LP_3_2010

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

Наукововиробничий журнал Company Company C om pany

[close]

p. 2

ЦІ к ft К о м п л е к с н а я автоматизация предприятий легкой п ром ы щ ленности с 1969 года Раскройное оборудование G e rb e r T e c h n o lo g y • Высочайшая точность кроя (точность позиционирования ножа +/0.075 мм) • Высокие показатели надежности • Низкое энергопотребление • Малый вес • Крой без межпекальны х зазоров П л о т те р ы I n f in i t y 45 и In fin ity 85 идеальны для печати в ультра-ш ироком ф орм ате. К о м п актны е, в е р т и к а л ь н ы е п л о тт е р ы п росты в устан овке, использую т миним альную рабочую площадь. • С корость печати до 85 м 2/час при ширине печати 1828 мм. • Использую т доступны е во всем мире стандартные картриджи HP® Настилочные системы G erb er T e c h n o lo g y • Настил без натяжения • Высокая точность настила • Минимальная потеря времени на загрузку и выгрузку рулонов ткани • Производительность до 6000 м в смену САПР G e rb e r T e c h n o lo g y ( с в ы ш е 6 5 0 0 0 рабочих станций в мире) п о з в о л я е т производить подготовку и р а с к л а д к у лекал с о б с тв е н н о й р а зр а б о тки д л я м а с с о в о г о п р о и з в о д с т в а , индивидуального пошива, по з а ка з а м и н о ф и р м , и сп о л ьзуя ин ф о р м а ц и ю , переданную заказчиком в электронном виде любым д о с т у п н ы м д л я исполнителя способом. я- +38 044 501-70-98. +38 067 403-39-89 і Луганск: +38 067 430-45-68 www.aerbertechnoloav.com.иа>

[close]

p. 3

GERBER TECHNOLOGY конвертируем идеи в реальность 24 мая 2007 года на торжественной церемонии в Вашингтоне в присутствии президента США Джорджа Буша и Министра Торговли Карлоса Гутиэреса компания Gerber Technology была награждена премией "E-award” - самой престижной национальной наградой США, вручаемой наиболее успешным экспортерам. Премия "E-award" была учреждена Администрацией Президента США 5 декабря 1961. Лауреаты определяются Министерством Торговли США - ими становятся организации, чей успех на мировом рынке наиболее з н а ч и те л е н , а к а ч е с т в о выпускаемой продукции и оказываемых услуг постоянно подтверждаются положительными о т з ы в а м и миллионов клиентов во всем мире. Gerber Technology - одна из 11 компаний, удостоенных такой чести в этом году! Вручая награду, министр торговли США Карлос Гутиэрес, заявил: "Gerber Technology подтвердила свой статус одного из самых успешных экспортеров. Компания Gerber Technology постоянно увеличивает объем выпускаемой продукции. Поистине впечатляющим является факт, что уже в течение 40 лет 24 часа в сутки 7 дней в неделю в 125 странах мира Gerber Technology осуществляет поддержку своих клиентов на их родных языках".

[close]

p. 4

Нг,ї о 6ИИЧИ^ вир ІСТОРІЯ ГАЛУЗІ С *В * ВАШ ЖУРНАЛ Наукововиробничий журнал ВИСВІТЛЮЄ НОВИНКИ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, МОДИ, МАРКЕТИНГУ ВИХОДИТЬ У СВІТ ■ ПОДАЄ НОВИНКИ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, ГАЛУЗЕВИХ ЗАХОДІВ и Ш п ш наукововиробничий Вишиває все! М 073, Лрсм. РОЗПОВІДАЄ ПРО КОЛЕКТИВИ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ТА МІСТИТЬ БАГАТО КОРИСНОЇ Й ЦІКАВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Будь ласка, передплачуйте журнал! Передплатний індекс — 74278. m С*армо, 5. tk (0U| 163 9-463 фок ІС 44І46J9-440. Видає ж урнал «Л егка промисловість» Державне центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості (ЦБТІ). З питань публікації матеріалів, подання статей, придбання журналів, у тому числі й попередніх років, звертайтеся до головного редактора ж урналу Тамари Олексіївни Є РМ ОЛАЄВОЇ за адресою: 01001, Київ, вул. Ш ота Руставелі, 15 А. Тел./факс: (044) 287-03-74, моб.: (067) 409-10-27

[close]

