Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

fundacióimpuls memòria 2015

[close]

p. 2

memoria 2015 2 3

[close]

p. 3

memoria 2015 Índex 5 6 9 Carta del president Cultura corporativa Qualitat educativa Institucions educatives Família 10 Opportunitas Escolaritat i menjador 12 Suport al professorat Projectes didàctics Formació Investigació 16 Cooperació Activitats organitzades a centres educatius Projecte Matern Infantil Costa d´ Ivori 20 Memòria econòmica 22 Col·laboradors 24 Col·labora Edita Fundació IMPULS Manuel Girona, 75 baixos 08034 Barcelona SPAIN T. +34 93 206 62 41 info@f-impuls.org www.f-impuls.org Fotografies Arxiu Fundació IMPULS Paul MacManus Barcelona, juny de 2015 4 5

[close]

p. 4

memoria 2015 Carta de la presidenta Aquest és el primer cop que m’adreço a vosaltres per presentarvos la memòria d’activitats del 2014 i abans de res voldria agrair a Isabel Costa, anterior presidenta de la fundació, els anys de dedicació al capdavant d’Impuls. En tan sols 7 anys hem vist com la nostra entitat es consolidava fins arribar a ser el que avui és: una entitat que col·labora amb moltes famílies per ajudar-les a accedir a una educació de qualitat, independentment de la seva situació econòmica o de si viuen a Catalunya o a molts altres indrets del món. Al llarg de la memòria us compartirem els projectes i les actuacions fonamentals desenvolupats per la Fundació Impuls, així com els resultats més rellevants de les mateixes. Al 2014 hem continuat col·laborant amb iniciatives que tenen per objectiu optimitzar els recursos educatius per afavorir al màxim la igualtat d’oportunitats en l’alumnat i recolzar la labor educativa dels educadors principals: mares, pares i professorat. Aquest no ha estat un any de grans projectes nous, però sí de la consolidació i el creixement dels que ja existien. Si l’any anterior iniciàvem la Campanya de Beques Opportunitas amb la finalitat d’evitar que la situació econòmica d’una família sigui un obstacle perquè els seus fills rebin una formació de qualitat, aquest 2014 podem dir que ja és una realitat. Gràcies al generós suport dels nostres donants hem pogut destinar 21.960 euros al programa d’ajudes. Hem continuat impulsant l’Aprenentatge Cooperatiu, com una metodologia didàctica orientada a la personalització educativa i l’atenció a la diversitat a l’aula. Si l’any anterior es va organitzar un congrés a Barcelona amb més de 300 participants, al 2014 ha estat Palma de Mallorca l’escenari que hem triat. Novament ha estat un èxit de participació amb prop de 200 professionals de l’educació de diversos centres educatius d’arreu de Balears. Pel que fa als projectes de Cooperació per primer cop hem dut simultàniament a 12 centres educatius de Catalunya i Balears la campanya “Un somriure per Nadal”. Els fons recollits amb les activitats organitzades als col·legis ens ha permès col·laborar amb diverses entitats solidàries que operen “molt a prop nostre”, com Cáritas, Fundació Jericó, Casa Guadalupe... i també amb altres que ho fan a països en vies de desenvolupament com són Costa d’Ivori, Filipines o la Índia. M’agradaria acomiadar-me agraint a totes aquelles persones que han fet possible les diverses iniciatives i activitats que realitza la nostra Fundació. Ben cordialment, Maria Dolors Casas Presidenta del Patronat 6 7

