Laporan Tahunan 2014

 

Embed or link this publication

Description

Laporan Tahunan 2014

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

Kandungan

[close]

p. 4

Misi & Visi Prakata Titipan dari Presiden Menasihati Penggubal Dasar Memperkasa Komuniti 5aintiƂk 4 6 8 Wacana Keahlian Perancangan Hadapan Laporan Kewangan Lampiran 57 61 67 13 41 141 157 3

[close]

p. 5

Kami berusaha untuk Menjadi Badan Pemikir yang diiktiraf bagi isu berkaitan sains, kejuruteraan, teknologi dan inovasi. Memupuk kecemerlangan dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi untuk kebaikan masyarakat keseluruhannya. Misi Menjadi peneraju pemikir Menjadi Badan Penasihat Apex dalam hal berkaitan STI Menjadi penggalak yang efektif terhadap kesedaran dan pemahaman awam tentang STI Menjadikan STI sebagai asas bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Fungsi Menasihati Kerajaan berkenaan hal STI yang berkepentingan kepada negara dan antarabangsa Memupuk budaya kecemerlangan S&T di Malaysia Membantu meningkatkan kapasiti teknologi sektor industri di Malaysia Menggalakkan kesedaran dan pemahaman umum mengenai kepentingan STI dalam kehidupan seharian Menjalin jaringan dan kerjasama antarabangsa Penerbitan saintiƂk Strategi Memanfaatkan pemikiran saintiƂk untuk menentukan hala tuju STI negara Memupuk budaya kecemerlangan STI Memberikan input STI yang berwibawa dan tepat pada masanya Menggalakkan penggunaan sains untuk kesejahteraan rakyat Memudahcara pelaksanaan strategi ekonomi berasaskan inovasi Menggalakkan penggunaan STI bagi pembangunan luar bandar Aktiviti kami Kajian Strategik STI r Malaysia  r Imbasan *ori\on r Penjelmaan Teknologi Baru r Kelestarian Sains Program Strategik STI r Pembangunan Modal Insan r Pengantara r Konsortium Sains r (ora perundingan 4

[close]

p. 6

Pihak Berkepentingan Dalaman r (elo r Associates r Young Scientists Network (YSN-ASM) r Pengurusan #SM Luaran r ,abatan Perdana Menteri dan #gensi Pusat r M1STI dan agensinya r Kementerian lain dan agensi berkaitan r Industri r Institusi penyelidikan r Institusi pengajian tinggi r Badan profesional S&T r 1rganisasi antarabangsa STI r Komuniti bandar dan luar bandar 4 teras Piagam Pelanggan 1. Memberi khidmat nasihat yang bebas, boleh dipercayai berasaskan data yang tepat pada masanya 2. Komited dalam mewujudkan program yang berkualiti ke arah pembangunan asas STI negara yang kukuh 3. Mewakili Malaysia dan komuniti saintiƂknya di arena antarabangsa 4. Menyebarkan pengetahuan saintiƂk 

[close]

p. 7

Prakata Akademi Sains Malaysia (ASM) sebagai badan pemikir negara telah menunjukkan pencapaian yang membanggakan dalam kemajuan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) di Malaysia. ASM melengkapi peranan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) sebagai pemacu agenda STI ke arah penjanaan ilmu, kekayaan dan kesejahteraan rakyat. Cetusan idea baru merupakan proses yang penting dalam meneraju negara ke arah mencapai kecemerlangan STI. Kementerian menerusi ASM memenuhi keperluan ini dengan pelaksanaan kajian yang mampu mengenal pasti peluang S&T untuk menjana pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kajian Tinjauan Masa Hadapan dan penanda aras dijalankan secara berkala bagi memastikan inisiatif STI negara kekal relevan. STI memainkan peranan strategik ke arah meningkatkan keupayaan teknologi dalam sektor perindustrian, justeru Kementerian menghargai usaha Akademi dalam menghasilkan Rangka Tindakan dan Pelan Pembangunan bagi menyokong inisiatif ini. ASM selaku titik tumpu komuniti saintifik negara bertindak sebagai medium di antara saintis Malaysia, badan saintifik dan pusat kecemerlangan antarabangsa sekaligus membuka peluang pendedahan dan kerjasama yang diperlukan. Oleh itu, saya yakin bahawa ASM akan terus menyumbang kepakaran melalui ahli dan rangkaiannya ke arah pembentukan sebuah negara, yang bukan sahaja maju, berdaya saing dan inovatif, malahan lestari dan inklusif. Cetusan idea baru merupakan proses yang penting dalam meneraju negara ke arah mencapai kecemerlangan STI. YB Datuk Dr Ewon Ebin 6 Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi

