NSSU VT 2016

 

Embed or link this publication

Description

NSSU vårkatalog 2016

Popular Pages


p. 1

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Våren 2016 Program www.nssu.se

[close]

p. 2

Välkommen till Nordvästra Skånes SeniorUniversitet! Här kommer vårprogrammet 2016! Hoppas att du skall finna programmet intressant och vill vara medlem 2016! Vi har i vår 11 föreläsningar varav 5 är gratis för dig som medlem. Till det kommer 16 kurser, 3 kulturevenemang, 4 vandringar/exkursioner, 8 studiebesök samt 4 resor. Glädjande är att flera medlemmar håller föredrag, leder kurser/cirklar och vandringar! Har du lust att framöver bidra med dina kunskaper så tveka inte att höra av dig! Införandet av vårt nya anmälningssystem i höst gick galant. Att du anmäler dig via nätet underlättar för oss. Den här gången skickar vi ut katalogen i god tid före det att anmälan öppnar den 11 januari kl 13.00 så att du i lugn och ro kan välja vad du vill anmäla dig till. Information om vårens program finns även på vår hemsida www.nssu.se. För att du som är medlem 2015 skall kunna anmäla dig till vårens aktiviteter måste medlemsavgiften för 2016 vara betald senast 18 december. Annars känner anmälningssystemet inte igen dig och du riskerar då att få betala avgifter som om du inte vore medlem. Årsmötet fredagen den 4 mars har vi glädjen att få ha på Parapeten i Helsingborg där elever och lärare kommer att göra sitt allra bästa för att vi skall få en fin stund tillsammans. Ett stort tack till elever och lärare på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet på Rönnowska skolan för att ni tar emot oss! Tack till alla som medverkat vid tillkomsten av vårens program eller på annat sätt hjälpt föreningen. Ett speciellt tack till de eldsjälar bland våra medlemmar som ser till att administration och programverksamhet fungerar på ett utmärkt sätt. Ett stort tack till vår samarbetspartner Folkuniversitetet i Helsingborg. Önskar er alla en Skön och Avkopplande Jul och ett riktigt Gott Nytt År! Välkommen till ett nytt år med NSSU! Per-Olof Lindberg Ordförande 2

[close]

p. 3

Årsmöte 2016 Kallelse och dagordning Anmälan senast den 13 februari Tid: Fredagen den 4 mars 2016 kl. 13.00 (lunch kl 11.30 för föranmälda) Plats: Restaurang Parapeten, Norra Hamnen, Helsingborg. Möjlighet finns att äta lunch kl 11.30 för de som önskar. Årsmötet börjar kl 13.00 och inleds med information om Parapeten och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet på Rönnowska skolan Dagordning 1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2. Val av: a) mötesordförande b) sekreterare för mötet c) 2 justerare för mötets protokoll tillika rösträknare 3. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av dagordningen 5. Behandling av styrelsens a) verksamhetsberättelse b) ekonomiska redovisning c) revisorernas berättelse 6. Frågan om ansvarsfrihet 7. Av styrelsen framlagda ärenden - Förslag till stadgeändringar (se sid 4) 8. Frågor skriftligen väckta av medlemmar Skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 9. Fastställande av antal ledamöter - utöver ordföranden - som skall ingå i styrelsen t o m nästkommande årsmöte 10. Val av: a) ordförande, 1 år b) halva antalet ledamöter, 2 år c) fyllnadsval pga stadgeändring, X antal ledamöter, 1 år d) 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant, 1 år e) 3 ledamöter i valberedningen av vilka en utses till sammankallande, 1 år 11. Styrelsens förslag till a) verksamhetsplan för 2016 b) budget för 2016 12. Fastställande av medlemsavgift för 2017 - Styrelsens förslag: 200 kr 13. Övriga frågor 14. Avslutning Handlingarna finns tillgängliga på vår hemsida www.nssu.se under rubriken ”Om NSSU / Årsmöten / Årsmöte 2016” samt hos styrelsen fr o m 20 februari 3

