Memòria Socioeducativa 2015-16

 

Embed or link this publication

Description

Memòria Socioeducativa Servei de Lleure FUPAR

Popular Pages


p. 1

Memòria Socioeducativa 2015-2016 Juliol 2016

[close]

p. 2

MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 Aquesta obra està sotmesa a les condicions d’ús d’una llicència Creative Commons. Es pot compartir, copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format, sempre i quan es faci sense afany de lucre i esmentant el seu autor Servei de Lleure – Fupar. Es pot trobar un resum de la llicència a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca Sou lliure de: Compartir, copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format. El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència. Amb els termes següents: Reconeixement. Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu. No Comercial. No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials. Sense Obra Derivada. Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, no podeu difondre el material modificat. No hi ha cap restricció addicional. No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet. Avisos: No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor. No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la forma d'utilitzar el material. El text legal de la llicència completa es pot conèixer a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 2

[close]

p. 3

MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 ÍNDEX INTRODUCCIÓ AVALUACIÓ INTEGRAL DE LES ACTUACIONS REALITZADES Programa 1: Generació de vincles entre diferents àrees comercials i projectes terapèutics Centre Especial de Treball i Servei de Lleure Pàg.5 Programa 2: Generació de noves activitats d’oci i temps lliure en entorns Normalitzats. Pàg.6 Programa 3: Ens actualitzem: activitats socioeducatives contínues 3.1 Agility 3.2 Ball llatí 3.3 Cançons i danses 3.4 Country 3.5 Cultura General 3.6 Grup d’Amics 3.7 Informàtica matí (dijous) 3.8 Informàtica dilluns tarda 3.9 Informàtica dilluns tarda II 3.10 Informàtica/revista dijous 3.11 Manualitats 3.12 Periodisme 3.13 Punt de Creu Pàg.8 Pàg.10 Pàg.11 Pàg.13 Pàg.14 Pàg.16 Pàg.19 Pàg.21 Pàg.23 Pàg.25 Pàg.27 Pàg.29 Pàg.30 Programa 4: Actuem: activitats artístiques amb Protagonistes Nosaltres 3.14 Música 3.15 Teatre Pàg.33 Pàg.34 Programa 5: Fem xarxa: participació en activitats d’entorn 5.1 Espais de lleure 5.2 Participació en actes culturals de la ciutat - Programa Apropa cultura i actes culturals - Relacions interpersonals - Activitats amb altres entitats Pàg.36 Pàg.36 Programa 6: Marxem de vacances: activitats de lleure en temps de vacances 6.1 Piscina municipal de Vallparadís 6.2 Contractació d’estades de vacances Pàg.51 Pàg.51 Programa 7: Enxarxa’t: captació, formació i inicial i continua del voluntariat. Pàg.52 Programa 8: Ens relacionem: activitats compartides amb tota la comunitat de FUPAR. Pàg.54 3

[close]

p. 4

MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 INTRODUCCIÓ Prenent com a referència el marc identitari descrit al Pla Socioeducatiu 2015-16, a continuació es presenta la memòria referent a les actuacions socioeducatives i de voluntariat desenvolupades pel Servei de Lleure durant el curs 2015 – 16. Així doncs, a continuació es detallen els resultats obtinguts als 8 programes presentats, concretant indicadors per les diferents actuacions. Aquestes avaluacions s’han portat a terme durant el darrer període del curs (juny-juliol), amb la triangulació dels diferents referents implicats (Voluntariat, Dinamitzador de Servei, Coordinadora de Servei i participants). En referència al mecanisme d’avaluació, s’ha utilitzat l’eina estandaritzada a la Fundació per a l’avaluació de Programes, Accions Breus i sessions, formada per diferents variables i indicadors avaluats en escala Likert de 0 (gens) a 3 (molt). 4

[close]

p. 5

MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 PROGRAMA 1: GENERACIÓ DE VINCLES entre diferents àrees comercials, projectes terapèutics, Centre Especial de Treball i Servei de Lleure Generació de vincles entre USAP i Servei de Lleure Durant el curs s’ha treballat en la generació de vincles entre USAP i Servei de Lleure assistint a les diferents reunions de coordinació. Donant així a conèixer les activitats de lleure, i recollint les demandes que es realitzen. Pel que fa al vincle generat entre CET i servei de lleure, s’acompleix en un 75% el grau d’assistència de les reunions convocades de forma conjunta. En quan al vincle generat entre CO i el servei de lleure, el grau d’assistència a les reunions convocades ha estat molt baix i no mesurat. Ens hem trobat dificultats en poder assistir a les reunions, així com gaudir de temps suficients. Es proposa mantenir els vincles creats per a gaudir d’un bon canal de comunicació i mètode natural per establir relacions entre els diferents professionals que atenem les persones i compartir informació des del diferents àmbits. 5

