ISTEK12_SAYI9

 

Embed or link this publication

Description

http://www.youblisher.com/p/109586-ISTEK12_SAYI8/

Popular Pages


p. 1

w w w istek 1 2 c o m yaz summer 2011 sayi edition 09 stek stanbul etm hzmetler a dergs b u s ay i d a avrupa birlii ortakliiyla europbs dil öretiminde fark yaratan teknoloji bloglar stek okullari bahar enlii okul seçiminin dorulari talya nin romantik kiyilari sorrento positano capri eitimde uluslararasi bir dönem ib z ile ilerliyor söyleyecek sözümüz var k bir u2 hayran iyi bir yüzücü basketbolcu eski bir nasa çal>flan yeditepe Üniversitesi rektörü prof dr nurcan baç ile keyifli bir sohbet

[close]

p. 2[close]

p. 3

bar>fl dalan

[close]

p. 4

l yaklafl>k 13-15 bin çocuk do¤umsal kalp hastal>¤>yla dünyaya geliyor ve normal bir hayat yaflayam>yor oysa imkânlar olsa bu çocuklar>n %90 dan fazlas tedavi edilebilir n tedavisine katk>da bulunabilmek için kendi fliirlerini lar sat>fltan elde edecekleri geliri n kalp kardeflli¤i projesi ne ba¤>fllayacaklar siz de sat>fl fiyat 20 tl olan bu özel kitab sat>n alarak projeye destek verebilirsiniz www.istek.k12.tr english text of this article is on page 51 yoruz we plan to enrich the content of

[close]

p. 5

bar>fl dalan l>n>n son say>s olan 9 say>m>zla bir kez daha sizlerle buluflman>n keyfini yafl>yoruz dergimizde her zaman oldu¤u gibi özellikle yaz döneminde ilginizi çekece¤ini düflündü¤ümüz konulara yer verdik bu say>m>zda a¤>rl>k kazanan en önemli konular elde etti¤imiz ulusal ve dünya çap>ndaki baflar>lar>m>z ile uluslararas akademik çal>flmalar>m>z olarak öne ç>k>yor e¤itim ö¤retim y>l>n ö¤rencilerimizin elde etti¤i gurur veren pek çok baflar>yla tamamlad>k dergimizin kapa¤>nda da görece¤iniz gibi z tenis tak>m>m>z fransa da gerçekleflen uluslararas okul federasyonu dünya tenis fiampiyonas nda dünya nda detaylar>n okuyaca¤>n>z sizlerle paylaflmak istedi¤im sevindirici geliflmelerden biri de okullar>m>z>n uluslararas e¤itim programlar>n müfredat>m>za h>zla ve baflar>yla entegre etmesidir konuyla ilgili önemli mesafeler katedilmifltir Önümüzdeki y>l bu alandaki geliflmeleri yine bu sayfalarda paylafl>yor olaca¤>z Üniversite tercihlerinin yap>laca¤ bu dönemde yeditepe Üniversitesi rektörü prof dr nurcan baç ile yapt>¤>m>z keyifli röportaj>n da ö¤rencilere yol gösterece¤ini düflünüyorum yo¤un yorucu ve baflar>l bir dönemin ard>ndan tüm ö¤rencilerimize ö¤retmenlerimize velilerimize ve tüm e¤itim camias>na sa¤l>kl ve keyifli bir tatil dilerim eylül 2011 sonbahar say>m>zda tekrar buluflmak üzere ba yazi editorial

[close]

