hbp-56

 

Embed or link this publication

Description

සත්ත්වයන්ට ඉන්ද්‍රියන් හයක් ලැබීමට හේතුව...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2016 fjila l,dmh 01 msgqj l;djla .ek' ta l;dfjka wmg ksjka ud¾.h jvd.kak" kqjK jvd .kak wjYH lrk fohla .ek woyila .kak mq¿jka' fï .d:djg uQ,sl fjÉp l;djg iïnkaO fjkafk" ,dn m%fhdack ;ld f,dõ;=rd nqÿka jykafiag wN+;fhka fpdaokd lrmq ;eke;a;shla' tal tod f,dõ;=rd nqÿka jykafia jev bkak ldf, isoaO fjÉp fohla' Wka jykafiaf. kduh" Wkajykafia foaYkd l< Y%S ioaO¾uh" ta u. wkq.ukh lrñka ksjka ud¾.h mQ¾K lr.;a; uyd ix> r;akh nenf,ñka ;snqk ld,hla ;uhs ta' b;ska Wkajykafia,dg isjqmifhka wvqjla kE' rcjrekaf. mgka wka;su ÿ.S ckhdf.ka mjd f.!rj mqo i;aldr ,enqkd' fï ldrKh ta ldf, ysgmq wkH ;S¾:lhkag" tfyu;a ke;akï fïlhs ksjka ud¾.h fïlhs l%uh lsh, úúO u; m%ldY lrmq whg ord.kak neß jqkd' ta whj ljqrej;a .Kka .;af; kE" Tjqkag yßhg isjqmihla ,enqfk kE' ojd,l iQ¾hd nn,k fudfyd;l lKdueÈß t,s jf.a ;uhs ta whj fmkqfk' b;ska fï wh nqÿka jykafia we;=¿ wd¾h uyd ix>hd jykafia,df. ku le; lrkak" Wka jykafia,dg ,efnk mqo i;aldr wvq lrkak mq¿jka ;rï Wml%u fhÿjd' ta i`oyd ta wh iqkaoÍ lshk ;ukag ys;j;a rEu;a ;reKshla f.kaj, Wml%uhla fhÿjd' fï ;eke;a;sh yjig foõrï fjfyr wi, ;ekl b|, Wfoag foõrï fjfyr me;af;ka tkj jf.a fjfyrg tk ñksiaiqkag fmakak tkjd' ljqre yß weyqju lshkjd" uu Bfh nqÿka jykafia iu. ? .; ,smsfhka lshkak hkafk fï Oïu mofha ksrh j¾.fha tk .d:djla yd Bg iïnkaO jqk Oïu moh ;=,ska ksjka u. lhd jykafia,dg wjuka fjk úÈyg m%pdrhla heõjd' b;ska fï l;dfj wjidkh fï ,smsh lshjk mskaj;=ka okakjd' fï l;dj uQ,sl lrf.k ;uhs f,dõ;=rd nqÿka jykafia fï .d:dj foaYkd lf

[close]

p. 4

2016 fjila l,dmh l,dmfha md; 4' fr!rjh 5' uyd fr!rjh 6' ;dmh 7' m%;dmh 8' wùÑh' ta ta wh ;u ;uka f.dvk.k mdm Yla;sfha n,j;alu wkqjhs fï mßir wg f.dvke.s, ;sfhkafk' ixÔjh lshk krlh .;a;u tfya tl ojila fufya ukqiai j¾Ij,ska 900"000 la fjkjd' ta wkqj lrmq mdml¾uh f.jkak ixÔjfha wjqreÿj,ska 500 la bkak ´k' ukqiai j¾Ij,ska ta wdhqi n,kj kï kj ,laIh 365 ka 02 msgqj jeä lr, ta tk W;a;rh kej;;a 500 ka jeälrkak ´k' t;fldg ixÔjfha wdhqi f.fjkak kï ukqiai f,dafl wjqreÿj,ska 164"250"000"000 l ld,hla bkak ´k' ys;d.kakj;a neß ld,hla ÿla ú¢kak fjkjd' oeka wr Oïu mofha lsõj .d:djg wkqj fï ;rï ld,hla ÿla ú¢kak lfhd jykafia,dg fkdfhla úfõpk t,a, lrkjd' ta wh tajd ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 5

