Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES ****************** ** Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2015, juntament amb l’informe d’auditoria.

[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES Número d'inscripció : 348 Exercici comptable : 2015 Complet Balanç Exercici 2015 Partit NÚM. DELS COMPTES ACTIU A) ACTIU NO CORRENT I. Immobilitzat intangible 200, 201, (2800), (2801), (2900), (2901) 1. Recerca i desenvolupament 202, (2802), (2902) 2. Concessions administratives 203, (2803), (2903) 3. Patents, llicències, marques i similars 205, (2805), (2905) 4. Drets de traspàs 206, (2806), (2906) 5. Aplicacions informàtiques 208, (2808), (2908) 6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 209 7. Acomptes II. Immobilitzat material 210, (2910) 1. Terrenys i béns naturals 211, (2811), (2911) 2. Construccions 212, (2812), (2912) 3. Instal·lacions tècniques 213, (2813), (2913) 4. Maquinària 214, (2814), (2914) 5. Altres inst·lalacions i utillatge 215, (2815), (2915) 6. Mobiliari 216, (2816), (2916) 7. Equips per a processaments d'informació 217, (2817), (2917) 8. Elements de transport 218, (2818), (2918) 9. Altre immobilitzat 219 10. Immobilitzacions material en curs i Acomptes III. Inversions immobiliàries 220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals 221, (282), (2921) 2. Construccions IV. Béns del patrimoni cultural 230, (29190) 1. Béns immobles 231, (29191) 2. Arxius 232, (29192) 3. Biblioteques 233, (29193) 4. Museus 234, (29194) 5. Béns mobles 239 6. Acomptes V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934) 1. Instruments de patrimoni 2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crèdits a entitats 2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute VI. Inversions financeres a llarg termini 2405, 250, (2495), (259), (2935) 1. Instruments de patrimoni 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) 2. Crèdits a tercers 2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute 255 4. Derivats 257, 258, 26 5. Altres actius financers 474 VII. Actius per impost diferit NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1 4.214.659,66 3.463.301,54 8 9.069,35 24.395,48 9.069,35 24.395,48 5 3.770.638,34 3.308.822,41 133.570,93 133.570,93 2.411.759,61 2.484.679,15 73.126,05 99.732,53 46.974,20 53.007,57 134.584,80 146.524,86 15.496,93 56.751,47 19.838,12 13.656,11 6.848,36 16.312,81 274.057,32 278.671,89 654.382,02 25.915,09 348.900,00 0,00 191.027,10 0,00 157.872,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 86.051,97 130.083,65 37.754,60 62.629,60 48.297,37 67.454,05

[close]

p. 5

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES Número d'inscripció : 348 Exercici comptable : 2015 Complet Partit NÚM. DELS COMPTES ACTIU B. ACTIU CORRENT 580, 581, 582, 583, 584, (599) I. Actius no corrents mantinguts per a la venda II. Existències 30, (390) 1. Béns destinats a las activitats 31, 32, (391), (392) 2. Primeres matèries i altres aprovisionamients 33, 34, (393), (394) 3. Productes en curs i semiacabats 35, (395) 4. Productes acabats 36, (396) 5. Subproductes, residus i materials recuperats 407 6. Acomptes III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 444 3. Patrocinadors 445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors 460, 464,544 5. Personal 4709 6. Actius per impost corrent 4700, 4707, 4708, 471, 472, 473 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents 5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934) 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) 5353, 5354, 5523, 5524 IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a entitats 3. Valors representatius de deute 4. Altres actius financers V.Inversions financeres a curt termini 5305, 540, (5395), (549) 1. Instruments de patrimoni 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 2. Crèdits a tercers 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 3. Valors representatius de deute 5590, 5593 4. Derivats 5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 565, 566 480, 567 5. Altres actius financers VI. Periodificacions a curt termini VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 570, 572, 574 1. Tresoreria 576 2. Altres actius líquids equivalents TOTAL ACTIU (A+B) NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1 2.234.455,32 2.145.344,57 0,00 0,00 10 815.316,22 634.098,87 48.599,24 190.441,18 36.059,04 90.000,00 576.176,80 99,00 505.253,30 2.786,53 0,00 0,00 10 908.691,12 919.751,35 558.521,56 540.262,41 89.586,27 102.200,00 260.583,29 3.656,08 506.791,90 506.791,90 6.449.114,98 277.288,94 5.587,58 585.906,77 585.906,77 5.608.646,11

