Vedtægtsfolder 2016

 

Embed or link this publication

Description

Vasehus Rideklub

Popular Pages


p. 1

  Vedtægter VASEHUS RIDEKLUB 2016 Vasehus Rideklub, Erikstrupvej 16 Lindum, 8830 Tjele 1    

[close]

p. 2

    §  1.  Navn  og  hjemsted   Klubben navn er: Vasehus Rideklub Klubbens forkortelse: VAS Klubben er hjemhørende i Viborg Kommune.   §  2.  Formål   Klubbens formål er at fremme ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben lægger især vægt på bredden i ridesporten, og vil derfor rette særligt fokus på arrangementer som fremmer dette formål.     §  3.  Dansk  Ride  Forbund   Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks IdrætsForbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.     §  4.  Medlemmer   I rideklubben kan optages senior- og junior- medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Rideskoleelever skal være medlem fra første undervisningsdag. Pensionærer og udefra kommende privatryttere skal være medlem af klubben såfremt de ønsker at benytte ridehallerne og øvrige rideklub-faciliteter. Der kan aftales særlige regler for medlemsskab for kursister fra samlede skoleklasser o. lign. Medlemskabet er gældende fra den dato bestyrelsen modtager skriftlig anmodning herom. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli. §  4A.  Æresmedlemmer   Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.     §  5.  Hæftelse   Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.     §  6A.  Karantæne   Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 udelukkelse måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.     2    

[close]

p. 3

          §  6B.   I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordensog Amatørudvalg inden 4 uger.   §  6C.   I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de angivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordensog Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).     §  7.  Kontingent   Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen, fra 1/7 til 30/6 og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og den 1. juli. For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod 3     betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bortset fra kontingent er bestyrelsen bemyndiget til med ansvar overfor generalforsamlingen at fastsætte alle andre ydelser, som brugere af klubbens faciliteter skal betale for.     §  8.  Bestyrelse.   Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formand og kasserer direkte samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. I tilfælde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Hvis der ingen suppleant er til at indtræde i bestyrelsen, når en bestyrelsespost bliver vakant indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med reference til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Der afgår 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis lige og ulige år. Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen kan til enhver tid ændre på antallet af udvalg.                  

[close]

p. 4

          §  9.  Bestyrelsesmøder.   Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden: 1. Godkendelse af referat. 2. Orientering fra formanden. 3. Gennemgang af økonomi ved kassereren 4. Rapport fra udvalgene, herunder nyt fra ridecentret. 5. Eventuelt. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. orienteres den øvrige bestyrelse snarest og senest ved førstkommende bestyrelsesmøde.     §  10.a  Prokura.   Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/- næstformand -kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §11. Der bør ikke meddeles eneprokura.   §  10.b  Tegningsret.     Klubbens tegningsret er formand og kasserer, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.   4       §  11.  Generalforsamling.   Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer på 18 år og derover samt forældre/værge for juniormedlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Generalforsamlingens  dagsorden:   1.  Valg af dirigent og referent. 2.  Bestyrelsen aflægger beretning. 3.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4.  Fastsættelse af kontingent. 5.  Behandling af indkomne forslag. 6.  Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år). 7.   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 8.   Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 10.  Eventuelt. Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B og 6C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Én revisor er på valg hvert år, første

[close]

p. 5

  gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.       §  12.  Lovændring.   Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de angivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.     §13.  Regnskabsår.   Regnskabsåret går fra 1.januar til 31. december. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.     §  14.  Ekstraordinær  generalforsamling.   Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved begæring. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.     §  15.  Opløsning.   Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de angivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. 5     Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for Viborg kommune.            

[close]

Comments

no comments yet