2016 fjila l,dmh lrkafk fï ú¢kak ;sfhk ÿl fkdoek" u;= Wm;la .ek fkd±k' Wka jykafia l,am ld,dka;rhla ;siafia fkdú¢kd ÿla ú|, f,dõ;=rd nqoaO;ajhg m;ajqfka tlu me;=ula ysf;a ordf.k' ta ;uhs uu;a tf;r fj,d f,dal i;ajh;a tf;r lrkjd lshk me;=u' fï f,dal i;ajhd lshk fldg idikh ;=, bkak wh ú;rla fkfjhs" Th fpdaokd lrk wh;a whs;shs' ta jf.au ljqre yß nqÿka jykafiag nekaku wmydi lá;.a.s" hlaL.a.s" uQi.a.s" ksjdß;.a.s" Wrpl%ud,d" iqu;dm" kmqc.a.s" ;smamd lgql.a.s" l+lal+g.a.s" ,dN+mlalu" lsf,i.a.s" bkaøsh w.=;a;oajdr" l=i.a.s" uxifmaYS" iqkL" ld,y;a:s" uydhka;" ifcda;s" ixijl" wx.dr mín;" :QikÈ" l+gldß" iS;kÈ" .+:" l=lal=," l=¿ysUq,ajk" wism;%jk" fõ;rKs" f,dal=Uq" w¨l=Uq" lsysrÕ=re" frdarej" f.dmdk" miq>d;" iS;;rÉð" ksÉcú" uxl=,s;a:dld" Yls,skS" wiSil" mr,dN" kÉpjdol" Pl,am" ima; l,am" wÜG l,am" kj l,am" oY l,am" taldoY l,am" uq;a;lßi.a.s" ÿiud,.a.s" wkqmÜá;.a.s" N+;.a.s" úmß;.a.s" l=ïN.a.s" uyÕ=f,dau" ÈÜGdkq.;.a.s" yiaidêmamdh" m;s;dk foay.a.s" Wÿkacdßld" uqmamuqi,.a.s" m;a;.a.s" t,uQ,.a.s" câä;.a.s" Tilal;dm" wmÉpfjlaÅ;.a.s" l=,¥ik.a.s" fjr<" wfhda.=,' lrmq mdm ixLdrh wkqj .e,fmk kïj,ska .e,fmk úmdl ,nkak yeÿk mßir 128 ;uhs fï' wdhq ld,h;a ta jf.auhs' fï wkqj wmsg .kak mq¿jka ks.ukhla ;sfhkjd' hgg ÿ.;s 136 la mßir yeÈ, ;s f hkjd ÿla ú¢ka k u' ;sßika wmdh ke;=jhs 136 la lsõfj' kuq;a Wvg iem ú¢kak iq.;s mßir lShla ;sfhkjo@ ukqiai f,dalh we;=¿j mßir 27 hs' ukqiai f,dalhhs" ÈjH f,dal 6 hs" n%yau f,dal 20 hs' iir fldÉpr Nhdkl ;eklao lsh, fïflkau f;areï .kak mq¿jka' iem ú¢kak ;sfhkafk iq.;s ;eka 27 la ú;rhs' kuq;a ÿla ú¢kak ú;rla ÿ.;s ;eka 136 la ;sfhkjd' taflka f;arkjd f,dal i;ajhd jeämqru bkafk fldfyo lsh,' tal ;uhs i;r wmdh" f,dal i;ajhdf.a uyf.or lshkafk' ukqiai pq;s" foaj pq;s iQ;%j,skq;a ta nj meyeÈ,s fjkjd' ksrh lshk fldgfia ;sfhk ÿla lkaordj .ekhs Th lsõfj' i;r wmdfhka wfkla fldgia ;=fk;a ta ta ;ekaj, wvq jeäfhka ÿla ú¢k i;ajfhda bkakjd' tl fldgila ;uhs ;sßika wmdh" ñysmsg wmg fmakak ;sfhk fldgi' Th lshk wmdhj,a fldfyo ;sfhkafk" wínqo" ksrínqo" wnn" wgg" wyy" l=uqÿ" fi!.kaêl" Wmam," mqKavßl" mÿu" LdfrdaÈld" fidaKLdol" .smaCOldl" i;a;siq," n.a.iSre" mydi" is;a" wÕ=reue," o

