hbp-53

 

Embed or link this publication

Description

ගිහි පැවිදි සැමට ගැලපෙන සාසනික ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2016 kjï l,dmh 01 msgqj Oïu moh ;= , s k a ks j ka u. f,d õ;=rd nqÿka jykafia jev bkak ldf, talodk lsh, wßy;=ka jykafia kula jev ysáhd' fï wßy;=ka jykafia fmdah ojig tlu tl Wodk jdlHhla ú;rhs foaYkd lrkafk' yeu fmdahgu fï tlu tl Wodk jdlHh y~ k.d lshkjd' le,Ejl yqfol,djuhs fïl lrka f k' uq , s k a u O¾u foa Y kdj wyka k tka k ls h , wdrdOkd lrkjd' Bg miafi fï tlu tl Wodk jdlHh foaYkd lrkjd' fïl wyf.k bka k foújre uyfmd

[close]

p. 4

2016 kjï l,dmh jykafia,dg m%Yakhla jqkd' wms O¾uh foa Y kd lroa È idÿldr fkdfokak fya;=j;a" fï NslaIQka jykafia tlu tl .d:djla lshoaÈ idÿldr fokak fya;=j;a fydhd .ka k ´k ls h , ys ; ," nq ÿ ka jyka f ia yuq f jka k .s y s k a Wkajykafiag fï ldrKh lshd isáhd' b;ska ish,af,ka ish,a, olsk f,dõ;=rd nqÿka jykafia fï ;%smsglOdÍ NslaIQka jykafia,dg fï úÈyg tal ú.%y lr, ÿkakd' —uyfKks" fndfyda fldg lshk fyda fndfyda fldg bf.k .ka k d wh O¾uOr hehs uu fkdls h ñ' hï flfkla tlu .d:djla fyda bf.k i;Hh wjfndaO lr .kSo" tA ;eke;a;d O¾uOr hehs uu lshñ'˜ b;ska Wkajykafia fï úÈyg myo, §, fï .d:dj foaYkd l

[close]

p. 5

2016 kjï l,dmh ta l ;a O¾udkq O ¾u m% ; s m odfõ fldgila' fï wx. y;r tlúg mQ¾K jqk jydu fidajdka M,hg m;afjkjd' fjk;a úÈylg lshkj kï" p;= r d¾h i;Hh wjfnda O fjkjd' p;=rd¾h i;Hh f;areï .ekSu lshkafk f,ais myiq fohla fkfjhs' idudkHfhka ´ku flfklaf.ka weyqfjd;a p;=rd¾h i;Hh lshkafk fudllao lsh," ls h ka k yels h dj ;s f hkjd' mdie,aj, nqÿ oyu lshk úIh lreKq j ,g;a b.eka f jkjd' ta bf.k .kak ´ku flfklaf.ka weyqfjd;a tl yqiaug lshhs ÿl" ÿlg fya;=j" ÿl ke;s lsÍu" ÿl ke;s lsÍfï ud¾.h lsh,' tal fmdÿfõ ´k flfkla oka k ldrKhla ' fmd;am;aj,ska bf.k f.k ;sfhkjd" wy, ;sfhkjd' oeka ta wh;a p;=rd¾h i;Hh okakjo@ tfyu ke;akï wjfndaO lrf.ko@ tA wh;a O¾uOro@ fï wh .ek ;uhs f,dõ;=rd nqÿka jykafia uq,skau ls õ fj" hfula O¾uh yeoEÍï" msrùï l< muKska fyda fndfyda fihska O¾uh lS mu‚ka O¾uOr fjkafk kE lsh,' t;fldg Th úIh lreKq W.kajk .=rejre" lS odyla

[close]