p. 5

Рік 2010- ювілейний для науково-виробничого журналу «ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ » . Ось уж е 50 років поспіль на його сторінках закарбовується історія діяльності й розвитку галузі, яка виготовляє товари для людей. Гортаючи сторінки галузевого видання можна чітко простежити, у які роки, хто з фахівців і у який спосіб розв'язував проблеми та вирішував завдання, що стоячи перед вітчизняною легкою промисловістю. Д ія цього в Україні діяв потужний потенціал, який нині, на преве їикий жаль, зведено нанівець. Проте працівники галузі, які усе своє професійне життя присвятиш неіегкій легкій промисловості, не утрачають надію на відродження цієї унікальної гілки вітчизняної економіки, яка свого часу сприяла наповненню державного бюджету чималими коштами. Адже відано, надія помирає останньою, таму легка промисловість України, безсумнівно, відродиться на радість ї ї мешканцям та працівникам галузі. Вельмишановні читачі т а автори журналу! Редакція журналу «Легка промисловість», на жаль, може зібрати Вас разом лише на сторінках видання. Проте є можливість привітати єдиний в Україні галузевий журнал з нагоди 50-річчя, перерахувавши прийнятну для Вас суму на розрахунковий рахунок часопису. Р /р 26001031255971 у Старокиївському від. КМ Ф А КБ «Укрсоцбанк» М Ф О 322012, ЗКПО 00311496 ДЦБТІ з легкої промисловості _____ (ф ормулювання платежуі LIST І «за інформаційні послуги») “ о»*' Акумульовані кошти редакція витратить на придбання сучасної оргтехніки (ноутбук, принтер, сканер, фотоапарат тощо). Це дасть змогу радувати Вас досконаліш им оф ормленням матеріалів, що друкуються в науково-виробничому журналі «Легка промисловість». Заздалегідь вдячні Вам. Щиро Ваші Тамара Єрмолаєва Галина Міміношвілі Легка Наукововиробничий ж у р на л - незмінним органайзер керівників підприємств у генеруванні нових ідей в різних напрямках діяльності: Н і Економіка легкої промисловості Н і Кадри - їх наявність, мотивація до праці Н і Менеджмент та маркетинг (посадові інструкції) Н і Творчі ідеї дизайнерів, історичні витоки моди Н і Дискусійний клуб керівників Н і Індустрія виробництва одягу з давальницької сировини % Пропозиції фірм щодо устаткування, сировини, фурнітури, аксесуарів тощо Н ^ Огляди виставок та інших галузевих заходів % Наукові розробки молодих вчених Н : Консультативна допомога керівникам з ш ирокого кола питань Передплата на журнал «Легка промисловість» надасть можливість широкому колу працівників підприємств розширити т а удосконалити свої знання т а застосувати їх для успішного розвитку виробництва. А д р е са ЦБТІ та р е д а к ц ії ж у р н а л у : 01 001, Україна, Київ, вул. Шота Руставелі — Еспланадна, 15-16 Тел./ф акс: (0 4 4 ) 2 8 7 -0 3 -7 4 . Моб. тел .: (0 6 7 ) 40 9-10-27 E -m a il: cb ti@ ln .u a . leaD rom @ svito n lin e.com ___________ ШаМара ЄрМолаєва, Галина Міміноиівілі, головний редактор відповідальний секретар К И ЇВ , Д е р ж а в н е ц е н тр а л ь н е бю ро т е х н іч н о ї ін ф о р м а ц ії з легкої та текстильної промисловості © М ін п р о м п о л іти к и У к р а їн и ЦБТІ КНУТД Всі матеріали, опубліковані в журналі, е власністю редакції. Будь-яке відтворення (повне або часткове) статей чи ілюстрацій можливе тільки за письмової згоди редакції. Над номером працювали: Реєстраційне свід о цтво Серія КВ №4443 від 01.08.2000 р. М.М.Свстратова, С.М.Кошарна Журнал може публікувати матеріали, не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за достовірніш», і зміст матеріалів несут Комп'ютерна верстка фірми AT «Укртехнінформ» Передплатнийїн )екс журналу — 74278 SSlBCbK irfi «rrbr ТбХКСЛОІ'іМ п;-п університет дШу БІБЛІОТЕКА

[close]

p. 6

ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ У НОМЕРІ 5 Питання щодо додержання та вдосконалення Митного кодексу України 6 Аналіз роботи легкої промисловості України за січень-вересень 2010 р. 9 3 історії діяльності кафедри ТТВ 11 3 історії розвитку кафедри КТВШ та її наукових досліджень 16 HEIMTEXTIL2011 17 «GERBER TECHNOLOGY». Реалізовані у країнах СНД рішення 23 Поєднання в одязі чорного та білого 25 Корисні для здоров'я вироби 33 «БЕРЕГИНЯ» - лідер з виробництва дитячого взуття в Україні 34 НОВИНКИ 39 Корисна інформація про парасольку 49 ТОВ «ВЕЛЛТЕКС-УКРАЇНА» 50 ВІНТАЖ для урочистих випадків 52 «BROTHER». Повнокольоровий струйний принтер для одягу НАУКОВИЙ ПОШ УК Легка промисловість ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ ВИДАЄТЬСЯ 3 1960 р. З (223) липень—вересень 2010 Голова Редакційної колегії МЕДВЕДЕВ Ю.С. Заступник голови Редакційної колегії ЗВЯГІНЦЕВ Ю.В. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Б ерезненко М .П ., д-р техн. наук Головко Д .Б ., канд. техн. наук Гончаров Ю .В ., д-р екон. наук Гречан А .П ., д-р екон. наук Ермолаева Т.О ., магістр економіки та управління бізнесом (головний редактор) Е ф ім е н ко 0 .1 . Коновал В .П ., д-р техн. наук Крисько В .П., канд. техн. наук Кудряш ов В .П., д-р екон. наук Л іщ ук В .І ., канд. техн. наук Міміношвілі Г.М. (відповідальний секретар) Н оговіцин О .В ., д-р техн. наук Омельченко В .Д ., канд. техн. наук П оловніков І . І . , д-р техн. наук Прохорова І .А ., д-р техн. наук Скірко Ю .І., д-р екон. наук Столяров В .Ф ., д-р екон. наук Хомяк О.М ., д-р техн. наук Ч урсіна Л .А ., д-р техн. наук 13 Рубан В.Я. Актуальні проблеми розвитку постіндустріального суспільства 27 Костевич О .Д. Фінансовий потенціал підприємств легкої промисловості в Україні 36 Тіхосова Г.А. Особливості морфологічної будови стебел соломи льону олійного 37 Беднарчук М.С.. Коновал В.П.. Попович Н.І. Щодо питання про гарантії виробників взуття для молоді 38 Денисюк Л.В.. Коновал В.П.. Половніков 1 .1 . Біомеханічні дослідження функціонального стану стоп спортсмена-кіннотника j 40 Пелик Л .В . Дослідження термічної стійкості фільтрувальних матеріалів на основі термостійких волокон і 43 Дрегуляс Е.П.. Рибальченко В.В.. Конахевич Н.Р. Огляд способів маркування текстилю 44 Омельченко Н.М.. Качура К.М.. Коновал В.П. Дослідження чинників, які впливають на індивідуальну анатомічну змінність людини 46 Гаркавенко С.С. Емпіричні дослідження варіабельності довжини стоп жінок різних вікових груп 47 Гу т н и к В.І.. Поп Г.С.. Прокопова Є.А. Водо-паливні мікроемульсії 48 Параска О.А. Сучасні методи дослідження поверхні текстильних матеріалів Статті р уб р и ки «НАУКОВИЙ ПОШУК» затверджено д о д р у к у Вченою Р адою КНУТД 2 2 .0 9 .2 0 1 0 р. Наша адреса в Інтернеті: W W W . L P R O М . КІ EV. U А