[close]

p. 6

2016 fjila l,dmh wmsg fmak fohlao lsh, flfkla wykak mq¿jka' idlaIs we;=ju fmkajkak mq¿jka ;ekla ;uhs ;sßika wmdh lshkafk' wms tÈfkod olsk n,a,ka" mQika" l=re,a,ka" ud¿ka jf.a i;a;= whs;s fjkafk fï ;sßika wmdhg' ñksia f,dalfha bkak flfkla ukqiailu blaujd .sh ;sßika jevukï lrkafk" ta flkd jeämqru Wmdodk lrf.k bkafk ;sßika ixLdr' tA lshkafk ukqiai lhla ordf.k bkak ;sßifkla' f,dal iïu;fha tfyu jev lrk whg Ndú;d lrk jpk ;sfhkjd' zzta ñksy kï lf

[close]

p. 7

f,dj ieug tl fia fmdÿ wksÉp;dj ixl,ams; rd.h wo fndfyda fofkl=g ;sfhk .eg¿jla ;uhs ksjka olskak ksfrdaO lrkafk fudllao lshk ldrKh' uk jvk rEm" Yío" .kaO" ri" iam¾Y" O¾u lshk fïjdo" ke;akï lduho lshk ldrKh' ta jf.au iem fõokdj iy wdiajdoh lshkafk tllao" tfyu ke;akï follao lshk ldrKh' fïjd ;%smsglfha ;sfhk iQ;% wkqidrfhka meyeÈ,s lsÍug ork W;aidyhla ;uhs fï ,sms fmf,ka lrkafk' wd¾h úkfha lduh lshkafk fudllao@ ixhqla; ksldfha m

[close]

