LP_2_2013

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

Легка Наукововиробничии журнал 867-290322 CLASSIC Goidli ТОВ «ВінШвейМаш» надійний партнер у вирішенні швейних проблем 3 R I5 A V Kannegiesser 21100, Україна, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 39, тел.: (0432) 55-44-57 тел./факс: (0432) 27-57-05; e-mail: vinshwaymach@vinnitsa.com

[close]

p. 2

I I I к 1 Li К о м п л е к с н а я автоматизация предприятий легкой п р о м ы щ л ен н о сти с 1969 года Раскройное оборудование Gerber Technology • Высочайшая точность кроя (точность позиционирования ножа +/0.075 мм) • Высокие показатели надежности • Низкое энергопотребление • Малый вес • Крой без межлекальных зазоров Плоттеры In fin ity 45 и Infinity 85 идеальны для печати в ультра-широком ф орм ате. К о м па ктн ы е , вертикальные плоттеры пр осты в у с та н о в ке , используют минимальную рабочую площадь. • Скорость печати до 85 м2/час при ширине печати 1828 мм. • Используют доступные во всем мире стандартные картриджи ИР® Настилочные системы Gerber Technology • Настил без натяжения • Высокая точность настила • Минимальная потеря времени на загрузку и выгрузку рулонов ткани • Производительность до 6000 м в смену САПР Gerber Technology ( с в ы ш е 6 5 0 0 0 рабочих станций в мире) п о з в о л я е т производить подготовку и раскладку лекал собственной разработки для м а с с о в о г о п р о и з в о д с т в а , индивидуального пошива, по за ка за м иноф ирм , используя информацию, переданную заказчиком в электронном виде любым д о с т у п н ы м для исполнителя способом. НАЦІОНАЛЬНІМ NtfflEPCHTET ft НИОЛОГ І И J A Д Ш 0 НУ 6 /fi/ІІОТЕНА т S H H H H S S ЕЕ (POP

[close]

p. 3

GERBER TECHNOLOGY конвертируем идеи в реальность 24 мая 2007 года на , і -------- .. торжественной церемонии В ■1 ■ Вашингтоне в / Л |А » \ \ присутствии \ президента США Джорджа Буша и \ Министра Торговли Карлоса Гутиэреса компания Gerber Technology была награждена премией "E-award" - самой престижной национальной наградой США, вручаемой наиболее успешным экспортерам. Премия "E-award" была учреждена Администрацией Президента США 5 декабря 1961. Лауреаты определяются Министерством Торговли США - ими становятся организации, чей успех на мировом рынке наиболее значителен, а к а ч е с т в о выпускаемой продукции и оказываемых услуг постоянно подтверждаются положительными о т з ы в а м и миллионов клиентов во всем мире. Gerber Technology - одна из 11 компаний, удостоенных такой чести в этом году! Вручая награду, министр торговли США Карлос Гутиэрес, заявил: "Gerber Technology подтвердила свой статус одного из самых успешных экспортеров. Компания Gerber Technology постоянно увеличивает объем выпускаемой продукции. Поистине впечатляющим является факт, что уже в течение 40 лет 24 часа в сутки 7 дней в неделю в 125 странах мира Gerber Technology осуществляет поддержку своих клиентов на их родных языках". кин т Li г Луганск: +38 067 430-45-68 www.gerbertechnology.com.ua Киев: +38 044 501-70-98, +38 067 403-39-89

[close]

p. 4

Разом з компанією «Саватекс Агро» здійсніть Ваші плани щ одо випуску швейних та трикотаж них виробів. УСТАТКУВАННЯ Ш вейне: ✓ універсальні машини / оверлоки ✓ плоскошовні / мішкозашивні / петельні, гудзикові, закріплювальні / для пошиття взуття, шкіри, хутра ✓ побутові швейні машини Ро зкр ійне: ✓ розкрійні ножі ✓ стрічкові машини ✓ відрізні кінцеві лінійки ✓ мірильно-бракувальні верстати / столи для розкроювання ВТО: / парогенератори / праски ✓ відпарювані ✓ парощітки / столи прасувальні ✓ преси для дублювання / паропістолети Інш е: ✓ манекени / окантовувані / лапки ✓ ножиці / голки / стільці / мастила ✓ засоби для виведення пляї / світильники ✓ запасні частини Ш ироке розмаїття швейних м аш ин надає Вам можливість поліпшити якість та ефективність роботи виробництва Вигідні умови для дилерів За докладнішою інформацією звертайтеся до ТОВ «Саватекс Агро» за адресою: 0 4 0 7 3 , У к р а їн а , м. Київ, вул. С клярен ка, 5 , т е л .( 0 4 4 ) 4 6 3 - 9 - 4 6 3 , факс ( 0 4 4 ) 4 6 3 - 9 - 4 6 0 , e-mail: in fo .s av a te x@ g m ail.co m w w w .s a v a t e x .k ie v .u a

