LP_1_2007

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

НауковавиробничиїЛ урнал Zaaa Геке 04073, Україна, м. Киї?, ь/л. Скляренко. 5, тел.(044) 463-9-463 сЬакс (044) 463-9-460, e-mail: obopjd@savatex.kiev.ua

[close]

p. 2[close]

p. 3

17500 клиентов d 125 странах комплексная автоматизация предприятий легкой п р ом ы ш ле нно сти с 1969 года! Раскройное оборудование Gerber Technology. • Высочайшая точность кроя (точность позиционирования ножа +/- 0.075 мм) • Высокие показатели надежности • Низкое энергопотребление • Малый вес • Крой без межлекальных зазоров НОВИНКА НА РЫНКЕ СНГ fc-E fflP C tg ia s* ,, „ САПР G e r b e r T e c h n o l o g y ( с в ы ш е 6 5 0 0 0 рабочих станций в мире) п о з в о л я е т производить подготовку и раскладку лекал собственной р а з р а б о т к и д ля м а с с о в о г о производства, индивидуального пошива, по заказам инофирм, используя информацию, переданную заказчиком в э л е к т р о н н о м в ид е л ю б ы м доступным для исполнителя способом. W e b P D M н а и б о л е е распространённая в мире многофункциональная система для предприятий лёгкой промышленности, п о з в о л я ю щ а я на с о в р е м е н н о м т е х н и ч е с к о м у р о в н е осуществлять управление производственно-коммерческими службами предприятия и взаимодействие с партнерами по бизнесу. В WebPDM используется единая база данных, доступная всем пользователям, в соответствии с предоставленными правами. W ebPDM позволит руководителю предприятия в любой точке мира, через сеть Интернет, оперативно получить необходимую информацию. I ■ ■■■а * Ї flNi GERBER НОВИНКА НА РЫНКЕ СНГ Плоттеры Infinity 45 и Infin ity 85 идеальны для печати в ультрашмроком формате. Компактные, вертикальные плоттеры просты в установке, используют минимальную рабочую площадь. • Скорость печати до 85 м2/час при ширине печати 1828 мм. • Используют доступные во всем мире стандартные картриджи HP® Настилочные системы Gerber Technology • Настил без натяжения • Высокая точность настила • Минимальная потеря времени на загрузку и выгрузку рулонов ткани • Производительность до 6000 м в смену InVision™ Automatic Matching system система для автоматизированного кроя тканей с рисунком (раппорт). Функции InVision™: сканирование поверхности настила, сопоставление реального рисунка ткани с рисунком, заданным раскладчиком, корректировка линии кроя с учётом реального раппорта. InVision™ - это реальное повышение ка ч е с т в а и с к о р о с т и кр о я при сокращении расхода сырья. Киев: +38 067 403 39-89 Луганск: +38 067 430 45-68 www.gerbertechnology.com .ua - Я

[close]

p. 4

ПРОПОЗИЦІЇ ТОВ «РОТОНДІ YKP», о ф іц ій н о г о п р е д с т а в н и к а ф ір м : LW 6000 — установка для виготовлення прорізних кишень в рамку, лісточку з клапаном, або без. З програмним керуванням і графічним дисплеєм Передбачено регулювання швидкості роботи та параметрів кишені. Довжина кишені - від 20 до 190 мм (опція до 230 мм). Довжина стібка - 1 , 5 - 5 мм. З а к р іп к а -0-12 стібків. Фіксація деталі - вакуумна. Продуктивність: 2200-2800 кишень за 8 год. «A M F REECE», «MAIER», «ROTONDI Group», "PFAFF» 0 3 1 2 7 , У к р а їн а , м . К и їв , п р - т П е р е м о г и , 123 Т е л .: (0 4 4 ) 4 5 1 -6 7 -0 9 , Т е л ./ф а к с : (0 4 4 ) 5 0 2 -5 7 -7 4 E -m a il: r o to n d i@ o p tim a .c o m .u a w w w .ro to n d i.k ie v .u a Лідер з виробництва промислового швейного устаткування А К Л Т= F L E E C E /ІШ гЛ . ddeaA,£eUe/L?Made— S 311 — електронна петельна машина для виготовлення петель з вічком та без нього, клиноподібною, поперечною чи заокругленою закріпкою і без неї. Передбачене програмне керування параметрами та розмірами петлі. Довжина петлі - від 10 до 50 мм. Машина Autojig для обробки клапанів, кишень, комірців, бортів піджаків. Малі та великі деталі обробляють за допомогою шаблонів. Переміщення шаблону та зміна частоти стібка у разі переходу на іншу ділянку шиття автоматичне. Продуктивність - 1000-1200 пар клапанів/зміну. Машини моделі S -4 0 0 0 ланцювого однониткового стібка є різних модифікацій: виконання прямих петель, виконання закріпки, пришивання ярликів, обробка краю методом зигзаг, виконання закріпки на білизні, імітація петель на рукаві піджака з інтервалом 4 -6 3 мм (ручним керуванням або програмуванням) Машина DEKO-2000 для обробки швейних виробів декоративним ручним стібком різноманітних видів. Можлива миттєва перестановка довжини верхнього/ нижнього стібка в кутових точках лацканів. Машина, відтворюючи ручний стібок, нібито виконаний досвідченим майстром, підвищує вартість швейних виробів. Продуктивність - до 120 од./зміну. П еревірені часом, надійні т а е ко н о м іч н і швейні м аш ини потайного стібка HIMAIER Maier-Unitas GmbH Машина кл. 251 застосовується у разі шиття потайним стібком матеріалів, де проходять поперечні шви. Переходячи через шов чи інше потовщення матеріалу, голка проколює тільки верхню частину матеріалу, не залишаючи слідів на лицьовому боці виробу. ИГ Компактна універсальна машина кл .2 2 1 , зпристроєм для установки інтервалу 1:1/1:2/1:3 (для тонких та товстих тканин). Не створює вібраші й забезпечує акуратне шиття навіть за великих швидкостей. Станки для заточування ножів швейних машин, дискових та прямих розкрійних ножів та ножиць. Машина кл. 6 10 для точкової потайної закріпки застосовується під час виготовлення піджаків, брюк, шарфів, краваток, трикотажних виробів, закріплення ярликів. Ф ірма «MAIER» виробляє за па сні частини д л я устаткування різн и х ф ірм — ножі, петельники, голкові пластинки, а також н ож і д л я ро зкр ій н и х машин. Машина 252 кл. застосовується для ш и пя подвійним потайним стібком матеріалів, де потрібно, щоб шва не було помітно з об jx боків У разі переходу через поперечні шви чи інше потовщення прошивається тільки верхня частина матеріалу.

