Артист. 5(5) Ноябрь-Декабрь 2015 года

 

Embed or link this publication

Description

Артист №5

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

ǛǟǝǒǑǍǗǣǕǕ ǷȣȦȚȯȲ ǵȡȥ ȥȓȝ ȠȘȚȓȟȘȥȠȡ ȟȮ Ȣȡ ȗȡȫȞț ȝ ȠȓȫȘȟȦ ȢȘȣȕȡȟȦ ȟȓȞȘȠȯȝȡȟȦ ȱȔțȞȘȱ ȄȘȜȪȓȤ ȕȮ ȗȘȣșțȥȘ ȕ ȣȦȝȓȨ ȦșȘ ȢȲȥȮȜ ȠȡȟȘȣ ȝȡȥȡȣȮȜ ȝȓȝ Ƞȓȟ ȝȓșȘȥȤȲ ȢȡȞȦȪțȞȤȲ ȡȪȘȠȯ țȠȥȘȣȘȤȠȮȟ țȤȡȗȘȣșȓȥȘȞȯȠȮȟǵȠȘȟȘȤȥȯȪȥȡȢȡ Ȫțȥȓȥȯ ȢȣțȪȘȟ ȝȓȝ ȡ Ƞȡȕȡȟ ȥȓȝ ț ȡȔ țȤȥȡȣțțȣȡȝȠȣȡȞȞȓǸȤȞțȕȮȡȔȣȓȥțȥȘ ȕȠțȟȓȠțȘȠȓȕȮȨȡȗȠȮȘȗȓȠȠȮȘȥȡȚȓȟȘ ȥțȥȘ Ȫȥȡ ȡȥ ȠȡȟȘȣȓ ȝ ȠȡȟȘȣȦ ȠȓȤ Ȟȱ ȗȘȜȗȘȞȓȱȬțȨșȦȣȠȓȞȤȥȓȠȡȕțȥȤȲȕȤȘ ȔȡȞȯȫȘ ǿȮ ȕȤȘ ȡȪȘȠȯ ȣȓȚȠȮȘ Ƞȡ ȠȓȤ ȡȔȭȘȗțȠȲȘȥ ȡȗȠȡ ƨ ȞȱȔȡȕȯ ȝ ȟȦȚȮȝȘ ț ȢȘȪȓȥȠȡȜȢȣȘȤȤȘ ȄȢȡȲȕȞȘȠțȘȟȠȡȕȮȨȓȕȥȡȣȡȕȣȡșȗȓ ȱȥȤȲ ț ȠȡȕȮȘ ȣȦȔȣțȝț ƨ mǿȡȜ ȢȘȣȕȮȜ ȝȡȠȩȘȣȥ} ț mȃȓȜȗȘȣ} ȢȣțȪȘȟ ȖȘȣȡȘȟ ȣȦȔȣțȝț mǿȡȜ ȢȘȣȕȮȜ ȝȡȠȩȘȣȥ} ȤȥȓȞȓ ȚȓȣȦȔȘșȠȓȲ ȖȣȦȢȢȓ ȥȡ ȘȤȥȯ ȟȮ ȕȮȫȞț ȚȓȣȓȟȝțȡȥȘȪȘȤȥȕȘȠȠȡȜȟȦȚȮȝțțȠȓȗȘ ȘȟȤȲȪȥȡȕȓȟȰȥȡȢȡȠȣȓȕțȥȤȲ ȄȓȟȮȟ șȘ ȢȣțȲȥȠȮȟ ȗȞȲ ȠȓȤ Ƞȡȕȡ ȕȕȘȗȘȠțȘȟ ȤȥȓȞț ȪȓȣȥȮ ȕȢȘȣȕȮȘ ȟȮ ȢȦȔȞțȝȦȘȟ ȣȘȜȥțȠȖ ȞȦȪȫțȨ ȢȘȤȘȠ Ȥȡ ȤȥȓȕȞȘȠȠȮȜȠȓȡȤȠȡȕȘȕȓȫȘȖȡȪțȥȓȥȘȞȯ ȤȝȡȖȡȖȡȞȡȤȡȕȓȠțȲȥȓȝȪȥȡȟȮȤȢȡȞȠȡȜ ȦȕȘȣȘȠȠȡȤȥȯȱ ȟȡșȘȟ Ȗȡȕȡȣțȥȯ ȡ ȥȡȟ Ȫȥȡ Ȱȥȡȥ ȠȡȟȘȣ ȟȮ ȤȗȘȞȓȞț ȕȟȘȤȥȘ Ȥ ȕȓȟț ǽȤȥȓȥț ȕȓȫț ȧȡȥȡȖȣȓȧțț ȥȘȢȘȣȯ ȔȦȗȦȥ ȢȡȲȕȞȲȥȯȤȲ Ƞȓ ȤȥȣȓȠțȩȓȨ mdzȣȥț Ȥȥȓ} ǿȮ Ȩȡȥțȟ ȚȠȓȥȯ ȤȕȡțȨ ȪțȥȓȥȘȞȘȜ ȕ Ȟțȩȡ ț ȢȡȰȥȡȟȦ ȢȣȘȗȞȓȖȓȘȟ ȕȓȟ ȧȡ ȥȡȖȣȓȧțȣȡȕȓȥȯȤȲ Ȥ șȦȣȠȓȞȡȟ ț ȕȮȝȞȓ ȗȮȕȓȥȯ ȧȡȥȡȖȣȓȧțț ȕ ȄȘȥȯ Ȥ ȨȰȫȥȘȖȡȟ ǹȦȣȠȓȞdzȣȥțȤȥ ȠȦ ȓ ȟȮ Ȥȓȟț ȠȓȜȗȘȟ ȤȓȟȮȘ țȠȥȘȣȘȤȠȮȘ ȤȠțȟȝț ț ȢȡȟȘȤȥțȟ țȨȕȤȢȘȩțȓȞȯȠȡȜȣȦȔȣțȝȘ ǵȤȞȘȗȦȱȬțȜȣȓȚȟȮȤȕȓȟțmȦȕțȗțȟ ȤȲ}ȦșȘȕȤȞȘȗȦȱȬȘȟȖȡȗȦȠȦȓȤȘȜȪȓȤ Ȥ ȟȓȞȘȠȯȝțȟ ȱȔțȞȘȘȟ ȕȤȘȨ ȠȓȤ ǻ ȗȡ ȕȤȥȣȘȪțȠȓȝȡȠȩȘȣȥȓȨ ȃȘȗȓȝȥȡȣȤȝȓȲ ȖȣȦȢȢȓ șȦȣȠȓȞȓ ǗǻǸǻǺǷǭǘȀ ǐǽǵǹDzǽǷǭ ǚDzȁǻǽǹǭǸȉǺǭȌȀǺǵȁǻǽǹǭ 08/7,9(56(©ǙȈǼǻǷǭǾǿDzǾǺȌDzǹǾȌǴǭȂǻDZǵǿȉ ǯǰǽǵǹDzǽǷǵǷǷǻǸǸDzǰǭǹª ǙǻǶǼDzǽǯȈǶǷǻǺȃDzǽǿ ǝǭǶDZDzǽ 7ULYLXP ǗǭǷǻǶǯǵǾǷǵǸȋǮǵǿ*8)" ǢDzDZǸǭǶǺDzǽ ǍǸDzǷǾDzǶǐǻǽȅDzǺDzǯ©ǬȂǻȄȀǻǮȇȌǾǺǵǿȉȄǿǻǿǭǷǻDz ǍǽǿǵǾǿª ǎǸǵȃ ǤǭȄǭǕǯǭǺǻǯ©ǚǻǯȈDzǼDzǾǺǵǹǻdzǺǻǯȈǼȀǾǷǭǿȉ ǽǭǴǯDZDzǾȌǿȉǸDzǿª ǍǯǿǻǽǾǷǭȌǷǻǸǻǺǷǭ ǙǭȅǵǺǭǯǽDzǹDzǺǵ ǜǻǶDZDzǹǺǭȀǸǵȃȀ ǚǻǯȈǶǭǽǿǵǾǿ ǢDzǸǭǯǵǾǭ©ǚDzǯȈȂǻDZǵǿDzǺǭǾȃDzǺȀǯǻDZǺǻǹǺǻǾǷDzª ǗǸDzǿǵȋ©ǙǻǾǷǻǯǾǷǻǶǝǻǷǘǭǮǻǽǭǿǻǽǵǵª ǜǽǻǰȀǸǷǭǼǻǭDZǽDzǾǭǹǸDzǺǵǺǰǽǭDZǾǷǻǰǻǽǻǷǭ $112'20,1,²ǹȀdzǾǷǻǶǯǴǰǸȌDZǺǭǾȀǽǻǯȀȋǼǽǭǯDZȀ ǸȋǮǯǵ ǤǭǽǿȈǵǽDzȃDzǺǴǵǵ mǹȦȣȠȓȞdzȣȥțȤȥ} lj ƨȠȡȲȔȣȯȗȘȝȓȔȣȯȖ ǷȓȥȓȕȮȨȡȗȓ ǷȓȥȓȢȡȗȢțȤȓȠțȲȠȡȟȘȣȓȕȢȘȪȓȥȯ ƨȢȡȖȣȓȧțȝȦ ƨȧȓȝȥțȪȘȤȝț ȄȕțȗȘȥȘȞȯȤȥȕȡȡȣȘȖțȤȥȣȓȩțțȄǿǻȂǻljȅȆƨȡȥ ȅȘȣȣțȥȡȣțȲȣȓȤȢȣȡȤȥȣȓȠȘȠțȲȖǿȡȤȝȕȓ ȆȪȣȘȗțȥȘȞțțțȚȗȓȥȘȞțdzȠȥȡȠǷȯȲȪȘȠȝȡȀțȝȡȞȓȜǷȡȣȡȫțȠ Главный редактор: Юлия Шершакова (krinitsa@mail.ru) Верстка и дизайн: Ева Иванова, Юлия Еркова. Обложка: ǸȞȘȠȓǴȘȣȘȚțȠȓ. ǽȡȣȣȘȝȥȡȣǾȱȗȟțȞȓǾȘȡȠȥȯȘȕȓ ȀȓȗȠȡȟȘȣȡȟȣȓȔȡȥȓȞțȑȞțȲȋȘȣȫȓȝȡȕȓdzȠȥȡȠǷȯȲȪȘȠȝȡȀțȝȡȞȓȜ ǷȡȣȡȫțȠǸȕȓǻȕȓȠȡȕȓǾȱȗȟțȞȓǾȘȡȠȥȯȘȕȓǸȞȘȠȓǴȘȣȘȚțȠȓȑȞțȲ ǸȣȝȡȕȓǿȓȣțȲȁȤȯȝțȠȓǾȱȔȡȕȯǴȦȫȦȘȕȓǻȞȡȠȓǶȘȣȓȤțȟȡȕȓǵȞȓȗ ǵȓȜȢȘȣȀțȝțȥȓǿȦȣȓȕȯȘȕdzȠȠȓǵȘȔȘȣ dzȗȣȘȤȣȘȗȓȝȩțț ȖǿȡȤȝȕȓȦȞȀȡȕȮȜdzȣȔȓȥȤȥȣȰȥȓșȡȧțȤ ȄȕȲȚȯȤȣȘȗȓȝȩțȘȜDUWLVW]KXUQDO#JPDLOFRP ȁȥȗȘȞȣȘȝȞȓȟȮ PDLODUWLVWUHNODPD#JPDLOFRP ǻȠȥȘȣȠȘȥȢȡȣȥȓȞKWWSȓȣȥțȤȥȡȠȞȓȜȠ ǵǽȡȠȥȓȝȥȘKWWSYNFRPDUWLVWPDJD]LQH ȁȥȢȘȪȓȥȓȠȡȕȥțȢȡȖȣȓȧțțmǽȁȀȂȃǻȀȅ}ȖǿȡȤȝȕȓȦȞȒȦȚȤȝȓȲȗȤȥȣ ȅȘȞȘȧȡȠȮ   ǿȠȘȠțȘȣȘȗȓȝȩțțȟȡșȘȥȠȘȤȡȕȢȓȗȓȥȯȤȟȠȘȠțȘȟȓȕȥȡȣȡȕ ȂȡȞȠȡȘțȞțȪȓȤȥțȪȠȡȘȕȡȤȢȣȡțȚȕȘȗȘȠțȘȟȓȥȘȣțȓȞȡȕșȦȣȠȓȞȓȣȓȚȣȘȫȓȘȥȤȲȥȡȞȯȝȡȤ ȢțȤȯȟȘȠȠȡȖȡȤȡȖȞȓȤțȲȣȘȗȓȝȩțțțȥȡȞȯȝȡȤȡȤȤȮȞȝȡȜȠȓțȚȗȓȠțȘ ǺȓȤȡȗȘȣșȓȠțȘȣȘȝȞȓȟȠȮȨȟȓȥȘȣțȓȞȡȕȡȥȕȘȥȤȥȕȘȠȠȡȤȥȯȠȘȤȦȥȣȘȝȞȓȟȡȗȓȥȘȞț mdzȣȥțȤȥ} dzȠȥȡȠ ǷȯȲȪȘȠȝȡ ȀțȝȡȞȓȜ ǷȡȣȡȫțȠ ȑȞțȲ ȋȘȣȫȓȝȡȕȓ Ǹȕȓ ǻȕȓȠȡȕȓǾȱȗȟțȞȓǾȘȡȠȥȯȘȕȓ ȅțȣȓșȰȝȚ ȃȓȤȢȣȡȤȥȣȓȠȲȘȥȤȲȔȘȤȢȞȓȥȠȡ