[close]

p. 6

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES Número d'inscripció : 348 Exercici comptable : 2015 Complet Partit NÚM. DELS COMPTES 100, 101 (103), (104) PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1 A) PATRIMONI NET 5.963.862,77 5.269.857,48 A-1) Fons propis 11 3.344.871,23 3.148.707,20 I. Fons dotacionals o fons socials 16 1.150.000,00 1.150.000,00 1. Fons dotacionals o fons socials 1.150.000,00 1.150.000,00 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar 102 II. Fons especials 115 III. Reserves IV. Excedents d'exercicis anteriors 120 1. Romanent 121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 1.998.707,20 1.998.707,20 1.919.370,45 1.919.370,45 124 V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 129 VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 118 VII. Aportacions per a compensar pèrdues 3 196.164,03 79.336,75 A-2) Ajustaments per canvis de valor 133 I. Actius financers disponibles per a la venda 0,00 0,00 134 II. Operacions de cobertura 136, 137 III. Altres A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12 2.618.991,54 2.121.150,28 130 1. Subvencions oficials de capital 965.839,19 905.367,29 131 2. Donacions i llegats de capital 1.653.152,35 1.215.782,99 132 3. Altres subvencions, donacions i llegats B) PASSIU NO CORRENT I. Provisions a llarg termini 140 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal 0,00 0,00 0,00 0,00 141 2. Provisions per a impostos 142 3. Provisions per a altres responsabilitats 143, 145, 146 4. Altres provisions 1605, 170 II. Deutes a llarg termini 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 1625, 174 2. Creditors per arrendament financer 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 1603, 1604 3. Altres passius financers III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades 0,00 0,00 1613, 1614 2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades 1623, 1624 1633, 1634 3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades 479 IV. Passius per impost diferit 181 V. Periodificacions a llarg termini

[close]

p. 7

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES Número d'inscripció : 348 Exercici comptable : 2015 Complet Partit NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1 585, 586, 587, 588, 589 499, 529 C) PASSIU CORRENT I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda II. Provisions a curt termini 485.252,21 338.788,63 5105, 520, 527 5125, 524 III. Deutes a curt termini 1. Deutes amb entitats de crèdit 2. Creditors per arrendament financer 10 96.691,35 3.643,04 2.453,23 0,00 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 5103, 5104 3. Altres passius financers IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades 94.238,12 0,00 3.643,04 0,00 5113, 5114 2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades 5123, 5124 5133, 5134 3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades 5143, 5144 5523, 5524 5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades 6. Compte corrent amb entitats del grup i associades 5563, 5564 400, 401, 405, (406) 7. Desemborsaments exigits sobre particions en el patrimoni net d'entitats del grup i associades V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 1. Proveïdors 10 388.560,86 335.145,59 403, 404 2. Proveïdors, entitats del grup i associades 41 3. Creditors varis 74.742,67 54.768,29 465, 466 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 141.460,72 160.864,15 4752 5. Passius per impost corrent 4750, 4751, 4757, 4758, 476, 477 448 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 7. Acomptes d'usuaris 172.357,47 119.513,15 485, 568 VI. Periodificacions a curt termini TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.449.114,98 5.608.646,11

