Afrika Gazetesi 2-07-2011

 

Embed or link this publication

Description

Afrika Gazetesi 2-07-2011

Popular Pages


p. 1

Þu iþe bakýn güneyde de verimli olmayan kÝt ler kapatýlýyor maaþlar donduruluyor memur sayýsý ile ek mesailer kýsýlýyor acaba onlar da bizim gibi analarýnýn hastalýðýna mý yakalandý ÝcazetsÝz gÜnlÜk gazete tarÝh 2 temmuz 2011 cumartesi yil 10 sayi 3480 fÝyati 2 tl kdv dahil Þener levent senerlevent@yahoo.com açý saverÝadÝs l 2 sayfada Ýþgal altýnda ÝcazetsÝz yazýlar Ýhanete devam ali osman maÇta ÞÝke var yenmezler bÝzÝ erdoðan baybars doÐudan batiya maÐusa dan lefke ye 2 yalçýn okut sert kayaya çarptý dolgun dalgýçoðlu mor kadinlar mehmet levent 1 milyon 100 bin euro n avukatlýðýný ahilleas dimitriadesin yaptýðý saveriadis taþýnmaz mal komisyonuna hiçbir baþvuruda bulunmadý ve güneydeki türk malý ile takas için evkafýn kendisine yaptýðý teklifi de reddetti n kýbrýsta ilk özel eðitim merkezi olan casa kolejini bugünkü daÜnün yerinde kurmuþ olan saveriadis 1974te güneye göç etmek zorunda kalýnca casayý orada yeniden faaliyete geçirdi halen iki özel üniversite ile casanýn sahibi saveriadis ayný zamanda kýbrýs göçmen Ýþadamlarý derneði baþkaný Þener levent yazýyor 2 sayfada aÇi sütununda daÜnün ilk binasý ile arazisinin sahibi kýbrýslý rum iþadamý hristos saveriadis gazetemizi ziyaret ederek açýklamalar yaptý aÝhmde türkiye aleyhinde açtýðý tazminat davasýný kazanan saveriadis ödeme süresinin dolmasýna 10 gün kaldýðýný söyledi aÝhmdeki dava 26 ekim 2010da sonuçlandý türkiyenin yaptýðý itirazlarýn tümü de 11 nisan 2011de reddedildi mahkeme ödeme için türkiyeye üç aylýk süre tanýdý 11 temmuza kadar ödenmezse bu miktara gecikme faizleri de eklenecek dr küçükün kýzý pembe turgudu kaybettik yakalandýðý amansýz hastalýktan kurtulamayan pembe turgud dün vefat etti cenazesi bugün topraða verilecek n 3 sayfada arif h.tahsin yazýyor hem prof hem tükrükçü n2 sayfada

[close]

p. 2

anÝ ÖlÜm aydýnköy de önceki gün sabahýn erken saatlerinde 67 yaþýndaki yýlmaz gökçen e kaldýðý bahçe evinde öldü polis basýn subaylýðý açýklamasýna göre gökçen in doktor tarafýndan yapýlan kontrolünde ölüm sebebinin ani kalp durmasý sonucu olduðu tespit edildi olaylar ve gerçekler arif hasan tahsin hem prof hem tÜkrÜkÇÜ gerçekleþtirmek üzere getirilen türkiyeli nüfusla yerli nüfusu veya bazýlarýnýn dediði gibi 1571 de gelenlerle 1974 de getirilen nüfusu bir kaynaþtýrma numarasýdýr bu kýbrýslý sinsin otursun yerine ve baþýna getirilenleri sineye çeksin türkiye ile 1959 da yaptýðý ve 1974 de türkiye nin çiðnediði anlaþmalardan türkiye nin gasp ettiði kýbrýslýlara ait tüm haklarýndan kýbrýslý Ýngiltere amerika nato leyhine feragat etsin bu konu üzerinde belli ki gene duracaðýz henüz yerimiz varken bir meseleye açýklýk getirmek lazýmdýr bir kere 1571 den sonra kýbrýs a anadolu dan sürgün edilenler kendilerine atatürk e kadar biz türküz demeyen oðuz boylarýndandý ve alevi idiler o nedenle yavuz sultan selim le beraber bunlar katledilmeðe baþlandýlar osmanlý döneminde ayný þekilde oðuz boylarý selçuklular döneminde da tarihin büyük katliamlarýndan birisi ile yüzleþtiler karþýlarýnda yabancý paralý askerler vardý her neysa 1571 den sonra kýbrýs a sürgün edilen oðuz boylarýna mensup aleviler vardýr kalanlar celali isyanlarýný çýkaranlardýr bir de kýbrýs a yerleþmek üzere býrakýlan yeniçeri askerleri vardýr 2 bin kadar türklükle alakasý olmayan bilineceði gibi kýbrýs ta 1789 a kadar kimse ben yunanlýyým demedi müslümanlar lozan anlaþmasýna kadar biz türküz demedi netice genelde 1974 den sonra kýbrýs a gelenlerin aleviler hariç 1571 de sürgün edilenlerle hiçbir kan baðlarý yoktur 1974 müdahalesi ile gelenlerin büyük çoðunluðu sun-i dir yani 1571 de kýbrýs a sürgün edilenler anadolu da 1974 de gelenlerin dedeleri tarafýndan sürekli olarak katledilen oðuz boylarýdýr ancak þunu da söyleyelim yapýlan laboratuvar çalýþmalarý sonucunda anlaþýlmýþtýr ki kýbrýslýlarýn genetik yapýsý kendine özgüdür yunanlýlarla ve türklerle bir uyum yoktur ama buradaki en önemli sorun bu da deðildir en önemlisi þudur cebren ve hile ile türkiye tarafýndan esir alýnmamýzdýr sevgili prof sana tükrükçülüðü yakýþtýrmadým vazgeç Þener levent senerlevent@yahoo.com açý ev aÇma olayina ÝlÝÞkÝn gelÝÞme polis basýn subaylýðý nýn geçtiðimiz nisan ayýndaki bülteninde yer alan girne de rifat Þener e ait ikametgahta yapýlan hýrsýzlýk ve kasti hasar olayýna iliþkin 2 kiþi tutuklandý olayda muhtelif ziynet eþyalarý 1 adet video kamera 1 adet dizüstü bilgisayar 1 adet play station 3 1 adet bmw x5 marka arabaya ait kontak anahtarý 4 adet kol saati ve 1 adet cep telefonu çalýnmýþtý polisin olaya iliþkin soruþturmasý sonucunda s.k e 39 ve j.b e 35 tutuklandý zanlýlarýn sorgulamalarýnda 6 9 haziran tarihleri arasýnda Çatalköy de hüseyin ercantan ýn sorumluluðunda bulunan ikametgahtan 1 adet hava tüfeði ve gaz tüpü ile el çantasýný 14 15 haziran tarihleri arasýnda yine Çatalköy de ayhan erciyas a ait ikametgahtan muhtelif ziynet eþyalarý 1 adet ipad 1 adet dizüstü bilgisayar ve þarj cihazýný da çaldýklarý tespit edildi Çalýnan ziynet eþyalarý 1 adet gazlý hava tüfeði 1 adet erkek kol saati ve 1 adet güneþ gözlüðü kalmakta olduklarý ikametgahta bulunarak emare olarak alýndý hirsizlik gazimaðusa da önceki gün saat 09.30 sýralarýnda bir iþyerine giden s.h e 21 iþyerinden yazar kasa çekmecesinde muhafaza edilen 10 tl nakit para ile vitrinde bulunan 1 adet cep telefonunu çalarak oradan ayrýldý olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine adý edilen tespit edilerek tutuklandý baz Ýstasyonu nun kablolarini Çaldilar demirhan köyünde daðyolu Çemberi yakýnlarýnda muhtemelen 9 mayýs 29 haziran tarihleri arasýnda bir gsm þirketine ait baz istasyonunun 70 metrelik topraklama kablosu meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan kesilerek çalýndý polis olayý soruþturuyor 30 haziran 2011 perþembe günü türkiye gazetelerinden milliyet gazetesinde kadri gürsel in köþe yazýsýnýn baþlýðý þöyle idi kuzey kýbrýs taki çoklu türk sorunu girne de ekopolitik adlý bir örgütün düzenlediði ve kuzey kýbrýs ta yaþayan türkçe konuþan ve/veya müslüman olan kýbrýslýlarla 1974 den sonra türkiye den özellikle Ýngiltere nin amerika tarafýndan da desteklenen kýbrýs ýn kuzeyi nde geçmiþi olan toplumu yok edip yerine geçmiþi olmayan bir toplum yaratma politikasýnýn bir gereði olarak taþýnan türkiyeli nüfusun sorunlarýný konu alan bir toplantý yapýlmýþ toplantýnýn adý gizli kuþatýlmýþlýk idi kadri gürsel in yazýsýndan anladýðým o ki kendisi de andýðý bu toplantýya türkiye den katýlan gözlemciler arasýndaydý yazýnýn konusu bu güzel bir yazý okumanýzý tavsiye ederim devam edeceðini yazdý bu sütunda yazýlanlarý izleyenler bu konunun üzerinde bir süre önce durduðumuzu anýmsayabilirler ama o birkaç yýl önce ayný amaçla düzenlenen birinci toplantýydý kadri gürsel in yazýsýna konu ettiði birkaç gün önce girne de gerçekleþtirilmiþtir yazýsýndan anlaþýlan o Ýki toplantýda da baþ rolde oynatýlan aslen memleketlimiz olan amerikan yurttaþý ve profesörü psikiyatrist vamýk volkan dýr anladýðým o ki vamýk volkan uzlaþmazlýklarda amerika nýn çýkarlarý gereði kazýklanan toplumlarý psiko terapi yöntemi ile koyunlaþtýrmak ve haklarýndan vazgeçtirmek görevi ile görevlendirilen bir amerikan misyoneridir yani örneðin bir kýz ya da oðlan çocuðuna tecavüz edilmiþ tecavüze uðrayan gizlemezse ne olacak bir psikiyatriste götürülecek ve psikoterapi yoluyla kendinde olayýn yarattýðý þoktan kurtulmaya ruhunda olayýn yarattýðý yaralarýn silinmesine ve hiçbirþey olmamýþ gibi yaþamýný sürdürmesine yardýmcý olunacaktýr bizim prof vamýk volkan ve toplantýyý düzenleyenlerin görevi da bu türkiye den Ýngiliz ve amerikan politikasýný saverÝadÝs kendisiyle iligli yayýnýmýzdan sonra hristos saveriadis le tanýþtýk Önce güneyden telefonla aradý bizi sonra da gazetemizi ziyaret etti biz de böylelikle doðrudan ondan öðrenme fýrsatý bulduk herþeyi saveriadis daÜ nün sahibi yani arazinin ve ilk binanýn sahibi peristeronalý olan saveriadis in kapalý maraþ ta da mallarý var avrupa Ýnsan haklarý mahkemesi nde dava açmýþ türkiye aleyhine tüm bunlar için hem daÜ arazisini hem de maraþ taki mallarýný kapsayan bir dava ve kazanmýþ da bu davayý mahkeme 26 ekim 2010 da sonuçlanmýþ türkiye tazminat ödemeye mahkûm edilmiþ saveriadis e 1 milyon 100 bin euro yalnýz daÜ deki mal için maraþ taki mallar bunun dýþýnda saveriadis Þimdilik o kalsýn demiþ türkiye birkaç kez itirazda bulunmuþ bu karara ancak mahkeme reddetmiþ tüm itirazlarý ve son kararýný da 11 nisan 2011 de vermiþ bu tarihten itibaren tazminatý ödemesi için üç ay süre tanýnmýþ türkiye ye 11 temmuz a kadar yani Ödemezse gecikme faizleri eklenecek buna 1 milyon 100 bin euro yalnýz kullaným parasý mal yine saveriadis in olarak kalýyor tazminatýn ödenmesi için öngörülen süre doluyor on gün kaldý saveriadis çok renkli bir kiþilik bir zamanlar daÜ nün yerinde olan kendi casa koleji nin tarihçesini de anlattý bize kýbrýs ta açýlan ilk özel eðitim merkezi imiþ ve türk öðrencileri de varmýþ okulun 1961 de kurmuþ bu okulu Þimdi 50 yýlýný kutluyor yani kutluyor diyoruz çünkü casa koleji faaliyetini güneyde sürdürüyor þimdi bin öðrencisiyle saveriadis 1974 te herþeyini kaybedince pes etmemiþ güneyde devam etmiþ yoluna casa nýn dýþýnda iki de özel üniversiteye sahip bugün varna free university ve varna medical university bulgaristan Üniversitesi ne baðlýymýþ bu üniversiteler oradaki müfredatý uyguluyorlarmýþ ancak sahibi kendisi saveriadis ayný zamanda kýbrýs göçmen Ýþadamlarý derneði baþkaný geçmiþte gazetecilik de yapmýþ 70 li yýllarda haftalýk elefterodis ile günlük dilini gazetelerini çýkarmýþ dilini akþam gazetesiymiþ makarios un muhaliflerinden olan günlük patriada gazetesini de satýn almýþ sonra yakýn geçmiþimize kadar bir de sfera isimli radyosu varmýþ ancak þimdi tüm bunlarý elden çýkarmýþ ve politikadan elini eteðini çekmiþ durumda -babamýn peristerona da bir kahvesi vardý papazla hoca içki içerdi orda hoca gizli gizli içerdi diyor kýbrýs ýn eski günlerini özlüyor Çok ilginç bir olay anlattý türk tarafý daÜ nün ilk adýmý olarak yüksek teknoloji enstitüsü nü kurduðu zaman bu enstitünün bir resmi ile bir posta pulu çýkarmýþ saveriadis -o pullardan bir tane de ben aldým diyor 300 kýbrýs lirasý na bir pula bu kadar para ama bakýn ne iþe yaramýþ tüm yazýþma kaðýtlarýnda hep o pulu kullanmýþ o günden sonra altýna da þunu yazmýþ -bu bina benim türk askeri benden zorla aldý hiçbir zaman taþýnmaz mal komisyonu na baþvurmamýþ saveriadis kuzeyde ancak türkiye nin aÝhm deki itirazlarý sürerken kendisine güneydeki türk mallarýndan birþeyler vermek için teklifte bulunmuþ bazý evkaf yetkilileri reddetmiþ bu teklifleri komisyona hiç baþvurmadýðýnýn özellikle altýnýn çizilmesini istedi gazetemizde ben de altýný çiziyorum iþte ve saveriadis e hakkýný almasýný diliyorum tüm göçmenlere dilediðim gibi emanetÇÝ tarafindan hirsizlik lefkoþa da 26 haziran da saat 11.00 sýralarýnda baþ harfleri Ý.k e 38 olarak açýklanan þahýs kendisine bozdurmasý için verilen 4 bin tl meblaðlý çeki aldý ancak geri getirmedi olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu þahýs aranýyor Çiziktirdi ÝlaÇ ve eczacilik yasasi na aykiri hareket gazimaðusa da 30 haziran da saat 10.30 da bir benzin istasyonunda polis tarafýndan yapýlan kontrolde iþ yerinde çalýþan s.m nin e 40 iþyerinde masa çekmecesinde toplam 7 adet cinsel gücü artýrýcý jel ve 24 adet viagra hap tespit edilerek emare olarak alýndý söz konusu þahýs tutuklanýrken olayla ilgili soruþturma sürüyor.

[close]

