Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

HayKQBO нал

[close]

p. 2

Ill ї і w К о м п л е к с н а я а в т о м а т и з а ц и я п р е д п р и я т и й л е гко й пром ы щ ленности с 1969 года Раскройное оборудование Gerber Technology • Высочайшая точность кроя (точность позиционирования ножа +/0.075 мм) • Высокие показатели надежности • Низкое энергопотребление • Малый вес Крой без межпекальных зазоров Плоттеры In fin ity 45 и Infinity 85 идеальны для печати в ультра-широком ф орм ате. К ом пактны е, вертикальные плоттеры просты в у с та н о в ке , используют минимальную рабочую площадь. • Скорость печати до 85 м2/час при ширине печати 1828 мм. • Используют доступные во всем мире стандартные картриджи HP® Настилочные системы Gerber Technology • Настил без натяжения • Высокая точность настила Минимальная потеря времени на загрузку и выгрузку рулонов ткани • Производительность до 6000 м в смену САПР Gerber Technology ( с в ы ш е 6 5 0 0 0 рабочих станций в мире) п о з в о л я е т производить подготовку и раскладку лекал собственной разработки для м а с с о в о г о п р о и з в о д с т в а , индивидуального пошива, по за казам иноф ирм , используя информацию, переданную заказчиком в электронном виде любым д о с т у п н ы м для исполнителя способом. Е В Н В Н Киев: +38 044 501-70-98, +38 067 403-39-89 Ш і р Луганскі+38 067 430-45-68 www.gerbertechnology.com.ua

[close]

p. 3

GERBER TECHNOLOGY конвертируем идеи в реальность 24 мая 2007 года на 'Г-1 j торжественной церемонии В \ \ ^ ------ --Вашингтоне в \ * ЖА » \ п р и с у т с т в и и \ ^ презид ента СШ А Д Д ж ордж а Буша и \ ' Министра Торговли Карлоса Гутиэреса компания rberTechnoloc: была награждена премией самой престижной национальной наградой вручаемой наиболее успешным экспортерам. Премия "E -aw ard" была учреждена Администрацией Президента США 5 декабря 1961. Лауреаты определяются М инистерством Торговли США - ими становятся организации, чей успех на мировом рынке наиболее зн ачител ен, а к а ч е с т в о выпускаемой продукции и оказываемых услуг постоянно подтверждаются положительными о т з ы в а м и ми л л и о н о в клиентов во всем мире. Gerber Technology - одна из 11 компаний, удостоенных такой чести в этом году! Вручая награду, министр торговли США Карлос Гутиэрес, заявил: "Gerber Technology подтвердила свой статус одного из самых успешных экспортеров. Компания Gerber Technology постоянно увеличивает объем выпускаемой продукции. Поистине впечатляющим является факт, что уже в течение 40 лет 24 часа в сутки 7 дней в неделю в 125 странах мира Gerber Technology осуществляет поддержку своих клиентов на их родных языках". Киев: +38 044 501-70-98, +38 067 403-39-89 Луганск: +38 067 430-45-68 www.gerbertechnology.com.ua

[close]

p. 4

Company АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ’ ЮТОР BROTHER в У кр а їн і 0 1 6 0 1 , К и їв, вул. Т у р ге н ів с ь к а , 3 8 , оф . 1 0 3 т е л ./ф а к с : (+ 3 8 0 4 4 ) 4 8 2 - 0 0 - 4 9 e -m a il: in fo @ a s te rb ro .c o m .u a h ttp ://w w w .a s te r b ro .c o m .u a П ропонована НОВИНКА о б о в ’я зко во знайд е свого господаря п о м іж ф ірм , щ о сп е ц іа л ізую ться на вироб ництві р е кл а м н о ї п р од укції, чи інш их під п р и єм ства х, які роблять ста вку на я скравість та н еповторність своїх виробів. Друкування на різних матеріалах

[close]

