Pencapaian Piagam Pelanggan

 

Embed or link this publication

Description

Julai - Disember 2015

Popular Pages


p. 1

LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI/PIAGAM PELANGGAN JABATAN/BAHAGIAN/UNIT JULAI-DISEMBER 2015

[close]

p. 2

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN 2015 BIL OBJEKTIF JUL Pencapaian HRMIS melebihi 1 90% dalam tempoh sebulan selepas perlaksanaan setiap 100% modul. OGS 100% SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN 100% 100% 100% 100% Telah dilaksanakan mengilkut tempoh Setiap warga kerja 2 menghadiri latihan tidak kurang 7 hari setahun. Perlaksanaan tidak kurang 5 3 program integriti setahun. PENCAPAIAN 100 % PENCAPAIAN 100 % BIL PERKARA BILANGAN WARGA KERJA PERATUS 1 PENYERTAAN > 7 HARI KURSUS 334 100% 2 PENYERTAAN < 7 HARI KURSUS 0 0% JUMLAH 334 100% 4 program telah dijalankan dari bulan Julai hingga Disember 2015 : • Taklimat Integriti dan Kesalahan Rasuah untuk Warga MPpg daripada Tuan T.Chandrasegar dari Pejabat SPRM Negeri Johor bertempat di Aras 3 Menara Aqabah Pada 23 November 2015 (Rabu) • Kursus Pendakwaan kepada Pegawai Penyiasat dan Pegawai Penguatkuasa Majlis Perbandaran Pasir Gudang daripada Unit Undang-undang bertempat di Dewan Cempaka Aras 20, Menara Aqabah MPPG Pada 18 Oktober 2015 (Ahad) • Kursus Pemantapan Anggota Penguatkuasa MPPG bertempat di Melaka Tropical Fruit Farm Sungai Undang, Melaka pada 20 hingga 22 Disember 2015 • Edaran Poster-poster berkenaan Integriti kepada setiap jabatan

[close]

p. 3

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN 2015 BIL OBJEKTIF JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN 4 Mesyuarat MBJ diadakan setiap 3 bulan sekali. Kenderaan diselenggara sekurangkurangnya sekali bagi penggunaan tidak 5 melebihi 5,000 km / 10,000 km atau bagi tempoh 3 bulan / 6 bulan sekali mana yang terdahulu. Pengiraan stok diadakan setiap 3 bulan 6 sekali. 7 - - 30.09. 2015 - 13 18 7 - 30.09.20 15 - - 28.12.2 015 Telah dilaksanakan mengikut tempoh. • 38 buah kenderaan telah diselenggara 14 24 sehingga Disember 2015 • 2 buah kenderaan telah dilupuskan pada tahun 2015. - 31.12.2 01 Telah dilaksanakan mengikut tempoh. Perakuan untuk kenaikan gaji diuruskan 100% 7 tidak lewat daripada dua bulan selepas (TPG : 100% 100% Tarikh Pergerakan Gaji. Julai) 100% (TPG: Okt) 100% 100% Telah dilaksanakan mengikut tempoh. Memastikan Mesyuarat Kajian Semula 8 Pengurusan ISO 9001 diadakan 2 kali setahun sekurang-kurangnya PENCAPAIAN 50 % (28.09.2015) Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO 9001 telah diserahkan kepada Unit Korporat & Perhubungan Awam

