanvang brunch : 11.00 uur Aanvang wedstrijden : 12.30 uur Aanvang BBQ : 17.30 uur Kosten: - € 8,00 pp (brunch of BBQ) - € 12,50 pp (brunch en BBQ) Inschrijven (vóór 21 maart en alleen met een niet-lid): - mail de gegevens naar roc@tcblerick.nl - of vul het formulier in Pagina 10

[close]

p. 11

www.editoo.nl Pagina 11

[close]

p. 12

www.editoo.nl SPONSOR AAN HET WOORD Zoals u van ons gewend bent stellen wij u in iedere Service voor aan een van onze sponsors. U krijgt zo een duidelijker beeld van de mensen achter de organisatie. In deze editie stellen wij u voor aan: "GERAEDTS BUSINESS EXPERTS" 1. Stel je eens voor aan de leden van TC Blerick? Mijn naam is Karin Geraedts en ik ben eigenaar van Geraedts Business Experts, kortweg KGBX genoemd. Binnen KGBX werk ik nauw samen met een 11-tal andere zelfstandigen die ieder hun eigen logistieke expertise hebben. Mijn geboortewieg stond in Baarlo alwaar ik ook opgegroeid ben maar inmiddels woon ik al weer ruim 15 jaar aan de andere kant van de Maas “op Sjteijl”. In de weinige vrije tijd die het ondernemerschap overlaat probeer ik zoveel mogelijk te genieten van het leven met de mensen die het dierbaarst zijn voor mij; Tony, onze families en vrienden. 2. “Geraedts Business Experts… maximizing value in logistics”: kun je eens in het kort uitleggen wat jij exact doet? Logistiek…. en dan in het kort en exact…. je vraagt nogal wat J. KGBX ondersteunt bedrijven in het creëren van toegevoegde waarde in hun logistieke activiteiten in de breedste zin van het woord; van het efficiënter maken van logistieke processen die in een bedrijf plaatsvinden tot het besparen op de transportkosten en van het (tijdelijk) bieden van een extra paar handen tot het overnemen van de complete afhandeling van alle inkomende en uitgaande transportbewegingen en alles wat daar mee samenhangt. In het laatste geval is het onze doelstelling om de klant structureel te ‘ontzorgen’ zodat deze zich volledig kan focussen op zijn kernactiviteit. Deze ondersteuning bieden wij aan zowel leveranciers van goederen (verladers) als bij leveranciers van diensten (vervoerders). 3. Wat onderscheidt jou in je werk? Waarom moet men juist voor jou kiezen? Een aantal kernwaarden en normen denk ik… - Waar het om kennis gaat: Twee weten meer dan éen! - Waar het om kosten versus kwaliteit gaat: Leven en laten leven! - Waar het om verandering gaat: Respect voor de medewerkers en bestaande werkwijzen! - Waar het om realiteit gaat: Uiteindelijk blijft het een pakket van A naar B brengen dus doe dat zo slim mogelijk en maak het niet moeilijker dan het is! Logistiek is een veelomvattende term maar grofweg kun je stellen dat iedere logistieke uitdaging gerelateerd is aan een ketting van logistieke activiteiten waarbij de sterkte en de samenstelling van de individuele schakels (lees: expertises) de kwaliteit/kosten van het resultaat bepalen. Dat is ook de reden waarom de klant bij ons ook één van die schakels vormt, zijnde de expert op gebied van zijn/haar product of dienst en waarom wij ook als team (klant en KGBX) bepalen welke logistieke expertises ingebracht gaan worden teneinde het meest opti- male resultaat voor de klant te leveren. Voor bijvoorbeeld het efficiënter inrichten van een opslag magazijn heb je andere expertise nodig dan voor de operationele uitvoering van een inkomend of uitgaand transport. Wij vertellen de klant niet wat hij moet doen maar juist hoe en met inzet van welke mensen en middelen we zijn doelstelling kunnen bereiken! 4. De logistieke wereld is van origine een mannenwereld. Hoe kijk jij daar als vrouw tegenaan? Alleen al door de vraagstelling schiet ik in de lach…. Hmmm, een mannenwereld….? Wat is een mannenwereld en hoe ziet die eruit dan? Ik kan je wel een beschrijving geven van hoe ik tegen mijn mannelijke zakenrelaties in de logistieke wereld aankijk (bekeken vanuit een vrouwenwereld dan maar?): ik ken aimabele mannen, ik ken charmante mannen, ik ken recht-door-zee mannen, ik ken ter zake kundige mannen, ik ken zelfs mannen met humor en zelfs alle mogelijke combinaties van voorgenoemde types. Tuurlijk zijn er ook de snelle jongens, haantjes, blaaskaken, egotrippers of boeven die voorbij komen (meestal hard lopend), maar die zijn al zo druk dat ik me bezwaard zou voelen om die met een nadere kennismaking te belasten. Serieus. In gelijk welke beroepswereld moet het gaan over de kennis en kunde die iemand in kan brengen teneinde het beste resultaat te kunnen neerzetten en dat staat mijns inziens los van man of vrouw zijn. Dat mannen en vrouwen die kennis/kunde op een verschillende manier tot uiting brengen in hun manier van zaken doen is zeker een feit maar de wereld waarin je dat doet creëer je wat mij betreft zelf! 5. Je hebt meer dan 20 jaar ervaring in de logistiek. Vanwaar de stap om voor jezelf te Pagina 12