p. 5

Company Кольоровий принтер B ro th e r GT541 нове слово в термодруку! Мабуть, читачам буде цікаво знати, які будуть витрати часу та фарби у разі друкування кольорових малюнків різного розміру. Наведемо кілька прикладів: Японська фірма «Brother» знову порадувала шанувальників високотехнологічною новинкою . Цього разу спеціалісти звернули свою увагу на обладнання для термодруку. Результатом їхньої роботи став кольоровий принтер G T541 , лозунгом якого є «Д р укуй за потребою !». Дана модель дає зм о гу ш видко перенести бажаний малюнок будь-якої складності на текстильний виріб і не тільки, завдяки напиленню спеціальної фарби на поверхню за аналогією із струменевим принтером. Зупиним ося докладніш е на перевагах нового обладнання для терм одруку над старою технологією нанесення зображення на текстильний виріб з використанням сит: ♦ П р о с те за в а н та ж у в а н н я в и р о б у — виріб не потрібно заправляти у п'яльця: достатньо покласти його на платформу і натиснути зелену кнопку запуску, щоб розпочалося друкування. Стандартна платформа може бути легко зам інена на платформу інш ого розм іру (залежно від асортименту). ♦ П р о д у к т и в н іс т ь — середній час друкування становить близько 1 хв, а повний цикл, враховуючи заправку виробу, — 1,5 хв ♦ В ід с у т н іс т ь с п е ц іа л із о в а н и х п р о гр а м — завантажуваити дані можна із звичайного ПК, користую чись звичайним и д изайнерським и програм ам и (Corel Draw, Photoshop) та встановивш и драйвер для принтера ♦ Ч и с то та п ід ч а с р о б о ти — завдяки використанню картриджевої систем и не відбувається перевитрат фарби. 220 мл фарби у картриджі вистачає в середньом у на 1000— 1500 виробів (залежно від розм іру малюнка). ♦ С т ій к іс т ь п о ф а р б у в а н н я — за даного методу друку стійкість пофарбування у разі прання становить 4,2 —5 за європейською шкалою. ♦ >> > > М о ж л и в іс т ь д р у к у в а н н я на п р о б л е м н и х в и р о б а х : при наявності на виробах ґуд зи ків та за стіб о к-б л и ска в о к на руш никах, в том у числі м ахрових з д о в ги м ворсом на текстильних сум ках на д ж и нса х Д аний принтер також дає можливість друкувати на різних матеріалах, таких як ш кіра (для лейб), кераміка, дерево тощ о. Ваша фантазія може бути обмежена лиш е однією умовою — матеріал має витримувати сушіння в терм окам ері протягом 35 с за температури 180° С ♦ Л е г к и й д о гл я д — чистка механізмів принтеру відбувається автоматично, без зовніш нього втручання ♦ Р е гу л ю в а н н я в и с о т и п л а т ф о р м и — спеціальною ручкою регулюється висота платформи, що дозволяє друкувати на виробах товщ иною до 1,2 см 1. Розмір малюнка: 38 х 34 см Час друкування: 1хв 43 с Витрата фарби: 1,69 мл 2. Розмір малюнка: 25 х ЗО см Час друкування: 1хв 2 с Витрата фарби: 0,93 мл 3. Розмір малюнка: 10,5 х 10 см Час друкування: ЗО с Витрата фарби: 0 ,1мл Слід зауважити, що максимальний розм ір малюнка 355 х 406 мм, друкування в кольоровій гамі CMYK з розш иренням до 600DPI. Отже, за д опом огою кольорового принтера B ro th e r G T541 можна без зусиль здійсню вати друкування як на одиничному екземплярі, так і на великій кількості виробів.І ще раз з в е р т а є м о у в а гу на м о ж л и в іс т ь д р у к у в а н н я на р із н и х м а т е р іа л а х ! З а д е та л ь н іш о ю ін ф о р м а ц іє ю щ о д о п р о м и с л о в о го о б л а д н а н н я ф ір м « B ro th e r» , «T ypical», п о б у то в и х м а ш и н ф ір м « B ro th e r» , «Jaguar», у с та тку в а н н я р о з к р ій н о го та д л я ВТО «T heobald», в я за л ь н и х м а ш и н «S ilv e r R eed», го л о к «O rgan» та п р и с т р о їв м а л о ї м е х а н із а ц ії п р о с и м о зв е р т а т и с я д о н а ш о го о ф іс у . C om p any А в т о р и з о в а н и й Д и с т р и б 'ю т о р B ro th e r в У кр а їн і 0 1 6 0 1 , К и їв , в ул. Т у р ге н є в с ь ка , 3 8 , оф . 103 т е л ./ф а к с : (+ 3 8 0 4 4 ) 4 8 2 -0 0 -4 9 e -m a il: in fo @ a s te rb ro .c o m .u a h t t p / / w w w .a s te rb ro .c o m .u a

[close]

p. 6

довіривш и у себе, Ви 3Можете Вершити великі справи. ‘ Кджен 3 пас важлива й необхідна складова задуму {Господа. — Якнаслідок. ‘ Ви Можете бути всім або Мати все, щозахочете, бо у Господа не було гасу створювати тікчеМностЬ. ‘ Умовно людей Можна поділити на готири типи: I. йій, завдяки яким щось відбувається. II. О М , iqno спостерігають3а тим, що відбувається. I I I . 9Ш, т упо цікавиться тим, що відбулося. IV . ОМ, Р(то не підозрюють про те, що хиось відбулося! Яюди, які досягають успщ , вирівняються З поміж решти своїми здібностями, якрстяМи та поставленими перед собою цілями. 4je означає, що ЇМ притаманні: ‘ Ентузіазм (цілеспрямований) - ‘ ІУисщмліна - Ін ф о р м а ц ій н і п о т о к и заполоняють нині простір людської діяльності. З неймовірною швидкістю змінюється все навколо нас. Доволі часто змінюються і наші уподобання щодо книжок, журналів, хобі тощо, не кажучи вже про роботу, яку із задоволенням виконуємо тепер, порівняно з тою, якою переймалися п'ять чи десять років тому, а також людей, з якими охоче спілкувалися раніш. «К о ж н і 18 м іс я ц ів кіл ь кіс ть ін ф о р м а ц ії ПОДВОЮЄТЬСЯ.» Закон Мура, який є символом епохи Легка промисловість Наукововиробничий журнал - 'Бажання (працювати, допомагати та вчитися) - ‘Рішучість - Вміння висловлювати вдягність іншим Вартий уваги цікавий факт Вивчаючи джМеля, спеціалісти3 аеродинаміки дійшли висновку, Щ Р ця крМахаМалане літати через на^то слабкі крильця і важке тільце. Отже, джміль Мав нікрли не відірватися відземлі Можливо, наш Божественний Ватькр шепнув джМелю на вушкр: « Я П и це зМожеш!» — і він полетів! цілей Можна досягнути, змагаючись саМиМ3 собою, бо пищ. змагання Має дуже сильну Мотивацію й набуває справжньоїМогутності В 2008 році бажаємо зробити неможливе можливим! «Легка п р ом исл овість» — журнал для усіх, хто бажає читати, міркувати, мріяти, діяти, спрямовувати молоде покоління на вдосконалення оточуючого світу. М ісія ж ур нал у: С прияти ліпшому сприйняттю і засвоєнню необхідної й корисної інформації з різних джерел, яку узагальнено до певного обсягу. Н астрою вати на оптимістичне ставлення до життя і правильну взаємодію з новим тисячоліттям. Д о п о м а га ти розкриттю сенсу філософських думок, щоб спізнати самого себе та відчути «внутрішній спокій» у нашому швидкоплинному світі руху і конкуренції. Ін ф о р м а ц ій н і м а те р іа л и , що містить журнал «Легка пром исл овість», суттєво доповнять ланцюжок Ваших знань. Державне центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості (ЦБТІ) иЛаМара ЄрМолаєва, головний редактор КИЇВ, Державне центральне бюро технічної інф орм ації з легкої та текстильної промисловості © Мінпромполітики України ЦБТІ КНУТД Р еєст раційне св ід о ц т во Серія КВ № 444 3 в ід 0 1 .0 8 .2 0 0 0 р. Всі матеріали, опубліковані в журналі, є власністю редакції. Будь-яке відтворення (повне або часткове) статей чи ілюстрацій можливе гільки за письмової згоди редакції. Над номером працювали: М.М.Євстратова, Н.А.Кагановська, С.М.Кошарна Журнал може публікувати матеріали, не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за достовірність і зміст матеріалів несуть автори. ПРОПОНУЄ щоквартальні тематичні добірки економічної та технічної інф ормації за річним абонементом. Адреса ЦБТІ та редакції журналу: 01001, Україна, Київ, вул. Шота Руставелі — Еспланадна, 15-16 Тел./факс: (044) 287-03-74. Моб. тел.: 8 (067) 409-10-27 E-mail: cbti@ln.ua. leqprom@svitonline.com К ом п ’ютерна верст ка фірми AT «Укрт ехнінф орм» Передплатний індекс ж ур н а л у — 74278

