Piagam Pelangga Objektif Kualiti 2016

 

Embed or link this publication

Description

Piagam Pelangga Objektif Kualiti 2016

Popular Pages


p. 1

PIAGAM PELANGGAN MPLBP Bil Aktiviti Jabatan Khidmat Pengurusan 1 Malumbalas awal terhadap aduan 2 Memastikan setiap anggota tetap MPLBP menghadiri kursus Jabatan Perbendaharaan 1 Memberi khidmat layanan setiap pelanggan di Kaunter Hasil 2 Memproses tuntutan bayaran dilakukan Jabatan Penguatkuasaan 1 Memastikan kerja-kerja meroboh binaan haram dilaksanakan KPI 4 hari bekerja 7 hari setahun tidak melebihi 10 minit 14 hari 21 hari dari tarikh arahan penguatkuasaan dikeluarkan 1 hari selepas bayaran dijelaskan 2 Memastikan barang dipindahkan dapat dituntut balik Jabatan Kesihatan Persekitaran Memproses permohonan lesen perniagaan sehingga diluluskan seperti 1 berikut: 1.1 Lesen komposit 1.2 Lesen iklan 1.3 Permit Perniagaan Sementara Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta 1 Kelulusan permohonan pulangan balik cukai taksiran Memaklumkan keputusan nilaian cukai taksiran kepada pemilik harta 2 melalui notis pindaan senarai nilaian Unit Pusat Setempat (OSC) Mendaftar dan Mengedar permohonan yang lengkap kepada jabatan 1 teknikal untuk ulasan 2 Memantau permohonan sehingga lulus supaya mematuhi tempoh piagam yang ditetapkan mengikut jenis permohonan seperti berikut : 2.1 Kelulusan Permohonan Serentak (Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan 2.1.1 Kejuruteraan) 2.1.2 (Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan) 2.1.3 (Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan) 2.1.4 (Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan) 2.2 Kelulusan Permohonan 2.2.1 Kebenaran Merancang 2.2.2 Pelan Nama Taman dan Jalan 2.2.3 Pelan Kerja Tanah 2.2.4 Pelan Jalan dan Perparitan 2.2.5 Pelan Bangunan 3 4 30 hingga 40 hari bekerja 31 hingga 40 hari bekerja 1 hari bekerja 30 hari bekerja 30 hari sebelum tarikh kuatkuasa nilaian 1 hari 80 hari 80 hari 80 hari 69 hari 57 hari 30 hari 57 hari 57 hari 37 hari Menyenarai permohonan untuk jabatan memproses menyediakan kertas 14 hari dari tarikh perakuan bagi pertimbangan Jawatankuasa OSC permohonan didaftarkan 21 hari dari tarikh permohonan didaftarkan 2 kali sebulan 2 hari selepas keputusan disahkan 7 hari 21 hari dari tarikh Borang F Memantau penerimaan kertas perakuan daripada jabatan memproses bagi pertimbangan Jawatankuasa OSC 5 Piagam Mesyuarat OSC 5.1 Bilangan kekerapan diadakan 5.2 Memaklumkan keputusan permohonan 5.3 Edaran minit mesyuarat Pantau pendepositan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) untuk diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap 1 Kelulusan Permohonan Serentak 6 1.1 (Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan) 1.2 (Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan) 2 Kelulusan Permohonan 2.1 Kebenaran Merancang 2.2 Pelan Nama Taman dan Jalan 2.3 Pelan Landskap 3 Kelulusan Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang 4 Sokongan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) Landskap 5 Menyedia kertas perakuan untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC Jabatan Kejuruteraan 1 Kelulusan Permohonan Serentak 1.1 (Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan) 1.2 (Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan) 1.3 (Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan) 2 Kelulusan Permohonan 2.1 Pelan Kerja Tanah 2.2 Pelan Jalan Dan Parit 3 Menyedia kertas perakuan untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC 4 Mengambil tindakan tehadap sesuatu aduan dalam tempoh 4 hari Jabatan Kawalan Bangunan 1 Kelulusan Permohonan Serentak 1.1 (Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan) 1.2 (Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan) 1.3 (Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan) 2 Kelulusan Permohonan 2.1 Pelan Bangunan 2.2 Pelan Pindaan dan Tambahan 2.3 Permit Bangunan Sementara Sokongan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) untuk pertimbangan 3 Jawatankuasa OSC 80 hari 80 hari 57 hari 30 hari 30 hari 30 hari 14 hari dari tarikh Borang F untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC 21 hari dari tarikh permohonan didaftarkan 80 hari 80 hari 80 hari 57 hari 57 hari 21 hari dari tarikh permohonan didaftarkan 4 hari dari tarikh aduan diterima di jabatan 80 hari 80 hari 80 hari 37 hari 14 hari 7 hari 21 hari dari tarikh Borang F didaftarkan

[close]

Comments

no comments yet