High-Tech #57

 

Embed or link this publication

Description

Biuletyn Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Popular Pages


p. 1

ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 57 2015 październik-grudzień High Budżet Unii Europejskiej cz. 2 - poziom krajowy W poprzednim numerze naszego kwartalnika High-Tech (56) przedstawiliśmy założenia budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Na specjalnym schemacie pokazano tam źródła przychodów Unii i budżet, składający się z 5 działów, a także omówiono na jakie cele są przewidziane środki przeznaczone na poziomie całej Unii. W obecnym numerze High-Tech, omówimy szczegółowo tzw. poziom krajowy, a nawet poziom regionalny dla Dolnego Śląska. Pokażemy przy tym na jakie cele mogą być wydawane dotacje Unijne. Mamy nadzieję, że przedstawiając budżet UE w formie kilku schematów i wykazów przyczynimy się nie tylko do lepszego zrozumienia ale także lepszego wykorzystania przyznanych dotacji. W perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, polskie przedsiębiorstwa, samorządy i inne instytucje mają do dyspozycji prawie 110 mld € na dofinansowanie inwestycji i projektów. Środki te pochodzą głównie z części budżetu Unii wspierającej „spójność na rzecz wzrostu zatrudnienia” oraz „zarządzanie zasobami ludzkimi i ich ochronę”. W ramach pierwszej części stworzono programy operacyjne o zasięgu krajowym i regionalnym umożliwiające współfinansowanie różnego rodzaju projektów inwestycyjnych oraz szkoleniowych. BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ cz. 2 / 1 PRZYKŁAD KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH Z PWR DO GOSPODARKI / 6 PROFILE OFERT HANDLOWYCH SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK / 8 High High ten, oraz wcześniejsze numery kwartalnika dostępne są z możliwością pobrania na stronie www.wctt.pl/page/high-tech/

[close]

p. 2

Politechnika Wrocławska HighTECH W ramach środków z puli na „zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochronę”, polscy rolnicy oraz rybacy mają szansę sfinansować szereg projektów skierowanych m.in. na unowocześnienie ich zaplecza technicznego. I Podział środków na poszczególne programy Większość, bo ok. 3/4 przyznanych Polsce środków, pochodzi z puli przeznaczonej na osiągnięcie wzrostu gospodarczego. Fundusze te podzielone zostały na 7 krajowych programów operacyjnych, które rozdzielane są centralnie, oraz 16 programów regionalnych, zarządzanych przez urzędy marszałkowskie. Dla sektorów związanych z zasobami naturalnymi dostępne są również programy „Rybactwo i Morze”, „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” oraz „Płatności bezpośrednie dla rolnictwa” (patrz wykres i tabela poniżej). 1. 2. Program Infrastruktura Program Polska i Środowisko Wschodnia 27,4 2,0 3. Program Polska Cyfrowa 2,2 4. Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,7 5. Europejska Współpraca Terytorialna 0,7 6. Program Inteligentny Rozwój 8,6 7. Program Pomoc Techniczna 0,7 8. Regionalne Programy Operacyjne 31,15 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), 27,4 mld € Możliwe tematy projektów: • rozwój zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska transportu, • ochrona środowiska (w tym adaptacja do zmian klimatu), • poprawa dostępu do transportowej sieci europejskiej, • promocja odnawialnych źródeł energii i lepsza efektywność energetyczna, • rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego, • wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, • ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego. ro SPÓJNOŚĆ NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA ch ząc s uż UE: 2. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) 2,0 mld € Cel - wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionów Polski Wschodniej poprzez: • wsparcie w obszarze innowacyjności i B+R, • wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji, • wsparcie w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, • wsparcie w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu. lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Programy operacyjne Program Infrastruktura i Środowisko Program Polska Wschodnia Program Polska Cyfrowa Program Wiedza Edukacja Rozwój Europejska Współpraca Terytorialna Program Inteligentny Rozwój Program Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Program Rybactwo i Morze Płatności bezpośrednie dla rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozdzielane centralnie regionalnie e               3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2,2 mld € Główne założenia: • szeroki dostęp do szybkiego internetu, • efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne, 2