[close]

p. 7

Ц ЕН ТРАЛ ЬН Е БЮ Р О ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЛЕГКОЇ ТАТЕКСТИЛЬНО ЇП РО М И С Л О ВО С ТІ М ІН ІС ТЕРС ТВО ПРО М ИСЛО ВО Ї ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНО ЛО ГІЙ ТА ДИЗАЙНУ У НОМЕРІ 5 8 10 12 14 15 16 17 18 21 22 24 26 27 29 30 31 33 38 40 41 47 54 56 Стан легкої промисловості в 2007 р. Лист до українського виробника «GERBER TECHNOLOGY». Для швейного виробництва Кроки до мудрості Нові діти прийшли «ЮНІСТЬ» «DURKOPP ADLER» 910 клас «PEGASUS». Якість, надійність, продуктивність Обов'язки керівних фахівців підприємства «ЕПСІМА» Порядок навколо нас «СаваТекс.» Вишивальні машини AMAYA XT Нова адреса «ЕКСТА» Психологія кольору «РІФ-1» понад 15 років на ринку України «ЧИНБАР» Реалії сьогодення Неповторний світ особистості Дивовижні властивості льону Ірина Каравай Збираємося у відрядження Джерело здоров'я За стилем — майбутнє Тканини «LUMINEX» Легка . промисловість ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ ВИДАЄТЬСЯ 3 1960 р. 4(212) жовтень—грудень 2007 Голова Редакційної колегії МЕДВЕДЕВ Ю.С. Заступник голови Редакційної колегії ЗВЯГІНЦЕВ Ю.В. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Березненко М.П., д-р техн. наук Головко Д.Б., канд. техн. наук Гречан А.П., д-р екон. наук Данілін В.М., д-р екон. наук брмолаєва Т.О., магістр економіки та управління бізнесом НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 34 Денисюк Л.В. Розроблення конструкцій верху спеціального спортивного взуття для кіннотників Катрин В.М. Оцінка задоволеності споживачів взуття для дітей дошкільного віку Мохер Ю.В.. Жуплатова Л.М. Вимоги до якості конопляної соломи як текстильної сировини Сисоенко І.А. Вплив інтеграційних процесів на розвиток льонопереробної галузі Кузьміна Т.О. Механізм дії комплексних хімічних препаратів на структуру короткого лляного волокна під час модифікації Дрегуляс Е.П.. Задорожнюк І.О. З історії білизни Моогулеиь О.Б. Реструктуризація підприємств швейної промисловості України: обґрунтування економічної ефективності Кокооіна Г.В. Реконструкція українського історичного костюма створення бази даних Савчук Н.Г. Особливості формування номенклатури показників для моніторингу якості швейних виробів 36 39 42 44 (головний редактор) Єфіменко 0.1. Коновал В.П., д-р техн. наук Крисько В.П., канд. техн. наук Кудряшов В.П., д-р екон. наук Лі щук ВЛ., канд. техн. наук Міміношвілі Г.М. (відповідальний секретар) Ноговіцин О.В., д-р техн. наук Омельченко В.Д., канд. техн. наук Прохорова І.А., д-р техн. наук Скірко ЮЛ., д-р екон. наук Столяров В.Ф., д-р екон. наук Хомяк О.М., д-р техн. наук Чурсіна Л.А., д-р техн. наук 46 48 50 52 Статті рубрики «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» затверджено до друку Вченою Радою КНУТД 28.11.2007 р. Наша адреса в Інтернеті: W W W . L P R O M . К І EV. UA

[close]

p. 8

ц г ї д і ''' X і t ш Міністерство промислової політики України Міністр промислової політики України Народився 09.09.1947р. в с. Рисовата на Хмельниччині. Освіта вища. Закінчив Д ніпропетровський хім ікотехнологічний інститут, за фахом інженер, хімік-технолог. Д октор технічних наук, професор. В 1 9 9 2 — 1 9 9 5 p p . — заступник, перш ий заступник міністра промисловості. В 1 9 9 9 —2 0 0 0 p p . — голова Державного інноваційного фонду України. З 2 0 0 0 п о 2 0 0 1 р . — голова Державного комітету пром ислової політики. новицький В ол о дим ир С таніславович З 2 0 0 3 р . — заступник міністра промислової політики. Лауреат Д ерж авної прем ії України у галузі науки і техніки, Заслужений працівник пром исловості України. Призначений на посаду М іністра пром ислової політики України Постановою В ерховної Ради України № 10- VI від 18 грудня 2 0 0 7 р. КЕРІВНИЙ с к л а д Перший заступник Міністра Н Е М ІЛ О С ТІВ И Й В іта л ій О л е к с а н д р о в и ч Заступник Міністра ГРИ Щ ЕН КО С е р гій Г е о р гій о в и ч Заступник Міністра ПАДАЛ КО В ік т о р Г р и го р о в и ч Заступник Міністра СЕВЕРН Ю К В о л о д и м и р В а си л ьо в и ч Департамент розвитку легкої та деревообробної промисловості Юрій МЕДВЕДЕВ, директор Департаменту Тел.: (044) 245-56-97 4 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2007. Na4 Юрій ЗВЯГІНЦЕВ, заступник директора Департаменту, начальник відділу текстильної та швейної промисловості Тел.: (0 4 4 ) 2 4 6-3 0-94 Олександр БАЛАН, начальник відділу ш кіряної та взуттєвої промисловості Департаменту Тел.: (044) 246-33-57