[close]

p. 5

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У НОМЕРІ З 6 ДЕРЖАВНЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 7 8 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 9 10 12 14 16 17 19 Легка промисловість ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ ВИДАЄТЬСЯ 3 1960 р. 1 (209) січень— березень 2007 20 22 23 24 27 28 29 31 Голова Редакційної колегії МЕДВЕДЕВ Ю.С. 32 33 35 36 40 40 41 42 56 Аналіз роботи легкої промисловості України в 2006 р. Галузева профспілка Обов'язки керівних фахівців підприємства Панорама-2007 спеціалізованих виставок в Україні Нова адреса «ЕКСТА» За лаштунками виставкових заходів «GERBER TECHNOLOGY». Нова серія XL Створити умови для ефективного розвитку підприємств галузі «DURKOPP ADLER». Устаткування + технологія Золотоніській швейній фабриці — 60 років Різновиди маркетингу та його розвиток Разом із компанією «СаваТекс» здійсніть Ваші плани щодо трикотажу На нас впливає Місяць Пропонують виробники трикотажного полотна «АСТЕРОЇД». Голки «Organ» — 70 років якості! Щиро запрош уємо до участі в Конференції! СП «УЛЬТЕКС» «ЗОРЯНКА». Любов до людей й наполеглива праця — підґрунтя успіху Кроки вдосконалення взаєм озв’язків із Життям Вітаємо з ювілеєм Порівняння виробництва взуття у різних країнах Мода: погляд у минуле Модні риси матеріалів для сучасного взуття Український Тиждень Моди NB POUSTOVIT «ОТК-Сервіс» Загальний закон моди «Легка промисловість» Заступник голови Редакційної колегії ЗВЯГІНЦЕВ Ю.В. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Березненко М.П., д-р техн. наук Головко Д.Б., канд. техн. наук Гречан А.П., д-р екон. наук Данілін В.М., д-р екон. наук Єрмолаєва Т.О., магістр економіки та управління бізнесом 37 44 47 48 49 (головний редактор) Єфімснко 0.1. Коновал В.П., д-р техн. наук Крисько В.П., канд. техн. наук Кудряшов В.П., д-р екон. наук Ліщук В.І., канд. техн. наук Міміношвілі Г.М., (відповідальний секретар) Ноговіцин О.В., д-р техн. наук Омельченко В.Д., канд. техн. наук Прохорова І.А., д-р техн. наук Скір ко Ю.І., д-р екон. наук Столяров В.Ф., д-р екон. наук Хомяк О.М., д-р техн. наук Чурсіна Л.А., д-р техн. наук Ліщук В.І.. Войиеховська Т.Г.. Данилкович А.Г. Використання багатокритеріальної оптимізації для визначення оптимальної ділянки процесу зоління Огляд перспективних технологій обробки текстильних матеріалів Жук О.С.. Прохорова І.А.. Михалойц В.П. Сучасні технології в художньому оформленні тканин Пушаловська С.О.. Коновал В .П.. Омельченко Н.М. Асортимент виробів та спорядження для собак Домбровський А.Г.. Домбровська А.Г. Новий напрямок вдосконалення структури пакування х р е с то в о го нам отування 50 51 52 54 Чурсіна Л.А.. Ш у д р ік І. В.. Тіхосова Г.А. Кореляційний аналіз визначення оптимальних режимів обробки за показниками якості трести Головченко Т.М.. НоркінаО.М . Шляхи забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств з виробництва митої вовни Корольова М.В. Кінетичне формоутворення у дизайні трикотажного одягу Ніколаєва Т.І. Дослідження розвитку асоціативного підходу до проектування дитячого одягу Ст ат т і рубрики «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» затверджено д о друку Вченою Радою КНУТД 22.02.2007 р. Наша адреса в Інтернеті: Київській- нгт' ТЄХН0. Ч . W W W . L P R O М . КІ EV. U А " університет гсайну БШЛІО Г.1ІЖ Л1

[close]

p. 6

Державне центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості (ЦБТІ) ПРОПОНУЄ щоквартальні тематичні добірки економічної та технічної інформації за річним абонементом: ♦ Економіка, управління та маркетинг в промисловості за ринкових умов Проблеми та прогнозування розвитку ле гко ї промисловості Тенденції розвитку сировинної бази д л я підприємств ле гко ї промисловості Мода та асортимент. Тенденції світової моди Новини підгалузей Статистичні дані ( Заробітна плата працівників за регіонами, виробництво товарів народного споживання, зовнішня торгівля експорт, імпорт, інвестиції в основний капітал) — ♦ ♦ Яюбі крлегиі ‘ Весна — щаслива Мить оновлення. Життя завжди позитивне, бо його енергія породжує тостання. І Мовляти «так», Ви $добуваєте владу над цією енергією. ♦ ♦ ♦ ‘ Вирішіть віднині сприймати життя, які дар. ^Пригадайте усі благословенні Миті свого життя. (Оо^вольте сьогодні іоМу-небудь надихнути себе. Знайдіть Можливість помилуватися творінням геніального тщдожпика або послухати $а^рплююгий Мурігний твір. ‘ Будьте уважні, вмійте цінувати власне життя й усщ т упо в ньому є, а також сформуйте багення цього світу. Ось тоді й двері до натхнення для ‘ Вас $авжди будуть відкриті. Сприймайте дерева, 7(Мари й небо як. єдине ціле, такі Ягодин щасливий день пригадується увесь повністю. ф ‘ . гармонія й є Музика природи. Відкрійтеся для новюс Можливостей, ідей та вражень, дуМокі іншшс людей, невідомого, адже воно поруг. ♦ Нормативно-технічна документація в Україні з питань стандартизації Розміщення інформації про підприємства в журналі «Л Е ГК А П Р О М И С Л О В ІС Т Ь » Інформація про виставкові заходи, ярмарки Електронний каталог підприємств ♦ ♦ ♦ легкої промисловості України Там ара Є р м о ла є в а , директор ЦБТІ 01001, Україна, Київ, вул. Ш.Руставелі — Еспланадна, 15-16 Тел./факс: (044) 287-03-74 vwwv.l p r o m .kiev .ua E-mail: cbti@ln.ua 2/е те, що приносить крристь все життя. КИЇВ, Державне центральне бюро технічної інф орм ації з легкої та текстильної промисловості © М інпромполітики України ЦБТІ КНУТД Реєст р а ц ій н е свід о ц т в о Серія К В № 4 4 4 3 від 0 1 .0 8 .2 0 0 0 р. Всі матеріали, опубліковані в журналі, є власністю редакції. Будь-яке відтворення (повне або часткове) статей чи ілюстрацій можливе тільки за письмової згоди редакції. Над номером працювали: М.М.Євстратова, Н.А.Кагановська, С.М.Кошарна Журнал може публікувати матеріали, не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за достовірність і зміст матеріалів несуть автори. Адреса ЦБТІ та редакції журналу: 0 1 0 01 , Україна, Київ, вул. Шота Руставелі — Еспланадна, 15-16 Тел./факс: (0 4 4 ) 2 8 7 -0 3 -7 4 . Моб. тел.: 8 (0 6 7 ) 4 0 9 -1 0 -27 E -m ail: cb ti@ ln .u a . le a D ro m @ svito n lin e .co m Комп'ютерна верст ка фірми AT «Укрт ехнінф орм» Передплатний ін д екс ж урналу — 74278