[close]

p. 5

Стародавні люди казали: «Все тече, все змінюється ». І це дійсно так, Життя постійно змінюється, отже має змінюватися і розуміння Світу. А часто-густо ми бачимо, як люди намагаються зберегти ті чи інші цінності, які вже не відповідають часу, Ш т г ш ш ш іь п щ самому життю. Чичіяючись за старе, за минуле, людина ускладнює собі життя ШаМара ЄрМолаева, нині, перекриває майбутнє. головний редактор Будьте радісними і щасливими учасниками життя. Прийміть мінливість життя й самі будьте мінливі. Це принесе справжню Радість. Не сумуйте, кат уходить щось старе. Усвідомте, що у такий спосіб просто очищається простір для нового. Мудрість життя потягає в таму аби, перебуваючи тут і зараз, старе трансформувати в нове. Кожен крок до себе народжує нове бачення Світу й бажання запровадити у своє життя щось нове. Тіїьки нове, уведене в теперішнє життя, може його змінити, перетворити)’ щось інше. Почуття нового - це позитивна моральна якість, протилежна відсталості. Тонко відчувати «веління часу » , уловлювати зерна нового і турботливо вирощувати паростки цього нового, ставити актуальні питання життя, підтримувати і втілювати прогресивні починання - ось риси творчої людини. Щоб новий стан легше входив до Вашого життя, частіше практикуйте різного роду розсіаблювання ( танці, ігри, купання, спілкування з природою). В розслабленому стані інтегрується все те, що придбано на даний момент. Навчайтеся цього у дітей. І тоді концентрація буде ефективнішою. Людина - творець, а творчість може виявитися на досвіді минулого і на прагненні до нового. Ми увішали до нового тисячоліття і бічьги того, до нової епохи, яка триватиме трохи більше двох тисяч років. Усвідомлення того, що ми перейшли до Епохи Водочія, надзвичайно важливе для людини. Таким чинам, вона виходить на космічний рівень свідомості й розпочинає розуміти глибинні процеси, що відбуваються у Всесвіті т а у собі самому. Це є важливо й для повсякденного життя як мінімум, виникає розуміння причин того, що відбувається. ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ Легка промисловість ВИДАЄТЬСЯ 3 1960 р. 2 (234) квітень — червень 2013 Голова Р е дакційної ко л егії М ЕДВЕДЕВ Ю.С. Заст упник голови Р е дакційної ко л егії ЗВ Я ГІН Ц ЕВ Ю .В. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Березненко М.П., д-р техн. наук Головко Д .Б., канд. техн. наук Гончаров Ю.В., д-р екон. наук Гречан А.П., д-р екон. наук Єрмолаєва Т.О., магістр економіки та управління бізнесом (головний редактор) Єфіменко 0.1. Коновал В.П., д-р техн. наук Крисько В .П., канд. техн. наук Кудряшов В .П., д-р екон. наук Ліщук В .І., д-р техн. наук Міміношвілі Г.М. (відповідальний секретар) Ноговіцин О.В., д-р техн. наук Омельченко В.Д., канд. техн. наук Половніков І . І . , д-р техн. наук Прохорова І.А ., д-р техн. наук Скірко Ю .І., д-р екон. наук Столяров В.Ф., д-р екон. наук Хомяк О.М., д-р техн. наук Чурсіна Л .А., д-р техн. наук Д ЕРЖ АВ Н Е Ц ЕНТРАЛЬНЕ БЮ РО Т ЕХ Н ІЧ Н О Ї ІН Ф О Р М АЦ ІЇ З Л ЕГ К О Ї ТА ТЕКСТИЛ ЬНОЇ ПРОМ ИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВО ПРОМ ИСЛ ОВОЇ ПОЛ ІТИ К И УК РАЇН И КИЇВ СЬ К ИЙ Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Й УН ІВ ЕРС И ТЕТ ТЕХ Н О Л О ГІЙ ТА Д И З АЙ Н У Людина в значно більшому ступені визначає свою долю теперішнім життям, тим, як вона вирішує свої завдання, тут і зараз. Тепер кращий час дія того, аби взлетіти й не тягти за собою апарі пробчеми. Нині особливо своєчасні біблійські слова: НЕ ОЗИРАЙСЯ І НЕ ЗУПИНЯЙСЯ! Державне центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості © Мінпромполітики України ЦБП КНУТД Реєст раційне свідоцт во Серія КВ № 4443 від 0 1 .0 8 .2 0 0 0 р. Наукові статті, опубліковані в журналі «Легка пром исловіс ть », зараховуються як фахові в галузі технічних наук. Всі матеріали, опубліковані в журналі, є власністю Адреса ІІБТІ та р едакц ії журналу: редакції. Будь-яке відтворення (повне або часткове) 01001, Україна, Київ, статей чи ілюстрацій можливе тільки за письмової згоди редакції. вул. Шота Руставелі — Еспланадна, 15-16. Над номером працювали: М.М.Евстратова, Моб. тел.: (067) 409-10-27 С.М.Кошарна, А .В . Федченко, К.С. Колісник Журнал може публікувати матеріали, E-mail: cbti.ua@amail.com. leaprom@svitonline.com не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за достовірність Комп'ютерна верстка ф,рми AT «Укртехтнформ» і зміст матеріалів несуть автори. Передплатний індекс ж урналу — 74278 Наша адреса в Інтернеті: W W W . L P R O M . К І EV. UA

[close]

p. 6

НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖ АВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 21 24 Ізовіт В.А. Поліфункціональні шкіряно-хутрові матеріали, як продукт екологічно орієнтованих технологій Кернер С.М. • Конкурентоспроможні поліфункціональні шкіряні матеріали НАУКОВИЙ ПОШУК 36 Садретдінова Н.В.. Березненко М.П.. Веоезненко С.М. Використання наукомістких технологій у створенні поліфункціональної продукції оригінального походження Головня О.В.. Параска Г.Б. Розширення рисунчастих можливостей кулірного трикотажу одинарних пресових переплетень Михайлова Г.М.. Пугачевський Г.Ф. Експертно-імпортний потенціал України щодо постільних речей 41 50 С т ат т і рубрики «НАУКОВИЙ ПОШУК» затверджено до друку Вченою Радою КНУТД 22.05.2013р. 4 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. Nsl

