Festivalkatalog 2016

 

Embed or link this publication

Description

Festivalkatalog 2016

Popular Pages


p. 1

F ILM F E S T IV A L Prisbeløntfilmfestivalarrangeresforfemtegang! Åretstema:Venner,noenådelesorgoggledemed! Medpårørendeifokus Allebarnogungemednedsattfunksjonsevne skalbliverdsatt,settoghørt! 21242526 NO2V0E1M6BER www.abloom.no SagaKino FilmensHus OSLO

[close]

p. 2

VelkommentilAbloom filmfestival! Livetkanpåmangemåterværeenkamp kvalitet innen det aktuelle temaet, nårman harbarn som harnedsatt gjennomfilmvisninger,regissørmøterog funksjonsevne; debatter. Festivalen forèner norske Iendelinnvandrermiljøererdettabuå filmskapere,fagpersoner,foreldre og haetbarnsom erannerledes.Mange gjesterforøvrig,vedådiskutereviktige følerskyldogskamoverdetåhaetbarn spørsmålknyttettildetålevemed– somikkeersomalleandreogendaflere ellerværeforeldertiletbarnsom har føler at de kjemper kampen alene. nedsattfunksjonsevne. NettoppderforeråretstemaforAbloom Abloom filmfestivalhar som målå filmfestival: stimulereogmotivereinteressenblant "Noenådelesorgoggledemed!Med filmskapere,nasjonaltoginternasjonalt, pårørendeifokus." samtværemedåstimuleretilålagenye Filmfestivalenønskeråfokuserepådet ogaktuellefilmerom detålevemed positive – for livet med nedsatt spesiellebehov. funksjonsevne handler også om Filmfestivalens visjon erå framheve livsglede,håpogmestring! godeoglikeverdigemuligheterforalle, oppdageverdenoglære-oghadetgøy! ogfestivalenskalværeenhyggeligog Prisbeløntefilmfestivalarrangeresfor informativmøteplassforalle. femte gang og er Norges første ViiAbloom glederosstilånytegode mangfoldige filmfestivalom og for filmer,interessanteforedragogdebatter familiermed barn og unge som har oghyggeligsamværmedalledere! nedsattfunksjonsevne. Detvilblivistfilmerfraheleverden,og festivalenfremmerfilmeravbeste Praktiskinfo DAG1-20.11.KickoffforAFF(Abloom filmfestival2016) DAG2-21.11.Barnehagensdag DAG3-24.11.Åpningsseremoniogfilmvisningforvoksne DAG4-25.11.Barnog-ungdomsdag DAG5-26.11.Familiedag . www.abloom.no

[close]

p. 3

WelcometoAbloom Film Festival! Lifecanbeastrugglewhenyouhave Abloom Film Festivalaimstostimulate childrenwithdisablities.Manyparents and encourage interest among feeltheystrugglealone.Thisiswhyour filmmakers to create films, both topicthisyearforAbloom Film Festival nationally and internationally,which is "Taboos".ButAbloom wishes to dealwithhowtolivewithspecialneeds. emphaziseonpositiveaspects–lifewith disablitiesisalsoaboutthejoysinlife, Abloom Film Festivalwillfocus on hopeandindependence! people with disabilities.Abloom Film Abloom Film FestivalisNorway'sfirst Festival'svisionistohighlightgoodand multiculturalFilm festivalhighlighting equalopportunities for alland the families which include children with festival will be an enjoyable and disabilities.Theannualfestivalisthe informativemeetingplace. organization'smainevent. TheAbloom crewarelookingforwardto Thefestivalscreeningsarefrom allover enjoyinggoodfilms,interestinglectures theworld,andourgoalistopromotethe anddebatesandtospendagoodtime highestqualitymoviesintherelevant withallourguests! subject through screenings,director meetings and debates.The festival That'swhythisyear'sthemeforAbloom unites Norwegian and international FilmFestival: filmsandgueststodiscussimportant "Someonetosharejoysandsorrows! issuesrelatedtolivingwith–orbeing Withrelativesinfocus." theparentofchildrenwithdisabilities. Practicalinfo DAY1-20.11.KickoffforAFF(Abloom Film Festival2016) DAY2-21.11.Kindergartensday DAY3-24.11.Openingceremonyandscreenings. DAY4-25.11.Screeningsfortheyouth DAY5-26.11.Screeningsforfamilies. www.abloom.no Vitarforbeholdom skrivefeilogendringeriprogrammet.