[close]

p. 7

Аналіз роботи легкої промисловості України в 2006 р. За оперативними даними Держкомстату України, індекс виробництва промислової продукції по легкій промисловості у грудні 2006 р. до листопада 2006 р. становить 93,9%, у грудні 2006 р. до грудня 2005 р. — 97,6%, а за 12 місяців 2006 р. до відповідного періоду попереднього року — 98,1%; причому в текстильній промисловості та пошитті готового одягу зафіксовано спад на 4,8%, а у виробництві шкіри та шкіряного взуття — зростання на 10,3%. Водночас, уданій групі збільшилися обсяги виробництва шкіряного одягу — 104,5% (до 2005 p.). У в и р о б н и ц т в і ш к ір и та в з у т т я індекс обсягів виробництва сягнув 110,3% до попереднього року, причому, слід відзначити зростання за всіма видами економічної діяльності даної групи: виробництво натуральної шкіри та штучної на основі натуральної шкіри — 113,4%, шкіряних галантерейних та дорожніх виробів — 104,1, взуття — 107,5%. У грудні 2006 р. порівняно з листопадом значно поліпшилися показники з виробництва шкіряного одягу — 130,8%, хутра та хутряних виробів — 106,7, шкіряних галантерейних та дорожніх виробів із шкіри — 105%. В 2006 р. обсяг реалізованої продукції легкої промисловості становив 4,5 млрд. грн. (900 млн. дол. США), що на 15% більше, ніж в 2005 р. (Довідково: 2005 р. — 3,9 млрд. грн. або 780 млн. дол. С Ш А). Юрій ЗВЯГІНЦЕВ, заступник директора Департаменту розвитку легкої та деревообробної промисловості Мінпромполітики України, начальник відділу текстильної т а швейної промисловості Динаміка обсягів виробництва за видами економічної д ія л ь н о с ті за період з п о ч атку 2006 р. до відповідного періоду 2005 p., % люти* бервэ®*> квгте*» травен» черв»*, лип»*. сер п» *, вересе»*. ж овт& ь листопад груде*. I — Легка промисловість, всього I I — Текстильна промисловість ІП — Виробництво готового одягу т а хутра IV — Виробництво шкіри, галантерейних виробів із шкіри та дорожніх виробів і взуття Хоча в цілому за рік зафіксовано зниження індексів виробництва у легкій промисловості на 1,9% проти 2005 p., слід зазначити, що з вересня 2006 р. намітилась тенденція до стабілізації та зменшення відставання промислового виробництва товарів легкої промисловості. Так, індекси виробництва за цей період становлять: січень-серпень — 3,2%, січень-вересень — 3,1, січень-жовтень — 2,2, січень-листопад і січень-грудень — 1,9% до відповідного періоду 2005 р. Загалом за 2006 р. щодо 2005 р. поліпшилися показники за 8-ми видами економічної діяльності легкої промисловості (див. табл. 1). У т е к с т и л ь н ій п р о м и с л о в о с т і спостерігається незначне зниження обсягів виробництва (-2,2% ), в основному завдяки зменшенню ткацького виробництва (-15,1), а також виробництва готових виробів з текстилю, крім одягу (-5,8 ) та трикотажних виробів машинного і ручного в'язання (-2,5% ). У решті видів економічної діяльності підгалузі зафіксовано зростання обсягів виробництва: прядіння волокна — 100.8%, виробництво килимів, нетканих матеріалів і трикотажних тканин (полотен) — 107,1 та 105% відповідно. У в и р о б н и ц т в і г о т о в о г о о д я г у та х у т р а в 2006 р. скорочення обсягів виробництва — 94,1 % до 2005 р. через спад у виробництві одягу з текстилю (-6,1 ) та у виробництві хутра і хутряних виробів (-10,1% ). У натуральном у вираж енні у грудні 2006 р. щодо листопада з 12 найважливіших контрольованих видів продукції легкої промисловості відбулося нарощування виробництва за 4-ма позиціями від 5,6 до 52,6% (див. табл. 2). Слід зазначити, збільшення обсягів виробництва готового одягу, а саме: суконь та сарафанів жіночих, у 1,5 разу (74 тис. шт.), костюмів жіночих — на 17,6% (16 тис. шт.), одягу верхнього трикотажного — на 24,8% (542 тис. шт.), светрів, пуловерів та інших трикотажних виробів машинного і ручного в'язання — на 5,6% (286 тис. шт.). У грудні 2006 р. на 3,1% зросло виробництво тканин порівняно з груднем 2005 р. Хоча, в цілому за 2О0б р. вироблено 98,4 млн. м2 тканин, що становить 87,6% до 2005 р. Негативно вплинула на показники роботи текстильної галузі практична зупинка виробництва тканин на таких великих підприємствах, як ВАТ «Рівнельон» (м.Рівне), ВАТ «Льонотекс» (м.Житомир) та ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» (м.Херсон) через впровадження процесу банкрутства. Значне насичення внутрішнього ринку дешевими імпортними тканинами поставило вітчизняних виробників аналогічної продукції в нерівні умови. ЛЕГКА П Р О М И С Л О В ІС Т Ь . 2 0 0 7 . N o І З

[close]