[close]

p. 4

JABATAN KEWANGAN BIL OBJEKTIF JUL OGO SEPT OKT NOV DIS DATA KETERANGAN 1 Memastikan Penyata 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyata Kewangan telah Kewangan bagi tahun dikemukakan kepada berakhir 31 Disember setiap Jabatan Audit Negara tahun dikemukakan kepada pada 30/3/2015 Jabatan Audit Negara selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. 2 Memastikan proses 91.1% 87.5% 94.7% 99.9% 98.9% 90.3% Sehingga 31/12/2015, pembayaran kepada sebanyak 2,528 daripada kontraktor dan pembekal 2,753 iaitu purata 91.82% dibayar dalam tempoh 3 hari bayaran telah dibuat selepas dokumen lengkap dalam tempoh 3 hari. diterima di Jabatan Kewangan. 3 Memastikan pesanan 98% 97% 100% 96% 97% 96% Sehingga 31/12/2015 tempatan dikeluarkan dalam sebanyak 1,100 daripada tempoh 3 hari selepas 1,131 iaitu purata 97.3% dokumen lengkap diterima pesanan tempatan dan diluluskan. dikeluarkan dalam tempoh 3 hari.

[close]

p. 5

BIL OBJEKTIF JABATAN KEWANGAN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS DATA KETERANGAN 4 Mesyuarat Jawatankuasa 100% - - - 100% - Mesy. Bil.1/2015 - 23/4/2015 Pengurusan Kewangan & Mesy. Bil.2/2015 - 31/7/2015 Akaun dilaksanakan setiap 3 Mesy. Bil.3/2015 - 12/11/2015 bulan sekali. Mesy. Bil.4/2015 - 28/1/2016 5 Mesyuarat Jawatankuasa - 100% - 100% Pengurusan Aset Alih Kerajaan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. - Mesy. Bil.1/2015 - 19/4/2015 Mesy. Bil.2/2015 - 3/8/2015 Mesy. Bil.3/2015 - 21/10/2015 Mesy. Bil.4/2015 - 19/1/2016 6 Memastikan Penyata Hasil & 100% 100% 100% 100% 100% 100% Baki pada 31/12/2014 adalah Perbelanjaan mencatatkan berjumlah RM1.14 juta. baki surplus pada 31 Disember 2014. 7 Mempelbagaikan kemudahan - - - - pembayaran melalui kios dengan penambahan pembayaran lesen & kompaun selewat-lewatnya pada 31 Disember 2014. - Taklimat bersama vendor pada 21 Januari 2016

[close]

p. 6

BAHAGIAN KEBERSIHAN BIL OBJEKTIF JUL 1 Memantau kerja-kerja 96.5 kebersihan, pemotongan rumput, pembersihan parit, mengutip dan mengangkat sampah yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang dilantik oleh SWM dan PPSPPA di semua kawasan perumahan, perindustrian dan perkedaian di bawah pentadbiran MPPG. 2 Menggerakkan Pasukan 100 Tindakan Khas (PTK) bagi kerja-kerja 'ad-hoc' dan kerja-kerja gotong royong OGS 96 100 PERATUS (%) SEP OKT 98 97 100 100 NOV 97.5 100 DATA KETERANGAN DIS 97 Pemantauan berdasarkan jadual yang telah dibuat oleh Pihak Solid Waste Corporation (SWCorp) dan Southern Waste Management Sdn Bhd (SWM) di kawasan yang telah ditetapkan. 100 Sebanyak 130 tindakan telah dilaksanakan.

[close]

p. 7

BAHAGIAN PELESENAN BIL OBJEKTIF PERATUS (%) JUL OGS SEP OKT NOV DIS 1 Notis pemberitahuan lesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% dikeluarkan tidak lewat 3 bulan sebelum tamat tempoh sah laku lesen 2 Kelulusan permohonan lesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% yang telah lengkap dalam tempoh 1 jam DATA KETERANGAN Bagi tempoh Julai hingga Dis, semua notis dikeluarkan mengikut tempoh seperti berikut : Kilang/gudang = 10 Pelbagai = 76 Restoran = 24 Kebayan = 9 Kantin = 18 Pasar Malam = 12 Penjaja Kenderaan = 0 Penjaja Sementara = 0 Anjing = 0 Iklan = 1 Sebanyak 150 lesen baru telah diluluskan dalam tempoh 1 jam.