p. 3

afrÝka dan mektup ÝcazetsÝz gÜnlÜk gazete sicak hava etkÝlÝ olacak meteoroloji dairesi nin tahminlerine göre kktc 2 8 temmuz tarihleri arasýnda sýcak hava akýmlarý ve alçak basýncýn etkisinde olacak meteoroloji dairesi açýklamasýna göre 2 7 temmuz arasýnda hava açýk geçecek 8 temmuz da ise hava açýk ve az bulutlu geçecek en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde 35 37 derece sahillerde 32 34 derece dolaylarýnda seyredecek beyazit adalier e geÇmÝÞ olsun karpaz daki vatandaþlarýmýzdan gazetemiz afrika ya telefon yaðdý dün ve önceki gün tanýdýk sesler bazýlarý daha önce de gazetemizle temas kurmuþlar haber bildirmiþler bize bildirdikleri haberlerde de yanýlmamýþlar hiç adýný açýklayan da var açýklamayan da bu memlekette egemen güçlerin topluma saldýklarý korkular geçmemiþ daha rejim sahipleri de hep güçlüden yana olduklarýna göre adýný açýklamayanlara hak vermemek mümkün mü korumasýz hissediyorlar kendilerini bakýn ercan daki vip te çalýþan dürüst polis memurunun baþýna neler gelmiþ adamý süründürecekler haberi bize veren o deðil oysa baþka birisi ama onu yalnýz gazeteye haber ulaþtýrmakla deðil elçilik müsteþarýnýn bavulunu açmakta ýsrar ettiði için suçluyorlar asýl suçlama da zaten bu ya ancak haberi gazetemize ulaþtýrýp ulaþtýrmadýðý da araþtýrýlýyor bu arada neyse dönelim karpazlý yurttaþlarýmýzýn telefonlarýna konu ne mehmetçik belediye baþkaný beyazýt adalýer kaya artemis oteli nin adamlarý tarafýndan dövülmüþ ve hastanelik edilmiþ diyorlar Çok ciddi bir iddia eðer bir belediye baþkanýmýz da bir otel korumalarý tarafýndan dövülürse vay halimize araþtýrdýk konuyu adalýer in eþiyle de konuþtuk eþinin halen lefkoþa devlet hastanesi nde tedavi görmekte olduðunu doðruladý o da ancak herhangi bir darptan dolayý deðil tansiyondan dolayý hastanedeymiþ sinirlenmiþ ve fýrlamýþ tansiyonu tedavisi ile ilgilenen doktora sorduk o da tansiyon olduðunu söyledi herhangi bir darp izine rastlamamýþ hastada bir felç durumu ile karþýlaþmamak için gözetim altýnda tutuyorlarmýþ onu konuyu biraz daha araþtýrýnca ortaya þu çýktý kaya artemis otel sahipleri ile tartýþma çýkmýþ adalýer arasýnda otel belediye sýnýrlarý içindeki araziyi kendine yontmaya ve tellemeye kalkýþýnca adalýer müdahale etmiþ duruma bu tartýþma sýrasýnda otel korumalarý tarafýndan itilip kakýlmýþ Çok sinirlenmiþ bu tartýþmada ve tansiyonu fýrlamýþ umarýz konu ile ilgili taraflar ve polis açýklama yaparlar bu konuda ve kamuoyunda beliren soru iþaretlerini aydýnlýða kavuþtururlar artemis otel ile ilgili bir süre önce baþka yayýnlarýmýz da oldu Çelik puro makasý ile parmaklarý kesilmek istenen bir vatandaþýmýzýn hikayesini anlattýk bu sütunlarda ama polis gýk demedi bu kez olsun basýna ve halka saygýda kusur etmezler belki dr fazil kÜÇÜk Ün kizi pembe turgud vefat ettÝ dr fazýl küçük ün kýzý pembe turgud dün vefat etti ailesinden alýnan bilgiye göre yakalandýðý amansýz hastalýktan kurtulamayarak dün saat 15.00 te vefat eden pembe turgud bir kýz çocuk ve iki torun sahibiydi 9 ekim 1946 doðumlu olan pembe turgud kktc nin eski bürokratlarýndan ve ilk ankara büyükelçisi olan peker turgud ile evliydi turgud un cenazesi bugün lefkoþa Ýsmail safa camii nde kýlýnacak öðle namazýnýn ardýndan yapýlacak törenden sonra lefkoþa mezarlýðý nda topraða verilecek ktto dan daÜ aÇiklamasi kamu vÝcdani yaralandi kýbrýs türk ticaret odasý ktto doðu akdeniz Üniversitesi ne baðlý doðu akdeniz Ýlkokulu ile doðu akdeniz koleji nin ihaleye çýkýlmadan iþletme ortaklýðý yöntemi ile iþletilmesinin devredilmesini doðru bulmadýðýný belirterek bu sürecin kamu vicdanýný yaraladýðýný savundu ktto özelleþtirme yapýlýrken kamuya ait kuruluþlarýn özele devrinde çok deðiþik yöntemler izlenebileceðini belirterek bu süreçte adil ve þeffaf olunmasýnýn önemine deðindi ktto özelleþtirme uygulamalarýnýn hiçbir tartýþmaya meydan vermeyecek þekilde ihaleye çýkýlarak þeffaf rekabetçi ve adil olacak þekilde gerçekleþmesi için gerekli koþullarýn saðlanmasý gerektiðini belirtti açýklamada ktto nun özelleþtirmeye karþý olmadýðý da kaydedilerek özelleþtirme süreçlerinin þeffaf ve adil yapýlmasý sonucunda ekonomik büyümeyi hýzlandýrmasýný ve toplumun refahýný artýrmasýný kaynaklarýn daha etkin ve verimli kullanýlmasýný saðlayacaðý belirtildi ktÖs ten aÖa yÖnetÝmÝne tepkÝ taþýnmaz mal komisyonu küçük e bilgi verdi ceza vermek yerÝne ÝstÝfa edÝn kýbrýs türk Öðretmenler sendikasý ktÖs ülkenin hakkýný arayan toplumsal sorunlara sahip çýkan öðretmenlere ihtiyaç duyduðunu ifade ederek göç yasasý na karþý tepki gösteren atatürk Öðretmen akademisi aÖa öðrencilerine kýnama cezasý veren okul yönetimine tepki gösterdi elcil þöyle dedi adamýzýn kuzeyinde türkiye tarafýndan kurdurulan ayrýlýkçý siyasi rejim baskýlarýný çok yönlü olarak sürdürmektedir ekonomik gerileme ve dünya ekonomik krizi bahane edilerek kýbrýslý türkler i adadan kaçýrmaya yönelik ekonomik ve siyasi sömürü paketleri toplumumuza dayatýlmaktadýr Ýþbirlikçi ubp hükümeti göç yasasý denilen kamu görevlilerinin maaþ ve Ücretlerini düzenlenmesi yasasý ný geçirerek yeni göreve girecek olan gençlerin maaþlarýný %40 oranýnda düþürmesi ile ilgili olarak aÖa Öðretim üyeleri ile birlikte aylardan beri eylemler ortaya koymaktayýz bu eylemlerde atatürk Öðretmen akademisinde görev yapan öðretmenler de hep önde yeraldý Çalýþanlarýn haklarýný elde etmek ve korumakla ilgili demokratik haklarýný kullanarak eylem yapmasý insanlarýn baskýya boyun eðmeden onurlu bir duruþla mücadele etmesi insanlýk onuruna yakýþandýr onur mücadelesinde öðretmenler hep ön saflarda olmuþlardýr atatürk Öðretmen akademisi toplumsal varoluþ mücadelesinde en önde yeralan þahsiyetleri yetiþtiren bir okulumuzdur Öðretmenin görevi tahta baþýnda ve sýnýfta ders vermekle sýnýrlý deðildir bu gerçeklerden hareketle atatürk Öðretmen akademisi nde yetiþen gençlerin toplumsal mücadelede örnek olmalarý ve hak mücadelesi için uðraþ vermeleri herkes açýsýndan da bir övünç kaynaðý olmalýdýr gelinen durum itibarý ile rejimin dayatmalarýný reddeden ve eylem yaparak haklarýný arayan genç öðretmen adaylarýnýn disiplin kuruluna sevkedilerek cezalandýrýlmalarý anlayýþý demokratik özgürlükçü eðitim anlayýþýný baltalamýþtýr aÖa yönetim kurulu aÖa baþkanlýðý ve aÖa disiplin kurulu üyelerinin bu cezaya ortak olarak ayrýlýkçý rejime alet olmuþtur Öðretmen adaylarýna örnek olma yerine baskýcý bir anlayýþla edilgen öðretmenler yaratacak olan bir dayatmayý öðretim üyelerinin uygun görmeleri kabul edilemez bir anlayýþtýr atatürk ün dediði gibi fikri hür vicdaný hür bireyler yaratmak baský ile olmaz aÖa yönetim kurulu üyeliði aÖa baþkanlýðý ve disiplin kurulu üyeliði herkese layýk görülebilir ve yönetmelikler de disiplin cezasý vermeye uygun olabilir fakat herkesin de iyi bildiði gibi yasalarý tüzükleri ve yönetmelikleri yapanlar insanlardýr ve bazen yasal olan meþru deðildir bu yanlýþ uygulamaya ortak olma yerine aÖa baþkanlýðý ve disiplin kurulu üyeliðinden istifanýn da bir erdem olduðunu hatýrlatýr ülkemizin hakkýný arayan toplumsal sorunlara sahip çýkan öðretmenlere ihtiyacý olduðunu saygýlarýmýzla tüm kamuoyuna bildiririz bugüne dek 60 milyon sterlin tazminat ödendi baþbakan Ýrsen küçük taþýnmaz mal komisyonu üyelerini kabul etti küçük ün güngör günkan baþkanlýðýndaki heyetle yaptýðý görüþme saat 10:15 te baþladý taþýnmaz mal komisyonu avrupa Ýnsan haklarý mahkemesi nin xenides-arestis türkiye davasýnda vermiþ olduðu hükümler uyarýnca kuzey kýbrýs ta bulunan mallarla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluþturma amacýyla kurulmuþtu taþýnmaz mal komisyonu 17 mart 2006 tarihinden beri faaliyetlerini sürdürüyor dün itibariyle komisyona yapýlan toplam baþvuru sayýsý 382 ye ulaþtý bunlardan 177 tanesi dostane çözüm yoluyla ve 7 tanesi de duruþma yoluyla sonuçlandýrýldý komisyon þu ana kadar baþvuranlara mallarýnýn bedeli olarak 59 milyon 895 bin 440 sterlin tazminat ödedi bir baþvuru için iade iki baþvuru için takas ve tazminat beþ baþvuru için de iade ve tazminat kararý verdi.bir baþvuru için çözümden sonra iade ve bir baþvuruda da kýsmi iade doðrultusunda karar üretti 60 mÝlyon sterlÝn tatar erdoÐan in arkasinda Ýstanbul da bulunan maliye bakaný ersin tatar 9.uluslararasý türkçe olimpiyatlarý nýn kapanýþ törenine katýldý bakanlýktan verilen bilgiye göre tc baþbakaný erdoðan ýn da katýlýp konuþma yaptýðý etkinlik önceki akþam sinan erdem spor salonu nda yer aldý.

[close]

p. 4

aya l a k Ýl a dÝrÝf görüp halkýn halini sürüklenen yokoluþtan Çekilin izzet-i ikbal ile dianellos tan utanýr insan olan ankara ya uþaklýktan sine-i millet bin kere evlâdýr o koltuktan kalay tbmm baÞkanliÐi na ÇÝÇek yaraÞir akp gerçekten tam isabet kaydetmiþ cemil Çiçek i tbmm baþkanlýðýna aday göstermekle böyle meclise böyle Çiçek yaraþýr bundan iyisi can saðlýðý da kýbrýs Ýþlerinden de sorumlu olan cemil Çiçek herhalde bu durumda bize bakamayacak büyük eksiklik eh artýk bunu da muhterem kktc hükümeti düþünsün kýbrýs Ýþlerine bu kadar güzel bakan böyle bir Çiçek ten mahrum kalmak özellikle Ýrsen bey için hiç kolay olmayacak ama doðruya doðru tbmm nin son fotoðrafýnda cemil Çiçek de çok fotojenik duracak kalaycý ali osman p eriyodik aliosmanus@yahoo.com sessizliðin sesi mehmet levent mlevent10@yahoo.com.tr Ýhanete devam daÜ deki eylemlerin filmlerini izledim bir süre o filmlerde kýrmýzý tiþört giyen bir sivilin koray arkadaþýmýza saldýrdýðýný gördüm sivil polis falan sandým evrim polis deðil bir ctp lidir dedi koray a neden saldýrdýðýný merak ettim meðer daÜ deki mitingte kalabalýk Ýþgale hayýr sermayeye hayýr ubp ye hayýr diye slogan atarken koray baþdoðrultmacý bunlara ilaveten ctp ye de hayýr diye baðýrmýþ kýrmýzý tiþörtlü þahsýn saldýrganlýðý bundanmýþ ctp ye birçoklarý gibi toz kondurtmayanlardan tam bir mürit partiyi ele geçirenleri eleþtirmek hadlerine bile deðil Çünkü bir dönemlik hükümetçilikleri sýrasýnda ubp lilerden beþ beter ettiler memleketin ahvalini yapýlan yolsuzluklarýn partizanlýklarýn ubp yi aratmayacak durumda olduðunu sanýrým artýk kimse inkar etmiyor edemiyor bu yazýnýn konusu ubp ile ctp nin ankara nýn kumandasý altýnda yaptýklarý ahlaksýzlýklarýn ortalamasýný bulmak deðildir ctp nin hala ankara ya hizmete hazýr olduðunun iþaretini toplumun gözüne sokabilmektir talat ýn türkiye deki seçimler sýrasýnda verdiði demeci hatýrladýnýz mý bilmem ben türkiye de oy kullansaydým oyumu akp ye verirdim demiþti akp insanlýk anýtýna tahammül edemeyen kitabý yayýnlanmayan yazarlarý bile tutuklayýp hapse gönderen kilolarca eroinle yakalanan akp lilerin yakýnlarýný içici sýfatýyla serbest býraktýran fethullah adýný eleþtirmek için aðzýna alan herkesi bir punduna getirip hücrelere týktýran þeriat yanlýsý kiþilerden oluþan bir parti bu kadar deðil akp nin yaptýklarý bunlar devede kulak kýbrýs ta önce ctp ye koltuk veren ardýndan onu götürüp ubp yi getiren kimdi kktc ye gelip kapý kapý dolaþarak talat ve ctp yi tumba götürenler akp li yetkililer deðil miydi tüm partiler en baþta ctp ve ubp ankara nýn ellerinin burada siyasal ve ekonik arenanýn içerisinde karýþtýrýcý olarak bulunduðunu çok iyi bilirler asým akansoy ctp nin yeni genel sekreteri memleketimizin bu yarýsýnda yaþanan olaylarýn sorumlusu olarak ubp yi göstermekte bu toplumu yanýltmaya yönelik bir harekettir Ýhanettir en basitiyle söyleyecek olursak mahkemelerde yargýlandýðýmýz davalarda bize yapýlan suçlamalardan bir tanesi tc ile kktc arasýný açmak oldu hep asým akansoy da yaptýðý basýn açýklamasýnda bakýn ne diyor ubp nin politikasý kýbrýslýtürklerle türkiye nin arasýný açmaktadýr evet aynen böyle hedef kitle kimdir burada kktc ye yerleþtirilen tc liler baþka hükümet ettikleri dönemde nemalananlar ve de tabii ki ankara bu açýklamalarý yapan talat ýn eski prenslerinden ctp nin altýn çocuðu asým cýk emin olun kendini rüyasýnda ankara nýn koltuðunda emir eri onlar bakan derler olarak görüyor ubp iþbirlikçidir kuruluþ amacý ankara ya hizmettir kurtulmak gerek ama kurtulunmasý gerekenler içinde ctp birinci önceliklidir mor kadinlar feminist atölye grubuna mensup beþ bayanýn önceki gün kktc meclisi oturum salonunda gerçekleþtirdikleri eylem çok konuþulacak bu toplumda 5 yürekli genç bayan özellikle son zamanlarda ankara nýn talimatlarý doðrultusunda peþpeþe indirilen darbelerle yokoluþ süreci hýzlandýrýlan kýbrýslýtürk toplumunun duygu ve düþüncelerine tercüman oldular meclis salonunda açtýklarý kýbrýs recepistan olmayacak pankartý yasemin hareketi nin kurtarýldýk mý has tir ktÖs ün ankara ne paraný ne paketini ne de memurlarýný istemiyoruz ve baraka kültür merkezi nin ankara elini yakamýzdan çek pankartlarý gibi toplumsal varoluþ mücadelesine þimdiden damgasýný vurdu afrika birinci sayfasýnda kocaman bir resimle bu pankartý manþetine taþýdý dün recepistan olmayýz 5 yürekli ve onurlu genç bayanýn bu haykýrýþý gerçek yurtsever ve ilerici tüm kýbrýslýtürklerin çýðlýðýdýr bu halk türkiye de sanat eserlerini dozerlerle yýkan baþörtüsüz kadýn perdesiz eve benzer diyen kafatasçý akp zihniyetine teslim olmayacaktýr kuzey kýbrýs ý recepistan yapmak isteyen karanlýk zihniyet bu haykýrýþý kafatasýnýn bir köþesine yerleþtirse iyi olacak evet 5 yürekli ve onurlu genç bayan mor giysiler içinde Öfkeli hýrslý ve kararlý meclis salonunda bugüne kadar görülmemiþ duyulmamýþ mor bir çýðlýk mor bir baþkaldýrý bir umut ve bir her þey daha bitmedi kývýlcýmý yüreðinize saðlýk teþekkürler size mor kadýnlar ne diyorsun Özkan bey kýbrýs recepistan olmayacak pankartýnýn altýna imzaný atýyor musun ya sen ferdi gardaþ kýbrýs recepistan olmayacak diye haykýrabiliyor musun mor kadýnlarla beraber yoksa meclis kürsüsünde kravatý çekip çýkarmak çok mu daha önemli ya sen sevgili adaþým mehmet Çakýcý kýbrýs recepistan olmayacak diyebiliyor musun o kürsüden yoksa kürsünün önüne bir bardak su dökmek ve bir dahaki sefere benzinle geleceðim diye sallamak daha yürekli bir tavýr mýdýr ve sen serdar bey kýbrýs recepistan olmayacak diye haykýrabiliyor musun mor kadýnlarla beraber giriþ kapýsýnýn yanýna gidip oradan haykýrsan da kabul yoksa kürsüye kravatsýz çýkmak çok mu daha önemli beyler tükeniyoruz yokoluyoruz her gün etimizden et keser gibi bitiriyor bizi ankara bunun anlamý maddi varlýðýmýzýn ortadan kalkmasý deðildir elbet kendi yurdumuzda tüm haklarý her þeyiyle elinden alýnmýþ bir yabancý gibi kýrbaç altýnda yaþamaya zorlanmaktýr bunun anlamý Çocuklarýmýza ve torunlarýmýza huzur güven ve refah içinde yaþayabilecekleri aydýnlýk ve onurlu bir gelecek býrakamamaktýr herkes baþýný ellerinin arasýna alýp bir daha düþünmek zorundadýr yalnýz bugünlerde deðil yarýnlarda da var olmaktýr yüreðimizi aðrýtan esas sorumluluk ctp ktÖs Ü zÝyaret ettÝ genel baþkan Özkan yorgancýoðlu baþkanlýðýndaki cumhuriyetçi türk partisi birleþik güçler ctp-bg heyeti dün sabah kýbrýs türk Öðretmenler sendikasý ný ktÖs ziyaret etti görüþmede ülkedeki ekonomik ve siyasal durum yanýnda kýbrýs sorunu konusunda görüþ alýþveriþinde bulunuldu ctp-bg genel baþkaný Özkan yorgancýoðlu görüþmede yaptýðý konuþmada partisinin kurulduðu günden beri kýbrýs türk halkýnýn daha iyiye gitmesi demokrasi ve insan haklarýnýn geliþtirilmesi ve kýbrýs sorununun çözümsüzlüðünün çözüme dönüþtürülmesi konusunda mücadele vermekte olduðunu söyledi Ülkenin çok zor günlerden geçtiðini hükümetin kurumlara karþý yaptýðý yanlýþ uygulamalar denetimsiz nüfus akýþý kayýt dýþý yapý buna baðlý olarak toplumsal yapýnýn kimliðinin ve kiþiliðinin uðradýðý erozyonun kýbrýs türk halkýný geleceðe yönelik olarak ciddi endiþelere sürüklemekte olduðunu savunan yorgancýoðlu bu tehlikeyi ortadan kaldýrmak için müþterek paydada buluþup birlikte mücadele etme zorunluluðu olduðunu ifade etti yorgancýoðlu bu ortak paydayý nasýl yaratabiliriz düþüncesiyle ktÖs ü ziyaret ettiklerini söyledi devamla Þu anda ülkeyi yöneten hükümet en beceriksiz hükümettir kýbrýs türk halký 1963 ten bu yana en kötü koþullardadýr böylesi ciddi bir durumla karþý karþýyayýz iddiasýnda bulunan yorgancýoðlu bu noktada ortak paydada buluþup mücadeleyi yükseltmenin çok önemli olduðu görüþünde olduklarýný vurguladý elcil kýbrýs türk toplumunun varlýðý saldýrý altýnda ktÖs genel sekreteri Þener elcil ise kendi sendikalarýndan 2 yýl sonra kurulan ctp nin temel amacýnýn demokrasi insan haklarý ve barýþ olduðunu bunlarýn kendi ilkeleriyle örtüþtüðünü söyledi ctp ile yýllarca ortak paydada bir araya gelip birlikte mücadele verdiklerini 1985 anayasasý na karþý mücadele ederek 33 hayýr çýkmasýný saðladýklarýný daha sonra ise bu memleket bizim platformu çatýsý adlýnda çözüm barýþ ve avrupa birliði mücadelesinde toplumsal hareketliliði yarattýklarýný anlatan Þener elcil zaman zaman yaþanan görüþ ayrýlýklarý ve tartýþmalarý demokrasi açýsýndan doðal karþýladýklarýna dikkati çekti kýbrýs türk toplumunun varlýðýnýn saldýrý altýnda olduðunu çözüm sürecinde týkanmalar yaþandýðýný ifade eden elcil toplumun önünün açýlmasý için ortak mücadeleye ihtiyaç vardýr bütün çözüm güçleri bir araya gelip mücadeleyi sürdürmeliyiz dedi sendikal platformun þu anda bir mücadele sürdürdüðünü bu mücadeleye ctp nin de destek verdiðini bu mücadelenin daha da yükseltilmesi gerektiðini anlatan elcil kuzey kýbrýs ta 1974 sonrasý yapýnýn ciddi sýkýntýlar yaratmakta olduðunu savundu konuþmasýnda hükümete yönelik eleþtirilerini sürdüren ktÖs genel sekreteri elcil ubp hükümetini kurumlarý gasp ederek halka karþý kullanmakla suçladý ubp nin topluma raðmen siyaset yapmaya çalýþtýðýný savunan elcil hükümet iþbirlikçilik yapýp koltuk koruma uðruna halka ihanet içerisindedir kukla olma becerisini bile göstermiyorlar diðer partilerden adam ayartýp koltuk korumaya çalýþýrlarken gasp ettikleri koltuklarý da halka karþý kullanýyorlar iddiasýnda bulundu Þener elcÝl yorgancioÐlu bkp tarÝhÝ mÝrasimiza saldiri birleþik kýbrýs partisi Örgüt sekreteri abdullah korkmazhan yaptýðý yazýlý açýklamada kýbrýs türk toplumunun ve kültürel tarihi mirasýnýn siyasal Ýslam ýn saldýrýsý altýnda olduðunu belirterek akp nin dini gericiliði ve sünniliði kýbrýs ýn kuzeyine taþýmaya kýbrýs türk toplumu ise yok etmeye çalýþtýðýný vurguladý tÝyemder baþkaný selahattin yazýcý din Ýþleri baþkaný talip atalay ve akp nin diðer gerici kadrolarý ile yetkililerinin toplumumuza dönük aþaðýlayýcý söylemleri ülkemizde Ýlahiyat fakültesi ve Ýmam hatip lisesi açmaya yönelik çalýþmalarý fetihçi ve yayýlmacý zihniyetlerinin sonucudur diyen bkp Örgüt sekreteri abdullah korkmazhan akp hükümeti neo-liberal sömürü sistemini ve islami yaþam tarzýný dayatmalarla ülkemizde zorla hayata geçirmeye çalýþmaktadýr Ülkemizi sömürgeleri kýbrýslýtürkleri ise türkleþtirilmesi ve müslümanlaþtýrýlmasý gereken aidiyet duygusu eksik bir toplum olarak gören bu muhafazakar sömürgeci anlayýþa karþý tüm ilerici demokrasi yanlýlarý en geniþ mücadele cephesinde bir araya gelmelidir dedi tarikatlarýn ve yobazlarýn ülkede cirit attýðýný kuran kurslarýnýn yaygýnlaþtýðýný kaydeden korkmazhan Ülkemiz de Ýlahiyat fakültesi ve Ýmam hatip lisesi açýlmasýna kesinlikle izin vermeyeceðiz dedi türkiye deki diyanet Ýþleri baþkanlýðý nýn sadece türkiye sýnýrlarý içerisinde faaliyet yürütmediðini türk kökenli müslümanlarýn bulunduðu çeþitli ülkelerde din görevlilerini imam yetiþtirmek amacýyla Ýlahiyat fakülteleri ile Ýmam hatip liseleri açýlmasýný ve siyasal Ýslam ýn günlük hayata egemen kýlýnmasý için yapýlan çeþitli çalýþmalarý ve cami inþaasý projelerini yönetip finanse ettiðini belirterek tc diyanet Ýþleri baþkanlýðý nýn din Ýþleri baþkanlýðý ve tÝyemder gibi tarikatlar aracýlýðý ile bu faaliyetleri ülkemizde de sürdürdüðünün altýný çizen korkmazhan Ülkemizdeki din Ýþleri dairesi hükümetin üzerinde ideolojik bir kurum olarak çalýþmakta ve türkiye deki diyanet Ýþleri baþkanlý tarafýndan yönetilmektedir laik bir ülkede din Ýþleri baþkaný talip atalay ýn basýn toplantýsý düzenleyerek kýbrýslýtürklerin namaz kýlmasýný bilmediðini Ýlahiyat fakülteleri ile Ýmam hatip liseleri nin açýlmasý ve kuran kurslarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için çalýþmalarýn sürdüðünü söylemesi kabul edilemezdir Ýlahiyat fakülteleri ve Ýmam hatip liseleri sn atalay ve sn yazýcý nýn söylediði gibi imam ve müezzin yetiþtirmek için deðil siyasal Ýslamýn örgütlenmesi ve kadrolaþmasý için faaliyet yürütmektedir bunun en açýk örneði türkiye de yaþanmaktadýr dedi.