p. 8

За січень-грудень 2006 р. відбулося нарощування обсягів виробництва одягу верхнього трикотажного — 127,6% та трикотажу спіднього — 108,3% до відповідного періоду 2005 р. На рівні минулорічних показників залишилось виробництво взуття — 99,98% (19,1 млн. пар). Однак, в 2006 р. зменшилося виробництво деяких видів швейних виробів: пальт та напівпальт, плащів жіночих та чоловічих відповідно на 24,1 та 1,8%; костюмів жіночих і чоловічих відповідно на 7,6 та 21,6; пальт і шуб з натурального хутра — на 21,5%, що в основному пов'язано з переходом до випуску весняно-літнього асортименту продукції. ТАБЛИЦЯ 1 — Виробництво промислової продукції легкої промисловості за грудень та 12 місяців 2006 р. Види економічної діяльності Код DB+DC 17 17.1 17.2 17.4 17.5 Назва Індекси обсягів виробництва, у % грудень 2006 р. д о листопада 2006 р. 93,9 89 97,7 97,8 93.9 73,7 грудень 2006 р. до грудня 2005 р. 97,6 99,8 107,6 103,6 86,2 102,2 січень-грудень 2006 р. д о січня-грудня 2005 р. Легка промисловість Текстильна промисловість прядіння волокна ткацьке виробництво виробництво готових виробів з текстилю, крім одягу виробнициво інших текстильних матеріалів виробництво трикотажних тканин (полотен) машинного та ручного в'язання виробництво готових трикотажних виробів машинного та ручного в'язання Виробництво готового одягу та хутра виробництво шкіряного одягу виробництво одягу з текстилю виробництво хутра та хутряних виробів Виробництво шкіри, галантерейних виробів із шкіри та дорожніх виробів і взуття виробництво натуральної шкіри та штучної на основі натуральної шкіри виробництво шкіряних галантерейних і лимарно-сідельних виробів та дорожніх виробів із шкіри і інших матеріалів виробництво взуття 98,1 97,8 100,8 84,9 94.2 107.1 17.6 85.1 142,6 105 17.7 93,7 78 97,5 18 18.1 18.2 18.3 98.9 130,8 98 106,7 98,2 97 97,1 140,7 94,1 104,5 93,9 89,9 19 87,9 94 110,3 В цілому на роботу підприємств легкої промисловості негативно вплинуло подорожчання енергоресурсів та підвищення тарифів на вантажні перевезення, що зумовило сповільнення зростання обсягів промислового виробництва, особливо у енергоємних текстильній та шкіряній підгалузях. Зниженню купівельної спроможності населення та попиту на товари легкої промисловості сприяло підвищення тарифів на комунальні послуги. Не сприяє збільшенню власного виробництва високе насичення внутрішнього ринку імпортними товарами, що ввозяться за заниженою митною вартістю та контрабандно, а також товарами «секонд-хенд». Одна з причин зменшення показників виробництва у легкій промисловості — перехід підприємств галузі у малий бізнес (єдиний податок) або, взагалі, у тіньове виробництво. В обох випадках офіційна статистика не має звітності з виробництва продукції в натуральному вираженні і досить суттєвий її обсяг, який з кожним роком зростає, не відображається у офіційних даних Держкомстату України. Для поліпшення ситуації в легкій пром исловості, 19.1 79,3 89,7 113,4 19.2 105 138,9 104,1 19.3 98.2 93,8 107,5 ТАБЛИЦЯ 2 — Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості у натуральному вираженні за грудень та 12 місяців 2006 р. Грудень 2006 р. Н айменування продукції Одиниця виміру Відсоток до листопада 2006 р. 95.3 86,1 Відсоток д о грудня 2005 р. 103,1 95,6 3 початку року Відсоток до відповідного періоду 2005 р. 87,6 90,3 Факт Факт Тканини готові Вироби ганчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання Пальта, напівпальта. накидки, плащі, куртки теплі та вироби аналогічні чоловічі та хлопчачі Пальта напівпальта. накидки, плащі, куртки теплі та вироби аналогічні жіночі та дівчачі Костюми чоловічі та хлопчачі Костюми жіночі та дівчачі Сукні, саэафани жіночі та дівчачі Светри, джемпери, пуловери жилети та вироби аналогічні трикотажні машинного чи ручного в'язання Одяг верхній трикотажний Т рикотаж спідній Пальта і напівпальта. шуби з натурального хутра Взуття тис. м2 тис пар 8921 4097 98362 48278 тис. шт. 29,2 55.4 - 560 98,2 на виконання доручення Кабінету Міністрів України, Департаментом розвитку легкої та деревообробної промисловості Мінпромполітики України розроблено проект Концепції Державної програми розвитку легкої промисловості України на період до 2011 року, яку схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №673. Таким чином, перед Департаментом стоїть завдання розробити та подати до Кабінету Міністрів України до 1 липня 2007 р. Державну програму розвитку легкої промисловості на період до 2011 року України. З м етою максим ального урахування інтересів вітчизняних виробників усіх регіонів н а ш о ї держ ави Д е п а р та м е н то м розіслано зацікавленим м ін істер ства м і відом ствам , обласним держ авним адміністраціям , підп риєм ствам , науковим організаціям л и сти з проханням надати конкретні пропозиц ії щ о д о еф ективного розвитку л е гк о ї пр ом исловості. тис. шт. тис. шт. тис. шт. тис. шт. 73,2 96,4 16 74 40,5 89,1 117,6 152,6 \ \73,1 71,9 42,9 104,8 2336 1178 389 654 75,9 78,4 92,4 81,4 тис. шт 286 105.6 63,7 4134 87,5 тис. шт тис. шт шт. тис. пар 542 2116 648 1648 124,8 97,2 82 7 91,4 188,5 102,3 52,2 92,2 5216 24704 9197 19082 127,6 108,3 78,5 99,98 4 ЛЕГКА П РОМ ИСЛОВІСТЬ. 2007. No 1

[close]

p. 9

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 8 грудня 2006 р. №1685 Київ Про утворення Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті М іністрів України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : 1. Утворити Раду національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України у складі згідно з додатком. Надати голові Ради право вносити у разі потреби зміни до її складу. 2. Затвердити Положення про Раду національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, що додається. Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Раду національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України очолила Валентина Аркадіївна ІЗОВІТ, президент — голова правління Української асоціації підприємств легкої промисловості. До складу Ради увійшло 47 чол., поміж яких добре знані керівники: ГРИЩЕНКО Сергій Георгійович — ❖ Основними завданнями Ради є: 1) підготовка рекомендацій щодо: голова ради директорів Українського науково-виробничого концерну «Укркольормет», заступник голови Ради ГОЛУБОВ Олексій Григорович — президент Союзу хіміків України ГУБАР Наталія Миколаївна — віце-президент Асоціації виробників, експортерів та імпортерів кераміки ГУРЄЄВ Василь Миколайович — президент Асоціації суднобудівників України ЛІВИЙ Анатолій Іванович — президент Української асоціації хутровиків ПОЛОВНІКОВ Ігор Іванович — президент Науково-виробничої шкіряно-взуттєвої асоціації ПРОХОРОВ Сергій Мефодійович — перший віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців ПУЛКОВСЬКА Лариса Василівна — генеральний директор корпорації «Укрпромфарфор — Елікор Україна» РОМАНЮК Олексій Володимирович — президент Асоціації льонарів Укра їни САГАГІЬ Сергій Захарович — президент Асоціації меблевих та деревообробних підприємств та організацій України «Меблідеревпром» Рішення Ради маю ть реком ендаційний характер. створення правових та економічних умов д л я еф екти вної діяльн о сті вітчизняних товаровиробників; формування економічної політики держ ави у сф е р і захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутріш ньому та зовніш ньому ринку, підвищ ення їх конкурентоспроможності, мінімізації ризиків у процесі експорту товарів українського походження; забезпечення розвитку систем и ліцензування, сертифікації, технічного регулю вання та контролю якості товарів; створення сприятливих умов д л я здійснення вітчизняними товаровиробниками експорту/ім порту товарів, робіт, послуг, а також щ одо запобігання та п р о ти д ії обігу контраф актної продукції на внутріш ньому ринку; врегулю вання торговельних спорів та захисту інтересів вітчизняних товаровиробників під час проведення іноземними державами, їх економічними або митними об'єднаннями антидемпінгових, спеціальних захисних або компенсаційних розслідувань щ одо ім порту товарів українського походження; проектів законодавчих та інших норм ативноправових актів з питань де р ж а в н о ї р е гуля то р н о ї політики та запобігання застосуванню іноземними державам и, їх економічними або митними об'єднаннями обм ежувальних заходів щ одо товарів українського походження, щ о розглядаю ться Кабінетом Міністрів України; 2) участь в установленому порядку у розробленні та виконанні державних цільових програм, спрямованих на підтримку та розвиток виробництва товарів в Україні; 3) надання аналітичної, інформаційної та консультаційної допомоги органам державної влади, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до її компетенції. ЛЕГКА ПРО М ИСЛО ВІСТЬ. 2007 N« І 5