[close]

p. 4

Ändring av stadgar Styrelsens förslag till ändring av NSSU:s stadgar Fullständigt förslag till nya stadgar finns på hemsidan www.nssu.se under rubriken ”Om NSSU / Årsmöten / Årsmöte 2016” samt hos styrelsen Styrelsen föreslår att stadgarna justeras i samband med årsmötet 4 mars 2016 enligt följande: Ändringarna är markerade med kursiv stil. 1§ Namn och ändamål Föreningens namn är Nordvästra Skånes Senioruniversitet vilket förkortas NSSU. Föreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningens ändamål är: • att anordna studieverksamhet och social samvaro för sina medlemmar i form av föreläsningar, kurser/cirklar, studieresor, studiebesök, exkursioner, konsert- och teaterbesök m.m. • att hålla kontakt med liknande organisationer inom eller utom landet 4 § Firmateckning Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar. 5 § Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens arbetsperiod omfattar tiden från det årsmöte då styrelsen valts till och med nästkommande årsmöte. 8 § Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Inför upplösning av föreningen skall styrelsen ge förslag till mötet om hur föreningens tillgångar skall disponeras. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels hur föreningens tillgångar skall diponeras, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras. 12 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 1 november året före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 17 § Ärenden vid årsmötet Se föregående sida - Årsmöte 2016 Dagordning STYRELSEN 20 § Sammansättning Styrelsen består av ordförande samt det antal medlemmar, dock minst sex, som årsmötet bestämmer efter förslag från valberedningen. Ordföranden väljs för ett år. För val av övriga ledamöter gäller som inriktning att halva antalet ledamöter ska utses årligen för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. 4

[close]

p. 5

Valberedningens förslag Valberedningens förslag till styrelse 2016 Valberedningen föreslår att styrelsen består av ordföranden samt 10 ordinarie ledamöter. Detta under förutsättning att årsmötet beslutar om föreslagna stadgeändringar. Ordförande på 1 år Per-Olof Lindberg Omval Styrelseledamöter på 2 år Ola Fogelberg Nyval Birgitta Randås Nyval Gunnel Rosenqvist Nyval Inga-Lill Nilsson Nyval Ingemar Thorén Omval Styrelseledamöter på 1 år Birgitta Larneby Nyval Carin Lindroth Omval Styrelseledamöter som redan är valda t o m årsmötet 2017 Anders Larneby Åke Lindroth Siw Thorén Revisorer på 1 år Ingrid Jonasson Omval Inger Heidne Omval Revisorssuppleant på 1 år Kerstin Regebro Omval Valberedning på 1 år Inga-Lill Nilsson, sammankallande Omval Anders Larneby Omval Ulla-Britt Ahlqvist Omval 5

[close]

p. 6

Innehåll Kallelse och dagordning till årsmötet ............................................................ sid 3 Styrelsens förslag till ändring av stadgar .................................................. sid 4 Valberedningens förslag ........................................................................... sid 5 Information och medlemskap ...................................................................................... sid 8 Anmälan .................................................................................................................... sid 9 Anmälningsvillkor, regler vid avanmälan och E-ombud ............... sid 10 Försäkring, Samåkning och Vägbeskrivningar .................................... sid 11 Månadsföreläsningar .............................................................................. sid 12-14 Måltiden i tid och rum.................................................................................................. sid 12 Årsmöte med förtäring ................................................................................................ sid 12 Uppåkra-Skandinaviens största järnåldersbosättning ............................................ sid 13 Läkemedel - en quick fix? ............................................................................................ sid 13 Osteosporos/benskörhet .............................................................................................. sid 14 Bortom rimligt tvivel .................................................................................................... sid 14 Föreläsningsserie - Afrika en kontinent i utveckling........................................... Varför ser Afrika ut som det gör idag? Bakgrunden till dagens Afrika ........... Går verkligen Afrika framåt? Botswanas och Mauritius utveckling ................. Vad kommer att hända i Afrika i framtiden? .......................................................... Föreläsningsserie - En blick in i framtiden ......................................................... Hur kommer klimatförändringar att påverka dig/samhället/oss? .................... Kan nanoteknik lösa energifrågan? ........................................................................... Kan hjärnan repareras? ................................................................................................ Data/IT ............................................................................................................................ Data/IT -Surfplatta/smartphone ............................................................................. Surfplatta, smartphone eller dator-vad skall jag välja .......................................... iPad/iPhone för nybörjare. ......................................................... ................................ Smartphones/Surfplattor med Android för nybörjare ......................................... Välkommen till den digitala världen - mobila enheter........................................ Fotografering med iPad/iPhone ................................................................................. Data/IT - Datakurser ................................................................................................. Windows 10 för nybörjare ..................... .................................................................... Uppgradering och introduktion till Windows 10 inkl Office online................ 6 Föreläsningsserier ................................................................................................... sid 15 -18 sid 15-16 sid 15 sid 16 sid 16 sid 17-18 sid 17 sid 18 sid 18 sid 19-23 sid 19-21 sid 19 sid 19 sid 20 sid 20 sid 21 sid 21-23 sid 21 sid 22 Kurser och studiecirklar ..................................................................................... sid 19-26