[close]

p. 5

memoria 2015 Cultura corporativa Òrgans de govern PATRONAT PRINCIPIS I VALORS Humanisme Volem posar en el centre de cada activitat a les persones - beneficiaris, voluntaris i professionals - i orientar el servei als altres com a mitjà per contribuir a la millora de la societat i al progrés de tota la Humanitat. Solidaritat Orientem les nostres activitats a la millora de l’educació, de manera desinteressada, ja que el considerem el veritable motor del canvi social i catalitzador del futur de la nostra societat. Afavorim l’intercanvi d’experiències i les bones pràctiques a l’aula, l’ajuda mútua i la cooperació entre professionals. Responsabilitat Actuem amb rigor i eficiència en l’aplicació dels recursos que disposem per garantir el compliment de la nostra missió i els nostres fins fundacionals. Professionalitat Afavorim el desenvolupament personal i professional de tots els implicats en la nostra organització, professionals, voluntaris i òrgans de govern, per assegurar la consecució dels nostres objectius. Innovació Promovem l’anàlisi de les metodologies didàctiques i la recerca de noves formes d’afrontar-les i millorar-les com a clau per al desenvolupament i l’adaptació al canvi que requereixen els nous reptes en educació. Recolzem la formació continuada dels professionals de l’educació, el paper que juguen en aquest procés les noves tecnologies i la necessitat de construir coneixement de forma col·laborativa. Inclusió Volem una educació de qualitat per a tots sense excloure cap col·lectiu, que s’adapti a la singularitat de cada persona amb les seves necessitats, la seva manera de ser, les seves capacitats i circumstàncies com a base per garantir la igualtat d’oportunitats. President: Vicepresident: Secretari: Vocals: Sra. Maria Dolores Casas Bedós Juan Ignacio Gonzalo Migueláñez Sr. Alberto Cortés Morales Lluis Salvador Esteve Caireta Ramón Farré Gaudier Missió-Visió i Valors MISSIÓ La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit internacional, que té com a objectiu garantir la llibertat d’educació. IMPULS facilita l’accés a l’escola d’iniciativa social -on la família i els valors són els principals actors- a totes aquelles persones que la seva situació social o econòmica no els ho permet. VISIÓ · Contribuir a la millora de la societat a través de la recerca en matèria educativa, el reconeixement al paper del professorat i la cooperació internacional amb projectes educatius en països en vies de desenvolupament. · Desenvolupar, promoure i/o donar suport a experiències pedagògiques de qualitat, tant públiques com d’iniciativa social. · Constituir-nos com una organització referent i innovadora en l’àmbit educatiu. 8 9

[close]

p. 6

memoria 2015 Codi ètic i de bon govern Fundació Impuls disposa d’un Codi Ètic i de Bon Govern El Codi és un compromís que assumeix la Fundació Impuls com organització de caràcter social de naturalesa fundacional privada sense ànim de lucre, independent de qualsevol empresa o entitat, que recull un conjunt de valors i principis generals d’actuació, els quals conformen els pilars bàsics de la responsabilitat social, així com les millors pràctiques en matèria de governança de la Fundació, que complementen les disposicions estatutàries vigents en cada moment. Aquest Codi té com a finalitat marcar uns fonaments i unes pautes de conducta essencials que sustentin de forma eficaç la presa de decisions en el si de la Fundació, alhora que fixa criteris per al comportament dels seus membres de govern i dels seus professionals en allò que tingui a veure amb l’entitat. La pretensió en tot moment ha de ser la de fer les coses actuant no solament des de l’estricte compliment de la legalitat vigent, sinó a més de manera justa, íntegra i èticament impecable, generant una corrent de comportaments i actituds que enforteixin la reputació social i institucional d’Impuls. Pla Integral i Auditoria de Responsabilitat Penal Corporativa (RPC) En consonància amb els valors i principis generals d’actuació la Fundació Impuls disposa d’un Pla integral de prevenció del delicte corporatiu (Compliance Programme). Tanmateix a l’exercici 2015 vàrem realitzar una auditoria de Responsabilitat Penal corporativa (RPC). Podeu consultar-lo a: www.fundacioimpuls.org/codi-bon-govern/ Qualitat educativa Les transformacions socials dels darrers anys, com a conseqüencia de la crisi econòmica, la globalització i el impacte de les noves tecnologies, han significat un canvi en el panorama educatiu del nostre país. Els nous reptes de la Societat del Coneixement requereixen recursos addicionals per afrontar amb èxit el futur. Per garantir la viabilitat dels projectes educatius que parteixen de la iniciativa social, IMPULS destina una part dels seus recursos a donar suport a famílies i a institucions educatives. Institucions educatives IMPULS col·labora amb diferents Institucions i centres docents dotant-los de les inversions necessàries per a infraestructura, equipaments i instal·lacions que els permetin millorar la qualitat d’ensenyança. Família IMPULS fa costat als pares que volen educar els seus fills en escoles d’iniciativa social vetllant per la consolidació del model educatiu i garantint l’accés a l’educació a qualsevol família independentment de la seva situació social o econòmica. 10 11