[close]

p. 5

2 temmuz 2011 cumartesi 5 Þaziyenin görüþü gelen gideni aratýr kuralý halen geçerli bu nedenle hükümetin istifa etmesinden çok korkuyorum ve çok endiþeleniyorum erdoðan baybars ebaybars@yahoo.com ctp genel baþkaný yorgancýoðlu kendi projelerimizi hazýrlamamýz gerekir demiþ bu sözü baþkasýnýn söylemesi yorgancýoðlu nun da baþýný sallayarak hiç merak etmeyin demesi gerekmez miydi toplumsal yok oluþ noktasýna gelmiþiz eðer nokta ya gelmiþsek mesele yok ama görünen o ki halen virgüldeyiz ve arkasý da mutlaka gelecektir hristofyas ile eroðlu bir araya gelmiþ ziyaret fotoðraflarýný gördüm arabanýn çamura batmýþ olmasýndan üzüntü duyar gibi bir hallerini görmedim doðrusu brt çalýþanlarý hala ödenmemiþ vah vah Çok üzüldüm kanlý nýn oturuþunu görenler maaþlarýn 1 yýllýk peþin ödendiðini sanýr ama turizm bakaný Üstel karmi köyünü gezmiþ ve çok beðenmiþ yanýndakiler burada sadece yabancýlarýn yaþadýðýný söylemeyi unutmamýþtýr inþallah sendikacýlar mecliste arkalarýný dönerek eylem yapmýþ Çok anlamlý bir mesaj anlayana kýbrýs ta her 50 kiþiye bir pavyon düþüyormuþ her 5.65 kiþiye bir cami ve her 4.17 kiþiye bir minare düþtüðü hesaplanýrsa ve hapishanenin de dolu olduðu düþünülürse problem yoktur demektir ve hükümet yine gününde ödeyemedi Çalýþanlar emekliler banka önlerinde periþanlarý oynadý evine ekmek götüremeyen Ýlaçlarýný alamayan borçlarýný ödeyemeyen insanlarýmýz oldu ayýp günah deðil mi yahu evet doðrudur bunlar ayýp ve günahtýr tüm söylediklerine katýlýyorum hükümet yine geç ödedi Ýnsanlar yine periþan oldu ama ilk kez yaþamýyoruz ki bunlarý 40 yýldýr böyle bu hükümet her þeyi yüzüne gözüne bulaþtýrdý hiçbir planý programý projesi yok derhal istifa etmelidirler derhal erken seçime gidilmelidir bu söylediklerini ben de çok söyledim hatta ben yüzlerine gözlerine bulaþtýrdýlar demedim de daha aðýr olsun diye yüzlerine gödlerine bulaþtýrdýlar dedim gerçekten de ne planlarý var ne programlarý ama 40 yýldýr baþýmýz her dara girdiðinde ayný þeyleri tekrarlamakla istifa ve seçim istemekle sonuca ulaþamadýðýmýzý daha ne zaman fark edeceðiz kýbrýs türküne ait bütün kurumlar kuruluþlar teker teker elden çýkarýlýyor her tarafý peþkeþ çekiyorlar bunlara bir dur demenin zamaný gelmedi mi hay aðzýndan öpeyim Çok güzel söylüyorsun gerçekten de peþkeþ çekmekte bunlarýn üstüne yok ama bu bugünün sorunu deðil ki 74 te ne aldýysak 75 ten sonra bir bir devretmeye baþladýk maçta þike var yenmezler bizi yýllardýr emanetçilik yaptýrdýlar bize Ýþten atýlanlar var açýkta kalanlar var ev kirasýný okul taksitlerini ödeyemeyenler var n olacak bu insanlarýn hali Öfkelenmekte kýzmakta çok haklýsýn bir insanýn baþýna gelebilecek en talihsiz olaylarýn baþýnda gelir iþinden olmak ama ilk kez yaþanmýyor ki bunlar 40 yýldýr hiç gündemden düþmeyen bir konu bu kýsaca ve özetle 40 yýldýr ayný sorunlarla boðuþuyoruz 40 yýl daha boðuþacaðýz gibi not merak etmeyin yenilmeyiz Þike var bÖyle bÝr andi fotoðraf erdoðan baybars güneyden kuzeye yapýlan geçiþlerde artma görülmesinin nedeni taþýnmaz mal komisyonu na uðramak içindir.

[close]

p. 6

baflýnýn köþesi dr.dolgun dalgýçoðlu dolgun2002@yahoo.com gÜnlÜk gÜnlÜk sÝvas katlÝami anmasina bÝle yasak sivas valiliði sivas katliamý anma etkinliklerinin madýmak oteli önünde yapýlmasýnýn yasal olmayacaðýný aksi durumda sorumlular hakkýnda tutanak tutulacaðýný duyursa da pir sultan abdal kültür derneði bugün madýmak ýn önünde olacaðýný açýkladý 2 temmuz 1993 te 33 aydýnýn yakýlarak öldürülmesine göz yuman ve aradan geçen 18 yýl boyunca failleri bile bulamayan devlet ayýplarýna yeni ayýplar eklemeye de utanmýyor anlaþýlan sivas valiliði madýmak otelin önünde basýn açýklamasý yapýlmasýna izin verilmeyeceðini söylüyor sessizce çiçek býrakýlabilirmiþ konuþma yok miting yok provokasyon olabilirmiþ çünkü 2 temmuz týpký 1 mayýs gibi gelenekselleþmiþ ve vicdanlarda kabul görmüþ bir tarih 33 insanýn katledildiði yerde anma yapmak için izne gerek olmasý bile devletin dangalaklýðýnýn aymazlýðýnýn göstergesidir devletin bu ayýbýna raðmen bugün binlerce insan 33 caný anmak için madýmak otel in önünde olacak afrika nýn yüreði de orada olacak Çünkü kýrmýzý karanfiller afrika ya dahil olmuþtur daima ve afrika da kýrmýzý karanfillerden hariç olmamýþtýr ayrýca sert kayaya çarptý Ýstanbul-tak tak -buyurun -Ýyi günler biz halkýn bilinçlendirilmesi için evleri dolaþýyoruz -hangi konuda bu bilinçlendirme -efendim biliyorsunuz son günlerde basýnda yer alan tartýþmalarý -hangisi Çok var da -efendim bizler ilahiyatçýlarýn söyledikleri kýbrýs ta din zayýf kalmýþ onu güçlendirmek için burada Ýmam hatip liseleri açýlmasý gerekir sözünden yola çýkarak halka bunun gerekliliðini izah etmek için buradayýz -burada mý bizleri bilgilendireceksiniz -hayýr efendim bu akþam namaz sonrasýnda hoca efendi bilgilendirecek sizleri de oraya yani camiye bekliyoruz -sizleri kim gönderdi -bekliyoruz efendim hayýrlý günler yukarýdaki konuþma baðcýlar da geçmedi yukarýdaki konuþma fatih Çarþamba da da geçmedi bu konuþma kýbrýs ýn kuzeyindeki maraþ ta geçti aldýðým haberlere göre bazýlarý gelenleri kibarca gönderirken bazýlarý öfkeden yüzleri pancara dönmüþ biçimde kovalamýþ ancak ne yazýk ki kendi vatandaþlarý seve seve camileri doldurup bu davaya baþ koyacaklarýný bildirdiler düþünün ki hemþiremin baþýndan geçen bir olay þimdi bizim baþýmýzdan geçmektedir neydi olay hatýrlayalým hemþiremin giyimi çaðdaþ dediðimiz giyim yani baþý açýk ve eteði baðcýlar da sorun yaratmayacak boyda -a kýzým dedi baþý türbanlý çocuk doðurmaktan kitap okumaya fýrsat bulmamýþ,mukabeleden baþka toplantýya gitmemiþ kadýn baþýný örtsene hemþire de ona hem ayýp olmasýn hem de bir daha bu yönde telkinde bulunmasýn diye kibarca Ýnþallah baþka bir dönem bakarýz demiþti mahalle baskýsý diye bir þey var türkiye nin her yerinde abartmýyorum her yerinde o baskýyý yaþýyorsunuz artýk alevilerin yoðun olduklarý köylere bile cami yapýlabilmesi için her türlü çaba gösteriliyor cemaati imamý olmayan ama camisi olan köyler var anadolu da akp nin iktidarýnýn daha da perçinlenmesi tesadüflerle olmadý burada halk her ne kadar inkar bir kýsým aydýn utanýyoruz diye feryat etse de gerçek þu ki türkiye bu din her þeyin önünde seyreder düþünün ki yeni inþa edilmiþ bir fabrikanýn giriþine arapça dualar yazýyorlar Çoðu þoför gavur icadý kamyonlarýna hep o dualardan yazmakta hatta bilgisayarlarýna bile çoðu nazar boncuðu ve dua içeren yazýlar asmakta haliyle orada yaþayanlarýn çoðu beþ vakit dinledikleri ezan sesi ve son aylarda giderek artan cuma namazý etkinlikleri ile etkilenmekte ve iktidarýn istediði biçime girme yolun yönlenmektedirler bunlar sandýlar ki kýbrýslý da ayný sandýlar ki kýbrýslý da kapýsýna gelecek sakallý müritlerin ricalarý ile camiye gidip vaazlarý dinleyip çizgiye girecekler oysa ki tüm çabalarý kýbrýslýdan ziyade anadolu dan gelip yasadýþý yaþayan yerleþiklere etki edebiliyor bu kadar yýlda kýbrýslýyý öðrenemedikleri gibi onlarý anadolulu yaptýklarýný sanýyorlar yazýk onlar çekip gittiklerinde yine kýbrýslý kalacak farkýnda deðiller o topraklarda tak tak -buyurun -akþama camide -olan da gelirsem ora yerleþik bu sefer sert kayaya vurdu kaçak mühendis ve mimarlar konusundaki endiþeler bakana aktarýldý Çalýþma ve sosyal güvenlik bakaný Þerife Ünverdi ahmet Ömer Çaðnan baþkanlýðýndaki kýbrýs türk mimar ve mühendisler odalarý birliði ktmmob heyetini kabul etti bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Çaðnan inþaat sektöründe çalýþan kaçak mühendis ve mimarlar konusundaki kaygýlarýný bakan Ünverdi ye ileterek desteðini istedi Çalýþma ve sosyal güvenlik bakanlýðý ile iþbirliði içinde inþaat sektöründeki kalitenin saðlanmasý amacýyla kontrol ve denetimlerin arttýrýlmasýný talep eden Çaðnan ülkeye teknisyen statüsünde gelen ve kaçak çalýþan kayýtsýz mimar ve mühendislerin olduðuna dikkat çekti usta kalfa ve teknisyenlerin sertifikalandýrýlarak kayýt altýna alýnmasý gerektiðini söyleyen Çaðnan inþaat sektöründe güven bunalýmý yaþandýðýný savundu Çalýþma ve sosyal güvenlik bakaný Þerife Ünverdi ise konuþmasýnda iþbirliði içinde sorunlarýn çözümü için diyalog ve istiþareye özen göstereceklerini söyledi bÝr cana deÐer mÝ týrnak son 10 yýlýn acýsýný çýkarýrcasýna evimdeyim bir ipek kozasýnýn içine saklamaya çalýþýyorum ailemi bu kokuþmuþluða bu çürümüþlüðe bu rezilliklere bu ahlaksýz ve hayâsýz düzenin saldýrýlarýna ne kadar dayanýr kozamýz dayanabildiði kadar toplum olarak kaybettik zaten ali tekman haberdar son yýllarýn muhasebesini yaptýðýmýz zaman bu kadar huzursuz ve mutsuz bir dönemimiz herhalde olmamýþtýr her gün bir olay her gün bir eylem her gün yeni yeni sorunlar ve bunlara baðlý sorular birileri bilerek ve isteyerek kýbrýs türkünün sabrýyla oynuyor erçin Þahmaran star bizim bütçe açýklarýmýz salt kýbrýslýtürkler in sorumluluðunda olan açýklar deðildir türkiye nin her anlamda buradaki varlýðý sorumluluðun ve kamu maliyesinin iflas etmesinde en az %50 sorumlu olduðu gerçeðini örtmüyor fatma azgin yenidüzen artýk sonuna geldik ne ateþli konuþmalar ne de birbirimizi suçlamalar hiçbir sonuç doðurmayacak yok oluyoruz otobüs yokuþ aþaðýya iniyor ve þoför balarÝs liyor balerislesin de belki duvara vurduðumuzda ana demeden ölürüz de biter bu eziyet her gün sürüneceðimize bir gün ölelim yeter mehmet saydam havadis enerjÝ ÇaliÞtayi bayýndýrlýk ve ulaþtýrma bakanlýðý ktmmob mimarlar odasý ve mimarlar odasý antalya Þubesi iþbirliðinde enerji verimliliði ve yenilenebilir enerji Çalýþtayý ile fotovoltaik sistemler güneþ panelleri ve teknolojileri semineri düzenledi ktmmob toplantý salonu nda ktmmob baþkaný ekrem ziver bodamyalýzade nin açýlýþ konuþmasýný yaptýðý fotovoltaik sistemler güneþ panelleri ve teknolojileri semineri ile dün baþlayan etkinlik bugün gerçekleþtirilecek çalýþtayla devam edecek taþýnmaz mal komisyonu bugüne dek rumlara 60 milyon sterlin tazminat ödendiðini açýkladý roma Ýmparatoru sezar ýn kleopatra ya doðum günü hediyesi olarak sunduðu bu adanýn toplam deðeri kaç sterlin acaba ama kaç olursa olsun bir cana deðer mi pembe turgud dr fazýl küçük ün kýzý pembe turgud yakalandýðý amansýz hastalýða yenik düþtü ve aramýzdan ayrýldý yaslý ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz en becerÝksÝz hÜkÜmet ctp genel baþkaný Özkan yorgancýoðlu na göre þu anda baþýmýzda olan hükümet en beceriksiz hükümet becerikli gibi cümbüþ çalamýyorlar yani deðil mi kuzey ve gÜney lefke de endÝÞe Öðrenci sayýsý düþüyor milli eðitim gençlik ve spor bakaný kemal dürüst vehit nekipzade baþkanlýðýndaki lefke vakfý mütevelli heyeti ni kabul etti kabulde konuþan nekipzade son yýllarda lefke gazi lisesi ndeki öðrenci sayýsýnda azalma olduðunu ve bununla birlikte okulda yaþanan sorunlarýn zorlaþtýðýný belirterek bakanlýktan bu yönde önlem istedi bunda baþlýca etkenin güzelyurt kaymakamlýðý sýnýrlarý içindeki muhtarlarýn lefke bucak hudutlarý içerisinde oturan öðrencilere hatalý olarak güzelyurt bucaðý hudutlarý içinde oturduklarý yönünde ikamet belgesi vermeleri ve bu öðrencilerin de kayýtlarýný güzelyurt taki okullara yaptýrmalarý olduðunu anlatan nekipzade bu hatalý belgeleri orta eðitim dairesi ve güzelyurt taki okul idarelerinin de bilerek veya bilmeyerek onaylayýp iþleme koyduklarýný savundu nekipzade bu konuda bakanlýðý titiz davranmaya lefke gazi lisesi ve orta bölümüne öðrenci akýþýný saðlamaya ve okulun öðretmen ve fiziki altyapý ihtiyaçlarýný karþýlayarak yeniden cazibe merkezi haline getirmeye çaðýrdý bakan dürüst de lefke bölgesindeki okullarýn öðrenci sayýsýnýn azalmasýnýn kendileri açýsýndan da önemli olduðunu belirterek buna yönelik önlemler aldýklarýný bu çerçevede bölgedeki okullara bu yýl ek bina ve derslikler yapýlmasý çabasý içinde olduklarýný kaydetti bunun yanýnda bölgedeki okullarda bazý düzenlemeler yaptýklarýný da anýmsatan dürüst hedeflerinin eðitim kalitesini artýrmak ve bu okullarý cazibe merkezi haline getirmek olduðunu söyledi güneyin hali kuzeyin haline ne kadar benziyor verimli olmayan kÝt ler orada da kapatýlýyor maaþlar donduruluyor memur sayýsý ile ek mesai gerektiren çalýþmalar azaltýlýyor hadi biz iþgal altýndayýz ve baþýmýzda bir paket belasý var peki onlara ne oldu yoksa onlar da analarýnýn hastalýðýna mý yakalandý günün kahramaný cemal bulutoÐlulari dr fazýl küçük caddesi ndeki tören alanýna yapýlmakta olan tribünler hakkýnda topluma bir açýklama yapma ihtiyacý duyan lefkoþa belediye baþkaný cemal bulutoðlularý inþaatýn yeþil alan içerisinde olmadýðýný söyledi bulutoðlularý ben törenlere katýlan insanlarýn yaþadýðý sýkýntýyý görerek bu projeyi baþlattým dedi baþkanlýðýnýn ikinci döneminde daha da aktif olduðu gözlemlenen bulutoðlularý güneydeki belediye baþkaný eleni mavru ile de uyumlu bir çalýþma içerisinde geçtiðimiz gün haspolat ta baþlarýndaki kepleri ile basýna poz veren bulutoðlularý ile mavru nun bu fotoðrafý doðrusu barýþýn bir müjdecisi gibiydi ama hani o barýþ yok hala görünürde dÜrÜst