[close]

p. 3

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Fundusze pochodzące z budżetu UE (łącznie 109,94 mld euro) • stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. HighTECH 4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 4,7 mld € 11. Płatności bezpośrednie dla rolnictwa 23,49 Cele tematyczne: • wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, • wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 8,5 5. Europejska Współpraca Terytorialna 0,7 mld € Realizowane będą działania międzynarodowe w obszarze: • ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska, • rozbudowy infrastruktury, • rozwoju przedsiębiorczości, • edukacji. 9. Program Rybactwo i Morze 0,5 6. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 8,6 mld € ro ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA ch ząc s uż UE: Zagadnienia tematyczne to: • wsparcie dla prac B+R, • wsparcie innowacji, • wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, • zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. 7. Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) 0,7 mld € Cele programu: • poprawa możliwości administracyjnych, • stworzenie systemów monitorowania i oceny, • wspieranie działań informacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych. Na lata 2014-2020, polskie przedsiębiorstwa, samorządy i inne instytucje mają do dyspozycji prawie 110 mld € na dofinansowanie inwestycji i projektów. Z całej puli przyznanych Polsce funduszy (109 mld €) około jedna czwarta środków rozdysponowana będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (10) 23,49 mld €, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (9) 0,5 mld € oraz jako płatności bezpośrednie dla rolnictwa (11) 8,5 mld €. 9-11. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 32,49 mld € 8. Wsparcie w regionach (16 Programów Regionalnych) 31,15 mld € Na szczeblu regionalnym, wsparcie z funduszy strukturalnych przyznawane jest w ramach szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych. Mechanizm podziału środków dla poszczególnych województw bazuje na danych statystycznych, które odnoszą się do liczby mieszkańców, różnicy pomiędzy PKB na jednego mieszkańca do średniej unijnej oraz stanu bezrobocia. 3

[close]

p. 4

Politechnika Wrocławska II Województwo dolnośląskie Dolny Śląsk, pod względem ilości środków do podziału, uplasował się na 4 miejscu wśród wszystkich polskich województw (za Śląskiem, Małopolską i Wielkopolską). Za główne cele Regionalnego Programu Operacyjnego uznano poprawę życia mieszkańców Dolnego Śląska, zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz podniesienie poziomu rozwoju regionu. Regionalne Programy Operacyjne środki dla poszczególnych województw (łącznie 31,15 mld euro) Pomorskie 1,86 HighTECH Zachodniopomorskie 1,6 Warmińsko-Mazurskie 1,72 Podlaskie 1,21 Mazowieckie 2,08 Cele te będą realizowane przez działania w 11 obszarach: • przedsiębiorstwa i innowacje, • technologie informacyjno-komunikacyjne, • gospodarka niskoemisyjna, • środowisko i zasoby, • transport, • infrastruktura spójności społecznej, • infrastruktura edukacyjna, • rynek pracy, • włączenie społeczne, • edukacja, • pomoc techniczna. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego powołał specjalną jednostkę - Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, która ma za zadanie rozdysponować środki przeznaczone na rozwój przedsiębiorstw. W najbliższym czasie (grudzień 2015/styczeń 2016) zakończą się pierwsze nabory, w ramach których dolnośląskie firmy mają możliwość składania projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych. KujawskoPomorskie 1,9 Lubuskie 0,9 Wielkopolskie 2,45 Łódzkie 2,25 Dolnośląskie 2,25 Opolskie 0,9 Lubelskie 2,23 Świętokrzyskie 1,36 Podkarpackie 2,1 Śląskie 3,47 Małopolskie 2,87 szczególnych województwach. Dla podmiotów spełniających kryteria średnich przedsiębiorstw, dotacja ta wzrasta o 10%, a dla małych i mikrofirm o 20%. Przykładowo więc, średnia firma ulokowana na Dolnym Śląsku, planująca zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych o wartości 1 mln PLN netto, może starać się o dotację rzędu 350 000 PLN (25%+10%). Analogicznie, mikroprzedsiębiorstwo realizujące inwestycję na Lubelszczyźnie, chcąc zakupić podobny sprzęt, mogłoby starać się o zwrot nawet do 700 000 PLN (50%+20%). III Poziom dofinansowania przedsiębiorstw Podstawowym dokumentem, który określa poziom współfinansowania (procentową wartość dotacji), o jaki mogą starać się polskie przedsiębiorstwa chcące realizować projekty inwestycyjne (zakup sprzętu, oprogramowania, roboty budowlane itp.) jest Mapa Pomocy Regionalnej (patrz str. 5). Wskazuje ona maksymalne procentowe dofinansowanie, jakie mogą uzyskać projekty realizowane w poszczególnych województwach. Z uwagi na fakt, iż podstawą do stworzenia Mapy Pomocy Regionalnej była sytuacja gospodarcza każdego z regionów, możliwe do uzyskania dotacje są wyższe, im niższe jest PKB na mieszkańca w danym województwie. W efekcie tego, najwyższy limit pomocy uzyskały 4 województwa Polski Wschodniej, a najniższy Dolny Śląsk, Wielkopolska, Śląsk, Podregion Warszawski Zachodni oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Mapa na str. 5 ukazuje maksymalny procentowy poziom dotacji dla dużych firm w po- Pomoc techniczna Edukacja Włączenie społeczne Rynek pracy Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura spójności społecznej Transport Środowisko i zasoby Gospodarka niskoemisyjna Techn. informacyjno-komunikacyjne Przedsiębiorstwa i innowacje 79 200 000 € 60 952 230 € 66 386 308 € 4