[close]

p. 4

ǚDzȁǻǽǹǭǸȉǺǭȌȀǺǵȁǻǽǹǭ ',<ǝȀȄǺǭȌǽǭǮǻǿǭ ǚȀǵǸǵ©ǰǻǸȉǺǭǯȈDZȀǹǷǵȂǵǿǽǭª ǗǭǷǼǻdzDzǸǭDzǿDz« ǽȓȝȲȦșȘȖȡȕȡȣțȞȓȟȮȠȓ ȨȡȗțȟȤȲ ȕ ȦȤȞȡȕțȲȨ ȔȣȘȠ ȗȡȕȡȜ ȔȞȡȝȓȗȮ ȂȣȘȗȞȡ șȘȠțȜ ȠȘȥ ȗȓșȘ ȠȘȤȟȡȥȣȲ Ƞȓ ȤȢȣȡȤ ȟȠȡȖțȘ ȟțȣȡȕȮȘ ȣȡȝȔȣȘȠȗȮ ȠțȝȡȖȗȓ ȠȘ ȔȦ ȗȦȥȢȣȘȗȤȥȓȕȞȘȠȮȠȓȥȘȣȣț ȥȡȣțțȃȇȄȟȘȞȮȘȢȡȢȮȥȝț ȠȘȝȡȥȡȣȮȨ ȕȡȜȥț Ƞȓ ȣȮȠȡȝ ȡȝȓȠȪțȕȓȞțȤȯȢȣȡȕȓȞȡȟȥȝ ȥȡȪȥȡȕ+RW7RSLFțȞțȦ,URQ )LVW Ȥȥȡțȥ Ȧ ȠȓȤ țȚȚȓ ȥȣȓȠȤȢȡȣȥțȣȡȕȝț ȠȓȞȡȖȡȕ ț ȝȦȣȤȓ ȢȣțȡȔȣȘȥȓȘȥ Ȥȡ ȕȤȘȟ ȗȣȦȖȦȱ ȩȘȠȦ Ǿȱȗț ȝȡȥȡȣȮȘ ȢȮȥȓȱȥȤȲ ȣȓȤȢȣȡ ȤȥȣȓȠȲȥȯ Ȧ ȠȓȤ ȢȣȡȗȦȝȩțȱ ȥȓȝțȨȔȣȘȠȗȡȕȔȮȤȥȣȡȔȣȡ ȤȓȱȥȰȥȦȚȓȥȘȱȢȡȥȡȟȦȪȥȡ ȠȘ ȨȡȥȲȥ ȕ ȝȡȠȘȪȠȡȟ țȥȡȖȘ ȦȥȡȠȦȥȯ ȕ ȗȡȞȖȓȨ ț ȕȢȦȤȥȦȱ Ȣȡȥȣȓȥțȥȯ ȕȣȘȟȲ Ȋȥȡ ȡȤȥȓ ȘȥȤȲȠȓȟșȘȞȓȱȬțȟȟȡȗȠȡ ȡȗȘȕȓȥȯȤȲ" ȂȤȘȕȗȡȟȘȣȪ ȡȞȗȡȕȮȨ ȡȥȩȡȕ Ȩȓȣȗȣȡȝȓ ȢȦȤȥȯțȠȓȝȡȠȘȩȠȡȣȟȓȞȯ Ƞȡ ȢȡȫțȥȮȜ ț ȤțȗȲȬțȜ Ƞȓ ȗȘȕȪȡȠȝȓȨ ȡȥ+ 0țȢȣȡȪțȨ țȞțȚȓȝȓȚȡȗȘșȗȮȢȡțȠȥȘȣ ȠȘȥȦ Ȥ ȟȘȤȲȩȓȟț ȡșțȗȓȠțȲ ț ȠȘȤȡȕȢȓȗȘȠțȘȟ ȩȕȘȥȡȕ ț ȣȓȚȟȘȣȡȕ Ȇ ȠȓȤ ȝȡȠȘȪ Ƞȡ ȢȡȲȕȞȲȱȥȤȲ ȟȡȞȡȗȮȘ ț ȗȘȣȚȝțȘ ȲȕȞȘȠțȲ ȥțȢȓ ȣȘ ȔȲȥ țȚ +$7( ȝȡȥȡȣȮȘ Ȥȡ ȥȣȦȗȠțȪȓȱȥȤȡȟȠȡșȘȤȥȕȡȟ ȖȣȦȢȢ ȤȥȓȣȓȱȥȤȲ ȣȓȤȫț ȣȲȥȯ ȓȤȤȡȣȥțȟȘȠȥ ȟȘȣȪȓ ț ȕȮȢȦȤȝȓȥȯ țȠȥȘȣȘȤȠȦȱ ț ȤȥțȞȯȠȦȱ ȡȗȘșȗȦ Ƞȡ ț țȨ ȢȣȡȗȦȝȩțȲ ȢȣȘȗȤȥȓȕȞȘȠȓ ȢȡȝȓȥȡȞȯȝȡȕȤȥȡȞțȩȓȨțȞț ȢȡȚȓȝȓȚȦȪȘȣȘȚǻȠȥȘȣȠȘȥ ǵȮȨȡȗ ƨ ȢȣȡȲȕțȥȯ ȪȦȗȘȤȓ ȝȣȘȓȥțȕȓ Ȧȣȕȓȥȯ ȢȓȣȦ Ȫȓ Ȥȡȕ ȤȕȡȔȡȗȠȡȖȡ ȕȣȘȟȘȠț ȤȡȚȗȓȥȯ ȤȕȡȜ ȡȔȣȓȚ mȤȕȡț ȟț ȣȦȝȓȟț} ȄȥȓȣȮȘ ȟȓȜȝț ȝȡȥȡȣȮȘ ȦșȘ ȦȤȥȣȘȟțȞțȤȯ ȠȓȢȡȟȡȜȝȦȕȗȣȦȖȟȡȖȦȥȡȔ ȣȘȤȥț ȕȥȡȣȦȱ șțȚȠȯ Ȃȣț ȡȔȣȓȔȡȥȝȘ ȥȡȜ șȘ ȝȡȤȦȨț ȗșțȠȤȦȨț țȞț șțȞȘȥȝț dz ȥȘ șȘ ȝțȥȓȜȤȝțȘ ȢȤȘȕȗȡ mȝȡȠȕȘȣȤȮ} ȟȡșȠȡ ȢȣȘȕȣȓ ȥțȥȯ ȕ ȡȣțȖțȠȓȞȯȠȮȘ ȝȘȗȮ ǜǻǰǻǯǻǽǵǹǻKDQGPDGH ǵ ȢȣȡȩȘȤȤȘ ȤȓȟȡȕȮȣȓșȘ ȠțȲ ȖȞȓȕȠȡȘ ƨ ȠȘ ȔȡȲȥȯȤȲ ȰȝȤȢȘȣțȟȘȠȥȡȕ ȓ ȥȓȝșȘ ȠȘ ȥȘȣȲȥȯȤȘȔȲțȤȕȡȱțȠȗțȕț ȗȦȓȞȯȠȡȤȥȯ ǻ ȥȡȖȗȓ ȢȦȥȘȟ ȢȣȡȔ ț ȡȫțȔȡȝ ȟȡȖȦȥ ȣȡ ȗțȥȯȤȲȠȡȕȮȘȕȘȲȠțȲȟȡȗȮ ȝȡȥȡȣȮȘ ȢȣțșțȕȦȥȤȲ ȠȘ ȕ ȡȗȠȡȟȢȡȝȡȞȘȠțțȒȤȡȔȣȓ Ȟȓ ȚȗȘȤȯ ȠȘȤȝȡȞȯȝȡ ȢȣțȟȘ ȣȡȕȡȥȠȓȫțȨȤȞȦȫȓȥȘȞȘȜț ȤȕȡțmȢȡȗȘȞȝț}ǽȓȝȥȡȞȯȝȡ ȢȡȲȕțȥȤȲ ȕȣȘȟȲ ȔȦȗȦ ȣȓȤ ȫțȣȲȥȯ ȖȡȣțȚȡȠȥȮ ǵȤȘ șȘ mȞȦȝ} ƨ Ȱȥȡ Ƞȓȫ mȨȦȝ} ǻ ȤȡȖȞȓȤțȥȘȤȯ ȗȡȕȡȞȯȠȡ Țȓ ȔȓȕȠȡ ȝȡȖȗȓ ȕȓȫȓ ȟțȣȤȝȓȲ ȡȔȡȞȡȪȝȓ ȡȥȡȔȣȓșȓȘȥ ȕȓȫ ȕȠȦȥȣȘȠȠțȜȟțȣȨȡȥȲȔȮȪȓ ȤȥțȪȠȡȨȡȥȲȔȮțȠȡȖȗȓ Ȁȓ Ȱȥȡȟ țȤȥȡȣțȲ ȗȓȠȠȡȜ ȝȡȞȡȠȝț ȕ Ȱȥȡȟ șȦȣȠȓȞȘ Ȣȡȝȓ Ȫȥȡ ȚȓȝȓȠȪțȕȓȘȥȤȲ Ƞȡ Ȳ ȠȘ ȔȦȗȦ ȢȣȡȬȓȥȯȤȲ ȥȝ ȟȮ Ȥ ȕȓȟț ȘȬȘ ȦȕțȗțȟȤȲ Ƞȓ ȤȥȣȓȠțȩȓȨ mdzȣȥțȤȥȓ} ț ȢȘȣȘșțȕȘȟ ȕȟȘȤȥȘ ȠȘ ȡȗȠȡ ȣȡȝȢȣțȝȞȱȪȘȠțȘ 2