[close]

p. 4

Takktilallesom gjordeåretsfestivalmulig! StabenunderledelseavFaridahShakoorharværtaktivtunderplanleggingenav festivalen. TusentakktilvårhovedsamarbeidspartnerOUS. Velkommentilvideretilfestivaldagerfra20.11.16tom 26.11.16 Stabenbestårav: FaridahShakoor Kunstneriskleder/produsent MarcosMorffe Koordinator AreVogt Konsulent HannahMills Designer FedericaGallina Medlem ansvarlig(koordinator) MajaOverland PR-sjef JohannesHellstrand Manus/Koordinator Festivalarbeidsgruppebestårav: HildeBerge,HegeLinnestad,RagnhildGardsjord, Festivaljurybestårav: FaridahShakoor,FedericaGallinaOttersen,MarcosMorffe JohannesHellstrandogAreVogt www.abloom.no

[close]

p. 5

Enspesielltakkrettestilvårtrofastesponsorsom bidrartilat "Allebarnogungemednedsattfunksjonsevneskalbliverdsatt,settoghørt!" www.abloom.no

[close]

p. 6

KickoffforAFF(Abloom filmfestival2016) Sted:FilmensHus20.11.2016 Snøhvitogdesyvdverger ScreeningDate&Time:20.11.2016 Time:14:00-15:25FilmenHus Synopsis: SnowWhiteisalonelyprincessliving withherstepmother,avainandwicked Queen. Visningsdagogklokkeslett:20.11.2016 kl14:00-15:25FilmenHus Synopsis: Snehviterenungvakkerpikemed «hudhvitsom sne,lepperrødesom blodoghårsortsom ebenholt». Director:WilliamCottrell Regi:WilliamCottrell Country:USA Land:USA Language:Norwegian Språk:Norsk Releaseyear:1937 Utkommet:1937 Runtime:83min Spilletid:83min Barnehagensdag.Sted:FilmensHus21.11.2016 Lillefotogvennenehans Tid:10:30-11:40 Time:10:30-11:40 ReisentilMelonia Tid:12:15-14:00 Time:12:15-14:00 MammamøogKråka Tid:12:15-13:30 Time:12:15-13:30 Ticketsale:www.nfkino.no/oslo/ www.abloom.no

[close]

p. 7

Noenådelesorg ScreeningDate&Time:24.11.2016 Time:10:05-10:15SagaCinema Synopsis:Allcultureshavealotof differentthingstooffer.Oneofthe manythingsareexperiences. Experiencescanbebothpositiveand negative,justassadnessisnegative andjoyispositive. Visningsdagogklokkeslett:24.11.2016 kl10:05-10:15SagaKino Synopsis:Allekulturerharmange forskjelligetingåbypå.Enavmange tingeropplevelser.Opplevelserkan værebådeposititiveognegative, akkuratsom sorgernegativtogglede erpositivt. Director:FaridahShakoor Regi:FaridahShakoor Country:Norway Land:Norge Language:Norwegian Språk:Norsk Releaseyear:2016 Utkommet:2016 Runtime:10min Spilletid:10min Ticketsale:www.nfkino.no/oslo/ Detkjæreste ScreeningDate&Time:24.11.2016 Time:10:30-10:55SagaCinema Synopsis:Thisfilm isaboutthelifeofa familyandtheirfightagainstthe municipalitytogetenoughsupport. Director:CharlotteL. Country:Norway Language:Norwegian Releaseyear:2016 Runtime:25min Regi:CharlotteL Land:Norge Språk:Norsk Utkommet:2016 Spilletid:25min Visningsdagogklokkeslett:24.11.2016 kl10:30-10:55SagaKino Synopsis:Denførstefilmenhandlarom livetidennefamilienogom kampen motkommunenforåfånokavlastning. www.abloom.no

