Informatiebulletin april 2016

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 1075 XA Amsterdam Bank Telefoon 020-6629470 Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Sint-Jozefparochie April 2016 Kalender Vrijdag 1: Onder het Paasoctaaf 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 2: Onder het Paasoctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 3: Beloken Pasen – Octaafdag van Pasen – Feest van de goddelijke Barmhartigheid 10.30 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 4: Maria Boodschap, (uitgesteld) hoogfeest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Dinsdag 5: H. Vincentius Ferrerius, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 6 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 7 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 8 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 9 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 10: Tweede zondag na Pasen 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 11: H. Leo I, paus, belijder en Kerkleraar Geen H.H. Missen Dinsdag 12 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 13: H. Hermenegildus, martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 14: H. Justinus, martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 15: Derde vrijdag 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Uitstelling Allerheiligste Sacrament 17.15 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 16 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 17: Derde zondag na Pasen 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 18 – Geen H.H. Missen Dinsdag 19 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 20 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 21: H. Anselmus, bisschop, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 22: H.H. Soter en Cajus, pausen en martelaren 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 23: H. Georgius (H. Joris), martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 24: Vierde zondag na Pasen 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 25: H. Marcus, evangelist – Geen H.H. Missen Dinsdag 26: H.H. Cletus en Marcellinus, pausen en martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 27: H. Petrus Canisius, belijder en Kerkleraar (Koningsdag) 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 28: H. Paulus van het Kruis, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 29: H. Petrus van Verona, martelaar 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 30: H. Catharina van Sienna, maagd 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vastenactie 2016 Dit jaar hebben wij met ons vastenoffer de FSSP-missie in Nigeria ondersteund. Twee priesters van de broederschap dienen daar meer dan 2.000 gelovigen. Er wordt momenteel een kerk gebouwd. Tot en met zondag 3 april is uw bijdrage nog welkom in de ronde bus in de kerk of op rekening NL48 ABNA 0589 9700 89 t.n.v. R.-k. parochie H. Jozef o.v.v. ‘vastenactie 2016’. Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Dit aprilnummer van ons parochiebulletin verschijnt in de week van Pasen. Ik wens u daarom allereerst van harte een zalig Pasen! Met Pasen is onze parochie vier katholieken rijker geworden. Op 23 maart is een jongeman uit Duitsland door het afleggen van de geloofsbelijdenis en het afzweren van elke vorm van ketterij opgenomen in de katholieke Kerk, en in de Paasnacht zijn drie volwassenen gedoopt. Voor u, als volwassen parochianen, bestaat de mogelijkheid om verdieping van het geloof te verkrijgen door de catechese die aan allen wordt aangeboden. Voor velen is dit noodzakelijk, getuige de onwetendheid over de centrale leerstukken van het katholicisme die ik als priester regelmatig tegenkom, ook binnen onze parochie. De catechismuslessen worden aangeboden om u meer kennis van ons geloof te bieden en om systematisch het gehele geloof uit te leggen. Ik zou wensen dat veel meer parochianen hiervan gebruik maken. De restauratie van ons kerkgebouw is eindelijk afgerond, de bouwsteigers zijn verwijderd, en de kerk verkeert uitwendig weer in een goede staat. De rekeningen moeten gedeeltelijk nog betaald worden. De kosten zijn circa € 40.000 hoger uitgevallen dan begroot. Daarom een oproep aan degenen die ertoe in staat zijn om een (extra) gift voor de restauratie in overweging te nemen. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor 26 april: Moeder van Goede Raad De heilige Alfonsus had een beeltenis van onze lieve Vrouw van Goede Raad op zijn werktafel, naast het kruisbeeld, staan. Hij riep haar aan in al zijn twijfels, kwellingen en moeilijkheden, en nooit tevergeefs. Hij zei over haar: Zij gaf mij raad in alles. Het mozaïek in onze kerk van de Mater Boni Consilii – Moeder van Goede Raad – bij wie zovelen graag komen bidden en een kaarsje opsteken. Gebed tot onze lieve Vrouw van Goede Raad Roemrijke Maagd, door het eeuwig raadsbesluit uitverkoren tot Moeder van het mensgeworden Woord, schatbewaarster van de goddelijke genaden en voorspreekster van de zondaren, ik, uw onwaardigste dienaar, neem mijn toevlucht tot u, opdat gij in dit tranendal mijn gids en raad zult zijn. Verkrijg voor mij, door het kostbaar Bloed van uw goddelijke Zoon, vergiffenis van mijn zonden, de zaligheid voor mijn ziel en de nodige middelen om dit te bewerkstelligen. Verkrijg voor de heilige Kerk de zegepraal over haar vijanden en de verspreiding van Jezus’ Rijk over de gehele aarde. Amen. Sint-Nicolaasacademie Op zaterdag 16 april staat in de lezing die Daan van Schalkwijk voor de SintNicolaasacademie houdt de vraag centraal ‘Kan een natuurwetenschapper geloven in God?’ De heer Van Schalkwijk behaalde zijn graad in medische biologie bij TNO en aan de Leidse Universiteit. Hij houdt zich bezig met wetenschappelijke vraagstukken, gezondheid en welzijn, onderzoek en statistiek. De lezing wordt om 10.00 uur voorafgegaan door een H. Mis in de kerk. Omwille van Zijn smartelijk Lijden Op zondag 3 april (Beloken Pasen) viert de Kerk het feest van de goddelijke Barmhartigheid. Jezus heeft aan de heilige zuster Faustina gevraagd om de devotie tot Zijn Barmhartigheid te verspreiden. Wij bidden die zondag om 10.30 uur voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament de Rozenkrans van Barmhartigheid om Zijn smartelijk Lijden te overwegen. Openstelling tijdens Paasoctaaf Tijdens het Paasoctaaf zijn kerk en pastorie dagelijks vanaf 13.00 uur gesloten. In noodgevallen is de pastorie telefonisch bereikbaar.

[close]

Comments

no comments yet