Θεατρική διασκευή του διηγήματος του Φ. Κόντογλου "Ευλογημένο Μαντρί"

 

Embed or link this publication

Description

Comenius Regio ARCA.DIA.logue

Popular Pages


p. 1

«Ευλογημένο μαντρί» Ελεφθερη θεατρική απόδοςη του διηγήματοσ του Φ. Κόντογλου 2015

[close]

p. 2

ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ Α΄ ΑΘΗΝΑ΢ _______ Έκδοζη ARCA.DIA.logue _______ Θεαηπική Γιαζκεςή: Γξ. Γήκεηξα Κ. Μαθξή Ηλεκηπονική επεξεπγαζία: Γξ. Γήκεηξα Κ. Μαθξή, ΢ρ. ΢ύκβνπινο Γ.Δ. Μακέηα εξωθύλλος: Γξ. Ισάλλεο Κ. Μαθξήο Τίηλορ ππωηοηύπος: «Δςλογημένο μανηπί» «Δλεύθεπη θεαηπική απόδοζη ηος διηγήμαηορ ηος Φ. Κόνηογλος» 1ε έθδνζε, Copyright 2015 γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη γηα όιν ηνλ θόζκν, All rights reserved ISBN 978-618-82175-0-8 Κεληξηθή δηάζεζε: Γξαθείν ΢ρνιηθώλ ΢πκβνύισλ Α΄ Αζήλαο, θι. ΠΔ15 http://macrisocialsciences.blogspot.gr/p/blog-page_21.html Η πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία απνθηάηαη ρσξίο θακία δηαηύπσζε θαη ρσξίο ηελ αλάγθε ξήηξαο απαγνξεπηηθήο ησλ πξνζβνιώλ ηεο. Καηά ην Ν.2387/20 (όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν. 2121/93) θαη ηζρύεη ζήκεξα) θαη θαηά ηε Γηεζλή ΢ύκβαζε ηεο Βέξλεο (πνπ έρεη θπξσζεί κε ην Ν. 100/1975) απαγνξεύεηαη ε αλαδεκνζίεπζε, ε απνζήθεπζε ζε θάπνην ζύζηεκα δηάζσζεο θαη γεληθά ε αλαπαξαγσγή ηνπ παξόληνο έξγνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ή κνξθή, ηκεκαηηθά ή πεξηιεπηηθά, ζην πξσηόηππν ή ζε κεηάθξαζε ή άιιε δηαζθεπή, ρσξίο γξαπηή άδεηα ηνπ εθδόηε.

[close]

p. 3

Γπ. Γήμηηπα Κ. Μακπή Δλεύθεπη θεαηπική απόδοζη ηος διηγήμαηορ ηος Φ. Κόνηογλος «Δςλογημένο μανηπί» ISBN 978-618-82175-0-8 ΑΘΗΝΑ 2015 3

[close]

p. 4[close]

p. 5

Αθηεξώλσ ηε δηαζθεπή απηή ζην καζεηή ηνπ Π.΢.Π.Α. ΢πξάθν Κεζέλ Δπραξηζηώ ηηο καζήηξηεο Ράληα Παλνύζε θαη Αλδξνκάρε Χησηίλε 5

[close]

p. 6[close]