[close]

p. 8

ScreeningDate&Time:24.11.2016 Time:11:10-11:20SagaCinema Synopsis:PhilipGeertsen’slittlesister is12years,butbecauseoftuburøs sclerosis,shefunctionsonalevelofa fiveyearold. PhilipsHistorie Visningsdagogklokkeslett:24.11.2016 kl11:10-11:20SagaKino Synopsis:PhilipGeertsenslillesøster er12år,menpågrunnavtuburøs sklerose,fungererhunpånivåmeden femåring. Ticketsale:www.nfkino.no/oslo/ Director:MariStorstein Regi:MariStorstein Country:Norway Land:Norge Language:Norwegian Språk:Norsk Releaseyear:2014 Utkommet:2014 Runtime:8min Spilletid:8min ScreeningDate&Time:24.11.2016 Time:11:50-12:00SagaCinema Synopsis:HassanKadthim is12years andlivingadifficultlife.Withamother whoisstrugglingbothmentallyand physically,andabrotherwhoismulti handicaplifeisnoteasy. SøskenPerspektiv Visningsdagogklokkeslett:24.11.2016 kl11:50-12:00SagaKino Synopsis:HassanKadthim på12år leveretvanskeligliv.Medenmorsom sliterbådementaltogfysisk,ogen brorsom ermultifunksjonshemmeder ikkelivetlett. Director:FaridahShakoor Regi:FaridahShakoor Country:Norway Land:Norge Language:Norwegian Språk:Norsk Releaseyear:2016 Utkommet:2016 Runtime:10min Spilletid:10min www.abloom.no

[close]

p. 9

MalenesHistorie ScreeningDate&Time:24.11.2016 Time:12:30-12:45SagaCinema Synopsis:WhenMaleneBrattvågBoe wassixyears,shebecameabigsister toMariawhohasAngelmansyndrome. AlthoughMaleneattimesfeltthather littlesisterdiagnosishascontrolled theentirelifeoffamilyoffive. Director:BritaSørli Regi:BritaSørli Country:Norway Land:Norge Language:Norwegian Språk:Norsk Releaseyear:2016 Utkommet:2016 Runtime:15min Spilletid:15min ElClasico Visningsdagogklokkeslett:24.11.2016 kl12:30-12:45SagaKino Synopsis:DaMaleneBrattvågBøevar seksårblehunstoresøstertilMaria som harAngelmansyndrom.Selvom Malenetiltiderharføltat lillesøsterensdiagnoseharstyrthele livettilfamilienpåfem,serhunathun ogsåharfåttmyeverdifulllærdom avå vokseoppmedensøstermedspesielle behov. Ticketsale:www.nfkino.no/oslo/ ScreeningDate&Time:24.11.2016 Time:14:00-15:35SagaCinema Synopsis:Alanmustdosomething.He knowsJalalisabigRealMadrid-fan, andhasmadesomeexclusiveKurdish shoeshedreamsofgivingtoRonaldo. Alanstealstheshoes,thinkingifhecan getthem toRonaldoinSpain,Jalalwill lethim marryGona.AlanandShirwan setoutforSpainonabeatdown motorbike. Director:HalkawtMustafa Regi:HalkawtMustafa Country:Norway Land:Norge Language:Norwegian Språk:Norsk Releaseyear:2015 Utkommet:2015 Runtime:95min Spilletid:95min Visningsdagogklokkeslett:24.11.2016 kl14:00-15:35SagaKino Synopsis:Alanmågjørenoe.Hanvet JalalerenstorRealMadrid-fan,oghar lagetnoeneksklusivekurdiskeskosom handrømmerom ågitilRonaldo.Alan stjelerskoene,Ihåptilåleveredem til RonaldoiSpania,vilJalallaham gifte Gona?AlanogShirwansetterutpåen reisetilSpaniapåenmotorsykkel. Deresfarefullreisegjennom dagens moderneIrak. www.abloom.no