[close]

p. 7

memoria 2015 Qui concedeix les beques i amb quins criteris? Les beques són concedides per la Fundació Impuls a proposta del centre educatiu. El Comitè de Beques d’Impuls, un cop estudiades totes les sol·licituds, les concedeix atenent els següents criteris: · Situació econòmica acreditada de la família, que no li permet afrontar les despeses derivades de l’escolarització dels fills. En el cas de tractar-se d’alumnes d’etapes post obligatòries: · Compromís de l’alumne per implicar-se en el programa de beques tot col·laborant, segons les seves possibilitats, amb les activitats de l’escola. El mot oportunitat prové del llatí Opportunitas i deriva d’Op (abans) i Portus (port) i feia al·lusió directa a l’estat d’una embarcació i els seus tripulants tot just abans d’arribar a port i aconseguir el seu objectiu. · Capacitats de l’alumne, no tant en raó del seu rendiment acadèmic sinó del seu potencial personal valorant molt especialment el seu esforç. Escolaritat i menjador La Campanya de beques Opportunitas que Impuls duu a terme en diversos col·legis de Catalunya neix amb la finalitat d’afavorir la igualtat d’oportunitats, en el sentit que la situació econòmica d’una família no sigui un obstacle perquè els seus fills rebin una formació de qualitat. En què consisteix la beca? La beca que Fundació Impuls ofereix està destinada a famílies amb fills a qualsevol etapa d’ensenyament obligatori o post obligatori i que passen dificultats econòmiques i no poden assumir el cost de l’escolaritat o del menjador a centres educatius d’iniciativa social. Les beques no es lliuren en metàl·lic als beneficiaris, que la Fundació Impuls les abona al col·legi per cobrir part de les despeses d’escolaritat i/o menjador dels alumnes becats. dotació mitjana anual per alumne 1.050€ alumnes ajudats 163 dotació econòmica 2015 171. 231€ 12 13

[close]

p. 8

memoria 2015 Sostenibilitat ambiental Conscient de la responsabilitat amb el medi ambient, la Fundació Impuls desenvolupa la seva activitat mantenint una coherència en l’ús dels recursos i la sostenibilitat ambiental. Des de fa 5 anys Impuls disposa de dues instal·lacions de plaques fotovoltaiques ubicades a centres escolars amb els que col·labora de forma habitual. Aquestes instal·lacions es van realitzar amb un doble objectiu, per una banda reduïr el consum d’energia dels propis centres i destinar els possibles beneficis que s’obtenen de la venda d’energia neta a l’acompliment dels fins fundacionals d’Impuls. Per altra banda a les impressions de material divulgatiu (memòria anual, fulletons, cartes...) fem servir paper amb l’etiqueta o marca registrada de l’FSC que permet identificar clarament l’origen d’un producte, garantint la seva qualitat i el bon maneig que ha tingut en el procés de producció per tal de col·laborar amb el sosteniment i preservació dels recursos naturals, en aquest cas, els boscs. Suport al professorat Impuls recolza el professorat perquè compti amb el suport necessari per desenvolupar la seva vocació professional: l’educació de la infantesa i el jovent, clau del futur de la nostra societat. IMPULS vol contribuir al reconeixement social de tots els professionals de l’educació i a la millora de la qualitat educativa a través de la investigació en l’àmbit educatiu, la definició de projectes d’innovació pedagògica i la formació del professorat. 1. Projectes Didàctics L’objectiu és contribuir al reconeixement social del professorat i recolzar les metodologies didàctiques i projectes pedagògics que s’orienten a la personalització educativa per treure el millor de cada alumne adaptant-se als diferents ritmes d’aprenentatge. VII Premi Impuls a la innovació educativa Un dels eixos de la Fundació Impuls és la promoció social del professorat i el reconeixement a la seva tasca innovadora. És per aquest motiu que l’any 2015 es va organitzar una nova edició dels premis Impuls a la innovació educativa. Com a novetat d’aquesta edició es van ampliar les categories del premi, per reconèixer les bones pràctiques docents en tres àmbits que Impuls considera claus pels reptes educatius actuals: 14 15

