Aktiviti-Kesihatan-MBJB-Minggu13-Minggu16

 

Embed or link this publication

Description

Buletin Mingguan Aktiviti Jabatan Kesihatan MBJB Minggu 13 - Minggu 16

Popular Pages


p. 1

K.s DGmam Denegll Demem DanSEl Ecrdereh DaarahJohot Bahru (sehlnggr Mlnggu Epld t2f2016l TARIKH AHAD 27.03.2016 AKTIVITI MlltlGGU tlll PBT JUMLAH DD 13(, 59 36 KES DDB o o o o KUMULATIF 1943 934 949 3 8{.,t5 pg mesyuaraUlaklimat tindakan wabak Denggidi bilik gerakan wabak Denggi, M&lB MBJB MPJBT MPPG L/BANDAR ISNIN 28.03.2016 o l 8.8.45 pg mesyuaraVtaklimat tindakan wabak Denggi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB di r ;$Hm#*_"l l. Xes 'il'r.; try:1':ir'l (r mttl 2(,13 sehlnSgr 2(,16 Grrf perbrndlng.n Xes DD/D[,B kawrgan MBJB b.gl trhun {$hl6|!r 26 M.c 2ot6t SELASA 29.03.2016 8-8.45 pg mesyuaraUlaklimat tindakan wabak Denggidi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB .61\ | IVITI MINGGUAN ABATAN KESIHATAN AJTIS BANDARAYA JOHOR BAHRU INGGU RABU 30.03.2016 8-8.45 pg mesyuarat/taklimat tindakan wabak Denggidi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB '"1 'l trr t"t-l ii HffiPq KAVVASAN LOKALITI \/I/'ABAK DENGGI KHAMIS 31.03.2016 8.8.45 pg mesyuaraUtaklimat tindakan wabak Denggi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB di JUMAAT 01.04.2016 KA\A/ASAN LOKALITI WABAK DENGGI Mfnggu t2 l20ltl2ot6 - 26ltl20t6l WABAK TAKTERXAWAI 27.03.20! 6 - 02.04ro 02.04.2016 SABTU 7.30 pg Gaya Hidup Sihat (Uiian Kecergasan)di TamanMerdeka,JohorBahru &12.00 tgh gotong+oyong cegah denggi di Kg. Mdayu Majidee .IGA SAY-COUNTRYGARDEN s SELATAN TMN IMPIAN EMAS I 05-04.2016 Bahagian Promosi TENGPARKI6;()7-04.2016 Ilfalls 'l' J Aktiviti rutin tidak dimuat turun di halaman ini

[close]

p. 2

AKTTVITI MINGGU LEPAS KEJOHANAN JB CHESSMASTER 2016 SEMPENA HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN JOHOR DI DATARAN BANDARAYA JOHOR BAHRU PADA 26.3.2016 (SABTU) 9.OO PG HINGGA 6.00 PTG ,[iNd$s}Wu4Er9[dJ

[close]

p. 3

1.O 212-L93 dl AHAD 03.04.2016 tahun 2016r pS mesyuaraUtaklimat lindakan wabak Denooi di bilik gerakan wabak Denggi, MBJB Pada tahun 2()15 telEh berteku penlngkaton k€i demcm denggt sebanyak klwasan MaJlls Bandaruya johor Bahru. Berlkut adalah kes perbandtngan demam denggl tahun 2O1O sehlngga TAHUl{ DD 1,O:t5 SITUASI KES DEMAM DENGGI KAV\,ASAN MBJB 9:8.a5 DDB 20to 2011 ,UMLAH 1,324 4L6 406 1,435 1,623 505s 2793 (E} r&.ft MU! 229 7L L7 L7 5 ! 345 391 20!2 2013 2074 20l s 2 t,418 1,618 5060 2193 h.6 o6et {Dot / hm 016 o D6rat kd.s ,.tu| I : ruhH b GRAF GARIS PERBANDINGAN KES DGMAM DENGGI TAHUN 2('15 & 2(,16 SELASA 05.04.2016 pS mesyuarat/taklimat tindakan wabak Denggidi 9:9.1S bilik gerakan wabak Denggi, MBJB AKTIVITI MINGGUAN ,ABATAN KESIHATAN MA'LIS BANDARAYA JOHOR BAHRU 5.O KA\A/ASAN IOKAIITI WA,BAK DENGGI MtnBtu '..alorlollz!.ri HOTAPc'T _ 0/'.10,420/16l KHAMIS 07.04.2016 TUIIIIGGU KT l!ffiwobro4qr.l ras I Yo-dlDd |o*fr dtl-tt..' Udll b. Fns b;qrhD] pS mesyuarat/taklimat tindakan wabak Denooi di 9:9.CS bilik gerakan wabak Denggi, MBJB ,utuF a 4 IMN OESTAYA_^N I€MBAH 14 26 6.() pS Gaya.Hidup Sihat (Ujian ^-SLBI^U._ I.30 09.04.2016 TamanMerdeka,Jonoreahru Kecergasan) di KAWASAN LOKALITI WABAK DENGGI wftnasu t4(Org/4/2o:6 _ OgUO4lrO'|€,l .04.2016 - 09.04.20' webk T.kT.rkaul f**-*orFd.rtu.od|-*h*r:dr_l u...*b,.tcrH.i 8.12.00 tgh gotong-royong cegah denggi di kawasan Al Ekhsan, Kg. Metayu Maji

