Caderno de aula (Letras Galegas 2016)

 

Embed or link this publication

Description

Caderno que recolle datos sobre Manuel María e tamén ofrece follas para rexistro de aula, co calendario escolar 2016/17 incluído

Popular Pages


p. 1

CADERNO DE AULA Gaü za somjo Á jw á : a xsenis. e maÍA a faía. ¡S i Jbuscaá a Galiza rn Jti J t& A qm aJ topaHa!

[close]

p. 2[close]

p. 3

Ig jg L ( 1°trim estre Setembro 1 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 2 9 16 23 30 4 11 18 25 CALENDARIOESCOLAR 2 0 1 6 -2 0 1 7 ) ( 2°trim estre Xaneiro D ) ( 3°trim estre Abril 1 1 s. ) D 1 2 Nadal 3 Nadal 4 Nadal 5 Nadal 6 Nadal ) S. T S. 1 S. 1 S. 1 ! S. 8 15 22 29 18 25 19 26 20 27 Maio 21 28 23 30 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 12 19 26 13 20 27 24 Outubro D 1 Febreíro D 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 n 5 12 19 26 D 8 15 22 29 3 10 17 24 5 12 19 26 14 21 28 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 16 23 30 6 13 20 do 1 7 14 21 do 8 2 9 16 23 15 22 Xuño S D Novembro D Marzo D 2 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 13 20 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 2 9 16 23 30 Abril D 3 10 17 24 31 5 12 19 26 24 25 J CONMEMORACIÓNS ^ 25 de n o ve m b ro Decembro 1 5 12 19 26 Nadal 2 9 16 23 Nadal 30 Nadal 4 11 18 24 31 25 3 4 5 VM 6 7 D Día Internacional contra a Violencia de Xénero Do 1 ao 11 de d e ce m b ro 2 9 6 13 20 27 Nadal 7 14 21 28 Nadal 8 15 22 Nadal 29 Nadal Conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomia 10 de d e ce m b ro Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 30 de xa n e iro 1° trimestre Día escolar da non Violencia e da Paz. 8 de marzo 68/65 1 0 /0 9 Inicio das clases en In fa n til, P rim aria e E.E. 1 5 /0 9 Inicio das clases en Secundaria, BAC. e F.P. 3 1 /1 0 Día d o Ensino 2 2 /1 2 - 6 /0 1 Vacacións de N adal 2 7 / 0 2 - 1 / 0 3 Entroido 1 0 /0 4 - 1 7 / 0 4 Vacacións de Sem ana Santa 2 2 /0 6 Ú ltim o día de clase Día Internacional da M uller. 15 de m arzo días lectivos Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. Do 6 ao 10 de m arzo 2°trim estre 62 días iectivos Semana da Prensa. (Un día traballarase na aula con xornais.) 7 de a b ril Día Mundial da Saúde. Entre o 18 e o 22 de a bril Día do Libro. 9 de m a io 3°trim estre Día de Europa. Do8 ao 17 de m a io DIAS NON LECTIVOS ESCOLLIDOS POLO CLAUSTRO 45 días lectivos I Semana das Letras Galegas. Dia Mundial do Ambiente. f I 5 de xu ñ o

[close]

p. 4

S E TE M B R O luns | m a r te s m é rc o re s xoves v e n re s sáb dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inicio de curso para: Infantil, Primaria e E .E . 13 14 15 16 Inicio de curso para: Secundaria, Bacharelato e EP. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Colle o viñ o no m es de San M ig uel, s¡ todo o ano q ueres b e b e r (ceip m o n tem o g o s.b lo g ia.co m ) JjL Ü ta A 'C ja k q o A

[close]

p. 5

OUTUBRO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Día do Ensino S¡ as patacas non colles en Outono as pasar m ais fam e que un mono (ceipm ontem ogos.blogia.com ) 9Tlanml Vftahm

[close]

p. 6

lu n s 1 m artes MOVEMBRO m érco res x o v es 2 3 4 v en res sáb d o m 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 No M es de Santos e Defuntos m ata os teus porcos e vai facendo bon caldo cos untos (ceipm ontem ogos.blogia.com ' JjL Ü ta A 'C ja k q o A

[close]

p. 7

I I DECEMBRO mercores 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 N adal 23 Nadal 24 25 26 N adal 27 N adal 28 N adal 29 N adal 30 N adal 31 No M es de Nadal gárdate a carón do lar (ceipm ontem ogos.blogia.com ) 9Tlanml Vftahm

[close]

p. 8

Anotacións

[close]

p. 9

M anuel T eix eiro o u tu b ro O u teiro C kd j M aría n a ceu de de F ern án d ez o 6 de en R ei (A n o seo T erra dunka Lugo) fa m ilia la b r eg a a c o m o d a d a j o estudar^ C o m ez o u p rep árase p r im e ir o alg o na qu e e sc o la n a q u ela en época e nonera doad o. logo e en R ábade o O u teiro no á para o in g reso in stitu to p o e s fa a lf tiv o a c k eg a m en to g a le g a , x a qu e d e d ic a b a a t a r d e d o s s á b a d o s a ler e c o m e n t a r te x to s p o é tic o s g a leg o s. Á XZ m orte anoSj de seu p a ij can do a tiñ a Lugo m arckou vivir cu n tfo p a t e r n o . P asa t a m é n algúns anos n un in te r n a d o . n esa Uxfo c id a d e Fai e o a lf b a c k a r e la t o coñ ece qu e onde a N ov on ey ra. á S em p re pode reg resa da c a sa fa m ilia r de nai a d e m a is com pañ a e os irm án S j c o m p a r t e t e m p o t a m é n cu n x o r n a le ir o qu e t r a b a lla n a c a s a c o q u e a p r e n d e a f a c e r versos.