[close]

p. 10

ScreeningDate&Time:24.11.2016 Time:16:30-17:40SagaCinema Synopsis:Themanoncecalled "Tarzan",haslongsinceleftAfrica behindandsettleddowninLondon withhisAmerican-bornwife,Jane Porter,andhastakenupbothhisbirth nameandancestralfamilyresidence. Intheeightyearssincereturningfrom Africa,LordGreystoke'sstoryasTarzan hasbecomelegendaryamongthe Victorianpublic,althoughLord Greystokehimselfwishestoleavethe pastbehindhim. Tarzan asico Visningsdagogklokkeslett:24.11.2016 kl16:30-17:40SagaKino Synopsis:Dethargåttmangeårsiden mannensom engangvarkjentsom TarzanforlotjungeleniAfrikaforåleve etbedreliviLondonsom JohnClayton Director:ManiBenchelah Regi:ManiBenchelah Country:Norway Land:Norge III,LordGreystoke,medsinelskede Language:Norwegian Språk:Norsk koneJanePortervedsinside. Releaseyear:2015 Utkommet:2015 Runtime:56min Spilletid:56min Ticketsale:www.nfkino.no/oslo/ ScreeningDate&Time:24.11.2016 Time:19:15-20:15SagaCinema Synopsis:Thefilm isabouttheeldest daughterElena,movingfrom the familyandintoachildren'shomes.This isanissuewhichmanyothers,describe asataboosubjectandhavedifficulty totalkabout.Atthesametimeher parentsopenmindedandadamant thatthisistherightsolutionsforthis family,anddaughterElena. Barnebolig Visningsdagogklokkeslett:24.11.2016 kl19:15-20:15SagaKino Synopsis:Filmenhandlarom atden eldstadatteraElena,flyttarfra familien,oginnibarnebolig.Detteer eiproblemstillingsom mangeomtalar som tabubelagtogvanskeligåsnakke om.Samtidigerforeldreneheropneog tydeligepåatdetteerdenrette løysingafordennefamilien,ogfor datteraElena. Director:CharlotteL Regi:CharlotteL Country:Norway Land:Norge Language:Norwegian Språk:Norsk Releaseyear:2016 Utkommet:2016 Runtime:50min Spilletid:50min www.abloom.no

[close]

p. 11

Cave ScreeningDate&Time:24.11.2016 Time:21:00-22:30SagaCinema Synopsis:ExtremeactionthrillerCAVE concernthreeNorwegianex-soldiers; Charlotte,AdrianandViktorhaveseta goaltobethefirstpeoplethatcome alivethroughanunexploredcave system inaremotemountainrange. Fullofadventuretheytakeundertake thearduousdescent,unawareofthe nightmarethatawaitsthem downin thecramped,darkdepths. Director:HenrikMartin Regi:HenrikMartin Country:Norway Land:Norge Language:Norwegian Språk:Norsk Releaseyear:2016 Utkommet:2016 Runtime:85min Spilletid:85min Visningsdagogklokkeslett:24.11.2016 kl21:00-22:30SagaKino Synopsis:Ekstremsportactionthrilleren caveomhandlertrenorskeex-soldater; Charlotte,AdrianogViktor,som har sattsegsom målåværedeførste menneskenesom kommerseglevende gjennom etuutforsketgrottesystem i etødefjellmassiv. FestivalGjester Ticketsale:www.nfkino.no/oslo/ Filmeneliggerinnetil75kroner GeirLippestad,ByrådforNæringogeieskap JørgenFoss,NorgesHandikapforbund UlrikkeTranberg,pårørende StineEliseBorgund,pårørende SiriGjesdahl,lederBarnsBeste Al-sharaSajida,pårørende HawraaKadthim,pårørende LeoulMekonen,pårørende GunnElisabethMyhren,pårørende HassanKadthim,søsken EllenRichterEriksen-NestlederPIO-senteret MarenOriola,pårørende KristinBerg,NorgesHandikapforbund NinaEkjordØyen,Hørselshemmedeslandsforbund Ogmangefler. www.abloom.no

