Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021

 

Embed or link this publication

Description

Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021

Popular Pages


p. 1

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Múdrosť minulosti - poznatky prítomnosti - vzdelanie budúcnosti. Dlhodobý zámer Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2016 až 2021 Marec 2016

[close]

p. 2

OBSAH Predhovor 1 Oblasť akademickej kultúry samosprávy Oblasť vysokoškolského vzdelávania Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti Oblasť rozvoja vedeckej infraštruktúry a transféru poznatkov vedy do praxe Oblasť medzinárodných vzťahov Oblasť organizácie a riadenia univerzity Oblasť rozvoja informačných a komunikačných technológií Oblasť rozvoja ľudských zdrojov Oblasť kultivovania historickej univerzitnej tradície, športových a kultúrno-spoločenských činností , propagácie a vzťahov UPJŠ s verejnosťou 3 7 11 15 19 23 27 31 35 Záver 38

[close]

p. 3

Predhovor Dlhodobý zámer Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2016-2021 (ďalej Univerzita, UPJŠ) vymedzuje ciele ďalšieho smerovania Univerzity. Vychádza z jej poslania, ktoré je vymedzené Štatútom UPJŠ, doterajšími dlhodobými zámermi UPJŠ, podrobným zhodnotením súčasného stavu Univerzity a strategickými dokumentmi v oblasti vysokého školstva, ktorými sa riadi Slovenská republika a Európska únia. Výsledky poslednej komplexnej akreditácie potvrdili, že UPJŠ patrí medzi najlepšie vzdelávacie a vedecko-výskumné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Tieto výsledky umožňujú manažmentu univerzity, jej fakúlt a univerzitných pracovísk, aby si aj v ďalšom období svojej činnosti kládli tie najvyššie ciele a napĺňali nasledujúce motto: „aby UPJŠ bola modernou a medzinárodne etablovanou inštitúciou musí neustále hľadať spôsoby ako rozvíjať svoj osobnostný a vedecký potenciál“ UPJŠ chce posilniť svoje postavenie významnej vysokej školy, chce sa stať vyhľadávaným výskumným partnerom v celoeurópskom priestore, chce byť atraktívnym vzdelávacím miestom pre domácich a zahraničných študentov, chce zvýšiť svoj vplyv na ekonomicko-spoločenské procesy nielen v Košiciach, v Košickom samosprávnom kraji, ale aj na Slovensku. Vytváraním užitočných partnerstiev so zamestnávateľmi a tretím sektorom chce pomôcť zvýšiť reálne možnosti uplatnenia vlastných absolventov v praxi. Ako výskumne akceptovaná univerzita chce aj naďalej identifikovať a strategicky podporovať kľúčové vedecko-výskumné smery a na verejnosti prezentovať ich výsledky. Vďaka potenciálu spoločenských, humanitných, historických, pedagogických a právnych vied sa bude usilovať formovať korektné a etické prostredia príznačné pre akademickú pôdu, ale aj pre rozvinutie medziodborových foriem vedeckého výskumu. Dôležité bude, aby s týmto zámerom sa stotožnila akademická obec univerzity a aby sa aktívne podieľala na jeho plnení. Úspešnosť plnenia cieľov dlhodobého zámeru bude závisieť nielen od odhodlania a schopnosti pracovníkov UPJŠ, ale aj od vonkajšieho prostredia, predovšetkým od štátnej politiky týkajúcej sa vysokého školstva. Aby univerzita ako verejná vysoká škola mohla plniť svojej hlavné úlohy v oblasti poskytovania kvalitného vysokoškolského vzdelania a inovatívneho vedeckého výskumu a zároveň aby bola konkurenciaschopná v medzinárodnom vzdelávacom a výskumnom priestore musí mať dostatok finančných zdrojov z verejných zdrojov a európskych fondov. Chceme veriť, že zodpovedné orgány nášho štátu budú v čase plnenia tohto zámeru oveľa citlivejšie ako doteraz vnímať požiadavky slovenských vysokých škôl, vrátane dostatočného finanovania ich bazálnej činnosti a dlhodobých rozvojových projektov. Akademická obec UPJŠ má dostatok vzdelaných a kreatívnych vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov, aby vedeli svoj vedecký talent a pracovnú zanietenosť pretaviť nielen v pedagogickom procese, ale aj do pozoruhodných výsledkov, ktoré pritiahnu pozornosť odbornej verejnosti z domova a zahraničia, ale aj z rozličných štátnych a súkromných inštitúcií. Ambíciou vedenia univerzity a vedení fakúlt je presvedčiť Akademickú obec UPJŠ, že jedine reflexia o našom postavení v rámci EHA (európske vysokoškolské prostredie) a ERA (európske výskumné prostredie) by nás mali motivovať k prijímaniu opatrení a postupov, ktoré nám umožnia etablovať sa ako moderná a medzinárodne uznávaná inštitúcia. Keďže Univerzita potrebuje prostredie pre kreatívnu prácu vo všetkých jej rozmanitých činnostiach, naša predstava je napomôcť univerzite k tomu, aby bola jednotná vo svojom smerovaní, vnútorne myšlienkovo otvorená vo vede i vzdelávaní. Poslanie UPJŠ a jej postavenie v systéme slovenských VŠ Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto oblasti, Bolonskej deklarácie a ďalších dokumentov. UPJŠ sa hlási k statusu výskumnej univerzity, na ktorej sa realizuje medzinárodne uznávaný vedecký výskum, ktorý je konkurencieschopný v domácom i zahraničnom výskumnom prostredí. UPJŠ sa zapája do európskeho výskumného priestoru formou získavania medzinárodných vedeckých projektov či bilaterálnych a medzivládnych zmlúv o spolupráci. Aj vďaka tomu UPJŠ patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. V súčasnom období má fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej práce. Okrem uvedených piatich fakúlt univerzita poskytuje univerzitný študijný program v oblasti športu prostredníctvom Ústavu telesnej výchovy a športu. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí.

