CWG Balkan katalog

 

Embed or link this publication

Description

Katalog

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

N A[ Š E P ODRU ^Č J E DELOVANJA 6_7 KOMPLETNO R E [ ENJE 8_9 F ILTRACIJA V ODE 10_ 11 JO NS KA IZ MENA 12_ 13 MEM BRANS KE T E HNOLOGIJE 14_ 15 DEZINFEKC IJA V ODE 16_ 17 H EM IKALIJE 18_ 19 A KTIVNI UGALJ 20_ 21 O TPADNE V ODE 22_ 23 IN STALACIONA O PREM A 24_ 25 п P OTRO[ NI MATERIJAL I REZER VNI DELOVIОЖ 26_ 27 MI MISLIMO NA

[close]

p. 3

O NAMA CWG grupa, sa vlastitim preduzećima u više od 20 zemalja i distributerima u 50 zemalja, jedan je od najvećih evropskih proizvođača-distributera uređaja za obradu i tretman vode. Kreiramo postrojenja, usklađena sa investicionim, operativnim i troškovima održavanja, a implementirana u skladu sa Vašim potrebama. Naše sveobuhvatno iskustvo i oprema proverenog kvaliteta garantuju visoku pouzdanost u radu. Preuzimamo odgovornost za praćenje efekata rada postrojenja i održavanje opreme, ostavljajući tako klijentu slobodu da se koncentriše na svoju osnovnu poslovnu aktivnost. Bazirano na našoj stručnosti, optimiziramo već postojeća postrojenja i činimo procese efikasnijim. To je snaga koja nas čini posebno poželjnim partnerom u tretmanu voda. Orijentisani prema kupcu, fleksibilni i sposobni da brzo odgovorimo zahtevima naših klijenata, sprovodimo u delo projekte sa kratkim rokovima isporuke i po najkonkurentnijim cenama. Otkrivajući slabost sutrašnjice već danas, postali smo karika između tradicionalnog iskustva i visoke tehnologije budućnosti. VIZIJA Težimo da postanemo lideri u području obrade i tretmana voda, tako što svojim klijentima, na jednom mestu, nudimo kompletan asortiman proizvoda, rešenja i usluga. CI LJ Namera nam je da u našu postojeću ponudu implementiramo najsavremenije tehnologije obrade i tretmana voda za potrebe komercijalnog, industrijskog i komunalnog sektora. Na taj način, povećavamo njihov kvalitet i konkurentnost, smanjujući same troškove vode, a sve vreme vodeći veliku brigu o ekologiji.Širok spektar proizvodne ponude i komponenata koje nudimo omogućavaju realizaciju svake vrste postrojenja, ali i daju mogućnost korisniku da modifikuje, promeni ili poboljša postojeću opremu. CWG Group Predstavniš{tvo Srbija BUDUĆNOST! A VI? 2_3

[close]

p. 4

CWG Group Predstavništvo Srbija Srbija Novi Zeland Koreja Peru Filipini Poljska Slovenija Portugal Rumunija Singapur Južna Afrika Španija Švedska Švajcarska Hrvatska Tajvan U.A.E. Engleska USA Venecuela Vijetnam Argentina Australija Austrija Belgija Brazil Kanada Čile Kina Danska Finska Francuska Nemačka Grčka Hong Kong Mađarska Indonezija Irska Italija Japan Malezija Meksiko

[close]

p. 5

C W G R E F E R E N C E 4_5

[close]

p. 6

N A[Š E PO D RU^ Č J E D E LO VAN J A Tokom dugogodišnjeg rada CWG Grupe širom Evrope, stekli smo korisnike za proizvode, usluge i rešenja upotrebljavanih za različite svrhe. Svojim angažmanom i profesionalnošću naspram potreba klijenta, naš cilj je i dalje isti: Zadovoljan klijent je najveća preporuka!