[close]

p. 8

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES Número d'inscripció : 348 Exercici comptable : 2015 Complet Compte de Resultats Partit NÚM. DELS COMPTES 1. Ingressos per les activitats NOTES DE (Deure) Haver LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1 2.644.152,06 2.510.135,31 700, (706), (708), (709) a) Vendes 705 b) Prestacions de serveis 721 c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 2.482.049,50 2.440.779,78 722, 723 d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 724 e) Subvencions oficials a les activitats 12 17.302,41 32.060,00 728 f) Donacions i altres ingressos per a activitats 12 144.800,15 37.295,53 727 g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat l'exercici (658) h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 2. Ajuts concedits i altres despeses -7.890,00 -6.800,00 (650), (651), (652) a) Ajuts concedits -7.890,00 -6.800,00 (653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern 729 c) Reintegrament d'ajuts i assignacions (6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 5. Aprovisionaments 14.3 -140.453,40 -144.918,06 (600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consum de béns destinats a les activitats -140.453,40 -144.918,06 (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* (607) b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles c) Treballs realitzats per altres entitats (6931), (6932), (6933), 7931, d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres 7932, 7933 matèries i altres aprovisionaments 6. Altres ingressos de les activitats 50.944,11 0,00 752 a) Ingressos per arrendaments 3.241,84 0,00 755 b) Ingressos per serveis al personal 751, 753, 754, 759 c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 47.702,27 0,00 7. Despeses de personal -1.736.113,30 -1.620.985,31 (640), (641) a) Sous, salaris i assimilats 22 -1.362.996,08 -1.279.018,97 (642), (643), (649) b) Càrregues socials 14.3 -373.117,22 -341.966,34 (644), 7950 c) Provisions 8. Altres despeses d'explotació -444.548,58 -526.002,59 a) Serveis exteriors -440.358,09 -520.594,23 (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) a1 ) Recerca i desenvolupament a2 ) Arrendaments i cànons a3 ) Reparacions i conservació a4 ) Serveis professionals independents a5 ) Transports a6 ) Primes d'assegurances a7 ) Serveis bancaris a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques a9 ) Subministraments a10 ) Altres serveis 9 -50.089,94 -38.838,37 -97.121,08 -178.284,07 -87.723,41 -112.244,84 -4.397,32 -9.236,90 -11.438,38 -10.104,91 -3.706,41 -2.738,25 -20.235,57 -11.024,17 -59.264,63 -66.517,31 -106.381,35 -91.605,41 * Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

[close]

p. 9

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES Número d'inscripció : 348 Exercici comptable : 2015 Complet Partit NÚM. DELS COMPTES (631), (634), 636, 639 (655), (694), (695), 794, 7954 (656), (659) b) Tributs c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats d) Altres despeses de gestió corrent NOTES DE (Deure) Haver LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1 -4.190,49 -1.232,88 14.3 0,00 -4.175,48 (68) 9. Amortització de l'immobilitzat -246.575,69 -255.272,88 725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 12 101.058,74 100.700,87 7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions 12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat (690), (691), (692), 790, 791, a) Deterioraments i pèrdues 792 (670), (671), (672), 770, 771, b) Resultats per alienacions i altres 772 (678), 778 13. Altres resultats I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 14. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni 7600, 7601 a1) En entitats del grup i associades 7602, 7603 a2) En tercers b) De valors negociables i altres instruments financers 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 b1) En entitats del grup i associades 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 b2) En tercers 15. Despeses financeres (6620), (6621), (6650), (6651), a) Per deutes amb entitats del grup i associades (6654), (6655) (6622), (6623), (6624), (6652), b) Per deutes amb tercers (6653), (6656), (6657), (669) (660) c) Per actualització de provisions 5.2 14.4 812,93 -2.622,30 812,93 -39.011,16 182.375,71 8.541,37 0,00 -2.622,30 -4.223,52 50.011,52 22.220,92 0,00 8.541,37 8.541,37 -400,00 -400,00 22.220,92 22.220,92 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers (6630), (6633), 7630, 7633 a) Cartera de negociació i altres 0,00 0,00 (6632), 7632 (668), 768 b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 17. Diferències de canvi 18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers (696), (697), (698), (699), 796, a) Deterioraments i pèrdues 797, 798, 799 (666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) (6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis 5.646,95 -26.692,58 32.339,53 13.788,32 196.164,03 7.104,31 9.712,66 -2.608,35 29.325,23 79.336,75 IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 196.164,03 79.336,75 * Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

