LP_1_2013

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

Наукововиробничий журнал 867-290322 CLASSIC Goidline ТОВ «ВінШвейМаш» надійний партнер у виріш енні ш вейних проблем 3 R IS A V Kannegiesser 21100, Україна, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 39, тел.: (0432) 55-44-57 тел./факс: (0432) 27-57-05; e-mail: vinshwaymach@vinnitsa.com

[close]

p. 2

Ill К о м п л е к с н а я автоматизация предприятий легкой п ро м ы щ л ен н о сти с 1969 года Раскройное оборудование Gerber Technology • Высочайшая точность кроя (точность позиционирования ножа +/0.075 мм) • Высокие показатели надежности • Низкое энергопотребление • Малый вес • Крой без межпекальных зазоров і * /* П лоттеры Infinity 45 и Infinity 85 идеальны для печати в ультра-широком ф орм ате. К о м п а ктн ы е , в е р ти ка л ь н ы е плоттеры просты в у с та н о в ке , используют минимальную рабочую площадь. • Скорость печати до 85 м2/час при ширине печати 1828 мм. • Используют доступные во всем мире стандартные картриджи HP® Настилочные системы Gerber Technology • Настил без натяжения • Высокая точность настила • Минимальная потеря времени на загрузку и выгрузку рулонов ткани • Производительность до 6000 м в смену САПР Gerber Technology ( с в ы ш е 6 5 0 0 0 рабочих станций в мире) п о з в о л я е т производить подготовку и раскладку лекал собственной разработки д л я м а с с о в о г о п р о и з в о д с т в а , индивидуального пошива, по з а к а з а м и н о ф и р м , используя инф ормацию, переданную заказчиком в электронном виде любым д о с т у п н ы м для исполнителя способом. в н и= EZ5 Киев: +38 044 501-70-98, +38 067 403-39-89 Луганск: +38 067 430-45-68 www.gerbertechnology.com.ua

[close]

p. 3

GERBER TECHNOLOGY конвертируем идеи в реальность 24 мая 2007 года на -— торжественной . Г Т _ —— .. ^ церемонии В \ Вашингтоне в Д *т-Л » <С^ присутствии \ __ президента США г __ Джорджа Буша и Министра Торговли Карлоса Гутиэреса компания GerberTechnology была награждена премией "E-award" - самой престижной национальной наградой США, вручаемой наиболее успешным экспортерам. Премия "E-award" была учреждена Администрацией Президента США 5 декабря 1961. Лауреаты определяются Министерством Торговли США - ими становятся организации, чей успех на мировом рынке наиболее зн а ч и т е л е н , а к а ч е с т в о выпускаемой продукции и оказываемых W УСЛУГ постоянно ■ —t W " А ' Б подтверждаются \ V '. ж по пп о т з ы в а м и миллионов клиентов во всем мире. Gerber Technology - одна из 11 компаний, удостоенных такой чести в этом году! Вручая награду, министр торговли США Карлос Гутиэрес, заявил: "Gerber Technology подтвердила свой статус одного из самых успешных экспортеров. Компания Gerber Technology постоянно увеличивает объем выпускаемой продукции. Поистине впечатляющим является факт, что уже в течение 40 лет 24 часа в сутки 7 дней в неделю в 125 странах мира Gerber Technology осуществляет поддержку своих клиентов на их родных языках". ІЯ •пи Киев: +38 044 501-70-98, +38 067 403-39-89 Луганск: +38 067 430-45-68 www.gerbertechnology.com.ua

[close]

p. 4

Разом з компанією «СаваТекс» здійсніть Ваші плани щодо випуску швейних та трикотажних виробів. Устаткування для ВТО фірми «SILTER» (Туреччина) і фірми «Індекс» (Україна) ПРОПОЗИЦІЇ від «СаваТекс» — сучасні промислові швейні машини, устаткування ВТО, запасні частини та пристрої до швейних машин, запасні частини до устаткування ВТО, голки до промислових машин від провідних компаній світу — виробників устаткування. Побутові швейні машини та оверлоки фірми «SIRUBA» (Тайвань) Широке розмаїття швейних машин надає Вам можливість поліпшити якість та ефективність роботи виробництва. Вигідні умови для дилерів За докладнішою інформацією звертайтеся до ТОВ «СаваТекс» за адресою: Сава 04073, Україна, м. Київ, вул. С ш р е н ка , 5, тел.(044) 463-9-463, факс (044) 463-9-460, e-mail: inro.savatex@gmail.com www.savatex.kiev.ua

