Memòria Ajuntament de Centelles 2015

 

Embed or link this publication

Description

Memòria Ajuntament de Centelles 2015

Popular Pages


p. 1

Memòria 2015 Ajuntament de Centelles

[close]

p. 2

Índex Presentació .......................................................... 3 Corporació municipal.......................................... 5 Alcaldia ............................................................... 7 Secretaria............................................................. 8 Obres i Urbanisme .............................................. 8 Governació .......................................................... 9 Educació ............................................................ 10 Cultura............................................................... 11 Informació i atenció a la ciutadania .................. 12 Sanitat ............................................................... 12 Benestar social .................................................. 13 Joventut ............................................................. 15 Promoció econòmica i ocupació ....................... 16 Esports............................................................... 17 Medi ambient .................................................... 18 Servei d’aigües municipal ................................. 19 Servei elèctric municipal................................... 20 Hisenda ............................................................. 25 2 Memòria 2015

[close]

p. 3

Presentació Una vegada més us presentem la memòria d’activitats i econòmica que hem elaborat i en la qual podeu veure reflectida tota l’activitat municipal de l’exercici 2015. La informació que conté aquest document ens servirà per poder copsar l’evolució de tots els serveis que oferim a la ciutadania. Aquest exercici ha estat de final d’un mandat i començament d’un a ltre, en el qual hem tingut la satisfacció que el conjunt de la ciutadania ens ha tornat a donar la seva confiança per a regir els destins de la corporació els propers quatre anys. Podem dir amb orgull que ho fem amb tota la il·lusió, amb totes les ganes i amb la voluntat de voler fer les coses el màxim de bé possible, i sempre pensant en les persones. Però si bé hi ha hagut un parèntesi polític i, evidentment, com no pot ser d’una altra manera, el canvi d’algunes de les persones de l’equip hem continuat donant els serveis i l’activitat s’ha anat desenvolupant dia rere dia sense parar ni un moment. Així podem veure en la magnitud de les dades que es van plasmant els nous projectes i que es van mantenint i consolidant els que ja anem donant, com poden ser l’ arxiu, la biblioteca, la formació d’adults, el servei de promoció econòmica, el servei d’atenció a les persones, el servei d’atenció al territori i la convivència, entre moltes altres petites i grans activitats... En uns anys de crisi com els que vivim pod em veure com Centelles ha fet l’esforç de mantenir tots els serveis i fins i tot incrementar-los, en especial els d’atenció a la persona: des de l’ajuda amb aliments fins al pagament de serveis bàsics, l’atenció domiciliària, les estades a la residència tant de dia com de tota pensió. També hem mantingut i incrementat serveis com el de promoció econòmica, de formació, d’orientació laboral, plans de foment de l’ocupació... aprofitant totes les ajudes que des d’altres organismes ens ofereixen. Una dada important que hem de dir amb orgull és la baixada constant de l’atur, que en aquest moment està entorn al 14% i amb clara tendència a anar baixant, la qual cosa vol dir que s’ha creat ocupació. 3 Memòria 2015

[close]

p. 4

Presentació Una de les altres dades importants és la consolidació d’un proj ecte del qual hem estat pioners, com és l’estesa de fibra òptica, amb la qual donem serveis telemàtics ja a 570 empreses i famílies, la qual cosa vol dir que un 17% de la població té servei telemàtic i aquest any arribarem a cobrir tot el terme municipal, des de dalt el Puigsagordi a Sant Pau i el Cerdà. Per tant, l’hem de considerar una empresa d’èxit i una generació de riquesa que reverteix en el municipi. Aquesta és una mostra de moltes de les activitats que fem i que queden reflectides en les dades de la Memòria, com poden ser el manteniment dels consums energètics del municipi, l’adequació de les empreses elèctriques municipals a la nova dinàmica empresarial del sector, en les quals també hem estat capdavanters i que continuen generant beneficis econòmics i tècnics. La liquidació municipal del pressupost ens mostra una vegada més la bona gestió pressupostària que fem, ja que sempre ens hem adaptat a la realitat econòmica del municipi, cosa que ens ha comportat i ho continua fent tenir estalvi econòmic net i superàvit, i tot això ens permet, per una banda, poder enfocar les inversions a què ens hem compromès amb el pla de mandat dels propers anys i per l’altra poder aguantar sense cap operació de crèdit tots els deutes que tenen les altres administracions, com és el de la Generalitat que puja a 709.870,96 euros. Això es fa tot i mantenint, com ja hem dit, tots els serveis a què ens hem compromès, com poden ser promoció econòmica, benestar social, festes lúdiques de promoció del municipi, fires, activitats esportives, activitats culturals i d’altres. En definitiva, estem davant d’una Memòria que reflecteix la realitat de la gestió municipal i que ens l’avala amb la solidesa econòmica que ja hem esmentat i amb la voluntat, ganes i il·lusió de continuar fent coses per al municipi, i estant immensament agraïts que una vegada més el conjunt de la ciutadania ens hagi tornat a donar suport confiant-nos la majoria absoluta del consistori perquè continuem treballant per Centelles, per fer un poble per a viure i conviure. Miquel Arisa Coma Alcalde 4 Memòria 2015