p. 7

ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ Σν επξσπατθό πξόγξακκα ARCA.DIA.logue Comenius Regio είρε σο ζηόρν λα βνεζήζεη εθπαηδεπηηθνύο, νξγαληζκνύο θαη καζεηέο λα ζέζνπλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κειεηώληαο ην παξειζόλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ηεο ηζηνξηθήο, ηνπηθηζηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα νξγαλώζνπλ δεκηνπξγηθέο θαη επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ ΣΔΥΝΗ, ηελ Ι΢ΣΟΡΙΑ θαη ηνλ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα λα ληώζνπλ ην άγγηγκα ηνπ παξειζόληνο ζην παξόλ θαη λα αηζζαλζνύλ ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο. Μέζα από κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ζην πιαίζην απηήο ηεο δηκεξνύο, πνιππνιηηηζκηθήο ζπλεξγαζίαο, νη καζεηέο αλαθάιπςαλ θαη ην αιεζηλό λόεκα ησλ ενξηώλ, ησλ εζώλ θαη ησλ παξαδόζεσλ. Έηζη έγηλε κηα εηξεληθή θαη ελσηηθή πξνζέγγηζε κέζα από κηα αλαδξνκή κε ηε βνήζεηα ηνπ ζεάηξνπ, επεηδή, ην λα ζπκεζνύκε ηνπο θώδηθεο πνπ έρνπκε θιεξνλνκήζεη από ηνπο πξνγόλνπο καο, ζα καο βνεζήζεη λα αηζζαλζνύκε ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ζηελ παηξίδα καο θαη θαη’ επέθηαζε ζηνλ θόζκν. Η δηαζθεπή ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Φ. Κόληνγινπ είρε γίλεη ζην πιαίζην παιαηόηεξεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζην Πεηξακαηηθό ΢ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, όκσο ην θείκελν κέλεη πάληα επίθαηξν πξνο ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη είλαη ζπκβαηό κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 7

[close]

p. 8[close]

p. 9

ΠΡΟ΢ΧΠΑ Αη-Βαζίληρ Παίζοςν με ηη ζειπά πος εμθανίζονηαι: Μαπία, θίιε Υξηζηίλαο Χπιζηίνα, γπλαίθα Αγεζίιανπ Αγηζίλαορ, ηζηγθνύλεο Καηεπίνα, Αλεξάνδπα, Σοθία, Μάπκορ, Γημήηπηρ, (παηδηά πνπ ιέλε ηα θάιαληα ζηνλ Αγεζίιαν) Καηεπίνα Αλεξάνδπα παηδηά πνπ ιέλε ηα θάιαληα ζηνλ Αε Βαζίιε Ψεςηο Αη-Βαζίληρ Λεςηέπηρ, ξεκπέηεο Ναπολέων, αμησκαηηθόο Γιάννηρ, ν βινγεκέλνο Φωηούλα, γπλαίθα Γηάλλε βινγεκέλνπ Μάπκορ βνζθνί Γημηηπόρ 9

[close]

p. 10[close]

p. 11

ΠΡΧΣΟΙ ΓΙΓΑΞΑΝΣΔ΢ ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ΢/ΣΡΙΔ΢ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΢ΥΟΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Κεζέλ ΢πξάθνο (Β΄ Λπθείνπ) Παλνύζε Οπξαλία (Β΄ Λπθείνπ) Υησηίλε Αλδξνκάρε (΢Σ΄ Λπθείνπ) Μαθξόπνπινο Κσλζηαληίλνο (΢Σ΄ Λπθείνπ) Βξεηηνύ Ισάλλα (Α΄ Γπκλαζίνπ) Αξηαλνύηζνπ Καηεξίλα (Α΄ Γπκλαζίνπ) Μαθξνπνύινπ ΢. (Α΄ Γπκλαζίνπ) Παπαλαγήο Γ. (Α΄ Γπκλαζίνπ) Παπατσάλλνπ Μαξηάλλα (Α΄ Γπκλαζίνπ) Βξεηηνύ Ισάλλα (Α΄ Γπκλαζίνπ) Αξηαλνύηζνπ Καηεξίλα (Α΄ Γπκλαζίνπ) Κνπθνπηζίδεο Δπζηάζηνο (Γ΄ Γπκλαζίνπ) Γειεβνξηάο Γεκήηξεο (Γ΄ Γπκλαζίνπ) Καξπώηνγινπ Ηιίαο (Α΄ Λπθείνπ) Υισξνθώζηαο Βαζίιεο (Γ΄ Γπκλαζίνπ) Παλνύζε Οπξαλία (Β΄ Λπθείνπ) Παπαλαγήο Γηάλλεο (Α΄ Γπκλαζίνπ) Παπατσάλλνπ Μηράιεο (Α΄ Γπκλαζίνπ) 11

