hbp-52

 

Embed or link this publication

Description

කල් ගතවූ කැස්ස ඇදුම හතිය සඳහා ප්‍රත්‍යක්ෂ අරිෂ්ටයක්

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2016 ÿre;= l,dmh 01 msgqj md Oïu moh ;=,ska ksjka u. mofha tk u, j¾.fha ;sfhkjd' fï ,smsh ;=,ska ú.%y lrkafk" f,dõ;=rd nqÿka jykafia fï .d:d foaYkd lrkak uq,a fjÉp fya;=j;a" ta .d:dj, jeä úia;r;a' ta ld,fha yrla urk ukqiaifhla ysáhd' Tyqf. riaidj yrla ur, ta uia ál úl=K, b;=re fjk uia ál ;ukaf. mßfNdackhg .ekSu' fï ukqiaih wjqreÿ mkia myla ;siafi fï fldgi 19 jk fr jeá, ;sfhk" wõjg jeiaig mskakg wyq fjÉp hlv lE,s wms ´k ;rï oel, ;sfhkjd' flfkla ;Ska; wdf,amkhla lr, wdrlaId lhd jvïuj," Ôj;a fj,d bkak mshdg mqKHdkqfudaokdjla lrkak lsh, f,dõ;=rd nqÿka jykafiaf.ka b,a,d isáhd' oeka fïl úfYaI isoaêhla' Ôj;a fj,d bkak flfkl=g mska wkqfudaokdjla lrkakhs b,a,d isáfh' f,dõ;=rd nqÿka jykafia tal l

[close]

p. 4

2016 ÿre;= l,dmh wf,daN" woafõY" wfuday ;uhs ta yh' fï yfhka m%;H ùug fya;= m%;H lsh, lshkjd' fï ;uhs iQúis m%;Hfha tk fya;= m%;Hh¡ fya;= yh;a m%;Hhka ;uhs¡ m%;H fkdjk hula f,dalfha kE¡ tll fya;=jla ;j;a tll m%;Hhla¡ ta m%;Hh ;j;a tllg fya;= fjkjd¡ fya;= m%;H yefokafk tfyuhs¡ WodyrK úÈyg ixLdrj,g fya;=j ;uhs wúoHdj¡ talg m%;Hh ;uhs wi;amqreI fiajkh¡ úCoaCodKhg fya;=j ixLdr¡ talg m%;Hh ;uhs wúoHdj¡ B<`.g kdurEmj,g fya;=j úCoaCodKh¡ talg m%;Hh ;uhs ixLdr¡ fï úÈyg tlla m%;H fjkfldg wksflka fya;= fjkjd¡ t;fldg wúoHd m%;Hfhka ixLdr fõ lsõju, wúoHdj fudk wdldrfhka m%;H fjkjo lsh, meyeÈ,s lrkafk iQúis mÜGdkfhka¡ ta m%;H 24 ka lShla yß iïnkaO fj,d ;uhs fya;= m% ; H fjka f k¡ WodyrK úÈyg .skafkka n;a Whkj lshkjd¡ kuq;a j;=frka n;a Whkj lshkafk kE¡ yenehs .skafkka ú;rla n;a Whkak nE¡ talg ;j;a m%;H fjk foaj,a ;sfhkjd¡ j;=r tl m%;Hhla fjkjd¡ j<`o ;j;a m%;Hhla fjkjd¡ yenehs .skak m%Odk lr, ;uhs l;d lrkafk¡ tal ;uhs kdhl;ajh .kafk¡ ta ksid .skak ;uhs wêm;s m%;Hh¡ B<`.g j;=r talg ksY%h m%;Hh fokjd¡ j<`o WmksY% m%;Hh fokjd¡ fï úÈyg m%;H 24 ka m%;H jk wdldrh ú.%y lrkafk iQúis mÜGdkfhka¡ ta ;uhs fya;= m%;H meyeÈ,s lrkak ;sfhk byhd jykafia,dg oka §, jevla kE' ta whg fudlg fokjo@ ta whg yeu ;siafiu 02 msgqj ,efnkjfka ! Th ´k ;rï mkai,aj, f.dv .y, ;sfhkafk ! uu oelald ´k ;rï lEu îu ;sfhkjd" fudlg fokjo@ fokj kï lkak ke;s flfkl= g foka k ´k' tla f ld ysÕkafkl=g, tfyu ke;akï hd jykafia,d jvïuj, odkhla §, fï ukqiaihg mska fokjd' ta lsõfj m;a;s odkhla fokjd' oeka ta ukqiaihf. ysf;a ;sfhkafk fudkjo@ tfyu ke;akï f.dv k., ;sfhk fya;=" fï ÿkak m%;Hhg .e,fmkjo@ Tyqg ta ÿkak m%;Hfhka i;=gg m;afjkak mq¿jkao@ Tyqg ta mskalug i;=gq fjkak fya;= ;sfhkjo@ kE' Tyqg ta m%;Hfhka m%fhdackhla .kak fya;= ke;akï m%;H ÿkakg jevla kE' f,dalfha wkq;a;r mska fl;la jQ ix>hdg oka §, jevla kE lshk tl yß n,j;a ñ;Hd oDIaáhla' ta oDIaáfha bkak l,a fldfydu;a ta jf.a mskla wkqfudaoka fjkak nE' ta jf.au ta msk ,nkak;a nE' fudlo talg fya;=jla f.dv k., ke;s ksid' yßhg wU weghla wf;a ;s h df.k bka k flfkl=g fk¿ula yefokak ´k lrk mßirhla ÿkak jf.a fohla' lsisu m%fhdackhla .kak nE' oeka ldrKh meyeÈ,shs' mska fok fldg fyda mska wkqfudaoka lrjk fldg ta mqoa.,h Ôj;a fj,d bkakjo ke;ao lshk tl fkfjhs jeo.;a' talg jeo.;a fjkafk ta mqoa.,hg ta msk .kak fya;= ;sfhkjo keoao lshk ldrKh' ta jf.au oeka meyeÈ,shs l,ska lsõj wjia:dj' nqÿka jykafia Ôj;a fj,d bkak flkdg lrmq mqKHdkqfudaokdj' b;ska f,dõ;=rd nqÿka jykafia uq,skau fï .d:dj foaYkd l