[close]

p. 5

ǔǭǰǽȀdzǭǶ ȁǻǿǻǰǽǭȁǵǵ Ǿ ©ǍǽǿǵǾǿǻǹª ǯ ǾǻȃǵǭǸȉ ǺȈDz ǾDzǿǵ Ǿǿǭǯȉ ȂȊȅǿDzǰ ǓȀǽǺǭǸǍǽǿǵǾǿ ǵ ǼǻǼǭDZǵ Ǻǭ ǾǿǽǭǺǵȃȈ ǸȋǮǵǹǻǰǻ dzȀǽǺǭǸǭ ǓǠǝǚǍǘǍǝǟǕǞǟ 3

[close]

p. 6

ǐǝǕǙǒǝǗǍ 08/7,9(56(©ǙȈǼǻǷǭǾǿDzǾǺȌDzǹǾȌ ǴǭȂǻDZǵǿȉǯǰǽǵǹDzǽǷǵǷǷǻǸǸDzǰǭǹª ǚDz ǿǭǷ DZǭǯǺǻ ǰǽȀǼǼǭ 0XOWLYHUVH ǼǽDzǴDzǺǿǻǯǭǸǭ ǯ ǙǻǾǷǯDz ǷǸǵǼ Ǻǭ ǼDzǾǺȋ ©ǏȈǾǿǽDzǸª ǏȈǾǿȀǼǸDzǺǵDz ǼǽǻȅǸǻ ǯ ǺDzǮǻǸȉȅǻǹ ǷǸȀǮDz ©ǙȀǴǜǭǮªǙȈǽDzȅǵǸǵǼǻǴǺǭǷǻǹǵǿȉǾȌǾǯǻǾȂǻDZȌȆǵǹǵǴǯDzǴDZǭǹǵ ǵǴǭǰǸȌǺȀǸǵǷǺǵǹǯǰǽǵǹDzǽǷȀ 4

[close]

p. 7

ǐǝǕǙǒǝǗǍ mȄȘȖȡȗȠȲ Ȧ ȠȓȤ ȗȡȕȡȞȯȠȡ ȟȓȞȘȠȯȝȓȲ Ƞȡ ȡȪȘȠȯ ȓȥȟȡȤ ȧȘȣȠȓȲȖȣțȟȘȣȝȓȀȘȕȘȣȡȲȥȠȡ ȠȣȓȕȲȥȤȲȕȤȘȰȥțȢȡȣȥȣȘȥȮȠȓ ȤȥȘȠȓȨȨȡȥȲȢȣȓȕȗȓȠțȝȥȡțȚ ȢȣȘȗȤȥȓȕȞȘȠȠȮȨ ȚȕȘȚȗ Ƞȓȫțȟ ȝȦȟțȣȡȟ ȠȘ ȲȕȞȲȘȥȤȲ ȠȦ ȝȣȡ ȟȘȁȚȚțțȐȞȕțȤȓȣȓȚȦȟȘȘȥȤȲ ǵțȗțȥȘ ȤȥȡȞȮ Ȧ ȠȓȤ ȡȥ ȗȘȞțȝȓȥȘȤȡȕ ȠȘ ȞȡȟȲȥȤȲ ȔȮ ȥȡȕȡȜ ȣȓȜȗȘȣ Ȣȡȝȓ Ȥȝȣȡȟ ȠȮȜ ȂȥȓȫȠțȝ ȔȓȤȖțȥȓȣțȤȥ ƨ Ȣȣțȟ ȣȘȗ Ȣȣȓȕȗȓ ȕȤȘȖȗȓ ȢȮȥȓȘȥȤȲ ȕ ȣȓȜȗȘȣ ȕȢțȤȓȥȯ ȢȣȡȤȥțȥȦȥȡȝȠȡȘȟȦțȨȠțȝȥȡ ȠȘ ȢȣȘȗȡȤȥȓȕȞȲȘȥ ǵȡȡȔȬȘ ȟȮ ȕȤȘȖȗȓ ȢȣȡȤțȟ ȪȥȡȔȮ ȕ ȖȣțȟȘȣȝȘȔȮȞȓȞȝȡȖȡȞȯȂȣȡ ȤȥȡȦȟȘȠȲȘȤȥȯȤȢȘȩțȓȞȯȠȮȜ ȣȘȩȘȢȥȗȞȲȤȕȲȚȡȝȠȓȡȤȠȡȕȘ ȟȘȗȓțȝȡȠȯȲȝȓȪȥȡȔȮȟȡșȠȡ ȔȮȞȡȢȘȥȯȕȘȤȯȝȡȠȩȘȣȥ ǵ ȖȣțȟȘȣȝȓȨ Ȧ ȝȡȞȞȘȖ Ȣȡȝȓ ȔȮȕȓȘȟ ȠȘ ȪȓȤȥȡ ǽȓȝ ȢȣȓȕțȞȡȘȤȞțȟȮȖȗȘȥȡȕȮ ȤȥȦȢȓȘȟ ȥȡ ȤȡȤȘȗȠȱȱ Ȗȣț ȟȘȣȝȦ ȚȓȠțȟȓȱȥ ȝȓȝțȘȠț ȔȦȗȯ ȠȦ ȡȪȘȠȯ ȦȕȓșȓȘȟȮȘ ȪȦȕȓȝț ȝ ȝȡȥȡȣȮȟ ȠȘȦȗȡȔ Ƞȡ ȤȥȦȪȓȥȯȤȲ Ǻȓȥȡ ȞȱȔțȟ ȝȡȖȗȓ Ȧ ȠȘȤȝȡȞȯȝțȨ ȓȣȥț Ȥȥȡȕ ȡȗȠȓ ȡȔȬȓȲ ȖȣțȟȘȣ ȝȓ ƨ ȥȡȖȗȓ ȥȓȟ ȡȪȘȠȯ ȕȘȤȘ Ȟȡ ȕȤȘ ȢȡȗȝȓȞȮȕȓȱȥ ȗȣȦȖ ȗȣȦȖȓ ȦȖȡȣȓȱȥ ȕȘȤȘȞȲȥȤȲ ǶȞȓȕȠȡȘ ȪȥȡȔȮ Țȓ ȤȩȘȠȡȜ ȠȘ ȔȮȞȡ ȞțȫȠȘȖȡ ȝțȢțȫȓ ț ȤȦȘȥȮ Ȱȥȡ ȤȔțȕȓȘȥ Ȥ ȥȡȞȝȦ ȢȘȣȘȗȕȮȤȥȦȢȞȘȠțȘȟ} Ǎ ǡǻǿǻǕǸǻǺǭǐDzǽǭǾǵǹǻǯǭ 5