p. 6

içindekiler contents english summary on page 51 14 stek eitim stek education e¤itimde uluslararas bir dönem ib stek okullari tüm dünyadan pek çok okulda geçerlilii olan ib programlarini hayata geçirme yolunda emin adimlarla ilerliyor stek li alumni sosyal sorumluluk social responsibility hayat>m>n en büyük aflk müzi¤e m gripin grubunun solisti birol namolu o zamanlar sadece bir hayal olan müzik kariyerinin ilk adimini stek okullari nda atti söyleyecek sözümüz var english summary on page 49-51 04 english summary on page 52 18 rehberlik counselling 20 english summary on page 52 haberler news okul seçiminin do¤ru lar okul tercihi çocuklarimizin geleceini etkileyen önemli bir süreçtir stek okullari örencileri 2010-2011 öretim yilinda anlamli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atti 28 english summary on page 53 baki overview english summary on page 51 13 uluslararas e¤itim programlar>ndan bir örnek ib pyp uluslararasi platformlarda stek istek on international platforms 22 english summary on page 52 28 english summary on page 53 Üniteler ve üniteler diinda ilenen konular çocuklarin bilgiyi ezberlemesi ve örenmesi yerine sorgulayarak anlamasi hedeflenerek ilenir avrupa birli¤i ortakl>¤ okul temelli olumlu davran>fl gelifltirme europbs okul temelli olumlu davrani gelitirme destek projesi europbs türkiye de stek okullari tarafindan temsil ediliyor dil eitimi language education stekkart guide 16 dil ö¤retiminde fark yaratan teknoloji bloglar stek okullari bu akima ayak uydurarak sinif bloglari projesiyle eitimi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyor

[close]

p. 7

söylei interview gezi ve izlenim travel sorun çözmeyi ö¤renen baflar>l olur stanbul dan from istanbul hafta sonu kaçamaklar n romantik k>y>lar sorrento positano capri 38 english summary on page 54 english summary on page 54 44 kitaplik book shelf n ad stek12 yay>n türü 3 aylik yerel süreli yönetim yeri brahimaa mah köftüncü sok p.k 34718 acibadem stanbul telefon 0216 326 34 15 faks 0216 326 34 31 info@istek12.com · www.istek12.com sorumlu yaz n kurulu deniz demirta yildiz köksalan dr selcen Özkaya seçil handan tovka gülçin sezgin seda serezli ahmet yavuz tasar>m ve yap>m 32 yaz arkadafllar english summary on page 53 talya nin güneyinde rüya gibi bir tatil 48 prof dr nurcan baç ile renkli hayatini örencilere tavsiyelerini ve yeditepe Üniversitesi ni konutuk neyse ki yakin rotalar biraz soluklanmak serinleyebilmek ya da kafa daitmak için imdada yetiiyor english summary on page 54 salik health günefl çocuklar>m>z yakmas>n yazin geliiyle birlikte çocuklarimizin günein olumsuz etkilerine maruz kaliyorlar 42 çevremiz our nighborhood english summary on page 53 lamaz english summary on page 54 göksu osmanli döneminde en gözde mesire yerlerinden biriydi.

[close]

p. 8

haberler news summary on page 49-51 genç kiz tenis takimimizin büyük baarisi dünya ikinciliini türk gençliine armaan ettiler stek Özel kemal atatürk okullari genç kiz tenis takimi türkiye ampiyonluunun ardindan fransa da katildii uluslararasi okul sporlari federasyonu dünya tenis turnuvasi nda dünya kincisi oldu 27 mart 3 nisan 2011 tarihleri arasinda milli eitim bakanlii ile gençlik ve spor genel müdürlüü nün düzenledii gençler türkiye tenis ampiyonasi nda türkiye ampiyonu olan stek Özel kemal atatürk okullari genç kiz tenis takimi 16-20 mayis 2011 tarihlerinde fransa da gerçekleen uluslararasi okul sporlari federasyonu dünya tenis ampiyonasi nda da dünya kinciliini elde etti ampiyonada çok baarili bir mücadele sergileyen genç kiz tenis takimimiz avustralya tenis takimi ile oynadii yari final maçini kazanarak finale yükseldi ve final maçini china taipei tenis takimi ile oynadi genç kiz tenis takimimiz kazandiklari dünya kinciliini 19 mayis atatürk ü anma gençlik ve spor bayrami nedeniyle türk gençliine armaan etti dünya tenis turnuvasi nda türkiye yi temsil eden örencilerimiz baak eraydin seda arantekin mina saygi füsun demir ve yamur baydar ile gurur duyuyoruz summer yaz 2011 4