[close]

p. 5

2016 ÿre;= l,dmh ir, isxy, f;areu" Tn keÜfgka .s,syS ìu jefgkak ;sfhk bÿKq m`vqjka jQ fld

[close]

p. 6

2016 ÿre;= l,dmh 04 msgqj m§u lshk jpkh wms ks;r wy, ;sfhkjd' ksmoùu" my< ùu" yg .ekSu" cd;s" iïNj ''' wd§ fkdfhla jpkj,ska ta ldrKh y÷kajkjd' fï bm§u;a iÔù yd wÔù lsh, fldgia folla ;sfhkjd' fï fudk wdldrfha bm§ula fyda wyïfnka isoaO fjkafk kE' yeu bm§ulgu fya ; = j la ;s f hk nj O¾udkql+,j f;areï .kak ´k' fya;=jlska my< jk rEmhkaf.a m

[close]

p. 7

2016 ÿre;= l,dmh fudllao@ yevhs" rejhs" ,iaikhs" le;hs" ;,t<¨hs ''' wd§ jYfhka ks.ukhkag nyskafk" ta fudfydf;a bkak flfkla úÈyg woyia wrf.k' kuq;a fï úÈyg yfï j¾K iajNdjh úÈyg wms ±l, ;sfhkafk w¨;ska ksmofjk yuo" tfyu;a ke;akï Èrñka f.fjñka mj;sk" bj;g hk" úmßKduhg m;a fj,d jekfik yuo @ fyd¢ka nq o a ê u;a j ys ; , ne¨j kï" lsisúgl;a w¨;ska ksmofjk yula wms ±l, ke;s nj jegfykjd' fï úÈyg .yla wrf.k ne¨j;a" .fya fmd;af; jeãu l| iu. w¨;ska isoaO jk w;ru" Èr Èrd úmßKdu rEm úÈyg msg l=reÜg ;uhs wmg fmakafk' l¿ .,la Èyd n,k fldg;a Wäka Èr Èrd len,s .e,fjñka j¾Kh fjkia fjñka Èrdm;a jk úmßKdu fldgiuhs wmg fmakafk' f.hla Èyd ne¨j;a mdis nef|ñka Èrk ÿ¾j¾K jk úmßKduhg hk wjia:djuhs fmakafk' tfykï f,dalfha fï olskafk fudkjo@ Yla;shlska Wmojk foa uq,skau bmfokjd' Bg miafi ksmojQ jia;=j wúoHudk fjkl,au" iïu; kdufhka l;d lrkak neß fjk l,au rEmh úmßKduh fjkjd' kuq;a wmg ks;r fmakafk fï bmfok fudfydf;a rEm fkfjhs" f.fjk Èrk úmßKdu jk rEm' fï úÈyg fmakafk rEm tllao" ke;akï úmßKdu rEm je,lao@ fldhs fudfyd;lj;a wmsg fï rEm tlla olskak nE@ wehs@ fï tl rEmhl wdhqI wxY= ud;%hla' ta rEm ud;%hla weyska n,, fufkys lrkak fmr f.ú, hkjd' tl ;;amrhla ;=< we;s jk fï rEm ud;% fldaá .Kkskq;a lshkak nE' rEm ud;%h ±fkk fudfydf;u tal f.ú, wúoHudk fj,d wksla úmßKdu rEmhla Èiafjkjd' tfykï wms olskafk fudkjo@ ;;amrhla ;=<;a wmg ±lSu úÈyg jegfykafk f.ù .sh rEm ud;%hkaf. u;l igyka' f.fjk rEm l,dm rgdjla weiqf¾" fudfyd;l u;l igyka' wfma weyska w;S;h lrd .syska" laIKhlska f.ú, hk rEmh n,kak nE' weyeg rEmh .efgk fldgu ta iam¾Yh;a" tafl fõokdj fyj;a ±kSu;a" yeÕSu;a" ta iu. tl;= fj,d WmÈk plaLq ú[a[dKh;a" tlsfklg wE÷Kq mn¨ fmdgla jf.a iqÿiq úÈyg fhfok ffp;isl O¾u;a my, fj,d" ta rEm l,dmfha jekiSu;a iu. wjika fjkjd' ta wjia:dfjÈ .;a;= wruqKq ms