p. 8

2016 fjila l,dmh ldufhka ñ§u lshkafk' fïjd flfrys wms ukiska f.dvk.d .kak Pkao rd.fhka" tfyu ke;akï ixl,ams; rd.fhka ;uhs ñfokak ´k' nqoaO idikfhka msg wkH idikj, nuqfKd kï uk jvk rEm" Yío" .kaO" ri" fmdÜGín" O¾uj,ska ñfokak ´k lsh, mekùula lrkjd' tfyu ys;df.k f,dalfha ;sfhk yeufoalgu nfha lef,ag fj,d yex.s,d b`oka lhg ÿla foñka j;a mqrkjd' kuq;a we;a;gu uk jvk rEm" Yío" .kaO" ri" fmdÜGín" O¾u lshk fïjdhska ñÿfkd;a wmsg mßyrKh lrkak b;sß fjkafk wksIag jQ rEm" Yío" .kaO" ri" fmdÜGín" O¾u' yenehs tajd jeämqru ;sfhkafk i;r wmdfha' tfykï i;r wmd.; Ôú;hla yd iudk tlla ;uhs .; lrkak fjkafk' wo iudcfha tfyu j;a mqrk" lhg ÿla fok wh;a ke;=j fkfjhs' WodyrKhla úÈyg .;af;d;a iuyre uk jvk rifhka ñfokak fldfydU fld< fldg, n;a tlal fndfydu wudrefjka wmamsßhdfjka lkjd' ri ;DIaKdfjka" tfyu ke;akï rih flfrys we;s Pkao rd.fhka ñ§u fjkqjg rifhka ñfokak yokjd' t;fldg isoaO fjkafk nf,ka ÿla ú`Èk tl' yenehs Tjqkag tfyu fjkak;a fya;=jla ;sfhkjd' fmr lrk ,o mdm l¾uhl úmdlhla úÈyg fndfydafldgu wkqka /jàfï fya;= M,hla úÈyg ;uhs Tjqkag fyd|g lkak mq¿jkalu ;sfhoaÈ;a" ta úÈyg fudayfhka jeys, nf,ka ÿla ú`Èkak isoaO fj,d ;sfhkafk' yenehs fï lshkafk uk jvk rEm" Yío" .kaO" ri" fmdÜGín" O¾u miafi hkak lshk tl fkfjhs' tajd wjYH;djhg mßyrKh l<;a tajdfha wef,kak nef`okak tmd lshk tlhs fï lshkafk' we,Sulska" ne`§ulska f;drj mßyrKh lrkjd' tajd flfrys we,Sula ne`§ula ke;akï tajdg hï Wmøjhla jqk;a" tajd úkdihg m;a jqk;a" tajd fkd,enqk;a wmsg m%Yakhla kE' ta .ek ÿlla f.dvk.kak úÈyla kE' we,Sfï ne`§fï ;rugu ÿl f.dvk.kjd' we,Su ne`§u jeä kï ÿl;a jeähs' ta lshkafk uk jvk rEm" Yío" .kaO" ri" fmdÜGín" O¾uj,g we,Su ne`§u ksid ÿl lshk tl wmsu f.dvk.d .kakj ñila uk jvk rEm" Yío''' O¾uj,g yelshdjla kE wmsg ÿlla fokak fyda wmsj iir .ukl wrf.k hkak' fmr mska lr, ;sfhkj kï tajdfha úmdl úÈyg wmsg uk jvk rEm" Yío" .kaO" ri" fmdÜGín" O¾u ,efnkjd' Pkao rd.fhka hqla;j u;= u;=;a tajd ,nd.ekSfï n,dfmdfrd;a;=fjka lghq;= lfdk ú[a[dKfhka o; hq;= jQ''' .kaOfhdah' ðõyd ú[a[dKfhka o; hq;= jQ''' rifhdah' ldh ú[a[dKfhka o; hq;= jQ bIag jQ ldka; jQ uk jvkakd jQ m%sh rEm jQ ldfudamixys; jQ rd.h bm§ug lreKq jQ iam¾Yfhdah' uyfKks" fï mxpldu .=Kfhdahs'˜ ta lshkafk uk jvk rEm" Yío" .kaO" ri" fmdÜGínj,g lshkafk mxpldu .=K lsh,' ta mxpldu .=K flfrys ukiska we;s lr .kakd jQ ixl,ams; rd.hg ;uhs ldu lshkafk' tfyu ke;akï tajd flfrys we;s lr .kakd Pkao rd.hg' fï uyd ÿlaLlaLkaO iQ;%h foaYkd lrkak fya;= jqfk;a wkH mßn%dðlhska NslaIQka jykafia,df.ka wymq m%Yakhla uq,a lrf.k' ta m%Yakh ;uhs wkH mßn%dðlhska mkjk ldu m%ydkh iy ;:d.;hka jykafiaf.a ldu m%ydkh w;r fjki fudllao lshk tl' 06 msgqj by; kika;s iQ;%fha tk .d:d mdGfha i`oyka ldáx m[a[dfm;ajd olaÅfKak miafiak iSyfihHx lmafm;s mdfoa mdox wÉpdOdh if;da iïmcdfkda' fï mdGfha isxy, wkqjdoh fï úÈyg olaj, ;sfhkjd' tl,ays Nd.Hj;=ka jykafiaf.a mdoh .,a m;=rlska myf

[close]

p. 9

2016 fjila l,dmh jykafiag .,a fmr,mq wjia:dfj Wka jykafiaf. YS% mdoh .,a m;=rlska ;e,s, we;s fjÉp YdÍßl fõokdj .ek fïflka meyeÈ,s fjkjd' ta ;uhs uia f,a lhg tk úmdl ÿl' yenehs fï lshk úmdl ÿl;a ks f rda O iudm;a ; s f ha È ±fkkafk ke;sj hkjd' ksfrdaO iudm;a;sfhaÈ is;sú,s" l%shd" joka ish,a,u ksfrdaOhs' ta fj,djg lh ;=jd, lrkak fyda úkdi lrkak fyda nE' nqÿ" mfia nqÿjrekag;a" wIag iudm;a;s,dNS uyry;ka jykafia,dg;a Wmßu jYfhka Èk 7 la ksfrdaO iudm;a;shg iu jÈkak mq¿jka' iuyr wkd.dó W;=ukag;a Bg jvd wvq ld,hla iu jeÈ, bkak mq¿jka' yenehs úmdl ÿflka fífrkak lsh, Èk 7 lg jvd bkak;a nE' tal;a wksÉphs' leu;s fia kE' j;djla ießhq;a uy ry;ka jykafia ksfrdaO iudm;a ; s f hka bka k fj,djl" n,j;a hiaifhla Wka jykafiag fgdlalla wekakd' ta;a Wka jykafiag ta lsisjla ±kqfk kE' kuq;a kslx bkak fj,djl ta fgdla l weka k kï Wka jykafiaf. YÍrh l=vq mÜgï fjkak bv ;snqK nj;a O¾ufha i`oyka fjkjd' ta ;rï úid, n,hla fhdo, ;uhs ta fgdla l wek, ;s n q f K' kuq;a ksfrdaO iudm;a;sfha ysgmq ksihs Wka jykafia fírefKa' b;ska nqÿka jykafiag;a YdÍßl fõokdjla wdmq fj,djg taflka j