[close]

p. 7

9 червня 2013 року - ‘ Я( Ю ф( ЕСГШЕ СВЯМО! Ш АНОВНІ П РАЦІВНИКИ ШАНОВНІ ДРУЗІ! С ердечно с в я то м вітаю Днем л е гк о ї в іт ч и з н я н а п р о д у к ц ія л е гк о ї ЛЕ ГКО Ї ПРОМИСЛОВОСТІ, СЬОГОДНІ НАШ Е СВЯТО! У ц ей світлий со н я чн и й д е н ь хотілося б нагадати, щ о легка промисловіст ь є ле гко ю тільки за н азвою , а н а с п р а в д і п р а ц ів н и ки л е г к о ї пром исловост і виконують д у ж е важку, а ле н е о б х ід н у працю . П обаж аєм о, щ о б наш а п р а ц я була яком ога ле гш о ю ! Також, щ о б п родукція, яка випускається, була настільки п р е кр а сн о ю , щ о корист увалася б в е л и ч е зн и м попитом, щ о б нитки були м іцні, я к д р уж б а , щ о б тканини були різноманіт ні, я к е м о ц ії л ю д и н и , р ізн о ко л ь о р о в і, я к веселка, і неповторні, як сам а п р и р о д а . Вас із проф есій ни м п р а ц ів н и ків С ь о го д н і пр ом исл о во сті. пром исл овості є ко н кур ен то сп ро м ож н о ю на с в іто в о м у ринку, а га л узь важливою с кл а д о в о ю н а ц іо н а л ь н о ї е к о н о м ік и , с п р я ­ м ов а н о ю б е з п о с е р е д н ь о на за д о в о л е н н я п о тр е б л ю д ин и. В ід її р о зв и тку за л е ж и ть р івень с у с п іл ь н о го до бр о буту. У ряд д о кл ад а є усіх зусил ь для р о зв и тку л е гко ї п р о м и сл о во сті. З а в д я ки високом у п р о ф е с іо н а л ізм у , са м о в ід д а ній і наполегливій праці тр уд ових ко л екти вів галузі п р од укц ія л е гко ї п р о м и с ­ ловості Щ иро з у к р а їн с ь к о ю Вам м а р ко ю в ід о м а родинам д а л е ко за м еж а м и наш ої де рж а ви. бажаю і Ваш им зд о р о в 'я , благополуччя та нових зд о б утків на бл аго В ітчизни. З повагою Прем 'єр-міністр України Микола АЗАРОВ Працівники л е гко ї промисловості! Д о ся г н е н н я на ва ш о м у терені великі, так дозвольте ж побажати ва м п од а л ьш и х успіхів. Пам'ятайте, щ о В аш а п р а ц я потрібна л ю дям , так не розчаровуйт е ж їх! З и ч и м о В ам з д о р о в 'я, з д ій с н е н н я в сіх баж ань і надій, усп іхів у справах, щ об кож е н д е н ь був н а п о в н е н и й благополуччям та мудрістю, яка д о п о м о ж е здолати в с і негаразди. Щ и р о б а ж а єм о радості, достатку в д о м і, щ а с л и в о ї д о л і, а впевненість у завт раш ньому д н і ха й за в ж д и н а п о в н ю є В аш і с е р ц я ! Колектив ПАТ К Ш Ф «З орянка»

[close]

p. 8

Сьогодення легкої промисловості України Rinnin рпяяитку легкої та інших галузей промис­ ловості у межах своєї компетенції, визначеної положенням non Rinnin. проаналізувавши роботу галузей пром исловості надає інф ормаційноаналітичні матеріали про ї х н ю роботу за перше півріччя 2013 р. За підсумками роботи впродовж перш ого півріччя поточного року, зазначимо, що вітчизняна легка промисловість працює нестабільно. Так, за січень - червень 2013 до аналогічного періоду минулого року індекс текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів становить усього 95,2 %. Спад внутріш нього виробництва протягом тривалого часу зум овлений, насам перед, не­ рівним и умовами конкуренції для українських підприємств на внутрішньому ринку товарів легкої промисловості. Дешеві товари, переважно турецько-китайського виробництва і часто-густо сумнівної якості, а та­ кож товари, які ввозяться в Україну із заниженням їхньої митної вартості з метою ухилення від повної сплати податків, контрабандно, товари «секондхенд», «тіньового» виробництва майже витіснили вітчизняну продукцію з ринку України. Частка такої продукції на внутрішньому ринку, за експертною оцінкою, становить лише 20 %. Впливає на зменшення обсягів виробництва й суттєве падіння купівельної спроможності більшості верств населення та переорієнтація їхніх доходів на придбання товарів першої необхідності та оплату житлово-комунальних послуг. Коливання виробництва з місяця в місяць є ха­ рактерним для легкої промисловості та залежить від сезонності, обсягів замовлень та ситуації на внутрішньому та зовнішньому ринку. Індекси промислової продукції за січень - червень 2013 р., % Червень 2013р. до травня 2013р. Січеньчервень 2013р. до січнячервня 2012р. Назва Промисловість Переробна промисловість Текстильне виробництво , виробництво одягу, ш кір и , виробів зі ш кіри ти ін ш и х матеріалів Код за КВЕД-2010 Червень 2013р. до червня 2012р. B+C+D С 13-15 101.6 101,8 103,1 108,8 103,1 96,8 94,3 91,6 90,9 89,6 89,8 95,9 94,7 92,6 95,2 92,6 98,1 91,6 Текстильне виробництво Виробництво одягу Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра Виробництво взуття 13 14 15 15.1 15.11 15.2 106,8 116.0 91,4 105,6 112,2 90,6 113,2 118,9 82,0 130 125 Динаміка обсягів текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів,% до відповідного періоду минулого року 120,7 1 18,9 119,2 119,2 118,6 115,8 114' 3 - 120 115 110 105 102,7 113,9 1 110,6 108,8 107,6 9 8 ,7 100 95 90 85 80 90,1 90 ,8 9 1 .5 91 7 9 2 ,5 9 3 ,3 9 3 ,4 J t> (F <У б / У ,<Г *> Г J S /Г ^ сГ / <Г ✓ О У А сГ У <& * у j f а & / о • с / О 2011 рік • 2 013 р ік 2012 р ік