[close]

p. 8

ǙǛǖǜǒǝǏǨǖǗǛǚǣǒǝǟ ȀȘȥȓȝȦșȟȠȡȖȡȖȣȦȢȢȢȡȲȕțȕ ȫțȨȤȲȦșȘȕȰȥȡȟȥȮȤȲȪȘȞȘȥțț ȟȡșȘȥ ȢȡȨȕȓȤȥȓȥȯ ȕȤȘȟțȣȠȡȜ țȚȕȘȤȥȠȡȤȥȯȱȢȣțȚȠȓȠțȘȟȢȡ ȝȞȡȠȠțȝȡȕțȚȕȓȠțȘȟmȡȗȠȡȜțȚ ȤȓȟȮȨȕȡȤȥȣȘȔȡȕȓȠȠȮȨȝȡȟȓȠȗ ȤȡȕȣȘȟȘȠȠȡȤȥț} dzȠȫȞȓȖȡȕȮȘ ȫȡȦ Ȣȡ ȕȤȘȟȦ ȟțȣȦ ȤȡȕȟȘȤȥ ȠȮȘ ȥȦȣȮ Ȥȡ ȚȕȘȚȗȓȟț ȣȡȝȓ ȢȘȣȕȡȜ ȕȘȞțȪțȠȮ ȡȗȠț ,URQ 0DLGHQț+HDYHQ$QG+HOOȪȘȖȡ ȤȥȡțȞț țȦșȘȤȘȗȯȟȡȜȠȡȟȘȣ ȠȡȜȓȞȯȔȡȟƶȁȝȡȟȣȘȪȯ"ǽȡ ȠȘȪȠȡȡȥȓȞȓȠȥȞțȕȡȟȝȕȓȣȥȘȥȘ țȚ Ȅȋdz ƨ ȖȣȦȢȢȘ 7ULYLXP ȀȘ ȤȘȝȣȘȥ Ȫȥȡ ȗȞȲ ȟȠȡȖțȨ ȟȦȚȮ ȝȓȠȥȡȕȥȡȞȪȝȡȟȝțȨȤȡȔȤȥȕȘȠ ȠȡȟȦ ȥȕȡȣȪȘȤȥȕȦ ȤȥȓȞ ȢȣțȟȘȣ ȤȥȓȣȫțȨ ȥȡȕȓȣțȬȘȜ ƨ ȚȓȢțȤȯ țȞț ȝȡȠȩȘȣȥ Ȋȥȡ ȤȥȓȞȡ ȥȓȝțȟ ȝȓȥȓȞțȚȓȥȡȣȡȟ ȗȞȲ ȔȓȤțȤȥȓ ț ȔȰȝȕȡȝȓȞțȤȥȓ 7ULYLXP ȂȓȡȞȡ ǶȣțȖȡȞȘȥȥȡ Ƞȓȟ ȢȡȤȪȓȤȥȞțȕț ȞȡȤȯȦȚȠȓȥȯțȚȢȘȣȕȮȨȦȤȥ ȂȓȡȞȡ ǶȣțȖȡȞȘȥȥȡ mȂȘȣȕȡȘ ȫȡȦ Ƞȓ ȝȡȥȡȣȡȟ Ȳ ȢȡȔȮȕȓȞƶ ȐȥȡȡȢȣȘȗȘȞȘȠȠȡȔȮȞȡȚȗȘȤȯ ȕ Ȅȋdz ȀȓȤȝȡȞȯȝȡ ȟȡȖȦ ȕȤȢȡȟȠțȥȯ Ȱȥȡ ȔȮȞ ȗȡȤȥȓ ȥȡȪȠȡ ȤȥȣȓȠȠȮȜ ȣȡȝȧȘȤȥț ȕȓȞȯȤȗȡȤȥȓȥȡȪȠȡȠȘȡȔȮȪȠȮȟ ȞȓȜȠȓȢȡȟ ȅȰȗ ȀȯȱȗșȘȠȥ 1LJKW 5DQJHU 4XLHW 5LRWƶ ǵ ȡȔȬȘȟ ȰȗȓȝȓȲ mȤȔȡȣȠȓȲ Ȥȡ ȞȲȠȝȓ} Ȁȡ ȪȘȤȥȠȡ ȖȡȕȡȣȲ Ȳ ȔȮȞȕȕȡȤȥȡȣȖȘȐȥȡȔȮȞȡȠȘ ȚȓȔȮȕȓȘȟȡȘ ȫȡȦ ȕȡȚȟȡșȠȡ ȢȡȥȡȟȦȪȥȡȡȠȡȔȮȞȡȢȘȣȕȮȟ ȕȟȡȘȜșțȚȠțȁȠȡȤȡȔȤȥȕȘȠ Ƞȡ ț ȡȥȞȡșțȞȡȤȯ ȕ ȢȓȟȲȥț ț ȕ ȝȓȝȡȜȥȡ ȟȘȣȘ ȤȥȓȞȡ ȥȘȟ ȝȓȥȓȞțȚȓȥȡȣȡȟ ȥȘȟ ȥȡȞȪȝȡȟ ȪȥȡȢȡȔȦȗțȞȟȘȠȲȕȚȲȥȯȕȣȦȝț țȠȤȥȣȦȟȘȠȥ ț ȠȓȪȓȥȯ țȖȣȓȥȯ ȤȓȟȡȟȦdzȕȡȥȝȓȤȓȲȤȯȝȓȝȣȓȚ ȤȡȔȤȥȕȘȠȠȡȖȡ ȢȘȣȕȡȖȡ ȫȡȦƶ Ȅ Ȱȥțȟ ȠȘȟȠȡȖȡ ȤȞȡșȠȘȘ Ȑȥȡ ȔȮȞ ȝȓȝȡȜȥȡ ȧȘȤȥțȕȓȞȯ ȢȣțȦȣȡȪȘȠȠȮȜ ȝ ȫȝȡȞȯȠȡ ȟȦ ȢȣȓȚȗȠțȝȦ Ȓ Ȥ ȗȣȦȚȯȲȟț ȕȮȫȘȞ Ƞȓ ȤȩȘȠȦ țȤȢȦȖȓȞȤȲ ȝȡȠȘȪȠȡƶȀȡȟȮȤȮȖȣȓȞțȠȘ ȤȝȡȞȯȝȡ ȢȘȤȘȠ ȠȘȤȟȡȥȣȲ Ƞț ȠȓȪȥȡȄȓȟȡȘȤȟȘȫȠȡȘȪȥȡȲ ȥȡȖȗȓȗȡȞșȘȠȔȮȞȘȬȘțȢȘȥȯ ȠȡȔȮȞȠȓȤȥȡȞȯȝȡȠȓȢȦȖȓȠȪȥȡ ȚȓȔțȞ Ƞȓ Ȱȥȡ ȗȘȞȡ ț ȢȣȡȤȥȡ țȖȣȓȞ ȤȟȘȘȥȤȲ ȐȥȡȔȮȞȡȝȓ ȝȡȘȥȡȔȘȚȦȟțȘȠȡȡȠȡȥȓȝșȘ ȠȓȕȤȘȖȗȓȡȤȥȓȞȡȤȯȕȟȡȘȜȖȡ ȞȡȕȘ ǷȓșȘ ȢȡȤȞȘ ȥȡȖȡ ȝȓȝ Ȳ ȡȥȮȖȣȓȞ ȤȡȥȠț ȝȡȠȩȘȣȥȡȕ Ȣȡ ȕȤȘȟȦ ȟțȣȦ Ƞȓ ȤȡȕȘȣȫȘȠȠȡ ȣȓȚȠȮȨȢȞȡȬȓȗȝȓȨțȗȞȲȣȓȚ ȠȡȜ ȓȦȗțȥȡȣțț Ȳ ȢȣȡȗȡȞșȓȱ ȡȥȪȘȥȞțȕȡ ȢȡȟȠțȥȯ ȥȡȥ ȢȘȣ ȕȮȜ ȤȮȖȣȓȠȠȮȜ ȝȡȠȩȘȣȥ ȝȓȝ ȔȦȗȥȡȰȥȡȔȮȞȡȕȪȘȣȓǷȦȟȓȱ ȗȓșȘ ȝȡȖȗȓ ȕȢȓȗȦ ȕ ȟȓȣȓȚȟ ȞȘȥȕȲȕȤȘȣȓȕȠȡȔȦȗȦ ȢȡȟȠțȥȯȡȔȰȥȡȟȕȮȤȥȦȢȞȘȠțț ȤȟȘȘȥȤȲ } Ǎ ǎDzǾDzDZǻǯǭǸǏǸǭDZǏǭǶǼDzǽ 6

[close]