[close]

p. 10

2016 fjila l,dmh lduhkg kfuls' uyfKks" .Kav hk fuh lduhkg kfuls ' uyfKks" i,a, hk fuh lduhkg kfuls' uyfKks" ix. hk fuh lduhkg kfuls' uyfKks" mxl hk fuh lduhkg kfuls' uyfKks" .íy hk fuh lduhkg kfuls' fï wkqj Nh lshkafk lduhg lshk ;j;a kula' tfyu fjkafk fldfyduo lsh, úia;r lr, f;areï .kak ´k' WodyrKhla úÈyg wïu flfkl=g fmdä orefjla bkakj lsh, ys;uq' fï orejd Wfoa mdi,a hkjd' oj,a fjoaÈ wïug wdrxÑ fjkjd mdif,a fndaïnhla msmsß,d lsh,' wïug oeka fudlo fjkafk@ fyd|gu Nh fjkjd" l,n, fjkjd' orejf. mshdg l;d lrkjd' yßhg we`ÿulaj;a we`o.kafk ke;sj isysúl,af,ka mdi,g ÿjkjd' lE fudr ȧ orejd fidh fidhd weúÈkjd' t;fldg fï wïu wehs Nh jqfka@ orejg wk;=rla fj,d we;s lsh, ys;df.k' ;du yßhg okafk;a kE fudlo fj,d ;sfhkafk lsh,' ta;a wïu orejd flfrys Pkao rd.fhka ne¢," orejd flfrys ixl,ams; rd.hla ukiska f.dvk.df.k' ta lshkafk ldufhka ne¢,' ta ksid Nhla f.dvk.df.k' tfykï Nh lshkafk lduhg lshk wê jpkhla fjkafk fldfyduo lsh, fï úÈyg f;areï .kak ´k' Nh fyj;a lduh lshkafk wms ta ta fudfydf;a ys;ska f.dvk.k tlla ñila úmdl f,dalfha ;sfhk tlla fkfjhs' ta lshkafk fndrejla" N+;hla' wms Nhla f.dvk.d .;af;d;a wmsg fjkafk fyd|lao krlla o @ fï ldrKh;a WodyrKhlska meyeÈ,s lr .ksuq' tl wïu flfkla ;ukaf. orejg isysh ke;s fj,d frday,g /f.k tkjd' ta wïu fyd|gu Nh fj,d" fyd|gu w`v w`vd ;uhs orej jvdf.k tkafk' ±ka ffjoHjrhd orejj mÍlaId lr, wïuf.ka úia;r wykjd' ta wïug w`vkj wefrkak ffjoHjrhd wyk m%Yakj,g W;a;r fokak ;rï m%lD;s isyshla kE' ffjoHjrhd orej mÍlaId lr, fyÈhkag Wmfoia §, hkak hkjd' oeka ta wïu orejg lf