[close]

p. 9

uluslararasi bakalorya programi nda dev adimlar stek Özel semiha akir okullari ve stek Özel kemal atatürk okullari ibo uluslararasi bakalorya organizasyonu pyp lk yillar programi onaylama ziyaretlerine ev sahiplii yapti ve bu programlarin hayata geçmesi yolunda çok önemli bir aamayi geride birakti ibo programini türkiye de uygulanan ulusal programla birletirerek ana okulu ve 1-5 siniflar arasinda uygulamaya aday olan stek Özel kemal atatürk okullari adaylik sürecinde yapilan uygulamalarin deerlendirilmesi ve var olan çalimalarin gelitirilmesi adina ibo eitmenleri tarafindan ziyaret edildi 9-10 nisan 2011 tarihinde corine van den wildenberg micheal palmer ve dala sadek mounser in katilimiyla gerçekletirilen çalitayda karilikli görü aliveriinde bulunuldu bu sayede okul gelecek sene sonunda yapilacak üye okul onamasindan baari ile çikabileceine olan inancini pekitirmi oldu 2-3 mayis 2011 tarihlerinde ise ibo tarafindan görevlendirilen daniman eileen freely baker stek Özel bari anaokulu ve stek Özel bari lköretim okulu na Ön onaylama ziyaretinde bulundu baker okul yönetimi öretmenler ve örencilerle yaptii görümeler inceledii belgeler ve sinif gözlemleri sonucunda aday okul statüsünde olan okulumuzdaki uygulamalarimiz hakkinda geribildirimde bulundu stek Özel semiha akir okullari çok olumlu geçen bu ziyaret sonrasinda hazirlanan rapor dahilinde yapilacak çalimalarla aralik 2011 de gerçekleecek olan onaylama ziyareti nden olumlu bir rapor alarak pyp uygulamasina dünya okulu statüsüyle devam etmeyi hedefliyor münazara takimimiz beni kna et programinda stek li gençler atatürk`ün yolunda 19 mayis atatürk ü anma gençlik ve spor bayrami stek okullari nda bu yil da cokuyla kutlandi stek Özel kagarli mahmut okullari atatürkçü düünce kulübü örencileri 19 mayis etkinlikleri çerçevesinde taksim cumhuriyet aniti`na çelenk koydular atatürk ve cumhuriyet bilincinin önemine inanan ve bunu yaatma yolunda ilerleyen stek`li örenciler çevredeki vatandalara atatürk rozeti daittilar stek Özel acibadem lköretim okulu münazara takimi 23 nisan ulusal egemenlik ve Çocuk bayrami nedeniyle cnntürk te yayinlanan beni kna et programina konuk oldu programda yapilan münazarada kouyolu reat nuri güntekin lköretim okulu örencileriyle karilaan ekibimiz yarimadan berabere ayrildi 23 nisan cumartesi günü cnntürk ekranlarinda yayinlanan ve üniversite örencilerinin de izleyici olarak katildii bu özel bölümde okulumuz münazara takimi örencilerinden alara kutlu ege yalçinkaya ve nuray yamur belen yer aldi Örencilerimiz teknoloji insani mutlu eder mi tezini baariyla savunurken jüride yer alan yalvaç ural nefise karatay ve Özlem Çelik örencilerimize övgüler yadirdi summer yaz 2011 5

[close]

p. 10

haberler news summary on page 49-51 e nlkvar sevimli dostlarimiza yardim etmek için stek liyiz sloganiyla bakima ve sevgiye muhtaç hayvanlara yardim eli uzatan stek okullari sosyal sorumluluk platformu bahar enlii nde yine evsiz hayvanlar için bir araya geldi stanbul daki çeitli hayvan barinaklarina malzeme yardimi yapan örencilerimizin sahipsiz hayvanlari koruma dernei ve evsiz hayvanlar dernei ibirliiyle hayvan bakimi sevgisi ve sahiplenme konularinda eitimler almasini salayan stek okullari sosyal sorumluluk platformu senenin yorgunluunu yeditepe Üniversitesi tarafindan düzenlenen bahar enlii nde atti platform yil boyunca devam eden proje yararina 11 mayis Çaramba günü hem yeditepe Üniversitesi gençlerini hem de stek okullari örencilerini çeitli etkinlikler ve konserlerle buluturdu stek li örencilerin velilerin öretmenlerin ve yeditepe Üniversitesi örencilerinin katildii enlik sevilen sanatçilar yaar ve altay in gönüllü olarak verdii konserlerle oldukça elenceli anlara sahne oldu stek sosyal sorumluluk platformu bahar enlii ne stanbul daki çeitli hayvan barinaklari projenin destekçisi olan firmalar hayvansever kimliiyle öne çikan pek çok sanatçi ve basin mensubu katildi festival alaninda kurulan standlarda satilan tüm malzemelerin satiindan elde edilen gelir hayvan barinaklarina teslim edildi enlikte altay ve yaar konserlerinin yani sira stek Özel bilge kaan ve stek Özel ulubey okullari orkestralari da sahne aldi stek te summer yaz 2011 6