[close]

p. 10

Vida En Lugo dá con a só A r te s con sáa p r im e ir a an os a da c o n fe r e n c ia no sáa época dezan ove e C írculo d a s r ela c ió n com eza in te lec tu a is F olej (P im e n te i Ravnón C u n qu eiro PiñeirOj A quilino lglesia> ou C a rb a llo C alero). É t a m é n a esa id a d e t e m p e r á á q u e e s c r ib e o seu p r im e ir o p o e m a r io e c o n v é r te s e en e d it o r d a rev ista X istral. M atricu lase L etraS j p e r o c u m p r id o procu rador p o r libre n a u n iv er sid a d e en Filosofía e a b a n d o n a a o a n o seg u in te. o serv iz o m ilita r j p r e p á r a s e a c tiv id a d e P esp o is d e para ser d o s tribu n aiS j á q u e se d e d ic a r á a t a xu bilación . En 3-¿?S'6 súa e á coñ ece a S a le t a Qoij a na dos v id a seu s m u ller e c o m p a ñ e ir a m o ito s ela q u e d e d ic a r á C on com o en p oem as. p r o x e c to s que e abren que com p arte X istral 'tc! 7 0 a lib rería en M o n fo r te c o n v e r te n nun cen tro d e d in a m iz a c ió n cu ltu ral.

[close]

p. 11

Vida Nos anos 6O com eza o sáa m id ta n c ia p o lític a na c la n d e s tin id a d e j da da UPG e do fo r m a n d o F r e n te p a rte C u ltu ral A N-PC¡. E <°y m o i súa I | -■■'í^M y. tam én a a c t i v i d a d e (c r e a c ió n de c u I t u r a I c o le c c ió n s discos...). de : ’ p o e s ( a } ed ició n s d e É un d o s p o e t a s m á is c o ñ e c i d o s e r e c o ñ e c id o s e a p a r t ir dos anos e 2 0 r e c ib e p r e m io s P r e m io C asa dos kom en ax es com o C ela n o v a j P oetaS j ou o P e d r ó n d e Ouro. o A fin ais dos anos 90 v ai a vivir á C oru ñ aj c id a d e n a qu e fa le c e 2 .0 0 4 . o 2 d e setem b ro de VYlamud Vtlwiía

[close]

p. 12

Vida M anuel M aría c a se fo i un a u to r A m oi p r o lífic o j p a rte ten d o d e la s p u b lic a d a s so n 'IOO o b ra s. m a is de m e ir a n d e ten p o é tic a s e ta m én alg u n h as o b r a s a su a e s c r ita d r a m á t ic a s n a r r a t iv a j c o m p le to u c o n o b r a en sa ística . A su a p o e s ía c a r a c t e r íz a s e p o r ter unha gran a m p l i t u d e te m á tic a j fo i evolucionando den de a p o e s ía do e x is te n c ia l s eu p r im e ir o de brétem a s da (H^SÓ) co que se p o e m a r io j M uiñeiro in au g u ra a "Escoía com o Tebra'ata p o e m a r io s s o cia ír ea lis ta s un p a ís d e P o c u m e n to s p e r s o a e s } V ersos p r a m in ifu n d io s ou M ar m a io r ; p a s a n d o p o r o b r a s com o T erra C há ou poem as de p a isa x ístic a s p r e o c u p a c ió n relix iosa (L ib ro d o s p reg o s). T a m é n t e n o b r a s d e c a r á c t e r in fa n til com o Os S oñ os n a

[close]

p. 13

Vida C 0M.pr 0tM .iS0j paisax&j vxostaixia, ... e s t á n t a m é n p iresen tes en c a s e t o d a a súa d esta ca d o s: P oem as obra p o é tic a . Outiros títu los P oem as ó o u t o n o > Luz r e s u c ita d a , d a Ia b a r a d a e s t r e m e c id a , L aio e R itu al p ara unha trib u c a p ita l c la m o r p o la B r e t a ñ a e d e c o n c e llo j P oem as a C o m p o stela .... P r e s e n ta n unU.a de gran os seu s p o e m a s a m p litu d e ao en orm e fo r m a s e ch eg aron m u s i c a d o s . ca so sj T am én a d e n tr o u e sc rib in d o te x to s p a r a a d u lto s e p a r a m oi p r e s u m id o no a o c¡ue xén ero dunka os r a to s lle e n o r m e ); d r a m á t ic o : esp iñ a de d e s v e n tu r a s B eren g u ela . públicOj e n m o ito s de seren d e sp o is M anuel na M aría se n a r r a t iv a j O nenoSj c o m o B ig o te d e M im í (k is to r ia d u n g a t o m a n s o , a g a r im o s o e tiñ a n un m edo e A v en tu ra s to x o ckam ada A d e m a is de obras literariaS j M an uel tam én escribiu algú n s te x to s d e en sa io s o b r e t o d o a r r e d o r d a p o esía . VYlmwsd Wxüiía

[close]

p. 14

Vida XAN EIR O marles mércores xoves sáb dom 1 2 9 Nadal 3 10 Nadal 4 11 Nadal 5 12 Nadal 6 13 Nadal 7 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 No Xaneiro, o mes é larpeiro (celpmontemogos.blogla.com) JjL Ü ta A 'C ja k q o A

[close]

p. 15

FEB R EIR O ,U„S marles mércores xoves venres sáb dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Entroido 28 Entroido Axeada de Febreiro, mata a vaca e mailo leiro (celpmontemogos.blogla.com)

[close]

Comments

no comments yet