[close]

p. 10

‘ Галузева профспілка 2 2 б е р е з н я 2 0 0 7 р. у К и є в і в ід б у в с я VII п л е н у м Ц К п р о ф с п і л к и пр а ц ів н и к ів т е к с т и л ь н о ї та л е г к о ї п р о м и с л о в о с т і У к р а їн и , у ч а с н и к и якого о б г о в о р и л и с т а н , п е р с п е к т и в и р о з в и т к у л е г к о ї п р о м и с л о в о с т і та р о л ь п р о ф с п іл к о в и х о р г а н із а ц ій у з а б е з п е ч е н н і г і д н о ї п р а ц і на п і д п р и є м с т в а х г а л у з і. З доповіді «Стан та перспективи розвитку легкої пром исловості» О льги Єфіменко, голови галузевої профспілки. Перспектива роботи галузі полягає у збільшенні частки вітчизняних товарів на внутрішньому ринку та зростанні експорту продукції вітчизняного виробництва завдяки стабільному нарощуванню обсягів виробництва, розширенню асортименту продукції. Суттєвим чинником негативного впливу на роботу підприємств галузі є присутність на ринку значної кількості одягу і взуття, так званого «секонд-хенд». Протягом 2004— 2006 pp. імпорт таких товарів постійно зростає і загалом становить понад 110 тис. т. За розрахунками, це близько 366 млн. виробів, тобто приблизно 4 вироби на одного жителя України на рік. Обсяг ввезеного одягу «секонд-хенд» вже перевищив обсяг вітчизняного виробництва аналогічних товарів. Водночас, згідно з Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», для товарів легкої промисловості, які виробляють вітчизняні підприємства, діє жорсткий санітарно-гігієнічний контроль, у тому числі щодо складу сировини, застосовуваних хімічних матеріалів, барвників, обробних матеріалів тощо. Для імпортованого «секонд-хенду» контроль за зазначеними параметрами не здійснюється, що є загрозою для здоров'я людей, а також ставить вітчизняного виробника у гірші умови роботи. Незважаючи на наявні проблеми, легка промисловість в змозі повернути свої позиції у структурі промислового виробництва країни, що безумовно позитивно вплине на стан економіки загалом. Одним з стратегічних і найважливіших напрямків роботи профспілок є забезпечення прав працівників на гідну працю. Цей напрямок підтримується зусиллями Міжнародної організації праці завдяки реалізації проекту «Гідна праця в Україні». Завдання профспілок і керівників підприємств — насамперед шукати шляхи і вживати заходів щодо розв'язання проблем, постійно удосконалювати систему соціального партнерства і взаємодії роботодавців та робітників. Робота державних органів щодо збільшення зайнятості населення не супроводжується створенням достатньої кількості робочих місць належної якості. Відсутність гідної роботи призводить до збільшення кількості працюючих в неформальному секторі, де практично відсутній соціальний захист. Водночас ті, хто працюють легально, нерідко втрачають свої професійні здобутки. Чисельність працівників, які підвищують свою кваліфікацію, не досягає 8%, а середня періодичність підвищення кваліфікації становить один раз на 12 років (у країнах Євросоюзу — раз на 2-3 роки). Роботодавці практично не несуть відповідальності за забезпечення належного рівня кваліфікації найманих ними працівників. Не сформовано довгострокову державну політику підвищення якості робочої сили. Незважаючи на ініціативу профспілок, розроблення національної програми розвитку трудового потенціалу з року в рік відкладається. Життя стало розставляти різні акценти. Все частіше на наших підприємствах спостерігаються випадки порушення міжнародних трудових норм. Виявляються, особливо на підприємствах з іноземною участю, факти порушення трудового законодавства в частині тривалості робочого дня (12— 14 год.), охорони праці. Є випадки попередження молодих жінок не виходити заміж і не заводити дітей, звільнення жінок, заборона діяльності профспілок, створення таких умов у колективі, щоб сприяти виходу з профспілок (Волинська швейна фабрика). Щ е один великий напрямок діяльності профспілок — повернення до організації соціально-економічного змагання, проведення конкурсів робітничої майстерності. У наших профспілок накопичено величезний досвід з організації змагання і цей досвід сьогодні, на щастя, випробувано. Як приклад, можна навести роботу профспілкового комітету акціонерного товариства «Глорія-Джинс» (голова профкому, член ЦК А.Є.ДІброва) з організації економічного змагання, проведення конкурсу робітничої майстерності за звання «Кращий потік», «Кращий у промисловості», а також профспілкового комітету ВАТ «Елегант» із проведення конкурсу щодо охорони праці й культури виробництва. 6 ЛЕГКА ПРО МИСЛО ВІСТЬ. 2007. N sl ---------------------------------------------- СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ Центральний комітет профспілки працівників текстильної та легко ї промисловості України з сумом сповіщає, що 16 грудня 2 0 06 р. завершилось життя чуйної лю дини, невтомного борця за права й інтереси лю дей праці, колишнього голови УРК профспілки робітників текстильної та легко ї промисловості Галини Костянтинівни ЛЕОН ЧУК. Народилася Галина Костянтинівна 15 червня 1924 р. в сім'ї військового службовця. Трудову діяльність розпочала у Києві на прядильно-ткацькій фабриці. В колективі помітили освіченого, енергійного, наполегливого, сумлінного працівника і обирають головою профкому. З часом Галина Костянтинівна обіймає посаду головного інженера, потім — директора Київської прядильно-ткацької фабрики. В липні 1966 р. Г.К.Леончук обирають головою УРК профспілки робітників текстильної та легкої промисловості. Протягом 19 років на цьому відповідальному посту вона захищала соціально-економічні права та інтереси працюючих підприємств галузі, багато зусиль доклала до розбудови і зміцнення профспілкового руху в Україні. Галина Костянтинівна завжди виявляла виняткову працездатність, високий професіоналізм, принциповість, порядність та опікувалася галузевим друкованим виданням — науково-виробничим журналом «Легка промисловість», на сторінках якого постійно висвітлювалась діяльність УРК профспілки робітників текстильної та легкої промисловості. Вийшовши на пенсію, Г.К.Леончук продовжувала цікавитись справами рідної профспілки і, за можливістю, брала участь в зустрічах з нинішнім керівництвом та колегами з профспілкової роботи. Добру пам'ять про талановитого профспілкового діяча і чудову жінку зберігатимуть у своїх серцях всі, хто з нею спілкувався.