[close]

p. 9

memoria 2015 - AC = Aprenentatge cooperatiu - CD = Competència Digital - AD = Atenció a la diversitat En aquesta setena edició van participar més de 200 docents amb 82 projectes a les diferents categories dels premis i en representació de 76 escoles d’arreu de l’Estat espanyol. CATEGORIA VII Premi Impuls a la innovació educativa TÍTOL Fem resums amb la Pehistòria PROFESSIONAL Jorge Huarte CENTRE CEIP Anselm Clavé PROVÍNCIA Barcelona DOTACIÓ · 3.000 euros a l’equip docent · 3.000 euros en dotació per impulsar el projecte al centre. · 1.500 euros a l’equip docent · 1.500 euros en dotació per impulsar el projecte al centre. · 600 euros a l’equip docent Projecte de centre Implicat + amb la Carta de l’Terra Mª del Mar Lluelles IES Torre Vicens Lleida Aprenentatge cooperatiu VIAJE EN EL TIEMPO TRABAJAMOS LOS CABALLOS AULAS COOPERATIVAS MULTITAREA Ana Mª Fernández CEIP A Rúa Pontevedra Competència digital (TIC) Rubén Molinero CEIP Balaídos Centro de Formación Padre Piquer Vigo · 600 euros a l’equip docent Atenció a la diversitat Gregorio Casado Madrid · 600 euros a l’equip docent 16 17

[close]

p. 10

memoria 2015 Premi TIC al llarg dels 10 anys I PREMI 2005 Sistema d’aules virtuals. Col·legi Turó (Constantí-Tarragona) II PREMI 2006 Aula digital Col·legi Sant Josep (Barcelona) III PREMI 2008 Musical Bloggies. IES Marqués de Casariego (Casariego- Asturias) IV PREMI 2009 The yellow Submarine. Col·legi Maristes de Montserrat (Lleida) V PREMI 2011 TMI: Trabajo monográfico de Investigación. Colegio Internacional Lope de Vega (Benidorm-Alicante) VI PREMI 2013 Con otros ojos. Col·legi Ntra. Sra. de la Paz (Torrelavega-Cantabria) VII PREMI 2015 Fem resums amb la Pehistòria CEIP Anselm Clavé (Ripollet-Barcelona) Etapa educativa dels docents participants: DADES TOTAL Homes 1.406 42% Dones 1.979 58% 34 16 74 5 547 29 Etapa educativa Batxillerat 13% Altres 3% EdaT dels participants Infantil 29% 30% 25% 20% 68 DADES TOTAL 4000 3000 2000 59 41 3.385 113. 35 15% 94 14 10% 1.254 1000 0 718 Centres Projectes Participants 48 45 1 Secundària 31% Primària 31% 5% 0% 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 més de 50 44 18 19