[close]

p. 12[close]

p. 13

ΠΡΑΞΗ ΠΡΧΣΗ (΢ην ζπίηη ηνπ Αγεζίιανπ, δύν γπλαίθεο ζπδεηνύλ). Σκηνή ππώηη Ππόζωπα: Μαξία, Χξηζηίλα Μαπία Αθνύ ην ζέιεηο, Υξηζηίλα κνπ, ζνπ ιέσ εηιηθξηλά πσο γίλαηε ν πεξίγεινο ηνπ θόζκνπ θη όπνπ πάεη θη όπνπ ζηαζεί θαλείο αθνύεη έλα ζσξό θνξντδίεο γηα ζαο. Ο έλαο ιέεη πσο ηππώλεηε μερσξηζηά εκεξνιόγηα κε δηπιέο ζαξαθνζηέο γηα λα ’ρεηε όθεινο απ’ ηηο λεζηείεο ησλ αλζξώπσλ πνπ ’ρεηε ζπίηη ζαο! Ο άιινο ιέεη πσο βξίζθεηε πάληα κηα πξόθαζε γηα λ’ αλνίμεηε θαπγά ηελ Πξσηνρξνληά, ή ηηο γηνξηέο κε ηνπο ππεξέηεο ζαο, κόλν θαη κόλν γηα λα κε δώζεηε θαλέλα δώξν! Έλαο άιινο πάιη είπε πσο θάλαηε κήλπζε ζηε γάηα θάπνηνπ γείηνλά ζαο επεηδή έθαγε η’ απνκεηλάξηα από έλα ςεηό ζαο. Σέινο, ηη λα ζαο πσ; ΋πνπ θαη λα πάηε ζαο ςέιλνπλ ηνλ εμάςαικν. (Μηθξή παύζε). Γελήθαηε ην ξεληίθνιν ηνπ θαζελόο θαη ζπάεη πιάθα όινο ν θόζκνο καδί ζαο: ν αξρηηζηγθνύλαξνο, ν ζπαγθνξακκέλνο, ν αγηνγδύηεο! Να κε ηη βξηζηέο ζαο ζηνιίδνπλ. Υπιζηίνα ΢ηώπα, ζηώπα ζε παξαθαιώ κε ζπλερίδεηο άιιν. (Λίγν έληνλα). Θπκώλσ κε ηα θακώκαηα ηνπ. (Μηθξή παύζε). Λπζζάσ όηαλ αθνύσ απηά πνπ ιέεη θαζεκεξηλά ν θόζκνο γηα καο. 13

[close]

