АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

 

Embed or link this publication

Description

ОҚМПИ

Popular Pages


p. 1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ ЖАС ҒАЛЫМДАР КЕҢЕСІ СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ҚОҒАМЫ АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Қҧрметті студенттер, жас ғалымдар және оқушылар! Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты 2016 жылдың 5-6 сәуірінде өтетін жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша жас ғалымдар мен студенттердің «Экспо-2017 жастардың көзімен» атты студенттердің дәстҥрлі V ғылымитәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырады. Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын тілдері Конференция жҧмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі: 1. Педагогика және психология ғылымдары 2. Филология ғылымдары 3. Жаратылыстану және қолданбалы ғылымдар 4. Әлеуметтік-қоғамдық ғылымдар (тарих, география, құқықтану) 5. Ӛнер және мәдениеттану (бейнелеу ӛнері, кәсіптік білім және музыка) Студенттер мен жас ғалымдарға арналған конференция жинағында жариялауға ұсынатын баяндама тезистеріне қойылатын талаптар: 1. Баяндама мәтіні Microsoft Word редакторында терілуі тиіс; 2. Шеттік: сол жағы – 3 см, қалғандары – 2 см 3. Шрифт ӛлшемі: Баяндама мәтіні – 14 п., Формулалар, кесте, сызбалар – 12 п., Әдебиеттер тізімі – 12 п. 4. Шрифт түрі: TIMES NEW ROMAN 5. Жоларалық қашықтық – 1, жаңа жол бойынша шегініс – 1 см 6. Материал тӛмендегідей тәртіппен орналасады: бірінші жолда ӘОЖ кӛрсетіледі, бір жол тӛмен – бас әріптермен баяндама тақырыбы (қою қаріппен), бір жол тӛмен –студенттің, оқушының тегі және аты-жӛні, оқу тобы, бір жол тӛмен – ғылыми жетекшісінің аты-жӛні, тегі және ғылыми дәрежесі мен атағы, мекеме, қала және ел атауы беріледі (үлгісі қосымша тіркелген):

[close]

p. 2

Баяндама дайындау ҥлгісі: ӘОЖ (12 пт.) ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚЫЛ-ОЙЫН ДАМЫТУ (14 пт.) Байқоныс А.Л. – 101-11 тобының студенті (12 пт.) Ғылыми жетекші: Арзымбетова Ш.Ж. – п.ғ.к., доцент (12 пт.) Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент (12 пт.) Баяндаманың негізгі мәтіні (14 пт.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Әдебиеттер: (12 пт.) 7. Әдебиеттер тізімі квадратты жақша түрінде [1, 2 б.] мәтіндегі реті бойынша кӛрсетіледі. Автоматты нӛмірлеу түрін қолдануға болмайды. 8. Баяндама кӛлемі студенттер үшін толық 3 беттен, магистранттар мен жас ғалымдар үшін (35 жасқа дейін) 5 беттен аспауы тиіс. Баяндама мәтіні түпнұсқа болып саналады және редакциялауға жатпайды. Конференция баяндамаларының жинағы тікелей кӛшіру арқылы дайындалады,баяндама мәтініне автор жауапты. 9. Кӛрсетілген мерзімнен кешіккен немесе аталған талаптарға сай келмейтін материалдар жариялауға қабылданбайды, қаралмайды және қайтарылмайды. 10. Конференция жарнасы (студенттер үшін) – 1500 теңге, магистранттар мен жас ғалымдар үшін (35 жасқа дейін) 2000 теңге. Баяндама мәтінінің баспа түріндегі және электрондық нұсқалары және конференция жарнасы тӛленгені туралы түбіртектің кӛшірмесі электрондық поштамен немесе тӛмендегі мекенжайда 2016 жылдың 15 наурызына дейін қабылданады: 160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Байтұрсынов кӛшесі, 13 үй, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Бас ғимарат, 110, 111 каб. Конференцияны ҧйымдастыру комитеті: Ибрагимова Жанат Абуталипқызы - 8701 3381433, 8700 1357270; Алдангорова Айман Даулетбайқызы – 8702 5898128; e-maіl: okmpi_nauka@mail.ru Конференция жҧмысына қатысу төлемі ҥшін реквизиттер: АО «Казкоммерцбанк» БИК-KZ К0 KZ KX БИН-110740004288 КБЕ-16 ИИН- KZ 569260801159775000 Аудару кезінде «конференция ҥшін» белгісін қойып, тегі және өз аты мен әкесінің атының бірінші әріптерін жазу қажет. Ҧйымдастыру комитеті

[close]

Comments

no comments yet