[close]

p. 8

Prakata Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) merupakan Kementerian yang bertanggungjawab dalam menggubal dasar dan meneroka bidang Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) untuk pembangunan negara dan rakyat. Daripada 28 buah Agensi di bawah MOSTI, Akademi Sains Malaysia (ASM) merupakan satu-satunya badan berkanun yang memainkan peranan sebagai badan pemikir STI negara. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada ASM kerana sekali lagi berjaya melaksanakan aktiviti-aktiviti STI sepanjang tahun 2014 seperti yang dilaporkan melalui Laporan Tahunan Ini. MOSTI sebagai sebuah kementerian yang menerajui isu-isu berkaitan STI sentiasa meninjau bidang baru yang boleh diteroka dan berpotensi untuk dimajukan. Aktiviti ASM seperti program Kajian Strategik STI 2014 merangkumi sektor Infrastruktur, Perumahan, Pengangkutan, Elektrik dan Elektronik, Alam Sekitar, Air dan Tenaga dilihat memenuhi keperluan ini. Kajian ini melibatkan pelbagai pihak seperti penggubal dasar, penyelidik, akademik, industri dan badan profesional STI bagi memastikan Negara sentiasa berada di hadapan dalam kemajuan sains. Sebagai usaha berterusan meningkatkan keupayaan masyarakat saintifik negara terutamanya golongan saintis muda, ASM menjalankan pelbagai program strategik STI antaranya program pertukaran saintifik, jaringan kerjasama, pengiktirafan kecemerlangan dan sains komunikasi. Para saintis ini merupakan aset bernilai bagi memacu negara dalam mencapai status negara maju pada masa hadapan. MOSTI sebagai sebuah kementerian yang menerajui isu-isu berkaitan STI sentiasa meninjau bidang baru yang boleh diteroka Tahniah kepada ASM atas aktiviti kajian dan dan berpotensi untuk dimajukan. program strategik yang mampu mendukung cita-cita negara ke arah kecemerlangan bidang STI. Semoga usaha ini dapat diteruskan dan MOSTI terus memainkan peranan berkesan di arena nasional dan antarabangsa, seterusnya meletakkan Malaysia setaraf dengan negara-negara maju. Dato’ Sri Dr Noorul Ainur Mohd Nur Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi 7

[close]