[close]

p. 11

sevimli dostlarimizin yanindayiz stek okullari sosyal sorumluluk platformu tarafindan balatilan ve yürütülen sevimli dostlarimiza yardim etmek için stek liyiz sloganli proje öretim yili boyunca devam etti proje kapsaminda barinaklarin ihtiyaci olan malzemeler stek okullari nin tüm kampüslerinde ve yeditepe Üniversitesi nde kurulan standlarda toplandi süt makarna bulgur kuru-ya mama ilaç gazete battaniye ve yorgan gibi malzemeler düzenli periyotlarda barinaklara aktarildi 6 ay boyunca yaklaik bir ton paket makarna yarim ton paket bulgur 2,5 tondan fazla mama bir ton paket süt 250 kutu ilaç iki tondan fazla eski gazete battaniye ve yorgan toplandi proje maddi boyutunun yani sira hayvan sevgisini pekitirmeye yönelik manevi boyutu ve bilinç oluturma çalimalariyla da örnek olacak nitelikte stek li örenciler sahipsiz hayvanlari koruma dernei ve evsiz hayvanlar dernei nin veterinerlerinden hayvan bakimi hayvan sevgisi ve sahiplenme konularinda da eitim aliyor stek li örencilerin objektifinden sokak hayvanlari elif brahimolu ener den olutu 190 fotorafin arasindan seçim yapmakta zorlanan jüri üyelerinin deerlendirmesi sonucunda fotoraflardan 50 si sergilenmeye deer bulunurken laçin poroy doukan toyluolu ve simge buz mansiyon ödülü sena ayan ise jüri özel ödülü aldi yarimanin birincisi 9 sinif örencisi laçin poroy ikincisi 9 sinif örencisi bige bayel üçüncüsü ise 10 sinif örencisi tilbe gözgüzel oldu Örencilerimiz ödüllerini stek okullari yönetim kurulu bakani bari dalan in elinden aldi fotoraflar stek okullari sosyal sorumluluk platformu bahar enlii sirasinda yeditepe Üniversitesi sosyal tesislerinde sergilendi sevimli dostlarimiza yardim etmek için stek liyiz projesi kapsaminda son olarak stek okullari nin ilköretim 6 7 8 sinif ve lise örencileri arasinda sokak hayvanlari temali bir fotoraf yarimasi düzenlendi sokaklarda yaayan hayvanlari fotoraflayarak onlarla empati kurmaya çalian örencilerin objektifinden yansiyan portreleri profesyonel olarak fotoraf sanatiyla uraan alaninda uzman isimler deerlendirdi yarimanin jürisi yeditepe Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi Öretim görevlisi Özcan yaman fotoraf sanatçilari merih akoul ve nihat malçuk ile stek okullari sanat yönetmeni yaz 2011 7 summer

[close]

