Informatiebulletin september 2016

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Donderdag 1: H. Egidius, abt 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 2: H. Stephanus I, koning en belijder – Eerste vrijdag, toegewijd aan het heilig Hart van Jezus 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Uitstelling van het H. Sacrament 15.00 uur: Rozenkrans van Barmhartigheid Zaterdag 3: H. Pius X, paus en belijder – Eerste zaterdag, toegewijd aan het onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 4: Zestiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 5 – Geen H.H. Missen Dinsdag 6 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 7 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 8: Geboorte van de H. maagd Maria, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 9: H. Gorgonius, martelaar 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 10: H. Nikolaas van Tolentino, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 11: Zeventiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 12: Heilige Naam van Maria Geen H.H. Missen Dinsdag 13 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 14: Verheffing van het heilig Kruis, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 15: Zeven smarten van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 16: H.H. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 17: Kruiswonden van de H. Franciscus 10.00 uur: Gelezen H. Mis (er is géén H. Mis om 11 u.) 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) September 2016 Zondag 18: Viering van het feest van Kruisverheffing – Achttiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis, aansluitend processie en zegen met de dubbelreliek van de Doornenkroon en het H. Kruis Maandag 19: H.H. Januarius, bisschop, en gezellen, martelaren – Geen H.H. Missen Dinsdag 20: H.H. Eustachius en gezellen, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 21: H. Mattheüs, apostel en evangelist – Quatertemperwoensdag 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 22: H. Thomas van Villanova 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 23: Quatertempervrijdag – H. Linus, paus en martelaar 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 24: Quatertemperzaterdag – Onze Lieve Vrouw ter Slaven 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 25: Negentiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 26 – Geen H.H. Missen Dinsdag 27: H.H. Cosmas en Damianus, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 28: H. Wenceslaus, hertog en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 29: Kerkwijding van de H. Michaël, aartsengel, hoogfeest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 30: H. Hiëronymus, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak. Processie met dubbelreliek Op zondag 18 september vieren we het feest van Kruisverheffing. Na de plechtige Hoogmis zal de dubbelreliek van het H. Kruis en de Doornenkroon uit onze kerk in processie worden rondgedragen, waarna iedereen de relikwie persoonlijk kan vereren.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Op 17 september a.s. zal het 10 jaar geleden zijn dat de priesterbroederschap Sint Petrus voor het eerst sinds tientallen jaren weer de traditionele Latijnse heilige Mis opdroeg in de Amsterdamse Sint-Agneskerk. We kijken terug op 10 jaren met rijke zegeningen en grote beproevingen. Gelukkig zijn deze beproevingen niet langer bedreigend voor de toekomst van het kerkgebouw, maar eerder uitdagingen hoe het geheel te beheren. 10 jaar traditionele Latijnse Mis en FSSP Wat de zegeningen betreft is er in onze geloofsgemeenschap een duidelijke en zichtbare vooruitgang in een echt katholiek leven vanuit de sacramenten, een oprecht streven naar heiliging en een goede biechtpraktijk. Ook zijn er roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. Het opschrift boven de ingang van de kerk ‘Hic domus Dei est, et porta coeli’ (Dit is het huis van God en de poort van de hemel), dat mij reeds opviel bij mijn eerste bezoek aan de kerk in mei 2006, wordt steeds meer bewaarheid in de christengelovigen die hier als ledematen van Christus’ Lichaam geheiligd worden. Bidden wij ervoor dat wij waardig blijven om Gods zegeningen te mogen ontvangen. Aan het eind van de maand gaat opnieuw de catechese voor volwassenen van start op dinsdag en zaterdag; de lessen worden aangekondigd in de kalender op de voorzijde van dit bulletin. Deze catechese is voor u, als gelovigen, een uitstekende mogelijkheid om het katholieke geloof beter te begrijpen en er dieper van doordrongen te geraken. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Op zondag 17 september 2006, 10 jaar geleden, werd met een plechtige Hoogmis de terugkeer ingeluid van de traditionele Latijnse heilige Mis in onze kerk. Celebrant in de Drieherenmis was pater John Berg, generaal-overste van de Sint-Petrusbroederschap. De rol van ceremoniarius werd vervuld door onze huidige pastoor, pater M. Kromann Knudsen, die enkele maanden daarvoor priester was gewijd. We vieren het tweede lustrum van de terugkeer van de ‘oude’ Mis en van de komst van de broederschap naar onze kerk tijdens de plechtige Hoogmis op zondag 18 september. Heilig-Grafaltaar Sint-Nicolaasacademie Het najaarsprogramma 2016 van de SintNicolaasacademie heeft als hoofdonderwerp ‘de sacramenten’. Zaterdag 17 september wordt de reeks geopend met een lezing over het huwelijk door mr Ton de Kok. Hij was advocaat van 1957 tot 2000 en bemiddelde onder meer in zaken die dreigden uit te lopen op echtscheiding. In een tijd waarin nauwelijks meer voor de Kerk getrouwd werd, wist hij het katholieke huwelijk hoog te houden en door zijn ervaring echtelieden ervan te overtuigen om bij elkaar te blijven. In de Mariakapel vindt u sinds kort in de doorgang naar de Agneskapel een heilig-Grafaltaar. Dit altaar wordt gebruikt op Witte Donderdag als rustaltaar voor het Allerheiligste Altaarsacrament en op Goede Vrijdag voor de heilig-Grafprocessie. Volgend jaar zullen wij deze in de middag van Goede Vrijdag houden na de plechtige liturgie. In het altaar ligt een levensgroot figuur, voorstellende het gestorven lichaam van Christus, liggend in het graf vóór de opstanding. Ook gedurende het jaar is dit altaar een goede herinnering om ons te verdiepen in het lijden des Heren.

[close]

Comments

no comments yet