[close]

p. 7

2 temmuz 2011 cumartesi 7 gÖr duy konuÞ gÖr duy konuÞ alo afrÝka hatti 20 temmuz geliyor fegan solyalý isimli bir vatandaþýmýz gönderdiði elektronik mektupta 20 temmuz un yaklaþtýðýný belirtti ve toplumumuzun kurtulduk tan sonra içine düþtüðü durumla ilgili düþüncelerini mizahi bir dille kamuoyuna duyurmak istedi evet 20 temmuz geliyor Çok sevinçliyim havalarda uçuyorum o gün gelince elime kktc ve tc bayraklarýný alýp yola çýkacaðým eee ne de olsa o gün askerlerimiz yani tc askerleri tanklar ve zýrhlýlarla ve sivil savunma teþkilatý da ambulans ve jeneratörleriyle güç gösterisi yaparak yürüyecekler sonra günün konuþmasýný dinleyip kürsüye çýkan þahýslarýn aðýzlarýndan tükrükler atarak en yüce cesur ve akýllý olan türk insanýný anlatan þiirlerini dinleyeceðiz bunlarý dinlerken ne kadar asil ve yüce bir topluma ait olduðumu düþünüp duygulanacaðým daha sonra heykellerin yanýna merasimle çelenkler koyup bir dakikalýðýna sessizce saygý duruþuna geçeceðiz.hatta heykele bakýp da sen niye öldün diye aðlayabilirim de çünkü o anki duygularým had safhada olacaktýr bunlar bittikten sonra namaza gideceðiz tanrý ya olan borcumuzu da böylelikle ödeyeceðiz Çok mutluyum içimi bir mutluluk kaplýyor akþam üzeri eve geldiðimde yahu zaten kýbrýslýlýk diye birþey mi vardýr diye düþünmeye baþlayacaðým neden biz bu kýbrýslýlýk diye birþeyle uðraþýp duruyoruz diye kendi kendime soracaðým sonra aklýma birþeyler gelecek yahu zaten hükümet olan biten herþeyleri tc özel firmalarýna devrediyoru 1974 de kalan üretim fabrikalarýmýz tc ye taþýnmýþ 1974 den beridir sistemli bir þekilde tc den buraya yerleþiklerin akýmý var zaten pasaportlarý onlar gelmeden hazýrlanmýþ bizde din eksikliði varmýþ onu da camilerle tamamlamaya çalýþtýk ama olmuyor bir türlü dedik ki gelin Ýmam hatip liseleri ve Ýlahiyat fakültesi açýn belki amacýmýza ulaþýrýz Çok mutluyum vatanýmda milliyetçilik ve din iþleriyle beyinleri doldurulmuþ yüce bir ýrk olmuþtur artýk yarýn camiye gittiðimde 82 il olmamýz için dualar edeceðim hatta mum bile yakacaðým ctp-ktoeÖs gÖrÜÞmesÝ ctp bg genel baþkaný Özkan yorgancýoðlu toplumsal bütün kesimlerin saldýrý altýnda olduðu ülkede halka dayatýlan kýbrýs türkü nün kimliðine ve kiþiliðine uymayan dayatmalara karþý dururken alternatif toplumsal projeler üretmenin de þart olduðunu söyledi Özkan yorgancýoðlu dün kýbrýs türk orta eðitim Öðretmenler sendikasý ný ktoeÖs ziyaret etti yorgancýoðlu ziyarette yaptýðý konuþmada ülkenin ateþten gömlek gibi olduðunu savunarak baþlattýklarý ziyaretlerle hem sivil toplum örgütleriyle iliþkileri geliþtirmek hem de ülkenin içinde bulunduðu koþullar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunmayý amaçladýklarýný belirtti Ülkenin tarihinde ülkeyi yöneten en kötü hükümet tarafýndan yönetildiðini iddia eden yorgancýoðlu kýbrýs türkü nün en kötü dönemini yaþadýðýný savundu yorgancýoðlu toplumsal bütün kesimler saldýrý altýndadýr bu dönem sivil toplum örgütleriyle nasýl bir iþbirliði yapabiliriz bunun araþtýrmasýný yapýyoruz dedi yorgancýoðlu çözüm olana kadar ülkenin yeniden yapýlandýrýlmasý dayatmalara karþý ortak mücadelede hemfikir oldular gerektiðini belirterek þöyle devam etti bu kavga yürütülmelidir barýþa ulaþmak için yürütülmelidir halka dayatýlan kimliðimize kiþiliðimize uymayan dayatmalara karþý dururken bizim alternatif toplumsal projeler üretmemiz lazým bunlarýn ne olmasý konusunda ortak bir masa oluþturmamýz lazým ktoeÖs baþkaný tahir gökçebel de konuþmasýnda sendikal platform da yer alan örgütler olarak ortaya koyduklarý birçok tespitte ortak olduklarýný söyledi Ülke siyasetini yönetecek kararlý cesur politika üreten siyasal partilere ihtiyaç duyulduðunu kaydeden gökçebel birçok toplumsal konuda mücadele etmiþ köklü bir parti olan ctp nin yönetimdeki deðiþiklikten sonra da toplumsal duyarlýlýðý siyasal bir kucaklamayla çözebilecek momentleri yaratabilmesi temennisinde bulundu gökçebel baþta nüfus olmak üzere ekonomik dayatmalar ve diðer dayatmalarla birlikte oluþan sorunlar kýbrýs sorunu kýbrýslý türkler in kendi kendini yönetebilmesi için kurumlarýnýn iadesi sorunu olmak üzere ortak bir zeminleri olduðunu ve toplumsal mücadelenin de bu zeminde yürütüldüðünü söyledi Özellikle yabancý sermayelerle yabancý dayatmalarýn olduðu bir ülkede iþbirlikçilerle ortak konsensüs aramanýn mücadele zafiyeti doðurabilecek bir etken olduðunu ileri süren gökçebel þöyle devam etti Þu anda hükümetin içinde bulunduðu durum ortada anayasa yý ve yasalarý hiçe sayan uygulamalarýnda toplumun hiçbir kesimini dinlemeyen ve toplumsal konsensüs olan din konusu dahi çuvallamýþ talimatlarla iþ yapan bir hükümetle ve bu hükümete destek veren bir anlayýþla toplumsal varoluþ kavgasý vermenin de mümkün olmayacaðý bir süreç yaþýyoruz tahir gökçebel 1974 sonrasýnda yaratýlan rejim ve sistemin diyetinin kýbrýs türkleri ne ödetilmek istendiðini savundu gökçebel dayatmalar sürecek kurumlar peþkeþ çekilip satýlacak ithal politikalarý hayata geçiren mekanizmalar devam edecek ama sýnýrlarý çizilmiþ bir siyaset alaný içinde kýbrýs türk toplumunun çözüm üretmesi beklenecek dedi gÖkÇebel tÖren alanina trÝbÜn lefkoþa türk belediyesi ltb baþkaný cemal bulutoðlularý dr küçük bulvarý üzerine yapýlmakta olan tribün inþaatý ile ilgili spekülasyonlara yanýt vererek tribünün yeþil alan içinde olmadýðýný söyledi ltb baþkaný bulutoðlularý tribün konusunda dün düzenlediði basýn toplantýsýnda tribün yapýmý ile ilgili harita üzerinde sunum yaptý ve detaylý bilgiler verdi ltb basýn bürosu ndan verilen bilgiye göre basýn toplantýsýnda Þehir planlama dairesi müdürü hasan baltacýgil de hazýr bulundu bulutoðlularý yeþil alan içerisinde deðil anasina gÖre danasi gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýz asým akansoy un açýklamalarýný deðerlendirdi afrika gazetesinde okudum ctp-bg genel sekreteri asým akansoy un söylediklerine ben hayret etmedim neden mi etmedim deðiþmediler de onun için hala ipleri ankara nýn elindedir tayyip ten umutlarý vardýr yalakalýk ve yaðcýlýktýr yapýlanlar ctp 2004 yýlýnda hükümete geldiðinde ne olduðunu ispat etmiþti zaten ferdi sabit soyer ve ekibi gitti Özkan yorgancýoðlu ve ekibi geldi deðiþen nedir hiçbirþey amerika da cumhuriyetçi parti gelir iktidara bir dönem ertesi dönem de demokrat parti strateji ayný ama ctp için de durum aynýdýr kitle partisi olmaktan çýkan ve ankara nýn yörüngesine giren ctp de iþbirlikçilik yarýþý vardýr sadece türkiye ye kim daha fazla uþaklýk edecek parti yönetimine kim gelirse bÝzÝm duvar gelsin ubp yle iþbirlikçilik yarýþýnda strateji üretir sadece o nedenle afrika gazetesinde asým akansoy un açýklamasýný okuduðumda anasý ne ise danasý da odur dedim kendi kendime Çýkýlan her ihale ile ilgili 20 lik bir oranda ihaleye gerek olmadan ek iþ yapýlabileceðini açýklayan bulutoðlularý tribün inþaatýnýn bu kapsamda yapýldýðýný belediye evleri ile ilgili ihaleyi kazanan þirketin kendilerinin direktifi ile bu iþe baþladýðýný belirtti tribün inþaatýný 20 temmuz mutlu barýþ harekâtý törenlerine kadar bitirmeyi amaçladýklarýný vurgulayan her Ýhalede 20 lÝk ek ÝÞ payimiz var bulutoðlularý inþaatýn yeþil alan üzerine yapýldýðý spekülasyonlarýna da harita üzerinden cevap verdi bulutoðlularý inþaat alanýnýn yeþil alan kapsamýnda olmadýðýný bu konuda yasal hiçbir problem bulunmadýðýný belirtirken Þehir planlama dairesi müdürü hasan baltacýgil de konuyu teyit eden açýklamalarda bulundu birçok törene katýldýðýný ve çok kez törenlere gelen çocuklarýn ve yaþlýlarýn yaþadýðý sýkýntýlarý gördüðünü belirten ltb baþkaný bulutoðlularý biz gölgede tören izlerken çocuklarýn ve yaþlýlarýn kýzgýn güneþin altýnda yaþadýðý sýkýntýyý gördüm ve kendimi rahatsýz hissettim bu inþaatý da o yüzden baþlattým bu konuda askerden veya baþka bir yerden emir aldýðým konusu doðru deðildir benim bu konuda tek söylediðim askerin de bu tribün olayýndan memnun olacaðýydý ifadesini kullandý gencer aygin doÐruyu sÖylemÝyor deniz turizmi Ýþletmecileri baþkaný faik gencer devlet laboratuarý müdürlüðü nün denizle ilgili son yaptýðý tahlil sonucunda girne marina karakýz kordonboyu ve rocks hotel açýklarýnda yoðun koli basili ürediðinin tespit edildiðini kaydetti deniz turizmi Ýþletmecileri baþkaný faik gencer dün tak a yaptýðý açýklamada girne belediyesi nin denizlerin temizliði konusunda önceki gün yaptýðý açýklamanýn gerçeði tam olarak yansýtmadýðýný yapýlanýn medyayý eksik bilgilendirilme ve yanýltma iþlemi olduðunu savundu dÝkkat temmuz her an delÝrebÝlÝr girne de deniz mikrop dolu girne belediyesi nin basýna açýkladýðý resmi raporun yaz mevsimi öncesi deniz sezonunun baþlamadýðý 2 ay önceki döneme ait olduðunu öne süren gencer devlet laboratuarý müdürlüðü nün 13 haziran tarihinde yaptýðý son tahlil sonucunda girne marina karakýz kordonboyu ve rocks hotel açýklarýnda 100 ml de 2400 koliform koli basili ürediði ve denize girilmesinin mikrobiyolojik açýdan sakýncalý olduðunun tespit edildiðini ifade etti deniz turizmi Ýþletmecileri olarak kendilerinin ekmeðini denizden kazanan bizim mandra feminist atölye grubuna mensup 5 bayanýn önceki gün meclis toplantý salonunda gerçekleþtirdikleri eylem mandrada olduðu kadar yurt dýþýnda da büyük yanký uyandýrýr eylemi yorumlayan tarafsýz siyasi gözlemciler eylemcilerin açtýðý kýbrýs recepistan olmayacak pankartýnýn mandra halkýnýn vermekte olduðu varoluþ mücadelesine þimdiden damgasýný vurduðunu belirtirken sokaktaki adam yaseminlerin hassigdir pankartý kadar hükmetti diye kendi kendine söylenir insanlar olduðunu ve mevcut durumun devamýný kabul edemeyeceklerini ifade eden faik gencer denize akan kanalizasyon ve dere yataðý atýklarýnýn tespitinde belediye ile birlikte çalýþmaya hazýr olduklarýný belirterek durumun halli için Ýçiþleri ve yerel yönetimler ile bayýndýrlýk ve ulaþtýrma bakanlýðý na çaðrýda bulundu faik gencer açýklamasýnýn sonunda hükümetin de girne marina ya sahip çýkmadýðý iddiasýnda bulundu ve 6 temmuz Çarþamba saat 10:00 da baþbakanlýk önünde eylem gerçekleþtireceklerini kaydetti.