[close]

p. 12

Istid5 ScreeningDate&Time:25.11.2016 Time:10:30-12:10SagaCinema Synopsis:Scrat'sepicpursuitofhis elusiveacorncatapultshim outsideof Earth,whereheaccidentallysetsoffa seriesofcosmiceventsthattransform andthreatentheplanet. Visningsdagogklokkeslett:25.11.2016 kl10:30-12:10SagaKino Director:MikeThurmeier Regi:MikeThurmeier Synopsis:Scratseventyrutirommet starerenkjedereaksjonavhendelser som truerMannyogrestenavflokken nedepåjorda,noesom tvingerdem til åforlatehjemmenederes.Påveien oppdagerdeeteksotiskstedsom ledesavdenåndeligelederenShangri Llama. Country:USA Land:USA Language:Norwegian Språk:Norsk Releaseyear:2016 Utkommet:2016 Runtime:100min Spilletid:100min Ticketsale:www.nfkino.no/oslo/ Insideout ScreeningDate&Time:25.11.2016 Time:13:00-14:10SagaCinema Synopsis:AgirlnamedRileyAndersen isborninMinnesotaandwithinher mind,fivepersonificationsofherbasic emotions.Joy,Sadness,Fear,Disgust, andAnger.Graduallycometolifeand influenceheractionsviaaconsolein hermind'sHeadquarters. Director:PeteDocter Country:USA Language:Norwegian Releaseyear:2016 Runtime:100min Regi:PeteDocter Land:USA Språk:Norsk Utkommet:2016 Spilletid:100min Visningsdagogklokkeslett:25.11.2016 kl13:00-14:10SagaKino Synopsis:EtteratungeRileyblir tvungettilåflyttefraMinnesotatilSan Francisco,havnerfølelsenehennes Glede,Frykt,Sinne,AvskyogSorg,i konfliktom hvadebørgjøreforathun skaltilvennesegnyby,husogskole. www.abloom.no

[close]

p. 13

ScreeningDate&Time:25.11.2016 Time:15:30-17:40SagaCinema Synopsis:Thefilm beginswith hundredsofpeoplecrowdedarounda quarantinedarea.AyoungThomasis broughtbyhismothertobetaken awayforprotectiononboardatrain. MazeRunner2 Visningsdagogklokkeslett:25.11.2016 kl15:30-17:40SagaKino Synopsis:Thomasogdeøvrige Gladers-medlemmenemøtersin størsteutfordringsålangt:desøker ettersporetterdenmystiskeog mektigeorganisasjonenkjentsom WCKD. Ticketsale:www.nfkino.no/oslo/ ScreeningDate&Time:25.11.2016 Time:18:30-20:10SagaCinema Synopsis:WillTraynorwasahigh achievingandwealthymanwho enjoyedlifetoitsfullest,whetherthis washissuccessfulanddemandingjob, themanyadventureshehad experienced,orhisequallysuccessful girlfriend. Director:WesBall Regi:WesBall Country:USA Land:USA Language:English Språk:Engelsk withNorwegiansubtitles mednorsktekst Releaseyear:2015 Utkommet:2015 Runtime:131min Spilletid:131min EtHeltHalvtÅr Visningsdagogklokkeslett:25.11.2016 kl18:30-20:10SagaKino Synopsis:WillTraynoreren fremgangsrikforetningsmann.Påveitil jobbenendagblirhanpåkjørtaven motorsykkelogblirlam.Hanharda Director:TheaSharrock Regi:TheaSharrock behovforhjelpdøgnetrundt. Land:USA Land:USA LouiseClarkbliransattsom selskapsdamehosham medkontrakt for6måneder. Language:English Språk:Engelsk withNorwegiansubtitles mednorsktekst Releaseyear:2016 Utkommet:2016 Runtime:101min Spilletid:101min www.abloom.no