p. 9

Titipan dari Presiden #kademi Sains Malaysia #SM mengambil serius peranannya sebagai ‘Peneraju Pemikir” dalam bidang sains, teknologi dan inovasi STI dan menerimanya sebagai satu tanggungjawab yang besar kepada rakyat dan negara. Segala hasil kerja dan aktiviti yang telah dilaksanakan, sejajar dengan bidang fokus dan aspirasi #SM, dititipkan di dalam Laporan Tahunan ini. Melalui aktiviti yang dijalankan, ianya membuktikan komitmen dalam menerajui kemajuan dan kecemerlangan STI demi pembangunan negara dan persaingan global. #SM merealisasikan misi ini dengan melaksanakan kajian strategik STI serta program yang menggembleng pelbagai tenaga pakar, bukan sahaja di #SM tetapi juga menerusi jaringan kerjasama dengan rakan strategik antarabangsa. Kini, pada usia #SM yang menginjak ke 2 tahun sejak penubuhannya pada tahun 1, sebagai Badan Berkanun di bawah #kta Parlimen, #SM telah mengorak jauh dalam menjadi suara utama bagi sains di Malaysia. Felo dan Jaringan Pakar 4angkaian tenaga pakar di bawah naungan #SM kini semakin berkembang, dengan 24 orang (elo Kanan, 234 orang (elo, 43 orang #ssociates, 7 orang ahli ;oung Scientists Network ;SN#SM dan 6 orang Top 4esearch Scientists Malaysia T4SM . Sumbangan dan komitment mereka yang tidak berbelah bagi adalah amat berharga dan merupakan faktor utama kejayaan pelbagai kajian strategik, program dan aktiviti #SM. Tahun ini juga merupakan suatu tahun yang sangat bermakna bagi #SM dengan penganugerahan (elo Kehormat kepada ;#B Perdana Menteri. Pemilihan beliau sebagai ahli #SM telah meningkatkan bilangan negarawan dan pemimpin ulung yang menjadi peneraju sains melalui #SM. 8 Dua platform dialog yang disediakan untuk (elo #SM dan jaringan pakar iaitu )eneral #ssembly dan Idea:change semakin mendapat perhatian. Keduadua platform ini berfungsi sebagai saluran untuk penjanaan idea #SM menerusi dialog yang konstruktif. Input, Nasihat dan Saranan STI #SM berpegang teguh dalam memberikan nasihat saintiƂk terbaik yang bebas, berwibawa, relevan dan bertepatan dengan keperluan semasa. Sejajar dengan itu, bagi tahun 214, #SM telah mempertingkatkan usaha sebagai Badan Pemikir negara dengan menyediakan input saintiƂk, intelektual dan strategik yang berkualiti tinggi. Ini direalisasikan dengan proses penjanaan idea yang mantap menerusi saluran kreatif, kepelbagaian perspektif dan kepakaran. Ianya menyumbang kepada nasihat saintiƂk yang mengambil kira maklumbalas pelbagai sektor, tinjauan masa hadapan dan pendekatan yang merentasi sempadan disiplin konvensional. 7ntuk tahun ini, #SM telah memuktamadkan sembilan kaji selidik yang merupakan keutamaan negara, manakala sembilan lagi masih dijalankan. Salah satu daripada kaji selidik utama #SM adalah Malaysia 2 atau Kajian Mega Sains yang kini berada dalam fasa ketiga. Kaji selidik ini memberi gambaran Malaysia pada tahun 2, yang mengambil kira elemen perubahan dari aspek sosial, ekonomi dan geopolitik serta memberikan saranan berkenaan ekosistem dan pelaburan STI yang perlu dibangunkan mengikut keutamaan untuk memastikan kejayaan negara. Kajian Mega Sains ini melihat secara menyeluruh gambaran masa hadapan yang kita inginkan dengan menekankan elemen kelestarian, perhubungan, kemakmuran, keamanan dan keharmonian yang menjamin kehidupan berkualiti untuk semua. Selain daripada itu, ianya turut membincangkan bagaimana untuk memanfaatkan STI dalam merangka masa depan yang diinginkan. Tahun ini, fasa kedua Kajian Mega Sains yang merangkumi sektor Perumahan, Infrastruktur, Pengangkutan, Elektrikal dan Electronik, dan #lam Sekitar telah disiapkan. *asil laporan ini dibentangkan di (orum Kebangsaan Mega Sains untuk menerapkan pengaruh positif dalam penggubalan dasar, menyelaras usahasama dan mendapatkan perhatian terhadap kepentingan pelaburan STI yang strategik yang bakal dijalankan oleh pelbagai pihak berkepentingan. #SM juga telah melancarkan laporan dwitahunan Science 1utlook sebagai salah satu inisiatif utamanya untuk tahun 214. Edisi pertama laporan tersebut mengandungi ulasan bebas berkenaan trend utama STI di Malaysia dan bakal diterbitkan dalam suku pertama tahun 21. Science 1utlook bertujuan untuk menyediakan pandangan berasaskan bukti dan perspektif baharu mengenai landskap STI Malaysia. #dalah diharapkan supaya Science 1utlook dapat menjadi sumber rujukan yang berguna dalam membuat keputusan berdasarkan maklumat. Advokasi Sains #SM menyedari akan keperluan untuk memberikan khidmat melangkaui nasihat saintiƂk kepada penggubal dasar demi kepentingan tadbir urus STI yang mantap dan berdasarkan bukti, membuat keputusan berdasarkan maklumat dalam perancangan dan pengurusan STI. Dalam konteks ini, adalah penting untuk #SM melibatkan pihak berkepentingan komuniti saintiƂk, akademik, pegawai kerajaan, pemimpin industri, pemimpin korporat, rakan kongsi dari organisasi dan institusi STI, pihak swasta dan orang awam secara kreatif dan positif menerusi usaha yang dapat meningkatkan kepercayaan dan pengiktirafan, sekaligus meningkatkan pengaruh dan kesan bagi inisiatif dan aktiviti #SM. Tahun ini telah menyaksikan #SM mengorak langkah dalam melaksanakan inisiatif ke arah keterlibatan dinamik dengan individu berkepentingan, kementerian, organisasi dan media. Selain daripada memajukan kertas cadangan #SM melalui platform rasmi kerajaan dan antarabangsa, #SM turut menggunakan rangkaian kerjasama (elo dan rakan strategik untuk memaksimumkan capaian #SM.