[close]

p. 11

л Обов'язки керівних фахівців підприємства ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ Кваліфікаційні вимоги — вищ а технічна освіта і стаж роботи за спеціальністю на ін ж ен ер но -техн іч них та керівних посадах у відповідній профілю п ідп р иєм ства галузі не м ен ш ніж 5 років. ♦ Посадові обов язки: Організує розроблення та впровадження прогресивних, ♦ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З КОМЕРЦІЙНИХ ПИТАНЬ Кваліфікаційні вимоги — вищ а еко н ом ічн а або ін ж е н е р н о -е ко н о м іч н а освіта та с т а ж е ко н о м іч н о ї р оботи на керівних п осадах не м ен ш ніж 5 років. ♦ Посадові обов'язки: Здійснює керівництво господарсько-фінансовою ♦ ♦ діяльністю підприємства у галузі матеріально-технічного постачання, заготівлі й зберігання сировини, збуту продукції за договорами поставки, транспортного і адміністративно-господарського обслуговування, забезпечуючи ефективне використання матеріальних та фінансових ресурсів, зниження їх втрат, прискорення обігу обігових коштів, а також контроль за цільовим використанням банківського кредиту, припиненням виробництва продукції, що не має збуту Організує участь підлеглих йому служб та структурних підрозділів у складанні перспективних і річних планів виробництва й реалізації продукції, матеріальнотехнічного постачання, фінансових планів підприємства, а також у розробленні стандартів з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, організації зберігання та транспортування сировини, збуту готової продукції Вживає заходів щ одо своєчасного укладання договорів із п о стачал ь никам и та сп о ж и в а ч ам и , р о зш и р ен н я п рям их і тр ив ал их го спо д ар сь ки х зв 'я зків , з а б е з п е ч у є виконання завд ань та зоб ов 'я зань з поставки п р о д у кц ії (кіл ько сті, ас о р ти м ен ту , якості, те р м ін ів й інш их умов поставки) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Керує розробленням заходів з ресурсозбереження та комплексного використання матеріальних ресурсів, удосконалення нормування витрати сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи підприємства, підвищення рентабельності виробництва, зміцнення фінансової дисципліни та господарського розрахунку, запобігання утворенню та ліквідації понаднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей Контролює додержання дисципліни під час виконання завдань і зобов'язань щодо поставки продукції та їх відповідність господарським договорам, вивчає перспективи попиту на вироби, що випускає підприємство Організує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання та цілісності матеріальних ресурсів і готової продукції Забезпечує раціональне використання усіх видів транспорту, вдосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживає заходів щодо максимального оснащення цієї служби необхідними механізмами та пристроями Організує роботу з використання й реалізації вторинних ресурсів та другорядних продуктів Забезпечує своєчасне складання кошториснофінансових та інших розрахунків, установленої звітності про виконання планів матеріально-технічного постачання, роботи транспорту, збуту готової продукції й фінансової діяльності Координує роботу підпорядкованих йому служб та підрозділів ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ економічно обґрунтованих ресурсозберігаючих технологічних процесів і режимів виробництва продукції, яку випускає підприємство, виконання робіт (послуг), що забезпечують підвищення технічного рівня технологічної підготовки та технічного переозброєння виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів, витрат праці, поліпшення якості продукції, робіт (послуг) й прискорення темпів зростання продуктивності праці Керує складанням планів впровадження нової техніки та технології, підвищення ефективності виробництва, розробленням технологічної документації, організує контроль за забезпеченням нею цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів підприємства. Розглядає та затверджує зміни, які вносяться до технічної документації в зв'язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва. Контролює виконання перспективних та річних планів технологічної підготовки виробництва, суворе додержання встановлених технологічних процесів, виявляє порушення технологічної дисципліни й вживає заходів щодо їх усунення Керує роботою з організації та планування нових цехів і дільниць, їх спеціалізації, освоєння нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, виконання розрахунків виробничих потужностей та завантаження устаткування, підвищення технічного рівня виробництва і коефіцієнта змінності роботи устаткування, складання і перегляду технічних умов та вимог, що ставляться до сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, розроблення та впровадження прогресивних норм трудових витрат, витрат технологічного палива і електроенергії, сировини й матеріалів, заходів щодо попередження і усунення браку, зниження матеріаломісткості продукції та трудомісткості її виробництва Забезпечує вдосконалення технології виготовлення виробів, виконання робіт (послуг), впровадження досягнень науки та техніки, прогресивних базових технологій, високопродуктивних, ресурсозберігаючих та безвідходних технологій, проектування і впровадження технологічних систем, засобів охорони довкілля, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, нестандартного устаткування, технологічного оснащення, пристроїв та інструментів, своєчасне освоєння проектних потужностей, додержання нормативів використання устаткування Розглядає проекти конструкцій виробів або складу продукту, галузевих та державних стандартів, а також новітніх досягнень науки, які стосуються технології виробництва Забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування, комп'ютерної техніки, автоматизованих систем керування устаткуванням та технологічними процесами Керує проведенням дослідних та експериментальних робіт з освоєння розроблюваних технологічних процесів, бере участь в промислових випробуваннях нових видів машин та механізмів, засобів механізації й автоматизації виробництва, в роботі комісій з приймання систем устаткування в експлуатацію Забезпечує визначення економічної ефективності впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, складання звітів про впровадження досягнень науки, техніки Керує працівниками відділу, координує та спрямовує діяльність підрозділів підприємства, які забезпечують технологічну підготовку виробництва Д а л і буде ЛЕГКА ПРОМ И СЛО ВІСТЬ. 2007. №1 7

[close]