[close]

p. 4[close]

p. 5

OBLASŤ AKADEMICKEJ KULTÚRY A SAMOSPRÁVY 1 Strategický zámer: Mobilizovať významné osobnosti UPJŠ k ich angažovaniu sa v samosprávnych a riadiacich orgánoch univerzity, aby svojou autoritou a skúsenosťami aktívne prispievali k formovaniu zámerov a cieľov Univerzity, dali váhu rozhodovacej právomoci samosprávnych orgánov a boli autoritatívnou oporou manažmentu univerzity a fakúlt.

[close]

p. 6

STRATEGICKÉ CIELE 1. Vytvoriť korektné a etické prostredie pre plnenie hlavného poslania univerzity, v ktorom budú garantované akademické slobody prejavu, vedeckého bádania a vzdelávania. 2. Vytvárať prostredie v ktorom sú nežiadúce javy mobingu, dôsledne dodržiavať vnútorné predpisy a etické kódexy, presadzovať riešenie problémov na pôde Univerzity a nie prostredníctvom médií. 3. Garantovať slobodu bádania najmä v tých smeroch výskumu súčastí Univerzity (fakulta, ústav, katedra, vedecký tím), ktoré sa presadia v otvorenej súťaži. 4

[close]

p. 7

OBLASŤ AKADEMICKEJ KULTÚRY A SAMOSPRÁVY NÁSTROJE • Posilniť postavenie Klubu profesorov ako významného poradného orgánu rektora UPJŠ. • Kreovať ďalšie poradné orgány rektora vo forme “Rád”, ktoré budú pozostávať z osobností z prioritných oblastí výskumu, vzdelávania, kultúry, športu a pod. Poradné orgány budú mať vplyv na rozhodnutia rektora v prípade významných výziev a projektov so strategickým dopadom na vedeckú infraštruktúru i atmosféru na univerzite. • Uskutočniť objektívnu analýzu stavu Univerzity za ostatné 2 funkčné obdobia so zreteľom na mieru implementácie odporúčaní medzinárodného evaluačného tímu. • Dôsledne kontrolovať dodržiavanie zákonov a vnútorných predpisov, eliminovať akékoľvek prejavy klientelizmu. 5

[close]

p. 8[close]

p. 9

OBLASŤ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA Strategický zámer: Poskytovať kvalitné vzdelávanie opierajúce sa o výsledky aktívneho vedeckého výskumu učitľov. Posilňovať jednotné legislatívne prostredie a trend „otvorenia sa Univerzity dovnútra“ s cieľom zlepšiť uplatnenie absolventov na trhu práce. 2