[close]

p. 6

MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 PROGRAMA 2: NOVES ACTIVITATS Generació d’activitats en entorns normalitzats Generació de noves activitats d’oci i temps lliure. Pel que fa a la generació de noves activitats s’inclouen activitats realitzades a un entorn normalitzat, com ara activitats del centre cívic o casal de gent gran. Al iniciar el curs 2015-2016 es van proposar diferents activitats com ara Ioga, Sardanes, Cuina, Punt de creu, Informàtica i Country. Finalment només s’inicia una activitat de cuina, en la qual dels dos participants interessats només un participa. La durada d’aquesta és de 4 dimecres consecutius. Indicadors VALORACIÓ DE LES UNITATS COMPETENCIALS I OBJECTIUS VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I ESTRATÈGIES VALORACIÓ DELS RECURSOS VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA VALORACIÓ DEL GRUP VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL Grau d'adequació del programa de formació a les necessitats detectades Grau d'adequació de la tipologia d'objectius (conceptes/procediments/actituds) Grau d'adequació del número d'objectius treballats Grau d'adequació de la metodologia utilitzada Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies Grau d'adequació del número d'activitats 01 Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) Grau d'adequació dels costos econòmics Grau d'adequació dels espais utilitzats Grau d'adequació dels materials Grau d'adequació del calendari Grau d'adequació de l'horari Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) Grau d'adequació de l'organització Interna Grau d'adequació de l'organització Externa Grau d'adequació de la ràtio Grau d'adequació a les necessitats de suport Grau d'assistència dels participants x Grau de puntualitat dels participants Grau de relació interpersonals (entre iguals) Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6

[close]

p. 7

MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 AVALUACIÓ DEL PROGRAMA La generació de noves activitats té l’objectiu de fer realitat la inclusió de les persones que fan demanda en entorns normalitzats. Des del servei s’ha fet recerca d’activitats en centres cívics, casals de gent gran, i d’altres. S’han ofert activitats en entorns normalitzats donant resposta a necessitats expressades. Fem un anàlisis que tot i tenir persones susceptibles i fer arribar propostes d’activitats segons els gustos, després cap participant inicia l’activitat. D’aquesta manera des del servei de lleure, s’estudien els possibles factors que dificulten la iniciació de les activitats plantejades 7

[close]

p. 8

MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 PROGRAMA 3: ENS ACTUALITZEM Activitats socioeducatives contínues. Aquest apartat inclou aquelles activitats realitzades amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge o millora d’una afició, hobby, així com espais per potenciar les competències bàsiques. De la mateixa manera, entre aquest ventall també s’ofereixen espais “lliures” amb la finalitat de crear grups d’amics i promoure l’autodeterminació en el temps lliure. A continuació, es presenten de forma acurada l’avaluació del seguit de propostes realitzades en aquest eix: 3.1. AGILITY S’ha dut a terme els dilluns des de setembre de 2015 fins a juny de 2016. L’activitat ha estat dirigida per un professional i dues persones voluntàries. Aquesta activitat s’ha fet amb contribució mensual de la família, després d’una prova pilot gratuïta exitosa. L’activitat s’ha realitzat a la sala multifuncional de FUPAR. El nombre de participants han estat 8: 5 del servei de STO i 3 de SOI. El número total de sessions destinades a aquesta activitat han estat 29 d’una hora de durada cadascuna. Avaluació d’activitat feta valorant en interval de 0 a 3 (0 = gens, 1 = poc, 2 = força, 3 = molt) AVALUACIÓ DEL DISSENY Indicadors 0 123 VALORACIÓ DE LES UNITATS COMPETENCIALS I OBJECTIUS VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I ESTRATÈGIES Grau d'adequació del programa de formació a les necessitats detectades Grau d'adequació de la tipologia d'objectius (conceptes/procediments/actituds) Grau d'adequació del número d'objectius treballats Grau d'adequació de la metodologia utilitzada Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies Grau d'adequació del número d'activitats x x x x x x VALORACIÓ DELS RECURSOS Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) Grau d'adequació dels costos econòmics x x x Grau d'adequació dels espais utilitzats x VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA Grau d'adequació dels materials Grau d'adequació del calendari Grau d'adequació de l'horari Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) Grau d'adequació de l'organització Interna Grau d'adequació de l'organització Externa x x x X x x VALORACIÓ DEL GRUP Grau d'adequació de la ràtio x 8