[close]

p. 11

memoria 2015 Connecta+ Snapchat, Instagram, gamificació, sexting... paraules que la gran majoria de mares i pares desconeixen però que són presents en el dia a dia de qualsevol adolescent. El professorat sovint també es troba fora de joc i, si bé coneix una mica més aquesta realitat, difícilment té la capacitat d’abordar-la en profunditat. CATEGORIA Connecta+ en els centres educatius El projecte Connecta+ es desenvolupa en els centres educatius i s’organitza en un seguit d’unitats didàctiques -impartides pel mateix professorat de l’escola-, que estan integrades com a eixos transversals del currículum. Es proposen 15 temes adaptats a les edats de 5è d’EPRI a 3r de d’ESO. 1a sessió Ens coneixem? Contacte amb desconeguts 2a sessió Navego amb cinturó de seguretat Mides de seguretat i hàbits segurs Sherlock Holmes a la recerca d’informació Fiabilitat i esperit crític a la informació Vols ser el meu amic? Xarxes socials Jocs Online Adicció als jocs. Adequació dels continguts dels jocs Stop ciberbullying No siguis espectador passiu davant el civerbullying actual 3a sessió Comunicació a l’instant Bon ús de l’email. Netiqueta Jocs Online Adequació dels jocs a les diferents edats. La interacció amb desconeguts Tinc cara de pantalla Adicció a Internet i als dispositius Accés a continguts a través d’internet Descàrregues il·legals, pirateria, plagi La imatge personal a les xarxes socials Instagram, Facebook, Snapchat... És per això que la Fundació IMPULS ha desenvolupat Connecta+ un projecte que neix amb l’objectiu d’ajudar els alumnes d’entre 10 i 15 anys a reflexionar sobre l’ús d’Internet i les seves pròpies conductes i hàbits a la xarxa alhora que facilita a mares, pares i docents la formació i les eines necessàries perquè puguin acompanyar els seus alumnes/fills en l’ús responsable d’Internet i l’entorn digital. El projecte ofereix formació on-line gratuïta així com consells i assessorament en el bon ús d’Internet a tota la comunitat educativa: mares i pares, professorat i alumnes. 5è Primària 6è Primària Qui sóc a la xarxa? Emprenta digital Identitat digital A la xarxa respecto i ajudo No al ciberbullying Whatsapp, ús o abús? Adicció al telèfon mòbil 1r ESO 2n ESO 3r ESO Sobreexposats a la xarxa Sexting. La pròpia imatge Connecta+ a casa Al programa Connecta+ es fa imprescindible la implicació de pares i mares. És per això que, simultàniament al desenvolupament de les sessions a l’escola, les famílies reben una guia d’orientació amb consells i recomanacions pràctiques per complementar l’acció formativa iniciada en el centre. Impuls ofereix també cursos on-line gratuïts d’unes sis hores de durada on es profunditza en les diferents temàtiques de Connecta+. Formació 3 | Gratuita | Online 20 21

[close]

p. 12

memoria 2015 2. Formació Participa en el desenvolupament i la realització d’activitats de formació professional, cultural i educativa (conferències, jornades, cursos...) adreçades als professionals de l’educació. Jornades d’innovació educativa La Jornada d’Innovació Educativa 2015 organitzada per la Fundació Impuls al novembre va aplegar prop de 600 persones a l’aula magna de l’IESE Business School de Barcelona. Richard Gerver, referent mundial en innovació educativa, va ser l’encarregat d’obrir la Jornada amb la conferència “Tomorrow belongs to those who prepare for it!” en la qual va destacar pel seu entusiasme a l’hora d’explicar als assistents la importància d’una actitud oberta al canvi. Segons Gerver “s’ha de saber donar confianÇa als alumnes, que no tinguin por als canvis i es puguin preparar per al futur. El món canvia a una velocitat més gran que els col·legis i els alumnes s’han de preparar per això”. A continuació, va tenir lloc una taula rodona amb Gerver i diversos experts que van oferir el seu punt de vista sobre els adolescents d’avui dia, l’actitud dels professors, l’ajuda de les noves tecnologies i, sobretot, la màgia de l’educació... Al final de la jornada va tenir lloc el lliurament de premis i l’acte de cloenda del VII Premi Impuls. 3. Investigació Àrea d’estudis Impuls està compromesa amb la investigació en l’àmbit de l’educació amb els següents objectius: · Contribuir a la formació dels professionals de l’educació per facilitar la seva · Crear i difondre coneixement per generar i impulsar noves idees en l’àmbit · Afavorir el debat social, amb informació i propostes sobre temes rellevants i prioritaris per al futur de la societat. educatiu. tasca docent i la millora de la qualitat educativa. Richard Gerver Referent mundial en innovació educativa i autor del best-seller “Crear avui les escoles del demà” És autor de dos aclamats best-sellers: “Crear hoy la escuela del mañana” (Ediciones SM) i “El Cambio: aprende a quererlo, aprende a liderarlo” (Editorial concta). Les seves idees sobre innovació, lideratge i educació son úniques i han inspirat milers de persones arreu del món. Va destacar per la seva feina com a director de la Grange Primary School, escola del Regne Unit on va aconseguir implicar alumnes, docents i personal no docent per treballar junts en un projecte innovar que li va suposar el premi al Millor Director de l’Any 2005 (British National Teaching Awards). 22 23