[close]

p. 5

Corporació municipal Fins el dia 13 de juny de 2015 ALCALDE Miquel Arisa Coma TINENCES D’ALCALDIA Josep Paré Aregall Regidor d’Hisenda, Promoció econòmica, Turisme, Benestar i família i Informació i atenció al ciutadà Anna Chávez Calm Regidora d’ Educació, Cultura, Obres, Patrimoni Particiació Ciutadana Antoni Castells Preseguer Regidor de Qualitat urbana, ADF, Mobilitat, Sanitat, Gestió piscina i PAFES Neus Verdaguer Regidora de Festes, Gent gran i Medi Ambient REGIDORS i REGIDORES Josep Arisa Argemí Regidor d’Esports i Indústria Maria Urpina Romeu Regidora de Gent gran, Cooperació, Solidaritat i Comerç Jacinto Prado Martínez Regidor de Joventut i Lleure Miquel Garcés Nadeu Isabel Matas Babon Jordi Morera Ayza Daniel Crrasco Garcia Norbert Gómez Sala 5 Memòria 2015

[close]

p. 6

Corporació municipal A partir del dia 13 de juny de 2015 ALCALDE Miquel Arisa Coma TINENCES D’ALCALDIA Josep Paré Aregall Gestió i planificació econòmica, Benestar i família i Processos participatius Cristina Ciudad Fernández Regidora d’ Educació, Joventut i cooperació i solidaritat Antoni Castells Preseguer Regidor d’Obres i Patrimoni, Qualitat Urbana i Mobilitat, d’ADF i Sanitat Neus Verdaguer Regidora de Festes, Medi Ambient i Gent gran REGIDORS i REGIDORES Josep Arisa Argemí Regidor d’Esports i manteniment, Procés nacional Xavier Serra Mas Regidor de Cultura, Promoció Econòmica, Indústria, Comerç i Fires, Formació d’adults, musical i artística Alfons Giol Amich Margarita Prims Damas Víctor Barquer Cruz Miquel Àngel Alabart Saludes Rosa Puig Moré Dolors Calm Morera 6 Memòria 2015

[close]

p. 7

Alcaldia JUNTES DE GOVERN Assumptes a tractar Assumptes a tractar 7 de gener 20 de gener 3 de febrer 17 de febrer 3 de març 17 de març 7 d’abril 21 d’abril 5 de maig 19 de maig 8 7 12 9 6 9 6 16 8 11 9 de juliol 23 de juliol 3 de setembre 17 de setembre 1 d’octubre 15 d’octubre 5 de novembre 19 de novembre 3 de desembre 17 de desembre 5 4 8 3 9 5 7 6 7 7 SESSIONS DE PLE 9 de gener ext. 29 de gener ord. 26 de març ord. 21 d’abril ext. 27 d’abril ord. 13 de maig ext. 10 de juny ext. 13 de juny ext. 2 de juliol ext. 1 5 9 5 1 1 1 1 8 23 de juliol ext. 30 de juliol ord. 31 d’agost ext. 3 de setembre ext. 24 de setembre ord. 29 d’octubre ext. 23 de novembre ext. 26 de novembre ord. 21 de desembre ext. DECRETS 158 ACTIVITAT REALITZADA PER L’ALCALDIA Entrevistes a la ciutadania Entrevistes i reunions amb entitats Entrevistes i reunions amb institucions 1 10 1 1 6 3 1 6 3 992 47 86 25 142 112 Reunions al Consell Comarcal Reunions amb mitjans de comunicació 96 14 27 91 16 23 Inauguracions Actes protocol·laris Casaments Reunions amb la Federació de Municipis Entrevistes i reunions amb escoles Entrevistes amb empreses Reunions de treball 7 Memòria 2015

[close]

p. 8

Secretaria PADRÓ D’HABITANTS PER EDAT I SEXE DOCUMENTS REGISTRATS Entrada 2.522 Sortida 1.849 CERTIFICATS 3994 Obres i Urbanisme OBRES MAJORS I MENORS Llicències demanades 158 Llicències concedides 145 EXPEDIENTS D’ACTIVITATS Llicències tramitades 29 HABITATGES CONSTRUÏTS PLACES D’APARCAMENT - 8 Memòria 2015