[close]

p. 7

Innehåll Välkommen till den digitala världen - vi arbetar på dator ................................. sid 22 Google och Microsoft tjänster online ...................................................................... sid 23 Personlig utveckling .................................................................................................... sid 23 Vad finns ännu ogjort i mitt liv? ................................................................................ sid 23 Språk ................................................................................................................................. Franskt café ..................................................................................................................... Bokcirkel - modern samtida litteratur ...................................................................... Bokcirkel - samtida utomeuropeisk litteratur ........................................................ sid 24 sid 24 sid 24 sid 24 Samhälls - och omvärldsfrågor ................................................................................ sid 25 Långt borta men nära - världspolitik runt hörnet ................................................. sid 25 Mat och dryck ................................................................................................................ sid 26 Ost- och vinprovning på Oldsbergs ost....................................................................... sid 26 Vinprovning - fyra röda lämpliga till grillat ........................................................... sid 26 Kulturevenemang ................................................................................................... sid 27 My fair lady .................................................................................................................... Konversationer vid Klaviaturen ................................................................................. Vandringar och Exkursioner ........................................................................... Lär känna din stad - rundvandring i Helsingborg .............................................. Exkursion Lerhamns fälad med Ulrik Alm ......................................................... Innanför Voldena - en vandring i Köpenhamn ................................................ Vårvandring Pålsjöskog/Landborgen .................................................................. sid 27 sid 27 sid 28-29 sid 28 sid 28 sid 28 sid 29 sid 29 sid 30 sid 30 sid 31 sid 31 sid 32 sid 32 sid 32 Studiebesök ......................................................................................................... sid 29 -32 Findus- en av Nordens ledande matproducenter sedan 1945 ........................... Kemira Kemi och Industry Park of Sweden ......................................................... Höganäs AB ..................................................................................................... ........ ICA Lager Helsingborg........................................................................................... Steglinge Gård, Höganäs......................................................................................... Fårvallning, shopping och lunch - Kullalamm .................................................... Kullasparris med lunch .......................................................................................... Kullasparris med kvällsmingel .............................................................................. Från forntid till framtid - en heldags bussresa........................................................ sid 33 Landskrona, Citadellet, Citadellkolonierna och Konsthallen - halvdagsresa .. sid 34 Resor i samarbete med Lunds SeniorUniversitet ................................................... sid 34 Resor ....................................................................................................................... sid 33-34 Styrelse, Revisorer ,Valberedning och Programgrupper ............... sid 35 7

[close]

p. 8

Medlemskap Vad är NSSU för en förening? NSSU är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen riktar sig till dig som: • har fyllt 55 år eller • uppbär pension av något slag eller • är make/maka eller partner till person som är medlem Det är viktigt för oss: • att ha låga avgifter • att ha program i huvudsak under dagtid på vardagar • att kunna erbjuda ett omväxlande och stimulerande programutbud • att genom trevlig samvaro ge möjlighet till utbyte av idéer, kunskap och erfarenheter Hur blir du medlem? Du måste vara medlem i föreningen och medlemsavgiften måste vara betald innan du kan deltaga i våra aktiviteter (undantag föreläsningar). Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår. För den som blir medlem efter 1 oktober gäller medlemskapet även påföljande kalenderår. Vill du bli ny medlem i NSSU så finns det två sätt att anmäla sig: 1. Anmälan via www.nssu.se • Du kan anmäla dig genom att klicka på knappen BLI MEDLEM som finns på hemsidan • Du kan anmäla dig till en aktivitet som kräver medlemskap. Om du inte är medlem så aviseras medlemsavgiften i det antagningsbesked du får till den första aktivitet du anmäler dig till 2. Anmälan om du saknar Internet Använd vår anmälningsblankett som fylls i och postas till NSSU, c/o P-O Lindberg, Svanebäcksvägen 11, 263 62 Viken Får jag ta med mig en god vän som inte är medlem? Nej det kan du tyvärr inte! Våra arrangemang är till för våra medlemmar. Du kan inte ta med dig en person som inte är medlem annat än till våra föreläsningar. Öppna föreläsningar Varför är våra föreläsningar öppna för alla? Det beror på att om de inte hade varit öppna, hade vårt pris för att arrangera programmen varit mycket högre. Nu får vi istället tillgång till en mängd mycket duktiga föreläsare från våra universitet. Vi höjer dock avgiften för icke medlemmar nästa år till 70 kr, men har oförändrad avgift för medlemmar. 8