p. 12

київ 0 4 -0 6 .0 9 TURKISH FASHION FAIR-2007 JEANS SHOW LeShow Спеціалізована виставка товарів турецької промисловості «КИЇВЕКСПОПЛАЗА» «Тюркель» 11 — 1 4 .0 9 ОХ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ KYIV FASHION-2 0 0 7 «КИЇВЕКСПОПЛАЗА» ВІННИЦЯ 0 5 -0 8 .0 9 ДНІПРОПЕТРОВСЬК 2 0 — 2 3 .0 9 11 — 1 4 .0 9 ЕКСПОТЕХМАШ -2007 Спеціалізована виставка устаткування т а технологій легкої промисловості «КИЇВЕКСПОПЛАЗА» 0 3 — 0 7 .1 0 ОДЯГ. ВЗУТТЯ. ТЕКСТИЛЬ-2007 Експоцентр Вінницької ТПП 17— 2 0 .1 0 «Intertextile — Дніпро. Осінь» Спеціалізована виставка-ярмарок текстильних виробів Дніпропетровська ТПП Театр опери та балету ДОМАШ НІЙ ТЕКСТИЛЬ, ІНТЕР’Є Р -2 0 07 «КИЇВЕКСПОПЛАЗА» УКРАЇНСЬКА МОДА (осінь)-2007 Міжрегіональна універсальна виставка Експоцентр Вінницької ТПП 0 7 — 1 0.11 КІРОВОГРАД 11 — 1 4 .0 9 0 4 — 0 7 .0 9 «ІНЛЕГМАШ -2007» Міжнародна виставка Національний комплекс «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ» 0 4 — 0 7 .0 9 СВІТ ХУТРА ТА Ш К ІР И -2007 Міжрегіональна спеціалізована виставка Експоцентр Вінницької ТПП «Стиль та краса» Спеціалізована виставка-ярмарок Одяг. Взуття. Тканини. Хутряні вироби. Головні убори. Шкіряна т а текстильна галантерея Кіровоградська ТПП МПК ім.Компанійця, пл.Кірова, 1 1 4 — 1 7.11 «ІНТЕРТЕКСТИЛЬ-2007» Національний комплекс «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ» 0 5 — 0 7 .0 9 ЗАПОРІЖЖЯ 0 8 — 1 1.11 «ДНІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - ОСІНЬ» Запорізька ТПП Палац Спорту «Юність» «BABY FASHION-2007» Спеціалізована виставка дитячої моди Експоцентр у парку ім.Пушкіна «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» 1 7 — 2 0 .1 0 ЛЬВІВ 2 0 -2 3 .0 9 «ЕКСПООСІНЬ» Спеціалізована виставка-ярмарок Одяг. Взуття. Тканини. Хутряні вироби. Головні убори. Шкіряна т а текстильна галантерея Кіровоградська ТПП М ПКІм. Компанійця, пл.Кірова, 1 «Київські торги — Осінь 2007» Універсальна промислова виставка-ярмарок «Український Дім» Центр моди «ЕКСТА» 18— 2 0 .1 0 «СТИЛЬ-2007» Міжнародна виставка-ярмарок ( Сучасні технології і обладнання для легкої промисловості. Тканини. Ш вейні вироби. Взуття) Фірма «Галекспо» ОДЕСА вересень «Текстильна індустрія» Тканини, пряжа, сировина, фурнітура, готовий одяг т а взуття СКК «Одеський палац Спорту» МПП «Евен» Тканини, нитки, фурнітура ТНФ-устаткування Міжнародна спеціалізована виставка Міжнародний виставковий центр (Броварський проспект, 15) «Український подіум» ЛУГАНСЬК 18— 2 0 .0 9 ЛЕГПРОМ Спеціалізована виставка Луганська ТПП Легкоатлетичний манеж, вул. Газети «Луганська правда», 189а жовтень «КРИШТАЛЕВИЙ ЧЕРЕВИЧОК» (зи м а -о с ін ь ) СКК «Одеський палац Спорту» МПП «Евен» 8 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2007. No)

[close]

p. 13

НОВА АДРЕСА AT Центр моди «ЕКСТА» — засновник виставкової діяльності у легкій та текстильній пр ом исловості України — сп р и яє розвитку асор тим енту продукції галузі майже ЗО років. ЕССТ5 01034, Україна, Київ, вул. Володимирська, 49а Т е л :(044) 569-73-43 Тел./факс: (044) 569-73-44 Основні н апрям ки діяльно сті ♦ «Український Дім». Універсальна промислова виставка-ярмарок «Київські торги — Весна 2007» О р г а н із у є і п р о в а д и т ь ярмарки, виставки з а у ч а с т ю в іт ч и з н я н и х т о в а р о в и р о б н и к ів та ін о з е м н и х п а р т н е р ів ; п р е з е н т а ц ії п ід п р и є м с т в , т в о р ч и х к о л е к т и в ів , о к р е м и х а в т о р ів , а також ф е сти в а л і та к о н к у р с и . ♦ Н а д а є ін ф о р м а ц ій н о к о н с у л ь т а ти в н е обслуговування з питань м о д и та а с о р т и м е н т у . Ф орм ує пром ислові к о л е к ц ії п ід п р и є м с т в , створю є к о л е к ц ії о д я г у на зам овлення п ід п р и є м с т в а . Д о кожної такої виставки виробники готують різноманітний асор тим ент товарів, щ об яком ога повніше задовольнити потреби відвідувачів. С а м е тут є можливість: для виробників / вивчати п о п и т споживачів аналізувати платіж оспром ож ність се р е дн ь о го кла су населен н я п р о в а ди ти м аркетингові д о с лід ж е н н я упо до б а н ь р ізних в е р ств покупців ♦ Р о з р о б л я є ф ір м о в и й с т и л ь п ід п р и є м с т в — в ід з н а к у д л я т о в а р ів і п о с л у г, з й о г о р е є с т р а ц іє ю у Д е р ж п а т е н т і У к р а їн и , д о тираж ування товарних я р л и к ів , ф ір м о в и х б л а н к ів , с л у ж б о в и х в із и т о к а д м ін іс т р а ц ії. ♦ У / В иконує м ар кетингові д о с л ід ж е н н я за тем атикою зам овника, спир аю чись на м а р ке ти н го в у базу, та р о з р о б л я є р е к о м е н д а ц ії для споживачів / купувати цікаві й корисні речі, як м овиться, о дя гн ути ся з го л о в и д о ніг... д л я виробничої д ія л ь н о с т і. В и с т а в к и -я р м а р к и и в 2 0 0 7 році 1 6 — 1 9 травня «Травневий сю рприз» З О травня — 2 червня 1 7 — 2 0 жовтня «Моя родина» 1 9 — 2 2 червня «Літній відпочинок» З — 6 липня Універсальна промислова «Київські торги — Осінь 2007» 21 — 2 4 л и с то п а д а «Літній ярмарок» 2 9 серпня — 1 вересня «На п ор озі зими» 5 — 8 грудня «Шкільний базар» 1 2 — 1 5 вересня «Барвиста осінь» 2 6 — 2 9 вересня «Зимова казка» 1 9 — 2 2 грудня «Київська осінь» «Різдвяні подарунки»