[close]

p. 13

memoria 2015 Cooperació Sud-Àfrica Impuls organitza campanyes de sensibilització i col·labora amb projectes solidaris d’àmbit educatiu en països en vies de desenvolupament. L’educació és l’eina més eficaç per aconseguir el creixement dels països en vies de desenvolupament i estimular la participació de les comunitats afectades en la resolució dels seus propis conflictes. Els coneixements que adquiriran nens i nenes a l’escola els donaran noves opcions de vida i els permetran ajudar les seves famílies i millorar el seu entorn. Avui, més que mai, és necessari formar els joves en la solidaritat, la generositat i el valor de compartir per tal que es conscienciïn i s’impliquin realment per assolir una societat més justa, on tots puguem viure amb dignitat. Campanya solidària per col·laborar amb la construcció d’un orfenat per a nens sense sostre i/o amb SIDA. Rifa solidària amb la finalitat de recaptar diners per a un projecte a Sud-àfrica: la construcció d’un petit orfenat per a nens (alguns d’ells malalts de SIDA), repassar la casa que utilitzen i construir un altre edifici per poder albergar més nens, ja que reben moltes peticions. L’orfenat es diu Khaya Lokukhanya (House of light), més conegut com a KL. Dirigit per l’ONG Thusunanga (Helping all) i situat al poble de Barkly East, dins del districte Joe Gqabi a la província de Eastern Capi, l’orfenat està a uns 700 quilòmetres de Johannesburg, prop de les muntanyes que separen Sud-àfrica de Lesotho, a la zona sud-oest de la frontera. Cada nen que col·laborava venia un talonari i l’import d’aquestes petites vendes es dirigia al projecte. Per incentivar la venda hi havia uns premis que consistien en dues samarretes del Barcelona signades per dos futbolistes i dos pernils. Activitats organitzades a centres educatius Impuls col·labora amb diversos col·legis d’arreu de Catalunya per programar, dins de les seves possibilitats, un seguit d’activitats solidàries implicant mares i pares, professorat i alumnes. Els fons recaptats amb les activitats que organitzin es destinen a diversos projectes solidaris. COOPERACIÓ ENTORN LOCAL Amb els que estan molt a prop nostre COOPERACIÓ INTERNACIONAL Amb els que ho necessiten i estan molt lluny 6.000€ Entorn local 7.070€ Col·laboració 25 24

[close]