[close]

p. 8

8 2 temmuz 2011 cumartesi düdüklü tencere eskimo-35@hotmail.com bülent aykut kalem yalçýn okut yalcinokut@yahoo.com yenÝ hÝzmet sektÖrlerÝne hazir miyiz dünyanýn parasýný harcadýnýz bir iþ yeri açýyorsunuz ama arkadaþ çevreniz yok gibi ya da o þehirde yabancýsýnýz diyelim buna da çare var tabii bu yazacaklarým türkiye nin büyük þehirlerinde para ile verilen hizmetlermiþ Ýþyeri açýlýþý için verilen hizmet ile baþlayalým açýyorsunuz yetkili þirkete telefon size açýlýþ için þýk dekolte giyimli bayanlar ve güzel giyimli erkekler ve kelli felli tipler gönderiyorlar yüzlerce de çiçek geliyor tabii çiçeklerin ayný akþam geriye gittiði de malum bu hizmetlerin tabii ki parasal bir karþýlýðý var bas parayý havalý bir açýlýþ yap gerçi ülkemizde böyle þeylere gerek yok bir butik açýlýþýnda bile beþ bakan olabiliyor yazdýklarým türkiye de olan etkinlikler kendinizi meþhur ya da önemli hissetmenizi saðlayacak bir müþteri hizmeti daha buyurun türkiye nüfusu büyük bir ülke Ýstanbul deseniz o da sanki ayrý bir devlet gibi kimse kimseyi tanýmaz kalabalýk bir ortamda yürüyorsunuz ve kimsenin umurunda bile deðilsiniz fakat birdenbire karþýnýza beþ kamera on mikrofon çýkabiliyor Çevredekilerin bakýþlarý birdenbire size dönüyor gazetenin yazdýðýna ve halkla iliþkiler þirketinin açýklamalarýna göre müþteri ya da müþteriler kendini o an çok önemli hissediyormuþ Ýnsanýn inanasý bile gelmiyor ama aynen yazdýðým gibi Þirketin iþleri de çok iyi imiþ Ýstekleri karþýlamada zorlanýyorlarmýþ beni en çok þaþýrtan istek ise profesyonel aðlayýcý isteyenler evet doðru yazdým profesyonel aðlayanlar diyelim Ýstanbul ankara ya da Ýzmir deki müþterinin bir yakýný öldü yakýný da adinin teki cenazesinde aðlayacak kimse de yok Ölünün arkasýndan konuþulmaz denen ünlü bir türk palavrasýný bir kenara býrakýrsak aslýnda bir kenara býrakmayalým ölüm haberi ile birlikte dedikodular baþlar cami avlusunda dedikodular tavan yapar mezarlýk dönüþü ise adeta zirvededir ama bir toplumda ya da tv yayýnlarýnda konu açýldýðýnda ölünün arkasýndan konuþulmaz denir nerede kalmýþtýk müþterinin yakýný öldü ve yakýný da beþpara etmezin biri demiþtim cenazesine gelecek beþ on kiþi de ölenin mirasçýsý Ölüm umurlarýnda bile deðil hatta sevinçliler miras ile ne yapacaklarýný düþünüyorlar o an burada profesyoneller devreye giriyor aðlama krizine girenler tabuta sarýlýp aðlayanlar feryat edenler bayýlanlar ayýlanlar rahmetlinin ne yardýmsever olduðunu söyleyenler bunlarýn arasýnda ben rahmetlinin yardýmlarý ile evlendim diyen de varmýþ ben rahmetlinin bursu ile okudum diyeni de aslýnda rahmetli yaðmurlu havada bile bir damla su vermeyen bir tipmiþ ekip çok profesyonelmiþ bu profesyonel ekibi kiralayan cenaze sahibinin yakýný bile bu manzaraya o kadar kendini kaptýrmýþ ki cami avlusunda fenalýk geçirmiþ bizde böyle bir hizmete ihtiyaç var mýdýr acaba yoksa henüz erken mi ya da bazýlarý rollerini ücretsiz mi yapýyorlar konu rol yapmaktan açýlmýþken þunu da eklemeden edemiyeceðim bana kalýrsa ülkemizde oskarlýk oyuncularý bile kýskandýracak düzeyde rol yapan siyasetçilerin oldukça fazla olduðunu söyleyebilirim doÐudan batiya tel sen yönetim kurulu yeni görevinde baþarýlar dilemek ve sorunlarýný aktarýp destek istemek amacýyla dün ctp genel baþkaný Özkan yorgancýoðlu nu ziyaret etti tel sen baþkaný tamay soysan ziyarette yaptýðý konuþmada ülkede yaþanan sýkýntýlara ve özelleþtirme giriþimlerine deðinen soysan özelleþtirmeye karþý olduklarýný kaydetti tel sen in özelleþtirilmesi ve þirketleþtirilmesine karþý 2 yýldýr mücadele verdiklerini ifade eden soysan sorunlarý hakkýnda yorgancýoðlu ndan destek istediklerini belirtti ctp bg genel baþkaný Özkan yorgancýoðlu da ülkenin zor koþullardan geçtiðine iþaret ederek hükümeti eleþtirdi tel-sen destek arayýþýnda yorgancioÐlu yasa ve kural olmadan kurumlarýn özelleþtirme adý altýnda peþkeþ çekildiðini savunan yorgancýoðlu hükümetin kayýt dýþýlýk ve kontrolsüz nüfusa neredeyse gözünü kapattýðýný savundu kýbrýs sorununda bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilemediðini kýbrýs sorununun Ýkinci cumhurbaþkaný mehmet ali talat ýn býraktýðý yerden ileri gidemediðini savunan yorgancýoðlu çözümsüzlüðün uzun sürmesinin halkýn geleceðe yönelik karamsarlýk duymasýna neden olduðunu öne sürdü yorgancýoðlu sorunlarýn çözümü için ctp bg olarak ellerinden gelen katkýyý koyduklarýný söyleyerek hükümetin saldýrgan tavrýna karþý mücadele etmek yanýnda çözüm için alternatif de üretmemiz lazým dedi mecliste izleyiciler için yeni düzenleme n 09.00 10.00 saatlerÝ arasinda baÞkan veya baÞkan yardimcisi ndan ÝzÝn alanlar genel kurulu ÝzleyebÝlecek hasan bozer baþkanlýðýnda dün toplanan meclis baþkanlýk divaný meclis genel kurulu izleyici bölümünde yaþanan son eylemleri deðerlendirdi baþkanlýk divaný genel kurul izleyici bölümünde pankart açýlmaya kadar giden eylem düzenlenmesini kabul edilmez olarak nitelendirerek genel kurulu izlemeye gelecek olan izleyicilere yönelik yeni düzenleme getirdi buna göre bundan böyle sadece 09:00 10:00 saatleri arasýnda meclis baþkaný veya meclis baþkan yardýmcýsý ndan izin alabilenler meclis genel kurulu nu izlemeye alýnacak baþkanlýk divaný tarafýndan alýnan karar meclis baþkaný hasan bozer tarafýndan dün düzenlenen basýn toplantýsýnda açýklandý meclis çalýþmalarý esnasýnda izleyici localarýna gelen konuklarýn yaptýðý eylemlerde son dönemde ciddi bir týrmanýþ gösterdiðini belirten bozer dün yaþanan olaylarýn pankart açma ve görevlilerin ikazlarýna uymama boyutuna taþýndýðýný söyledi bu meclis için kabul edilebilir bir durum deðildir meclis genel kurulu nun sükunet içinde çalýþmasý esastýr Ýzleyicilerin orada olay yaratarak genel kurul çalýþmalarýný bir þekilde engellemeleri meclis baþkanlýðý ve baþkanlýk divaný tarafýndan uygun bulunmamaktadýr diyen hasan bozer bu çerçevede bugün yapýlan baþkanlýk divaný toplantýsýnda bundan böyle izleyici olarak genel kurul çalýþmalarýný izlemek üzere gelen vatandaþlara meclis baþkan veya meclis baþkan yardýmcýsý ndan izin alma zorunluluðu getirildiðini açýkladý meclis çalýþmalarý konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak ve önlemleri alma yetkisinin anayasa ve meclis Ýç tüzüðü ne göre baþkanlýk divaný na verildiðine dikkati çeken meclis baþkaný bozer o nedenle bugün yapýlan divan toplantýsýnda artýk izleyicilerin genel kurul günleri saat 09:00 ile 10:00 arasý meclis baþkaný veya meclis baþkan yardýmcýsý na direkt müracaat izin almalarý koþulu getirilmiþtir sadece söz konusu saatlerde müracaatlarý onaylanan vatandaþlar izleyici kartlarýný takarak genel kurulu izleyebileceklerdir þeklinde konuþtu Ýzin alan vatandaþlarýn meclis Ýç tüzük kurallarýna mutlak þekilde uymalarý konusunda uyarýlacaðýný da belirten bozer yaptýðýmýz düzenleme budur meclis in saygýnlýðýna gölge düþürmemek meclis çalýþmalarýný huzur içerisinde yapabilme adýna aldýðýmýz tedbir budur baþkanlýk divaný kararý olarak bunu kamuoyuna duyururuz dedi anavatanýn burada yaptýklarýna gelince o çok orantýsýz ve çok kanlý 74 savaþýndan sonra -çoðu garibankýbrýslýrum yurttaþlarýmýzýn süngü zoruyla evlerinden barklarýndan taciz edilerek ve yazmaya utanýyorum ama gerçekler gerçeklerdirler ve yazýlmalýdýrlar birçok kadýna tecavüz de edilerek kovulmalarý üzerine boþalan bað-bahçe ev-bark konak otel-motel ve çeþitli iþyerleri karadeniz erzurum vb yerlerden güya tarýmsal iþgücü adý altýnda getirilenlere daðýtýlmasý ýrkçý ve asimilasyoncu bir uygulama deðil de ne idi kuzeydeki rumca konuþan kýbrýslýlar kovalanýp güneydeki türkçe konuþan kýbrýslýlar binbir entrika ile kuzeye aktarýlýnca ve kendilerine rum mallarý ihsan edilince adayý bölmenin en büyük adýmý atýlmýþ olmuþtu o süreçte denktaþ ýn kurduðu ubp nin dahli ve rolü unutulamaz unutulmamalýdýr viyana görüþmelerinden beri süregelen ve dipsiz kuyuya benzetilen güya toplumlararasý görüþmelerde türk türkiye tarafýnýn amacý fetih zihniyeti ile gaspettiði ve 37 senedir de-facto olarak elinde tuttuðu topraklarý de-jure hukuken topraklarýna katmaktýr taksimdir kýbrýslýrum yurttaþlarýmýz ise -çok haklý olarak buna karþý çýkmaktadýrlar bm nin aldýðý türkiye yi mahkûm eden birçok kararda kýbrýslýrum yurttaþlarýmýzýn bu haklý yaný baþat rol oynamýþtýr ecevit döneminden beri bütün türk hükümetlerinin hedefi hep ayný olmuþtur taksim akp ise üç dönem üst üste salt çoðunlukla iktidara getirilmesinin verdiði yüzsüzlük ve açgözlülükle hedef büyütmekte ve sadece kýbrýslýrum yurttaþlarýmýza ait olanlarý deðil kýbrýlýtürklere ait olan bütün deðerleri de gasp etme peþine düþmüþtür kthy yi iflas ettirip o kârlý destinasyonu aldýlar yetmedi saray hoteli de aldýlar yetmedi büyük hamamý da aldýlar yetmedi karpaz dan girne boylarýna kadar en güzel sahilleri de gasp ettiler yetmedi eðitim sektörüne de el attýlar o da yetmedi þimdi de elektrik telekomünikasyon koop-süt kamu bankalarý ve anaokullarýný da gasp etmeye çalýþýyorlar bir tek donumuzu istemedikleri kaldý ama bu gidiþle yakýnda onu da isterler o nedenle ey kýbrýslýtürk titre ve kendine gel doðu da daÜ direniþi nden merkezde sendikalar platformu ndan batý da lefke spor kulübü nün haklý çýkýþýna kadar tek tek ateþler ve direniþler birleþtirilmeli en geniþ halk cephesi oluþturularak türk ýrkçýlýðýna ve sömürgeciliðine karþý bir kurtuluþ mücadelesi baþlatýlmalýdýr baþka yol yoktur maÐusa dan lefke ye 2 sorunsuz baþaðrýsýz temiz bir türk malý arazi mi arýyorsunuz Ýþte size ozanköy de sahibinden 1,5 dönüm asfalt yolu elektriði suyu herþeyi var bugün al yarýn inþaata baþla satýlýk türk malý arazi tel 0533 8609661

[close]

p. 9

2 temmuz 2011 cumartesi 9 tünel alinti ak partÝ yirtanlarin partÝsÝ ak parti iktidara türkiye de Ýslami muhafazakâr siyasal çizgi içerisinde çok ciddi bir devrimsel dönüþümle geldi bunu metaforik olarak ifade edeyim erbakan partileri ve onun temsil ettiði siyasal hareket türkiye deki kapitalist deðiþme karþýsýnda hayatý yýrtýlanlarýn partisiydi 2000 lerde erbakan çizgisinden çýkan genç Ýslami duyarlýlýðý yüksek siyasetçilerden oluþan ak parti ise türkiye de daha da geniþ bir alana yayýlan bu kapitalist iþleyiþ içerisinde yýrtanlarýn partisi oldu Ýslam adýna ama yýrtanlarýn partisi oldu yýrtanlardan kastým müslüman burjuvazi Özal la birlikte kapitalizm çevreye yayýldý bu süreçte bir taraftan da gülen hareketinin bu dindar burjuvazinin faaliyetlerine getirdiði bir destek var prof tayfun atay sosyal antropolog posta posta posta arÞÝv memleketimden manzaralar avrupa Ýnsan haklarý mahkemesi þaþýrtýcý kararlar almaya devam ediyor bir türk tarafýný memnun ediyor bir rum tarafýný adalet mi daðýtýyorlar yoksa dengeyi mi saðlamaya çalýþýyorlar tarÝh 30 mayis 2010 gözden kaçmayanlar dÝyarbakir a ayip oluyor hocam Ýlahiyat mezunlarý derneði genel baþkaný selahattin yazýcý kýbrýs a ilahiyat fakültesi ve imam hatip lisesi açýlacaðýný söyleyince kktc din Ýþleri baþkaný doç dr talip atalay anýnda tepki gösterdi ve bu konuyu bize býraksýnlar dedi Ýyi güzel de atalay ýn kktc bir zamanlar huzur adasýydý ama þimdi diyarbakýr dan farký yok demesine bir anlam veremedik kktc ye deðil de diyarbakýr a haksýzlýk oldu ayrýca ne alakasý var polislerin coplarýna taþlarla karþýlýk veren mi var buralarda yönetmen udi aloni radikale konuþtu esas sorun sanat ve siyaseti ayýrdýðýný söyleyenler bu ayrým üzerine iddialý konuþmak politik bir þey çünkü yaptýðýn siyaseti gizliyorsun aktivist olmadan sanat yapmak entelektüel iktidarsýzlýktýr sanat elimizdeki tek þans güçlüler bizi umutsuz kýlmak ister biz direniriz sanatla umudu canlý tutarýz mesela lübnan filmi beþir le dans ve diðerleri muktedirin travma her Ýsrailli filistinlilerin her türk kürtlerin baþýna gelenden sorumludur sonrasý sorunlarýný irdeliyorlar yani düþün sen birine tecavüz ediyorsun sonra tecavüzcünün nasýl üzüldüðünü anlatýyorsun hadi caným bunlar kendini beðenmiþ kibirli filmler beni muktedirin gözyaþlarý ilgilendirmiyor sinemacý deyince elia süleyman vardýr o ne yapýyor mazlumu anlatýyor ona soruyor onu görüyor gösteriyor Ýsrailli sinemacýlarýn çoðu dÝpnot hatip dicle nin ve tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmesi için baþlatýlan imza kampanyasýný 610 aydýn imzaladý ÝncÝr ÇekÝrdeÐÝ dilin sýnýrý aklýn sýnýrýdýr dil sustuðunda akýl ve mantýk devre dýþý kalýr akla hayallere tefekküre hudut çizilemediði gibi dile de hudut çizilemez tayyip erdoÐan karÝkatÜr serhan gazioðlu vÝrgÜl eroÐlu na trojan vÝrÜsÜ derviþ eroðlu nun bilgisayarýna new york tan bir e-posta ile trojan virüsü gönderilmiþ hem de gizli haberleþmelerin yapýldýðý sisteme Özel kelimelerin olduðu e-postalarýn bir kopyasýný baþka bir mail adresine yönlendirme özelliðine sahip olan bir virüsmüþ bu kapalý maraþ asker egemenlik toprak ve yönetim gibi kelimeler içeren epostalar baþka bir e-postaya yönlendirilecekti fark edip önlem almýþlar sanki yönlendirilse bir þey olacak bu kelimelerin neresi özel allah aþkýna hepsinin de výcýðý çýkmýþ içi boþalmýþ baÞbakan kÜÇÜk olabÝlÝr ama hesaplari bÜyÜk 10 milyon türk vatandaþý yabancý ülkelerde tatil yapýyor 1 milyonu kuzey kýbrýs a gelirse ekonomik bakýmdan çok büyük katký olur Ýrsen kÜÇÜk muktedirden mazlum peydahlayan iþler yapýyor acý çekeni görmeyen filmler bu filmler iþte süper politik filmler ben film yapacaktým gittim yaser arafat a bizi affetmeniz için sanat yapmak istiyorum dedim beni vatan haini ilan ettiler mavi marmara gemisini idealize ediyorum ben sanatçýyým biraz abartacaðým laflarýmla bir gerçeklik kuracaðým ama o kadar da uçmuyorum mesele filistin halkýyla dayanýþma biz Ýslamcý deðil güzel insanlar gördük o gemide gazze için hayatlarýný kaybeden insanlar býrakýn biraz idealize edelim yoksa ben de normal þartlar altýnda farklý bakardým tabii biz en çok radikal laiklerden çektik hepsi siyonistti koyu dinciler kalkýp Ýsrail i eleþtirebiliyor ama laikler Ýsrail i koruyor adalet duygusu önemli din çok baskýcý olabilir adalet din ve siyaset üstü bir evrensel çaðrýdýr vicdana dayanýr kürtler türkiye de filistinliler Ýsrail de ve filistin de istedikleri gibi yaþayamýyorlar dillerini kültürlerini topraklarýný kendilerini istedikleri gibi çekip çeviremiyorlar Üzerlerinde polis savcý devlet þiddeti var Ýþin ilginci filistinlileri kurtarmaya çalýþan bazýlarý burada kürtlere dair adým atmýyor filistin ve kürt sorunu ikisi de türkiye ve Ýsrail de bir ahlaki turnusol kâðýdý Ýkisi de maðdur halklar bu nedenle Ýsrailli filistinliye türk kürt e borçlu Ýsrail kendisini bir intihar bombacýsý yaptý patlatacak yer arýyor 65 yýldýr filistinlilerin canýna okuyoruz ayýp be hâlâ maðdur edebiyatý yapýyoruz her Ýsrailli filistinlilerin baþýna gelenden sorumlu her türk kürtlerin baþýna gelenden sorumlu beni ilgilendirmez ben berberim ressamým bilmem neyim sorumlu deðilim diyemezsin bir yahudi ne Ýster adlý kitabý türkçe ye çevrilen Ýsrailli yönetmen ve aktivist udi aloni yerel melek ve baðýþlanmak adlý filmleriyle uluslararasý tartýþmalara yol açmýþtý