[close]

p. 9

За даними статистики, в січні - травні 2013 р. реалізовано товарів легкої промисловості на суму 3170,6 млн. грн. (0,7% від всієї реалізованої продукції в промисловості). Індекс оборо­ ту (реалізації) текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за травень до квітня 2013 р. становив 81,8%, а до травня 2012 р. - 89,3%. Динаміка обсягів текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, % до попереднього місяця відповідного року 106,9 108,4 -2013 •2012 •2011 101,8 95,6 93,8 70 Січеиьдо грудня Лютийдо січня Березень д о Квітемьдо лютого березня Травеи>до Червень до квітня травня Липеньдо червня Серпень до Вересень до Жовтень д о Листопад липня серпня вересня д о жовтня Грудень до листопада Динаміку виробництва основних видів промислової продукції легкої промисло­ вості у натуральному вираженні наведено далі. -Тканини вовняні, бавовняні, з ниток синтетичних та штучних, тис.м2 Д "' Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби панчішно-шкарпеткові інші, трикотажні машинного та ручного в'язання, млн. пар 7

[close]

p. 10

У II кварталі 2013 р. скоротилося виробництво майже усіх основних виробів галузі. Скорочення вироб­ ництва плащів, курток, пальт та напівпальт, костюмів чоловічих, жіночих, дівчачих та хлопчачих, що пов’язано із насиченням даного сегменту ринку імпортною продукцією, обсяги ввезення якої з року в рік збільшуються. Через значне зростання імпорту взуття та посилення конкуренції на внутрішньому ринку відбулося відчут­ не скорочення виробництва взуття зі шкіри. Скорочення виробництва тканин на вітчизняних підприємствах спостерігалося і в минулому році, що в основному пов'язано з браком сировини. В иробництво взуття в 2013 р. Взуття, тис. пар Виробництво одягу для дівчат та жінок в 2013 р. 270 240 2 4 1 ,4 .210 §180 S 150 120 90 60 січень лютий березень квіте нь тр аве нь червень липень серпень вересень ж о в те н ь листопад грудень Ко стю м и ком плекти піджаки, блейзери. сукні, спідниці, спідниці-брюки, брюки комбінезони та напівкомбінезони, бриджі та шорти, тр ико та ж ні м анен но го або ручного в'язання, жіночі т а дівчачі, ти с.ш г. •■ ■■ ■ Пальта, півпальта, накидки, плащ, анораки, пл аїїі т а куртки вітрозахисні, ку р тки теплі, вклю чаю чі лижні т а вироби подібні, жіночі та дівчачі, тис.ш г. 1"*■■■ Сукні ж іночі т а дівчачі, ти с.ш г. Виробництво одягу для хлопчиків та чоловіків в 2013 р. 53,7 55 50 45 40 35 25 І 5 З О 20 15 ■Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащ та куртки вітрозахисні, куртки теплі, вклю чаю чі лижні т а вироби подібні, чоловічі та хлопчачі, тис.ш г -К о с т ю м и чоловічі т а хлопчачі, тис.ш г. 8 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. Nc2

[close]