[close]

p. 8

BAHAGIAN BAHAGIAN ALAM SEKITAR BIL OBJEKTIF PERATUS (%) JUL OGS SEP OKT NOV 1 Melakukan ‘sampling’ ke atas 100% 100% 100% 100% 100% 20 batang sungai di kawasan Pasir Gudang sekurangkurangnya sebulan sekali. DIS 100% DATA KETERANGAN Sebanyak 20 batang sungai dilakukan persampelan. 2 Melakukan pengawasan udara 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bacaan didapati mengikut menggunakan alat HVS PM-10 piawai yang ditetapkan iaitu di bumbung KPBPG sekurang- dibawah 50mg kurangnya 5 kali sebulan. 3 Membuat program 100% 100% 100% 100% 100% 100% EM telah diletakkan di kolam pencambahan EM dan Tapak Pelupusan Sampah, sekurang-kurangnya 50% EM Tanjung Langsat. tersebut boleh digunakan. 4 Memastikan pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemeriksaan ke atas 42/42 kilang-kilang yang berisiko buah kilang berisiko tinggi tinggi dijalankan sekurang- telah dijalankan. kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan.

[close]

p. 9

BAHAGIAN BAHAGIAN ALAM SEKITAR BIL OBJEKTIF PERATUS (%) JUL OGS SEP OKT NOV DIS 5 Membuat rondaan di kawasan 100% 100% 100% 100% 100% 100% kilang untuk pemantauan pencemaran air dan udara waktu siang dan malam. DATA KETERANGAN Rondaan telah dilakukan dan mengikut jadual. 6 Memastikan program-program - - - - 100% - seminar alam sekitar dan keselamatan industri dilaksanakan. Seminar Alam Sekitar 2015 telah diadakan pada 30 November 2015

[close]

p. 10

BAHAGIAN KESIHATAN BIL OBJEKTIF PERATUS (%) DATA KETERANGAN JUL OGS SEP OKT NOV DIS 1 Memastikan penyemburan 100 100 100 100 100 100 331 penyemburan kabus telah kabus dilakukan dalam tempoh dilakukan. 48 jam dari jadual yang ditentukan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru. 2 Mengadakan penerangan 100 100 100 100 100 100 Sepanjang Julai-Disember, tentang kaedah penggredan sebanyak 5 kali sesi premis makanan dan tandas penerangan telah awam kepada pelesen sekurang- dilaksanakan : kurangnya 3 kali setahun. • 25/08/2015 • 22/09/2015 • 26/10/2015 • 24/11/2015 • 22/12/2015 3 Mengadakan pemeriksaan - terhadap hotel dan restoran kelas 1, 4 bulan sekali. Sekurang-kurangnya 50% daripada hotel dan restoran kelas 1 mencapai tidak kurang 90% markah penggredan. 100 - 100 100 - Jumlah Restoran kelas 1 = 17 premis Jumlah premis yang mendapat markah tidak kurang dari 90%= 12 premis

[close]

p. 11

BAHAGIAN KESIHATAN BIL OBJEKTIF PERATUS (%) DATA KETERANGAN JUL OGS SEP OKT NOV DIS 4 Mengadakan lawatan ke semua - - - 100 100 100 Penggredan fasa 2 dijalankan tandas awam sebanyak 2 kali bermula Oktober – Disember 2015 dalam masa setahun dan 5% daripadanya mencapai 4 & 5 bintang.

[close]

p. 12

BAHAGIAN LANDSKAP BIL OBJEKTIF 1 Prestasi kerja penyelenggaraan landskap dengan sasaran 90% perlaksanaan kerja. PERATUS (%)/JUMLAH JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN 90 94 97 97 97 96 Prestasi kerja bagi Julai – Disember adalah 95%. 2 Program tanaman pokok 140 363 171 1240 2918 509 Jumlah tanaman pokok bagi Julai teduhan dengan sasaran 9000 – Disember adalah 5,341 pokok. pokok setahun. 3 Tindakan pemeriksaan ke atas 100 100 100 100 100 100 Pemeriksaan ke atas 83 taman kerosakan taman permainan permainan. kanak-kanak sebulan sekali. 4 Tindakan Pembaikan Kecil 100 100 100 100 100 100 Pembaikan kecil dilaksanakan dilaksanakan selewat- bagi 77 taman permainan kanak- lewatnya sebulan dari tarikh kanak. aduan / penemuan.