p. 14

(Αθνύ ην ζθέθηεηαη ιίγν ζπλερίδεη). Μα δελ είλαη ζσζηό! Δγώ ε θπξία Αγεζηιάνπ Μπαξηνπδάιαθα λα δσ κε απηόλ ηνλ ηξόπν. (Γείρλεη ηελ νηθία). Δδώ πνπ ηα ιέκε γηα επηβίσζε κηιάκε θαη όρη γηα δσή. ΋κσο άληξαο κνπ είλαη θαη ηνλ αγαπώ, κόιν πνπ κε ζηελνρσξεί. Μαπία Ση είλαη απηά πνπ ιεο; Πσο αληέρεηο θαεκέλε; Μα γηαηί δελ ηνπ κηιάο; Υπιζηίνα Γελ ηνπ κηιάσ γηα λα κελ ηνλ εξεζίζσ. Αλ ρηππνύζα θαηά κέησπν ηηο ηδέεο ηνπ ζα ’ηαλ αθόξεηε ε δσή δίπια ηνπ. Τπάξρνπλ θάηη ραξαθηήξεο πνπ δελ πξέπεη λα ηνπο πεγαίλεηο ελάληηα. Κάηη άλζξσπνη πνπ πνηέ δε ζέινπλ λ’ αθνύζνπλ ηελ αιήζεηα. Οξζώλνληαη ζαλ άινγα πεηζκαηάξηθα ζηα πηζηλά ηνπο πόδηα θαη δελ ππνρσξνύλ θαζόινπ. Μόλν ζα ζπκθσλείο καδί ηνπο κπνξείο λα ζπλελλνεζείο θάπσο. Γη’ απηό θάλσ πσο παξαδέρνκαη ηα πηζηεύσ ηνπ θαη ηα ζέισ ηνπ γηα λα κπνξέζσ λα δήζσ. Μαπία (΢ην θνηλό). Άθνπ, άθνπ ηη ιέεη! (Με απνξία). Μα, είλαη δπλαηόλ! (΢ηε Χξηζηίλα). Μα, είζαη ινγηθή; Γηαηί δελ επαλαζηαηείο; Γελ είλαη ινγηθό. ΋ιε ε πόιε λα ’λαη δηθή ζαο, ε Σξάπεδα, ηα εξγνζηάζηα, ηα κπαθάιηθα, ηα πεξίπηεξα, ηα θνξνηερληθά γξαθεία, νη νίθνη ... (δέρεηαη έλα ζθνύληεκα κε λόεκα από ηε Χξηζηίλα). Καη λα δείηε έηζη; Υπιζηίνα Μα λα ’μεξεο ζε ηη θαηάζηαζε παξάμελε βξίζθνκαη! Φνβάκαη λα ηνπ κηιήζσ. Μαπία Καη γηαηί θνβάζαη; Ση ζε θάλεη λ’ αλεζπρείο;

[close]

p. 15

Υπιζηίνα Η ηζηγθνπληά ηνπ. (Μηθξή παύζε). Δίλαη ηθαλόο λα θόςεη αθόκα θαη ην θαγεηό γηα λα θάλεη νηθνλνκία. Καη άζε πνπ κπνξεί, αλ ηνπ θέξσ αληηξξήζεηο, λα αγξηέςεη θαη δελ μέξσ κέρξη πνηνπ ζεκείνπ κπνξεί λα θηάζεη. Μαπία Αρ! Υξηζηίλα είλαη ηξνκεξό λα ζθέθηεζαη πσο γηα λα δήζεηο επηπρηζκέλε πξέπεη λα κε κηιάο. Πξέπεη αιιηώο λ’ αληηκεησπίζεηο ηα πξάγκαηα. Υπιζηίνα Πώο; Πεο κνπ, πώο; Μαπία Άθνπζέ κε θαιά. Σελ επόκελε θνξά πνπ ζα ζνπ δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα εζύ δε ζα ην αθήζεηο λα πεξάζεη έηζη. Θα εμεγεξζείο, ζα ην θάλεηο ζέκα. Απείιεζέ ηνλ, πεο ηνπ ό,ηη βξεηο εθείλε ηε ζηηγκή, αθόκα άκα ρξεηαζηεί πεο ηνπ όηη ζα ηνλ εγθαηαιείςεηο. Υπιζηίνα Γίθην έρεηο, απηό ζα θάλσ. Θα εμεγεξζώ, ζα επαλαζηαηήζσ. (Παύζε). Πνπ κνπ έθαγε κε ηε ηζηγθνπληά ηνπ ηα θαιύηεξά κνπ ρξόληα. Δγώ ε θόξε ηνπ λαπάξρνπ Καιακπάθα, εγώ πνπ κεγάισζα κε ληαληάδεο, κε ηαμίδηα, κε άλεζε, εγώ πνπ κηινύζα γαιιηθά από κσξό, πνπ έπαηδα ζην πηάλν όιεο ηηο ζνλάηεο ηνπ Μπεηόβελ, λα ’ρσ λ’ αγνξάζσ θαηλνύξγην παιηό εδώ θαη ηξία ρξόληα θαη λα θνβάκαη κε κείλεη ε ιάκπα αλακκέλε ην βξάδπ θαη πιεξώζνπκε πνιιά ζηε ΓΔΗ. 15

[close]

Comments

no comments yet