[close]

p. 9

Governació SERVEIS REALITZATS PER LA POLICIA LOCAL Accidents Alarmes Actes protocols Serveis Socials Multes de trànsit Citacions al jutjat Inspecció mobiliari urbà Permisos de foc Permís ocupació via urbana Grues Recollida de gossos 55 30 95 Informes policials Robatoris Furts 44 35 42 5 3 52 8 45 178 195 Violència domèstica 35 Violència de gènere 210 Conflictes veïnals 138 Incendis 132 SEM 15 40 Altres vigilàncies SERVEIS REALITZATS PELS MOSSOS D’ESQUADRA Incidents Emergències Menors Trànsit Policia assistencial Policia administrativa Ordre Públic Seguretat ciutadana Medi Ambient 22 8 133 28 31 13 166 3 9 Memòria 2015

[close]

p. 10

Educació CENS ESCOLAR Escola bressol Niu d’infants Escola Xoriguer 81 170 Escola Ildefons Cerdà Escola Sagrats Cors Institut Pere Barnils Procedència dels alumnes: Centelles altres municipis Total 1.752 ALTRES FORMACIONS Escola de Música Tallers d’art Gimnàstica per a gent gran 170 86 98 Casal d’estiu Puntes al coixí Taller de teatre 202 18 13 364 605 532 ESCOLA DE PERSONES ADULTES Curs o taller Cultura Bàsica nivells 1 i 2 Graduat Educació Secundària GESO Preparació proves d'accés a cicles formatius de Grau mitjà i Superior, Preparació Accés a la Universitat Català Iniciació, Bàsics, B1, B2 i C Anglès nivells 0, 1, 2, 3 i 4 Francès nivell 1 Informàtica bàsica nivells 1, 2 i 3 Institut Obert de Catalunya IOC Ceràmica Dibuix i Pintura Ioga i Exercici i respiració Patchwork Ruta pel mòbil Places 25 36 87 52 173 12 122 23 32 55 83 42 10 10 Memòria 2015

[close]

p. 11

Cultura ACTIVITATS REALITZADES Concerts Conferències Cinema 18 14 8 Espectacles i festivals Exposicions Teatre i dansa 22 20 17 ACTIVITATS PORTADES A TERME CONJUNTAMENT AMB LES ESCOLES Festa de Sant Jordi Exposició de Dibuix Sant Jordi Racons de contes i racons de poble. Sant Jordi Rua escolar de Carnaval Teatre, música i cinema a través del programa escolar “Anem a teatre” VISITES SALES D’EXPOSICIONS Centre d’art el Marçó vell Capella de Jesús 1.412 8.798 Sala de la biblioteca La Cooperativa Sala de Paleontologia BIBLIOTECA Visites Persones usuàries d’Internet Persones usuàries de Wi-Fi 21.247 Persones usuàries del préstec 3.418 Préstecs 2.457 Carnets nous SERVEI DE CATALÀ Revisions Administració pública Àmbit socioeconòmic Associacions i particulars 679 24 44  7.367 24.272 210 Activitats Campanya A l’abril cada paraula val per mil. Cartells i punts de llibre. Col·laboració de 68 establiments  Curs de Català: Comunicacions administratives 1  Voluntariat per la llengua. Parelles lingüístiques  Gimcana de les llengües. Participació de les escoles SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL Consultes externes Persones usuàries Consultes i préstecs Col·laboració en activitats Consultes internes 48 82 9 331 Fons documentals Fons municipal (metres lineals) 33 fons no municipals (metres lineals) Documents especials (unitats) Biblioteca i hemeroteca (volums) 436 135 22.911 568 11 Memòria 2015

[close]

p. 12

Informació i Atenció a la ciutadania MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT CEDIT PER A ACTIVITATS Sol·licituds de préstec de material municipal ENTRADES A LA PÀGINA WEB centelles.cat 242.431 entrades anuals (si un usuari hi entra més d’un cop al dia, només se’n comptabilitza una ) 285 Sanitat ACTIVITAT EAP OSONA SUD ALT CONGOST SLP Visites centre Medicina Urgències medicina Infermeria Urgències infermeria ATDMOM Transitori Pediatria Pediatria infermeria Tarda jove Llevadora Odontòleg Higienista Pac. Complexe Treball social Residències Visites Telefòniques Visites No Presencials 37.612 8.894 23.294 4.530 12.514 5.550 88 3.637 8.550 1.168 1.038 408 4.724 1.626 28 2.346 Visites domicili 751 140 1.246 235 853 5 99 Extraccions Sintrom Vacunacions Electrocardio Espirometries Audiometries Citologies Recerca Podologia Peu diabètic Dietètica Homeopatia Psicologia Neuropsicologia Psiquiatria Visites centre 7.941 1.387 1.259 2.192 297 73 493 1.035 997 580 265 81 596 21 215 Visites domicili 272 31 4 - Mitjana de visites per dia: 457 al centre i 25 al domicili DONACIONS DE SANG 678 12 Memòria 2015