[close]

p. 10

10 2 temmuz 2011 cumartesi gÜneyden ÇÝn bankasi Ýle ÝÞbÝrlÝÐÝ güney kýbrýs taki kýbrýs bankasý ile china development bank Çin kalkýnma bankasý arasýnda iþbirliði anlaþmasý imzalandýðý bildirildi politis gazetesi anlaþmanýn imzalanmasý sýrasýnda iki ülke arasýndaki ticari iliþkilerin önemine deðinildiðini ve daha farklý alanlarda da iþbirliði yapýlmasýnýn arzusunun dile getirildiðini yazdý kulübünün yarýþtýðý 5 inci en aktif kulüp yarýþmasý nda düþünce ve genel kültür alanýnda birinci seçilirken en aktif Üniversite kulübü sýralamasýnda da üçüncü oldu ukÜ açýklamasýna göre Ýstanbul da gerçekleþtirilen ödül töreninde ukÜ adýna ödülü kütüphane kulübü danýþmaný gülten sala ile kulüp baþkaný ebru küçükþener e yapýmcý ve yazar güven erkin erkal takdim etti en aktÝf kulÜp uluslararasý kýbrýs Üniversitesi ukÜ kütüphane kulübü Üniaktivite nin organize ettiði ve bu yýl 716 üniversite gÜney afrÝka Ýle ÝÞbÝrlÝÐÝ anlaÞmasi güney kýbrýs ile güney afrika arasýnda imzalanan emniyet anlaþmasýnýn dün rum meclisi nde onaylandýðý bildirildi haravgi gazetesi iþbirliði anlaþmasýnýn organize suçlar ile uyuþturucu silah çalýntý eþya ve insan ticaretinin önlenmesinde ve mali suçlarla mücadelede iþbirliðini öngördüðünü yazdý haberde iþbirliði anlaþmasýnýn ayrýca emniyet konularýnda bilgi ve bilimsel tecrübe alýþveriþi ile kiþisel bilgilerin korunmasýný kapsadýðý da kaydedildi ap dekÝ etkÝnlÝkte tÜrkÝye ye baski ÇaÐrisi baþpiskopos hrisostomos ile rum tarafýnýn ab daki daimi temsilcisi andreas mavroyannis avrupa parlamentosu nda düzenlenen bir etkinlikte kuzey kýbrýs taki kültürel mirasýn yaðmalandýðýný iddia ederek bu konuda türkiye ye baský istedikleri belirtildi fileleftheros gazetesinin haberine göre hrisostomos ile mavroyannis ankara protokolü temelinde kýbrýs ve ab karþýsýnda üstlendiði yükümlülüklere iliþkin kabul edilemez tavrýný sonlandýrmasý için türkiye ye baský istediler trt-brt ÝÞbÝrlÝÐÝ haftada 5 gün ortak turizm yayýný programýn dünkü ilk bölümünde brt de turizm programlarý yayýnlanan reha arar ýn baþbakan Ýrsen küçük le yaptýðý söyleþi yer aldý baþbakan küçük ilk olarak ortak yayýn konusuna deðinerek trt-brt iþbirliðine ve ortak yayýnýn önemine vurgu yaptý ve 2 kurumun müdürlerini tebrik etti ortak yayýnlarla ülkedeki turistik tesislerin tarihi ve doðal güzelliklerin tanýtýlacaðýný belirten küçük bu yolla turizme katký saðlayacaðýný söyledi baþbakan küçük türk halkýný kuzey kýbrýs a tatil yapmaya davet etti ve ziyaretlerinin saðlayacaðý yararlara da dikkati çekti küçük ziyaretleri sayesinde kuzey kýbrýs türk cumhuriyeti ekonomik bakýmdan güçlenecek bu da kýbrýs türk halkýnýn milli tahran a yapilacak uÇuÞlar ertelendÝ kýbrýs rum havayollarý þirketinin 7 temmuz da baþlayacak tahran seferlerinin ertelendiði bildirildi politis gazetesi uçuþlarýn Ýran üzerindeki uçuþ haklarýnda yaþanan bir problem nedeniyle ertelendiðini yazdý haberde geçtiðimiz yýlýn mart ayýnda eurocypria havayolu þirketinin tahran a gerçekleþtirmesinin söz konusu olduðu charter seferin uçuþun irak hava sahasýndan geçilerek yapýlmasý ve Ýran ýn irak hava sahasýnýn abd tarafýndan kontrol edildiði iddiasý üzerine gerçekleþtirilemediði de anýmsatýldý kýbrýs havayollarý nýn erbil e gerçekleþtireceði uçuþun ise bugün yapýlacaðý belirtildi türkiye radyo televizyon kurumu trt ile bayrak radyo televizyon kurumu brtk arasýndaki iþbirliði çerçevesinde trt turizmbelgesel kanalý ile bayrak-aile kanalý bugünden itibaren hafta içi her gün 10.00-11.30 saatleri arasýnda ortak yayýn yapacak trt-belgesel ve turizm kanalýnda yayýnlanmakta olan canlý yayýnlar odasý adlý programda her sabah yarým saat süreyle brt tarafýndan hazýrlanan kuzey kýbrýs türk cumhuriyeti ni tarihi kültürel ve turizm açýsýndan tanýtýcý programlara yer verilecek programa türkiye den katýlacak izleyicilerden bir çift yöneltilecek soruyu doðru bilmeleri halinde kuzey kýbrýs türk cumhuriyeti nde 3 gece 4 gün tatil yapma olanaðýný elde edebilmek için yapýlacak çekiliþe dahil edilecek Ýlk konuk kÜÇÜk yayýnýn ilk konuðu Ýrsen küçük oldu davasýný daha güçlü yürütmesine katký saðlayacak 10 milyon türk vatandaþý yabancý ülkelerde tatil yapýyor 1 milyonu kuzey kýbrýs a gelirse ekonomik bakýmdan çok büyük bir katký olur diye konuþtu turizm konusunda yürütülmekte olan çalýþmalarý da anlatan küçük turizm çalýþmalarý ve kktc nin turistik açýdan dünyaya açýlmasý yönündeki adýmlarýn etkin þekilde sürdüðünü kaydetti baþbakan kýsa ve orta vadeli turizm hedeflerini de sýralayarak hükümet olarak turizmde kendimize bazý hedefler ve buna ulaþmak için bazý tedbirler ortaya koyduk Ülkeye geliþler ve konaklama tesislerine eriþim de kolaylaþtýrýlacak 2023 te 2 milyon turiste ulaþma ve 40 bin yatak kapasitesine sahip olma hedefindeyiz þeklinde konuþtu baþbakan küçük hükümetin turizmi çeþitlendirerek yýl içerisine yayma ve 3-4 yýldýzlý butik otelleri teþvik etme düþüncesinde olduðunu da ifade etti küçük ercan havalimanýnýn kapasitesini 8 milyon turiste çýkarmayý hedeflediklerini ve yakýnda Ýhaleye çýkýlacaðýný söyledi ercan da modern bir terminal binasý yapýlacaðýný kaydeden küçük ün açýklamasýna göre 2 pist yapýlmasý 8 körük ile uçaklara kolay eriþim ve pistlerin uzatýlarak daha büyük uçaklara da hizmet verilmesi planlanýyor turist sayýsýndaki artýþa da dikkat çeken küçük geçen yýla göre yýlýn bu döneminde turist sayýlarýný açýkladý küçük Üçüncü ülkelerden gelen turist sayýsýnda yüzde 9 türkiye den yüzde 20lik artýþ var bu sayýnýn temmuz-aðustos ta üçüncü ülkelerden yüzde 20 türkiye de de yüzde 30 lara ulaþmasýný bekliyoruz dedi Ülkeye yapýlan charter seferlere de deðinen baþbakan küçük charter seferlerin arttýðýný söyledi baþbakan yeni ülkelerden charter seferler baþladýðýný Ýngiltere almanya ve Ýtalya dan da uçuþlarýn bir hayli arttýðýný kaydetti polonya dan ilk kez charter uçuþlar baþladýðýna azerbaycan ve Ýran ýn da devreye girdiðine iþaret eden küçük charter seferleri çoðaltmaya çalýþýyoruz ve gerekli teþvikleri veriyoruz dedi baf ta gÜpegÜndÜz sÝlahli banka soygunu hellenic bank ýn baf þubesi önceki sabah kimliði belirsiz silahlý kiþiler tarafýndan soyuldu simerini gazetesi yüzleri kapüþonla örtülü ve bozuk rumca konuþan iki kiþinin ellerinde silahlarla bankadaki 4 memuru tehdit ederek kasadan yaklaþýk 15 bin euro aldýklarýný ve bankadan çýkarken havaya ateþ açarak kiralýk bir arabayla uzaklaþtýklarýný yazdý ercan havalÝmani Ýnsan tÝcaretÝ güney kýbrýs ýn amerika birleþik devletleri nin abd insan ticareti takip listesinde bulunan 4 kategori içerisinde dördüncü kategorinin en kötü kategori olduðu belirtiliyor üçüncü kategoriye düþürüldüðü bildirildi simerini gazetesi güney kýbrýs ýn üçüncü kategoriye düþürülmesindeki etkenin güney kýbrýs ýn insan ticareti suçuyla etkin bir þekilde mücadele etme ve suçlularý cezalandýrmadaki baþarýsýzlýklarý olduðunu yazdý haberde güney kýbrýs ýn abd nin trafficking victims protection act 2000 Ýnsan ticareti maðdurlarýnýn korunmasý faaliyeti 2000 planýnda öngörülen asgari önlemleri bile alamamýþ olmasýnýn da üçüncü kategoriye düþmesindeki etkenlerden biri olduðu belirtildi turÝst sayisindakÝ artiÞ

[close]

p. 11

2 temmuz 2011 cumartesi 11 dÜnya tÜrkÝye dÜnya tÜrkÝye dÜnya gÜney kibris gÜney kibris gÜney kibris kktc den arpaya el kondu pile-beyarmudu bölgesinde kktc den aldýðý arpayý güney kýbrýs taki bir deðirmene götüren bir kamyon yakalandýðý bildirildi fileleftheros gazetesi rum polisinin önceki gün öðle saatlerinde bir kamyonun yasal olmayan þekilde Üsler bölgesinden pergamos a beyarmudu girdiðini tespit ettiðini kýbrýslý rum þoförün sorgusunda bir un deðirmeni için çalýþtýðýný belirttiðini yazdý gazete 27 ton arpa taþýyan kamyonun rum tarým bakanlýðý ndan izni olmadýðýnýn tespit edilmesi üzerine gerekli tahlillerin yapýlmasý için kamyonun tarým bakanlýðý nýn depolarýna götürüldüðünü deðirmenin sahibinin ise sorgusunda arpalarý kendisine yüklü borcu bulunan iki kýbrýslý türk kardeþten aldýðýný söylediðini belirtti habere göre rum polisinin araþtýrmasý sürüyor otonom kayýp Þahýslar komitesi ne takviye rum bakanlar kurulu önceki gün yaptýðý toplantýda otonom kayýp Þahýslar komitesi ne personel alýnmasýný kararlaþtýrdý politis gazetesi rum bakanlar kurulu nun rum maliye bakanlýðý na personel alýmý için gerekli olan mali kaynaklarý bulmasý için yetki verdiðini yazdý habere göre komiteye 14 yeni personel alýnacak bunlardan 10 u arkeolog 3 ü antropolog biri de arkeolog/osteolog kemik bilimci olacak gazete maliye bakanlýðý nýn rum meclisi genel müdürlüðü ne mektup gönderdiðini ve mektubunda 14 personelin alýmýnýn komitenin kayýp kazýlarý ile kayýplar üzerindeki bilimsel araþtýrma çalýþmalarýnýn hýzlandýrmasý için gerekli olduðunu vurguladýðýný yazdý haberde komite için gerekli olan 2011 yýlý bütçesinin 180 bin euro olduðu kaydedildi Ýngiltere de yaklaþýk 750 bin kamu çalýþaný hükümetin emeklilik haklarýnda yaptýðý kesinti planlarýný protesto etmek için greve gitti kamu ve ticari hizmetler sendikasý pcs ile birlikte üç büyük öðretmen sendikasýnýn katýldýðý grev nedeniyle ülke genelinde 12 bin okulda bugün eðitim verilemedi Ýngiltere ve galler de çeþitli þehirlerin yanýsýra londra da da sendika üyeleri iþ býraktý londra daki protestoda 24 kiþiyi gözaltýna alýndý Ýngiltere de son yýllarda yapýlan en geniþ kapsamlý greve gümrük memurlarýnýn katýlmasý nedeniyle liman ve havalimanlarýnda da aksamalar oluyor muhafazakar-liberal yunanistan dan sonra Ýngiltere demokrat koalisyon hükümeti emeklilik yaþýný yükseltecek ve emeklilik maaþlarýnda azalmaya neden olacak yasanýn kamu sektörü için adil olduðunu savunuyor emeklilik reformu ile birlikte emeklilik primi ödemelerinde yüzde 3 e yakýn artýþýn yaþanmasý bekleniyor hükümet ortalama insan ömrünün uzamasý nedeniyle emeklilik haklarýnýn deðiþmesi gerektiðini söylüyor sendikalar bu plana daha fazla çalýþýp daha az emeklilik maaþý almak anlamýna geldiðini savunarak karþý çýkýyor hükümet ile sendikalar arasýnda anlaþma saðlanamazsa sendikalar benzer bir greve sonbaharda da gideceðini duyuruyor bütçe açýðý ilk 5 ayda yarým milyar euro ya ulaþtý güney kýbrýs ta bütçe açýðýnýn yýlýnýn ilk 5 ayýnda 497,5 milyon euro ya ulaþtýðý belirtildi simerini gazetesi bütçe açýðýnda dramatik artýþ 2011 in Ýlk 5 ayýnda yarým milyar euro ya ulaþtý baþlýklarýyla manþete çektiði haberinde geçtiðimiz yýlýn ilk 5 ayýna kýyasla bütçe açýðýnda 300 milyon euro luk artýþ kaydedildiðini ve bunun gayrý safi yurtiçi hasýla nýn gsyh yüzde 2,71 ine denk düþtüðünü yazdý gazete devlet gelirlerinin 2351,7 milyon euro ile sýnýrlandýrýlmasýyla da durumun giderek kötüleþtiðini kaydetti habere göre rum yönetimi baþkaný dimitris hristofyas durumun gittikçe kötüleþmesi nedeniyle 8 temmuz da siyasi liderleri toplantýya çaðýrdý gazete dÝsÝ baþta olmak üzere ks edek ve euro ko nun da ekonomiyle ilgili endiþelerini ve düþüncelerini dile getirdiðini yazdý Öte yandan haravgi gazetesi de güney kýbrýs taki pasÝdÝ peo ve sek sendikalarýnýn hükümet in yapmýþ olduðu 70 milyon liralýk tasarruf çerçevesindeki ekonomik önerilere yeþil ýþýk yaktýðýný yazdý habere göre sendikalar 70 milyon euro luk tasarruf önlemini vergi kaçakçýlýðýnýn önlenmesi kazancý yüksek þirketlerden kesinti yapýlmasý ve büyük taþýnmazlara sahip olan kiþilerden vergi kesilmesi önkoþullarý altýnda kabul etti sendÝkalar hÜkÜmetÝn ÖnerÝlerÝnÝ kabul ettÝ ab bölgeler komitesi raportörünün bilirkiþi raporu avrupa birliði ab bölgeler komitesi raportörü franz schausberger in ab nin geniþlemesiyle ilgili kaleme aldýðý bilirkiþi raporu taslak olarak bugünkü rum basýnýnda yer aldý fileleftheros gazetesi bölgeler komitesi raporunda maraþ aromalý deðiþiklikler baþlýklý haberinde rapor için ankara ile lefkoþa yý kýbrýs sorununun çözümüyle ilgili ayný sepete koyup aday türkiye nin bm kararlarýný benimsemesi ve protokolü uygulamasýna iliþkin yükümlülüklerini zaman aþýmýna uðratarak raporu türkiye nin ölçülerine göre dikti yorumunda buldundu ab bölgeler komitesi raportörü avusturyalý scausberger in kaleme aldýðý taslaðý ele geçirdiðini yazan gazete ankara nýn kýbrýs la ilgili yükümlülüklerinin eksik olmasýndan dolayý taslaðýn tek yanlý olarak deðerlendirildiðini belirtti gazete taslaðýn müdahil tüm taraflarý kýbrýs sorununun çözümü için yapýcý müzakerelerin baþlamasý amacýyla isteklilik göstermeye davet ederek kýbrýs cumhuriyeti ile türkiye yi eþitlediðini de savundu sözü edilen taslaðý kabul edilemez olarak niteleyen gazete kolonizasyonun sona ermesi protokolün uygulanmasý maraþ ýn iadesi ve çözüm geri planda olmak üzere birtakým deðiþiklik önerilerinin sunulmasýna yol açtýðýný ifade etti gazete ortaya konan iki deðiþikliðin kýsaca þunlar olduðunu yazdý 1 Özellikle türkiye için tüm kýbrýslýlarýn insanlýk haklarýnýn iadesi kolonizasyona moratoryum uygulanmasý bm güvenlik konseyi kararlarý uyarýnca maraþ ýn yasal sakinlerine derhal iadesi ve ankara protokolünün uygulanmasý 2 türkiye kýbrýs sorununun çözümü amacýyla devam eden müzakerelerle ilgili isteklilik ortaya koymaya davet ediliyor gazete sözü edilen deðiþiklik önerilerinin rum ve yunan temsilcilerin desteðiyle dÝsÝ partisinin belediye meclis üyesi eleni lukaidu ve ab bölgeler komitesi ndeki avrupa halk partisi üyelerinin giriþiminin akabinde sunulduklarýný ekledi gazeteye göre türkiye nin kýbrýs taki insanlýk haklarý ile uluslararasý hukuku ihlal ettiðini ve üye devletin topraðýna illegal bir þekilde sahip olduðunu ileri süren ab bölgeler komitesindeki rum ve yunan temsilciler kýbrýs sorununun çözümünün türkiye nin yükümlülükleri arasýnda bulunduðuna dikkati çektiler abd 2011 Ýnsan tÝcaretÝ raporu na gÖre abd dýþiþleri bakanlýðý 184 ülkedeki cinsel sömürü zorla çalýþtýrma ve çaðdaþ kölelikle mücadele çabalarýný incelediði 2011 Ýnsan ticareti raporu nu açýkladý rapora göre dünya çapýnda yaklaþýk 27 milyon insan ticareti maðduru var raporda insan ticareti yapanlarýn nasýl çalýþtýðý maðdurlarýn özellikleri ve hükümetlerin bu savunmasýz kiþileri korumak için neler yaptýklarý inceleniyor raporda abd Ýnsan ticareti maðdurlarýnýn korunmasý yasasý ndaki insan ticaretiyle mücadele için asgari standartlar temel alýnarak ülkeler grup 1 grup 2 grup 2 Ýzleme listesi ve grup 3 olmak üzere dört kategoride deðerlendiriliyor grup 1 sorunun ortadan kalkmasý için çaba gösteren ülkeleri tanýmlarken herhangi bir çalýþma yapmayan veya çabalarýnda yetersiz kalan ülkeler grup 3 te yer alýyor kuzey amerika batý ve kuzey avrupa avustralya grup 1 olarak tanýmlanýrken güney amerika doðu avrupa orta ve güney asya grup 2 de yer alýyor grup 3 te ise arnavutluk cezayir küba Ýran lübnan libya suudi arabistan sudan türkmenistan yemen ve venezuela gibi ülkeler var türkiye hem kaynak hem transit ülke tanýmladýðý türkiye ile ilgili bölümünde yer alan bilgiler þöyle türkiye seks iþçisi ve zorla çalýþtýrma amacýyla ticareti yapýlan kadýn erkek ve çocuklar için kaynak ve transit ülke cinsel sömürü amaçlý insan ticareti maðduru kadýn ve çocuklar aðýrlýklý olarak eski sovyetler birliði ve doðu avrupa ülkelerinden getirilirken zorla çalýþtýrmak için türkiye ye gelen kadýn ve erkekler türkmenistan tacikistan ve moðolistan dan türkiyeli kadýnlar ülke içinde seks ticareti maðduru olurken türkiyeli çocuklar ise zorla evlendirme yoluyla maðdur oluyor maðdurlara koruma ve destek istikrarlý ve yeterli deðil papulyas hangÝ Ülke hangÝ grupta downer hayatý sizin için zorlaþtýrýyor yunanistan ý ziyaret eden rum meclisi baþkaný yannakis omiru dün yunan cumhurbaþkaný karolos papulyas la bir araya geldi fileleftheros ve diðer gazeteler omiru nun papulyas la görüþmesinde kýbrýs müzakerelerinin gidiþatý hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdiðini yazdýlar habere göre omiru görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada papulyas ýn yunanistan ýn güney kýbrýs a kýbrýs konusundaki desteðini dile getirdiðini söyledi görüþme sýrasýnda papulyas a müzakerelerin gidiþatý ve sözde türk uzlaþmazlýðý hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdiðini ifade eden omiru papaulyas ýn da iþgalin sona ermesi ve kýbrýs sorununa uluslararasý ve ab hukukuna dayanan bir çözüm bulunmasý için verdikleri mücadeleye tam destek belirttiðini vurguladý habere göre omiru papulyas a müzakerelerde yönetim ve güç paylaþýmý konularýnýn özlü þekilde tartýþýlmasýna karþýn hayatý önem taþýyan toprak mülkiyet güvenlik garantiler ve yerleþikler tc kökenli vatandaþlar konularýnýn rum yönetimi baþkaný dimitris hristofyas ýn tüm çabalarýna karþýn görüþülmediðini söyledi omiru nun görüþmede güvenlik konseyi haricinde birleþmiþ milletlerin özellikle de downer gibi temsilcilerinin faaliyetlerinden de memnun olmadýklarýný ifade etmesi üzerine papulyas ýn size hayatý zorlaþtýrýyor yorumunda bulunduðun yazan gazete omiru nun downer için güvenlik konseyi nin kararlarý ve çizgisi doðrultusunda hareket ediyormuþ görüntüsü vermediðini söylemesi üzerine ise papulyas ýn baðýmsýzlaþtý ifadesini kullandýðýný belirtti tÜrkÝye de yasa yetersÝz abd dýþiþleri raporunda türkiye ye yapýlan tavsiyeler arasýnda ülke içi insan ticaretini suç olarak tanýmlayacak yasanýn tamamlanarak yürürlüðe sokulmasý çok sayýda yargýlamanýn neden beraatle sonuçlandýðýna dair kapsamlý bir çalýþma yürütülmesi ve insan ticareti maðdurlarýna hizmet veren stk lara fon saðlanmasý ve çocuklara özel destek hizmetlerinin geliþtirilmesi gibi konular yer alýyor türkiye insan ticaretiyle mücadeleyi düzenleyen palermo protokolüne 2003 yýlýnda taraf olmuþtur raporun 2 grup ülkeler arasýnda tÜrkÝye de kadinlar ve Çocuklar rÝsk altinda