[close]

p. 14

Zootropolis ScreeningDate&Time:26.11.2016 Time:10:30-12:20SagaCinema Synopsis:Inaworldpopulatedby anthropomorphicmammals,Judy Hopps,arabbitfrom theruralareaof Bunnyburrow,fulfilsherchildhood dream ofbecomingthefirstrabbit officerinthepolicedepartmentof nearbycityZootopia. Visningsdagogklokkeslett:26.11.2016 kl10:30-12:20SagaKino Director:ByronHoward Regi:ByronHoward Country:USA Land:USA Language:Norwegian Språk:Norsk Releaseyear:2016 Utkommet:2016 Runtime:108min Spilletid:108min FindingDory Synopsis:Denambisiøsekaninen,Judy Hopps,ogdensleipereven,NickWilde, påderesrolleridenstoreog antropomorfiskedyrebyen, Zootropolis.JudyHoppserenung voksenkaninsom nettoppharflyttet utavforeldreneshjem ikaninbyen, Bunnyburrow. Ticketsale:www.nfkino.no/oslo/ ScreeningDate&Time:26.11.2016 Time:13:00-14:40SagaCinema Synopsis:Takingplacesixmonthsafter FindingNemo,Dorysuddenlyrecalls herchildhoodmemories. Rememberingsomethingabout"the jewelofMorroBay,California", accompaniedbyNemoandMarlin,she setsouttofindherfamily. Director:AndrewStanton Country:USA Language:Norwegian Releaseyear:2016 Runtime:100min Visningsdagogklokkeslett:26.11.2016 kl13:00-14:40SagaKino Synopsis:Endagmenshunerpå skolenmedNemo,kommerplutselig Regi:AndrewStanton Dorypåminnerfrabarndommensin. Land:USA Språk:Norsk Utkommet:2016 Hunleggerutpåenreiseogankommer etinstituttforundervannsdyr,hvorhun blirvennmedblekksprutenHank,som blirguidenhennes. Spilletid:100min www.abloom.no

[close]

p. 15

ScreeningDate&Time:26.11.2016 Time:15:30-17:00SagaCinema Synopsis:Inanalternatetimeline,the asteroidthatwouldhavecausedthe extinctionofthedinosaurs65million yearsagopassessafelyoverEarth. Millionsofyearslater,twoApatosaurus namedHenryandIda,whoarefarmers, watchastheirthreeeggshatchinto children:Libby,Buck,andtheruntArlo. Unlikehissiblings,Arlohastrouble adjustingtofarm life;whiletheothers aresuccessfulandallowedto"make theirmark" Dengodedinosaur Visningsdagogklokkeslett:26.11.2016 kl15:30-17:00SagaKino Synopsis:Hvahaddeskjeddhvis asteroidensom endretjordklodenfor alltidmissetplanetentotaltog dinosaurenealdridødeut?Dette Director:PeterSohn Regi:PeterSohn Country:USA Land:USA Language:Norwegian Språk:Norsk spørsmåletstillesidennefilmen,hvor Releaseyear:2015 Utkommet:2015 enapatosaurusvednavnArlofåren usannsynligmenneskevenn.Menshan Runtime:93min Spilletid:93min reisergjennom etrøftogmystisk landskap,lærerArlokraftendeterå konfronterefryktensin,ogdermed oppdagerhanvirkeligerkapabeltil. Filmeneliggerinnetil50kroner Ticketsale:www.nfkino.no/oslo/ UNGDOMSDAG25.NOV-Sideprogram Filmvisning,workshopogdebatt “Fraholdningertilhatprat-hvordankanvijobbemotdiskriminering?” Tema:Diskrimineringavpersonermedfunksjonsnedsettelse,frauuttalte holdningertilhatytringer. Målgruppe:Skoleeleverpåvideregående,ungemedfunksjonsnedsettelser ellerkronisksyke,pårørendeogungdom. Program (kl12-14):Sal4Sagakino. Filmen“Ungetankerom arbeidslivet”,4min. Film om hatprat.20min.-1time. WorkshopavStopphatpratogUngefunksjonshemmede. Deltakere:videregåendeeleveretterinvitasjon www.abloom.no

[close]

Comments

no comments yet