[close]

p. 10

STRATEGICKÉ CIELE 1. Zabezpečiť študentom kvalitné, vedecky podložené, komplexné/plnohodnotné vzdelanie s dôrazom na využitie vedeckého potenciálu jednotlivých fakúlt a pracovísk univerzity, s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti. 2. Dbať na implementáciu ustanovení vnútorného systému kvality a na pravidelný monitoring procesov vedúcich k získaniu diplomu. 3. Zvýšiť záujem o štúdium na UPJŠ u talentovaných študentov stredných škôl s možnosťou výraznejšieho individuálneho prístupu a posilňovať pozíciu UPJŠ ako odborného garanta a organizátora odborných aktivít orientovaných na prácu s talentovanými študentmi základných a stredných škôl. 4. Neustále zefektívňovať a zatraktívňovať metódy výučby, využívať pri tom moderné digitálne technológie, rozvíjať formy dištančného vzdelávania a ich metodológiu. 5. Pokračovať v implementácii cudzojazyčných študijných programov, ako aj podporiť otvorenie univerzity pre zahraničných študentov študujúcich v slovenskom jazyku. 6. Podporovať realizáciu inovatívnych študentských projektov a vedecko-výskumných zámerov, aby študenti mohli využívať príležitosti vznikajúce zo zriaďovania komerčných subjektov na Univerzite (start up, spin off, inkubátory...). 7. V rámci celoživotného vzdelávania upevniť pozíciu UPJŠ ako inštitúcie poskytujúcej kvalitné celoživotné/ďalšie vzdelávanie, expertné služby a ďalšie vzdelávacie služby verejnosti. 8

[close]

p. 11

OBLASŤ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA NÁSTROJE • Skvalitniť výber uchádzačov zo stredných škôl a vytvárať podmienky pre získavanie najkvalitnejších uchádzačov o štúdium s využitím týchto nástrojov: - propagovaním dosiahnutých výsledkov UPJŠ predovšetkým vo vedecko-výskumnej a pedagogickej oblasti, - realizovaním prijímania študentov na základe výsledkov objektívneho overovania nielen ich schopností a vedomostí, ale aj všeobecných študijných predpokladov zohľadňujúcich/ identifikujúcich individuálnu tvorivosť, - systémovou podporou talentovaných študentov stredných škôl a tým ich získať pre štúdium na niverzite. • Rozvinúť potenciál fakúlt a univerzitných pracovísk pre služby verejnosti s profesionálnym zázemím Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov (ďalej CCVaPP). K tomu využiť nástroje: - skvalitniť a rozšíriť ponuku doplňujúceho pedagogického štúdia a iných foriem ďalšieho vzdelávania podporou CCVaPP (napr. atestačné skúšky, kurzy, školenia); - iniciovať jednania s rezortmi zdravotníctva a školstva, ktoré by mali prispieť k vytvoreniu jednotného legislatívneho prostredia potrebného pre skvalitnenie a rozšírenie špecializačnej výučby v medicíne; - pripraviť ponuku vlastnej Univerzity tretieho veku, ktorá by bola zdrojom nových informácií, znalostí a zručností pre širokú verejnosť. • Dynamicky reagovať na meniace sa požiadavky okolitého prostredia a vytvárať užitočné partnerstvá so zamestnávateľmi a tretím sektorom s cieľom zvýšenia reálnych možnosti uplatnenia absolventov v praxi podporou nástrojov: - medzifakultných študijných programov reflektujúcich istú mieru príbuznosti s ohľadom na možnosti uplatnenia a potreby praxe; - ďalším rozšírením možnosti modulárnej stavby štúdia na princípe interdisciplinarity s cieľom posilnenia univerzitného charakteru štúdia a s ohľadom na potreby; - propagáciou neatraktívnych, ale praxou žiadaných odborov; - skvalitnením praktickej výučby a podporou unikátnej ponuky certifikovaných inerdisciplinárych kurzov (CIK); - rozvojom kariérneho poradenstva. • Zintenzívniť proces hodnotenia pedagógov študentmi najmä zvýšením záujmu o výsledky tohto prieskumu pomocou vyvodenia relevantných záverov. • Neustále skvalitňovať služby pre študentov: - zvyšovať kvalitu poskytovaného ubytovania a rozšíriť kapacitu ubytovacích priestorov pre študentov; - v spolupráci s Univerzitnou knižnicou neustále skvalitňovať a zefektívňovať prístup k študijnej literatúre a elektronickým informačným zdrojom a rozširovať nové služby so zameraním na zvyšovanie informačnej a digitálnej gramotnosti študentov; - pokračovať v poskytovaní špeciálnych služieb pre všetkých študentov, a teda aj študentov so špecifickými potrebami v oblastiach napr. právneho, psychologického, sociálneho poradenstva s podporou Univerzitného poradenského centra (UNIPOC), - rozvinúť karérne poradenstvo prepojením aktivít UNIPOC a CCVaPP, - podporovať mimokurikulárne aktivity študentov (napr. ŠVOČ, športové aktivity, spevácky zbor.....). • Pestovať hrdosť a lojalitu študentov k univerzite: - zefektívňovaním a zatraktívňovaním metód výučby (napr. rozvojom dištančného vzdelávania, e-learningu); - podporou zapájania sa študentov do vedeckovýskumných, pedagogických, propagačných aktivít zvýšením ich motivácie prostredníctvom mimoriadnych štipendií; - podporou a realizáciou inovatívnych študentských projektov a vedecko-výskumných zámerov, využívaním príležitostí, vznikajúcich zo zriaďovania komerčných subjektov na Univerzite (napr. start up, spin off, inkubátorov), - zintenzínením všeobecnej spoločenskej komunikácie so študentmi (napr. neformálne stretnutia, diskusie…) zvýšiť ich zapojenie sa do rozhodovacích procesov na Univerzite. 9