[close]

p. 9

Стан легкої промисловості України в 2007 р. В 2007 р. індекс обсягів виробництва продукції легкої промисловості до попереднього року за даними Держкомстату України, становить 100,4 %. Незважаючи на невелике зростання індексу обсягів виробництва, о б ся г р е а л ізо ва н о ї п р о д у кц ії п ід п р и є м с тв л е гко ї п р о м и сл о в о сті, за попередньою експертною оцінкою (без малих підприємств), за 2 0 0 7 р. становить б л и зь ко 5 ,5 м л р д .гр н ., щ о на 22% більш е, ніж за попередній рік. В тому числі, у текстильній промисловості та пошитті готового одягу та хутра реалізовано продукції на суму 4 млрд.грн., а у виробництві шкіри та взуття — 1,5 млрд.грн., що на 27 і 10,5 % відповідно більше, ніж за 2006 р. Структура реалізованої промислової продукції за основними підгалузями легкої примослвості □ Текстильна промисловість □ Виробництво готового одягу та хутра □ Виробництво ш кіри і взуття Проте слід зазначити, що протягом року галузь працювала неритмічно. Залиш аю ться дію чим и основні чинники, щ о стримую ть еф ективний розвиток л е гко ї пром исловості: ♦ Засилля внутрішнього ринку імпортними товарами легкої промисловості, в тому числі із заниженою митною вартістю та товарами «секонд-хенд», імпорт яких з початку поточного року постійно зростає. За експертною оцінкою, за 2007р. проти минулого року обсяги імпорту текстильного та трикотажного одягу збільшилися відповідно на 103 і 105%, а імпорт товарів «секонд-хенд» — на 3% (за вагою) Таблиця 1 — Динаміка кількості підприємств, що входять до сфери діяльності Міністерства промислової політики України Комплекс підприємств легкої промисловості 01.01.2004 р. 4847 Станом на: 01.01.2005 р. 4858 01.01.2006 р. 4746 ♦ Відсутність ефективного власника, який інвестує капітал для довгострокового функціонування підприємства і випуску продукції, а не для його перепродажу, перепрофілювання або повної ліквідації ♦ Відсутність сприятливих умов для закупівлі технологічного устаткування, яке не виробляється в Україні. Крім того, негативно на статистичні показники роботи галузі впливає розукрупнення швейних, трикотажних та взуттєвих підприємств на дрібні виробництва, що переходять на спрощену систему оподаткування єдиний податок або у тіньове виробництво. Обсяг продукції, вироблений даними суб'єктами підприємницької діяльності, практично не відображається в офіційній статистиці. Так, протягом останніх років кількість промислових підприємств галузі зменшується, водночас зростає загальна кількість виробників легкої промисловості, внаслідок збільшення кількості суб'єктів діяльності, які звітують та оподатковуються за спрощеною схемою. Частка виробництва малими підприємствами товарів легкої промисловості дуже вагома. Так, заданими Держкомстату України, якщо загальний обсяг реалізованої продукції підприємств легкої промисловості (включаючи малі) за 2006 р. становить 6,1 млрд.грн., малими підприємствами реалізовано майже третину продукції галузі на суму 1,7 млрд. грн. В розрізі підгалузей легкої промисловості впродовж 2007 р. з позитивними темпами працювала текстильна пром исловість Індекс обсягів виробництва до 2006 р. становить 109%. Зростання обсягів виробництва за видами економічної діяльності даної групи: в ткацькому виробництві — 11,1%, у виробництві готових виробів з текстилю (крім одягу) — 22,4, у виробництві нетканих матеріалів та килимів — 7,9%. Проти попереднього року скоротилося лише прядіння текстильних волокон на 2,9%. В натуральному вираженні за 2007 р. вироблено 112,8 млн.м2 тканин, що становить 114,1% до минулого року. Поліпшення показників роботи галузі пов'язано з нарощуванням обсягів виробництва проти 2006 р. усіх видів тканин, а саме: / Бавовняних — на підприємствах ВАТ «Текстерно» (м.Тернопіль) — на 27%, ВО «ТК-Донбас» (м.Донецьк) — на 18%, що забезпечують 40 % виробництва тканин в Україні ✓ Вовняних — ВАТ «Богуславська суконна фабрика» (Київська обл.) — на 13% ✓ Лляних— ТОВ «Лінен Фореве» (м.Рівне) — на 1,2%, ЗАТ «Житомирська льняна мануфактура» — в 2,4 разу ✓ Тканин з хімічних волокон — АТЗТ «Черкаський шовковий комбінат» — на 30%, ЗАТ «Технофільтр» (м.Київ) — на 15% В 2007 р. у трикотаж ній п ід га л узі скоротилися обсяги виробництва трикотажного полотна і трикотажних виробів і становили відповідно 90,2 і 98,5% до 2006 р. Водночас, натуральні показники виробництва дешевших категорій товарів зросли, а саме: спіднього трикотажу — на 0,9% (27,5 млн.шт.), панчішношкарпеткових виробів — на 7,7% (55,1 млн.пар), а обсяги виробництва светрів та верхнього трикотажу скоротилися відповідно на 19,2 та 30,9%. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2007. Ns4 01.01.2007 р. 4554 Кількість промислових підприємств, шт. Темп зростання (зменшення) до попереднього року, % Кількість об'єктів за кодами ЄДРПОУ, шт. Темп зростання до попереднього року, % 103,8 100,2 97,8 96 9405 9764 9976 10084 105.2 103,2 102,2 101,1 5