p. 14

memoria 2015 Països amb els que hem col·laborat al llarg dels 10 anys Haití Col·lecta d’urgència realitzada amb l’objectiu de poder col·laborar amb els damnificats pel terratrèmol d’Haití. Projecte realitzat en col·laboració amb Càrites Diocesana, es van destinar 3.701,40 euros. Any: 2010. Índia Congo Construcció de dues escoles a la República Democràtica del Congo per a alumnes de 12 a 18 anys: Liziba i Bozindo, a la ciutat de Kinshasa. Es van enviar 77.500 euros a l’Associació Africana per a l’Educació (AFEDI). Anys: 2008, 2009 i 2012. Campanya solidària promoguda per Cooperació Internacional en l’Índia i en la qual ha participat la Fundació Impuls, amb l’objectiu d’ajudar a les persones que viuen en els slums, barris superpoblats de Bombai on es registren els índexs més alts de pobresa, criminalitat i prostitució. Diners recaptats: 7.500 euros. Any: 2014. Costa d’Ivori Col·laborar amb l’associació “Famille et Éducation” en la construcció d’Etimoé i Makoré, dos centres educatius d’Abidjan (Costa d’Ivori) en poder becar nens i nenes sense recursos perquè puguin ser escolaritzats. 92.702,27 euros destinats. Anys: 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. Filipines Impuls va desenvolupar una campanya solidària per col·laborar amb Filipines, un país immers en una profunda crisi humanitària pels efectes devastadors del tifó “Haiyan”. En total es van destinar 2.205 euros a la Kalipay Negrense Foundation, fundació sense ànim de lucre que treballa a Filipines per a la causa dels nens desfavorits. Any: 2014. Perú Projecte realitzat juntament amb la Fundació Codespa amb l’objectiu de facilitar l’escolarització i capacitació de nois i noies de les zones andines del país mitjançant la formació en alternança. Es van destinar 10.580 euros. Any: 2010. Kenya El projecte es va dur a terme en el districte de Kiambú (Kenya) i es va col·laborar econòmicament amb dues guarderies gestionades per la fundació local Kianda Foundation, que atén 170 fills de dones que treballen en les plantacions de te i cafè de la regió. Projecte realitzat al costat de la Fundació Montblanc. Es van recaptar 15.685,30 euros. Anys: 2010 i 2011. Uruguai Campanya solidària de la Fundació Impuls anomenada Projecte Atlantis amb l’objectiu de dotar d’eines informàtiques i de llibres, materials d’elevat cost a Uruguai, a 5 col·legis d’iniciativa social familiar. Projecte realitzat al costat de l’Associació Promotora Educativa (ASPROE). Es van recaptar 3.000 euros. Any: 2006. Nigèria Iniciativa de la Fundació IMPULS amb la col·laboració d’Ikota Educational Foundation amb l’objectiu d’aconseguir un nombre de beques per a nens i nenes sense recursos per poder ser escolaritzats a les escoles Whitesands i Lagoo (Lagos, Nigèria). Fons destinats: 6.000 euros. Any: 2007. Sud-Àfrica Rifa solidària amb la finalitat de recaptar diners per construir el Khaya Lokukhanya (House of light) un petit orfenat per a nens -alguns d’ells malalts de SIDA-, repassar la casa que utilitzen i construir un altre edifici per poder acollir més nens, ja que reben moltes peticions. Projecte dirigit per l’ONG Thusunanga (Helping all). Es van recaptar 7.070 euros. Any: 2015. 26 27

[close]

p. 15

memoria 2015 Memòria econòmica Exercici 2015 La Fundació Impuls és una organització sense ànim de lucre inscrita en el Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 209. Al tractar-se d’una organització reconeguda com d’interès general, els nostres donants poden gaudir de les exempcions fiscals que la llei determini. El patronat aprova i signa els comptes anuals i compleix amb l’obligació legal de presentar-los al Protectorat de Fundacions de la Generalitat i a Hisenda, on queden dipositats i poden ser consultats. INGRESSOS EXERCICI 2015 Suport al professorat 17.354 Cooperació al desenvolupament 12.413,9 Sostenibilitat ambiental 45.104 Qualitat educativa 52.1670 destinació dels fons 2% Cooperació al desenvolupament 5% Suport al professorat 5% Excedent de l’exercici 6% Despeses d’estructura 7% Despeses sostenibilitat 29% Opportunitas 46% Qualitat educativa Els òrgans de forma voluntària i desinteressada. ofereixen el seu servei ho fan de govern i les persones que Origen dels fons Donacions de particulars Entitats Col·laboradors Fons propis Socis Ajuts i subvencions 49% 32% 11% 8% 0% 28 29

[close]

Comments

no comments yet