[close]

p. 9

Anmälan Anmälan till aktiviteter öppnar måndagen den 11 januari kl 13.00 NSSU har inget eget kansli eller anställd personal. Eftersom vår verksamhet har ca 2 200 deltagare per termin är det viktigt att vi hjälps åt med att hantera anmälningarna vilket enklast sker om anmälan går via internet. Om du inte har tillgång till internet kan du sända in anmälan per brev, se nedan. Anmälan via telefon eller e-mail kan inte tas emot. Anmälan kan EJ göras till den som är ansvarig för aktiviteten. Sista dag för anmälan anges i katalogen och på hemsidan. Så här anmäler du dig till vår verksamhet: 1. Anmälan via hemsidan www.nssu.se Det är enklast att göra anmälan via vår hemsida www.nssu.se där det också finns instruktion hur anmälan går till. Då ser du dessutom direkt om det finns plats på den aktivitet du är intresserad av. Gå in på www.nssu.se och klicka på: Anmälan Aktivitetsanmälan VT 2016 Efter att du anmält dig får du en bekräftelse via mail. Du ser då om du är antagen, står på kö (tillräckligt många har inte anmält sig ännu) eller fått reservplats (aktiviteten är fulltecknad men reserver antas i turordning om någon avanmäler sig). Är du antagen får du besked om hur du betalar ev. avgift. Har du hamnat på kö eller fått reservplats får du ett nytt mail om/när det blir en plats ledig. E-ombud Om du har mail och tillgång till internet men känner dig osäker på hur antagningssystemet fungerar kan du få hjälp av våra E-ombud. Du hittar namn och telefonnummer på sid 10 i katalogen. 2. Anmälan per post - om du saknar internet Du som saknar internet kan anmäla dig skriftligt genom att skicka in vår anmälningsblankett per post (adress se nedan). Blanketten skickas ut tillsammans med katalogen till de som inte angett e-postadress. Om du saknar internet och anmält dig skriftligt via Folkuniversitetet får du antagningsbesked och faktura per post. Pia registrerar anmälningarna efter ankomstdatum. Om flera formulär har samma ankomstdatum gäller slumpmässig ordning dem emellan Anmälningsblanketten skickar du till: Folkuniversitetet Att: Pia Grönsund Box 7124 250 07 Helsingborg 9

[close]

p. 10

Anmälningsvillkor och regler för avanmälan Antagning När beslut är taget att aktiviteten kommer att starta skickar vi ett antagningsbesked per mail eller post. Om det finns ett begränsat antal platser sker antagningen efter anmälningsdatum och tid. Om en aktivitet är fulltecknad kan du anmäla dig som reserv. Om någon avanmäler sig antas reserver i den turordning som anges ovan. I ditt antagningsbesked så får du: • information om aktiviteten med lokal och tider angivna • information om avgiften samt hur du betalar den • information om vilken dag den skall vara betald • det OCR-nummer du måste ange när du betalar Varje aktivitet har ett eget unikt OCR-nummer som visar vem som betalat för vad. Det går således inte att betala för flera aktiviteter med samma OCR-nummer. Avanmälan Ångra bokning • Du kan alltid ångra din bokning 48 timmar efter det att du gjort den. Du gör detta genom att skicka ett mail till info@nssu.se - detta gäller förutsatt att du inte betalt avgiften. • Bokningar som du inte är antagen till kan du alltid ångra utan begränsning. Om du får förhinder eller om ett program ställs in • När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande. Det går inte att utebli och inte betala avgiften eftersom systemet skickar ut påminnelser och sedan stänger av dig från att deltaga i fler aktiviteter innan skulden är betald. Vi hoppas du har förståelse för att anmälningarna är bindande. Dessa regler har vi för att vi strävar efter att ha låga avgifter, vilket innebär att vi inte har några marginaler i vår budget. • Vi är tacksamma om du meddelar oss om du får förhinder även om din anmälan är bindande. Om det finns reserv som kan överta din plats får du tillbaka hela avgiften. Det är också en artighet mot de företag/institutioner vi besöker, om vi kan meddela hur många vi blir. • Vi kan tvingas ställa in en aktivitet innan den startar. Då får du självklart tillbaka hela avgiften. E - ombud Har du svårt att klara webanmälan ringer du något av våra E-ombud. De hjälper dig att förstå hur systemet fungerar men du gör anmälan själv. Se därför till att du är uppkopplad mot internet när du ringer samt att du vet hur du loggar in på din mail. Inga-Lill Nilsson, tel: 0725 - 21 44 80 Gunnel Rosenqvist, tel: 042 - 34 44 65 Ylva Dahlbom, tel: 0722 - 45 01 50 Ola Fogelberg, tel: 0708 - 23 84 55 Carin Lindroth, tel: 042 – 683 55 Birgitta Randås, tel: 0705 - 92 18 21 10