[close]

p. 7

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ВИНИТИ РАН О ТД Е Л К О М П Л Е К Т О В А Н И Я 1 2 5 1 9 0 Р о с с и я , М осква, ул. У си ев и ч а, 20 Т е л .: (4 9 9 ) 1 5 5 - 4 6 - 3 3 , Ф а к с : (4 9 9 ) 9 4 3 - 0 0 - 6 0 , E - m a il: a c q @ v in iti.ru ; h ttp :// w w w .v in iti.ru Москва Редакція журналу «Легка промисловість» 01023, Україна, м. Київ, вул.Ш ота Руставелі - Еспланадна, 15-16 28 /09/2010 Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издание C T ff Ш ГШ М О ffm C V ви робн ичи й ж урнал промисловість прошло экспертизу у ведущих специалистов ВИНИТИ РАН, и было признано соответствующим тематическому содержанию Реферативного журнала (РЖ) и баз данных (БД) ВИНИТИ РАН. Приглашаем Вас к сотрудничеству, на основании которого мы будем рады получать ваше издание для реферирования и размещения информации из него в соответствующих сериях наших информационных продуктов. В качестве дополнительной информации сообщаем, что ВИНИТИ РАН издает 260 серий РЖ и генерирует 26 тематических БД, доступных через ИНТЕРНЕТ, в которых размещаются рефераты на отечественные и зарубежные книги и статьи из журналов и сборников по основным разделам точных, естественных и технических наук. РЖ и БД ВИНИТИ РАН широко признаны российским и и зарубежными учеными и специалистами. Мы направляем РЖ в научные общества, библиотеки, университеты, информационные центры, научные институты, а также индивидуальным подписчикам. М ногие пользователи получают информацию из наших баз данных в режиме on-line... Уверены, что данная форма сотрудничества будет способствовать широкой рекламе вашего издания и одновременно отвечать интересам читателей РЖ и пользователей БД ВИНИТИ РАН. Надеемся на продолжительное взаимовыгодное сотрудничество. С уважением, зав. Отделом комплектования ВИНИТИ РАН Солошенко Наталья Сергеевна ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. Ns3 З

[close]

p. 8

Тема для обговорення З Митного кодексу України Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборів за умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України, визначаються виключно законами України та цим Кодексом. Кабінет Міністрів України організовує та забезпечує здійснення митної справи відповідно до цього Кодексу та інших законів України, а також міжнародних договорів, укладених в установленому законом порядку, координує діяльність, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, інших органів виконавчої влади при вирішенні питань, що стосуються митної справи. Митне регулювання здійснюється на основі принципів: 1) виключної юрисдикції України на її митній території; 2) виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи; 3) законності; 4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; 5) системності; 6) ефективності; 7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб; 8) гласності та прозорості. Митна вартість товарів і метод її визначення заявляються (декларуються) митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання декларації митної вартості. Порядок та умови декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, встановлюється Кабінетом Міністрів України (1766 - 2006 - п), а порядок заповнення декларацій митної вартості - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, здійснюється за такими методами: 1) за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції); 2) за ціною договору щодо ідентичних товарів; 3) за ціною договору щодо подібних (аналогічних товарів); 4) на основі віднімання вартості; 5) на основі додавання вартості (обчислена вартість); 6) резервного. Основним є метод визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції). 4 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. МсЗ

[close]

p. 9

Тема для обговорення Д У М К И КЕРІВНИКІВ Питання щодо додержання та вдосконалення Митного кодексу України Нині більшість підприємств легкої промисловості готові легально працювати з митницею без застосування «сірих» та інших схем. І те, що під різними кодами завезено різноманітну продукцію, кількість якої обчислюється мільйонами, то це, повірте, неможливо без участі працівників митниці. На сьогодні у тіньових схемах зацікавлені лише нечесні чиновники. Ще однією з причин виникнення проблем у підприємств з митницею є те, що митниця має план щодо наповнення бюджету, а це у корені неправильно. Митниця - орган, що контролює, і її функції мають обмежуватися контролем за ввезенням товару і правильним його визначенням для нарахування платежів відповідно до нормативних документів. У разі ж наявності плану митники просто змушені створювати додаткові умови для надходжень коштів до бюджету. П Р О П О З И Ц ІЇ Щ О Д О Р О З В 'Я З А Н Н Я Д Л Я П ІД П Р И Є М С Т В ГА Л УЗІ Н А Й А К Т У А Л Ь Н ІШ И Х П Р О Б Л Е М : 1. Дуже гостро стоїть питання практики застосування митними органами індикативних цін. Базу індикативних цін необхідно зробити прозорою і доступною: компанія ще до купівлі товару має розуміти, якому коду він відповідає, і мати можливість розрахувати усі податки. Слід зробити прозорою саму процедуру встановлення індикативної ціни, бо немає прописаної процедури і отримати пояснень з цього питання неможливо. 2. Провести атестацію на присвоєння звання «Сумлінне підприємство». Машина підприємства, що має цей статус, має перебувати на території митниці не більше трьох-п'яти годин. Якщо потрібні аналізи, на митниці мають взяти їх і відпустити машину з вантажем, а потім розбиратися. За необхідності підприємство зробить доплату. 3. Якщо машина стоїть на митниці не з вини підприємства, за стоянку повинна платити митниця. Оскільки експертизи потрібні митниці, то й платити за це має митниця (крім випадків, зазначених у Законі). Решта - свавілля місцевої митниці. Працівники митниці мають нести особисту фінансову відповідальність у разі завдання підприємству збитків або недоотримання ним прибутку. 4. Вивести з переліку сировини, ввезення якої потребує окремого дозволу Державного комітету ветеринарної медицини, миту шерсть, оскільки вона під час миття пройшла термічну (хімічну) обробку і таким чином питання епідеміологічного благополуччя (неблагополуччя) втрачає актуальність. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 20! 0. № 3 5