[close]

p. 5

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ f НА УКО В О -В И РО Б Н И ЧИ Й Ж УРНАЛ Найважливіша думка з приводу досягнення великого успіху полягає в тому, що все щастя у житті проходить якраз у процесі досягнення ціїей. Якщо Ви озирнетеся на прожите життя, аби знайти там моменти, к а т були найщасшвіипши, то побачите, Щ О це був Легка промисловість ВИДАЄТЬСЯ 3 1960 р. 1 (233) січень — березень 2013 ОЛаМара ЄрМолае&а, головний редактор Голова Редакційної колегії М Е Д В Е Д Е В Ю .С. результат будь-яких великих досягнень: наприклад, та чудова січ'я, яку Ви створили, Ваш процвітаючий бізнес, ті місця, куди добирання у своїх мандрівках, і ті, незабутні книги, які прочитали. Досягнення та успіх у житті мож уть мати вигляд внутрішнього спокою та високорозвинутого духовного життя. Ключ до всього цього полягає в тану, аби ставити цілі та досягати їх. Дисципліна та сила волі приведуть Вас до успіху, тому виховуйте та розвивайт е їх у собі і ставтеся до них, як до своїх зачатих дарів. Хтось якось дуже добре зауваж ив: «Успіх - це мандрівка, а не пункт призначення ». Щастя слід шукати, перебуваючи в русі, а не під кінець дороги, ка ш мандрівку завершено і вже пізно радіти. Таму так важчиво усвідомити, що саме сьогодні в цей день, в цю годину і в цю хвилину - життя прекрасне таму, що в ньому є випробування і проблемі. Кожна Ваша думка та кожна дія мають бути націїені на досягнення найшляхетніших життєвих цічей тільки у такому випадку Ви стаєте одержимі та приречені на великі досягнення та щастя. Найшляхетнішою метою життя є максимальна реалізація усіх своїх здібностей. Постійне самовдосконалення - основа управління життям. Ваш успіх у зовнішніх справах розпочинається із внутрішнього успіх)’ , і, якщо Ви дійсно бажаєте суттєво поліпшити якість навколишнього світу, Вам доведеться розпочинати з поліпшення свого внутрішнього світу. Заступник голови Редакційної колегії З В Я Г І Н Ц Е В Ю .В . РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Бе ре зн е н ко М.П., д-р техн. наук Головко Д .Б., канд. техн. наук Гончаров Ю.В., д-р екон. наук Гречан А.П ., д-р екон. наук Єрм олаєва Т.О., магістр економіки та управління бізнесом (головний редактор) Є ф ім енко 0.1. Коновал В .П., д-р техн. наук К ри сько В .П., канд. техн. наук Кудряш ов В .П., д-р екон. наук Л іщ у к В Л., д-р техн. наук М ім інош вілі Г.М. (відповідальний секретар) Н оговіц и н О.В., д-р техн. наук О мельченко В.Д., канд. техн. наук П о л о в н ік о в L I ., д-р техн. наук П р охорова I.A ., д-р техн. наук Скірко Ю .І., д-р екон. наук Столяров В.Ф., д-р екон. наук Хом як О.М., д-р техн. наук Ч ур сін а Л .А ., д-р техн. наук ДЕРЖАВНЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Наукові етапі, опубліковані в журналі «Легка п р о м и с л о в іс т ь ». зараховуються як Фахові в галузі технічних наук. Держ авне центральне бюро те х н іч н о ї ін ф о р м а ц ії з легкої та текстильної промисловості © М ін п ром п олітики України ЦБТІ КНУТД Всі матеріали, опубліковані в журналі, € власністю редакції. Будь-яке відтворення (повне або часткове) статей чи ілюстрацій можливе тільки за письмової згоди редакції. Над номером працювали: М.М.Євстратова, С.М.Кошарна, А.В. Федченко, К.Е. Колісник А д р е с а ЦБТІ та р е д а к ц ії ж у р н а л у : 01001, Україна, Київ, вул. Шота Руставелі — Еспланадна, 15-16. Моб. тел.: (067) 409-10-27 E -m a il: c b ti.u a @ a m a il.c o m . le g p ro m @ sv ito n lin e .c o m Комп'ю т ерна верст ка ф ірми AT «Укрт ехнінф орм» Передплатний індекс ж ур н а л у — 74278 Реєст раційне с в ід о ц т во Серія KB № 4 4 4 3 в ід 0 1 .0 8 .2 0 0 0 р. Журнал може публікувати матеріали, не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за достовірність і зміст матеріалів несуть автори. Наша адреса в Інтернеті: W W W . L P R O М . К І EV. U А