p. 12

haberler news summary on page 49-51 güzel sanatlar derslerinden çariimlar stek Özel ulubey okullari nin anaokulu ilköretim ve lise seviyesindeki örencileri öretim yili boyunca güzel sanatlar derslerinde çok sayida çalimaya imza atti Örencilerin bu dersler sirasinda farkli tekniklerle oluturduklari birbirinden güzel resimler stanbul un çeitli mekânlarinda sergilendi Çariimlar adi verilen sergide en çok ilgiyi anaokulu örencilerinin grup çalimasi olarak boyadiklari geometrik desenli renkli resimler çekti 90 eserden oluan ilk sergi 4-8 nisan 2011 tarihlerinde yeditepe Üniversitesi hastanesi nde açildi maltepe türkan saylan kültür merkezi nde yapilan ikinci serginin açilii ise 25 nisan 2011 pazartesi günü yapildi 1 mayis 2011 e kadar ziyaretçilerle buluan sergi sanatseverlerden büyük ilgi gördü tiyatroseverler dramafest te buluacak kütüphanecilikte yeni açilimlar 12-15 mayis 2011 tarihleri arasinda enka okullari nin ev sahipliinde gerçekleen ecis librarians crossroads konferansi nda stek okullari da vardi abd ngiltere talya avusturya hollanda ve avrupa nin birçok ülkesinden 250 katilimcinin hazir bulunduu konferansta stek okullari kütüphane ve medya merkezleri koordinatörü ebnem gürsoy bilgi okuryazarlii dersleri ve türk okul kütüphanelerindeki Örnek kütüphane müfredati uygulamalari konulu bir sunum gerçekletirdi ecis uluslararasi okullar avrupa konseyi tarafindan üç yilda bir düzenlenen etkinlik türkiye de gerçekleen ilk uluslararasi okul kütüphanecilii konferansi olmasi yönünden büyük önem taiyor sanatin gelitirici ve deitirici gücünden yararlanarak örencilere dayanimayi üretmenin güzelliini öretmek onlarin yaraticiliklarini ortaya çikarmak yeni dünyalar kefetmelerini salamak için stek dramafest geçen yil olduu gibi bu yil da tiyatro severleri bir araya getirecek 16 mayis-16 haziran 2011 tarihleri arasinda stanbul daki 15 okulun oyunlarini sahneledii dramafest in jürisinde sinema ve tiyatro sanatçilari deniz Özmen cavit Çetin güner ve erkan pekbay stek Özel belde okullari türkçe edebiyat bölümü bakani esra koç yer aldi dramafest süresince oyunlarini sahneleyen örencilere ödülleri 16 haziran 2011 Çaramba akami caddebostan kültür merkezi nde yapilacak törende takdim edilecek genç oyuncu engin hepileri nin sunumuyla gerçekleecek ödül töreninde örencilerin oylariyla belirlenen tiyatronun divasi Ödülü arsen gürzap a tiyatronun duayeni Ödülü genco erkal a tiyatro sanatina katki Ödülü can gürzap a gelecek vadeden oyuncu Ödülü aras bulut ynemli ye en yi televizyon dizisi Ödülü ise Öyle bir geçer zaman ki dizisi ekibi ve oyuncularina verilecek summer yaz 2011 8

[close]

p. 13

1100 öretmen elt de bir arada stek okullari yabanci diller koordinatörlüü 2-3 nisan 2011 tarihlerinde uluslararasi ngilizce dil Öretimi elt konferansi na ev sahiplii yapti ngilizce öretmenleri ve üniversitelerin ngilizce öretmenlii bölümünde okuyan örenciler için düzenlenen konferansa ngilizce dil öretimi konusunda guru kabul edilen farkli ülkelerden 23 uzman konumaci olarak katildi 1100 öretmenin hazir bulunduu iki gün süren konferansta dört ana oturum 18 paralel oturum ve 60 tan fazla uygulamali sunum gerçekleti yeditepe Üniversitesi nde gerçekletirilen konferansin ana oturumlarinda dünyaca ünlü öykü anlaticisi jan blake Öykü anlaticisi nedir norwich dil eitimi enstitüsü akademik direktörü rod bolitho eitim Örenme ve Öretme Üzerine düünme dünyanin pek çok üniversitesinde dil öretimi konusunda çalimalar yapmi akademisyen dr jack c richards dil Öretiminde yeterlilik ve performans Öretmen eitimi çin gerekenler elt dünyasinin önde gelen isimlerinden scott thornbury ise 6 büyük 1 küçük fikir balikli sunumlar yapti stek Özel belde okullari nda esn Örenci semineri talya hollanda finlandiya ve almanya dan örencilerin uluslararasi Örenci deiim ve eitim programi araciliiyla bir araya geldii 1 avrupa okul ai-esn Örenci semineri 3-7 mayis 2011 tarihlerinde stek Özel belde okullari nda gerçekleti hafta boyunca bilim seminerlerine ve atölye çalimalarina katilan küresel problemleri tartian kendi hazirladiklari projeleri arkadalariyla paylaan örenciler ayni zamanda stanbul un tarihi ve turistik mekânlarini da gezdiler Örenciler programin son gününde hazirladiklari bilimsel projeleri stek Özel belde okullari nin düzenledii fen bilimleri aratirma projeleri yarimasi nda sergiledi programda örenciler projeleriyle fizik dersleri nasil elenceli hale getirilir gen terapi yöntemi etik ve salik açisindan uygulanabilir mi gibi sorulara yanit aradilar stek sinif bloglari yurt diinda referans oldu yabanci diller koordinatörümüz burcu akyol 34 üncü tesol spain ve 45 inci uluslararasi iatefl konferanslarinda stek okullari ni temsilen iki ayri sunum gerçekletirdi spanya nin bakenti madrid de gerçekleen konferansta 21 inci yüzyil öretmeninin faydalanabilecei web 2.0 araçlarini konu aldii sunumunda blog ve wiki türü web platformlarinin yani sira twitter ve facebook gibi sosyal alara deindi konumasinda blog ve wikilerin sinif ortaminda anlamli ve etkin kullaniminin örencilerin dil becerilerini gelitirmede çok önemli bir rol oynadiini vurgulayan akyol sosyal alarin profesyonel geliim ve uluslararasi projeler gelitirme anlaminda öretmenlere esiz imkânlar sunduunu dile getirdi brighton da gerçekleen ve ngilizce öretimi alaninda dünyanin en önemli konferansi sayilan 45 inci uluslararasi iatefl konferansinda ise blogs in action reflections from a collaborative blogging experience adli sunumuyla stek okullari nda uygulanan sinif bloglari sisteminden bahsetti summer yaz 2011 9