[close]

p. 10

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES Número d'inscripció : 348 Exercici comptable : 2015 Complet Partit Estat d'Ingressos i Despeses Reconeguts NÚM. DELS COMPTES NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1 (800) (89), 900, 991, 992 (810), 910 94 (85), 95 (8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838 (860), 960 (802), 902, 993, 994 (812), 912 (84) 8301*, (836), (837) (862), 962 A) Resultat del compte de resultats Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net I. Per valoració d'instruments financers 1. Actius financers disponibles per a la venda 2. Altres ingressos/despeses II. Per cobertures de fluxos d'efectiu III. Subvencions, donacions i llegats rebuts IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments V. Efecte impositiu VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I + II + III + IV + V + VI) Transferències al compte de resultats VII. Per valoració d'instruments financers 1. Actius financers disponibles per a la venda 2. Altres ingressos/despeses VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts X. Efecte impositiu XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda C) Total transferències al compte de resultats (VII + VIII + IX + X + XI) 196.164,03 0,00 79.336,75 0,00 598.900,00 257.200,00 598.900,00 257.200,00 0,00 0,00 -101.058,74 -100.700,87 -101.058,74 -100.700,87 TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C) * Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo 694.005,29 235.835,88

[close]

p. 11

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES Número d'inscripció : 348 Exercici comptable : 2015 Complet Estat de Canvis en el Patrimoni Net Partit A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1 I. Total ingressos i despeses reconeguts II. Operacions de patrimoni net 1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 4. Altres aportacions III. Altres variacions del patrimoni net C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 II. Ajustaments per errors N-1 D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N I. Total ingressos i despeses reconeguts II. Operacions de patrimoni net 1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 4. Altres aportacions III. Altres variacions del patrimoni net E. SALDO FINAL DE L'ANY N Fons Total Pendents de desemborsar 1.000.000,00 1.000.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 Reserves Excedents exercicis anteriors Excedents pendents de destinar a les finalitats estatuàries 1.534.729,23 Excedent de l'exercici 384.641,22 Aportacions per a compensar pèrdues Ajustaments Subvencions per canvis donacions i de valor llegats rebuts 1.964.651,15 0,00 1.534.729,23 0,00 384.641,22 0,00 0,00 1.964.651,15 79.336,75 156.499,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.641,22 0,00 1.919.370,45 0,00 1.919.370,45 0,00 0,00 -384.641,22 0,00 79.336,75 0,00 79.336,75 196.164,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.121.150,28 0,00 2.121.150,28 497.841,26 0,00 0,00 79.336,75 -79.336,75 0,00 1.998.707,20 0,00 196.164,03 0,00 0,00 2.618.991,54 TOTAL 4.884.021,60 0,00 0,00 4.884.021,60 235.835,88 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.269.857,48 0,00 0,00 5.269.857,48 694.005,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.963.862,77

[close]

p. 12

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES Número d'inscripció : 348 Exercici comptable : 2015 Complet Estat de Fluxos d'Efectiu Partit A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 2. Ajustaments del resultat a) Amortització de l'immobilitzat (+) b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-) c) Variació de provisions (+/-) d) Subvencions traspassades (-) e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-) f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-) g) Ingressos financers (-) h) Despeses financeres (+) i) Diferències de canvi (+/-) j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-) k) Altres ingressos i despeses (+/-) 3. Canvis en el capital corrent a) Existències (+/-) b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) c) Altres actius corrents (+/-) d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) e) Altres passius corrents (+/-) f) Altres actius i passius no corrents (+/-) 4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació a) Pagaments d'interessos (-) b) Cobraments de dividends (+) c) Cobraments d'interessos (+) d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) e) Altres pagaments (cobraments) (-/+) 5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4) NOTES DE LA MEMORIA EXERCICI N EXERCICI N-1 241.690,05 -186.061,08 196.164,03 79.336,75 147.650,52 120.296,50 246.575,69 257.895,18 11.087,87 -14.676,89 -101.058,74 -812,93 -100.700,87 -8.541,37 400,00 -22.220,92 0,00 -110.265,87 -407.915,25 -165.612,64 1.931,50 53.415,27 -345.926,08 1.937,34 -63.926,51 8.141,37 -400,00 8.541,37 22.220,92 22.220,92 241.690,05 -186.061,08