[close]

p. 9

AVALUACIÓ GRUPAL Indicadors VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 Grau d'adequació a les necessitats de suport x Grau d'assistència dels participants Grau de puntualitat dels participants Grau de relació interpersonals (entre iguals) Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) 0 123 x x x x AVALUACIÓ DEL REFERENT Indicadors VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ FUNCIONS EDUCATIVES VALORACIÓ SUPORT PROFESSIONAL Grau d'assistència dels referents educadors Grau de puntualitat dels referents educadors Grau de participació en el disseny, desenvolupament i avaluació de l'activitat Grau de satisfacció sobre les habilitats docents (Ritme, to de veu,…) Grau de percepció de recolzament del responsable de l'activitat Grau de percepció de recolzament de la resta de l'equip 0 123 x x x x x x AVALUACIÓ INDIVIDUAL 0 = gens. Es mostra la conducta definida entre 0 – 1 vegades (de cada 10) 1 = de vegades. Es mostra la conducta definida entre 2 – 4 vegades (de cada 10) 2 = sovint. Es mostra la conducta definida entre 5-7 vegades (de cada 10) 3 = sempre. Es mostra la conducta definida entre 8-10 vegades (de cada 10) Indicadors Grau d'adaptació a l'activitat Grau d’implicació en l'activitat Grau de relació amb els companys 2.75 2.87 2.50 COMPETENCIES ESPECÍFIQUES Indicadors Utilitzar el vocabulari bàsic i l’específic de l’Agility. Utilitzar codis i habilitats no verbals (to de veu, ritme, mirada, gesticulació, distància) Conèixer la numeració bàsica fins al 6. Conèixer i identificar la senyalització. Conscienciar de deures, drets i obligacions vers l’animal domèstic (gos) 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 PROPOSTES DE MILLORA 9

[close]

p. 10

MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 Es proposa anar construint diversos materials (mes salts, o per exemple una passarel·la o una taula de temps) Cal comptar al temps de reunió del grup com a fora de l'horari de sessió (de 17,30 a 18,30) Cal canviar el punt de trobada i es proposa fer-ho directament a la sala multifuncional, acordem que un dels participants es farà responsable d’obrir la sala. TAULA RESUM - PARTICIPANTS USAP STO SOI Total Dones 0 3 1 8 Homes 0 2 2 3.2. BALL LLATÍ S’ha dut a terme els divendres de 11 a 12h des de Novembre de 2015 fins a desembre de 2015 a les instal·lacions del Casal de Gent Gran de Can Roca. L’activitat ha estat dirigida per una persona voluntària. A inicis de Desembre, es va haver de suspendre l’activitat per motius personals de la voluntària. El nombre d’inscrits han estat 3 tot i que finalment només han participat 2 persones del servei de USAP, 1 home i 1 dona. El nombre total de sessions destinades a aquesta activitat ha estat 5 d’una hora de durada cadascuna. Aquesta activitat no ha pogut ser avaluada. PROPOSTES DE MILLORA - Crear un grup amb més participants. - Com a millora es va poder disposar de la sala de ball del Casal de Gent Gran de Can Roca. TAULA RESUM - PARTICIPANTS USAP STO SOI Total Dones 1 0 0 2 Homes 1 0 0 3.3 .CANÇONS I DANSES Activitat programada en l’horari de 17.15 a 18 hores, els dilluns entre el mes d’octubre de 2015 i juny de 2016. Aquesta activitat va ser dividida en dos grups de durada quadrimestral. Aquesta activitat ha estat dirigida per una persona voluntària. L’activitat s’ha realitzat a la sala taller 5 de les instal·lacions de FUPAR. Al primer grup han participat 9 persones. Totes formen part del servei de STO, 5 dones i 4 homes. El segon grup ha estat compost per 8 persones del servei de STO, 4 homes i 4 dones. 10