[close]

p. 5

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (od 1 lipca 2014 do końca 2020 r.) Mapa Pomocy Regionalnej HighTECH Pomorskie Zachodniopomorskie 35% Warmińsko-Mazurskie 50% 35% KujawskoPomorskie Podlaskie 50% podregion Ciechanowsko-płocki Ostrołęcko-siedlecki M.St. Warszawa Warszawski Zachodni Warszawski Wschodni Radomski limit pomocy 35% 35% 15% (od 2018 r. 10%) 20% 35% 35% 35% Lubuskie 35% Wielkopolskie Mazowieckie 25% 20%-35%* Łódzkie Dolnośląskie 35% Lubelskie 25% 50% Opolskie 35% Śląskie Świętokrzyskie 25% 35% Podkarpackie Małopolskie 35% 50% Zagadnienia związane z konstrukcją budżetu UE, które są tematem przewodnim niniejszego oraz poprzedniego numeru High-Techu, zakładające analizę przychodów Wspólnoty, jak i jej wydatków to zagadnienie w dużej mierze o naturze informacyjnej. Pomimo tego, mamy nadzieję, iż udało nam się przedstawić je w sposób syntetyczny oraz interesujący. Naszym celem, jest to, by w jak najprzystępniejszy sposób przybliżyć Czytelnikom schemat działania unijnych finansów i zaprezentować całą gamę zagadnień, które związane są z dofinansowaniem przez Wspólnotę Europejską zarówno na poziomie centralnym, jak i krajowym (polskim) oraz regionalnym. Inteligentne specjalizacje Planując rozwój własnej firmy w oparciu o dotacje, przedsiębiorcy powinni zapoznać się z dokumentem wskazującym na inteligentne specjalizacje danego regionu. Są to obszary tematyczne, kluczowe z punktu widzenia możliwości rozwoju Polski oraz danego regionu. W praktyce oznacza to, że wpisywanie się danego projektu w obszar inteligentnej specjalizacji najczęściej zwiększa szanse na uzyskanie wsparcia, a w niektórych przypadkach stanowi warunek konieczny, żeby to wsparcie uzyskać. Osie priorytetowe RPO dla Województwa Dolnośląskiego (łącznie 2,25 mld euro) 156 181 093 € 143 926 219 € 254 323 171 € 163 026 832 € 340 626 305 € 180 030 665 € 392 347 048 € 415 546 718 € 5

[close]