p. 11

На роботу галузі впливають також соціальні чинники. Протягом довгого періоду часу середня заробітна плата працюючих на підприємствах легкої промисловості нашої країни залишається вдвічі нижчою середньої заробітної плати в цілому по промисловості. Аби зберегти виробничий та кадровий потенціал, підприємства галузі змушені продовжувати використання давальницької схеми роботи з іноземними замовниками, що обмежує можливості підприємств ефективно розвиватися. Через надмірну експортоорієнтовність швейної, трикотажної та взуттєвої підгалузей легкої про­ мисловості обсяги їх виробництва залежать від наявності іноземних замовлень на виготовлення продукції. Імпорт товарів легкої промисловості за чотири місяці 2013 р. становив 1 млрд. дол., що в 1,3 раза більше, ніж за аналогічний період 2012 р. При цьому експорт за даний період збільшив­ ся усього на 9 %, порівняно з 2012 p., і склав 366,2 млн. дол. Обсяги імпорту товарів «секонд-хенд» за січень - квітень 2013 р. залишились приблизно на рівні минулого року (29 тис. тон на суму 36,4 млн. дол.). Для стаб іл ізац ії та подальш ого розвитку л е гко ї промисловості необхідно: ♦ Забезпечити дієвий захист вітчизняного ринку від недобросовісної конкуренції у р а з і імпорту продукції легкої промисловості із заниженою митною вартістю Ф Обмежити, на законодавчому рівні, ввезення товарів, що були у користуванні ( «секонд-хенд») ♦ Запровадити єдину систему статистичної звітності і застосування реєстраторів касових операцій під час реалізації товарів легкої промисловості для детінізації внутрішнього ринку т а створення рівного конкурентного середовища для всіх його учасників, незалежно від форм власності т а особливостей форм юридичного існування ♦ Провадити ефективну митно-тарифну політику Вирішення зазначених питань дасть можливість підприємствам галузі відійти від виробництва продукції за давальницькою схемою та збільшити частку продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку, що призведе до поступового імпортозаміщення товарів легкої пром исло­ вості і подолання від'єм ного сальдо то ргово го балансу в легкій пром исловості України. ГАЛУЗЕВА ПОДІЯ Українського науко &о-дослідного інституту шкіряно-взуттєвої промисловості Ігоря Івановича ПОЛОВНІКОВА j обранням 03 липня 2013 року ^Президентом Української Ше?(нологігної ЯкадеМії Щ ОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКО ВО -ВИРО БН ИЧИЙ Ж УРНАЛ Р ед акц ія ж у р н а л у Легка промисловість 9 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. № 2

[close]

p. 12

З Ю ВІЛЕЄМ ! Юрій Серафимович МЕДВЕДЄВ 22 квітня 2013 року начальнику Відділу легкої т а інших галузей промисловості Департаменту пром ислової політики Міністерства економічного розвитку України М едведеву Ю рію Сераф имовичу виповнилося 60. Колектив Департаменту, редакційна колегія науково-виробничого журналу «Легка промисловість» щ иро зичать ювілярові здоров 'я т а творчої наснаги. Погляд з висоти прожитих літ... Вся трудова діяльність Ю.С. Медведева пов'язана з меблевою, деревообробною та легкою промисловістю як на виробництві, так і в центральних органах виконавчої влади. Після закінчення Воронезького лісотехнічного інституту, в 1976 р. розпочав працювати конструктором Н ауково-дослідного інституту м еханічної обробки д е р е в и н и (м . Київ), а потім майстром і заст упником начальника ц еху К и їв с ь к о ї м е б л е в о ї ф а б р и ки ім. Б ож е нка , заступником головного технолога об'єднання «Київдерев», головним інж енером Київського комбінату «Буддеталь», головним інж енером К иївського м еблевого комбінату о б'єднання «Київдерев». Розмову з Юрієм М ЕДВЕДЄВИМ про проблеми і перспективи розвитку вітчизняної легкої промисловості веде Катерина КОЛІСНИК, студентка III курсу Інституту журналістики КИМУ. Розпочинаючи розмову, Юрій Серафимович зауважив: - С удячи з н а ве д е н о го п о сл уж н о го списку, В и д о б р е підгот увалися і досить о б із н а н і з о с н о в н и м и віха м и м о є ї т рудової біограф ії. М е н е р а д у є той факт, щ о м о л о д і л ю д и , а у В а ш о м у випадку, д у ж е м о л о ді, цікавляться виробницт вом і я готовий відповіст и на у с і В а ш і запитання. Обіймаючи різні посади, Юрій Серафимович зарекомендував себе як висококваліфікований спеціаліст, умілий організатор виробництва. З 1990 по 2002 pp. Ю.С.Медведев працював на керівних посадах в Мінекономіки України, а з березня 2002 р. по грудень 2011 р. очолював Департамент розвитку легкої та деревооброб­ ної промисловості в Міністерстві промислової політики України. За значний особистий внесок у розвиток лег­ кої, меблевої та деревообробної промисло­ вості м. Києва в 2003 р. його відзначено Знаком Пошани Київського міського Голови, а в 2009 р. Указом Президента України Медведеву Ю.С. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник промисловості України». - За освітою Ви технолог меблевого виробництва, д еревообробник. Як сталося, що в Україні Ви не менш відомий і як спеціаліст л егко ї промисловості? - - Д я к у ю за запитання. О дна к н а д а м В ам від п о від ь трохи в ін ш ій площ ині, о скіл ь ки д л я м е н е н е є в а ж л и в о ю б іл ьш а чи м е н ш а відомість в галузі. Щ е в 1995 році, п р а ц ю ю ч и в М ін е ко н о м іки У країни, д о п о вн о ва ж е нь Відділу, я ки й я о ч о ­ лю вав, нале ж ал и питання розвит ку як м е б ­ л е в о ї та д е р е в о о б р о б н о ї промисловост і, так і ле гко ї. То були часи, ко л и вся п р о м и с ­ ловість п е р е ж и ва л а за н е п а д , о д н а к м еб лева і д е р е в о о б р о б н а ско р іш е ви й ш ла з кризи, о с к іл ь к и в У к р а їн і є с и р о в и н н а б а за д л я розвит ку ц и х галузей, щ о і п р и ва б л ю ва л о Нині Юрій Серафимович очолює Відділ розвитку легкої та інших галузей промисловості Депар­ таменту промислової політики Мінекономрозвитку України. 10 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. Ns2