[close]

p. 7

VODOSNABDEVANJE Bistrenje (koagulacija, flokulacija, peščani filteri, antracit) Filtracija (uklanjanje gvožđa, mangana, arsena, amonijaka, ultrafiltracija, mikrofiltracija ...) Dezinfekcija (gasni hlor, hlor dioksid, UV, ozon...) Merenje i analitika INDUSTRIJA Procesna voda Otpadna voda Recirkulacija – povrat vode ENERGETIKA Kotlovska voda Rashladna voda Poliranje kondenzata MEDICINA Filtracija Ultra-čista voda Dezinfekcija HOTELI I RESTORANI / WELLNESS I SPA Filtracija Omekšavanje Dezinfekcija Bazeni Anti LEGIONELA sistemi KOMERCIJALNA PRIMENA Domaćinstva Apartmani 6_7

[close]

p. 8

KO MPLE T N A RE [E N J A Naš „KNOW-HOW“ osigurava klijentima ključne parametre: Sigurnost Pouzdanost Efikasnost Garanciju Kvalitet

[close]

p. 9

Standardna rešenja Sistemi prerade vode: filtracije, omekšavanje, demineralizacija voda za piće i mnoga druga. Kompletna rešenja tretmana voda: Revitalizacija postojećih postrojenja Prečišćavanje otpadnih voda Tretman mulja Kontrola mirisa Servis i održavanje uređaja Na zahtev izlazimo u susret korisniku i nudimo: Projektovanje Tehnološki proces Studije izvodljivosti Finansiranje Dizajniranje postrojenja Procesni razvoj Instalacija Puštanje u rad Trening i edukacija Primopredaja i garancija Nudimo rešenja za prečišćavanje vode koja odgovaraju specifičnim potrebama naših klijenata, a da ih pri tome više posmatramo kao saradnike na zajedničkom zadatku. Uz odlične ponude na usluzi smo i nakon završenog posla, a sve sa ciljem ostvarivanja dugoročnih poslovnih veza. Naši klijenti mogu dobiti sve na jednom mestu i to uvek opravdava njihovu investiciju. 8_9

[close]

p. 10

FI LT RAC I J A VO D E Procesi filtracije su najstandardniji i najšire korišćeni metod eliminacije nepoželjnih čestica, suspendovanih materija i jona iz vode. Odlikuju se stabilnošću u radu i dugoročnoj primeni izabranog materijala. Široki dijapazon filtracionih materijala omogućava gotovo svaku potrebu za kvalitetom vode u svim uslovima i u svakom delu procesa hemijske pripreme vode. Najnovija istraživanja konstantno šire oblasti njihove primene omogućavaju tako jednostavnije i rentabilnije procese filtracije vode.

[close]

p. 11

MEHANIČKA FILTRACIJA Mehaničkom filtracijom se postiže uklanjanje grubih nečistoća prisutnih u sirovoj vodi ali i potpuno bistrenje primenom sistema filtera različite poroznosti. 1. Samoispirajući filteri (ručni i automatski) od DN20-DN125 različite poroznosti 2. Sedimentni filteri Filterska kućišta (plastična simpleks/dupleks i prohromska za veći broj uložaka) Filterski ulošci (PP končani, perivi, karbonski i dvoslojni od 100 do 0.2 µm za različite aplikacije) PEŠČANI FILTERI Peščani filteri predstavljaju osnovnu operaciju mehaničke filtracije vode, tokom koje se iz sirove vode odstranjuju sve mehaničke čestice suspendovane i dispergovane. Peščana ispuna formira se sa više slojeva visoko kvalitetnog kvarcnog peska različitih granulacija. U cilju kvalitetnije i brže filtracije često pritom koristimo i filtracione ispune koje omogućavaju znatno viši stepen prečišćavanja. Peščani filteri zadržavaju čvrste čestice na površini i u zapremini ispune. Dispergovane čestice zadržavaju se na najsitnijim česticama gornjeg sloja ispune filtera. DEFERIZATORI Uklanjanje gvožđa, mangana i vodonik sulfida iz vode predstavlja važan zadatak u prečišćavanju vode, jer oni mogu graditi nerastvorne hidrokside koji mogu ugroziti vitalne delove sistema za prečišćavanje. Obično je gornja granica sadržaja gvožđa u vodi za piće 0.3 mg/l, a mangana 0.05 mg/l. Deferizatori rade na principu oksidacije rastvorenog dvovalentnog gvožđa i mangana u oblik koji je nerastvoran i taloži se unutar ispune. Za potrebe formiranja uređaja za deferizaciju koristimo razne vrste filtracionih materijala u zavisnosti od osobina same vode i želja korisnika. Koristimo filtracione materijale kojima se radni vek produžava regeneracijom, ali i one koje je dovoljno samo protiv-strujno isprati. DEHLORINATORI – FILTERI SA AKTIVNIM UGLJEM Filteri sa aktivnim ugljem rade na principu adsorpcije koja se kao faza prerade može uključiti po potrebi u svaku liniju prerade. Adsorbent je aktivni ugalj u granulisanoj formi koji ima mogućnost da ukloni 75-95% u vodi prisutnih organskih materija. Od prisustva organskih materija, voda najčešće ima neugodan miris i ukus, koji se pogoršava prethodnim hlorisanjem koji reaguje sa tragovima fenola u vodi i daje medicinski ukus od formiranog hlorfenola pa tako aktivni ugalj vrši tzv. dezodorizaciju vode. Aktivni ugalj efikasno vezuje rezidualni hlor iz vode koji je nepoželjan unutar jonskih izmenjivača i uređaja za reverznu osmozu. Aktivni ugalj adsorbuje organske materije male molekulske mase, aktivni hlor i doprinosi poboljšanju njenog mirisa i ukusa. MULTIMEDIJALNI FILTERI FILTERI ZA UKLANJANJE ARSENA, AMONIJAKA Formira se više slojeva različitih materijala koji imaju slične zahteve za radnim parametrima, a sve u zavisnosti od karakteristika vode i želje korisnika. Na ovaj način štedi se vreme i prostor, a postiže efikasan tretman u smislu otklanjanja više različitih materija nepoželjnih u vodi. 10_11