[close]

p. 6

ОСНОВНІ ТЕМ И НОМЕРА УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ ЕКОНОМІКА НОВІ ДІТИ ПРИЙШ ЛИ ЦІКАВО і ПП «АЛЬТАІР» @ @ (§ ПАРТНЕРИ @)Й8) СВІТ ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ моди © © < § )© (44)(5$)g4)@) НОВИНКИ КОРИСНІ ПОРАДИ НАУКОВИЙ ПОШУК 27 Колосніченко М.В.. Овчарек B.C.. Сичова М.В. Вивчення та використання прийомів фотомерчендайзінгу у виставковій діяльності Дрегуляс Е.П.. Мусіна ТА. Вибір матеріалів для виготовлення спеціального захисного одягу пожежників Захаркевич О.В. Обгрунтування вибору факторів впливу на сегментацію виробів-трансформерів 40 50 Ст ат т і рубрики «НАУКОВИЙ ПОШУК» затверджено до друку Вченою Радою КНУТД 20.02.2013 р. 4 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2 0 ІЗ. N«1

[close]

p. 7

Легка промисловість України в 2013 р. (Інформаційно-аналітичні матеріали про роботу галузі за січень-березень 2013 р .) Легка промисловість України нині перебуває у незадовільному стані. Так, індекс текстильного ви­ робництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у березні 2013 р. до лю­ того становить 100,5 % . Однак, в цілому за І квартал поточного року до аналогічного періоду минулого року індекс становить всього 96,4%. Заданими статистики, в січні 2013 р. реалізова­ но товарів легкої промисловості на суму 1224,3 млн. грн. (0,7% від всієї реалізованої продукції в промисловості). Індекс обороту (реалізації) текс­ тильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за лютий 2013 р. до січня 2013р., а також до лютого попереднього року становив 118,3%. Через надмірну експортоорієнтовність швейної, трикотажної та взуттєвої підгалузей легкої промис­ ловості обсяги їх виробництва залежать від наяв­ ності іноземних замовлень на виготовлення про­ дукції. Індекси промислової продукції в легкій промисловості січень - березень 2013 p., % Код за КВЕД2010 Березень 2013р. ДО Березень 2013р. ДО Назва лютого 2013р. березня 2012р. Січеньберезень 2013р. Д О січняберезня 2012р. Промисловість Переробна промисловість Текст ильне виробницт во , виробницт во одягу , ш кіри, виробів зі ш кіри ти ін ш и х мат еріалів Текстильне виробництво Виробництво одягу Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів Дублення шкур і оздоблення шкіри ; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарносідельних виробів; вичинка та фарбування хутра Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра Виробництво взуття В+С+І) 111,0 110,8 94,8 90,7 95,0 93,1 с 13-15 13 14 15 100,5 105,4 101,3 93,8 91,6 92,2 96,1 81,7 96,4 93,2 100,2 91,6 15.1 15.11 15.2 90,5 86.4 96,1 106,2 116,5 71,3 119,6 134,3 79,8 Динаміка обсягів текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (у % до відповідного періоду минулого року) "♦ ■ ■ ■2013 рік ■ ■ ■ * ■ 2012 рік • 2011 рік ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. N sl 5

[close]