[close]

p. 13

інвесторів. З ле гко ю пром исловіст ю п р о б л е м и с кл а д н іш і: си р о в и н н а ба за практично відсутня (з а винятком ш к ір я н о ї пром исловост і), устатку­ ва ння д л я л е г к о ї пром исловост і в н аш ій к р а їн і н е виробляється, а на ф оні з н а ч н о ї знош еност і о с н о в н и х ф ондів, обмеж еност і о біго ви х коштів у п ідпр и єм ст в, ц е д у ж е з а г а л ь м у в а л о їх н є технічне п е р е осн ащ е нн я. Таким чи н ом більш е уваги д о в е л о с я приділяти са м е л е гкій п р о м и с ­ ловості, вивчати ї ї гли би н ні п р о б л е м и , шукати ш л я хи р о з в 'я з а н н я , а отже спілкуват ись з ке р ів н и ка м и підприємст в, відвідувати в и р о б ­ ництво, готувати н а р а д и на р із н и х рівнях, у тому чи сл і за участю п ре м 'єр-м ініст рів, міністрів та ін ш и х п о с а д о в и х осіб. Таким є ш лях технолога м е б л е вого виробницт ва д о спеціаліста л е г к о ї промисловост і. т о в а р о в и р о б н и к и н е витримують к о н к у р е н ц ії за ц ін о ю , а в р а х о в у ю ч и н и з ь к у к у п ів е л ь н у сп р о м о ж н іст ь н а с е л е н н я , ц е є о д н и м із в и з ­ н а ч а л ь н и х ч и н н и к ів , я к и й з а в а ж а є р озви т ку внут ріш нього р и н к у . Н а р а з і є багато ін ш и х с т р и м у ю ч и х ч и н н и к ів . Проте, с п о д ів а ю с ь , так б у д е н е з а в ж д и . Судячи з останньої фрази, Ви оптимістично оцінюєте перспективи розвитку легкої промисловості України. Ц е так? І що вселяє Вам цю надію? - - Л егка промисловість піднялась, в основному, завдяки давальницькій схем і виробництва. Щ од о цього є різні погляди. Як Ви ставитесь д о такої співпраці вітчиз­ няних підприємств з іно зем ним и ф ірмами? - Я кщ о коротко, а детально - ц е тема о к р е м о ї р о з м о в и , д а ва л ь н и ц ь ка схем а сп ри ял а з б е р е ­ ж е н н ю трудових колективів підприємст в л е г к о ї промисловост і, о н о в л е н н ю виробницт ва, н а ­ буттю д о с в ід у роботи за п р о г р е с и в н и м и техно­ л о гіям и і, головне, - надала можливість вийти із с в о є ю п р о д у к ц іє ю на зо в н іш н і р и н ки . Хоча, я згоден, така сп ів п р а ц я м а є і недоліки. - Б езум о вно , я - оптиміст. Л егка промисловіст ь п е р е ж и ва л а і зн а чн о гір ш і часи. О днак поступо­ во ситуація покращ ується, неха й н е так ш видко, як хотілось би, тим не м енш е, в м и н у л о м у р о ц і товарів л е г к о ї пром исловост і виготовлено на с у м у по н а д 8 м лрд.грн. А н а д ію м а ю че р ез те, щ о багато підприємст в м о д е р н із у в а л и виробницт во, у тому ч и с л і й за в д я ки д а в а л ь н и ц ь кій схем і, постійно о н о в л ю ­ ють асортимент п р о д укц ії, а с а м е головне зб е р егл и трудові колективи. А над ви р іш е н н я м питань щ о д о ст ворення у м о в д л я р озви т ку га л узі п р а ц ю є наш В ід д іл та ін ш і п ід р о зд іл и М іне ко ном ро зви т ку в тісній с п ів п р а ц і з а с о ­ ц іа ц іє ю « У к р л е г п р о м » та « У к р ш к ір п р о м » . Р обот а ця - копітка і, з а п е в н я ю В ас, д у ж е непроста. - Якщо є недоліки, що зав аж ає пер еход у на роботу на внутрішній ринок? - Пост авивш и це, на п е р ш и й погляд, просте запитання, В и навіть не уявляєте н а с к іл ь к и скл а д н о на нього відповісти, навіть з висоти прожитих літ та набутого п евно го д о свід у. І тим не м е н ш е ... Я к не п р и к р о ц е визнавати, а л е практ ично м и втратили в л а с н и й р и н о к товарів л е г к о ї п р о ­ мисловост і. І не тому, щ о віт чизняна п р о д у к ц ія гірш а за якістю чи д и з а й н е р с ь к и м и р іш е н н я ­ ми. Товари, в и р о б л е н і в У країні, з у с п іх о м п р о ­ дают ься в р із н и х к р а їн а х Є в р о п и та А м е р и к и , а н а ш р и н о к з а п о л о н и л и н и з ь к о я к іс н і й тому д у ж е д е ш е в і товари з к р а їн С х ід н о ї А зії, н а ­ с а м п е р е д , з Китаю, часто-густо б е з н а л е ж н о ­ го м ит ного о ф о р м л е н н я . Т о м у в іт ч и зн я н і - На заверш ення хочу подякувати Вам, Ю рію Сераф имовичу, за розм ову. Незваж аю чи на сф еру діяльності, пов'язану із законотворчістю т а прагматичністю, як м ен і стало відомо, Ви є лю дина творча і, певною мірою, лірична. П ейзаж і, написані Вами, прикрашають оселі та кабінети Ваших друзів. Впевнена, що читачам ж урналу буде цікаво познайомитись з керівником галузі також і в цьому плані. Чи мож на зробити, свого роду, фотовиставку Ваш их робіт на сторінках журналу? - С в о ї картини, а це д ій с н о п е р е ва ж н о пейзаж і, як п равило, д а р у ю д р у зя м . В ід цього від чува ю радість. В дом а м а ю л и ш е н е в е л и к у кількість робіт. Тому мовити п р о фотовиставку не мож на. Хоча - це є тема о к р е м о ї розм ови. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. Ng2 11