[close]

p. 11

Försäkring, samåkning och rabatt Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärsgrupper Försäkring K 66160 NSSU har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Folksam. När gäller försäkringen? Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar när medlem deltar i föreningens verksamhet, vid färd till och från verksamhet eller när medlem deltar i resa arrangerad av NSSU (gäller ej för resor som arrangeras av LSU se sid 34). Försäkringen skall ses som ett komplement till din egen olycksfallsförsäkring eftersom ersättningsnivåerna inte är lika höga som i en privat olycksfallsförsäkring. Man kan få ersättning från flera bolag (undantag kostnadsersättningar). Försäkringens omfattning och fullständiga försäkringsvillkor finns på www.nssu.se Om du råkar ut för skada när du deltar i föreningens verksamhet så kontakta Folksam tel: 0771-960 960 Samåkning Det är ibland svårt att ta sig till vissa aktiviteter med kollektiva transportmedel. Vi försöker därför arrangera samåkning till vissa aktiviteter (anges i katalogen) i mån av tillgång på bilar. Det är viktigt att både du som har plats i bilen och du som vill åka med anmäler detta i samband med din anmälan. Om du inte anmäler dig via Internet kontaktar du den person som ansvarar för programmet senast sista anmälningsdag som anges för aktiviteten så försöker vi pussla ihop det med utgångspunkt från bostadsort. En vanlig fråga till oss är vilken ersättning man skall betala direkt till föraren. Styrelsen föreslår ett pris på 5 kr/person och mil. Rabatt på kurser hos Folkuniversitetet i Helsingborg Om du vill anmäla dig till kurs i måleri, skulptur eller keramik i Folkuniversitetets eget utbud i Helsingborg så får du 20% rabatt på priset i mån av plats. På övriga kurser får du 10% rabatt i mån av plats. Fullbetalande deltagare har företräde. Skriv NSSU i rutan ”Meddelande” när du anmäler dig. Du hittar utbudet på Folkuniversitetets egen hemsida http://www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/Helsingborg/ 11

[close]

p. 12

Månadsföreläsningar Måltiden i tid och rum Den svenska måltiden i ett globalt perspektiv. Sveriges landsbygdsminister har under våren lanserat en ny livsmedelsstrategi som handlar om att Sveriges nya stål stavas måltid. Vad består den svenska måltiden och livsmedelsexporten av och vad finns det för förutsättningar att öka intresset för dessa? Frihandelsavtalet mellan Europa och USA är under förhandling och genmanipulerade livsmedel kan öka i Europa. Inför denna realitet har Europaparlamentet skapat en promemoria om hur vi kan medvetetgöra den europeiska gastronomins särart. Carl Jan Granqvist, Fil Dr HC i Måltidskunskap vid Örebro Universitet, professor emeritus i Måltidskunst vid Stavangers Universitet, fd gästgivare vid Grythyttans Gästgivaregård, författare, kåsör och förekommer med vintips tillsammans med Lotta Bromé i P4 Extra. Tid: Torsdagen den 11 februari kl 14.00-15.30 Föreläsare: Carl-Jan Granqvist Aktivitetsnummer: 161101 Anmälan senast: 9 februari Avgift: Ingen avgift medlemmar, 70 kr icke medlemmar Max antal: 200 Lokal: Aulan, Vallgatans Studenthem, Östra Vallgatan 11, Helsingborg Ansvarig: Per-Olof Lindberg, tel: 0701 - 44 89 88 Årsmöte med förtäring - endast för medlemmar Årets årsmöte håller vi på Restaurang Parapeten i Helsingborg och vi börjar med en 3-rätters lunch serverad av eleverna på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet på Rönnowska skolan. Lunchen kostar 150 kr. Om du bara vill deltaga på årsmötet som börjar kl 13.00 bjuder NSSU på kaffe. Under kaffet får vi en presentation av hur utbildningen är upplagd därefter börjar årsmötet. Kallelse till årsmötet och dagordningen hittar du på sidan 3 här i katalogen. På sidan 4 -5 hittar du styrelsens förslag på stadgeändringar samt valberedningens förslag. OBS En anmälan till lunchen är en anmälan till årsmötet Tid: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Fredagen den 4 mars kl 11.30 (lunch), 13.00 (kaffe) Årsmötet beräknas vara slut senast 16.00 161102 - Årsmöte inkl lunch, 161103 - Årsmöte inkl kaffe 13 februari 161102 - Årsmöte inkl lunch - 150 kr 161103 - Årsmöte inkl kaffe - Ingen avgift 100 (årsmöte med lunch), 40 (årsmöte med kaffe) Restaurang Parapeten, Norra hamnen, Helsingborg Per-Olof Lindberg, tel: 0701 - 44 89 88 12