[close]

p. 10

Sejajar dengan langkah Malaysia ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan, tahun ini menyaksikan pelancaran Pelan Pembangunan “Establishment of 4are EarthBased Industries in Malaysia t # Strategic New Source for Economic )rowth”. #SM yakin bahawa elemen nadir bumi dapat menjadi asas kepada pertambahan nilai kebanyakan industri hiliran bawah, terutamanya industri yang menyumbang kepada ekonomi hijau negara. Selain itu, Pelan Pembangunan ini memberikan panduan penubuhan dan pembangunan industri berasaskan nadir bumi di Malaysia dalam sektor hiliran atas, pertengahan dan bawah. Ia juga merangkumi usaha mengenalpasti pembangunan kapasiti yang diperlukan. Penubuhan industri berasaskan nadir bumi ini akan memacu agenda ekonomi hijau Malaysia ke hadapan. Pengukuhan Kapasiti dan Keupayaan STI Landskap sosioekonomi seluruh dunia kini sedang ditakrifkan semula menerusi globalisasi dan kebangkitan ekonomi berorientasikan inovasi. #ntara cabaran utama yang dihadapi adalah seperti perubahan iklim, sekuriti tenaga, sekuriti makanan, sekuriti air dan sekuriti siber jelas memacu perubahan. #SM sentiasa berusaha menangani isuisu utama negara dari perspektif STI. Salah satu contoh pencapaian cemerlang adalah kajian sektor air #SM yang telah dijalankan sejak tahun 28, yang kini diiktiraf dan mendapat perhatian kebanyakan pihak berkepentingan daripada kementerian dan agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan dalam dan luar negara. Kejayaan ini adalah merupakan susulan daripada Laporan Nasihat sektor air yang komprehensif yang berkeupayaan untuk menarik perhatian dan penglibatan pelbagai disiplin yang merentasi sektor kepakaran dari dalam dan luar negara, kepada platform perundingan umum. Kajian ini telah diselia oleh ,awatankuasa #ir #SM yang berdedikasi. Dengan mengguna pakai Integrated 9ater 4esources Management I94M sebagai teras utama dan atas sebabsebab keperluan penggunaan yang praktikal di Malaysia, ,awatankuasa ini telah membahagikan I94M kepada sebelas subtema yang berasingan. Seterusnya, setiap subtema ini dikaji lebih lanjut dan dimuktamadkan dalam pembentangan pelan strategi atau laporan nasihat bagi pertimbangan dan penerimaan pihak berkuasa yang berkenaan atau agensi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya. Kajian ke atas tujuh subtema telah selesai, manakala lima lagi masih diteruskan. “ Dalam usaha untuk mengekalkan daya saing di antara negara, perdagangan dan individu, kita perlu mendalami ilmu, membina jalinan kerjasama, membangun dan menggunakan bakat STI secara berkesan, bagi meningkatkan keupayaan saintiƂk dan teknologi negara. ” 9