[close]

p. 10

Ш вейна пром исловість за 2007 р. на 3,9% погіршила минулорічний показник індексу обсягів виробництва, що пов'язано зі скороченням обсягів виробництва одягу із шкіри та текстилю відповідно на 5,4 та 3,8%, а виробництва хутра та виробів з хутра — на 10,1%. У натуральному вираженні за розглядуваний період зросли обсяги виробництва жіночих суконь на 3,7%. Водночас, скоротилося виробництво пальт, плащів, курток чоловічих та жіночих (відповідно на 7,4 і 7,6%), костюмів чоловічих та жіночих (відповідно на 20,3 і 38,6%), що пояснюється сезонним попитом та зміною асортименту замовлень за давальницькою схемою. Негативна динаміка виробництва у трикотажній та швейній підгалузях, що на 80-90 % працюють за толінговою схемою, в основному пов’язана із зміною інвесторами асортименту продукції, яка виготовляється в Україні на трудомісткішу, проте з меншою кінцевою вартістю. Також через неможливість витримати недобросовісну конкуренцію і переорієнтувати свій значний виробничий потенціал для постачання продукції на внутрішній ринок, намітилась негативна тенденція перенесеня замовником виробництва з вітчизняних підприємств до інших країн — Китаю, Таїланду, країн Середньої Азії (з подальшим імпортом готової продукції до України). Прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 26 червня 2007 р. № 876 «Про тимчасове вилучення шкіряної сировини з режиму вільної торгівлі з Республікою Македонія» дало змогу стабілізувати роботу підприємств у галузі виробництва ш кіри, виробів із ш кіри та інш их м атеріалів, де індекс обсягів виробництва за 2007 р. становить 102,7% проти попереднього року. Безпосередньо у виробництві шкіри — зростання на 6,7%. Водночас, виробництво шкіряних галантерейних і дорожніх виробів скоротилося на 4,1%, а виробництво взуття — на 2,2%. Хоча в натуральному вираженні за 2007 р. вироблено 21,1 млн.пар взуття, що на 6,4% більше, ніж за 2006 р. Це свідчить про те, що за умови гострої конкурентної боротьби на внутрішньому ринку, більшість підприємств взуттєвої галузі переорієнтувалися на випуск взуття меншої вартості. Легка промисловість продовжує нарощувати експортний потенціал. За експертною оцінкою, за 2007 р. проти попереднього року експорт товарів легкої промисловості зріс на 14% і досяг 1,5 млрд.дол. США. Спостерігається найбільше зростання експорту шкіряної і хутряної сировини та виробів з них (132%). Водночас, обсяг імпорту продукції легкої промисловості за цей же період збільшився на 3,9% і становив 1,8 млрд.дол.США. За 2007 р. легка промисловість України забезпечила 218 млн.грн. бюджетних надходжень, що на 18,7% більше, ніж в 2006 р. Питома вага галузі у сплаті платежів до Державного бюджету становить 1,5% від загального обсягу бюджетних надходжень з промислових підприємств Мінпромполітики України. Середньооблікова чисельність працюючих в галузі за 2007 р. порівняно з попереднім роком скоротилась на 9 % і становить 122 тис.чол., в тому числі у текстильній промисловості та пошитті готового одягу працювало 102 тис.чол., а у виробництві шкіри — 20 тис.чол. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності легкої промисловості хоча й зростає та залишається ще досить низькою. Так, за січень-грудень 2007 р. заробітна плата у текстильній промисловості, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра зросла на 23,8 % і до 801 грн., а у виробництві шкіри та взуття — зросла на 26,3 % і до 854 грн. (що відповідно становить 59,7 та 63,6 % до середнього рівня заробітної плати по економіці). Динаміка обсягів виробництва продукції легкої промисловості за видами економічної діяльності, %, за період з початку 2007 р. до відповідного періоду 2006 р. 120 115,8 112,4 112,3 114,1 111,6 109,6 109,1 — ■— 109,2 109,1 Ю8,9 109,0 115 110 105 104,2 102,0 104,7 102,3 99,7 100.4 ■ — ■ ------- —■ ------- — ■ -------- -----■ 100,7 102,2 102,4 ^ 1 0 2 , 7 — К ------- ----- К -------- 99,6 101,1 100,5 98,6 94,6 99,4 Ж97Д 99,7 100 95 90 85 99,8 $9,8 А *100,1 95,7 *100,3 96,0 100,4 96,1 X----91,6 січень 95,2 97,1 97,0 96,2 95,7 91,9 88.6 січеньлютий січеньберезень 91,3 січеньквітень січеньтравень січеньчервень січсньлимень січеньсерпень січеньвересень січеньжовтень січеньлистопал січеньгрудень ♦— Легка промисловість * Виробництво готового одягу та хутра 6 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2007. No4 — ■— Текстильна промисловість — * — Виробництво шкіри та взуття