[close]

p. 10

Аналіз роботи легкої промисловості України за січень-вересень 2010 р. Результати роботи вітчизняної легкої промисловості за дев'ять місяців поточного року свідчать, що галузь працює з позитивними темпами, поступово надолужуючи минулорічний спад виробництва. За даними Держкомстату, індекс обсягів виробництва продукції легкої промисловості за січень-вересень 2010 р. до відповідного періоду минулого року становить 106,7%, в тому числі у підгалузях: текстильному виробництві - 113,9%, виробництві одягу, хутра та виробів з нього - 103, а у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - 104,7% (рис. 1). Динаміка індексів обсягів виробництва продукції легкої промисловості до відповідного періоду попереднього року, % по юо 90 80 70 60 50 104,7 105,4 108,1 106,5 105,9 106,0 106,0 106,7 06,7 CIZI 2009 до 2008 2010 до 2009 71,4 72,7 74,2 61,6 62,5 62,5 64,2 64,7 67-° 68,7 69,8 70,6 п січеньсіченьберезень січеньквітень січеньтравень січеньчервень січеньлипень лю тий 1 1 січеньсерпень січеньвересень □ січеньж овтень □ січеньлистопад □ січеньгрудень Рис.1 Динаміка реалізації товарів легкої промисловості в 2010 p., завдяки нарощуванню обсягів виробництва, також має позитивний результат. За січень-серпень підприємствами галузі реалізовано продукції на 12,3% більше проти аналогічного періоду попереднього року на суму 3,9 млрд.грн., в тому числі: текстильної продукції - на 1,7 млрд.грн.; одягу, хутра та виробів з нього - на 1 млрд.грн.; шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 1,1 млрд.грн. В цілому по легкій промисловості фінансовий ре­ зультат від звичайної діяльності до оподаткування за січень-серпень поточного року становить 32,3 млн. грн., в тому числі у текстильній промисловості, вироб­ ництві одягу та хутра сума збитків становить 5,2 млн.грн.; у виробництві шкіри та взуття отримано прибуток в сумі 37,5 млн.грн. Частка підприємств, що отримали прибуток, становить 52,7% загальної кількості підприємств галузі; решта (47,3%) працюва­ ли зі збитками. За даними ДПА, легка промисловість за січень-ве­ ресень 2010 р. забезпечила 155,1 млн.грн. бюджетних надходжень, що на 11,1% більше, ніж за той самий період минулого року. Інвестиції в основний капітал підприємств легкої про­ мисловості за перше півріччя поточного року збільшили­ ся на 31 ,5%, порівняно з аналогічним періодом поперед­ нього року, і становили 173,4 млн.грн., причому найбільше коштів (62,7% від обсягу) було вкладено у вартість машин для текстильного виробництва. Не­ зважаючи на пожвавлення галузевого інвестування в 2010 p., воно є недостатнім для ефективного розвит­ ку легкої промисловості - усього лише 0,3% від обся­ гу інвестицій, спрямованих у промисловість. До того ж, з початку року скоротився на 6,4% обсяг прямих іноземних інвестицій у легку промисловість (на 01.07.2010 р. становив 132,6 млн.дол.США). 6 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. №3 Серед підгапузей легкої промисловості в 2010 р. з найвищими позитивними темпами працює текстильна промисловість (див. рис. 2). У січні-вересні поточного року індекс обсягів вироб­ ництва до відповідного періоду 2009 р. 113,9% (табл.1). Покращення показників роботи текстильної галузі пов'язано зі стабілізацією роботи підприємств з вироб­ ництва тканин. У натуральному вираженні за цей період виробле­ но 4,2 тис.т пряжі бавовняної та 64,4 млн.м тканин, що відповідно становило 86,7 і 103,5% до січня-вересня 2009 р. Збільшилося виробництво трикотажних виробів, зокрема: панчішно-шкарпеткових - на 20,9% (50,6 млн.пар), трикотажу спіднього - на 20,3% (12,9 млн.шт.), а верхнього - на 8% (2,4 млн.шт.). Однак, порівняно з відповідним періодом поперед­ нього року, на 6,2% зменшилося виробництво светрів, джемперів, пуловерів (виготовлено 847 тис.шт.). Найменший приріст виробництва у січні-вересні по­ точного року в швейній промисловості. Обсяг вироб­ ництва готового одягу з текстилю та хутра зріс на 3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 p., незважаючи на те, що виробництво хутра та виробів з хутра, за цей період скоротилося на 18,2%. На швейних підприємствах за звітний період 2010 p., порівняно з січнем-вереснем минулого року, збільшилися обсяги виробництва пальт, плащів, курток чоловічих на 4% (виготовлено 283 тис.шт.), суконь - на 7,7% (889 тис.шт.). Водночас, скоротилося виробництво костюмів чоловічих на 31,5% (виготовлено 303 тис.шт.), пальт, плащів, кур­ ток жіночих на 4,4% (1,3 млн.шт.), а пальт, напівпапьт, шуб з натурального хутра - на 8,4% (3,4 тис.шт.), що пов'язано із насиченням даного сегмента ринку імпортною про­ дукцією, обсяги ввезення якої з року в рік зростають. За 9 місяців поточного року позитивний результат 104,7% до аналогічного періоду 2009 р. - мають шкіряна т а взуттєва підгалузі. Обсяги виробництва взуття у натуральному вираженні зросли на 21,7% (вироблено 17,3 млн.пар).

[close]