[close]

p. 11

MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 Tant el primer com el segon grup ha destinat a aquesta activitat un total de 15 sessions de 45 minuts de durada. El primer grup d’octubre a febrer i el segon de febrer a juny. Avaluació d’activitat feta valorant en interval de 0 a 3 (0 = gens, 1 = poc, 2 = força, 3 = molt) AVALUACIÓ DEL DISSENY Indicadors VALORACIÓ DE LES UNITATS COMPETENCIALS I OBJECTIUS VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I ESTRATÈGIES VALORACIÓ DELS RECURSOS VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA VALORACIÓ DEL GRUP Grau d'adequació del programa de formació a les necessitats detectades Grau d'adequació de la tipologia d'objectius (conceptes/procediments/actituds) Grau d'adequació del número d'objectius treballats Grau d'adequació de la metodologia utilitzada Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies Grau d'adequació del número d'activitats Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) Grau d'adequació dels costos econòmics Grau d'adequació dels espais utilitzats Grau d'adequació dels materials Grau d'adequació del calendari Grau d'adequació de l'horari Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) Grau d'adequació de l'organització Interna Grau d'adequació de la ràtio Grau d'adequació a les necessitats de suport 0 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x AVALUACIÓ GRUPAL Indicadors VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL Grau d'assistència dels participants Grau de puntualitat dels participants Grau de relació interpersonals (entre iguals) Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) 0 123 x x x x AVALUACIÓ DEL REFERENT Indicadors VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ FUNCIONS Grau d'assistència dels referents educadors Grau de puntualitat dels referents educadors Grau de participació en el disseny, 0 123 x x x 11

[close]

p. 12

EDUCATIVES VALORACIÓ SUPORT PROFESSIONAL MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 desenvolupament i avaluació de l'activitat Grau de satisfacció sobre les habilitats docents (Ritme, to de veu,…) Grau de percepció de recolzament del responsable de l'activitat Grau de percepció de recolzament de la resta de l'equip x x x AVALUACIÓ INDIVIDUAL 0 = gens. Es mostra la conducta definida entre 0 – 1 vegades (de cada 10) 1 = de vegades. Es mostra la conducta definida entre 2 – 4 vegades (de cada 10) 2 = sovint. Es mostra la conducta definida entre 5-7 vegades (de cada 10) 3 = sempre. Es mostra la conducta definida entre 8-10 vegades (de cada 10) Indicadors Grau d'adaptació a l'activitat Grau d’implicació en l'activitat Grau de relació amb els companys Seguir les indicacions de moviments en concordança amb la música. Coordinar cames-peus amb braços i mans. Interactuar musicalment dins l’activitat. Controlar l’espai físic que necessitem 2.3 2.8 2.2 2.5 2.2 2.1 * PROPOSTES DE MILLORA - Cal donar algunes eines per reconduir algunes situacions amb una participant de l’activitat. - Es planteja com a objectiu pel curs vinent aprendre cançons noves. - Caldria fer ús de més material musical, per no utilitzar únicament la guitarra. TAULA RESUM – PARTICIPANTS Primer grup: USAP STO SOI Total Dones Homes 00 54 00 9 Segon grup: USAP STO SOI Total Dones Homes 00 44 00 8 3.4. COUNTRY S’ha dut a terme els divendres de 17:15 a 18:15h des d’octubre de 2015 fins a juny de 2016. L’activitat ha estat dirigida per dues persones voluntàries. L’activitat s’ha realitzat a la sala multifuncional de FUPAR. El nombre de participants han estat 11, 10 del servei de STO, 1 de 12

[close]

p. 13

MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 SOI i 0 USAP. 3 eren dones i 8 homes. El número total de sessions destinades a aquesta activitat han estat 29 d’una hora de durada cadascuna. Avaluació d’activitat feta valorant en interval de 0 a 3 (0 = gens, 1 = poc, 2 = força, 3 = molt) AVALUACIÓ DEL DISSENY Indicadors VALORACIÓ DE LES UNITATS COMPETENCIALS I OBJECTIUS VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I ESTRATÈGIES VALORACIÓ DELS RECURSOS VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA VALORACIÓ DEL GRUP Grau d'adequació del programa de formació a les necessitats detectades Grau d'adequació de la tipologia d'objectius (conceptes/procediments/actituds) Grau d'adequació del número d'objectius treballats Grau d'adequació de la metodologia utilitzada Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies Grau d'adequació del número d'activitats Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) Grau d'adequació dels costos econòmics Grau d'adequació dels espais utilitzats Grau d'adequació dels materials Grau d'adequació del calendari Grau d'adequació de l'horari Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) Grau d'adequació de l'organització Interna Grau d'adequació de l'organització Externa Grau d'adequació de la ràtio Grau d'adequació a les necessitats de suport 0 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x AVALUACIÓ GRUPAL Indicadors VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL Grau d'assistència dels participants Grau de puntualitat dels participants Grau de relació interpersonals (entre iguals) Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) 0123 x x x x AVALUACIÓ DEL REFERENT Indicadors VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT Grau d'assistència dels referents educadors Grau de puntualitat dels referents educadors VALORACIÓ FUNCIONS EDUCATIVES Grau de participació en el disseny, desenvolupament i avaluació de l'activitat 0 123 x x x 13