[close]

p. 11

Таблиця 2 — Виробництво промислової продукції за грудень та січень— грудень 2007 р. Види економічної діяльності Індекси обсягів виробництва, % грудень Код Назва 2007 р. до листопада 2007 р. грудень 2007 р. до грудня 2006 р. 2007р. до 2006 р. DB+DC 17 17.1. 17.2. 17.4. 17.5. 17.6. 17.7. 18 18.1. 18.2. 18.3. 19 19.1. 19.2. 19.3. Легка промисловість Текстильне виробництво прядіння текстильних волокон ткацьке виробництво виробництво готових виробів 3 текстилю, крім одягу виробництво інших текстильних виробів виробництво трикотажних тканин(полотен) машинного та ручного в'язання виробництво готових трикотажних виробів машинного та ручного в'язання Виробництво готового одягу та хутра виробництво шкіряного одягу виробництво одягу з текстилю виробництво хутра та хутряних виробів Виробництво шкіри, галантерейних виробів із шкіри та дорожніх виробів і взуття виробництво натуральної шкіри та штучної на основі натуральної шкіри виробництво галантерейних та дорожніх виробів із шкіри і інших матеріалів виробництво взуття 95,5 95,7 92,6 110,6 98,4 88,7 105,3 92,5 98,1 101,7 97,9 105,2 90,1 90,1 88,1 90,2 101,9 109,7 90,2 121,2 115,6 123,3 92,4 99,3 97 19,4 99,6 75,8 106,1 115,3 74,5 99,9 100,4 109 97,1 111,1 122,4 107,9 90,2 98,5 96,1 94,6 96,2 89,9 102,7 106,4 95,9 97,8 Таблиця 3 — Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості у натуральному вираженні за грудень та січень— грудень 2007 р. 2007 p., грудень Найменування продукції % ДО % ДО Факт листопада 2007 р. 102,7 93 грудня 2006 р. 117,9 103,9 Тканини готові, тис.кв.м Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі та вироби аналогічні чоловічі та хлопчачі, тис.штук Пальта напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.штук Костюми чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Костюми жіночі та дівчачі, тис.шт. Сукні, сарафани жіночі та дівчачі, тис.шт. Светри, джемпери, пуловери, жилети та вироби аналогічні трикотажні машинного чи ручного в’язання, тис.шт. Одяг верхній трикотажний, тис.шт. Трикотаж спідній, тис.шт. Пальта і напівпальта, шуби з натурального хутра, шт. Взуття, тис. пар 10720 4551 3 початку року Факт % до січеньвідповід. грудень періоду 2007 р. 2006 р. 114,1 112770 55091 107,7 24,3 102,1 70,6 513 92,6 105 57,1 105,6 2324 92,4 74,5 15,6 60,7 93 64,7 144,2 59,8 61,2 64,3 997 338 808 79,7 61,4 103,7 302 82,6 96,7 3712 80,8 360 1823 776 1905 101 87,6 100,8 90,3 63,8 76,9 112,5 113,1 3689 27536 6623 21089 69,1 100,9 68 106,4 Д ля покращ ення си туа ц ії в л е гкій пром исловості згідно з Концепцією Загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017 року, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 р. № 9/13 Міністерством промислової політики України буде розроблено, як складову частину Загальнодержавної програми, напрями і стратегію розвитку легкої промисловості та заходи, які передбачатимуть розв'язання основних проблем її розвитку, а саме: # Внесення доповнення до Митного кодексу України щодо можливостей звільнення від оподаткування податком на додану вартість устаткування, що ввозиться на митну територію України для реконструкції, технічного переоснащення підприємств легкої промисловості, або тимчасового використання % Опрацювання питання з підготовки обґрунтувань необхідності щорічного передбачення у Державному бюджеті коштів на часткове субсидування відсоткових ставок кредитів банків у разі закупівлі підприємствами устаткування легкої промисловості, яке в Україні не виробляється * Введення єдиної системи статистичної звітності і застосування реєстраторів касових операцій під час реалізації товарів легкої промисловості з метою створення рівного конкурентного середовища на внутрішньому ринку України для всіх його учасників, незалежно від форм власності та особливостей форм юридичного існування % Обмеження на законодавчому рівні обсягів ввезення в Україну товарів легкої промисловості, що були у використанні ( «секонд-хенд») % Забезпечення підтримки застосування підприємствами галузі антидемпінгового законодавства для захисту вітчизняного ринку від недобросовісної конкуренції у разі імпорту товарів легкої промисловості та захисту вітчизняних виробників згідно положень Закону України «Про захист економічної конкуренції» ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2007. №4 7

[close]