[close]

p. 13

Månadsföreläsningar Uppåkra - Skandinaviens största järnåldersbosättning I Uppåkra, mellan Lund och Malmö, låg från 100 f.Kr till 1000-talet Skandinaviens största järnåldersbosättning. Detta var en plats för handel och hantverk, men också ett religiöst centrum, vilket inte minst en imponerande tempelbyggnad vittnar om. Det var först på 1990-talet som man systematiskt började med utgrävningarna. Häpnadsväckande 28 000 fynd av guld, silver, koppar, brons och järn har sedan dess hittats, trots att endast 0,2 % har grävts ut av fornlämningen. Många av fynden finns idag att se på historiska museet i Lund. På föreläsningen får vi ta del av hur just Uppåkra kunde bli maktens centrum och vad som har försiggått på denna plats. Vilka är de senaste nyheterna om utgrävningarna? Föreläsningen kommer att följas upp med en studieresa till Uppåkra under våren 2016. Tid: Torsdagen den 10 mars kl 14.00 - 15.30 Föreläsare: Ulrika Randver, arkeolog Aktivitetsnummer: 161104 Anmälan senast: 8 mars Avgift: Ingen avgift medlemmar, 70 kr icke medlemmar Max antal: 200 Lokal: Aulan, Vallgatans Studenthem, Östra Vallgatan 11, Helsingborg Ansvarig: Ingemar Thorén tel: 0705 - 60 06 60 Läkemedel - en quick fix? Kan vi lita på läkemedelsindustrins kliniska ”forskning” som är avsedd att bevisa att läkemedel kan förlänga våra liv? Är verkligen läkemedel seniorernas livsförlängande frälsning eller är läkemedel bara en tröst, ett hopp och möjligen en illusion? Ralf Sundberg har bl.a skrivit boken ”Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.” Tid: Torsdagen den 14 april kl 14.00 - 15.30 Föreläsare: Ralf Sundberg, leg läkare, docent och författare Aktivitetsnummer: 161105 Anmälan senast: 12 april Avgift: Ingen avgift medlemmar, 70 kr icke medlemmar Max antal: 200 Lokal: Aulan, Vallgatans Studenthem, Östra Vallgatan 11, Helsingborg Ansvarig: Christer Hjortsberg, tel: 0703 - 39 36 18 13

[close]