[close]

p. 13

www.editoo.nl beginnen? Was het een logische stap in je carrière? De stap om voor mezelf te beginnen kwam voort uit het feit dat ik gedurende mijn kijkje in de keuken bij de diverse logistieke dienstverleners steeds opnieuw hetzelfde ‘miste’ in de samenwerking (lees: communicatie) tussen verlader en vervoerder, soms bewust en vaak onbewust en juist in dat stukje wil ik een toegevoegde waarde zijn waardoor het voor mij inderdaad een logische stap was om juist met dat aspect binnen de logistiek actief aan de slag te gaan. 6. Inmiddels ben je 5 jaar verder. Hoe zijn die eerste jaren bevallen? Als één groot avontuur! Je kunt nog zoveel kennis/kunde hebben in de logistiek; een eigen bedrijf runnen vergt ook nog de nodige expertise op andere gebieden; sommige daarvan heb ik inmiddels redelijk onder de knie maar andere besteed ik ook bewust uit want ook voor mij geldt dat ik me het liefste richt op de kernactiviteit van mijn bedrijf; het delen van onze logistieke expertise met onze klanten en dat gaat niet geheel zonder succes mag ik trots zeggen. recht blij dat wij nog genoeg andere, ook leuke, dingen hebben om met elkaar te delen. 8. Inmiddels ben je al 3 jaar verbonden aan onze club. Hoe bevalt de samenwerking? Die bevalt prima! Ik krijg van het team dat ik samen met Seacon sponsor enorm veel positieve energie door te zien met welk enthousiasme zij zich iedere wedstrijd (en tijdens de “nabesprekingen”) inzetten en ik vind het ook een positief signaal vanuit de club zelf dat sponsoren consequent op de hoogte worden gesteld van de activiteiten die binnen de club geïnitieerd worden. Helaas heb ik niet altijd de tijd om aanwezig te zijn maar door de informatie heb ik toch het gevoel dat ik er even- goed een beetje bij ben. 9. Tennis je zelf ook? Ooit iets om te gaan doen? Ik heb zelf vanaf mijn 7de tot ongeveer mijn 30ste getennist maar dat werd steeds minder en uiteindelijk helemaal niet meer. Soms als ik langs de baan sta dan kriebelt het wel eens en zou ik best nog wel eens willen proberen of ik nog een bal zou kunnen raken maar aangezien ademhalen zo ongeveer de grootste sportieve inspanning is die ik momenteel nog uitoefen denk ik dat ik beter eerst aan mijn conditie kan gaan werken. Voorlopig hou ik het dan ook maar op deelname aan de nabesprekingen! 7. Jouw partner Tony Huys, tevens lid van TC Blerick, is Manager Locations bij Schenker. Jullie zijn dus allebei werkzaam in de logistiek. Dat moet dus veel voordelen opleveren? Dat is inderdaad een conclusie die veel mensen trekken maar niets is minder waar; natuurlijk wordt er thuis wel over ‘het werk’ gepraat en omdat je beiden in de logistieke (onzijdige)wereld zit heb je dan het voordeel dat je maar een half woord nodig hebt om het te begrijpen maar daar houdt het dan ook wel mee op, hoor! Als de een iedere ochtend voor zessen de deur uit gaat en ’s avonds niet al te vroeg thuis komt en de ander een soortgelijk schema hanteert dan ben ik op- Pagina 13