[close]

p. 8

2016 ÿre;= l,dmh B<Õg uk bis lrk tl ;uhs ukisldr lshkafk' uk lshkafk hï lsis ñkqï oKavla wrf.k uek .ekSu' fudlo talg wjYH foaj,a tl;= lr .kak' wyj,a tl fufyuhs" fï yevhs lsh, ñksia ñkqula ;sfhkjd' hula f.dv k.kak kï tal bis lr lr ys;a ;shkak ´k' bisldr lshkafk f.dv k.kjd' WodyrKhla úÈyg ukqiaifhla ys;ska u,la yokjd' ta u, f.dv kef.kak biafi,a,u u, lshk ix{dj tkak ´k' ta ix{djg wkqj ys;a ;shkjd' biafi,a,u rEmhla ys;g .kak tl ;uhs lrkafk' ys;a jeä lr, ta rEmhg wjYH m%udKhg ;shkjd" ta lshkafk uk bisldr lrkjd" ys;a bis lrkjd" uek uek bis lrkjd" yeu ;eku ;sh, m;=rejkjd' tal ysf;a iajNdjhla' fï lshkafk i;r uyd N+;hkaf.ka yefok rEm fkfjhs" ta i;r uyd N+;hkaf.ka yefok rEmj, msgm;la' iam¾Y fjÉp foalg fõokd ix{d tkjhs lshkafk ta iam¾Y jia;=j fkfjhs' wfma ukfi yefok tlla' wms tl j;djla hï lsis rEm iam¾Yhla .;af;d;a" B<Õg taflka kdu O¾uhla yefokjd' t;fldg wr iam¾Y lrmq ndysr rEmh fjku ;sfhkjd' tal ì¢ ì£ hkjd' ukiska kduh w,a, .;a;g miafi ±ka ndysr tl;a tlal iïnkaOhla kE' i;smÜGdk iQ;%fha fyd¢ka fmkajd ;sfhkafk" wei uq,a lr f.k yg.;a plaLq ú[a[dKh fld;eklj;a fkdhd wefia u ygf.k wefiau mej;s,d wefiaÈu úkdi fjk nj' yenehs fu;kÈ wefia yg .kakj lshkafk wei uq,a lr f.k yg .;a; kï ta wei uq,a lr .;a;= ys;' wei;a tlaluhs ta ys;;a iïnkaO fjkafk' ix{dj .kakj;a tlalu tal yefokjd' fï lshkafk wr l,ska jf.a ndysr uia f,a wei fkfjhs' wefia ;sfhk m%ido rEm' ta ksid wei lsõju ta ldrKh fudllao lsh, biafi,a,u ú.%y lr .kak ´k' ixhqla; ksldfha tk iuqø iQ;%fha wei uqyqog Wmud lr, ;sfhkjd' ta lshkafk fldÉpr ±ïu;a bjr lrkak neß uqyqo jf.a' fldÉpr rEm f.dapr jqk;a uqyqola jf.a bjrhla kE' yenehs wei;a tlal n,oaÈ uqyqo;a mqxÑ c,dYhla jf.a' wei Bg;a jvd wm%udKhs' fldÉpr rEm .;a;;a bv weysÍula fjkafk kE' u;l igyka úÈyg ;ekam;a fjkjd' u;la lr, miqj .kak;a mq¿jka' ta wkqj wei lshkafk mqxÑ .=,shla fkfjhs lsh, fmkajkjd' yenehs uia f,a wei lshkafk kslx we;=,a lrk fodrla $ oajdrhla ú;rhs' ta wei .ek fkfjhs fï lshkafk' ta úÈygu lk uqyqola" kdih uqyqola lsh, fmkajkjd' t;fldg ú[a[dKhls k a f;drj hï ;ekl ffp;isl mj;skjhs lsõfjd;a tal O¾udkql+, fjkafk kE' tfykï u;l igyka lshkafk fudkjo@ fï iïnkaOfhka wo mj;skafk fï jf.a u;hla' f,dal iïu; úoHd{hskaf. u;hla f.k yer mdñka ialkaO ixiaÓ;s kshuh lshk iïu;hla bÈßm;a lrñka" yg.;a fohla ke;s fjkjhs lshkafk tys uQ, Od;= ke;s fkdù" fjk;a wdldrhlg mßj¾;kh ùula ñila ke;s ùula fkfjhs lshk u;h ;uhs wo olajkafk' fïl rEm O¾u iu. ii|k fldg i;r uyd N+;hkag mßj¾;kh jk nj nqÿka jykafia;a fmkajd §, ;sfhkjd' kuq;a ú[a[dKh fï rEm O¾u ls%hdj,shg wE|kak nE' tal yßhg .yl fiahdj PdhdrEmhlg .;a; jf.hs' PdhdrEmfha .fya lE,a,laj;a kE' tal fjku j¾K ixl,khla' zzú[a[dK mÉphd kdu rEmxZZ ú[a[dK m%;Hfhka kdu rEm fjkjd' fï kdu rEmj, ;sfhkafk fudkjo@ wdldr" ksñ;s" Woafoai" ,sx." m%{ma;s ms