p. 9

ǝǍǖǑǒǝ ǗǭǷǻǶǯǵǾǷǵǸȋǮǵǿ*8)" ǚǭȅdzȀǽǺǭǸDzȆDzǻȄDzǺȉǹǻǸǻDZǻǶǭǹȈȀdzDzȀǾǼDzǸǵǯǾȌȄDzǾǷǵǼǻȅǼǵǻ ǺǵǿȉǴǭǭǽǿǵǾǿǭǹǵǵǯǰǽǵǹDzǽǷǵǷǺǵǹǴǭȂǻDZǵǸǵǵǯǿDzǸDzȁǻǺȈǴǭǰǸȌ DZȈǯǭǸǵǵǾDzǹDzǶǺȈDzǭǸȉǮǻǹȈǵǴȀȄǭǸǵ«ǟDzǼDzǽȉdzDzǹȈǽDzȅǵǸǵǺǭȄǭǿȉ ǽǭǾǾDzǷǽDzȄǵǯǭǿȉǵȂǮȈǿǻǯȈDzǽǭǶDZDzǽȈǵǼDzǽǯǻǶǺǭȅDzǶdzDzǽǿǯǻǶǾǿǭǸ *8)ǗǭǷǻǷǭǴǭǸǻǾȉǽȊǼDzǽǾǻǯǾDzǹǺDzǷǭǼǽǵǴDzǺǺǵǷǭǷǵȂǼǽǵȄȀDZǯǽǻDZDz dzǭǽDzǺȈȂǿǭǽǭǺǿȀǸǻǯǵǸǵǷǻǼȄDzǺȈȂǼǵǺǰǯǵǺȉǵȂǹǻǴǰǻǯǯDzǰǻǽǭǶDZDzǽDz ǹȈǺDzǻǮǺǭǽȀdzǵǸǵǏǼǽǻȄDzǹǾȀDZǵǿDzǾǭǹǵ« ǜǝǛǓǕǏǍǚǕǒǕǜǕǟǍǚǕǒ ȃȓȚȟȘȬȘȠțȘ ȥȡȞȯȝȡ ȕ ȖȡȤȥț ȠțȩȘ țȕȮȫȘ ȂȲȥȯ ȡȗȠȡȟȘȤȥȠȮȨ ȠȡȟȘȣȡȕ ȢȡȞȦȞȱȝȤ ȔțȚȠȘȤ ȡȗțȠȠȡ ȟȘȣ ȞȱȝȤ țȞț ȓȢȓȣȥȓȟȘȠȥȮ ȕȤȘ ȠȡȟȘȣȓ ȗȡȞșȠȮ ȔȮȥȯ Ȥ ȔȡȞȯȫȡȜȝȣȡȕȓȥȯȱ ǵȝȓșȗȡȟȠȡȟȘȣȘȡȔȲȚȓȥȘȞȯ Ƞȡ ȗȡȞșȠȮ ȔȮȥȯ :L)L ȗȦȫ ȥȦȓȞȘȥ ȥȘȞȘȧȡȠ ȝȡȠȗțȩț ȡȠȘȣ ț ȨȡȞȡȗțȞȯȠțȝ ȕ ȠȘȟ ȡȔȲȚȓȥȘȞȯȠȡ Ȟțȥȣ ȕȡȗȮ ȔȘȚ ȖȓȚȓ (YLDQ țȞț 9LWHO ȢțȥȯȘȕȡȜȜȡȖȦȣȥȫȥȞțȥȣ ȢȘȣȤțȝȡȕȡȖȡȤȡȝȓȔȦȥȮȞȝț Ȣțȕȓ ǿțȠțȔȓȣȮȡȢȞȓȪțȕȓȱȥȤȲȡȣ ȖȓȠțȚȓȥȡȣȓȟț ȅȣȘȨȣȓȚȡȕȡȘ ȢțȥȓȠțȘ ȕȡ ȕȤȘ ȗȠț ȢȣȘȔȮȕȓȠțȲ ȕ ȖȡȣȡȗȘ ȡȔȲȚȓȥȘȞȯȠȡ ȦșțȠ ȢȡȤȞȘ ȝȡȠȩȘȣȥȓ ǵȟȘȠȱȠȘȗȡȞșȠȡ ȔȮȥȯȡȖȣȓȠțȪȘȠțȜȕȥȡȟȪțȤ ȞȘțȠȓȓȞȝȡȖȡȞȯȠȮȘȠȓȢțȥȝț ȕȣȓȚȦȟȠȮȨȝȡȞțȪȘȤȥȕȓȨ ȞȕțȫȠȘȕȮȜƨȞ ƨȊȓȜȝȡȧȘțȤȞțȕȝț ƨǵȘȗȘȣȝȡȤȡȞȯȗȡȟ ƨ ȔȦȥȮȞȡȝ ȕȡȗȮ (YLDQ țȞț 9LWHO ǺȓȝȦȤȝț ƨ0 0ƭV șȘȞȥȮȜȔȡȞȯȫȓȲ ȢȓȪȝȓ ƨȇȣȦȝȥȮ ƨǶȡȣȲȪțȘȤȰȠȗȕțȪț Ȥ ȟȲȤȡȟȤȮȣȡȟȣȮȔȡȜ ǏǐǝǕǙǒǝǗǒ ȝȦȣțȩȘȜ dzȞȝȡȖȡȞȯ ƨ ȔȦȥȮȞȝț ȰȞțȥȠȡȖȡ ȫȡȥ ƨǾțȟȡȠ ȠȓȣȘȚȝȓ ȂȣȡȪȘȘ ȞȓȠȗȤȝȡȖȡȕțȤȝț Ȟ ȠȡȕȮȨȔȘȞȮȨȟȓȨȣȡȕȮȨȢȡ ƨȔȦȥȮȞȝțȢțȕȓ ȞȡȥȘȠȩȓ ȤȥȓȠȗȓȣȥȠȡȖȡ ȣȓȚ ȀȓȢțȥȝț ƨ&ȡȝ-țȞț5LFK ȲȔȞȡȪȠȮȜƨ ȟȘȣȓ Ǎ 7

[close]

p. 10

ǍǘǒǗǞǒǖǐǛǝǥǒǚǒǏ ©ǬǢǛǤǠǛǎǧǬǞǚǕǟǩ ǤǟǛǟǍǗǛǒǍǝǟǕǞǟª ǐǽȀǼǼǭ ©ǗȀǷǽȈǺǵǷǾȈª ǾǻǮǽǭǸǭǾȉ ǯǴǽǻǾǸDzǿȉ« ǜǻ ǷǽǭǶǺDzǶ ǹDzǽDz ǵȂ ǺǻǯǭȌ ǷǻǺ ȃDzǽǿǺǭȌ Ǽǽǻǰǽǭǹǹǭ ǺǭǴȈǯǭDzǿǾȌ © ǸDzǿ ǜǻǽǭ ǯǴǽǻǾǸDzǿȉª Ǜ ǿǻǹ Ȅǿǻ ǵǴǹDzǺǵ ǸǻǾȉǯǰǽȀǼǼDzǴǭǸDzǿǹȈǼǻǰǻǯǻǽǵǸǵǾǸǵDZDzǽǻǹ©ǗȀǷǽȈǺǵǷǾǻǯªǍǸDzǷǾDzDzǹǐǻǽ ȅDzǺDzǯȈǹǯǾǿǽDzǿǵǯȅǵǾȉǾǺǵǹǼǽȌǹǻǺǭǯǻǷǴǭǸDzǼDzǽDzDZǻǿȇDzǴDZǻǹǹȀǴȈǷǭǺǿǭ ǯǎǽȌǺǾǷ²ǻȄDzǺȉȀdzǼǸǻǿǺȈǶǰǭǾǿǽǻǸȉǺȈǶǰǽǭȁǵǷǾDzǶȄǭǾȀǰǽȀǼǼȈ ƨ ǵȓȟ țȤȢȡȞȠȲȘȥȤȲ ȞȘȥ Ȋȥȡȥȡ țȚȟȘȠțȞȡȤȯ Țȓ Ȱȥȡ ȕȣȘȟȲ" ƨ ǽȡȠȘȪȠȡ ȕȤȘ ȟȘȠȲȘȥȤȲƶ ǻȚ ȢȘȣȕȡȖȡ ȤȡȤȥȓȕȓ ȠȘ ȡȤȥȓȞȡȤȯ ȕȡȡȔȬȘȠțȝȡȖȡǷȘȞȡȕȥȡȟȪȥȡ ȝȡȖȗȓȟȮȥȡȞȯȝȡȡȣȖȓȠțȚȡȕȓȞț ȖȣȦȢȢȦȠȓȪȓȞțȚȓȠțȟȓȥȯȤȲȟȦ ȚȮȝȡȜ Ȱȥȡ ȔȮȞ ȗȘȜȤȥȕțȥȘȞȯȠȡ ȢȡȣȮȕ Ȱȥȡ ȔȮȞ ȥȕȡȣȪȘȤȝțȜ ȢȡȞȘȥ ǿȮ ȨȡȥȘȞț țȚȟȘȠțȥȯ șțȚȠȯȤȗȘȞȓȥȯȘȘȥȓȝȡȜȝȓȝȡȜ ȟȮȘȘȕțȗȘȞțƶdzȤȘȜȪȓȤƨȰȥȡ ȦșȘȢȣȡȤȥȡȟȡȲșțȚȠȯȒȕȰȥȡȟ șțȕȦțȟȦȚȮȝȓƨȠȘȡȥȭȘȟȞȘȟȓȲ ȟȡȲ ȪȓȤȥȯ ȂȣȡȧȘȤȤțȡȠȓȞțȚȟ ȢȡȲȕțȞȤȲțȥȗțȥȢǵȡȥȕȰȥȡȟ ȔȡȞȯȫȓȲ ȣȓȚȠțȩȓ ȟȘșȗȦ ȥȘȟ ȪȥȡȔȮȞȡțȥȘȟȪȥȡȘȤȥȯ ƨ ǵȮ ȟȠȡȖȡ ȘȚȗțȥȘ Ƞȓ Ȗȓ ȤȥȣȡȞț ǴȮȕȓȘȥȘ ȕ ȣȓȚȠȮȨ ȖȡȣȡȗȓȨ ȄțȞȯȠȡ ȡȥȞțȪȓ ȱȥȤȲ Ȟȱȗț ȢȣțȨȡȗȲȬțȘ Ƞȓ ȝȡȠȩȘȣȥȮ" ƨǸȤȥȯȔȡȞȯȫȓȲȣȓȚȠțȩȓȟȘș ȗȦ ȂțȥȘȣȡȟ ț ȡȤȥȓȞȯȠȮȟț Ȗȡȣȡȗȓȟț ȕ ȕȡȤȢȣțȲȥțț Ƞȓ ȫȘȜ ȟȦȚȮȝț ǵȡȡȔȬȘ ȘȤȥȯ ȣȓȚȠțȩȓ ȟȘșȗȦ ȚȓȢȓȗȠȮȟț ȠȓȚȡȕȘȟ țȨ ȥȓȝ ȦȪȓȤȥȝȓȟț ȠȓȫȘȜȤȥȣȓȠȮțȕȡȤȥȡȪȠȮȟț Ȁȓ ȚȓȢȓȗȠȡȜ ȤȥȡȣȡȠȘ ȡȪȘȠȯ ȢȣțȲȥȠȓȲ ȢȦȔȞțȝȓ Ȑȥȡ ǽȓ ȞțȠțȠȖȣȓȗ ǿțȠȤȝ ǴȣȲȠȤȝ ǴȘȞȖȡȣȡȗ ȝȦȗȓ ȟȮ ȝȓȝ ȣȓȚ ȘȗȘȟ ȤȘȜȪȓȤ ț ȘȤȥȘȤȥȕȘȠȠȡ ȂțȥȘȣ ǷȞȲ ȞȱȗȘȜ ȕ ȰȥțȨ Ȗȡ ȣȡȗȓȨȠȓȫȘȥȕȡȣȪȘȤȥȕȡƨȰȥȡ ȠȘȢȣȡȤȥȡȟȦȚȮȝȓȁȠțȢȡȠț ȟȓȱȥ Ȫȥȡ ȟȮ țȖȣȓȘȟ ȥȓȝȦȱ ȠȘȤȝȡȞȯȝȡȢȣȡȚȓȢȓȗȠȡȖȡȥțȪ ȠȦȱ ȟȦȚȮȝȦ Ȥ ȰȞȘȟȘȠȥȓȟț ȥȘȟȠȡȖȡ ȠȓȢȣȓȕȞȘȠțȲ dz ȗȞȲ ȤțȔțȣȤȝțȨ ȟȘȞȡȟȓȠȡȕ ȟȠȘ ȝȓșȘȥȤȲ ȟȮ ȕȤȘȥȓȝț țȖȣȓȘȟ ȢȣȡȤȥȡ ȣȡȝȟȦȚȮȝȦ ȥȓȝ ȡȠț ȰȥȡȕțȗȲȥ ƨ dz Ȥȓȟț ȖȦȞȲȘȥȘ Ȣȡ Ȗȡȣȡ ȗȓȟ"ǾȱȔțȥȘȝȓȝȡȜȥȡȖȡȣȡȗ ȡȤȡȔȘȠȠȡ" ƨ Ƿȓ ȘȤȥȯ țȠȥȘȣȘȤȠȮȘ Ȗȡȣȡ ȗțȫȝț Ȓ mȖȡȣȡȗțȫȝȓȟț} țȨ ȠȓȚȮȕȓȱ ȠȘ ȢȣȘȚȣțȥȘȞȯȠȡ ȠȘȥ ȂȣȡȤȥȡ ȗȞȲ ȠȓȤ ȞȱȗȘȜ țȚ ȄȓȠȝȥȂȘȥȘȣȔȦȣȖȓ ȕȤȘ ȡȤȥȓȞȯȠȮȘȖȡȣȡȗȓƨȖȡȣȡȗțȫ ȝțȒțȠȡȖȗȓȘȚșȦȢȡǺȓȢȓȗȦ 8