p. 8

У січні - березні 2013 р. скоротилося виробництво плащів, курток, пальт та напівпальт чоловічих, а також чоловічих костюмів, що пов’язано із насиченням да­ ного сегменту ринку імпортною продукцією, обсяги ввезення якої з року в рік збільшуються. Через значне зростання імпорту взуття та посилення конкуренції на внутрішньому ринку також відбулося значне ско­ рочення виробництва взуття зі шкіри. Зменшення ви­ робництва на вітчизняних підприємствах вовняної пряжі та тканин спостерігалося і в минулому році, що в основному пов’язано з браком сировини. Виробництво основних видів промислової про­ дукції легкої промисловості у натуральному вира­ женні наведено далі. Виробництво основних видів продукції легкої промисловості Вироблено за Продукція січен ьберезень 2013р. березень 2013р. Березень 2013р., % до лютого 2013р. березня 2012р. С іч е н ь березень 2013р., % до січня-березня 2012р. П ряжа вовняна, т Тканини вовняні, бавовняні, з ниток синтетичних та ш тучних, тис.м 2 Білизна постільна, тис.шт. Колготки, панчохи, ш карпетки та вироби панчіш но-ш карпеткові інші, трикотажні м аш инного та ручного в ’язання, тис.пар Пальта, дощ овики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, вклю чаю чи лижні та подібні вироби, чоловічі та хлопчачі, тис.ш т. Пальта, півпальта, накидки, плащ і, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, вклю чаю чи лижні та подібні вироби, жіночі та дівчачі, тис.ш т. Костю ми чоловічі та хлопчачі, тис.ш т. Сукні жіночі та дівчачі, тис.ш т. Светри, пуловери, кардигани, жилети і подібні вироби, трикотажні та в'язані, тис.шт. Костю ми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-брю ки, брю ки, комбінезони і напівкомбінезони, бриджі та шорти, трикотажні м аш инного або ручного в ’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт. Т рикотаж спідній, тис.ш т. П редмети одягу, аксесуари до одягу з хутра натурального (крім капелю хів та інш их головних уборів), шт. Взуття, тис. пар 3 нього взуття з верхом зі шкіри натуральної, крім спортивного, із захисним металевим підноском та взуття спеціалізованого різного, тис. пар 204 21732 2120 70 7571 854 111,1 103,5 124,7 42,9 89,1 85,7 58,1 91,4 86,7 16778 6737 105,5 80,5 87,6 75,6 30,0 155,4 58,6 62,7 249 97,6 131,0 117,6 124,6 93,6 367 292 31.0 105 51,4 96,9 79,1 39,3 78,9 76,7 56,3 76,8 93,2 131,0 623 156 72,7 64,3 114,9 7804 2598 923 104,4 105,4 127,7 67,9 107,2 1454 485,8 386,2 93,2 7475 2633 93,8 1068 359 97,2 51,2 57,5 6 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. N«1

[close]

p. 9

Частка української продукції на внутрішньому ринку, за експертною оцінкою, становить лише 20 %. Протягом багатьох років підприємствам легкої про­ мисловості стабільно працювати заважають наяв­ ність «тіньового» сектора виробників товарів легкої промисловості, імпорт товарів (переважно турець­ кого та китайського виробництва), ввезених в країну із заниженою митною вартістю, щорічне збільшення імпорту одягу та взуття «секонд-хенд», ставки ввіз­ ного мита на сировину та устаткування, які не вироб­ ляються в Україні і завозяться із-за кордону, висока вартість енергоносіїв, низька платоспроможність населення, а також відсутність довгострокових бан­ ківських кредитів під прийнятні відсотки. Через відсутність на внутрішньому ринку рівних умов роботи підприємства галузі змушені продов­ жувати використання давальницької схеми роботи з іноземними замовниками, що обмежує можли­ вості підприємств ефективно розвиватися. Імпорт товарів легкої промисловості за січень лютий 2013 р. становив 499,4 млн. дол., що в 1,8 разу більше, ніж за аналогічний період 2012 р. При цьому експорт за цей період збільшився всього на 12%, порівняно з 2012 p., і становив 183,9 млн. дол. Необхідно зазначити, що імпорт взуття за січень - лютий 2013 р. становив 175,7 млн. дол., що в 3 рази більше, ніж за січень - лютий 2012 р. Обсяги імпорту товарів «секонд-хенд» за січень лютий 2013 р. залишилися приблизно на рівні ми­ нулого року (12,6 тис.т на суму 16,1 млн. дол.). На роботу галузі впливають й соціальні чинники. Середня заробітна плата працюючих на підприєм­ ствах легкої промисловості залишається в 2 рази нижчою середньої заробітної плати в цілому по промисловості. Д л я д и н а м іч н о г о розвит ку л е г к о ї п р о м и с л о ­ вості н е о б х ід н о : ♦ Забезпечити дієвий захист вітчизняного ринку від недобросовісної конкуренції у разі імпорту продукції легкої промисловості із заниженою митною вартістю ♦ Обмежити на законодавчому рівні ввезення товарів, що були у користуванні («секонд-хенд») ♦ Запровадити єдину систему статистичної звітності та застосування реєстраторів касових операцій під час реалізації товарів легкої промисловості для детінізації внутрішнього ринку та створення рівного конкурентного середовища всіх його учасників, незалежно від форм власності та особливостей форм юридичного існування ♦ Проводити ефективну митно-тарифну політику Вирішення зазначених питань дасть можливість підприємствам галузі відійти від виробництва про­ дукції за давальницькою схемою та збільшити част­ ку вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку, що призведе до поступового імпортозаміщення то­ варів легкої промисловості й подолання від'ємного сальдо торгового балансу в легкій промисловості нашої країни. Постачальник ДЦБТІ з легкої та текстильної промисловості, ЗКПО 00311496, номер свідоцтва 37633967, 1ПН 003114926554 Р/р 26008000026953 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, Адреса: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі-Еспланадна, 15-16 E-rnail:cbti.ua@gmail.com ЩОКВАРТАЛЬНИЙ Н А УКО В О -ВИ РО Б НИ ЧИ Й Ж УРНАЛ Платник Рахунок - фактура № _ від 2013 р. Найменування Редакційна передплата на журнал «Легка промисловість» на 2013 рік Од. виміру Прим. Кількість Ціна Легка промисловість Сума 140,00 4 35,00 Без ПДВ Всього;_______ 140.00 Всього на с у м у : С то с о р о к г р н . 00 коп. Директор_____________ Т.О.Єрмолаєва Повідомте адресу доставки журналу «Л егка промисловість» та податкові реквізити Вашого підприємства (моб. 067 409 10 27) ПЕРЕДПЛАТА НА ВАШ УЛ Ю Б ЛЕН И Й Ф А Х О В И Й Ж У Р Н А Л ТРИВАЄ П О С ТІЙ НО ! ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. Nsl 7