[close]

p. 13

Benestar social RESIDÈNCIA SANT GABRIEL Residents De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 a 89 anys De 90 a 94 anys De 95 a 99 anys Totals Centre de dia Menors de 69 anys De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 a 89 anys De 90 a 94 anys Totals Demandes de places de la Residència Homes 1 5 7 3 16 Homes 1 1 2 2 6 Centelles 25 36 - Dones 3 2 11 23 13 3 55 Dones 1 5 3 10 3 22 Altres municipis 39 3 - Total 4 2 16 30 16 3 71 Total 1 1 6 5 12 3 28 Total 64 39 - Informació Ingressos Demandes pendents d’aprovació Demandes pendents d’ingrés Demandes de places del Centre de dia Informació Ingressos Baixes Demandes pendents d’aprovació Demandes pendents d'ingrés 1 14 9 - - 1 14 9 Memòria 2015 13

[close]

p. 14

Benestar social SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA INDIVIDUAL Intervencions Informació Orientació i assessorament Valoració Prevenció - inserció Tràmits – derivacions Atenció domiciliària social Infància - Adults Gent gran SALL cofinançat municipal Atenció domiciliària cofinançada Dependència Transitoris - Preventius SALL cofinançat comarcal Teleassistència 29 32 4 199 20 49 15 841 689 545 224 305 Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Sospita maltractament (infància) Violència domèstica Dificultats de relació social Altres Matrícula escolar fora període ordinari Descompte d’escombraries a persones majors de 65 anys Banc d’aliments Dependència –PIAS actius a domicili Problemàtiques 50 370 130 224 129 109 20 12 275 8 35 94 425 126 90 SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA COMUNITÀRIA Grups de gimnàstica per a gent gran: 92 VII Jornada de la gent gran: 66 Taller de memòria per a la gent gran: 11 persones Espai Jove: 80 joves al mes Reforç extraescolar Espai Jove: 22 joves Accions de promoció de participació de les dones al municipi: 392 Actes Commemoratius: Esports per a tothom!, conjuntament amb Càritas: 35 nens/es Projecte Entorn, conjuntament amb l’Institut: 8 alumnes Reforç extraescolar, conjuntament amb Càritas: 57 infants Cicle de passejades per a la gent gran: 36 persones Recollida de dades: Nou programa informàtic des de principis de 2015 (aquest fet pot generar variacions en les variables i resultats respecte anys anteriors) 14 Memòria 2015

[close]

p. 15

Joventut PROGRAMES DE JOVENTUT – PLA JOVE 1-Tallers i xerrades de millora de l’ocupabilitat i orientació professional (9 tallers/268 participants) 2- Suport a entitats i grups de joves 3- Oci Jove: Carnaval Rock, Activitats de Festa Major 4- Programa d’estiu: Nits de piscina 5- Raid dels Ausetans (56 participants) 6- Formació de delegats/des dels centres d’ensenyament secundari a Centelles · Com elegir el/la delegat/ada (2 tallers/60 participants) · Trobada de delegats/ades (47 participants) 7- El PIPA: Punt d’Informació, Participació i Assessorament per a joves (3.765 consultes/serveis) 8- El PIPA als centres d’ensenyament secundari (686 consultes) 9- Promoció d’hàbits saludables (34 tallers/858 estudiants) 10- Llista de distribució de treball jove: 32 inscripcions 11- Curs de monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil PUNT D’INFORMACIÓ, PARTICIPACIÓ I ASSESSORAMENT EL PIPA Consultes Assessoria d’estudis i professions Assessoria de treball (recursos, borsa i formació) Assessoria de turisme, viatgeteca i carnets internacionals Assessoria d’habitatge Associacionisme i participació Lleure Altres serveis Total consultes i serveis del PIPA 587 599 103 179 39 592 146 3.765 Cultura Cohesió social Salut i Esports Sostenibilitat, Medi ambient i consum Tecnologies de la informació i la comunicació Autoconsulta Internet 262 173 207 70 13 795 15 Memòria 2015

[close]

Comments

no comments yet