p. 12

ТОВ АУДИТОРСЬКА Ф ІР М А «ІНСАЙТ» А дреса: 04071 Україна, м. Київ, вул. Х орива 50, оф іс 13 Тел. / ф акс: (044) 4 9 0 -9 0 -5 3 e -m a il: lnsaiteK @ ukr.net Л ист до українського виробника Чи н е б а ж а є те с та ти «л аси м ш м а то ч ко м » д л я х и ж о го д и к у н а ? «Н ам н е с тр а ш н и й с ір и й в о в к ....» ? ! Україна увійшла в 2008 рік, проте, на жаль, усі проблемні питання, що не давали спокійно спати українському виробнику потяглися «крисячим хвостом» у черговий новий рік. Таким чином, можна цілком впевнено стверджувати, що «нового щасливого життя», якого напевно Вам бажали бізнес-сородичі у новому році, очікувати не варто. Передусім, як би того не хотілося, пропонуємо пам 'ятати про те, що такі створіння зворотнього боку бізнесу, як різнокольорові рейдери, також цілком успішно попрямували в рік чергових «великих звершень», спрямованих на поглинання, руйнування, знищення того, що не будували. Під поняттям англійського слова «рейдер» слід розуміти «завойовник, розкрадач». З огляду на такі «величні цілі» згадаємо, що в Україні уже не один рік буйно квітне «епоха рейдерства» —розбою в законі й поставимо собі логічне запитання, а хто в переліку жертв 2008? Відповіді на це запитання не дасть ніхто, це стане зрозумілим лише через певний час, проте це запитання має задати собі кожний власник бізнесу, який дійсно опікується своїм «дитям», якого народив, підняв на ноги, виховав, та бажає йому довгого життя у цьому непростому хижацькому світі. Чи можливо огородитися парканом, або вирити величезний рів, наповнивши його водою, щоб вороги не пройшли? На жаль цього замало! Сутність хижаків-завойовників від стародавніх часів не змінилася, оскільки не змінилися цілі — захапати та привласнити, проте на сучасному етапі розвитку хижацької бізнес-методології, методи та засоби нападу стали настільки нахабно-витонченими та могутніми, навіть у порівнянні із недавніми минулими роками вищевказаної «епохи», що у більшості випадків вибрана жертва розуміє, ким вона є, лише тоді, коли в неї уже зв 'язані руки та ноги і єдине, що їй залишається, — благати вищих світу цього про допомогу. Проте чомусь останні таких благань не чують, мабуть до висоти їхніх крісел благання помираючої жертви не долинають. І не долинуть доти, поки в Україні існують диряві закони, продажні судді, чиновники-олігархи. Цивілізовані країни достатньо давно, зрозумівши наслідки рейдерства, запровадили спеціальні закони, якими власники підприємств захищаються від нападів рейдерів. Велику роль в цих країнах відіграє високий рівень ділової та корпоративної культури, там рейдерство засуджується, статус позитивного та надійного бізнесмена у таких країнах є цінним привілеєм. Проте все ж таки, найважливішим елементом захисту для власників є судова влада, яка остаточно вершить їхню долю. Сусідня Росія вже зрозуміла небезпечність подальшого закривання очей на існування рейдерської системи, визнавши дану проблему на рівні держави. Перекриття рейдерам кисню на законодавчому рівні, низка показових процесів, внаслідок яких у в 'язниці опинилися судці та адвокати, що співпрацювали з рейдерами, дали свій позитивний результат, тиск рейдерських атак в Росії спав. Більшість їх звернула свої погляди на Україну, на їхню думку, — країну «неляканого бізнесу». В Україні на державному рівні ще не зрозуміли, що некарність дій рейдерів в перспективі може знищити бізнес як такий. Практичного захисту на рівні державної та судової влади немає. Як то кажуть, закон закинули в останній вагон і потяг відправили на запасну колію. Можливо десь, колись, але не зараз. Все вищезазнечене не є секретом і «Америку» ми не відкрили, проте все ж таки запитання — що робити? — залишається. Чому, знаючи про те, що ворог є і він десь поруч, в країні щорічно сотні підприємств як великого, так середнього і малого бізнесу, дуже швидко стають його жертвою, навіть коли про «різнокольорових» вже майже усе відомо? 8 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2007. №4

[close]

p. 13

Мабуть в нашій національній психології дуже глибоко та сильно вкорінена відома приказка «поки грім не гряне...». Логіка роздумів проста — зі мною цього не трапиться, а тому нема чим перейматися. А чому не трапиться? Хто застрахував Ваш бізнес від нападу і у який спосіб? Які є підстави так вважати? Власне кажучи, жертвами стають насамперед ті власники, які вирішили, що їхній бізнес: / Не надто цікавий для рейдерів / Надто невеликий, щоб привернути їхню увагу / Надто захищений, щоб його поглинути / Надто відомий та впливовий, щоб на нього спокушатися / Ще потребує значних вкладень, а тому витрачати зайві кошти на його безпеку недоцільно Як стверджує практика, рейдер, обираючи собі жертву, нічим не гребує. Його ціль — майно, і чим його більше, тим жертва привабливіша. Проте рейдера наймають не тільки для великого, реалії сьогодення свідчать про напади на малий бізнес. Причини для нападу напрочуд банальні та зрозумілі: непорозуміння між самими його співвласниками, відмова власника від сплати «податей» місцевим чиновникам, місцезнаходження бізнесу в дуже привабливому місці тощо. Апетит приходить під час їжі. Не потрібно нагадувати, що у малого бізнесу також є у власності нерухомість, виробничі потужності або розвинені мережі, що вже приносять доходи, тобто бізнес дозрів, щоб приносити користь для когось іншого, а не для того, хто мріяв про світле майбутнє, вкладаючи у нього тривалий час свої зусилля, кошти, жертвуючи чимось важливим, іноді своїм здоров 'ям та радісним сімейним життям. З огляду на викладене вище, можна себе запитати, чи варто про це думати, чи варто цього боятися і чи є від цього вірусу ліки? Компанія «ІНСАЙТ», діючи понад дванадцять років на ринку аудиторських та консалтингових послуг, ретельно вивчала обставини та причини, що можуть спричинити напад рейдера на жертву. Одними із основних причин, які надають можливість рейдеру обрати собі жертву можна назвати відсутність контролю за рухом акцій, недосконале проведення процесу приватизації, непрозоре ведення підприємницької діяльності, податкової політики, нарощування кредиторської заборгованості, відсутність корпоративної політики у сфері захисту бізнесу тощо. Слід пам 'ятати, що рейдер майже завжди діє за законом, прикриваючись рішенням якогось «енського» суду та відповідними виконавчими документами. Крім того, йому ще допомагають й прокурори, державні виконавці та інші «дуже зацікавлені» чиновники. Через це випливає єдиний логічний висновок щодо можливого способу захисту — зробити все так, щоб рейдеру не залишилося навіть маленької дірочки, в яку він м іг би засунути свою хижу лапу. Виходячи з довголітньої практики нашої компанії, радимо насамперед зрозуміти нагальність даної проблеми, перевірити своє підприємство, провести повний аудит (бухгалтерський, правовий, кадровий, управлінський тощо) своєї діяльності, своїх корпоративних та майнових прав, забезпечити контроль за рухом акцій. Слід привернути увагу до ефективності корпоративної культури та етики, які діють на підприємстві, переглянути методи управління, вдосконаливши їх таким чином, щоб Вашим топ-менеджерам було вкрай невигідно продавати на сторону важливу для рейдера інформацію, продумати методи захисту свого бізнесу. З огляду на набутий компанією «ІНСАЙТ» досвід, впевнені, що власник, який приділяє увагу переліченим вище чинникам, значно зменшує шанси нападу або відверне бажання у хижака нападати. В будь-якому випадку Ви не станете «ласим шматочком» для хижака, бо Вас буде значно складніше дістати з нірки. Першочерговою жертвою є той, хто безпечно не бажає сам себе захистити, стаючи легкою жертвою. Отже, підсумовуючи наші роздуми, стверджуємо, що «рейдер» — вірус, від якого є ліки, і, якщо їх приймати для профілактики систематично, можна не захворіти. Б а ж а є м о В а м з д о р о в о го р о з в и т к у та у с п іх ів у д о с я гн е н н і п о с та в л е н и х ц іл е й . Аудиторська фірма «ІНСАЙТ» завж ди рада прийти на допом огу, проте варто пам 'ятати, чим раніш е почати захищ атися від невидим ого ворога, тим більш е ш ансів встигнути. З н а й л іп ш и м и п о б а ж а н н я м и , к о л е кт и в «ІНСАЙТ» ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2007. №4