p. 6

2016 kjï l,dmh 04 msgqj f,dj ieug tl fia fmdÿ wksÉp;dj f,dalfha yg.;a;= iy fï bos ß fha o S yg.ka k fudk fohla jq k ;a " fya ; = j g wkq l + , j M,hla úoHudk ùu lshk f,dal O¾u;djh ;uhs is o a O fjka f k' tfyu ke;=j wfma leue;a;g lsisjla isoaO fjkafk kE' iuyre fïl jerÈ úÈhg f;a r eï wrf.k" f,da l h ;ukaf. leue;a;g mj;ajkak mq¿jka lsh, ys;df.k bkakjd' fudlo talg fya;=j" ;uka n,dfmdfrd;a;= jk iuyr foaj,a bIag isoaO fjk nj ;ukag fmkSu' kuq;a ta yeu fohlau fya;=M, wkqj isoaO fjkj ñila ldf.j;a leue;a; bIag lrkak isoaO fjk foaj,a fkfjhs' ljqre yß tfyu ys;df.k bkakjkï" talg fláfhka wúoHdj lsh, lshkjd' hula ;uka n,dfmdfrd;a;= jqk wdldrhg isoaO jqfkd;a fndfyda wh /jfgkjd" ta whf. leue;a; ksid ;uhs tal jqfka lsh,' kuq;a úu¾Ykh lr, ne¨fjd;a fmakjd" l,s k a fyda ta fudfydf;a fyda f.dvk.mq fya;= ksihs tal jqfka lsh,' ta fya;= ;uka fyda ;uka fjk;a msßila iu. tl;= fj,d f.dvke.=j fjkak;a mq¿jka' wfkla ldrKh ;uhs" ;j;a iuyre isoaO fjÉp foag leu;s fjkjd' fmr,sÉp me;a; fyd`ohs lsh, l;djg lshkj jf.a ' fyd`o w;g fmr¿fkd;a fyd`ohs' ke;akï b;ska foia fofjd,a ;sh ;shd fmdf

[close]

p. 7

2016 kjï l,dmh —fodia;r yßhg fnfy;a lf

[close]

p. 8

2016 kjï l,dmh odylska ú;r ta iem fõokdj jeä fjkak;a mq¿jka' fïlg ;uhs ixMiaicd fõokdj lshkafk' ;uka ne`È, bkak oDIaáh wkqj tal wvq jeä fjkak mq¿jka' ta lshkafk mqoa.,hf.ka mqoa.,hg fjkia fjkak mq¿jka' ta jf.au ta T¿j w;.dmq flkd jhig .syska jeyeßÉp wj,iaik flfkla kï" ±ka wr tall ishfh fõokdj tl mdrgu wvq fjkjd' fïl bfígu wvq jeä fjkj fkfjhs ' ;uka f . oDIa á h wkq j ;ukau máÉp iuqmamkakj fjkia lr .kakjd' yenehs mD;Êckfhl=g ysf;kafk fïl bfígu isoaOfjk fohla lsh,' ke;akï ndysßka wdmq wruqKq ksid bfíu yg .kakj lsh,' fïlg máÉp kdk;a j h ls h , lshkjd' ta jf.au ±ka fï T¿j w;.Eug ,la fjk flkd .eyeKq

[close]

p. 9

2016 kjï l,dmh 07 msgqj ;Kayd iuqoh zz ms fï iirg ne¢, bkafk" wkka; iir ÿla ú|skafk ;Kaydj ksidfkæ wfka fï ;Kaydj ÿrelr .kak neßlu ksidfkæ uu fï W;aidy lrkafk ùßh lrkafk fldfydu yß fïflka ks o yia fjkakZZ f,dal iïu; fn!oaOhka w;r fufyu ys ; k wh yq ` .la bkakjd' ta whf. W;aidyfha ;rug m%;sM, ,efnkafk ke;af; wehs lsh, úui, n,kak ´k' w fjkjd' Èjg" rihg" ðõyd ú[aØdKhg" ðõyd iïMiaihg" ðõyd iïMiaicd fõokdjg ;Kayd fjkjd' lhg" fmdÜGínhg" ldh ú[aØdKhg" ldh iïMiaihg" ldh iïMiaicd fõokdjg ;Kayd fjkjd' ukg" O¾uhkag" ufkda ú[aØdKhg" ufkda iïMiaihg" ufkda iïMiaicd fõokdjg ;Kayd fjkjd' wkka; iifr wms fï ;sia fmd,g ne¢, ;Ka y dfjka /ialrf.k wdj l¾u fmdÈh nrhs' ys;=j ;rñka taflka ksoyia fjkak nE' wei" lk''' wd§ b÷rka g ksjila' fï álg Pkaord.fhka ne÷ku" ta w;HjYH foaj,a ál jfÜg ;j;a wjYH;d /ia fjkjd' ysß fldmSk máÉPdok†x ls h , y`ÿka j k - ,Êcd ia : dk flfrys we,Sï ne£ï j,lkq msKsi ^ú,s jid.ka k & w¢k we÷ug fudaia;rhla ^fuday ¬ ia:rhla& ´k fjkjd' fudaia;r f,dalh Èf.a ;Ka y d fj,d wka ; s u g ú,s j id .ekSu wu;l fj,d" ,Êcd nh ia:dk u;=lr fmkajk" weúof.k hkakka wmyiq ;rï YÍrhg ;o" Wkqiqï fj,djg oyÈh W;=rk" w÷re fj,djg wfkldg ;udj fkdfmfkk j¾Kj,ska hq;a we÷ï oyia .Kkla uqo,a úhoï lr, .kakjd' dk ú[a Ø dKhg" >dk iïMia i hg" >dk iïMiaicd fõokdjg ;Kayd iam¾Yjk rEmj, hï ms%h uOqr iajNdjhla we;ao" fï ;Kaydj tys WmÈkjd" tys mj;skjd" tysu m%ySk fjkjd" tysu ksreoaO fjkjd lsh, fmkajd ;sfhkjd ^máiïNsod u.a.m%lrKh - 1fjks ldKavfha 75ms g q j &' fï ;Ka y d fjka f k fudkjgo@ wmg tÈfkod Ôú;h mj;ajdf.k hkak Wjukd hï hï foa j ,a álla ;s f hkjd' w¢ka k we÷ula" Ôj;a fjkak wdydr mdk álla" f,vg fí;la" jeiafika ms k a f kka lDñ i;= k a i¾mhka wd§kaf.ka lrorhla ke;sj bkak ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 10