[close]

p. 11

ǢǒǑǘǍǖǚǒǝ ǸDzǿǿǻǹȀǺǭǴǭDZǹȈ ȂǻǿDzǸǵǵǴǹDzǺǵǿȉdzǵǴǺȉ 9

[close]

p. 12

ǢǒǑǘǍǖǚǒǝ ȔȮȞ ȕ ǻȥȓȞțț ȇȣȓȠȩțț ȅȓȟ ȕȘȚȗȘȡȪȘȠȯțȠȥȘȣȘȤȠȡȝȣȓ Ȥțȕȡ Ƞȡ ȠȓȤ ȠțȪȘȟ ȦșȘ ȠȘ ȦȗțȕțȫȯȢȡȥȡȟȦȪȥȡȟȮșț ȕȘȟ ȕ ȝȦȞȯȥȦȣȠȡȜ ȤȥȡȞțȩȘ Ȇ ȠȓȤȡȪȘȠȯțȤȥȡȣțȪȘȤȝțȓȣȨț ȥȘȝȥȦȣȠȡȡȤȠȓȬȘȠȠȮȜȖȡȣȡȗ dz Ȫȥȡ ȟȮ ȟȡșȘȟ ȦȕțȗȘȥȯ ȕ ȀȡȕȡȤțȔțȣȤȝȘțȞțȕǽȣȓȤȠȡ ȲȣȤȝȘ" Ƿȓ Ȱȥȡ ȫțȣȡȝțȘ Ȗȡ ȣȡȗȓȠȡțȕȤȘȅȓȝȪȥȡȞȱȔț ȟȮȜȖȡȣȡȗƨȂțȥȘȣȝȡȠȘȪȠȡ ƨ ǵ ȢȡȤȞȘȗȠțȘ ȖȡȗȮ ȕȮ ȕȮ ȢȦȤȝȓȘȥȘ ȤțȠȖȞȮ ȓ ȠȘ ȢȡȞ ȠȡȩȘȠȠȮȘ ȓȞȯȔȡȟȮ Ȁȡ Ƞȡ ȕȮȜȓȞȯȔȡȟșȘȔȦȗȘȥ" ƨ Ƿȓ ȓȞȯȔȡȟ Ȧ ȠȓȤ ȕȮȨȡ ȗțȥ ȞȘȥȡȟ ȃȓȔȡȪȘȘ ȠȓȚȕȓ ȠțȘ ƨ mdzȣȥțȤȥ} ț ȝ ȞȘȥȦ ȕȡȥ țȟȘȠȠȡ ȝ țȱȞȲ ȕ ȗȘȠȯ ȤȟȘȣȥț Ȕȣȓȥȓ ȟȮ Ȩȡȥțȟ ȘȖȡ ȕȮȢȦȤȥțȥȯ mdzȣȥțȤȥ} ƨ Ȱȥȡ ȕ ȠȘȝȡȥȡȣȡȜ ȟȘȣȘ ȢȡȤȕȲȬȘȠțȘ ȘȟȦ Ȓ ȠȘ ȟȡȖȦ ȤȝȓȚȓȥȯ Ȫȥȡ Ȱȥȡ ȥȡȞȯȝȡ ȗȞȲ ȠȘȖȡ țȞț Ȣȣȡ ȠȘȖȡȠȘȥȂȣȡȤȥȡȲȡȪȘȠȯȞȱ ȔȞȱ ȕȮȗȘȣșȓȠȠȦȱ ȝȡȠȩȘȢ ȩțȱȕȝȓșȗȡȟȓȞȯȔȡȟȘțȠȓ ȤȘȖȡȗȠȲȫȠțȜȗȘȠȯȝȡȠȩȘȢȩțȲ ȤȡȤȥȡțȥ ȕ ȥȡȟ ȪȥȡȔȮ ȡȔȭȲȤ Ƞțȥȯ Ȫȥȡ ȥȓȝȡȘ mȓȣȥțȤȥ} Ƞȓ ȟȡȜȕȚȖȞȲȗ ƨ dzȞȯȔȡȟ ȔȦȗȘȥ ȕ ȕȓȫȘȟ ȤȥțȞȘ"ǻȞțȔȦȗȘȥȝȓȝȥȡȡȥ ȞțȪȓȥȯȤȲ" ƨȒȠȘȚȠȓȱȟȮȕȘȗȯșțȕȘȟ țȲȠȘȟȡȖȦȤȝȓȚȓȥȯȗȓșȘȪȥȡ ȔȦȗȘȥȚȓȕȥȣȓȓȥȘȟȔȡȞȘȘȪȥȡ ȔȦȗȘȥ Ȣȣț ȚȓȢțȤț ȓȞȯȔȡȟȓ ǽȓȝ ȟȮ șțȕȘȟ ȝȓȝ ȟȮ ȗȮ ȫțȟ ȝȓȝ ȟȮ ȡȬȦȬȓȘȟ ȡȝȣȦ șȓȱȬțȜȟțȣȪȥȡȟȮȘȤȥȯȕȡ ȕȠȦȥȣȘȠȠȘȟ ȟțȣȘ ƨ Ȱȥȡ ȕȤȘ ȕȞțȲȘȥ Ƞȓ ȠȓȤ ǻ Ȳ ȠȘ ȨȡȪȦ ȔȮȥȯ ȩțȣȝȡȕȮȟ ȓȣȥțȤȥȡȟ ȝȡȥȡȣȮȜ ȠȘ ȟȘȠȲȘȥ ȤȥțȞț ȪȥȡȔȮȠȘȣȓȤȥȘȣȲȥȯȢȦȔȞțȝȦ ȠȘ ȟȘȠȲȘȥ ȤȕȡțȨ țȗȘȜ ȀȘȥ ȕȤȘȥȓȝț Ȳ șțȕȡȜ ȪȘȞȡȕȘȝ ț ȗȞȲ ȟȘȠȲ ȝȓȝ Ȳ ȦșȘ ȤȝȓȚȓȞ ȕ ȠȓȪȓȞȘ ȠȓȫȘȖȡ ȣȓȚȖȡȕȡȣȓ ȖȣȦȢȢȓ ƨ Ȱȥȡ ȟȡȲ șțȚȠȯ Ƞț ȔȡȞȯȫȘȠțȟȘȠȯȫȘȢȡȰȥȡȟȦ ȕȤȲ ȥȕȡȣȪȘȤȝȓȲ ȤțȞȓ ȦȨȡȗțȥ ȠȓȡȔȭȲȤȠȘȠțȘȝȥȡȲțȪȥȡȲ ƨ Ȁȓȫ șȦȣȠȓȞ ȥȡșȘ ȠȓȚȮ ȕȓȘȥȤȲ mdzȣȥțȤȥ} Ȋȥȡ ȕȮ ȟȡșȘȥȘ ȤȝȓȚȓȥȯ ȡȔ ȓȣȥț ȤȥȓȨ"ȄȪțȥȓȘȥȘȞțȓȣȥțȤȥȡȟ ȤȘȔȲ" ƨ Ȓ ȕȡȡȔȬȘ ȪȘȞȡȕȘȝ Ȥȝȣȡȟ ȠȮȜ ț ȠțȝȓȝțȨ ȝȞțȫȘ ȠȘ ȤȥȓȕȞȱ Ȁț ȓȣȥțȤȥ Ƞț ȚȕȘȚ ȗȓƶǸȤȞțȞȱȗțȤȪțȥȓȱȥȪȥȡ Ȳ ȓȣȥțȤȥ ȥȡ ȢȦȤȥȯ ȡȠț ȥȓȝ ȤȪțȥȓȱȥ dz ȕȡȡȔȬȘ ȥȓȝ ȝȓȝ 10 ǡǻǿǻǒǯǰDzǺǵǶǞǿȀǷǭǸǵǺ

[close]