[close]

p. 14

ПРИЧИНА 1 та ПРИЧИНА 2 - «Легка промисловість», 2012, №3, с 7. ПРИЧИНА 3 та ПРИЧИНА 4 - «Легка промисловість», 2012, №4, с 9. ПРИЧИНА 5 та ПРИЧИНА 6 - «Легка промисловість», 2013, №1, с 9. 11 П Р И Ч И Н , Щ О Р О Б Л Я Т Ь НАС К О Р И С Н И М И Д Л Я В А Ш О Г О Б ІЗ Н Е С У ПРИЧИН А 7 Ви можете розраховувати на якість етикеток, які ми виготовляємо для Вас. Вони не втрачають зовнішнього вигляду після першого прання чи хімчищення й виконують своє призначення на всі 100%. 4 ПП «АЛЬТАІР» ПРИЧИНА 8 Ви маєте можливість отримати усі можливі елементи для ідентифікації Вашої продукції «з одних рук». Ми готові надати Вам етикетки по догляду, кар­ тонні ярлики, жакардові (ткані) етикетки, самоклейку, ярликотримачі, гарантійні пломби і багато багато іншого. Усі необхідні складові для виробництва завжди мають бути у Вас «під рукою» - й ми, зі свого боку, надаємо усі потрібні Вам елементи ідентифікації швидко, в строк і у точній відповідності до Вашого замовлення. ♦ Готові етикетки по догляду й матеріали і — Ми довго шукали правильну комбінацію ма­ теріалів для виготовлення етикеток і в результаті досягли високої стійкості інформації, що нанесена на етикетку. Зокрема, ми виготовляємо етикетки, які легко витримують промислове прання (у тому числі stone wash т а виварювання). Нам лише заздалегідь потрібно знати, яку обробку Ваших виробів Ви плануєте й ми підберемо точну комбінацію матеріалів для виробництва потрібних Вам етикеток. Матеріали, які використовуємо: ТЕРМОТРАНСФЕРНИЙ НЕЙЛОН Нейлон при­ значений для виготовлення одно- т а двосторонніх етикеток по догляду. Нейлон має спеціальне просо­ чення, завдяки якому під час виготовлення етике­ ток знижується накопичення статичної електрики. САТИН - полімерний тканий матеріал для виго­ товлення етикеток. Сатин надзвичайно міцний, проте на дотик м'якше нейлону. Сатин рекомен­ дується для виготовлення етикеток для білизни т а у випадках, коли відбувається прямий контакт одягу з тілом. ПОЛІЕСТЕР. Має матову або глянцеву поверх­ ню, добре тримає форму етикеток т а є дуже стійким до зовнішніх чинників. Етикетки з поліестеру, що виготовляють за технологією «гарячого тиснення», рекомендовано для великих тиражів, з невеликою кількістю змінних параметрів, а також у випадках, коли на етикетки слід нанести текст і дрібне зображення. ФОЛЬГА (РІББОН). Для виготовлення етике­ ток використовують як звичайну фольгу, так і з ан­ тистатичним покриттям. Крім матеріалів для етикеток, що перелічені вище, іноді використовують й інші матеріали, які є рідкісними т а застосовуються тільки для специфічних видів виробів. для їх виготовлення. На цю етикетку покупець звертає увагу відразу після того, як узяв до рук виріб, що сподобався йому за зовнішнім виглядом. + Етикетки ткані (жакардові). Брендові етикетки, що забезпечують впізнавання товару й сприяють повторним продажам. Як обличчя торгової марки - така етикетка поліпшує імідж виробу. + Етикетки самоклеючі. Самоклейка використовується для швидкого маркування будь-яких промислових виробів, у тому числі пакування одягу, взуття, а також нанесення інформації із змінними параметрами на картонні ярлики. + Ярлики картонні навісні. На такому ярлику зображується візуальна концепція бренда. Ярлик даного типу дає змогу яскраво виділити виріб з лінійки аналогічних товарів. + Пломби гарантійні. Використовують для швидкого і надійного кріплення ярликів на одяг. ♦ Ярликотримачі. Призначені для швидкого закріплення інформаційних ярликів на виробах за допомогою голчастих пістолетів. Завданням ярликотримачів є надійно утримувати картонний ярлик на одязі. ♦ Нумератори крою т а етикет-стрічка до них. Нумератори крою призначені для нумерації деталей одягу у виробництві, що сприяє спрощенню ідентифікації частин виробів, які виготовляються в процесі шиття. З а м о в и ти якісні е т и к е т к и та інш у п р од укцію в ПП «АЛЬТАІР» д у ж е просто: ♦ Телефонуйте нам: ( 0 4 4 ) 3 9 2 - 8 5 - 1 5 ♦ Надсилайте замовлення факсом: ( 0 4 4 ) 2 0 6 - 2 7 - 3 9 ♦ Пишіть на s i@ a lta ir.n e t.u a ♦ Заходьте на сайт w w w .a lta ir.n e t.u a ♦ Чекаємо на Вас за адресою: м . Київ, вуя. А в то зав о д сь ка, 2 4 / 2 , оф іс 3 0 1 , 3 0 3