2016 kjï l,dmh fj,d fnfy;a fj<÷ka f . ysrldrfhla njg m;a fjkjd' fï w;HjYH foaj,a ál jfÜg rd.fhka" fudayfhka ;Kayd fjÉp Pkaord.h ÿre lkSNjkfhka úoHudk jk udhd rEm iïmsKavkhla' tajdg Pkaord.fhka ne¢, ,nkakdjQ hï wdiajdohla we;akï tal;a udhdjlauhs' ta ksid wdiajdohka ú`§u lshkafk uq,d iy.; udhdjla' ukiskau ilia l<" f.ú f.ù w;S;hg hk wdiajdo ud;%hkaf.a iïmsKavkhla' ta .ek wjfndaOhla ke;s lñka ;Kayd fjkjd' fï jia;=ka flfrys we¿ï lsÍu ksid f.dvk.d .kak ixl,ams; rd.fhka t;ekg ydùu ldu ;Kayd lsh, y`ÿkajkjd' ;j msßila" ldu iemj, yrhla ke;s jqk;a ÿla ke;sj OHdk iqjfhka jdih lrkak mq¿jka iq.;s f,dal fyj;a rEmdjpr" wrEmdjpr n%yau f,dal ;sfhkj lsh, oekf.k" tn÷ f,dalj, WmÈkak" OHdk iqjfha wdiajdohg ys; ;shkjd' iú;lal" iúpdr" mS%;s" iqL" tal.a.;d iys; m%:u OHdkh jvkjd' ta iqjhg ;Kayd fj,d m%:u OHdk ;,fha Wmoskjd' fï úÈhg OHdk iqjhg ;Kayd fj,d" fndfyda §¾>dhqI ;sfhk iq.;s Njj, WmÈkjd' kuq;a rd.d§ flf,ia m%ySk lr, ke;s ksid" ta ta n%yau f,dalj, wdhqi msßySfuka miq" fmr l¾u úmdl wkqj kej; WmÈkak isoaO fjkjd' iodld,sl iq.;s f,dal we; lshk wúoHd weoySu" idiaj; oDIa á h yeáhg nq ÿ ka jyka f ia foaYkd lr, ;sfhkjd' iodld,slhs ls h , /já,d iq . ;s f,da l j, bm§ug ;Kaydùu Nj ;Kayd lsh, y÷kajkjd' oi wl=i,a lsÍu" lrùu" lsÍug wkqn, §u fyda tfia lsÍu hym;ehs ls h , j¾Kkd ls Í u fkdl< hq;=hs" tajd lsÍfuka ÿ.;sfha bmos,d fndfyda ld,hla wkka; ÿla ú¢kak isoaO fjkjd lsh, Y%uK n% d ya u Kd§ka f,da l hdf.a hym; msKsi foaYkd lrkjd' iudcfha l;sld jk fï woyia .ek i;Hh fkdokakd kuq;a" mjg ìfhka tajdhska neyer fjk msßila bkakjd' ;j;a msßila fuf,djla ke;" fuf,dj Wmkakdg mrf,djla ke;" uõ lshd úfYaI .=Khla ke;" mshd lshd úfYaI .=Khla ke;" úfYaI kqjKlska fuf,dj mrf,dj ±kf.k ±lf.k foaYkd lrk uyK nuqKka ke;" ta wh lshk 08 msgqj foaj,a ms