[close]

p. 11

frda.Hd mrud ,dNd lshk nqoaO foaYkdfõ f,daflda;a;r w¾:h wo fjk fldg u;= fj,d ;sfhkjo ke;akï hgm;a fj,d ;sfhkjo lshk ldrKh fydh, ne¨fjd;a" taldka;fhkau tal wr ud.kaÈ nuqKf. f,!lsl w¾:hg hg fj,d ;sfhk nj Tmamq fjkjd' f,a oka fok ;ekaj,;a" wdfrda.H Yd,dj,;a —wdfrda.Hd mrud ,dNd˜ ls h k mdGh bÈßhg odf.k ksfrda.slu mru ,dNhhs lsh, lfha ksfrda.s;ajh iïnkaOfhka Woï wkkjd' fï ld,fha fndfyda fldgu O¾u foaYkd wykak ,efnkafk;a Th lshk f,!lsl w¾:fhkauhs' óg jvd w¾:hla wmsg fï ld,fha wykak ,efnkj wvqhs' nqÿka jykafia fmkajd ÿka wdfrda . Hh'''' wd ^miq.sh l,dmh yd iïnkaOhs& l%ufõoj, msysg, olskak neß nj jgy .kak ´k' wdfrda.Hh" ksfrda.s nj lshk jpk fudk NdId ksrela;shlska" mo fm

[close]

p. 12

2016 fjila l,dmh fyïìßiaidj" leiai''' wd§ frda. ikSm ùug fkfjhs" wefÕa ;sfhk l=Iag frda. ikSm ùug fkfjhs' mxp WmdodkialkaOh fndfydu ms%hhs ukdmhs hym;hs lsh, wr .;af; uq

[close]

p. 13

2016 fjila l,dmh tafl ;sfhk wdiajdockl jákdlfuka ñfokak yhshla kE" wdiajdo iajNdjfhka ñfokak nE' tafl yrhla ;sfhkj lshk woyiska ñfokak neßj hkjd' fï ksid f,dal i;ajhd fudlo lrkafk@ laIh fj,d hkj kï" f.ú, hkj kï" jekis,d hkj kï tal ±k .;a; fudfydf;u wdiajdo n,dfmdfrd;a;=j ksid ta cd;sfha ;j tlla f.dvk.kak W;aidy lrkjd' fudlo wdiajdofha ne÷Kq ys; whska lrkak neßj hkjd' t;fldg iir .ukla yefokjd' iir .ukska ñfokak kï f,!lsl jQ woyiska CIh ^Lh& yd jeh ±kf.k nE' tfykï fï f,dalfha ;sfhk mxpldu iïm;a;sh;a" tal Pkaord.fhka weiqre lrkak .syska lr .kak wjev;a" ta jevms

[close]

p. 14

2016 fjila l,dmh 12 msgqj .sys f.or úkao ÿla .sks''' I wNhr;kd,xldrh - 56 ^miq.sh l,dmfhka ysi uq,a lr.;a frda.dndOj,g yd keK kqjK jeãug myka oyil mQcdfjka m%;sl¾uhla''& - jyrl wNhr;kd,xldr ysñ myr .ykak fyda fkfjhs" wo ta wh fudk ;;ajfhka ysáh;a tod ta isÿùïj,ska lshfjk f,dalfha iajNdjh iy ukqiaihskaf.a .;s fjkia fjk yeá wks;a whg;a fmkajd fokak' wo ta wh fudk ;;ajfhka ysáh;a tod fjÉp ta isÿùï ±ka kdu f.da;% fyj;a u;l igyka njg m;a fj,d w;S;hg .syska bjrhs' ta ksid ta ldrKd .ek i|yka l

[close]

p. 15

2016 fjila l,dmh wkqj wfma wd;f. kñka ;sìÉp wlalr yhlska Nd.hlau wmsg ,enqKd' ;d;a; Th Tmamqj bfka .yf.k yeu ;eku .syska remsh,a 75000 lg úl=Kkjhs lshkjd' wka;sug n,kfldg bfka .yf.k b`o,u Tmamqj y;rg leä,' b;ska ñksiaiq Th Tmamqj n,, lshkjd ´l Thdg úl=Kkak nE lsh,' ta kS;sh ksid wms Ôj;a fjÉp ta bvu b;sß jqkd' ke;akï tal;a úl=K .kakjd' wms bf.k .kak ldf, rn¾ lsß lmk wlalr tlyudrl ú;r j;a;la ;snqKd' rcfhka fok wdOdr uqo, ksid ;d;a; ´fl rn¾ j.d l

[close]

Comments

no comments yet