p. 13

ǢǒǑǘǍǖǚǒǝ Ȳ ȤȘȜȪȓȤ ȗȘȞȓȱ ȓȞȯȔȡȟ mdzȣ ȥțȤȥ} ȟȠȡȖȡ ȣȓȚȟȮȫȞȲȱ ȡȔ ȰȥȡȟǿȠȘȤȟȘȫȠȡȝȡȖȗȓȝȓ ȝțȘȥȡ țȗțȡȥȮ ȤȪțȥȓȱȥ ȤȘȔȲ ȓȣȥțȤȥȓȟț ȕȘȗȯ Ƞȓ Ȥȓȟȡȟ ȗȘȞȘȓȣȥțȤȥȡȕȠȓȤȥȡȲȬțȨȝȓ ȥȘȖȡȣțȪȘȤȝțȟȓȞȡ ƨdzȝȥȡȠȓȤȥȡȲȬțȜ" ƨ ȄȟȡȝȥȦȠȡȕȤȝțȜ ǵȡȥ ȝȤȥȓ ȥț ȢȘȤȠȲ ȔȦȗȘȥ Ƞȓ Ƞȡȕȡȟ ȓȞȯȔȡȟȘȢȣȡȠȘȖȡȁȥȡȟȝȓȝ ȟȡșȠȡ ȔȮȥȯ ȓȔȤȡȞȱȥȠȡ ȤȘ ȣȯȘȚȠȮȟ ȢȣȡȫȘȗȫțȟ ȕȡȜȠȦ ȪȘȞȡȕȘȝȡȟțȢȣțȰȥȡȟțȟȘȥȯ ȓȔȤȡȞȱȥȠȡ ȠȘȤȥȓȠȗȓȣȥȠȡȘ ȟȮȫȞȘȠțȘ țȠȡȖȗȓ ȖȣȓȠțȪȓ ȬȘȘ Ȥ ȤȦȟȓȤȫȘȤȥȕțȘȟ ȕ Ȩȡ ȣȡȫȘȟȤȟȮȤȞȘȰȥȡȖȡȤȞȡȕȓ ƨǵȮȔȮȞțȣȘșțȤȤȘȣȡȟȝȞț Ȣȓ mȀȓȗȘșȗȓ} ǽȓȝ ȕȓȟ ȕ ȣȡȞțȣȘșțȤȤȘȣȓ" ƨ Ƿȓ ȠȡȣȟȓȞȯȠȡ Ȑȥȡ ȣȓȔȡȥȓ ȟȡȚȖȓ ȥțȢțȪȠȓȲ ȥȮ Ȥțȗțȫȯ ȗȡȟȓțȞțȖȗȘȠțȔȦȗȯțȗȦȟȓ ȘȫȯȝȓȝȔȮȰȥȡȗȘȞȡȕȤȘȢȣȡ ȥȡȞȝȠȦȥȯ ȕȢȘȣȘȗ ȪȥȡȔȮ Ȱȥȡ ȔȮȞȡȚȓȔȓȕȠȡțțȠȥȘȣȘȤȠȡ ƨȅȣȦȗȠȡȞțȔȮȞȡȡȔȭȲȤȠțȥȯ ȓȝȥȘȣȓȟ ȕȓȫȦ ȚȓȗȦȟȝȦ" ȀȘ ȣȦȖȓȞțȤȯ" ƨ ȀȘȥ Ȓ țȟ ȡȔȭȲȤȠȲȱ Ȫȥȡ ȠȓȗȡȗȘȞȓȥȯȁȠțȤțȗȲȥȤȞȦ ȫȓȱȥ ǽȡȠȘȪȠȡ ȠȘ ȕȤȘȖȗȓ ȢȡȠțȟȓȱȥ ȤȣȓȚȦ Ȁȡ ȟȠȘ ȠȘ ȤȞȡșȠȡȢȡȕȥȡȣȲȥȯȠȘȤȝȡȞȯȝȡ ȣȓȚ Ȓ ȪȘȞȡȕȘȝ ȤȢȡȝȡȜȠȮȜ ț ȢȡȠțȟȓȱ Ȫȥȡ Ƞț ȝȣțȝȡȟ Ƞț ȗȓȕȞȘȠțȘȟȠȘȗȡȔȯȘȫȯȤȲȠț ȪȘȖȡ ȠȦșȠȡ ȠȓȡȔȡȣȡȥ ȪȘȣȘȚ ȱȟȡȣ ȪȘȣȘȚ ȝȓȝțȘȥȡ Ȥȣȓȕ ȠȘȠțȲ Ȥ ȪȘȟȥȡ ȡȔȭȲȤȠȲȥȯ ț ȟȠȘȰȥȡȠȘȤȞȡșȠȡ ƨ dz ȗȡȠȘȤȥț ȗȡ ȞȱȗȘȜ Ȥȕȡȱ ȟȮȤȞȯ ȕȡȡȔȬȘ ȞȘȖȝȡ țȞț ȠȘȥ" ƨ ǷȡȠȘȤȥț ȤȦȥȯ ƨ Ȱȥȡ ȝȡȠȘȪ ȠȡȡȗȠȓțȚȟȡțȨȚȓȗȓȪȠȡȲ ȠȘȗȦȟȓȱȪȥȡȕȮȢȡȞȠȲȱȘȘ Ȓ ȢțȫȦ ȠȘȤȥȓȠȗȓȣȥȠȮȘ ȥȘȝ ȤȥȮ țȠȡȜ ȣȓȚ ȗȓșȘ ȕȘȤȯȟȓ ȚȓȖȓȗȡȪȠȮȘ ț țȠȡȖȗȓ Ȟȱȗț ȠȘ ȢȡȠțȟȓȱȥ ȡ ȪȘȟ țȗȘȥ ȣȘȪȯȡȠțȖȗȘȥȡȤȨȕȓȥȮȕȓȱȥ ȝȓȝțȘȥȡ ȕȘȣȨȦȫȝț Ƞȡ ȤȦȥȯ ȟȓȞȡ ȝȥȡ ȦȞȓȕȞțȕȓȘȥ ǵȤȘ ȣȓȕȠȡ Ȟȱȗț ȠȘȤȦȥ ȡȝȡȞȘȤț ȩȦ ȗȓșȘ ȡ ȤȓȟȮȨ ȢȣȡȤȥȮȨ ȕȘȬȓȨȝȡȥȡȣȮȘȲȡȔȭȲȤȠȲȱ ǴȮȞ Ȧ ȠȓȤ ȥȓȝȡȜ ȤȞȦȪȓȜ Ȥ ȓȞȯȔȡȟȡȟmǵȤȓȗȠțȝțȤȕȘȥȓ} ǵȔȦȝȞȘȥȘȲȡȔȭȲȤȠȲȞȡȪȘȟ ȝȓșȗȓȲ ȢȘȤȠȲ Ȁȡ Ȣȡȥȡȟ Ȳ ȢȡȗȦȟȓȞȪȥȡȰȥȡȕȡȡȔȬȘȦșȘ țȗțȡȥțȚȟȲșȘȠȘȕȣȓȪƶȅȓȝ Ȫȥȡ ȢȦȤȥȯ Ȟȱȗț ȢȡȠțȟȓȱȥ ȥȓȝȝȓȝȡȠțȟȡȖȦȥȤȓȟț ƨ ǵȮ Ȥȓȟț ȢȣțȗȦȟȮȕȓȘȥȘ ȕȓȫ ȤȩȘȠțȪȘȤȝțȜ ȡȔȣȓȚ" ǻȠȡȖȗȓ ȡȠ ȔȮȕȓȘȥ ȗȓșȘ ȤȥȣȓȫȠȮȟ ƨ Ȅȓȟ ȢȣțȗȦȟȮȕȓȱ Ȇ ȟȘȠȲ ȣȓȚȠȮȘ ȤȡȤȥȡȲȠțȲ ȗȞȲ ȝȓ șȗȡȜ ȢȘȤȠț ȅȓȝ Ȫȥȡ ȘȤȞț ȦȕțȗȘȞț ȟȘȠȲ ȕ ȝȓȝȡȟȥȡ ȤȥȣȓȫȠȡȟ ȡȔȣȓȚȘ ȚȠȓȪțȥ Ȱȥȡ ȥȘ ȢȘȤȠț ȕ ȝȡȥȡȣȮȨ Ȳ ȡȔȲȚȓȠ ȔȮȥȯ ȤȥȣȓȫȠȮȟ Ȓ ȢȣȡȤȥȡ ȤȥȓȣȓȱȤȯ ȡȔȭȲȤȠțȥȯ ȤȦȥȯȢȘȤȠțȤȕȡțȟȡȔȣȓȚȡȟ ƨǵȓȫȤȡȞȯȠȮȜȢȣȡȘȝȥmǶȡȣ ȫȘȠȘȕ ƨ ǸȤȘȠțȠ}ƶ ȂȡȪȘȟȦ țȟȘȠȠȡǸȤȘȠțȠ" ƨ ǵȡȢȘȣȕȮȨ ȝȡȖȗȓ Ȳ ȠȓȪȓȞ ȢȡȖȣȦșȓȥȯȤȲ ȕ ȘȖȡ ȥȕȡȣ ȪȘȤȥȕȡ ȥȡ ȦȚȠȓȞ Ȫȥȡ ȟȮ Ȥ Ƞțȟ ȣȡȗțȞțȤȯ ȕ ȡȗțȠ ȗȘȠȯ ǻ ȗȞȲ ȟȘȠȲ Ȱȥȡ ȤȥȓȞȡ ȥȓȝțȟ ȢȣțȲȥȠȮȟ ȠȘȡșțȗȓȠȠȮȟ ȡȥ ȝȣȮȥțȘȟȓȢȡȥȡȟȲȤȥȓȞȕȪț ȥȮȕȓȥȯȤȲ ț ȢȡȠȲȞ Ȫȥȡ Ȣȣȓȝ ȥțȪȘȤȝț ȕȤȘ ȤȥțȨȡȥȕȡȣȘȠțȲ ƨ Ȱȥȡ Ȣȣȡ ȟȘȠȲ ȅȡ ȘȤȥȯ ȗȞȲ ȟȘȠȲȄȘȣȖȘȜdzȞȘȝȤȓȠȗȣȡȕțȪ ȤȥȓȞ ȢȣȡȤȥȡ ȗȣȦȖȡȟ Ȓ ȘȖȡ ȢȣȘȗȤȥȓȕȞȲȱȲȘȖȡȢȡȠțȟȓȱ ț ȟȠȘ Ȣȣȡ ȠȘȖȡ ȔȮȞȡ ȞȘȖȝȡ ȢțȤȓȥȯ ƨdzȘȬȘȪȥȡȥȡȢȡȨȡșȘȘȟȡ șȘȥȔȮȥȯ"ǽȓȝȡȜȥȡȢȣȡȘȝȥ" ƨȀȘȥȔȡȞȯȫȘȠȘȔȦȗȘȥȥȓȝȡ ȖȡȐȥȡȥȲȤȗȘȞȓȞȢȡȥȡȟȦȪȥȡ ȕȡȢȘȣȕȮȨ ȟȠȘ ȔȞțȚȡȝ ǸȤȘ ȠțȠȓȕȡȕȥȡȣȮȨȟȠȘȕȤȘȖȗȓ ȔȮȞȡȡȪȘȠȯșȓȞȝȡȪȥȡȕȫȝȡ ȞȘ ȓȔȤȡȞȱȥȠȡ ȠȘȖȣȓȟȡȥȠȓȲ ȔȘȤȤȟȮȤȞȘȠȠȓȲ ȥȣȓȝȥȡȕȝȓ șțȚȠțȟȠȡȖțȨȠȓȫțȨȚȓȟȘȪȓ ȥȘȞȯȠȮȨ ȥȕȡȣȪȘȤȝțȨ ȞȱȗȘȜ Ȋȥȡ ȝȓȤȓȘȥȤȲ ǸȤȘȠțȠȓ ȥȡ ȕȤȘȪȥȡȡȠȗȘȞȓȞȔȮȞȡȝȓȥȘ ȖȡȣțȪȘȤȝț ȠȘȕȘȣȠȡ țȚȞȡșȘ Ƞȡ ǿȘȠȲ Ȱȥȡ ȞțȪȠȡ ȔȘȤțȞȡ ǸȤȞț ȗȡȢȦȤȥțȟ Ǿȯȕȓ Ȁțȝȡ ȞȓȘȕțȪȓ țȞț ȇȘȗȡȣȓ ǿțȨȓȜ ȞȡȕțȪȓȗȡȠȡȤȲȥȔȡȞȘȘȟȘȠȘȘ ȢȣȓȕțȞȯȠȡ ȥȡ Ȣȣȡ ǸȤȘȠțȠȓ ȔȮȞȡ ȤȝȓȚȓȠȡ mȂȡȰȥ ƨ ȃȦȤȯ ȔȣȘȕȘȠȪȓȥȓȲ} ǷȞȲ ȟȘȠȲ Ȱȥȡ ȓȔȤȡȞȱȥȠȡ ȠȘȢȣțȘȟȞȘȟȡ Ȳ ȤȪțȥȓȱȪȥȡǸȤȘȠțȠȔȮȞȢȤț ȨȡȞȡȖȡȟ ȤȪțȥȓȱ Ȫȥȡ ȡȠ ȔȮȞ ȢȘȣȕȡȜȣȦȤȤȝȡȜȣȡȝȚȕȘȚȗȡȜ ǻ Ȳ ȢȡȢȣȡȔȡȕȓȞ Ȱȥȡ ȡȔȭȲȤ Ƞțȥȯ Ȥ ȥȡȪȝț ȚȣȘȠțȲ ȤȕȡȘȜ ȟȦȚȮȝț Ȥ ȢȡȟȡȬȯȱ ȤȞțȲȠțȲ ȟȦȚȮȝțȤȥȘȝȤȥȡȟȢȡȥȡȟȦȝȓȝ Ƞȓ ȤȘȖȡȗȠȲȫȠțȜ ȗȘȠȯ ȤȓȟȮȜ ȢȣțȘȟȞȘȟȮȜ ȕțȗ ȥȕȡȣȪȘȤȥȕȓ ƨȰȥȡȢȘȤȘȠȠȮȜșȓȠȣ ƨdzȝȓȝȓȲȢȦȔȞțȝȓȨȡȗțȞȓȠȓ ȰȥțȝȡȠȩȘȣȥȮ"ǴȮȞțșȘȥȘȓ ȥȣȓȞțȚȡȕȓȠȠȮȘȢȣȘȗȤȥȓȕȞȘ ȠțȲȤțȗȲȪțȘȚȓȞȮ" ƨ ȈȡȗțȞț Ƞȓȫț ȢȡȝȞȡȠȠțȝț ȠȡȔȮȞțțȞȱȗțȝȡȥȡȣȮȟȰȥȡ ȤȥȓȞȡțȠȥȘȣȘȤȠȡȂȡȝȓȝțȟȥȡ ȗȞȲȟȘȠȲȠȘȲȤȠȮȟȢȣțȪțȠȓȟ ȢȡȥȡȟȦȪȥȡȟȮȠȘȟȘȗțȓȚȕȘȚ ȗȮ ȝȓȝ ȠȓȢȣțȟȘȣ ȄȘȣȖȘȜ ǴȘȚȣȦȝȡȕ Ȥȡ Ȥȕȡțȟ ȤȢȘȝȥȓ ȝȞȘȟmȈȦȞțȖȓȠ} 11