[close]

p. 10

ЩУрядовий портал ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» Відповідно до ст. 10 Закону України «Про доступ д о публічної інформації» кожна особа має право: 1) Знати у період збирання інформації, але до по­ чатку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони ви­ користовую ться, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом. 2) Доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається. 3) Вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищ ення інфор­ мації про себе, збирання, використання чи зберіган­ ня якої здійснюється з порушенням вимог закону. 4) На ознайомлення за рішенням суду з інфор­ мацією про інших осіб, якщо це необхідно для ре­ алізації та захисту прав та законних інтересів. 5) На відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, виз­ начених законом. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічноїінформації» запитувач має право звер­ нутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення при­ чини подання запиту. Згідно з даним Законом України, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунту­ ванням такого продовження. Згідно зі ст. 23 розглядуваного Закону України запитувач має право оскаржити: 1) Відмову в задоволенні запиту на інформацію. 2) Відстрочку задоволення запиту на інформацію. 3) Ненадання відповіді на запит на інформацію. 4) Надання недостовірної або неповної інформації. 5) Несвоєчасне надання інформації. 6) Невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 цього Закону. 7) Інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про доступ д о публічної інформації», рішення, дії чи б е з­ діяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого орга­ ну або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпо­ рядників інф ормації до суду здійсню ється від­ повідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 8 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. №1 ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Відповідно до ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 1) Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавст­ вом, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит. 2) Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої ст. 6 цього Закону. 3) Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені ст. 21 цього Закону України фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком. 4) Не дотрим ано вим ог до запиту на інф ормацію , п е ­ редбачених частиною п'ятою ст. 19 Закону. Відповідь розпорядника інформації про те, що інф ор­ мація може бути одержана запитувачем із загальнодоступ­ них джерел, або відповідь не по суті запиту вважається не­ правомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяль­ ності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'яза­ ний направити цей запит належному розпоряднику з одноча­ сним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію розпочинається з дня от­ римання запиту належним розпорядником. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 1) Прізвище, ім'я, по-батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації. 2) Дату відмови. 3) Мотивовану підставу відмови. 4) Порядок оскарження відмови. 5) Підпис. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допус­ кається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайом лення в передбачені цим Законом України строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запи­ тувача в письмовій формі з роз'ясненням порядку оскар­ ження ухваленого рішення. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інфор­ мацію має бути зазначено: 1) Прізвище, ім'я, по-батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації. 2) Дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку. 3) Причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом України строк. 4) Термін, у який буде задоволено запит. 5) Підпис.