[close]

p. 11

2016 kjï l,dmh wßy;a M,fhka' B<`.g iuq o h ls h ka f k hula Wod fjkjd" f.dv kef.kjd lshk tl' ;Kayd iuqoh lshkafk ;Kaydj Wod fjkjd" f.dv kef.kjd lshk tl' fõokd m%;Hfhka ;Kayd fjkjd' wfma uki" ú£ï lsh, fohla ;sfhk nj fmkajkjd' iem fõokd ÿla fõokd" WfmalaId fõokd lsh, fï fõokd ix{d jYfhka y`ÿk .kafk uki' ta l úmdlhla ' fu;kÈ ú`§uhs" ú`oùuhs lshkafk ldrKd 2 la' ú`§u lshkafk úmdlhla' tal ú`Èkak isoaO fjk fohla' leu;s jqk;a wlue;s jqk;a ú`Èkak fjkjd' ú`oùu lshkafk ú`§ug ne`§u' ta lshkafk ´klñka ú`o ú`od bkakjd' ´kkï ukiska ys; ys;d ú`ojkak;a mq¿jka' t;fldg tal fõokd ffp;islhg jefgkjd' yenehs fï fõokdj iem" ÿla" WfmalaId jYfhka fjka lr, fno, fmkajkafk m%{dfjka' ta lshkafk fõokdj ;=ka wdldrhs lsh, nqÿka jykafiag yer fjk;a flfkl= g m,uq f jka u ls h ka k mq¿jka lula kE' fjk;a flfkl=g ta úÈhg fõokdj ú.%y lrkak nE' Bg mia f i ta foa Y kdj wy, Wkajykafiaf. Y%djlhkag ta ta uÜgïj,ska ú.%y lrkak mq¿jka' ;j;a meyeÈ,s lrkj kï fï fõokd ;=kg rd." oafõY" fuday iys;j ne£fuka we;sjk wdiajdoh iy ÿl ú.% y lrka k mq ¿ jka fjkafk m%{dfjka ú;rhs' wks;a whg ±fkkafk fõokd ffp;islhka f .ka .ka k ix{dj ú;rhs ' t;fldg fï fõokd we;s fjkafk iam¾Y fya;=fjka' wei" lk wd§ b÷rka ilia fj,d ;s f hka f k —ufkda mqínx.ud Oïud '''˜ wd§ jYfhka ls h k foa Y kdj wkq j " wdiajdo ú£fï n,dfmdfrd;a;=j bgq lr, fokak' tajdg f.dapr jk rEm" Yío''' wdÈh;a ta úÈhgu uki mQ¾jdx.u fj,d iliajqk i;r uyd N+; rEmj, úúO wjia:d' fudfyd;laj;a tldldrj mj;skafk ke;s" f.ú f.ù Èr Èrd w;S;hg hk rEm ud;% /yek ukiska f.dkq lr, wdiajdohla ;sfhk nj fmkaj, uq,d lrñka n,dfmdfrd;a;= bgq lrk nj fmkajkjd' fï udhdldÍ l%shdj,shg WodyrKhla iajhx fudayk ixisoaêhlska fmkajkak mq¿jka' flfkla fyd|gu fjfyi fj,d bkak fj,djl" myiq bßhõjlska mqgqjl ydxis fj,d" weia mshdf.k fufyu ys;kjd' —br neyef.k hkjd' riakh wvq fj,d' iS; iqkSsNjk N+; rEm ujdf.k ú¢kakd jQ ú£ï" ld, ud;%fhka ud;%h w;S;hg weÈ we§ f.ú, hkjd' wdiajdoh msfrkafk kE' wúoHdj ks i d ú£fï n,dfmdfrd;a;=j kej; kej; we;s lrkjd" ;Kayd iuqoh fjkjd' >kSNjk N+; rEmj, h:d iajNdjh fya;= - M, l%shdj,shla' ta nj fkd±kSu lshk wúoHdj;a" wdiajdoh uq , d iy.; widr tlla nj fkdjegySfuka" u;= u;=;a ú£fï n,dfmdfrd;a;= we;slr .ekSu;a fya;=fjka" kej; kej; bmfoñka iir .uk hkjd' fï ;uhs wúoHd uQ,sl jk ;Kayd iuqoh' l=i, uQ,fhka yg .kakd is,a .ekSu" Ndjkd lsÍu''''' wdÈhg ydùu ks j ka ±lS f uka wjika fjkjd' ta ldrKh ÿlg fya;= fjkafk kE' ^;Kayd ksfrdAOh iy ;Kayd ks f rda O ls Í fï ud¾.h ó<Õ l,dmfhka& jyrl wNhr;kd,xldr ysñmdKka úiska foaYs; ieÕjqK oyï lreKq weiqßka ilia lf