[close]

p. 4

AKTIVITI MINGGU LEPAS PROGRAM GOTONG.ROYONG CEGAH DENGGI DI KG, MELAYU MAJIDEE PADI\ 02.04.2016 (SABTU) 8.00 pAGt HTNGGA 12.00 TcH AKTIVITI MINGGU LEPAS PROGRAM GOTONG.ROYONG CEGAH DENGGI DI KAWASAN PERUMAHAN JALAN TITIWANGSA 19, 10,21 & 22 PADA 03.04.2016 (AHAD) 8.00 pAGl HtNccA 12.00 TGH

[close]

p. 5

1.O TARIKH AHAD 10.04.2016 AKTIVITI MINGGU INI 8-8.45 pg mesyuaraUtaklimat tindakan wabak Denggidi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB Psda tshun 2015 tel6h berlaku penlngkatbn kes dem.m denggl seban\dk 2l2.L91 dl kawas.n MaJlls BEndarayr Johor Bahru. Berlkut adalah kes perbandlngan demam denggl tahun 2O1O sehlnSgE tahun 2()16: TAHUN 207.O SITUASI KEs DEMAM DENGGI KAWASAN MBJB DD 1,O95 DDB 2011 345 391 229 7L L7 ,UMLAH r.324 416 404 1,435 1,523 n065 R[ftkvHM ffiilwffiffitr# ,,N 2042 2(]13 1,414 1.614 ;()6a t7 20L4 ISNIN 11.04.2016 8-8.45 pg mesyuaral/taklimat tindakan wabak Denggidi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB | loo ,dud 1 : :too eql .dmh loBt ldns Mil! runlrh b bffi Wd (60) / hm.h 4,O GRAF GARIS PERBANDINGAN KES DEMAM DENGGI TI\HUN 2('15 & 2016 SELASA 12.04.2016 8-8.45 pg mesyuaraUtaklimat tindakan wabak Denggidi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB 229 1a9, 1a9 . zLl 1aF_^ L 1s51sd lso .r47\4t . r, a62 1,26 AKTIVITP M;rufr#UAN 101 13i ni'' il RABU 13.04.2016 119 1oa IABATfilst {HSIHATAN $!I!A!LIS BAIUDAMAVA J$F{d}ffi ffiAt{ffi$,f IWIING6N' KE 8-8.45 pg mesyuaraUtaklimat tindakan wabak Denggi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB di s,"aed jit;n 11" "'{, *$t. ; 6t 77-ee 6b' 6> i56 6,0 KAVVASAN LOKALITI TN'ABAK DENGGI Mlntru 15 (!O/U/2OAG - tqfo4f2or6l KHAMIS 14.04.2016 8.8.45 pg mesyuarat/taklimat tindakan wabak Denggi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB di z r-{E.qqR. DESA JAYA-JLN LEMBAH SAY-COUNTRY GAROEN DESAJAYA JLN DANAU BARLT ( t9 ai 2q 2q 25 I 27-o4, ?F:o4 26-O4- rg 25-O4- r.{ 29:O4- rE z9-04- re s BARU PERMAS IAYA 5 CEMPAKA SLOK 15.27 MEGAH RIA-JLN API.API PUTERI VVANgSA BETADAU BARU PEFMAS JAYA 7 I - -l JUMAAT 15.04.2016 24-04- aq 2!-O.4- 1q zt-o42S-04- aq ?6:91: . ,Lg !j TS l0.s4"2fli6 - I6.il4.*s 26__ 27-O4' a6{ 6.0 SABTU 16.04.2016 7.30 pg Gaya Hidup Sihat (Ujian Kecergasan)di Taman Merdeka, Johor Bahru Itr KA\A/I\SAN IOKAI,ITI WABAK DEf{GGI Mantgu 15 (r(,/412(J16 - t6/|'4l20r6l w'b.k T.kT.rkrml toutl ,UdUH l€! r.rqh *okt Dtldnrro l.hot i'c tH bfrh-ffi..ll.rl UrEl 1.. tsng hhlr r!!lf-!,ro-!Er(V 'MN MEGAH RfA JLN rMN MEGAH RIA_JLN (ANGKARTEBRAU 5 6 ___ =_J DEDARU ! s JELATANG I 8 i __-f_,_Ls-91_16 | 27-04-76 29-04-76 30-04-16 2.t-04-16 26.04.16 29-94:16 28-04-16 _ Diterb, Bahaglan Promosi & Pendidikan Kesit Majlis Bandaraya Johor Jabatan Kes, }DR BARU PERMASJAYA-APTPAN Aktiviti rutin tidak dimuat turun di halaman ini /tsTA .MNGEMBIRA . STULANGLAUT ., )OBUKITSAUJANA : 6 6 4 5 , l9 l8 18