[close]

p. 11

Membangunkan Bakat STI #ntara amanat yang didukung #SM adalah untuk mewujudkan tenaga kerja saintiƂk negara yang jitu, pelbagai dan mampan. 1leh itu, pendidikan sains telah menjadi fokus utama #SM dan tanggungjawab ini digalas oleh ,awatankuasa Pendidikan Sains yang komited. Kajian kes ke atas Inquiry Based Science Education IBSE telah dijalankan atas keprihatinan #SM tentang tahap pencapaian Malaysia dalam bidang sains, seperti yang ditunjukkan dalam keputusan Programme for International Student #ssessment PIS# 29 dan 212. Kajian ini bertujuan untuk meneliti kebolehlaksanaan IBSE sebagai inisiatif ke arah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah rendah, serta pemahaman pelajar terhadap matapelajaran sains. *asil dapatan kajian mendapati bahawa ia diterima secara positif dari pihak guru dan murid, yang mana memberikan asas yang kukuh supaya IBSE diterima pakai sebagai cara untuk memajukan pendidikan sains. Laporan kajian akan dibentangkan kepada Kementerian Pendidikan M1E pada tahun 21. #SM memberikan tumpuan kepada pemupukan budaya kecemerlangan dalam STI menerusi penekanannya ke atas tiga elemen utama, iaitu bakat, perikatan dan pengiktirafan. Dalam fokus #SM terhadap perikatan strategik ke arah memupuk budaya kecemerlangan dalam STI, #SM berperanan sebagai pemudahcara pertukaran saintiƂk dan kerjasama dengan pusat kecemerlangan yang terkenal di dunia serta institusi STI. Tujuan inisiatif ini dijalankan adalah untuk menjadi pemangkin kepada pencapaian yang cemerlang dalam STI serta untuk membangunkan saintis Malaysia yang berkaliber tinggi dan mampu untuk memperoleh pengiktirafan antarabangsa. #SM memainkan peranan sebagai pemudahcara kerjasama di antara institusi Malaysia dengan pusat kecemerlangan yang terkemuka di dunia, yang mana bertujuan untuk membina kolaborasi penyelidikan dan program pembangunan sumber manusia yang akan menyokong usaha Kerajaan untuk membina kapasiti dan keupayaan dalam STI. Tahun ini telah menyaksikan tujuh saintis muda berpeluang untuk menyertai Mesyuarat Tahunan Lindau bersama penerima #nugerah Nobel di Lindau, ,erman, serta program musim panas atau program sangkutan di Pusat Kecemerlangan yang terkemuka seperti European 1rgani\ation for Nuclear 4esearch CE4N . Selain daripada itu, National Centre for Particle Physics NCPP yang merupakan sebahagian daripada program International 4esearch Consortium #SM, yang ditubuhkan pada tahun 213, telah berkembang dengan baik tahun ini. Melalui NCPP, para penyelidik dalam bidang Ƃ\ik \arah telah mula bekerjasama di peringkat antarabangsa. Sehubungan dengan itu, saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa pemasangan sistem pengkomputeran berprestasi tinggi di UM sedang dijalankan untuk memuat turun data daripada pusat penyelidikan CE4N. Fora Antarabangsa Kekuatan dan pengaruh #SM terhasil daripada jaringan dan hubungan antarabangsa yang meluas. Menyedari akan hal ini, #SM telah mengendalikan pelbagai program pertukaran dua hala dan memudahcara beberapa kerjasama penyelidikan antarabangsa. Selain daripada itu, #SM turut mengambil perhatian akan kemajuan yang pesat dalam penyelidikan saintiƂk terhadap isu kelestarian global dan pembasmian kemiskinan dalam konteks #sia. Dalam menangani isu yang kian mendesak ini, #SM telah menganjurkan persidangan antarabangsa ‘Science Council of #sia SC# o, yang bertemakan ‘(uture Eartho. Melihat kepada perjalanan ASM pada tahun ini, saya yakin bahawa ASM telah mengorak langkah ke hadapan dan berada di landasan yang tepat dalam meningkatkan keterlihatan, pengaruh dan impak. Dalam menterjemahkan etos kami, ‘Think Science, Celebrate Technology and Inspire Innovation’, kami telah berkembang bukan sahaja dalam jumlah penghasilan kajian strategik dan program yang dijalankan, malahan juga meningkatkan skala penglibatan pihak berkepentingan serta memperbanyakkan platform hebahan hasil kerja ASM. “ 1 ”