[close]

p. 15

ЦІКАВО 22 непорушних законів маркетингу* 13. ЗАКОН ЖЕРТВИ Ви маєте від чогось відмовитись, щоб щось одержати Закон жертви є протилежним закону розши­ рення асортименту. Якщо ви хочете досягнути успіху сьогодні, ви змушені будете від чогось відмовитись. Для принесення у жертву придатні три речі: асортимент виробів, цільовий ринок та постійні зміни. Перше — це асортимент виробів. Де написано, що чим більше товарів ви маєте для продажу, тим більше продасте? Повний асортимент — це розкіш для того, хто зазнав поразки. Якщо ви хочете досягнути успіху, вам слід не розширяти, а скорочувати асортимент виробів... Маркетинг — це воєнна гра розуму. Це битва сприйнять, а не продуктів чи послуг. У свідомості потенційного клієнта «Федерал експрес» — це компанія перевезень за одну ніч. їй належить по­ зиція «за одну ніч». Коли ринок став міжнародним, «Федерал експрес» опинилася перед класичною дилемою маркетингу. Чи слід спробувати перене­ сти місцеву назву в сферу міжнародних операцій або створити нову світову назву? І до того ж, як їй вести себе щодо «Ді-ейч-ел», компанії, яка проби­ лася у міжнародну сферу діяльності першою? Д о ­ сить погано, що «Федерал експрес» відмовилась від ідеї «за одну ніч». І що ще гірше, вона не замінила цю ідею на нову... Діловий світ населяють великі багатогалузеві універсали й невеликі спеціалісти з різко звуже­ ним фокусом. Якщо б розширення асортименту і диверсиф ікація діяльності були ефективними стратегіями маркетингу, можна було б сподівати­ ся побачити універсалів героями дня. Проте це не так. Більшість з них зазнають труднощів. Універсал слабкий... Звернемося до сфери роздрібної торгівлі. Які роздрібні торговці сьогодні зазнають труднощів? Місце, де продається усе. Ось вам вірний спосіб дійти до катастрофи... «Інтерстейт департамент сторз» («Міжштатні універмаги») теж збанкрутували. Однак ця ком­ панія подивилась у бухгалтерські книжки й вирішила зосередитись на одному-єдиному про­ дукті, на якому робила гроші, — на іграшках. І оскільки «Інтерстейт» збиралася сфокусуватися на іграшках, то й вирішила змінити свою назву на «Тойз-ар-ас». Сьогодні «Тойз-ар-ас» здійсню є 20% роздрібної торгівлі іграшками у країні, й до того ж вельми прибутково... Багато мереж роздрібних магазинів успішно застосовують формулу «Тойз-ар-ас»: вузький фо­ кус за вичерпного асортименту... Давайте поговоримо про другу жертву — цільо­ вий ринок. Де написано, що ви маєте цікавити усіх?.. На початку 1960-х pp. компанія «Пепсі-Кола» розробила стратегію, що базувалась на концепції принесення жертви. Компанія пожертвувала усім, крім підліткового ринку, після чого блискуче вико­ ристала цей ринок, наймаючи тих, хто був ідолом у підлітків: Майкла Джексона, Лайонела Річі, Дона Джонсона... За словами журналу «Форчун», «Кока-Кола» є найяскравішою торговою маркою у світі. Коли який-небудь менш успішний учасник забігу, на кшталт «Пепсі-Коли», виробляє вузько сфокусо­ вану стратегію, яка дає йому змогу опинитися у безпосередній близькості від лідера, нащо йому її змінювати? І справді, для чого? Схоже, спрацьовує майже релігійна віра у те, що ширшою мережею можна піймати більше покупців, і це, незважаючи на багаточисельні приклади протилежного... Так що ж зробила компанія «Філіпп Морріс»? Вона звузила фокус своєї уваги до одних тільки чо­ ловіків, а потім ще більше обмежила свій інтерес, звела його до чоловіка з чоловіків — ковбоя. Бренд називався «Мальборо» — найходовіші сигарети у світі». В Сполучених Штатах «Мальборо» - найпродаваніші сигарети як поміж чоловіків, так і поміж жінок... І, нарешті, третя жертва: постійні зміни. Де за­ писано, що вам потрібно змінювати свою стра­ тегію кожний рік у період складання бюджетного огляду? Якщо ви спробуєте наслідувати усім зиґзаґам і поворотам ринку, ви рано чи пізно змушені будете зійти із шляху. Найліпший спосіб зберегти міцне становище, це не поспішати його змінювати... Процвітання приходить до тих, хто приносить жертви. 14. ЗАКОН АТРИБУТІВ Для кожного атрибута завжди знайдеться протилежний дієвий атрибут В Законі виключного права (6) суть справи зво­ дилась до того, що ви не маєте права опановува­ ти словом або позицією, якими користується ваш конкурент. Вам потрібно знайти своє власне слово і добрати інший атрибут. Надто часто якась компанія намагається наслідувати лідера. «Вони, можливо, знають, що спрацьовує, — підказує здоровий глузд, — а тому зобразимо щось подібне». Геть не ліпший хід міркувань. Значно ліпше зайнятися пошуком про­ тилежного атрибута, який допоможе вам зіграти вирішальну партію проти лідера. * Початок див. журнал «Легка промисловість». 2012, №4, с. 10-12; 2013, №1, с. 12-15. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 2013. № 2 13

[close]

Comments

no comments yet