[close]

p. 13

BAHAGIAN LANDSKAP BIL OBJEKTIF PERATUS (%)/JUMLAH JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN 5 Tindakan Pembaikan Utama - - - 100 - - 1. Kerja-Kerja Pembekalan Dan dilaksanakan setahun sekali. Pemasangan Peralatan Gantian Taman Permainan Kanak-Kanak Di Seluruh Kawasan Zon A Dan B Pasir Gudang, Johor - - - 100 - - 2. Kerja-Kerja Pembekalan Dan Pemasangan Peralatan Gantian Taman Permainan Kanak-Kanak Di Seluruh Kawasan Zon C Dan D Pasir Gudang, Johor 6 Melaksanakan sekurang- 18.39 34.72 56.25 63.5 70.01 80 1. Naik Taraf Kawasan Tarikan kurangnya 5 projek Pelancongan Di Bukit pengindahan dan Layang-layang Di Taman pembangunan landskap. Bandar. - - - - - 100 2. Kerja-kerja Merekabentuk Dan Membina Laman Antara PBT Johor Di Taman Botani Johor - - - - - 30 3. Membina Pondok Pengawal Keselamatan Di Laman Rekreasi Sungai Buluh, Pasir Gudang, Johor

[close]

p. 14

BAHAGIAN LANDSKAP BIL OBJEKTIF PERATUS (%)/JUMLAH JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN - - - - - 100 4. Kerja-kerja membekal dan memasang peralatan permainan kanak-kanak bersepadu di Fasa 1 - - - - - 100 5. Kerja-kerja membekal dan memasang peralatan permainan kanak-kanak bersepadu di Fasa 2 - 30 47 62 85 93 6. Kerja-Kerja Memasang Dan Menyiapkan Lantai Concrete Imprint, Lantai Getah, Pemasangan Alat Permainan Kanak-Kanak Dan Menggantikan Alat Permainan Kanak-Kanak Di Jalan Cendana 8, Jalan Sekuntum 10 Dan Jalan Sekuntum 16 Majlis Perbandaran Pasir Gudang - - - - - - 7. Kerja-kerja menaiktaraf landskap di Tasik Teratai Kecil, Taman Bandar, Pasir Gudang

[close]

p. 15

BAHAGIAN LANDSKAP BIL OBJEKTIF PERATUS (%)/JUMLAH JUL OGS SEP OKT NOV DIS DATA KETERANGAN 7 Pemajuan pelan kelulusan ke 6 1 2 - 6 3 Jumlah pemajuan pelan kelulusan OSC, sebanyak 95% bagi Julai – Disember adalah 18. permohonan diselesaikan dalam tempoh 2 minggu. 8 100% permohonan 10 tempahan hiasan dilaksanakan mengikut jadual. 14 8 14 30 20 Jumlah permohonan tempahan hiasan bagi Julai – Disember adalah 96. 9 Memastikan pertandingan landskap diadakan setahun sekali. - 100 100 100 100 Dilaksanakan pada bulan September – Disember 2015. 10 Memastikan jalinan kerjasama dengan pihak luar berhubung landskap dan mencapai standard kebangsaan. - - 100 100 100 100 Kerjasama dengan pihak UPM bagi Program Pertanian Bandaran. 11 Penambahan sekurang- - - - 100 100 100 Pembinaan Taman Komuniti kurangnya 1 Taman Komuniti Serangkai, Taman Bukit Dahlia. setiap tahun.

[close]

Comments

no comments yet