[close]

p. 14

Виставки.., виставки.., виставки... Як відомо, — це місце зустрічі та встановлення ділових зв'язків між постачальниками, виробниками, торговельними організаціями та споживачами. Уже виокремлюються спеціалізовані виставкові заходи, які відбуваються у столиці. Стало престижно називатися провідною компанією тільки за участь у такій виставці та ще й отримати диплом учасника. Мабуть так розпочинається шлях до успіху. А чому б і ні? За лаштунками виставкових заходів Українські швейники довели, що можуть виробляти конкурентоспроможну продукцію, працюючи як на виконання замовлень іноземних компаній, так і задовольняючи внутрішній попит А дистрибуційні й торговельні мережі з продажу одягу, на жаль, ще перебувають у стадії формування. Виставка є трампліном для старту до визнання, пізнаваємості, здатності зайняти гідну нішу на ринку. Визнають ті товари, які відомі, зарекомендували себе доброю якістю, відповідними ціною та умовами експлуатації. Проте на все потрібен час, за все необхідно платити, усе має свою вартість і немаленьку. Вирішення взяти участь у виставковому заході робить Вас споживачем послуг виставкової компанії, тобто носієм прибутку для неї. Якщо остаточно вирішено брати участь у виставці, ще раз поміркуйте, чого Ви очікуєте від цього заходу. Чи справдить організатор виставки Ваші сподівання? Кожен з учасників заходу має свою мету, а саме: — отримати максимальний прибуток від своєї діяльності, що забезпечується різними способами. Організатори виставки, розмістивши експонентів у павільйоні на великій площі, радіють, підраховуючи свій прибуток. Можна вже не опікуватися наявністю на стенді обладнання, не реагувати на зауваження експонентів. Вважають, що потім вибачення усе владнає. Так, організатори висвітлили свій захід у ЗМІ, пообіцяли велику супровідну програму, зовсім необтяжливу, бо деяка робота минулих років має приносити дивіденди (є можливість спростити виставкову феєрію). Н еобтяж л ивим є і га сл о , щ о в и с та в ко в и й з а х ід — це по вний ц икл вир о б ни ц тва — від те х н о л о гій , уста ткув а н ня , м а те р іа л ів та д и за й н у д о го то во ї п род укц ії. Це спрацьовує, бо кожен експонент вірить у обіцяне і гадки не має, що здебільшого це врешті-решт добре спланована піар-кампанія. Хоча хто ж так просто тепер поділиться своєю технологією, яка, можливо, є унікальною для виробництва певних виробів, а, крім того, ще й сприяє підвищенню продуктивності та знана на ринку. Усього потроху і вже є досить солідний виставковий захід. Спливає час, змінюється мода, осучаснюється виробництво, молодшає керівництво підприємств, яке сьогодні вільніше володіє технологіями бізнесу. їм ухвалювати рішення щодо стратегії та розвитку виробництва. Кожен виставковий захід, відповідно д о своїх наслідків, по сіда є тільки йом у притам анне місце. Так і виставка Т Н Ф — Т К А Н И Н И . Н И Т К И . Ф У Р Н ІТ У Р А — єдина у своїй спеціалізації. Як зазначено на сайті w w w .tn f.c o m .u a , ...Цей діловий захід в ідд зеркал ю є ш вейний бізн ес України у світі си ро ви н и та матеріалів, ф урнітури, пряжі, текстильних аксесуарів, товарів для рукоділля... О р г к о м іт е т в и с т а в к и п о с т ій н о п р о в а д и т ь ц ік а в і с п е ц іа л ь н і п р о е к т и у р а м к а х Т Н Ф : О Всеукраїнський конкурс пром и слови х колекцій О Всеукраїнський конкурс-виставка вишивки й авторського рукоділля О Науково-технічні конф еренції Дух творчості, зв'язок сучасності з минулим й прагнення у майбутнє, неперевершена феєрія кольорів, які простежуються в роботах учасників Всеукраїнського конкурсу-виставки вишивки й авторського рукоділля, сприяли тому, що рівних цьому проекту немає в Україні. 10 ЛЕГКА ПРО М ИСЛО ВІСТЬ. 2007. №1

[close]

p. 15

Дуже важливим чинником потенційного успіху галузі є також формування в Україні індустрії моди і тепер спостерігається її активний розвиток. Свідоцтвом прогресу в цій сфері є фешн-культура, що сформувалася; наявність дизайнерів, імена яких відомі не тільки у нас в країні, а й за її межами. На думку самих кутюр'є, розвитку моди чимало посприяли сезонні покази модних колекцій, конкурси дизайнерів, функціонування спеціалізованих видань, де розповідається про творчий доробок вітчизняних творців моди. В економічному ж плані українська фешн-індустрія тільки розпочинає розвиватися. Отже, можна вважати, що підґрунтя для індустрії моди в Україні створено. Щодо виставкових заходів, то їх організатори зазвичай використовують покази модного одягу та білизни для залучення широких верств відвідувачів. П о від ом лення M O DA U krain e Exhibition від 2 6 . 0 1 . 2 0 0 7 р. Уважаемые господа! Уважаемые коллеги! Компания ІТЕ Group Ріс / ПРЕМ ЬЕР ЭКСПО сообщает о том, что принято официальное решение о закрытии проекта МОДА Украина. Выставка МОДА Украина проходила 2 раза в год с 2002 года в Международном выставочном центре. С 2007 года проекта не существует. Это решение было принято по ряду объективных причин. Без коментаря. З прес-релізу від 19.02.2007p. www.kmkya.com.ua З п р е с -р е л із у від 1 9 .0 2 .2 0 0 7 р. ...Сьогоднішня мода знаходиться на піку свого розквіту. Приголомшливі сукні, костюми, взуття та аксесуари до них заполонили вітрини модних магазинів. Перед сучасними модниками і модницями відкривається широкий простір для розробки свого індивідуального стилю. Щ е декілька років тому важко було уявити, що можлива така розмаїтість фасонів, кольорів, модних тканин та аксесуарів. Сучасним дизайнерам одягу вдається поєднати, на перший погляд, не сумісні речі і створювати шедеври світової моди. В шаленому темпі сучасного життя важко встигнути за швидкоплинними модними тенденціями. Міжнародний фестиваль моди «KYIV FA SH IO N » дає можливість учасникам і відвідувачам ознайомитись із сучасними тенденціями та останніми новинками світу моди. «KYIV FASHIO N 2 0 0 7 » — провідний захід у світі моди України, який не лише дає можливість іноземним компаніям освоїти український ринок, але також є плацдармом для вітчизняних компаній для виходу на міжнародну арену... ... Професійно підходячи до організації заходів, AT «Київський м іж н ар о д н и й контрактовий ярмарок» досягає оптимального поєднання основних складових успіху виставки — якісного і кількісного складу учасників і відвідувачів, корисної бізнес-програми... Вважаємо, бізнес-програми мають бути змістовнішими, а не монотонно повторювати раз у раз одне й те саме. Не зводячи нанівець роботу цілої групи людей, що займаються виставковою діяльністю, маємо на меті звернути увагу керівників підприємств на чинні виставкові заходи і замислитись про доцільність участі у тому або іншому з них. Нині «ЕКСПОТЕХМАШ» — єдиний Якщо це так, то чи було запрошено на зазначений вище захід закордонних байєрів для укладання угод на закупівлю модних виробів? Так, до багатьох учасників виставки звертаються бажаючі купити їхні вироби для реалізації, проте вони не задовольняють очікувань експонентів. виставковий захід, де експоненти нового устаткування зустрічаються з потенційними споживачами його. Щодо інших спеціалізованих виставок, ефективність участі в них, на жаль, не завжди на належному рівні. Тож, вирішуючи, у якому виставковому заході доцільно мати свій стенд, слід добре поміркувати, а можливо й порадитися з тими, хто уже брав участь в ньому.

[close]

Comments

no comments yet