[close]

p. 12

Penghargaan #SM amat menghargai sokongan dan kerjasama Kementerian, Institut Pengajian Tinggi #wam dan Swasta, institut penyelidikan, sektor industri dan korporat yang menjadi rakan kolaborasi #SM dalam mengemukakan dapatan yang positif serta berimpak menerusi pelbagai platform perhubungan. #dalah mustahil untuk kepimpinan #SM melalui (elonya menjayakan aktiviti #SM tanpa kerjasama dan kolaborasi yang signiƂkan daripada semua pihak. Saya ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua Pengerusi dan ahli ,awatankuasa #SM, Badan Bertindak dan Kumpulan Kerja yang menyumbangkan masa dan kepakaran mereka tanpa jemu. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga Kerja #SM yang tekun dan berdedikasi dalam melaksanakan aktiviti #SM. Perancangan Hadapan Penguasaan dalam STI adalah kunci kepada kejayaan masa hadapan Malaysia. 1leh yang demikian, adalah penting untuk kita bertindak sekarang dan seterusnya berada di landasan yang betul demi manfaat STI pada masa akan datang. Saya menyedari akan tanggungjawab besar yang perlu digalas dan amat mengalualukan kolaborasi dengan anda dalam menjayakan peranan dan tanggungjawab #SM, serta memenuhi harapan semua pihak terlibat. Bersama, kita mampu melakukan perubahan! Tan Sri Dr Ahmad Tajuddin Ali FASc 11

[close]

p. 13

“There are 3 things we need to do in achieving fast the aspirations of 2020. Firstly, we need to wake up and overcome our inner enemies - fear and doubt. Secondly, we need to be more forthcoming in our venture to become a nation of excellence. Finally, we need to take pride in our stride and work, but also be mindful in our actions and strategies that shape the future generation, of their role in continuing the aspirations of Vision 2020, whilst upholding national cultural and values that complete the identity of the new, progressive Malaysian.” YAB Tun Dr Mahathir Mohamad 12 Felo Kehormat, ASM

[close]

p. 14

MENASIHATI PENGGUBAL DASAR #SM memenuhi keperluan untuk satu rangka kerja yang mantap, bersepadu yang merangkumi kapasiti S&T, sumber dan ekosistem tempatan. 4angka kerja ini membolehkan #SM memberi khidmat nasihat kepada kerajaan khususnya dalam penerokaan kelestarian sains, ramalan tahap pembangunan Malaysia pada 2 dan mengenalpasti penjelmaan teknologi baru. 13

[close]

p. 15

Agenda Mega Sains Malaysia 2050 #genda Mega Sains menjangka masa depan yang kita impikan – lestari, makmur, aman, Malaysia yang progresif dan terhubung dengan rakyatnya melalui penggunaan STI secara optimum bagi memastikan pembangunan berterusan untuk 4 tahun yang akan datang. Bagi menguasai peluang STI di masa hadapan, tindakan segera perlu diambil. 14

[close]

Comments

no comments yet