[close]

p. 12

12 2 temmuz 2011 cumartesi Ýrsen küçük biz halktan onay aldýk diyor halký gerizekâlý olarak görmeleri boþuna deðilmiþ demek bizim duvar peþkeþ varken ihaleye ne hacet muhabbetlÝler alirim oraÞdan bÝr renga dahayi -allah be börülcenin kokusu da duddu ortalýðý ha tazesinin da baþgadýr hali -Ýþþallah ilâçsýzdýr -ha baþlama gene ha ayýkladýn biþirdin iþde brak yeylim aðýz dadýynan hade getir o gabacýðý da bakalým biþmedi mi daha -biþdi yahu biþdi getiriyorum sabred gýdlýgdan mý çýgdýn be kemal ama -ver o garayað þiþesini da bana hani soðaný egþisi nerde bunun -ma ne oluyor be kemal sultan süleyman zaneddin gendini biþey cariyelerin var edrafta gýmýldat sen da kýçýný biraz da aþýnman ya -tamam yahu tamam ver o tuna balýðýný açayým ben da -haþþöyle al aç annayým ben da þu evde erkeg var -ne be bir balýðý açmaya galdýysa erkeglik atarým zibile böyle erkegliði ben -bu açacak da küdleþti galiba yörümez tamam ver tabaðý dökeyim içine u bu da ne be -noldu biþey çýgdý içinden -evet balýk püresi çýgdý -balýk piresi aman yüreðim garýþdý aha þimdi -pire deðil be püre bak bakayým ne yazar o kutunun üsdünde -bütün dilim ton balýðý -domuz öllülerinin körü bunnardan daha sahtekâr millet yogdur dünyada balýk gýymasýný doldurdular bütün dilim ton balýðý yalanýynan gazzýglallar millete dök kutuya da götürecem vereyim markete geri paralarýný da isdemem Ýbret olsun herkese alýrým oraþdan bir renga dahayý gidi gidi mehmet levent asmaaltý konuþmalarý -n oldu be buba kýpgýrmýzý oldu yüzün gulaglarýna gadar -ma ciddi söylen ben da derim nedir bu sýcaglýk yüzümde demek gýzardý da ha -gýzardý ne demek pancar atýl oracýða eczacýya bir ölçsün sana tansiyonunu -brak olân biraz dinneneyim da geçer herhalde -n oldu ama biþeye canýn sýkýldý -e da canýmýzýn sýkýlmadýðý gün mü galdý artýk pezevengin memleketinde bugün ikinci gündür giddig pangaya ödenelim sigortalar yadmadý dediler bize gene yaþlý baþlý emegli ingsannar kimisi basdonunan kimisi goltug deyneðiynan -allah yagsýn gendilerini iþþallah -Öylennere gadar begledik ha þimdi ha birazdan ödeme emri gelecek diye e gýzarýr ya yüzün gýzarmaz tansiyonun da çýkar þekerin da bokun boglavatýn da -e -eyisi sen aha görün halimi son vahdýmýzda iþdir bu Ödenemedik bugün da galdýk yarýna -e nedir yani begledigleri düþdüðü gibi galsýn bircezi bir gün panganýn kapýsýnda lâzým ödeme günlerinde her panganýn önünde bir ambulans bulundursunnar bundan sora Çünkü gidiþat onadýr ambulanslar yetiþtiremeycek toblasýn bizi panga köþelerinden pano kýbrýs recepistan olmayacak anladýn mý imam fikrinin fikri kaderÝn bÖylesÝne yaziklar olsun eroðlu bazý zaman küçük gruplar tarafýndan türkiye ye dil uzatýlmasý bizi üzüyor demiþ -vah vah ciðerim ezildi aha þimdi Üzmeyim þu adamý yahu ev açma ve hýrsýzlýk olaylarý artmýþ -yasemin hareketi ile birlikte hassigdir çekmeyen herkese oh olsun anavatanda ne varsa kktc de de olacakmýþ -oluyor zaten her gün her dakika soygun vurgun tecavüz ensest iliþki adam vurma yaralama bombalama sahtekarlýk dolandýrýcýlýk yok yok ana kiri bütün kokuþmuþluðuyla üstümüze çökmüþ durumda küçük biz halktan onay aldýk demiþ -halký gerizekâlý olarak nitelemenizden belli oluyor Þafak nöbeti için gün sayýmý baþlamýþ -memleketi yediler yuttular Þimdi de þafak nöbetinde geviþ getirecekler hamza e saner kümse þüphe duymasýn ercan halkýmýzýn olacak demiþ -Ýnananýn da kthy için de ayný sözleri söylemiþlerdi yalan söylemeye o kadar alýþtýlar ki Ý küçük adana esnaf ve sanatkâr odalarý birliði ne belediye personelini kktc ye yollayýn demiþ -artýk utanmayý da attýk gelenden gidenden turist dileniyoruz eroðlu akça ya iade-i ziyarette bulunmuþ -kaderin böylesine yazýklar olsun Özkan yorgancýoðlu Ülke gerçeklerine uymayan uygulamalara karþý çýkmak doðru ancak kazanmak için yeterli deðil kendi projelerimizi hazýrlamamýz gerekir demiþ -e orasý öyle be Özkan bey ama tayyip amcana sordun mu ne der bu kendi projelerimiz meselesine port cratos akdeniz de artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacak demiþ -anladýnýz deðil mi hiçbir þey raif denktaþ gençlik gelecektir demiþ -ama ne yazýk ki gençliðin geleceði zifiri karanlýk soyer siyasi irade daraltýlýyor demiþ -hangi siyasi irade olmayan birþeyin daraltmasý mý olur haftanýn gýdýgýdýsý hamza e saner in kimse þüphe duymasýn ercan halkýmýzýn olacak þeklindeki sözleri son derece trajikomik içeriði nedeniyle bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür rÜyali bakiÞ genç adam genç kýzýn kulaðýna fýsýldar -bana bu rüyalý bakýþlarýnla bakmaya devam edersen seni öpmeden duramam genç kýz uyarýr -acele et ben de hep böyle rüyalý bakamam tembÝh genç kýz ilk defa bir genç adam ile buluþacaktýr annesine sorar -anne bir erkekle bu gece çýkacaðým beni arabasýyla alacak fakat hep bana yakýn olmak istiyor ne kadarýna izin vereyim anne tembih eder -aman kýzým jartiyerinden yukarý çýkarma bir müddet sonra kapý çalýnýr anne kapýyý açýnca genç adamý karþýsýnda görür anne þaþýrýr -hayrola genç adam ne oldu -kýzýnýz kafadan sakat mýdýr -yo neden sordun -jartiyerini boynuna takmýþ da uluslararasý altýn muflon karikatür yarýþmasý albümünden davood yarahmadi Ýran bir hafta önce daÜ eylemcilerini coplayan polis polis günü nde halka karanfil daðýtmýþ teþekkürler ama biz almayalým cop yarasýna karanfil iyi gelmez.

[close]

p. 13

2 temmuz 2011 cumartesi 13 ccmc den lefke de atÖlye ÇaliÞmasi kýbrýs toplum medya merkezi nin ccmc yoldayýz baþlýklý eðitim programý çerçevesinde düzenlediði fotoðrafçýlýk ve Ýnternette foto muhabirliði konulu atölye çalýþmasý önceki gün lefke de bölge aktivistlerinin katýlýmýyla gerçekleþti ccmc den verilen bilgiye göre ccmc den beran djemal ile birlikte atölye çalýþmasýný gerçekleþtiren natalie konyalian toplum medyasý teknik becerileri ve araçlarý topluma kazandýrmaktan ibarettir lefke deki gibi yerel örgütlere bu alanda eðitim vermek ccmc nin ulaþmak istediði hedefin yani eðitimleri lefkoþa dýþýna taþýma amacýnýn özü niteliðindedir deðerlendirmesinde bulunarak atölye çalýþmasýnýn önemini vurguladý ccmc yolda programýný 2011 yýlýnda da sürdürmeyi ve bu çerçevede limasol maðusa baf ve karpaz gibi bölgelere de eðitim çalýþmasý götürmeyi hedefliyor ajanda 2 temmuz cumartesi party dj atesh k ve farouk chetinin regular beats records adý altýnda yeni parçalarýn tanýtýmýný yapacaklarý bir etkinlik niteliðindeki partiyi elektronik müzik severlerin kaçýrmamasýný öneririz lefkoþa atölye cadý kazaný cafe 21:00-24:00 4 temmuz pazartesi hýzlandýrýlmýþ yoðun Ýngilizce kursu sidestreetsin yetiþkinlere yönelik düzenlediði kurs 25 temmuz-26 aðustos tarihlerinde hafta içi her gün 18:00-20:30 saatleri arasý yer bulacak daha fazla bilgi için 0392 229 30 70 numaralý telefonu arayabilirsiniz lefkoþa sidestreets festival 16 uluslararasý gönyeli belediyesi halk danslarý ve kültür-sanat festivali kapsamýnda geleneksel yastýk koþusunun yaný sýra 20:00 4-8 temmuz tarihleri arasýnda yer bulacak cioff ekiplerinin gösterilerini de izleme þansý bulacaksýnýz gönyeli yalçýn parký 21:00 kamu-sen den uyari grevÝ kamu-sen geçitkale yavru kuþ genel müdürlüðü nde dün bir günlük uyarý grevi uyguladý kamu-sen genel baþkaný mehmet Özkardaþ kktc havacýlýk federasyonu baþkanlýðý na gönderdiði yazýyý basýna da açýklayarak ileri sürdüðü sendika üyelerine yapýlan baskýlar ve keyfi iþten durdurmalar nedeni ile sendika üyelerinin eylem kararý aldýðýný kaydetti Özkardaþ bunu takiben süresiz grev kararý da alan sendikanýn kurumun tutumuna göre pazartesi günü kararýný uygulamaya koyma hakkýný saklý tutacaðýný belirtti 7 temmuz perþembe zumba dans/fitness kursu her salý ve perþembe günü 20:0021:00 saatleri arasýnda yalýn guest houseda gerçekleþen olan zunba dans fitness kurslarýnýn ücreti ders baþýna 30 tl 4 dersin ücreti ise 100 tldir daha fazla bilgiye 0542 889 06 41 isabelle ve 0542 851 92 00 handan numaralý telefonlardan ulaþabilirsiniz gelÝn hep bÝrlÝkte farkindalik yaratalim gelin hep birlikte farkýndalýk yaratalým adlý karma fotoðraf sergisi 4 temmuz da açýlýyor Ýsmet vehit güney sergi salonu nda yer alacak ve açýlýþý saat 19.30 da yapýlacak sergi 8 temmuz a kadar gezilebilecek sergiden elde edilecek tüm gelir lefkoþa dr burhan nalbantoðlu Çocuk onkoloji servisi nde tedavi gören tüm çocuklar için milli eðitim gençlik ve spor bakanlýðý nca yürütülen charity for children with cancer 50 you can make a difference projesine katký olarak býrakýlacak sos ÇocukkÖyÜ gÜnÜ kutlamalari sos Çocukköyü derneði nin geleneksel sos Çocukköyü günü kutlamalarý dün gerçekleþtirildi maliye bakanlýðý basýn bürosu ndan verilen bilgiye göre etkinliðe baþbakan Ýrsen küçük ün eþi gülin küçük maliye bakaný ersin tatar ve Çalýþma ve sosyal güvenlik bakaný Þerife Ünverdi de katýldý maliye bakaný ersin tatar etkinlikte yaptýðý konuþmada öðrencilerin takdir edilecek çalýþmalar yaptýðýna iþaret ederek hem çocuklarý hem de eðitmenlerini kutladý sos Çocukköyü öðrencilerinin jimnastik gösterileri ile baþlayan etkinliklerde çocuklarýn farklý yeteneklerini sergilerken dans müzik el iþi sergileri de gerçekleþti etkinlikte sos anaokulu öðrencilerine mezuniyet sertifikalarý da verilirken yýlsonu sergisi de ilgi gördü sos bahçesinde düzenlenen etkinlikte gönüllü firmalarýn stantlarý çeþitli malzeme ve yiyecek stantlarý yer aldý 8 temmuz cuma deep house theraphy dj atesh k.nýn çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaðýnýz etkinlik özellikle house müzik sevenler için oldukça cazip bir haftasonu alternatifi lefkoþa atölye cadý kazaný cafe 22:00-02:00 hataylilar da ÝlahÝyat fakÜltesÝne tepkÝlÝ hataylýlar bütünleþme ve yardýmlaþma derneði kktc de Ýlahiyat fakültesi açýlmasý için kýbrýs türk halkýnýn taleplerinin dikkate alýnmasý gerektiðini söyledi hataylýlar bütünleþme ve yardýmlaþma derneði asbaþkan mustafa bük türkiye Ýlahiyat mezunlarý derneði baþkaný sallahattin yazýcý nýn kktc halkýnýn maneviyatýnýn eksik olduðu ve kktc de Ýlahiyat fakültesi açýlmasý gerektiðine iliþkin açýklamasýna tepki gösterdi bük kktc halkýnýn maneviyatýnýn çok yüksek olduðunu dinine ve bayraðýna baðlý bir halk olduðunu biliyoruz dedi 9 temmuz cumartesi yeni türkü konseri Özgün tarzlarý ve birçoðu klasikleþmiþ parçalarýyla türkiyenin sevilen gruplarýndan olan yeni türküyü canlý olarak dinlemek isteyenler bu etkinliði kaçýrmayacaklardýr bilet fiyatlarý 30-40 tl rezervasyon 0533 868 42 64 maðusa the wall 23:30-02:30 15 temmuz cuma Çadýr festivali adalý fun clubýn organize ettiði Çadýr festivali doða yürüyüþlerinden beach voleybola dalýþ seanslarýndan partilere kadar 17 temmuza üç güne sýðdýrýlan birçok farklý etkinliði içeriyor yedikonuk köyü-kumluk plajýnda yer bulacak etkinliðe katýlým ücreti 15-25 tl daha fazla bilgiye 0533 856 00 02 0542 853 52 48 numaralý telefondan ulaþabilirsiniz 10:00-18:00 Çocuk esÝrgeme kurumu yararina fÝlm gÖsterÝmÝ kýbrýs türk Çocuk esirgeme kurumu yararýna film günleri düzenleniyor kurumdan yapýlan yazýlý açýklamada 4-6 temmuz tarihleri arasýnda yakýn doðu Üniversitesi akkm salonunda yer alacak etkinlikte üç filim gösterilecek gösterilecek filimler fransýz dram filmi annemiz kuaförde kanada yapýmý dram afacanlar yolda ve amerikan aksiyon filmi nefes nefese kanser hastalarý yararýna film müzikleri resitali genç piyanist gözdem Ýlkay tarafýndan kanser hastalarýna yardým derneði khyd yararýna film müzikleri resitali gerçekleþtirildi khyd den verilen bilgiye göre ünlü filmlerin müziklerinin fragmanlarý eþliðinde sunulduðu gecede gözdem Ýlkay sanatçý arman ratip e ait iki besteyi de sundu khyd baþkaný raziye kocaismail yaptýðý açýklamada ilk kez böyle farklý bir resitalin gerçekleþtiði organizasyonda genç piyanist gözdem Ýlkay a övgü ve takdirini belirtirken böyle bir gecede yer almaktan dernek olarak büyük mutluluk ve onur duyduklarýný ifade ederek teþekkür etti 5 aðustos cuma the midsummer ball dj ramsey fen j junior cutting edge celil ve daha birçok farklý djin yer alacaðý yaz ortasý eðlencesi açýk plaj partilerini sevenler için ideal görünüyor girne escape club 22:00-04:00 vadÝlÝ de 27 gence arsa daÐitildi vadili de dün 27 gence kýrsal kesim sosyal konut arsasý daðýtýldý hak sahiplerine belgeleri baþbakan Ýrsen küçük Ýçiþleri ve yerel yönetimler bakaný nazým Çavuþoðlu saðlýk bakaný ahmet kaþif ekonomi ve enerji bakaný sunat atun gazimaðusa kaymakamý beran bertuð bazý milletvekilleri ve belediye baþkanlarýnýn katýldýðý törenle verildi.