[close]

p. 11

ПРИЧИНА 1 та ПРИЧИНА 2 - «Легка промисловість», 2012, №3, с 7. ПРИЧИНА 3 та ПРИЧИНА 4 - «Легка промисловість», 2012, №4, с 9. 11 ПРИЧИН, ЩО РОБЛЯТЬ НАС КОРИСНИМИ ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ ПРИЧИНА 5 ПП «АЛЬТАІР» ПРИЧИНА 6 Висока компетентність наших співробітників гарантує оптимальний п ідбір технологій т а матеріалів для виробництва Вашого замовлен­ ня, враховую чи при цьом у в сі особливості В аш ої продукції, а також своєчасне виконання замовлень т а швидку доставку по всій території України. Співробітники компанії регулярно підвищу­ ють рівень с в о є ї компетентності, проходячи спеціалізовані курси і тренінги. МЕТА н а ш о ї к о м п а н ії - створювати такі елементи ідентифікації продукції, що п ід в и ­ щують вартість виробів наших клієнтів в очах їх потенційних покупців. Будьте впевнені, що для досягнення ц іє ї мети активно працюють у с і співробітники ком панії, без винятку, - від директора д о комірника. Саме робота в команді дає можливість нам працювати ефективно, повністю задовольняючи попит зростаючої кількості наших клієнтів. Досвід роботи більшості наших співробітників на підприємствах легкої промисловості України становить понад 10 років. Вам не потрібно турбуватися про доставку навіть у найвіддаленіш і населені пункти наш ої країни. Ми сам і усе організуємо й повідомимо Вам, д е і як отримати пакунок із Вашим за м о в­ ленням. За роки роботи ми сформували і налагодили ефективну, швидку й зручну систему доставки для багатьох підприємств галузі. Ми турбуємося про підтримання ви со ко ї швидкості, як у р а зі приймання замовлень, так і під час доставки готової продукції. Тому, наші клієнти, зробивш и перш е замовлення, відразу відчувають усі переваги і вигоди співпраці з нашою компанією. Ми готові надати будь-який товар у н е ­ обхідній Вам кількості й в найкоротші терміни. В ід п р а в л е н н я товару, щ о є н ая вн о ст і, здійснюється прямо у день замовлення. Н а с ту п н і 5 П Р И Ч И Н , щ о ро б л я ть н а с к о р и с н и м и д ля В а с , ч и т а й т е у п о д а л ь ш и х н о м е р а х ж у р н а л у « Л е гк а п р о м и с л о в іс ть »! НОВА ПОШТА З а м о в и т и я к іс н і е т и к е т к и та ін ш у п р о д у к ц ію в ПП «АЛЬТАІР» д у ж е п р о с т о : ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Телефонуйте нам: ( 0 4 4 ) 3 9 2 - 8 5 - 1 5 Надсилайте замовлення факсом: ( 0 4 4 ) 2 0 6 - 2 7 - 3 9 Пишіть на s i@ a lta ir .n e t.u a Заходьте на сайт w w w .a lta ir .n e t.u a Чекаємо на Вас за адресою: м . К и їв , вул. А в т о з а в о д с ь к а , 2 4 / 2 , о ф іс 3 0 1 , 3 0 3 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2012. N«4 9

[close]