[close]

p. 14

haberler news summary on page 49-51 sokaimizin adi matematik stek Özel kagarli mahmut fen lisesi matematii sevdirmek matematikle elenilebileceini göstermek amaciyla matematik oyunlarinin oynandii aktivitelerinin gerçekletii sergilerin açildii matematik sokai adli sosyal sorumluluk projesine imza atti sultangazi belediye bakan yardimcisi mustafa birinci nin katilimiyla açilii gerçekleen etkinlikte kampüs içerisindeki matematik sokai nda stek Özel kagarli mahmut okullari örencileri ziyarete gelen konuk örencileri bilgilendirme ve elendirme amaçli sunumlar gerçekletirdiler organizasyonun onur konuu prof dr ali nesin de matematik konulu ilginç yarimasiyla tüm örencileri coturdu etkinlik 3 matematik olimpiyatlari nda dereceye giren örencilerin ödül töreniyle sona erdi ib okullari bienal de bulutu stek Özel bari anaokulu stek Özel bari lköretim okulu ve stek kemal atatürk okulu öretmenleri 26 mart 2011 cumartesi günü marmara eitim kurumlari nda gerçekleen 11 geleneksel ib günü bienali ne sunumlariyla elik etti etkinlikte lköretim müdürümüz selda mansur from homo sapiens to homo novus via homo faber want vs need anaokulu müdürümüz serap kaptan pyp koordinatörü ceni alpanda ve ngilizce öretmenleri oliver tidy ve burcum dedeolu english as a tool for inquiry kütüphane sorumlusu nilüfer turan ib okul kütüphanesi bir yaayan kütüphane Örnei drama öretmeni petek güney sözeri müfredatin parçasi olarak drama görsel sanatlar öretmeni hale aybar doadaki düzenden sanattaki düzene görsel algi ve anaokulu öretmenimiz neval iik erdemli sanat kendimizi fade etmenin bir yoludur ve hava hayat verir balikli sunumlariyla yer aldilar türkiye de ib programlarini uygulayan okullarin katilimiyla gerçekleen ib günü farkli okullarla deneyimlerin ve uygulamalarin paylailmasina firsat verdi Örencilerden 105 yaratici proje stanbullu örenciler stek okullari nin organizatörlüünde gerçekleen etkinlikte yaratici projelerini bilime armaan ettiler stek Özel bilge kaan okullari nin düzenledii 7 bilim enlii ve proje yarimasi 29 nisan 2011 de gerçekleti etkinlik kapsaminda stanbul daki 4 üncü ve 8 inci siniflar arasinda okuyan 28 ilköretim okulundan örencinin hazirladii 105 yaratici proje stek Özel bilge kaan okullari kampüsü nde sergilendi yeditepe ve stanbul Üniversitesi akademisyenlerinin yaptii deerlendirme sonucu yarimanin birincisi manyetik ampul isimli projeyle darüafaka lköretim okulu örencileri ikincisi hayatima ayçiçei olarak balamitim isimli projeyle stek Özel atanur ouz lköretim okulu örencileri üçüncüsü ise dersfelek isimli projeyle anafartalar lköretim okulu örencileri oldu Örenciler ödüllerini ayni gün yapilan törende aldilar 2011 10 summer yaz