[close]

p. 12

2016 kjï l,dmh 10 msgqj wE ^miq.sh l,dmfhka - mqKH iDoaê .ek ;j;a weiQ msrE ;eka''''& iudê n,fhka l< úiañ; m%;sldr''' ys;kak;a neß fï jf.a wOHd;añl Roaê l%u f,dalfha ;sfhk nj Tmamq lrkak fï jf.a w;a±lSï fndfydu jeo.;a' uu uyK fjkak fmr .sys ldf, tla;rd iudêuh l%uhlska flfkl= f .a YÍr wNHka ; rfha ;s f hk frda . S ;;a j hka fydh, n,," tajdg m%;sldr iy T!IO lrk l%ufõohla ;snqKd' lsisu udOHhls k a m% i s o a O fkdlr uu weiqre lrmq mskaj;=ka yryd ±kf.k" rfÜ úúO m%foaYj,ska meñKs frda.Ska uu ta jf.a m%;sldr l%uj,ska ikSm lr, ;sfhkjd' kslïu fN!;sl m%;sldr l%u ú;rla fhdod .kafk ke;sj" l¾u úmdlj,g m%;sl¾u lrk idik jev ms

[close]

p. 13

2016 kjï l,dmh lr f.k wOHd;a ñ l foa j ,a fN!;sl jYfhka úoHudk lr, fmkajkak Tkak fukak lsh, ysgmq wjia:djla' ta lshkafk uia f,a weyeg fmakak" w;ska iam¾Y lrkak mq¿jka uÜgug fN!;sl jia;+ka jYfhkau ks¾udKh lrkak mq¿jka wjia:djla' iuyr fj,djg fjkj fkdfjkj jf.a fmakjd' ta lshkafk tfyu ks¾udKh fjk nj fmks, wka;sug fkdfmkS hkjd' ta jf.a b;d wdikak uÜgug wdmq ld,hla ;uhs fï' ta uÜgug tkl,a ta yelshdj Tma kexjqKd' ta ldf, tla ; rd fkda k flfkla ;ukaf. uy;a;h;a tlal Tyqg ;sìÉp nfâ wudrejlg m%;sldr .kak wdjd' tla;rd úiajdihla Wv ;uhs ta wh wdfj' ta lshkafk ta fkdakg wf;a wudrejla uq,a lr f.k uu §mq rla;jd; f;f,ka ta wudrej iïmQ¾Kfhkau fyd`o fj,d ;snqKd' jK fj,d ;sìÉp uq¿ w;u iïmQ ¾ Kfhka u fyd`o jqKd' ta f;f,ka w; ikSm jqkdg miafi wf;a yeu ;eku ,m le,e,a ;snqKd' ta ia:dkj, frdau mjd ye,s, ;snqfK' Bg miafi jÜgla l je,a j , lrá lv, taflka tk ue,shu ta le,e,a ;sfhk ;ekaj, .dkak lsõjd' taflka miafi wf;a ;=jd, ;snqKo lsh, fydhd .kak;a neß uÜgug ta ,m le,e,a uels, .shd' ta rla ; jd; f;, bia f i,a , u iudêhg weÈ, wdfj;a weh uq,a lr f.k' ta úiajdih Wv ;uhs ;ukaf. iajdñmqreIh;a tlalr f.k wdfj' Tyqf. nfâ fudkj yß wdndOhla ;snqKd' ks;r f,v f.dvla ;sìÉp flfkla' fï wh úúOdldr ;ekaj,g .syska fí;afya;a lr, ;snqK;a ikSm fkdjqk ksihs ud <`.g wdfj' ffjoHjre yßhg lsh, ;snqfK;a kE fudllao f,fâ lsh,' uu iudêfhka fhduq lr, n,k fldg fmkqkd" Tyqf. nv jef,a ia:dk ;=kl f,dl= f.ä 3 la ;sfhk nj' miafi uu ta whg meyeÈ,s lr, lsõjd fukak fïlhs fj,d ;sfhkafk lsh,' t;fldg ta fkdakg tlmdrgu yskd .shd" tal .Kka .;af; kE' miafi uu weyqjd" lsõjg úiajdi lrkak neß jqKd fkao lsh,' ±ka b;sx kE lshkak;a nE' fudlo ta ldf, uu u;= lr, ;sìÉp Yla;sh wkqj kslïu we;a; lshfjkjd' ta ;rï úid, Yla;shla ta ldf, ;snqKd' ta ksid l;d lrk fldg fndrejg úys¿ fldf,dmamï lrkak nE' b;ska fldfydu yß wehf. ysf;a fï .ek hïlsis ielhla ;sìÉp ksid uu lsõjd" Th mqgqj wrka fu;kska jdä fj,d n,d f.k bkak lsh,' weh jdä fj,d n,d 11 msgqj w;ska wr úÈhg ix{dj oS, nv m,kfldg tal ±lmq wr fkdak tl mdrgu .eiais,d uQK;a tlal weUq,a fj,d .shd' uu lsõjd o¾Ykh fmfkhs fyd`og n,d .kak lsh,' ±ka wr ukqiaihf. nv je, uf.a w; Èf.a t;s t;S áflka ál t