p. 11

Д и н а м іка обсягів виробництва продукції л егко ї промисловості до відповідного періоду попереднього року, % січен ь січен ьлю тий січен ьберезен ь січеньквітень січен ьтр авен ь січеньчервен ь січен ьсічен ьсічен ьлипень серп ен ь вересень Рис.2 — ♦— Текстильна промисловість - - -д- - - Виробництво шкіри та взуття — ■— Виробництво готового одягу та хутра ТАБЛИЦЯ 1 - Індекси промислової продукції за січень-вересень 2010 р. Вили економічної діяльності Код Індекси II зомислової продукції, % вересень січень-вересень вересень 2010 р. до 2010 р. до 2010 р. до січня-вересня серпня вересня 2009 р. 2009 р. 2010 р. (розділ, група, клас) Секції C+D+E Промисловість Підсекції DB+DC 17 18 19 Назва 102,9 111,4 112,1 109,0 116,2 110,2 111,96 109,7 115,2 108,1 110,8 106,7 113,9 103,0 104,7 Легка промисловість Текстильне виробництво Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів ТАБЛИЦЯ 2 - Виробництво найважливіших видів промислової продукції Вироблено за Продукція січень вересень 2010р. вересень 2010р. Вересень 2010 p., % до серпня 2010р. вересня 2009р. Січень-вересень 2010р., % до січня-вересня 2009р. Пряжа бавовняна, т Тканини - всього, тис.м" Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в’язання, гис. пар Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі жіночі та дівчачі, тис.шт. Костюми чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис.шт. Светри, джемпери, пуловери, жилети та вироби аналогічні трикотажні машинного чи ручного в’язання, тис.шт. Одяг верхній трикотажний, тис.шт. Трикотаж спідній, тис.шт. Пальта і напівпальта, шуби з хутра натурального, шт. Взуття, тис. пар 4157 64368 247 6681 121,7 101,2 48,3 87,8 86,7 103,5 50606 7289 136,3 129,4 120,9 283 45,2 89,0 87,9 104,0 1323 303 889 235 35,0 67,7 116,1 126,8 101,2 128,2 123,7 80,9 95,6 68,5 107,7 847 2417 12867 3401 17325 183 253 1327 255 2146 170,2 158,8 103,2 77,7 113,8 157,7 135,2 123,0 61,7 120,5 93,8 108,0 120,3 91,6 121,7 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. № 3 7

[close]

p. 12

В 2010 р. підприємства легкої промисловості відно­ вили нарощування експортного потенціалу. Так, за січень-серпень поточного року проти аналогічного періоду 2009 р. збільшився експорт спецтканин в 2,1 ра­ зу, текстильних матеріалів - на 13,9%, інших рослинних волокон - в 1,8 разу, одягу трикотажного - на 12,2%, трикотажних полотен - в 1,6 разу, інших готових текс­ тильних виробів - в 1,2 разу, взуття - на 16,7%, виробів зі шкіри в 1,5 разу. Водночас, за 8 місяців 2010 р. також збільшився імпорт майже за всіма позиціями товарів галузі, зокре­ ма, обсяги ввезення товарів текстильної групи зросли на 32,5%, взуття - на 61, а виробів із шкіри - на 43,1 %. Через надмірну експортоорієнтовність швейної, три­ котажної, взуттєвої підгалузей (50-90% підприємств продовжують працювати за давальницькою схемою) асортимент та обсяги виробництва продукції залежать від наявності іноземних замовлень на її виготовлення. Кількість зайнятих у галузі з року в рік зменшується. Так, з початку року чисельність працюючих у легкій про­ мисловості скоротилася на 3,9% і становила у серпні 94.6 тис.осіб, в тому числі у текстильній промисловості, виробництві готового одягу та хутра працювало 75.6 тис.осіб, а у виробництві шкіри і взуття - 19 тис.осіб. Плинність кадрів пов'язана в основному із низьким рівнем заробітної плати у галузі, що залишається майже вдвічі нижчим від середнього рівня оплати праці у про­ мисловості. Зокрема, середньомісячна зарплата в роз­ рахунку на одного штатного працівника у текстильній промисловості, виробництві готового одягу та хутра за січень-серпень 2010 р. становила 1268 грн., а у вироб­ ництві шкіри і взуття - 1328 грн. (довідково: у промисло­ вості - 2477 грн.). Крім того, через неритмічну роботу деяких підприємств частина працівників перебувають в умовах вимушеної неповної зайнятості. У серпні 2010 р. не­ повністю зайнятими на підприємствах легкої промисло­ вості були майже 15% працюючих або 14 тис.осіб, з них 11,9 тис.осіб працювали у режимі неповного робочого дня (тижня), решта - 2,1 тис.