p. 6

Politechnika Wrocławska HighTECH Przykład komercjalizacji wyników badań naukowych z PWr do gospodarki Na łamach 53, 54 i 55 numeru kwartalnika High-Tech, omówiona została w sposób ogólny problematyka komercjalizacji wyników badań naukowych, proces komercjalizacji bezpośredniej na Uczelni, jak i projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pn. „Inkubator Innowacyjności”. Wcześniejsze działania realizowane w WCTT, a zwłaszcza w/w projekt, przyczyniły się do wdrożenia systemu komercjalizacji badań naukowych w Politechnice Wrocławskiej i przyniosły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wymierne efekty (patrz ramka obok ). Dla lepszego zorientowania czytelników, jak przebiega proces komercjalizacji bezpośredniej konkretnego wyniku badań naukowych, przedstawiono taki przebieg na zrealizowanym przykładzie. Na publikację tego procesu zgodę wyraziła zarówno firma West Technology & Trading Polska Sp. z o.o. (WT&T), która skorzystała z wyniku badań naukowych, jak i dr inż. Sławomir Misztal, naukowiec PWr - autor tego wyniku. • wyselekcjonowano 157 rezultatów badawczych, o potencjale komercjalizacyjnym, • opracowano oferty technologiczne dla 135 rezultatów badawczych, • przeprowadzono analizy potencjału rynkowego i/lub wycen dla 111 rezultatów badawczych, • promowano technologie Politechniki Wrocławskiej na 9 imprezach targowych - krajowych i międzynarodowych, • prowadzono negocjacje z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami, • skomercjalizowano 12 rezultatów badawczych, • opracowano wewnętrzne instrukcje postępowania, wzory i wytyczne dla kierowników projektów, • uruchomiono portal www.komercjalizacja.pwr.edu.pl. Czego dotyczył wynik badań naukowych? W omawianym przypadku wynik badań naukowych to technologia krystalizacji związków organicznych (kaprolaktamu) z ich stopów, składająca się z dwóch patentów oraz poufnej wiedzy (know-how), dotyczącej głównie budowy instalacji do krystalizacji. Kaprolaktam jest substancją organiczną wykorzystywaną w przemyśle chemicznym, tekstylnym i motoryzacyjnym, głównie jako półprodukt do tworzenia polimerów i poliamidów. Co było przedmiotem umowy? Przedmiotem umowy komercjalizacyjnej było: • udzielenie licencji na okres wdrożeniowy (1 rok) oraz warunkowa sprzedaż praw do patentów po tym okresie, • usługa w postaci zlecenia badawczo-rozwojowego (w okresie wdrożeniowym), na: - opracowanie założeń technicznych dla instalacji półtechnicznej, - autorski nadzór nad całym procesem wdrożeniowym. związanych z wykorzystaniem technologii oferowanej przez naukowca z PWr, • przygotowanie umowy o zachowaniu poufności, zarówno co do technologii oferowanej przez PWr, ale także co do planów rozwoju firmy WT&T, • wycena technologii PWr, • negocjacje warunków merytorycznych, finansowych i formalnych, współpracy (w konsultacji z autorem technologii), • przygotowanie umowy komercjalizacyjnej, • pomoc doradcza dla obu stron (naukowca i przedsiębiorcy) w czasie realizacji i rozliczania umowy. Gotowość wdrożeniowa i ryzyko technologiczne Rola i funkcje ekspertów Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii: • uzyskanie informacji o działalności firmy, zwłaszcza o jej planach rozwojowych, W omawianym przypadku, a może to dotyczyć także wielu innych technologii, firma wdrażająca, wyraziła obawę czy nie wystąpi tu tzw. ryzyko technologiczne przeniesienia skali. Innymi słowy, czy technologia powstała w warunkach laboratoryjnych (TRL 4/5)� potwierdzi się co najmniej w skali półtechnicznej (TRL 7). Wyjściem była tu propozycja specjalistów z WCTT, by zawrzeć warunkową umowę sprzedaży. 6

[close]

p. 7

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Istota przyjętego modelu sprzedaży warunkowej: • Politechnika udzieliła firmie WT&T odpłatnej licencji (na 1 rok), w tym czasie zapewniła odpowiednie konsultacje, jak i nadzór autorski nad wdrożeniem, jako zlecenie badawcze dla naukowca, • po upływie w/w okresu 1 roku, instalacja półtechniczna spełniła ustalone na etapie negocjacji oczekiwania, więc firma uzyskała pełnię praw do omawianych patentów, uiszczając uzgodnioną wcześniej sumę, • jeżeli instalacja z powodów technologicznych nie zadziałałaby, to firma nie byłaby zobowiązana do wykupu patentów. Negocjacje i umowa komercjalizacyjna W trakcie całego procesu komercjalizacyjnego występuje wiele momentów, które wymagają dość szczegółowych, a niekiedy specyficznych negocjacji. Przyjęty model, iż to pracownicy WCTT są odpowiedzialni za negocjacje, uwalnia pracowników naukowych od zajmowania się tymi bardzo trudnymi i żmudnymi zagadnieniami oraz usprawnia uzgodnienia z firmami. HighTECH Wycena komercjalizowanej technologii Eksperci WCTT przeprowadzili wycenę przy zastosowaniu tzw. „metody dochodowej”. Metoda ta (stosowana najczęściej), oparta jest na oszacowaniu, a następnie zdyskontowaniu przyszłych zysków, możliwych do osiągnięcia przez nabywcę dzięki sprzedawanej technologii. Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców chcących rozwijać swoje firmy w oparciu o wynalazki Politechniki Wrocławskiej. Działamy szybko i profesjonalnie, a przy tym jesteśmy elastyczni i otwarci na indywidualne potrzeby przedsiębiorstw. uzyskanie informacji o działalności i planach rozwojowych rmy przygotowane umowy o zachowaniu poufności wycena technologii PWr negocjacje warunków merytorycznych, nansowych i formalnych współpracy przygotowanie umowy komercjalizacyjnej pomoc doradcza dla naukowca i przedsiębiorcy � TRL (Technology Readiness Levels) określane na podstawie HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2014-2015: TRL 1-2, faza koncepcji, TRL 3 – technologia zweryfikowana eksperymentalnie. TRL 4-technologia zwalidowana w skali laboratoryjnej; TRL5/6 -technologia zwalidowana i zademonstrowana w symulowanych warunkach eksploatacji, zbliżonych do rzeczywistych; TRL 7- technologia (kompletny prototyp) zwalidowana w rzeczywistych warunkach użytkowania; TRL 8/9 zwalidowana finalna wersja produktu. 7