[close]

p. 14

14 dÜn 2 temmuz 2011 cumartesi nöbetçi eczaneler lefkoþa Ülker pozan eczanesi gazeteci hasan tahsin cad no:40/2 kermiya lemar yolu tel:2235180 Öztekiner eczanesi Þht ecvet yusuf cad no:33 c Öztek apt yeniþehir tel:2280508 maðusa tarabya eczanesi salamis yolu no:43 tel:3651607 demet eczanesi new castle sok no:1 bayraktar yolu lemar yaný tel:3651607 girne küçük eczanesi canbulat sok no:5/c astsubay orduevi ve bandabuliya karþýsý tel:8153626 Ömrüm eczanesi karaoðlanoðlu cad no:256 tempo süpermarket yaný tel:8222287 güzelyurt nilgün eczanesi 25 ecevit cad tel:7143847 tv de bu akÞam bir erkek hakkýnda kanaltÜrk saat 19:50 yönetmen paul weitz oyuncular hugh grant toni collette rachel weisz nicholas hoult madison cook will freeman yýllar önce bir noel þarkýsý yazarak zengin olan babasýnýn mirasý sayesinde yaþayan genç bir adamdýr hayatýnda hiçbir iþte çalýþmamýþ her zaman caný ne isterse onu yapmýþtýr kadýnlarla da günlük iliþkilere giren will oðluyla birlikte yaþayan fiona adlý bir kadýnla tanýþýr her zaman olduðu gibi bu iliþkiyi hemen bitirmek amacýndadýr ancak fiona nýn oðlu marcus will in yalnýz olan annesi için çok iyi bir arkadaþ olacaðýný düþünmektedir aralarýndaki yaþ farkýna raðmen will ve marcus sýradýþý bir arkadaþlýða baþlarlar bu arada will yalnýz yaþayan baþka bir kadýn olan rachel e tutulur ve onu etkilemek için marcus dan kendi oðlu gibi davranmasýný ister kaddafÝ nÝn kizi da konuÞtu libya lideri muammer kaddafi nin kýzý ayþe kaddafi libya yönetimi ve muhalifler arasýnda dolaylý ve doðrudan görüþmelerin yapýldýðýný belirtti ayþe kaddafi france 2 televizyonuna trablus ta dün akþam verdiði ve televizyon tarafýndan bu akþam yayýmlanan mülakatýnda doðrudan ve dolaylý yollardan þu anda görüþmelerin yapýldýðýný libyalýlarýn kanýnýn akmasýný durdurmak için çalýþtýklarýný bunun için de silahlý isyancýlarla ittifak etmeye hazýr olduklarýný söyledi kaddafi çatýþmalarýn ailesini birbirine kenetlediðini belirterek her türlü bölünme ve anlaþmazlýðý yalanladý kara Þövalye star saat 20:00 yönetmen christopher nolan oyuncular morgan freeman christian bale heath ledger kate beckinsale gary oldman michael caine yapým yýlý 2008 tvde Ýlk the dark knight da batman suça karþý savaþýný daha da ileriye götürüyor teðmen jim gordon ve bölge savcýsý harvey dentin yardýmlarýyla batman þehir sokaklarýný sarmýþ olan suç örgütlerinden geriye kalanlarý temizlemeye giriþir bu ortaklýðýn etkili olduðu açýktýr ama ekip kýsa süre sonra kendilerini joker olarak bilinen ve gotham þehri sakinlerini daha önce de dehþete boðmuþ olan suç dehasýnýn yarattýðý karmaþanýn ortasýnda bulurlar afganÝstan da 13 ÖlÜ 33 yarali afganistan ýn nimroz vilayetine baðlý hash rod ilçesinde yol kenarýna yerleþtirilen bombayla düzenlenen saldýrýda ilk bilgilere göre 13 kiþi öldü 33 kiþi yaralandý nimroz vilayeti polis þefi abdülcebbar purdeli taliban militanlarýnca düzenlenen saldýrýda ölen ve yaralananlarýn tamamýnýn aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu sivillerden oluþtuðunu söyledi bulmaca soldan saða hazýrlayan osman levent 3 4 5 6 7 8 leventosman@yahoo.com 9 10 11 1-Çok mal ve para 1 2 edinmek iki kelime 2-bayýndýrlýk bir 1 erkek adý harf okunuþu 3-herhangi 2 bir kurumun veya 3 kuruluþun tutacaðý yolu ve uygulayacaðý 4 hükümleri sýrasýyla gösteren maddelerin 5 hepsi tüzük 4-acýklý üzüntülü 6 olaylarý bazen 7 güldürücü yönlerini de katarak konu alan 8 sahne oyunu türü uzunlamasýna bölüp 9 ayýrma 5-menteþe geniþlik 6-nikel in 10 kýsaltmasý 11 hindistan da prenslere verilen unvan baþa s konursa bisikletin oturacak yeri olur 7-gözde sarýya çalan kestane rengi toplumun duygularýný inciten olay veya durum kepazelik maskaralýk 8-ayakla vurmak 9-ters okunuþu genellikle içine sulu þeyler konulan metal kap boyun eðen kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan 10-bir þeyin özünü oluþturan ana öðe temel titan ýn kýsaltmasý ansýzýn birdenbire 11-el iþleri için kullanýlan seyrek dokunmuþ keten bezi kendisine inanýlan kimse kasabanýn cadýlarý tv 8 saat 21:00 orijinal adý the wicthes of eastwick yönetmen george miller oyuncular jack nicholson cher susan sarandon michelle pfeiffer veronica carthright yapým 1987 dram heykeltýraþ alex medford çellist jane spofford ve yazar sukie ridgement Üçü de yeni boþanmýþ bekar ve birbirlerinin en iyi dostlarýdýrlar Üçü de duygusal ve cinsel baský altýndadýrlar ve bu durumlarýný new england ýn sahil kasabasý eastwick in geleneksel bir yer oluþuna ve burada kendilerine uygun az erkek bulunmasýna baðlamaktadýrlar ancak gizemli daryl van horne ve ayný derecede gizemli olan uþaðý fidel kasabaya gelirler eskÝ imf baÞkani serbest imf nin eski baþkaný dominique strauss kahn ev hapsi kaldýrýlarak serbest býrakýldý strauss kahn mahkeme salonundan eþiyle birlikte gülerek çýktý mahkemenin hakimi serbest kalan eski imf baþkanýnýn davasýnýn kapanmadýðýný belirttiði açýklamasýnda daha önce belirlenen 18 temmuz duruþma tarihinin hala geçerli olduðunu hatýrlattý irak ta sadece hazÝran da 271 kÝÞÝ ÖldÜ irak ta geçen ay 271 kiþinin öldüðü bildirildi saðlýk savunma ve Ýçiþleri bakanlýklarý haziran ayýnýn yýlbaþýndan bu yana en kanlý ay olduðunu belirtti bakanlýklardan yapýlan açýklamada geçen ay düzenlenen saldýrýlarda 155 sivil 77 polis ve 39 askerin öldüðü kaydedildi paranormal activity fox tv saat 21:45 yönetmen oren peli oyuncular katie featherston micah sloat mark fredrichs süre 81 Ülke amerika genç çift iki katlý yeni evlerine taþýndýktan bir süre sonra özellikle geceleri giderek artan bir þiddetle kendini gösteren rahatsýz edici bir takým ses ve olaylara tanýklýk ederler kötü bir ruh onlarý rahatsýz etmektedir hayalet özellikle gece yarýsý micah ve katie uykudayken ortaya çýkmaktadýr bunun üzerine çift yaþadýklarýný kamera ile kaydetmeye baþlar yukarýdan aþaðýya 1-bir yeri birine yaþanmaz zevk alýnmaz bir duruma getirmek iki kelime 2-buyruk beraber vurgusuz þart eki 3-belli kimselerde bulunduðuna inanýlan insanlara özellikle çocuklara evcil hayvanlara eve mala mülke zarar veren bakýþtaki çaprýcý ve öldürücü güç bir ülkenin insanlarýna veya bir çevreye özgü söyleyiþ özelliði þive 4-dil bilgisi bir destek üzerine oturtulmuþ bir tabladan oluþan mobilya 5-bir kimseyi özürlü gösteren durum veya olay 6-sona e konursa yemeklerde ve salatalarda kullanýdýðýmýz hoþ kokulu bir bitki olur hayatýn sonu ölüm zamaný uzaklýk bildirir 7-Ýlgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iþ hadise kafkas ve Ýran azerbaycanýnda yaþayan türk soylu bir halk veya bu halkýn soyundan olan kimse 8-gemilerin barýnarak yük alýp boþaltmalarýna yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluþlarý olan doðal veya yapay sýðýnak gözü görmeyen kör 9rütbesiz asker bir toplulukta çalýþan insanlarýn her biri 10-Çok olmayan tanrý ile insan arasýnda aracýlýk yaptýðýna ve nurdan olduðuna inanýlan manevi varlýk sodyum un kýsaltmasý 11-bir olayýn gerçekleþeceðini önceden bilme Çoðunlukla yüzde oluþan kahverengi küçük benekler rusya surÝye kararini reddettÝ rusya fransa tarafýndan insan haklarý ihlalleri yaptýðý gerekçesiyle suriye ye karþý bm kararý çýkarýlmasý yönünde yapýlan çaðrýyý reddetti rusya dýþiþleri bakaný sergey lavrov rusya da bulunan fransa dýþiþleri bakaný alain juppe ile görüþmesinin ardýndan basýna yaptýðý açýklamada hükümetinin suriye ye yönelik bm kararý çýkarýlmasýna karþý çýkma kararýnda bir deðiþiklik olmadýðýný söyledi aþk kurbanlarý tnt saat 22:15 orijinal adý:married life yönetmen :ira sachs oyuncular :chris cooper annabel kershaw pierce bromsan patricia clarkson rachel mcadams 1940 lý yýllarýn sonlarýdýr richard lagnley bekar bir playboydur ve en yakýn arkadaþý olan harry allen richarda aþýk olduðunu söylemek için bir öðle yemeðine davet eder ve bu davetle birlikte richard bir hikaye anlatmaya baþlar harry pat ile evlidir ve boþanmalarý durumunda pat ýn derinden sarsýlacaðýndan endiþe etmektedir dünün çözümü dÜnkÜ serbest pÝyasa dÖvÝz kurlari bankalar limasol t.k.b asbank universal bank dolar alýþ 1.6110 1.6140 1.6150 euro alýþ 2.3390 2.3380 23020 s.t.g satýþ alýþ 2.5840 2.5800 2.5800 satýþ 1.6320 1.6390 1.6400 satýþ 2.6180 2.6190 2.6180 2.3880 2.3850 2.3330

[close]

p. 15

2 temmuz 2011 cumartesi 15 durduran anlaÞma umudu yok maÐusalilar jazz ve folk mÜzÝÐe doydu 15.uluslararasý kültür ve sanat festivali nde jazz ve folk müziði rüzgarlarý esti buz ülkesinin güzel kýzý rebecca bakken öncelikle sahne alarak söylediði þarkýlarla ve sesiyle dinleyicileri büyüledi oslo da doðup büyüyen bakken müzik yolculuðuna viyana ve new york ile devam etti sanatçý nýn söylediði þarkýlarda norveç ezgilerinin yanýnda amerikan folk müziði esintileri de kendini gösteriyor ayakta alkýþlanan rebecca bakken den sonra kýsa bir ara verildi ve hemen arkasýndan balkan müziðinin ustasý lena kovaceviç sahne aldý dÝploma mutluluÐu gazi maðusa türk maarif koleji 2010-2011 Öðretim yýlý mezunlarýna düzenlediði tören ile diplomalarýný verdi tören okul müdürü bahadýr volkan nýn konuþmasýnýn ardýndan okul aile birliði baþkaný saadet tosunoðlu nun konuþmasý ile devam etti mezunlar adýna okul birincileri ayþe Þendil ve yezdan dilan erkcan ýn konuþmalarý bol bol alkýþlandý.Öðrenci konseyi adýna ise ekrem civisilli coþkulu bir konuþma yapttý yeni kýbrýs partisi ykp yürütme kurulu Üyesi alpay durduran kýbrýs müzakerelerinde bm ve ab nin baský yapýp yolu açmaya veya kýbrýslý türklere dayanma gücü verecek bir ortam yaratmaya mecbur olduðunu söyledi durduran bugün yayýnladýðý yazýlý açýklamada cenevre öncesi geliþmeleri deðerlendirdi adada çözüm olmamasýný saðlamaya çalýþanlarýn çoðunlukta olduðunu savunan durduran cenevre buluþmasýna zaman yaklaþtýkça antlaþma olabileceði düþüncesine kapýlan bazý kýbrýslý rum partiler telaþa kapýldýlar ama türk tarafýnda antlaþma olmayacak ve rum tarafýnýn siyasi sorunlarý yüzünden olmayacak bu da yabancýlar tarafýndan böyle deðerlendirilecek diye memnun olanlar var dedi cumhurbaþkaný derviþ eroðlu nu çözümü saðlamadan paçayý kurtarma umudu içinde olmakla suçlayan durduran Çözümün umurunda olmadýðý aþikârdýr muhalefetin ona destek verir gibi görünmesi ve çözüm hakkýnda deðerlendirmelerde bulunup kabul edilebilecek bir antlaþma için baský unsuru olmasý gerekiyor iddiasýnda bulundu durduran þöyle devam etti Ýþin esasý kaçýrýlmamalýdýr dünya kýbrýs ta bir antlaþma yapýlmasýný ister ve bu dünya barýþýna katkýda bulunacaktýr kýbrýslý türklerin kýbrýs birleþmeden sorunlarýnýn giderilemeyeceði ve bir azýnlýk durumuna düþmek üzere olduðu bellidir ve genel bir kanýdýr onun için görüþmelerde manevra alanýný daraltacak ýsrarlar çok büyük zararlar verecektir artýk türk tarafýný yabancýlara karþý desteklerim diye görünerek parsa toplamanýn olgularý ortadan kaldýrma þansýný kazandýrmayacaðý anlaþýlmalýdýr bu yolun geri dönüþü yoktur Þeytancik et pazari halka hÝzmete devam edÝyor bu fiyatlar yeniden komploya uðramamýzýn sebebi olabilir kuzu eti dana kýyma dana kuþbaþý besli kýyma bütün kuzu bütün oðlak bütün besli ciðer takým yemeklik kýyma kurbanlýk tanesi 20 tl 20 tl 20 tl 20 tl 18 tl 17 tl 14 tl 15 tl 15 tl 450 tl not alýþveriþ her 50 tl lik o çekiliþ ang yapana 1 piy cektir bileti verile tosiklet iz 1 mo hediyelerim buzdolabý 1 2 gazocaðý 2 bisiklettir Çekiliþ 011 15 kasým 2 yerimizde tarihinde iþ runda noter huzu r yapýlacaktý tel 0533 8774968 terminal arkasý-yemci cahit yaný

[close]

Comments

no comments yet