осіб - перебували у відпуст­ ках без збереження заробітної плати. Для покращення ситуації в галузі Мінпромполітики України здійснено такі заходи: ♦ 3 метою підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності шкіряної підгалузі легкої про­ мисловості, стимулювання розвитку виробництва готових шкіртоварів підготовлено і направлено до Мінекономіки України матеріали щодо встановлення на ш к і р я н и й напівфабрикат експортного мита в р о з м і р і 1 5 % . ♦ М іністерство неод норазово поруш увало питання, Для розв’язання даної проблеми пропонується на зако­ нодавчому р ів н і заборонити оптову та роздрібну торгівлю, крім комісійної, одягом та в з у т т я м , щ о були у використанні. З м е то ю по кр а щ е н ня ситуації на внутр іш ньом у ринку то ва р ів л е гко ї п р о м и сл о в о сті для вітчизняних в и р о б ­ ни ків М ін п р о м п о л іти ки р о зглянуто питання і р о зр об л ен о п р о п о зи ц ії с то с о в н о внесення зм ін д о за ко н ів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійництво і благодійні організації» в частині за б о р о н и ввезення на м итну те р и то р ію У країни гум а н іта р но ї д о п о м о ги о д я гу та інш их виробів, щ о в ико р и сто в ув а л и ся, та надання їх як б л а го д ій н о ї д о п о м о ги . П р о п о зи ц ії направлено за ін те р е ­ со в а ни м м іністе р ства м і відом ствам . ♦ 3 м етою заб езпечення рівних ум ов р об оти і ко н ку­ ренції на внутріш ньом у р и н ку для всіх суб 'єктів го сп о д а ­ рю вання М іністерством надано Л е р ж ко м п ід п р и єм н и ц тв а п р о п о з и ц і ї д о п р о е кту З а ко н у У країни «Про спрощену си­ стему оподаткування, обліку т а звітності суб'єктів малого підприємництва» щ одо не пош ирення сп р о щ е н о ї с и с т е ­ м и о п о д а тку в а н н я на с у б 'є к т и з о в н іш н ь о е ко н о м іч н о ї діяльності, які зд ій с н ю ю ть діяльність з ввезення на М ИТНУ т е р и т о р ію У кр а їн и то в а р ів л е гк о ї п р р м и с л о в о с т і . та суб 'є кти го сподарю вання, які зд ій сн ю ю ть в ироб ни цтво цих то в а р ів з п о д а л ь ш о ю їх р е а л іза ц іє ю на м и тн ій т е ­ ри то р ії України п ід пр и єм ства м р о зд р іб н о ї торгівлі, інш им с у б 'є к т а м го с п о д а р ю в а н н я . З а п р о п о н о в а н о т а к о ж врахувати дані п р о по зи ц ії під час р озроб лення п роекту П ода тко во го кодексу. ♦ 3 м е то ю виріш ення пр о б л е м ни х питань р о зв и тку л е гко ї пр о м и сл о в о сті та покр а щ е н ня ситуації у галузі 17 ве р е сня 2010 р. п ід го л о в ув а ння м В іц е -п р е м 'є р м іністр а Б .В .К о л є сн іко в а відбувся круглий стіл «Будуємо Україну разом з бізнесом» з а у ч а с тю Д е р ж п ід п р и єм ниц тв а , М ін п р о м по л іти ки , А соціац ії «Укрлегпром», на я ко м у с тв о р е н о р о б о чу гр у п у з о пр а цю ван ня п р о ­ б ле м ни х питань р о зв и тку галузі. 04.10.2010 р. відбулося засідання р о б о чо ї гр уп и з о п ­ рацю вання п р о п о зи ц ій д о п р о е кту П о д а тко в ого кодексу, в частині, щ о сто суєть ся л е гко ї пр о м и сл о в о сті, та в и р о б ­ лення ріш ень з р о зв 'я за нн я інш и х пр о б л е м ни х питань р о зв и тку галузі. М ін п р о м п о л іти ки У країни р о зр о б л е н о н и зку п р о п о ­ зи ц ій д о п р о е кту П о д а тко в о го кодексу, щ о сп р и я ти м уть еф е кти в н о м у р о зв и тку л е гко ї пр о м и сл о в о сті. З о кр е м а , щ одо: * Застосування вексельної форми сплати ПДВ у разі ввезення на митну територію України сировини та матеріалів для потреб власного виробництва * пов'язане із ввезенням в Україну одягу, взуття та інших виробів, які були у використанні (товари «секонд хенд»), та надавало відповідні пропозиції з йо го врегулювання. Зокрем а, було підготовлено п р о п о з и ц і ї щ одо здійснення необхідних заходів по заб езпеченню М іністерством охо­ рони з д о р о в ' я в и м о г статті 16 З акону України «Про забез­ Звільнення від оподаткування операцій із ввезення на митну територію України та оподаткування податком на додану вартість технологічного обладнання, устаткування та комплектуючих для підприємств легкої промисловості Звільнення від оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток дитячого одягу та взуття, товарів дитячого асортименту для немовлят, дитячих іграшок, які вироблені на території України та реалізуються на внутрішньому ринку Застосування реєстраторів розрахункових операцій під час реалізації товарів легкої промисловості суб'єктами підприємницької діяльності (ю ридичними та ф ізичними особами, підприємцями) незалежно від форми та місця реалізації такого товару Звільнення від оподаткування прибутку підприємств легкої промисловості Оформлення умовного звільнення від ПДВ, у разі ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним зам овником, простим векселем (а не авальованим). S печення санітарного т а епідеміологічного благополуччя населення» в частині проведення належної держ авної санітарно-епідеміологічної експе р тизи цих товарів. * Зауважимо, що масове ввезення цих товарів за обся­ гом щорічно зростає і, за статистичними даними першо­ го півріччя 2010 р., досягло 39,6 тис. т (на 31 % більше, ніж за аналогічний період 2009 p.). Це негативно впливає на розвиток як вітчизняної легкої промисловості, так і еко­ номіки країни в цілому, несе загрозу для життя та здо­ ров'я людей і створює негативний імідж України в світі. ^