[close]

p. 14

www.editoo.nl REGLEMENT TOSSAVONDEN 1. Aanvang: De tossavonden vinden plaats op donderdagavond, aanvang 19.00 uur. 2. Deelname: Eenieder die lid is van TC Blerick en de leeftijd heeft van 18 jaar of ouder. 3. Het tossen: Donderdagavond is vanaf 18.30 uur de kantine geopend. Deelnemers aan het tossen dienen vóór 19.00 uur het ledenpaskaartje zichtbaar op de eerste bartafel gerekend vanaf de hoofdingang te leggen. Degene die na 19.00 uur wil deelnemen is vooralsnog voor de eerste ronde uitgesloten tenzij hij/zij nog bij onvoldoende deelnemers kan worden ingepast. Voor de eerste ronde van 19.00 uur tot 20.00 uur worden de partijen samengesteld door middel van kaarten. aas - baan 1, 2 – baan 2, 3- baan 3 etc. Hiervoor ligt een spel kaarten gereed in de bovenste lade van de bar. Wie zwart trekt begint met serveren. Rood ontvangt. Kunnen aan de hand van de kaarten geen viertallen worden samengesteld kan respectievelijk een single of in trio worden gespeeld. Indien een persoon overblijft kan ervoor worden gekozen om te rouleren bij een viertal. TOELICHTING ACTIVITEITEN SENIOREN 2016 Senioractiviteiten (zie altijd ook de aankondigingen in de Service en website) * Clubkampioenschappen (maart/ sept) – georganiseerd door de Wedstrijdcie en bedoeld voor senioren van alle sterkten en leeftijden. Nadere info Marcel Dumont. Let op: banen voor kampioenschappen gereserveerd op de speeldagen in de avond. * Competitie (april/mei) – bedoeld voor leden die ook wedstrijdtennis tegen andere verenigingen willen spelen. Voor junioren (wo, za, zo), dames (di), en dames/heren (vr, za, zo). Nadere info: Marcel Dumont - competieleider. Let op: veel banen zijn voor de competitie gereserveerd op de speeldagen. Vooraf informeren of vrij spelen mogelijk is. * Lentetoernooi + tossen dames (vanaf april ma-middag/ wo-ochtend) – georganiseerd door de DRC, bedoeld voor senioren dames van beginners tot gevorderden. Verdere info Alice Tietema, DRC. * Ladiesday (september, 1 hele dag) - georganiseerd door de DRC, bedoeld voor senioren dames van beginners tot gevorderden (ook van andere verenigingen). Verdere info DRC. * Herentennis (september, 1 hele dag) - georganiseerd door de ROC, bedoeld voor senioren heren van beginners tot gevorderden. Verdere info Sjaak van Bergen, ROC. * Tossen (elke donderdagavond vanaf 19.00 uur (iets eerder komen om ingedeeld te worden), hele jaar door)- bedoeld voor alle seniorleden voor alle sterkten. Indeling in partijen door ROC, men kan zonder partner/afspraak komen. * Wintercompetitie (oktober t/ m maart), voor leden in teams van minimaal 4 leden op ca.12 zaterdagen in dubbels voor beginners en gevorderden. Verdere info ROC. * Uitwisseling HTC Horst (november, 1 hele dag), voor seniorleden. Verdere info: Michiel Boers. * Junioractiviteiten (worden op de website en in de Service zoveel mogelijk verder aangekondigd, info Sjaak van Bergen. Na de eerst ronde volgt een korte pauze. Vanaf 20.15 uur start de volgende ronde. Een afgevaardigde van het bestuur - of indien niet aanwezig - een daarvoor aangewezen lid deelt de deelnemers aan de hand van de lidmaatschapskaartjes in op speelsterkte. De indeling vindt dusdanig plaats dat niet twee dezelfde partijen op een avond worden gespeeld. * Thuisblijverstoernooi (laatste week juli) – Samen met andere clubs en georganiseerd door de ROC, bedoeld voor alle seniorleden van beginners tot gevorderden. Gespeeld wordt op de avonden in dubbels en mix vorm (poules), ook op andere clubs. Verdere info Wiedya Tiesen, ROC. * Venloosch Alt-Veteranentoernooi (week 34) – open toernooi (inschrijving open voor iedereen die lid is van de KNLTB) voor senioren vanaf 30 jaar, met name voor gevorderden (vanaf sterkte 7). Nadere info Ton de Leeuw, wedstrijdleider. * Lokale jeugdtoernooien voor alle leeftijden en sterktes * Jeugdclubkampioenschappen * Diverse toernooitjes en activiteiten. Aankondiging in Service, website en via e-mail naar leden. Let op: banen voor toernooi gereserveerd op de avonden van de speeldagen vanaf 17.00 uur. Pagina 14

[close]

p. 15

www.editoo.nl Pagina 15

[close]

Comments

no comments yet