p. 12

ЗУПИНИТИСЯ ОЗНАЧАЄ ВІДСТАТИ Ректор КНУТД Іван М и х ай л о в и ч ГРИЩ ЕНКО, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Нині Київський національний університет техно­ логій та д и з а й н у (КНУТД) - це багатопроф ільний навчально-науково-інноваційний комплекс із широко розвиненою інфраструктурою та сучасною матеріальнотехнічною базою, який здійснює багаторівневу підготов­ ку кваліфікованих фахівців різних напрямів. Наш університет - єдиний в Україні вищий навчаль­ ний заклад з 82-річною історією діяльності, який готує фахівців для сфери легкої промисловості. Як відомо, без одягу та взуття людина обійтися не може. А зовніш нє оформлення (дизайн) одягу людини має дуже важливе значення. Одяг, взуття, галантерейні вироби, аксесуари впливають на настрій, самопочуття, довголіття, здоров'я людини. Ми розсуваємо межі пр о ­ фесій, які переймаються проблемами ж иттєзабезпе­ чення лю дини, аби зро бити людей кращ им и. Тому намагаємось зберегти підготовку фахівців інженерних спеціальностей для легкої промисловості, поєднуючи її з диверсифікацією дизайнерського, економічного, хімічного та інших напрямів. Велику увагу колективу університету зосереджено на інженерній вищій освіті, оскільки якраз вона значною мірою визначає рівень участі країни в глобальній економіці знань. Промисловість, яка є основою економіки України, ба­ зується на добре підготовлених теоретично і практично інженерних кадрах. Саме таких фахівців готує факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій. Характерні особливості комплексної інженерної діяль­ ності в університеті базуються на вимогах ринку праці щодо професійної компетентності інженерів. Це, насам­ перед, самостійність технічного мислення і готовність до розроблення нових матеріалів, машин тощо; загальноінженерна і загальнонаукова та організаційно-економічна підготовка, поєднання професійних знань, прак­ тичних навичок; уміння вільно висловлювати свої судження з технічних питань на базі наукового аналізу і синтезу; участь у формах безперервної освіти, самоосвіті, що відповідає новій економіці. Проте на першому місці у самій назві університету стоїть слово «технологій». Технологія - сукупність знань, інформації, о рга ­ нізаційних заходів про послідовність операцій і прийомів, спрямованих на виготовлення одягу, взуття, хімічних пре­ паратів, комп’ютерних систем; обслуговування, ремонт, експлуатацію устаткування, приладів тощо. 10 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. Nol Технології обумовлюються поточним рівнем розвитку науки, техніки і суспільства загалом. Сьогодні в легкій промисловості на заміну великим державним підприємствам прийшли малі підприємства, приватні студії, ательє та будинки мод, що докорінно змінює принципи роботи виробництва. Саме з урахуван­ ням таких глобальних змін у галузі модної індустрії країни, а також світових тенденцій будується структура освіти студентів факультету технологій, сервісу та моди. Відповідно до потреб ринку праці здійснюється комплексна підготовка студентів, які не тільки мають фа­ хові знання з виготовлення, виробництва та ремонту швейних і трикотажних виробів; проектування, виготов­ лення взуття, шкіргалантерейних та лимарних виробів; тканин та ниток, а й можуть якісно провести експертизу сировини та текстильних матеріалів, ідентиф ікацію товарів, сформувати асортимент та вирішити завдання забезпечення товарами, сприяти ефективності торго­ вельних процесів, визначити відповідність якості товарів вимогам стандартів тощо. Важливою складовою економіки є хімічна пром ис­ ловість, кадри високої кваліф ікації для якої готує ф а к у л ь т е т х ім іч н и х т е х н о л о г ій . С ь о го д н і цей факультет здійснює підготовку бакалаврів за напряма­ ми хімічна технологія та ф армація; спеціалістів і магістрів за такими спеціальностями і спеціалізаціями: технічна електрохімія; хім іч н і технології переробки полімерних т а композиційних матеріалів; полімерні нанокомпозити т а технології виготовлення їх; технологія т а д и зай н п ол ім е рн ої упаковки; технології обробки шкіри т а хутра тощо. На ринку праці хіміки користують­ ся попитом. Особливо це стосується фармацевтів. Невід'ємною складовою сучасної продукції, її конку­ рентоспроможності є ди зай н . Наш університет готує дизайнерів різних спеціальностей. С еред викладачів ф акультету д и за й н у багато визнаних в Україні м айстрів, народних художників, дизайнерів. Тепер навряд чи є людина, яка не знає, що таке «дизайн». Хтось вважає, що дизайн - це мистецтво «робити красиво»: автомобіль, пилосос (промисловий дизайн), будинок (архітектурний дизайн), книгу, журнал, буклет (поліграфічний дизайн), веб-сайт ( веб-дизайн), одяг (дизайн костюма), парк (ландшафтний дизайн). Хтось, вважає, що дизайн - наука. На дум ку п р о ­ фесіоналів, дизайн - наука, яка, з одного боку, ближче до філософії, з іншого, - до математики. Хтось стверджує, що дизайн - це ремесло та індустрія.

[close]