[close]

p. 14

VALORACIÓ SUPORT PROFESSIONAL MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 Grau de satisfacció sobre les habilitats docents (Ritme, to de veu,…) Grau de percepció de recolzament del responsable de l'activitat Grau de percepció de recolzament de la resta de l'equip x x x AVALUACIÓ INDIVIDUAL 0 = gens. Es mostra la conducta definida entre 0 – 1 vegades (de cada 10) 1 = de vegades. Es mostra la conducta definida entre 2 – 4 vegades (de cada 10) 2 = sovint. Es mostra la conducta definida entre 5-7 vegades (de cada 10) 3 = sempre. Es mostra la conducta definida entre 8-10 vegades (de cada 10) Indicadors Grau d'adaptació a l'activitat Grau d’implicació en l'activitat Grau de relació amb els companys Seguir les indicacions de moviments en concordança amb la música. Coordinar cames-peus amb braços i mans. Controlar l’espai físic Comptar en interval de 0 a 5 2.7 2.8 2.3 2.4 1.9 2.4 3 PROPOSTES DE MILLORA - Es poden millorar algunes tècniques per aprendre millor els passos. - Cal formació per entendre millor a un dels participants. TAULA RESUM - PARTICIPANTS USAP STO SOI Total Dones 0 2 1 11 Homes 0 8 0 3.5. CULTURA GENERAL S’ha realitzat els dimecres de 16 a 17h des d’octubre de 2015 fins a juny de 2016. L’activitat ha estat dirigida per dues persones voluntàries inicialment, una va ser baixa finalment per motius de salut. L’activitat s’ha realitzat dins una de les sales de visites. El nombre de participants han estat inicialment 3, tots ells del servei de USAP, una dona i dos homes. El número total de sessions destinades a aquesta activitat han estat 32, d’una hora de durada cadascuna. Avaluació d’activitat feta valorant en interval de 0 a 3 (0 = gens, 1 = poc, 2 = força, 3 = molt) AVALUACIÓ DEL DISSENY Indicadors 0 123 VALORACIÓ DE LES UNITATS Grau d'adequació del programa de formació a x COMPETENCIALS I les necessitats detectades 14

[close]

p. 15

MEMÒRIA Socioeducativa 2015-2016 OBJECTIUS VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA I ESTRATÈGIES VALORACIÓ DELS RECURSOS VALORACIÓ DE LA GESTIÓ PREVIA VALORACIÓ DEL GRUP Grau d'adequació de la tipologia d'objectius (conceptes/procediments/actituds) Grau d'adequació del número d'objectius treballats Grau d'adequació de la metodologia utilitzada Grau d'adequació del tipus d'activitats / estratègies Grau d'adequació del número d'activitats Grau d'adequació dels recursos didàctics utilitzats Grau d'adequació dels costos humans (personal directe i indirecte) Grau d'adequació dels costos econòmics Grau d'adequació dels espais utilitzats Grau d'adequació dels materials Grau d'adequació del calendari Grau d'adequació de l'horari Grau d'adequació del temps d'activitat (durada) Grau d'adequació de l'organització Interna Grau d'adequació de la ràtio Grau d'adequació a les necessitats de suport x x x x x x x x x x x x x x x x AVALUACIÓ GRUPAL Indicadors VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT VALORACIÓ DEL CLIMA GRUPAL Grau d'assistència dels participants Grau de puntualitat dels participants Grau de relació interpersonals (entre iguals) Grau de relació interpersonals (entre participants i referents) 0 123 x x x x AVALUACIÓ DEL REFERENT Indicadors VALORACIÓ ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT Grau d'assistència dels referents educadors Grau de puntualitat dels referents educadors 0 123 x x VALORACIÓ FUNCIONS EDUCATIVES VALORACIÓ SUPORT PROFESSIONAL Grau de participació en el disseny, desenvolupament i avaluació de l'activitat Grau de satisfacció sobre les habilitats docents (Ritme, to de veu,…) Grau de percepció de recolzament del responsable de l'activitat Grau de percepció de recolzament de la resta de l'equip x x x x AVALUACIÓ INDIVIDUAL 15

[close]

Comments

no comments yet