p. 14

Månadsföreläsningar Osteosporos/benskörhet På grund av att befolkningen blir äldre och mer inaktiv ökar de osteoporosrelaterade frakturerna. Här får vi reda på vilka riskfaktorer som föreligger, vilka symtomen är, vilka utredningar man kan göra och vilka behandlingar som står till buds. Vi får även generella råd och träningstips. Marianne Lannerberth har arbetat som sjukgymnast under 25 år i primärvården och har på olika sätt fördjupat sig i denna problematik Tid: Torsdagen den 28 april kl 14.00 - 15.30 Föreläsare: Marianne Lannerberth, sjukgymnast och medlem i NSSU Aktivitetsnummer: 161106 Anmälan senast: 26 april Avgift: Ingen avgift medlemmar, 70 kr icke medlemmar Max antal: 200 Lokal: Aulan, Vallgatans Studenthem, Östra Vallgatan 11, Helsingborg Ansvarig: Ylva Dahlbom, tel: 0722 - 45 01 50 Bortom rimligt tvivel För mycket rättssäkerhet skapar rättsotrygghet - vi behöver tillnyktring i brottmålsprocessen, säger vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand. För mycket av en sak blir dåligt. Mat är bra, men för mycket blir man tjock av. Vin är bra, men för mycket vin är en katastrof. Så är det med allt och så är det med rättssäkerhet också. Vi har exempelvis taxichauffören, som frias för åtal om våldtäkt trots teknisk bevisning. Vi har mannen som frias för mord trots teknisk bevisning, men som under processens gång för in berättelsen om ”den okände tredje”. Vi har grabbarna, som begår ett sexuellt övergrepp på en flicka och där åklagaren inte kunde visa att de inte hade förstått att hon sagt nej. Vi får domar, som ursäktar den som påstår, att den varit så full att den inte fattat något eller att den drabbats av vanföreställningar - eftersom det inte kan bevisas. Kring den här problematiken, om rättssäkerhet och begreppet ”bortom rimligt tvivel”, föreläser och samtalar vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand vid internationella åklagarkammaren i Göteborg.” Tid: Måndagen den 9 maj kl 14.00 - 15.30 Föreläsare: Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare Aktivitetsnummer: 161107 Anmälan senast: 7 maj Avgift: Ingen avgift medlemmar, 70 kr icke medlemmar Max antal: 200 Lokal: Aulan, Vallgatans Studenthem, Östra Vallgatan 11, Helsingborg Ansvarig: Åke Lindroth tel: 042 - 683 55 14

[close]

p. 15

Föreläsningsserie - Afrika en kontinent i utveckling Föreläsningsserier NSSU arrangerar två föreläsningsserier under våren 2016. Genom att följa flera föreläsningar i samma serie kan du fördjupa dina kunskaper inom ett visst område. Du kan självklart välja att bara gå på enstaka föreläsningarna om du så önskar. Föreläsningsserie 1 - Afrika en kontinent i utveckling Afrika håller på att förändras. Vissa länder går oerhört snabbt framåt i utvecklingen medan andra behöver längre tid på sig. Västmakterna har under det förra seklet inte förbättrat förutsättningarna. Efter världskrigen bestämde västmakterna hur gränserna skulle dras mellan olika länder. De drogs inte för att främja en utveckling utan för att främja västmakternas olika behov. Det innebar att olika stammar och folkslag nu skulle arbeta tillsammans i de skilda länderna. Trots problem håller flera länder på att närma sig en betydligt högre standard. Vad har hänt? Vilken utveckling ser vi i dagens jättekontinent Afrika? Vilka afrikanska länder går i spetsen? Varför har dessa länder lyckats? Vad säger forskningen om framtidens Afrika? Kan vi hjälpa till att påskynda utvecklingen? Gör vi det redan? På vilket sätt? I föreläsningsserien Afrika kommer du att få svar på dessa frågor samt på ytterligare funderingar som du har. Varför ser Afrika ut som det gör i dag? Bakgrunden till dagens Afrika. Afrika är en stor kontinent, mycket större än de flesta tror. Här finns länder som Egypten, som tidigt spelade en central roll runt Medelhavet. Även staden Kartago känner vi till från krigen mot Romarriket. I samband med kolonialtiden började européerna med överlägsen militärteknik utnyttja områden i Afrika som så småningom ockuperades. Dessa områden blev fria först under andra delen av 1900-talet. I takt med att afrikanska länder blev självständiga, så har det gått olika snabbt i olika länder att utvecklas. Allt detta känner vi till utifrån de europeiska läroböckerna. Men vad har vi inte fått veta? Erik Green är docent vid den ekonomisk-historiska institutionen i Lund. Han är medförfattare till boken ” Afrika: en kontinents ekonomiska och sociala historia”. Han har även skrivit flera andra publikationer om bl.a. Afrika. Tid: Måndagen den 1 februari kl 14.00 - 15.30 Föreläsare: Erik Green, docent Lunds Universitet Aktivitetsnummer: 161108 Anmälan senast: 30 januari Avgift: 50 kr för medlemmar, 70 kr för icke medlemmar Max antal: 200 Lokal: Aulan, Vallgatans Studenthem, Östra Vallgatan 11, Helsingborg Ansvarig: Ingemar Thorén tel: 0705 - 60 06 60 15

[close]

Comments

no comments yet