[close]

p. 14

Р іш е н н я к о м п а н и ї « G e r b e r T e c h n o lo g y » для ш в е й н о го в и р о б н и ц тв а Компанія « G erber T echnolog y» — основоположниця технології автоматизованого розкроювання матеріалів для ш вейного виробництва та ком п'ю терного розроблення й розкладки лекал. Засобами автоматизації компанії « G erber T echnology» оснащ ено понад 17 500 фірм в 126 країнах світу. Сьогодні « G e rb e r T echnolog y» посідає більш ніж 40% світового ринку автоматизованих розкрійних систем для легкої промисловості. Клієнтами компанії нині є понад 80% провідних віробників одягу. Широкий спектр апаратних і програмних засобів, вироблених «Gerber Technology», дає можливість автоматизувати роботу виробничих підрозділів підприємств, які виготовляють одяг, меблі, тентові конструкції, вироби для автомобілів, авіації, аерокосмічної галузі тощо. Тепер абсолютна більшість українських підприємств мають потребу в сучасному, якісному, зручному в експлуатації устаткуванні та програмному забезпеченні. С и с те м а А в т о м а т и з о в а н о го П р о е кт у в а н н я (САПР) САПР «Gerber Technology» (понад 65 тис. робочих станцій у світі) дає змогу здійснювати підготовку моделей і розкладок лекал власного розроблення для масового виробництва, індивідуального пошиття, за замовленням інофірм, використовуючи інформацію, передану замовником в електронному вигляді будь-яким доступним для виконавця способом. В п р о в а д ж е н н я САПР «Gerber Technology» на п ід п р и є м с т в і д а є з м о гу : t / Успішно інтегруватися у світову індустрію моди, тобто мати можливість безперешкодно обмінюватись через мережу Інтернет з контрагентами більш ніж 126 країн світу інформацією щодо моделей та розкладок лекал у / Мати високоякісний інструмент, який дасть змогу у кілька разів підвищити продуктивність праці конструкторів та розкладників Д о с к л а д у САПР «Gerber T e ch n o lo g y входить ш и р о ки й сп е ктр а п а р а т н и х і п р о гр а м н и х з а с о б ів : ♦ Графічні робочі станції, програмні модулі ♦ Пристрої введення та виведення графічної інформації і / Значно підвищити якість моделей, що розробляються у / Скоротити витрати сировини ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2007. №4 10

[close]

p. 15

[c j G E R B E R TECHNOLOGY Ком панія «GT S o lu tio n s » — авторизований д и стриб'ю тор « G e rb e r T echnology», яка з 2004 по 2 0 0 7 p. здійснила на те риторії України та Р оссії понад 200 проектів, пропонує зам овникам новітні й перспективні технології. Понад 120 плотерів серії In fin ity використовую ть українські та російські підприєм ства. Н а с ти л ь н і с и с т е м и , я кі п р о п о н у є «Gerber Technology»: ► Системи серії Synchron 101, 171, 251, 501, 751, 1001* >- Системи серії Synchron 101ТТ, 2 5 1 ТТ* для настилання тканин (лицем до лиця, «парне») у виробництві дорогих виробів >■ Системи серії Synchron 91 А, 121 А* для настилання оббивних матеріалів та утеплювача >• Системи TS 100, TS 300* для настилання круглов'язального полотна >■ Системи се р іїXLs50, XLs12 5 * * Допустима маса рулону (кг). «Gerber Technology» п р о п о н у є р о з к р ій н і с и с т е м и : о Одношарові розкрійні комплекси серії DCS 1500, 2500, 3600 о Багатошарові розкрійні комплекси GTxL, GT5250, GT7250, X Lc7000, S91 о Розкрійну систему для шкіри Taurus TLCS Розкрійна система GTxL є ідеальним рішенням для підприємств, які виготовляють як масово, так і дрібними серіями, великий модельний ряд одягу. В ід м іт н і о с о б л и в о с т і н а с т и л ь н и х с и с т е м «Gerber Technology»: % Настил без натягу, навіть тканин із вмістом лайкри % Висока точність настилання —похибка настилання за «базовим пружком» становить +/— 2-3 мм % Мінімальні втрати часу на завантаження й розвантаження рулонів тканини Шановні панове! « G erber Technology» з 1968 р. інвестує величезні кошти у розвиток перспективних технологій, доводячи до досконалості вирішення, що пропонуються клієнтам. Розробляючи проект для підприємства, керуємося 40-річним досвідом «G erber Technology». Зробіть правильний вибір з першого разу! Ласкаво просимо до клубу « G erber Tech n olo g y»/ Кондратенко Олег Васильович - генеральний директор «GT Solutions» Ставши партнером « G erber Technology», Тел.: +380 67 403 39 89 E-mail: kondratenkoov@gerbertechnology.ru Головацький Василь Васильович - технічний директор «GT Solutions» Ви набуваєте впевненості у завтрашньому дні! Тел.: +380 67 430 45 68 E-mail: golovatskyvv@gerbertechnology.ru http://www.gerbertechnology.com .ua ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2007. №4 1 1 Контактна інформація:

[close]

Comments

no comments yet