[close]

p. 12[close]

p. 13

OBLASŤ VEDY, VÝSKUMU, INOVÁCIÍ A UMELECKEJ ČINNOSTI 3 Strategický zámer: Posilňovať kognitívne, tvorivostné a organizačné zázemie vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti s podporou kvalitného výskumu založeného na širokej medzinárodnej spolupráci. Využiť potenciál univerzitných vedeckých parkov (UVP), resp. vedeckovýskumných centier excelentnosti (CE) pre kvalitatívny rozvoj biomedicíny, materiálového výskumu a informačno-komunikačných technológií s následným transferom výsledkov výskumu do praxe.

[close]

p. 14

STRATEGICKÉ CIELE 1. Využiť unikátnosť zloženia Univerzity od medicínsko-prírodovedných odborov až po spoločensko-humanitné, právne a správne disciplíny a využiť to ako výhodu v konkurenčnom prostredí. 2. Využiť všetky príležitosti pre stabilizáciu ľudského potenciálu, schopného dosiahnuť medzinárodnú úroveň kvality výskumu. 3. S cieľom internacionalizácie výskumu naďalej stimulovať najmä mladých zamestnancov, aby absolvovali zahraničné pobyty a stáže na špičkových zahraničných univerzitách a vedeckých pracoviskách s tým, aby po návrate odovzdávali svoje skúsenosti a prispeli k zvýšeniu úrovne výskumu na Alma mater. 4. Morálne aj materiálne motivovať tvorivých pracovníkov k dosahovaniu väčšieho množstva kvalitnejších výsledkov, t.j. zvyšovať efektivitu a produktivitu výskumu aj racionálnym prerozdeľovaním odborných, pedagogických a vedeckých povinností. 5. Využiť potenciál UVP a CE k zvýšeniu úspešnosti v získavaní finančnej podpory zo zahraničných i domácich grantových agentúr, najmä z H2020. 6. Využiť potenciál UVP a CE k otvoreniu Univerzity pre zamestnávanie odborníkov zo zahraničia. 10

[close]

p. 15

OBLASŤ VEDY, VÝSKUMU, INOVÁCIÍ A UMELECKEJ ČINNOSTI NÁSTROJE • Identifikovať a zadefinovať strategické smery bádania na základe možností jednotlivých pracovísk v rámci Univerzity (musia mať schopnosť medzinárodnej akceptácie a uplatnenia). • Vymedziť hlavné prioritné osi aj pre výskum v oblasti humanitných, pedagogických, historických, spoločenských a právnych vied. • Etablovať systém podpory špičkových vedeckých tímov, grantovej podpory významných vedeckých tímov a osobností, naďalej finančne podporovať postdoktorandské miesta na Univerzite. • Pokúsiť sa o vytvorenie podmienok pre tzv. „sabbatical leave“ pre profesorov Univerzity. • Pokračovať v systéme univerzitného grantového systému pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov a venovať neustálu pozornosť kvalite doktorandského štúdia. 11

[close]

Comments

no comments yet