[close]

p. 12

J O N SKA I Z ME N A Omekšavanje standardni ambersoft Demineralizacija Dekarbonizacija Poliranje Uklanjanje nitrata Uklanjanje teških metala selektivnim masama Svi uređaji pune se jonoizmenjivačkom smolom sa dozvolom za upotrebu u prehrambenoj industriji i za pijaću vodu.

[close]

p. 13

CWG_SOFT/VAK (kompaktni sistemi) VAK modeli jonskog omekšivača su najprepoznatljiviji u domaćinstvima gde se taloženje kalcijum karbonata - kamenca najviše vidi i uočava. Njegova kompaktnost se uveliko koristi jer ne zauzima puno prostora, estetski ne odskače od enterijera, te se njegov kvalitet i efikasnost vidi već kod prvog puštanja u rad. Regeneracija se vrši automatski u zadatom vremenskom terminu.Kompaktni omekšivači serije VAK se najčešće koriste za omekšavanje vode u kućama, stanovima, apartmanima, restoranima, perionicama rublja, auto-perionicama i u ugostiteljskim objektima. CWG_SOFT/VAS (jednostruki sistemi) VAS je tip omekšivača koji se isporučuje na osnovu zahtevane potrošnje vode u nekom vremenskom periodu. Ako nam je poznata dnevna potrošnja vode, onda smo sigurni da će ovaj uređaj proizvesti dovoljno omekšane vode. Izbor kapaciteta omekšivača se vrši na osnovu potrošnje vode na sat, kako ne bi došlo do probijanja ili propuštanja tvrde vode. Regeneracija se vrši automatski u zadatom vremenskom terminu. Njegova najčešća upotreba je u postrojenjima i područjima većeg kapaciteta i potrošnje, kao što su: rashladni sistemi, sistemi grejanja, hoteli, apartmani... itd. CWG_SOFT/VAD (dvostruki sistemi) VAD tip omekšivača zadovoljava kontinuiranu potrošnju omekšane vode 24 sata dnevno. Kvalitet i postojanost ovog uređaja garantuje da ćete otkloniti sve probleme izazvane tvrdom vodom. Njegova najčešća upotreba je u industrijskim postrojenjima i područjima većeg i kontinuiranog kapaciteta i potrošnje (0-24 h), kao što su: rashladni sistemi, sistemi grejanja, automatske auto-perionice, proizvodni pogoni (stakla, obrade drveta, metala i dr), hoteli, apartmani, kampovi... AMBERSOFT Specifična vrsta omekšivača vode tip Ambersoft odlikuje se načinom proizvodnje omekšane vode u radnom protoku upflow (odozdo na gore) uz potpunu ispunjenost kolone jonoizmenjivačkom masom. Uređaji ovog tipa postižu uštede u korišćenju soli za regeneraciju mase i količini vode koja se koristi za regeneraciju. Rad uređaja je potpuno automatizovan pomoću programiranog PLC-a a kriterijum za pokretanje regeneracije je zadata količina omekšane vode koja će biti proizvedena. 12_13