[close]

p. 6

AKTIVITI MINGGU LEPAS AKTIVITI MINGGU LEPAS :L ( AKTIVITI MINGGU LEPAS l- , I | iS w##;*fr {i '"

[close]

p. 7

n AHAD 17.04.20r6 1.O SITUASI KES C'EMAM DENGGI KAWASAN Psda tahun 2015 telah berlaku penlngkatEn kes demam denggl sebarryEk 212.'-96 dl kawesan tvlajlli Bsndaraya Johor Bahru. Berlkut adalah ker perbandlnGen demam denggl tlttun 20tO sehlnAaa tahun 2016: MBJB 8.8.15 pg mesyuaraUtaklimat tindakan wabak Denggi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB di TAf{UN 20LO OD 1,O95 DDE JUMLAH 229 t,324 446 4()8 1,435 2()tl 20t2 2013 20t.4 zo15 2016 Jdd r : Jsmbh br bffi D.ndl 345 391 7l L7 L7 a,4aa t".6 I A s 5 1.623 5065 2401 (Dst x|*t.6 mUt 5060 2401 (mt / |'.fi.6 hnaal o ffih 6RAF GARIS PERB/TNDINGAN KES OEMAM oEmGGt TAHUN 2015 & 2016 SELASA 19.04.2016 8.8.45 pg mesyuaraVtaklimat tindakan wabak Denggidi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB 229 ITI MINGGUAN N KESIHATAN BANDARAYA ,OHOR BAHRU -Di.n,'dqrr'.rii,€ ', ii6dd I +es -i!r c .!rr! .,.t € 'i6 F5!qdrn!.Jvd6-,;1,--,-,.d^ dr!$ri!#Mu!il;!*r,ibrd,;'; 6.O KA\A'ASAN LOKALITI VT'ABAK DENGGI l9l^agu /6 lt ro4/2de - 2tfo4f2ot6l ir.friwfr flIINGGU KE KHAMIS 21.04.2016 8.8.45 pg mesyuaratftaklimat tindakan wabak Denggidi bilik gerakan wabak Denggi, MBJB ? __L_... OESA 's,Psl:t' g: dt-i*rtr-'& 'AYA-'LN LEMBAH _i^, 9_ MEGAH RIA 'IN DEOARU r 17.04.20t 6 - 23. 6.O KA\A/ASAN LOKALITI WABAK DENGGI Mlns8u 16 (u/V1016 - 2tlo4/2o161 Urbb.k SABTU 23.04.2016 TakTdkml It Wob6t Dll..ilr b|d ,UdUff lf9 i 'nfr red brLh dftLlrl knl Udl b. F4 |ldthlt 7.30 pg Gaya Hidup Sihat (Ujian Kecergasan)di Taman Merdeka, Johor Bahru l[. IG OREN ULU tostt TIRAM t 27 6 7 01.os.2016 06.o5,2015 24,o4.2015 or.o5.2016 06.os.2016 04.o5.2016 06.0s.2015 03.05.2015 ! 'MN GEM6IRA ILAT STUI-ANG t Diterb &Pendidikan Kesli Jabatan Xes UUT 4 25 25 iONDO BUXIT SAU'ANA 6 ?Atro 19N,1_ MEI,AYU MAIDEE ZON 1 sut:MllIEll 5 a '?: 19 l9 b*- ix I Aktiviti rutin tidak dimuat turun di halaman ini SRIIMPIAN LURAH \ fl"'*'oJFM 4

[close]

Comments

no comments yet