[close]

p. 14

2016 kjï l,dmh flfkl=g fmakafk weiamkd msgu uia f,a lhla lmkj fldgkj jf.a' kuq;a frda.shdg lsisu fõokdjla kE' mqxÑ yq

[close]

p. 15

2016 kjï l,dmh weUq,a fj,d we`. ysß jeàfuka Tyqg ta nj ±Kqkd' ±ka b;ska fï fnda;,a ;=ka ld,la ;sìÉp weUq,a ál ´x n,kak ±ka ;sfhkjo lsh, uu w;a fol biaiqjd' wf;a ìkaÿ ;=k y;rla ;sì, tAl msÕdkg jegqKd" tÉprhs' wr msÕdfk ;sìÉp weUq,a ;=ka ldf,ka b;sß ál kE' ±ka fï jefâg ;;amr .Kkhs .sfha' uu msÕdk wrf.k fjk;a ;eklg .sfh;a kE' wr úÈyg msÕdkg w; ;sh, ;o lrmq tl ú;rhs lfkS N jk uÜgug weú;a kej;;a hgm;a jqKd' fudlo uu miq ld,hl ta jf.a f,!lsl lghq;= me;a;lg od, ;kslru ksjka olsk úo¾Ykd me;a;g fhduq jqKd' t;fldg ta yelshdj È.gu ysákafk kE' fudlo taj;a tlalu hï hï úreoaO n,fõ.;a wdjd' ta n,fõ.j, iïnkaO ùfuka hï hï wjq,a we;sfj,d ta yelshdj hgm;a jqKd' ta ksid ±ka ljqre yß lsõfjd;a ta jf.a fohla lr, fmkajkak lsh, ±ka tal lrkak nE' f.ähla ;sfhk flfkla wdfjd;a Tkak tfykï n,d.kak lsh, tfyu lrkak nE' ta u;= fjÉp ld,hg fmkakqj ñila wksla ld,j,g kE' wfkl uu oeka ta jf.a fjo fyolï lrk lghq;=j,ska iïmQ¾Kfhkau wE;a fj,d bka f k' fudlo ks j ka olskak uyK jqKdg miafi ta jf.a foaj,a .e,fmkafk kE' ta ksid oeka tod lrmq fí;a fya;a l%u f,dalhdg wkqlïmdfjka fy

[close]

Comments

no comments yet