[close]

p. 9

2016 ÿre;= l,dmh 07 msgqj f,dj ieug tl fia fmdÿ wks É p;dj ÿ lam;a fmdfydi;a" nd, uy¿" f,dl= fmdä" Wia ñálï ''' lsisjla ke;sj ldg;a tl fia fmdÿ wksÉp;djfha ;j;a ieÕjqKq me;slvla ;uhs fï úia;r lrkafk' idrdixLH l,am ,CIhla mdrñ;d O¾u mQ¾K lrñka ish¨ udr n, mrod ;=ka f,dalhu ch .;a f,dõ;=rd nqÿka jykafia úiska iajhxN+ {dkfhka ±k fyhd jykafia,dg wmydi lfNao mdm l¾uh lr, 500 la NslaIqka jykafia,d wrf.k fjku fmdfydh l

[close]

p. 10

2016 ÿre;= l,dmh wudrehs' B<Õg ysf;kjd" jdhq iukh lrmq iS;, ldurhlg hkak we;akï lsh,' ta jf.au ldurhlg hkak;a wjia:dj ,efnkjd' oeka yßo@ weÕ mqrd yß ¥ú,a," odäh od, .|hs" kd, msßisÿ fjkak we;akï lsh, ysf;kjd' tal;a ,enqKd' oeka yßo @ ta;a tl úÈhlg tl ;ekl bkak nE' ál fj,djla ysgf.k bkak fldg ll=,a ßfokjd' b|f.k ál fj,djla hk fldg weÕ ysß jeá, fldfyaa yß ßfokjd' fï lh yß johla' oeka fï úÈyg leue;a; bgqjqkhs lsh, ys;df.k tlska tlg hkjd' yenehs .syska ne¨ju leue;a; bgq fj,d kE' bgq fj,d lsh, /já,d bkafk' uf.a jefâ yß lsh, .syska ne¨ju jefâ yß kE" ;j;a m%YaK ;sfhkjd' B<Õg fudlo ysf;kafk @ hï ls i s úÈyls k a oyula .ek wjfndaOhla" Wkkaÿjla ;sfhk flfkla kï fï úÈyg;a ys;dú' fufyu lror fok ´,dßl lhla ke;akï ! fï lfha fõokd oefkkafk ke;akï ! B<Õg lh oefkkafk ke;s" ys; ú;rla oefkk udkisl;ajhlg fyj;a m%:u OHdk iudm;a;shg m;a fjkjd' oeka lh ksoyia' lfha fõokd oefkkafk kE' oeka fldfyduo @ fï is;sú,s ke.s ke.S tk tl uy johla" ta jf.a is;sú,s kef.kafk ke;akï ! tfykï t;ek;a leue;a;g ;sì, kE' oeka ú;¾l úpdr w; yer, m%S;s iqL tald.%;d iys; fojeks OHdkhg iu jÈkjd' t;ekg .syska n,kjd' fï ke.s ke.S tk m%S;sh;a uy johlafk ! fï m%S;sh ke;akï" iqL tald.%;d ú;rla ;snqK kï fldÉpr Ydka;o" m%kS;o @ t;fldg leue;a; bgq fj,d kE' iqL" tald.%;djhg m;a jqKd' B<Õg ms%S;sh w; yer, ;=kajeks OHdkhg m;a fjkjd' oeka m%S;sh kef.kafk kE' yenehs oeka yßo@ iqLh yß johla' weÕ ls