[close]

p. 8

W związku z nadchodzącymi Świetami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem 2016, życzymy naszym Czytelnikom dużo szczęścia, pomyślności oraz wielu innowacyjnych pomysłów biznesowych. Na stronie internetowej WCTT znaleźć można aktualnie promowane profile Aby dodać do bazy własny anons lub uzyskać szczegółowe dane wybranych firm, należy skontaktować się z konsultantami Sieci Enterprise Europe Network zatrudnionymi w WCTT poprzez e-mail: een@wctt.pl lub telefonicznie pod numerem 71 320 33 18. Włoska firma z siedzibą w Neapolu, specjalizująca się w tkaninach dekoracyjnych dla domu, zasłonach i innych produktach włókienniczych, poszukuje zagranicznych partnerów handlowych. Oferowane produkty dostępne są w różnych kolorach i z różnych materiałów. Hiszpańska firma z Barcelony, specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy produktów żywieniowych i leczniczych dla zwierząt. W celu umiędzynarodowienia swojego nowego produktu - nowoczesnej paszy dla koni, firma poszukuje dystrybutorów. Izraelska firma z sektora MŚP posiadająca doświadczenie w zarządzaniu ciepłem, opracowała, głównie dla przemysłu lotniczego, system chłodzenia dla urządzeń elektronicznych, budowa- nyh pod konkretne zamówienie. System może być użyty w każdych warunkach, poprawia sprawność cieplną, łatwo można go dopasować do wymagań klienta, oferuje automatyczną kontrolę temperatury itp. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów. Węgierska firma rodzinna produkuje makarony domowej roboty według tradycyjnych węgierskich receptur, a także makarony dla osób z alergiami. Firma chce rozszerzyć swoją działalność na nowe rynki i poszukuje dystrybutorów w sprzedaży, do sektora detalicznego, głównie supermarketów. Zlokalizowana w Transylwanii, mała Rumuniarumuńska firma, zajmująca się uprawą i sprzedażą roślin domowych, doniczek oraz kwiatów wiosennych, jest zainteresowana poszerzeniem zakresu produktów do dystrybucji. Firma, w celu uzupełnienia aktualnej oferty roślin, poszukuje zagranicznych producentów bulw kwiatowych i sadzonek. Łotewski producent dzianin oraz firma projektująca, prowadząca sprzedaż w Niemczech, poszukuje dostawców/dystrybutorów wełny, bawełny oraz kaszmiru. Uznana, szwedzka firma z sektora żywienia niemowląt, specjalizująca się w żywności antyalergicznej, poszukuje nowego dostawcy białka roślinnego. Białko musi być dobrze zdefiniowane i nie powinno pochodzić z ryżu ani soi. Produkcja ekologiczna będzie dodatkowym atutem ale nie jest wymagana. Trwa nabór na studia podyplomowe - Zarządzanie Jakością. Studia trwają od 26 I 2016 r. do 25 VI 2016 r. Rekrutacja potrwa do 14 stycznia 2016 r. więcej informacji o studiach: Jolanta Hanas j.hanas@wctt.pl tel. 71 320 20 67 oraz na www.wctt.pl znajdź nas na: /wc4tt HighTECH High TECH - buletyn informacyjny Wydawca: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław e-mail: wctt@wctt.pl www.wctt.pl Redakcja: Marta Kamińska Jan Koch Tomasz Marciniszyn Grzegorz Zając

[close]

Comments

no comments yet