[close]

p. 15

uluslararasi dil sinavlari stek okullari nda uluslararasi cambridge sinavlari cie distribütörlüü için bavuruda bulunan stek okullari uluslararasi genel eitim sertifikasi igcse ve checkpoint sinav merkezi oluyor bu amaçla stek Özel acibadem okullari nin ev sahipliinde 18 nisan da yetkilendirilmi cie bölge müdürü ann gibson tarafindan bir tanitim toplantisi gerçekletirildi toplantiya stek Özel semiha akir stek Özel belde ve stek Özel acibadem okullari nin kampüs müdürleri lise müdürleri ve müdür yardimcilari fen matematik ngilizce ve türkçe bölümü bakanlari ve öretmenler katildi ann gibson in sinavlarla ilgili ayrintili bilgi verdii ve merak edilen sorulari yanitladii toplantida sinavlari milli eitim sistemimizle karilatiran yöneticiler ve bölüm bakanlari gelecekte bu sinavlari okullarimizda uygulamak için çalimalara baladilar gelecein airlerinden duygulu dizeler stanbullu örenciler stek Özel bilge kaan okullari organizatörlüünde duygu ve düüncelerini iir yoluyla anlattilar stanbul çapinda düzenlenen geleneksel 9 duygularin yolculuu konulu yaayan dizeler iir yazma yarimasi na lköretim 2 nci kademeden 105 okul ve 192 iir liseden 108 okul 186 iir katildi toplam 213 okul 378 iirin katildii yarimamizin ödül töreni 11 mayis 2011 stek Özel bilge kaan okullari nin konferans salonunda gerçekleti Ödül töreninde konuklara örenciler tarafindan sunulan duygular temali iir dinletisinin ardindan derece alan örencilere ödülleri daitildi jüri üyeliini stek Özel Özel bilge kaan okullari türkçe-edebiyat öretmenlerinin gerçekletirdii yarimada kazananlara çeitli armaanlar verildi Örenciler tanitim fuarinda stek Özel ulubey okullari tarafindan düzenlenen i Üniversite tanitim fuari stanbul ve ankara nin seçkin üniversitelerini örencilerle buluturdu Örencilerin üniversite ve meslek tercihlerini yaparken doru ve salikli karar vermelerini kiilik özellikleri ilgi alanlari ve yetenekleri dorultusunda en doru tercihleri yapmalarini salamak amaciyla organize edilen fuar 21 nisan 2011 tarihinde 21 üniversitenin katilimiyla gerçekleti fuara stek okullari örencilerinin yani sira kartal da bulunan ortaöretim okullarinin örencileri de ilgi gösterdi Örenciler ve veliler üniversite standlarini gezerek akademik programlar kadrolar sosyal ve fiziksel olanaklar hakkinda bilgi aldilar gençler parlamentoda geleneksel stek gençlik ve eitim forumu bu yil dördüncü kez stek Özel semiha akir okullari nda gerçekleti 13-16 mayis 2011 tarihlerinde düzenlenen foruma stanbul zmir adana bursa gaziantep ve zonguldak tan 21 lise katildi liseli gençler ekonomi atatürkçü düünce avrupa birlii güvenlik nsan haklari Çevre kültür ve eitim komitelerinde çaliarak güncel sorunlara çare ardilar Üç gün boyunca çeitli komitelerde çalian örenciler belirlenen sorunlar için çözüm önerileri gelitirerek bu önerileri parlamentoya kabul ettirmeye çalitilar ib nin aylik toplantisi stek Özel acibadem lisesi ndeydi uluslararasi bakalorya diploma programi adaylik süreci devam eden stek Özel acibadem lisesi 6 mayis 2011 de türk ib okullarinin okul yöneticileri ve ib koordinatörlerinin aylik olaan toplanti ve çalitayina ev sahiplii yapti toplantida ib dp diploma programi myp orta yillar programi ve pyp lk yillar programi yönetici ve koordinatörleri ekiplere ayrilarak çalitay süresince gündem maddeleri üzerinden bilgi ve tecrübe paylaiminin yani sira görü aliveriinde bulundular summer yaz 2011 11

[close]

Comments

no comments yet