[close]

p. 11

2016 ÿre;= l,dmh jegfykjd' fÉf;da úuqla;sh ;=

[close]

p. 12

2016 ÿre;= l,dmh 10 msgqj mqKH iDoaê .ek ;j;a weiQ msrE ;eka''' ^miq.sh l,dmfhka - úúO jQ mqKH iDoaê iïnkaOfhka i;H w;a±lSï'''& - jyrl wNhr;kd,xldr ysñ b;ska Tfydu f.dhï md., bjr fj,d ne; .kskjd lsh, tlla ;sfhkjd' ta lshkafk f.dhï fldf

[close]

p. 13

2016 ÿre;= l,dmh weo weod .kak ´k' ta .;a; fldgi ldgj;a wÈkak nE" w;=reoka lrkak nE' ta úÈyg we;s fjk l,a wr f.k wks;a me;a;g ;,a¨ lrkak ´k' t;fldg wks;a me;af;ka .kak ù ál tl;= lr .;a;g miafi kej; tal w,a,kak hkafk kE' b;ska fï jefâ yßhgu lrkak kï fokafklaj;a bkak ´k' ksy~j l;d fkdlr ;uhs lrkak;a ´k' tfyu ke;sj ;eka ;ekaj, ÿjkak .syska ljqre yß wr jf.a jpkhla lsõfjd;a ta ,eîu t;ekskau k;r fjkjd' ta úÈyg ,efnkak ;sìÉp ù ál;a fldfydUhd f.kshkj lsh, ;uhs lshkafk' ta lshkafk nysrj foaj;d jf.a fldÜGdihla' ta wh;a fudkj yß mqKH iDoaêhla ;sfhk wh' fokafkhs" .kafkhs folu lrkafk ta fldfydUhd lshk foaj;djd' t;fldg fï jefâ ksy~ju lrkak;a fya;=jla ;sfhkjd' fudlo tfyu lKSNjk fjÉp úi îc f.k;a odkak mq¿jka wukqiaifhd bkakjd' úúO ffjria jf.a úi îc lsis wudrejla ke;sj f.k;a odkak mq¿jka' tajdhska f,v frda. fnda lrkak mq¿jka' ±ka ±ka tk y÷kd fkd.;a frda. lshkafk;a fndfyda fldgu Th wukqiaifhd f.k;a odk úi îc ksid we;s jk frda.' tajdg fldÉpr fí;a fya;a l<;a ;=rka fjkafk kE' fudlo ñksiaiqkaf. jev ms

[close]

p. 14

2016 ÿre;= l,dmh lrkafk' ke;akï wo;a fï .=ma; f,dafl bkak wukqiai fldgia f,v frda. we;s lrk yeá ±l, c, kkaok msß;" wdgdkdáh iq;%h jf.a O¾udkql+, l%uj,ska taj bj;a lrkak mq¿jka oCI wh bkakjd' úfYaIfhka ms

[close]

p. 15

2016 ÿre;= l,dmh 13 msgqj fudaokdjla ksjerÈj isoaO mq KHdkq lrk wdldrh óg fmr wjia:d lsysmhlÈu fï iÕrdfj §¾> jYfhka úia;r lr, ;sfhkjd' kuq;a miq ld,S k j jyrl wNhr;kd,xldr ysñhkag fm!oa.,slju w;aolskak ,eìÉp wukqiai ysßyer ksid ta jf.a mqKHdkqfudaokdjla hï wdldrhl fjkia lsÍulg ,la lr, isoaO lsÍfï jeo.;alu" wks;a whf.a ±k .ekSu msKsi Wka jykafia fï úÈyg fy

[close]

Comments

no comments yet