[close]

p. 14

ME MBRAN SKE T E HN O LO G IJE U savremenim industrijskim procesima najviši stepen prečišćenosti vode postiže se upravo sistemima membranske separacije. Polupropustljive membrane u zavisnosti od veličine svojih pora sprečavaju prolaz suspendovanim materijama, organskim molekulima, bakterijama, virusima, pa čak i jonima Reverzne osmoze Nanofiltracija Ultrafiltracija Elektrodejonizacija Desalinizacija Primenjuju se u svim segmentima života, za potrebe snabdevanja vodom industrijskih procesa ali i za domaćinstva. Tehnologije membranske separacije cenjene su najviše zbog postizanja najvišeg stepena prerade vode maksimalno povoljnim energetskim bilansom.

[close]

p. 15

Reverzna osmoza (RO) Reverzna osmoza je membranski proces, pri čemu se iz vode uklanjaju rastvoreni joni sa stepenom efikasnosti 94-99%. RO se zato primenjuje kod desalinizacije vode, za proizvodnju procesne vode i ostale procese gde je potrebno obezbediti demineralizovanu vodu. Proces RO se odvija prilikom prolaska vode kroz polupropusnu (semipermeabilnu) membranu, pri čemu pritisak uzrokuje zaostajanje soli na jednoj - koncentrat, a prolaz čiste vode na drugu stranu - permeat. Nanofiltracija (NF) Nanofiltracija je tehnologija koja je u usponu od prošle decenije. Danas se nanofiltracija najčešće primenjuje u procesima tretmana pitke vode, kao što je omekšavanje, uklanjanje boje, te uklanjanje mikro materija. Tokom industrijskog procesa, nanofiltracija se koristi za uklanjanje specifičnih komponenata, kao što je uklanjanje boja. Prolaskom vode kroz membrane događa se separacija. Takva tehnika se često koristi za uklanjanje organskih supstanci, kao što su mikro polutanti i multivalentni joni. Membrane za nanofiltraciju su modifikovane za retenciju jednovalentnih jona. Ultrafiltracija (UF) Sistem ultrafiltracije najčešće se koriste za kompletno uklanjanje virusa i organskih materija. Zbog svoje finoće ultrafiltracijska membrana uklanja čestice od 0.001 - 0.1 µm iz tečnosti. Najčešća mesta upotrebe za ultrafiltraciju su: Industrija (mlečna, proizvodnja sira) Prehrambena industrija (proteini) Metalna industrija (ulje, separacija vodenih emulzija, tretman boja) Tekstilna industrija Recirkulacija otpadne vode Elektrodejonizacija (EDI) EDI je najnovija i najmodernija tehnika koja koristi elektrodejonizacijski postupak završne obrade vode do stupena prečišćenosti od <1 µS/cm. Uređaj se sastoji od određenog broja modula zavisno od potrebnog kapaciteta obrade vode. Jedan modul ima kapacitet 0.2-4.5 m3/h. Slaganjem određenog broja modula dobijamo potreban kapacitet EDI uređaja. DESALINIZACIJA Jedan kubni kilometar morske vode sadrži oko 40 miliona miligrama minerala. Ukupno rastvorene čvrste materije (TDS) – katjoni: kalcijum, magnezijum, natrijum i kalijum, ali i anjoni: karbonati, bikarbonati, hloridi, sulfati i nitrati – povećavaju električnu provodljivost vode i koroziju, dajući pritom neprihvatljiv ukus ili je čine neadekvatnom za piće. Sadržaj vode: Morska voda (od 35000 – 45000 ppm NaCl) Boćata voda (od 3500 – 15000 ppm NaCl) Slatka voda (od 500 - 2000 ppm NaCl) 14_15

[close]

Comments

no comments yet