[close]

p. 13

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES Número d'inscripció : 348 Exercici comptable : 2015 Complet Partit B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 6. Pagaments per inversions (-) a) Entitats del grup i associades b) Immobilitzat intangible c) Immobilitzat material d) Inversions immobiliàries e) Béns del patrimoni cultural f) Altres actius financers g) Actius no corrents mantinguts per a la venda h) Altres actius 7. Cobraments per desinversions (+) a) Entitats del grup i associades b) Immobilitzat intangible c) Immobilitzat material d) Inversions immobiliàries e) Béns del patrimoni cultural f) Altres actius financers g) Actius no corrents mantinguts per a la venda h) Altres actius 8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6) C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni a) Variacions de fons (+/-) b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer a) Emissió 1. Deutes amb entitats de crèdit (+) 2. Deutes amb entitats del grup i associades (+) 3. Altres deutes (+) b) Devolució i amortització de 1. Deutes amb entitats de crèdit (-) 2. Deutes amb entitats del grup i associades (-) 3. Altres deutes (-) 11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10) D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D) Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici Efectiu o equivalents al final de l'exercici NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1 -573.258,15 -160.037,06 -1.031.702,09 -215.364,67 -3.872,00 -597.785,48 -2.839,09 -210.185,58 -430.044,61 -2.340,00 458.443,94 55.327,61 458.443,94 55.327,61 -573.258,15 252.453,23 250.000,00 250.000,00 2.453,23 2.453,23 2.453,23 -160.037,06 407.200,00 407.200,00 150.000,00 257.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.453,23 -79.114,87 585.906,77 506.791,90 407.200,00 61.101,86 524.804,91 585.906,77

[close]

p. 14

“FUNDACIÓ AVE MARIA G58511981” pàgina 1 MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015 (imports expressats en euros) 1. Activitat de l’entitat − IDENTIFICACIÓ La Fundació Ave Maria de Sitges es va constituir el 13 de juny de 1987 davant el notari de Sitges senyor Gustavo Fernández Fernández. En virtut de l’Ordre del conseller de Justícia de 22 de gener de 1988 es va inscriure, amb el número 348, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya. D'acord amb allò que disposa l'article tercer dels Estatuts, la finalitat de la Fundació és millorar la qualitat de vida i prestar assistència educacional i formació professional a les persones amb problemes de discapacitat intel·lectual i desenvolupament mental a fi de fer-los com més autònoms millor i prestar a les seves famílies un element d’ajut en el desenvolupament individual i social dels afectats. − ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY I USUARIS O ELS BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS DESCRITES S’adjunta en els presents Comptes Anuals ANNEX on es detalla amb més desglòs les activitats portades a terme durant l’exercici 2015, així com els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites. − AJUTS ATORGATS Durant l’exercici 2015 la fundació ha realitzat ajuts per valor de 7.890,00 euros als seus usuaris. Durant l’exercici 2014 la fundació va aportar com a entitat fundadora de la “Fundación Instituto de Robótica” 6.800 euros en concepte de dotació fundacional. − CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS Durant l’exercici 2015 i 2014 no s’han subscrit convenis de col·laboració amb altres entitats emparats amb l’article 25 de la Llei 49/02.

[close]

p. 15

“FUNDACIÓ AVE MARIA G58511981” pàgina 2 − ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES Els beneficiaris de les activitats s’han considerat sense distincions de sexe. 2. Bases de presentació dels comptes anuals Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels Comptes Anuals de la Fundació han estat els que seguidament es detallen: a) Imatge fidel: No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació de disposicions legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge fidel a que es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de lucre. b) Principis comptables: Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici econòmic, com en la confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la part primera de Pla General de Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre. c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: c.1) No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’ incerteses en la data de tancament de l’exercici. c.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin significatius i que afectin l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis futurs. c.3) A data de tancament de l’exercici l’òrgan de govern de l’entitat no té consciència de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que l’entitat segueixi funcionant normalment. Els comptes anuals s’han elaborat d’acord amb el principi d’entitat en funcionament.

[close]

Comments

no comments yet