[close]

p. 13

Д о 65-річчя каф едри технології трикотажного виробництва З історії діяльності кафедри ТТВ Перша каф едра з під готовки інж енерів-технологів тр и ко та ж но го виробництва каф едра технології три ко та ж у М о ско в сь ко го те кстильно го інституту (МТІ - нині М о ско вський держ авний текстильний університет), де в 1925 р. було розпочато під го то вку інж енерів-технологів за спеціальністю «Механічна технологія волокнистих матеріалів», а в 1928 р. здійснено перш ий випуск їх. Багато десятків років цю каф едру очолю вав О лександр Семенович Далідович. В структуру Ки ївського технологічного інституту л е гко ї пром исловості (КТІЛП - нині Київський національний університет технологій та дизайну) каф едру технології тр и ко та ж но го виробництва (ТТВ) було введено у перш ій половині 1945 р. і закріплено такі навчальні дисципліни: 1. Вчення про волокна т а пряжу (тепер - Текстильне матеріалознавство). 2. Механічна технологія текстильних матеріалів. Людмила Євгенівна ГАЛАВСЬКА, канд. техн.наук, доцент, завідувач кафедри з вересня 2009 р. З 2008 р. - віце-голова Української національної секції Міжнародніої федерації технологів трикотажників (IFKT) 3. Технологія трикотажу (тепер - низка окр е м их дисциплін). 4. Основи проектування в'язальних машин (тепер - Проектування в'язальних машин). 5. Опорядження т а фарбування (тепер - Хімічна технологія текстильних матеріалів). Першим завідувачем кафедри став доцент А .І. Ш акола, який заклав підвалини другої в Р адянськом у С оюзі подібної каф едри. З 1948 по 1972 р. у с п іш н о очолю вала ка ф е д р у ка н д и д а т технічних наук, д оц ент Л .П .Ігн а т о в а , яка багато сил і енергії віддала створенню матеріально-технічної бази кафедри та підготовці науково-педагогічних кадрів. К аф ед р у те х н о л о гії тр и к о та ж н о го виробництва очолю вали в наступні роки: ♦ 1 9 7 2 - 1981 - д о кто р технічних наук, проф есор Ф е д ір Андріанович М о й с еє н ко ♦ 1981 - 1988 - кандидат технічних наук, доц ент Л ев Костянтинович В ащ инський ♦ 1988 - 1993 - кандидат технічних наук, доцент С ергій Іванович Ш апо в ал енко ♦ 1993 - 2009 - кандидат технічних наук, проф есор Л ю дм ил а Олександрівна Крилова О СНОВНІ Н АП РЯМ КИ Н А У К О В О -Д О С Л ІД Н О Ї РОБОТИ КА Ф ЕД Р И ♦ Створення теоретичних основ проектування і технології в'язання н ових ви дів трикотажних полотен т а виробів, в тому числі САПР трикотажу Н орм алізація технологічних проц есів трикотажного виробництва П ереробка нових ви дів текстильних ниток і пряжі Р озроблення структури і технології в 'язання трикотажу технічного т а м едичного призначення Д о ч и с л а н а й з н а ч у щ іш и х н а л е ж а ть : ♦ наукових р о б іт О сн о в о ю н а в ч а л ь н о -в и р о б н и ч о ї б а зи каф едри стала трикотажна лабораторія створеного в КТІЛПІ самостійного підрозділу «Навчально-виробничі лабораторії» (відомі під російською абревіатурою - УПЛ), до якого входили механічні майстерні, лабораторії взуттєва та трикотажна (дільниці: круглов’язальних, основов’язальних машин та панчішно-шкарпеткових автоматів). Саме там провадяться лабораторні й практичні заняття з усіх дисциплін, що вивчаються на каф едрі. Нині майбутні бакалаври протягом чотирьох тижнів навчальної п рактики набуваю ть деякі практичні навички з обслуговування в'язальних машин, наладки та регулю вання роботи м еханізм ів під час в'язання три котаж ни х полотен і штучних виробів. Рівень теоретичної та практичної під го то вки молодих фахівців - випускників вищ их навчальних закладів великою мірою залежить від теоретичної підготовки і практичного досвіду науково-викладацької роботи викладачів проф ілю ю чих (випускаю чих) кафедр. З 1951 р. на каф едрі д іє аспірантура, де ведеться під готовка на уково-пед агогічних та наукових кадрів, насам перед для роботи на кафедрі. Із 46 кандидатів технічних наук, що пройш ли під го то вку в аспірантурі каф едри, працю вали і нині працю ю ть викладачами каф едри 20, з них 17 - її випускники. Багато років успіш но викладаю ть на інших каф едрах КНУТД випускники каф едри ТТВ: Е .П.Дрегуляс, Л .В .Д ани лейко, Н.Г.Савчук, В .І.Д ибленко, О .М .Щ ербань та інші. Чимало випускників є викладачами різних вузів, і не лиш е в Україні. Вони обіймали провідні посади в багатьох науково-дослідних інститутах, держ авних установах та на під приєм ствах л е гко ї пром исловості України і М олдови, а та ко ж окрем і посади на трикотаж них під приєм ствах решти со ю зн их республік колиш нього СРСР. 9 ♦ ♦ ♦ Н орм алізація технологічного п р о ц е с у на о сновов 'язальних м аш инах з метою підвищ ення продуктивності м аш ин и та якості полотен ♦ Розроблення методології автоматизованого технологічного проектування трикотажу ♦ ♦ Р озроблення теоретичних о снов раціональних способів в'язання суцільнов'язаних трикотажних виробів Р озроблення теоретичних осн о в проектування структури та параметрів еластичних осн о во в'яза н и х тасьм Р озроблення структури й технології в 'язання кулірних і основов 'язаних полотен як о снови штучної ш кіри Р озроблення технології в'язання т а проектування параметрів структури еластичних полотен кулірних переплетень Р озроблення структури й технології в 'язання о сновов'язаних полотен в и с о к о ї розтяжності д л я дубл ю ван ня з високом одульною гумою т а виготовлення гідрокостюмів для підводного плавання Д ослід ж ення пр о ц есів в'язання, структури та ф ізико-м еханічн их властивостей трикотажу із л ь н я н о ї т а льономіст кої пряж і тощо ♦ ♦ ♦ ♦

[close]

p. 14

Оглядаючи 65-річну історію кафедри, необхідно відзначити велику роль викладачів кафедри різних поколінь у створенні та сприянні розвитку єдиної в Україні кафедри трикотажного виробництва, у витоків якої були ветерани старшого покоління A.І.Шакола, Л.П.Ігнатова, А.Б.Головушкіна, М.А.Алексеева, Ф.А.Мойсеєнко, Л.Г.Баклаженко, Д.П.Брага, Л.К.Ващинський. Величезний внесок у подальший розвиток та становлення кафедри ТТВ зробили провідні викладачі середнього покоління - О.І.Клочко, Л.О.Крилова, В.Д.Омельченко, С.О.Дубніцкий, Г.Ю.Анашина, Г.М.Котова, В.П.Король, М.О.Лазаренко, В.М.Павлюк, Є.О.Рогатін, B.К.Гайдамака, С.І.Шаповаленко, О.Р.Травнічек, О.В.Кочеткова, Т.О.Махіня, Л.Є.Васильєва. Виховане на добрих традиціях кафедри набуває практичного досвіду молоде покоління викладачіввчених- Н.П.Бухонька, Л.Є.Галавська, О.П.Кизимчук, C.Ю.Боброва, О.М.Карпуніна, Т.В.Єліна, Л.М.Мельник, Л. В.Тесленко-Пономаренко.Н.М. Литвиненко. Значна робота щодо практичної підготовки студентів провадилась у філіалах кафедри, що тривалий час ефективно діяли на трикотажних фабриках «Роза» та «Киянка», де за сумісництвом викладали як асистенти провідні фахівці зазначених підприємств: А.І.Коваленко, А.М.Харланова, Т.М.Долгачова, І.В.Бойко, Н.Є.Хейло, А.О.Матковська. Крокуючи в ногу з потребами на ринку праці в молодих фахівцях певної професійної підготовки текстильного спрямування, в 2009 р. на кафедрі ТТВ відкрито три нові спеціалізації: «Технологія, дизайн т а експертиза трикотажу», «Технологія т а дизайн трикотажу медичного т а технічного призначення», «Технологія, дизайн т а стилістика трикотажу». Розподіл студентів за спеціалізаціями відбуватиметься на 5-му році навчання. За станом на 1 січня 2010 р. кафедра підготувала 4 6 1 3 інженерів-технологів трикотажного виробництва. До речі, до названої когорти фахівців належить і випускниця кафедри ТТВ 1962 р. Г.М. Міміношвілі, відповідальний секретар науково-виробничого журналу «Легка промисловість», яка з 1963 р. і дотепер працює у єдиному в Україні галузевому часописі. Починаючи з 1969 p., підготовлено 113 іноземних громадян з 22 країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. Дільниця панчіш но-шкарпеткових автоматів трикотажної лабораторії кафедри ТТВ Докладніше з історією розвитку трикотажного виробництва т а роллю в ньому кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД можна ознайомитися на кафедрі, перегорнувши сторінки брошури, яку автор - Ф.А.Мойсеєнко - присвятив 65-річному ювілею кафедри. Закінчується опис історії та діяльності кафедри словами гімну КНУТД: Цвітуть, ніби весни, у посмішках лиця, Приймай, Україно, це свято надій, Кує сво ї кадри невтомна столиця І ми серед перших у кузні отій. Дільниця круглов'язальних машин трикотажної лабораторії кафедри ТТВ В 2003 р. створено філіал кафедри на трикотажному підприємстві AT «Софія» (м.Бровари), де старшим викладачем кафедри працювала заступник директора Т.Г.Людвіченко 10 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. No3 Честь і слава працівникам кафедри ТТВ т а її випускникам!