[close]

p. 14

ǢǒǑǘǍǖǚǒǝ ȅȓȟȥȡ Ȟȱȗț ȗȓșȘ ȠȘ ȚȠȓȲ ǸȤȘȠțȠȓ ȢȣȡȤȥȡ țȗȦȥ Ƞȓ ǴȘȚ ȣȦȝȡȕȓ Ȁȡ ȕ ȡȤȠȡȕȠȡȜ ȟȓȤȤȘ ȢȣțȨȡȗțȞț Ȟȱȗț ȤȞȦȫȓȱȬțȘ ȣȡȝȟȦȚȮȝȦ ț țȟȘȠȠȡ ȠȓȫȦ ȖȣȦȢȢȦ Ƿȓ Ȟȱȗț ȔȮȞț ȕ ȕȡȤ ȥȡȣȖȘȰȥȡțȟȠȣȓȕțȞȡȤȯǻȗȞȲ ȟȘȠȲȔȮȞȡțȠȥȘȣȘȤȠȡȲșȘȕȤȘ ȤȓȟȢȣțȗȦȟȓȞǵȡȡȔȬȘȠȘȢȡ ȔȡȱȤȯ ȰȥȡȖȡ ȤȞȡȕȓ Ȳ ȡȥȝȣȮȞ ȠȡȕȮȜȕțȗȤȞțȲȠțȲȥȘȓȥȣȓȤȟȦ ȚȮȝȡȜȖȗȘȕȡȝȓȞțȤȥȘȬȘțȖȣȓȘȥ ȣȡȞȯȥȘȠțȕȥȡȣȡȖȡmȲ} ȠȓȚȡȕȘȟ Ȱȥȡȥȓȝ ȢȡȰȥȓ ƨȊȘȟȚȓȠțȟȓȘȥȘȤȯȕȤȕȡȔȡȗ ȠȡȘȕȣȘȟȲ"ǵȝțȠȡȨȡȗțȥȘ" ƨ Ȓ Ȥ ȤȘȟȯȘȜ ȨȡșȦ ȕ ȝțȠȡ Ƞȡ ȟȮ Ȩȡȗțȟ țȤȝȞȱȪțȥȘȞȯȠȡ ȕ ,0$; ' ȗȞȲ ȥȡȖȡ ȪȥȡȔȮ ȡȬȦȥțȥȯ Ȫȥȡȥȡ ȠȘȡȔȮȪȠȡȘ ȝȓȝȡȜȥȡ ȤȥȣȓȨ ȄȘȣȯȘȚȠȡȘ ȝțȠȡ ȟȮ ȢȣȘȗȢȡȪțȥȓȘȟ Ȥȟȡ ȥȣȘȥȯ ȗȡȟȓ dz ȕȡȡȔȬȘ ȤȘȜ ȪȓȤ ȤȘȣțȓȞȮ ȤȥȓȞț ȠȓȟȠȡȖȡ ȢȡȢȦȞȲȣȠȘȜ ȪȘȟ ȧțȞȯȟȮ ț ȲȥȡșȘȠȓȠțȨȢȡȗȤȘȞȄȘȜȪȓȤ mȁȤȥȣȮȘ ȝȡȚȮȣȯȝț} Ȥȟȡȥȣȱ ț mȈȡȗȲȪțȘ ȟȘȣȥȕȘȩȮ} ǿȡȜ ȤȓȟȮȜȞȱȔțȟȮȜȤȘȣțȓȞƨȰȥȡ mǷȡȝȥȡȣȈȓȦȤ} ƨǿȠȡȖȡȞțȗȣȦȚȘȜțȚȟȦȚȮ ȝȓȠȥȡȕ" ǵȤȥȣȘȪȓȘȥȘȤȯ Ȟț ȕȠȘȝȡȠȩȘȣȥȡȕ" ƨȀȘȥȕȠȓȫȘȜȢȣȡȧȘȤȤțțȰȥȡ ȠȘȥȓȝȪȓȤȥȡȤȞȦȪȓȘȥȤȲǵȤȘȕ ȡȤȠȡȕȠȡȟ ȦȤȥȓȱȥ Ƞȓ ȖȓȤȥȣȡ ȞȲȨȕȥȦȣȓȨțȢȡȰȥȡȟȦȤȥȣȘ ȟȲȥȤȲȝȓȝȥȡȢȡȔȮȥȯȕȡȗțȠȡ ȪȘȤȥȕȘțȞțȤȤȘȟȯȘȜ ƨ ȄȢȓȤțȔȡ ȕȓȟ ȔȡȞȯȫȡȘ Țȓ țȠȥȘȣȕȯȱ ț ȠȓȢȡȤȞȘȗȡȝ ȪȥȡȕȮȟȡșȘȥȘȢȡșȘȞȓȥȯȠȓ ȫȘȟȦșȦȣȠȓȞȦ" ƨȊȥȡȔȮȡȥȠȘȖȡȠȘȡȥȝȓȚȓȞțȤȯ ȤȢȡȠȤȡȣȮ ȁȤȥȓȞȯȠȡȘ ț ȥȓȝ ȔȦȗȘȥ ǸȤȞț Ȟȱȗț ȠȓȚȮȕȓȱȥ șȦȣȠȓȞ mdzȣȥțȤȥ} ȚȠȓȪțȥ ȡȠț ȚȠȓȱȥ Ȫȥȡ ȡȠț ȗȘȞȓȱȥ Ȁȡ ȝ ȤȡșȓȞȘȠțȱ ȟȡșȘȥ ȤȞȦȪțȥȯ ȤȲ ȥȓȝ Ȫȥȡ ȕ ȫțȣȡȝțȨ ȟȓȤȤȓȨ șȦȣȠȓȞȠȘȢȡȜȟȦȥȥȓȝȝȓȝȫț ȣȡȝțȟȟȓȤȤȓȟȠȦșȠȡȠȓȚȕȓȠțȘ ȤȡȕȘȣȫȘȠȠȡ ȗȣȦȖȡȖȡ ȨȓȣȓȝȥȘ ȣȓ ȀȓȢȣțȟȘȣ mǽȓȝ ȔȘȚȗȓȣȠȡ ȢȣȡȕȘȤȥțȕȣȘȟȲ}dzmdzȣȥțȤȥ}ƨ Ȱȥȡ ȠȘ ȔȘȚȗȓȣȠȡ ȢȣȡȕȘȗȘȠȠȡȘ ȕȣȘȟȲǍ ǎDzǾDzDZǻǯǭǸǭǘȋǮǻǯȉǎȀȅȀDzǯǭ 12

[close]

p. 15

ǢǒǑǘǍǖǚǒǝ

[close]

Comments

no comments yet