[close]

p. 15

До 80-річчя кафедри конструювання та технології виробів із шкіри З історії розвитку кафедри КТВШ та її наукових досліджень В 1 9 4 2 -4 3 pp. н а бо р у студ е н тів не було. Н.Г.Тополянський тоді обіймав посади заступника директора з наукової роботи та декана механікотехнологічного факультету. Разом ще з одним аси­ стентом він викладав усі профілюючі предмети. Крім того, ці спеціалісти на фабриці «Уралобувь» виконували велику роботу з технологічної підго­ товки випуску взуття для фронту. В 1944 р. інститут і кафедра повертаються до Києва і розміщуються у приміщенні колишньої посадочної фабрики на вул. Кловська, 16 (нині корпус №1 на вул.Немировича-Данченка, 2). Підготовку спеціалістів продовжували здійсню­ вати у неповних групах. Бракувало достатньої кількості підручників, паперу, письмового прилад­ дя. Студенти, які мешкали поруч з навчальними ау­ диторіями, часто-густо готувалися до занять при світлі каганця, готували їжу на вогнищі у дворі тощо. З 1944/1945 pp. збільшується кількість викла­ дачів, якими стають довоєнні випускники С.Б. Каліка і Є.А.Дубинський. А навчатися прийшли фронтовики - В.В.Балутенко (майбутній п ровід ни й спеціаліст взуттєвої підгалузі)', І.В.Орлов (майбутній ректор КТІЛП); В.В.Касьяненко (майбутній міністр лег­ к о ї промисловост і України)', Г.І.Рослик, В.О.Скатер­ ний, В.І.Толочко (майбутні вчені - викладачі каф едри), а також В.П.Нестеров (ниніш ній президент А ка д е м ії технологічних наук, проф есор, доктор технічних наук), Віктор Павлович КОНОВАЛ, д - р техн. наук, проф есор, завідувач каф едри з 1988 р. Кафедру було створено у квітні 1930 р. водночас із Київським шкіро-взуттєвим інститутом і містили­ ся вони на вул.Велика Житомирська, 32, у Києві. Проте навчання зі спеціальності розпочалося ще в 1929 р. в Одеському хімічному інституті й перші 22 випускники - інженера-технолога, серед яких була одна жінка - Надія Олександрівна Бетькова - вийш­ ли із стін новоствореного інституту в 1934 р. Слід зазначити, що техніків-взуттьовиків з 1922 р. готував технікум шкіряної промисловості, спочатку в Києві, а потім в Москві. Відомо, що курс технології виробів із шкіри там викладав Н.Г.Тополянський, який першим і очолив кафедру. У різні роки кафедрою керували видатні спеціалісти взуттєвої підгалузі: Олександр Олександрович Афанасьев, канд.техн. наук (з 1950 до 1963 р.) Михайло Петрович Купріянов, д-ртехн. наук, професор (з 1963 до 1975 р.) Леонід Андрійович Тонковид, канд. техн. наук, доцент (з 1975 до 1980 р.) Владислав Петрович Нестеров, д-ртехн. наук, професор (з 1981 до 1986 р.) Василь Олексійович Скатерний, д-р техн. наук, професор (з 1986 до 1988 р.) До 1941р. підготовку взуттьовиків провадили на курсі в одній групі, чисельність яких з 1941 р. змен­ шилась майже наполовину. Коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, інститут і кафедру в липні 1941 р. було евакуйова­ но до Росії на ст. Х ром пікс (С вердловська обл.). С.Ф.Гаркавенко, С.І. Кульчицький та багато інших, які з часом стали у легкій промисловості України відомими керівниками різних рангів. В 1951 р. кафедра стала називатися: кафедра технології виробів із шкіри. Набір студентів збіль­ ш ився до двох груп, а через два роки - до трьох. Студентами 50-х років були Л.А.Тонковид, В.П.Коновал, Г.С.Лобза, А.А.Богушко, М.І.Чобітько та багато інших, які в 6 0-80 pp. загартовували підгалузь і зміцнювали її науку. З 1964 р. на кафедрі готували інженерів за двома спеціальностями - інженер-технолог та інженерконструктор виробів із шкіри. Підготовку аспірантів на кафедрі розпочато в 1961 р. За цей період підготовлено й захищено за науковим напрямком кафедри 9 докторів технічних наук, 75 кандидатів технічних наук, в тому числі для Росії, Азербайджану, Угорщини, Монголії, Болгарії. В 1965 p., у зв’язку з початком підготовки конст­ рукторів, кафедра набула нинішньої назви: кафедра конструювання та технології виробів із шкіри. В 70-х додається федри на майже 200 роках до вечірньої форми навчання й заочна, а кількість випускників ка­ кінець 80-х і початок 90-х pp. сягає чол. на рік. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2010. № 3 11

[close]

Comments

no comments yet