p. 13

І все ж дизайн - це задумка, проект, різні види худож­ нього конструювання. Навчитися робити оточуючий світ красивим можна, однак стати майстром своєї справи удається не кожному. Аби цього досягти - потрібно пройти важкий, проте дуже цікавий шлях навчання, шлях спроб і помилок, поразок і тріумфів. Нинішній Київський національний університет техно­ логій та дизайну є спадкоємцем Київського технологічного інституту легкої промисловості, що виник в 1944 р. на базі Київського шкіряного інституту і Київського (Харківського) текстильного інституту. Попередниками останніх були ств о р е н и й в 1930 р. з трьох ф акультетів (х ім іко технологічного, механіко-технологічного та інженерноекономічного) Київський технологічний інститут шкіряної промисловості, а також Київський текстильний інститут. Отже, у Київському національному університеті технологій та дизайну успішно функціонує науковопедагогічна школа підготовки фахівців економічних спеціальностей, що склалась впродовж 82 років. Мовлячи про наших економістів, зауважу, що еко­ номічне мислення тепер стало домінуючим у житті кожної людини. Переважна більшість студентів відчуває вплив сучасного економічного буття. Молоде покоління, на яко­ му лежить фактична відповідальність за долю нашої країни, живе в особливій економічній аурі, в її «обіймах», на неї орієнтовано, від неї залежне. Проблема «економічної людини», спеціальність «еко­ номіст» виникли ще в кінці XVIII століття і їхня актуальність за сучасних українських реалій стала ще більш значимою. Комплексність підготовки студентів орієнтовано на аналітичну діяльність, гнучку адаптацію до змін змісту професійної діяльності, володіння основами бізнесу, менеджменту, маркетингу та інноваційної діяльності. Сьогодні КНУТД готує фахівців за 9 магістерськими програмами економічного спрямування на факультеті економіки та бізнесу. За роки ф ункціонування у вищ ому навчальному закладі підготовлено більше 100 тис. фахівців е ко ­ номічного профілю - переважна більшість керівників підрозділів економічного спряму­ вання підприємств легкої та су­ міжних з нею галузей промисло­ вості, хім ічної п р ом исл о во сті, дизайну та побутового обслугову­ вання населення України. В університеті, розпочинаючи з 2011 р<, розроблені та впровад­ жую ться чотири ком плексні загальноуніверситетські програми. Перша програма «Енергоощадність та енергоефективність». Силами науковців університету розроблено програму, спрямовану на реалізацію заходів у сфері енергозбереж ення. Було запро­ поновано унікальні технічні та організаційні рішення. Наш досвід ви с о ко о ц ін е н и й Д е р ж а в н и м агентством з енергоефективності та енергозбереження України, і КНУТД став перем ож цем конкурсу впровадження енергоефективних проектів та технологій у 2012 році. Друга програма - «Фінансовий менеджмент». В рамках реалізації цієї програми створене комп'юте­ ризоване комунікативне середовище, в якому у режимі реального часу можна відслідковувати рух фінансових та матеріальних ресурсів. Слід зауважити, що це не просто облікова технологія, а технологія, яка дає можливість здійснювати фінансовий аналіз, виявляти резерви, роби­ ти фінансові прогнози та оперативно управляти на основі достовірної інформації. Третя програма, яку впроваджено в університеті, «Рейтингове оцінювання роботи науково-педаго­ гічних працівників». В КНУТД працюють понад 700 викладачів. Для якісної освіти нам, насамперед, потрібні висококваліфіковані, професійно підготовлені викладачі, які здатні готувати сучасних, конкурентоспроможних випускників. Четверта програма - «Впровадження модульного середовища» - програмного продукту, розробленого відповідно до стандартів інформаційних навчальних сис­ тем, який являє собою повну інф ормаційну систему педагогічного забезпечення навчального процесу з даної дисципліни. Модульне середовище створює умови для нової форми взаємодії викладача зі студентами. Усі д ис­ ципліни, що вивчають студенти та слухачі, включені до цього модульного середовища. Будь-який студент в будь-який час може через Інтернет зайти на спеціальну інтерактивну платформу університету і ознайомитися з лекціями, методичними вказівками, отримати фахову консультацію. А викладачі мають можливість спілкуватись через Інтернет, встановлювати партнерський зв'язок зі своїми студентами за умови щирого бажання викладача сприймати інформацію та ділитися нею. Важливість цього нововведення створює умови для дистанційного чи он-лайн навчання. Можливості, які відкриває таке навчан­ ня для студентів, для вищих навчальних закладів і як ця нова реальність змінюватиме саму систему вищої освіти в світі, обговорювали нещодавно під час Світового Економічного Форуму в Давосі. За результатами проекту «Національна S*» система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів», який реалізує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, наш університет посідає 'й ш і К *X , 4 п'яту позицію поміж групи технологічних університетів. З гід н о р е й т и н гу S c o p u s , КНУТД перебуває на 36-й позиції в Україні. Рей­ тинг акцентує увагу на оцінюванні резуль­ татів наукової та інноваційної діяльності. Нагадаю, що в нашій країні функціонують 345 вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Найближчим часом відбудуться зміни технологій навчання відповідно до сучас­ них технічних досягнень, суттєво змінить­ ся лекційно-семінарська модель освіти, будуть уведені активні методи навчання тощо. Новітні технології та методи запрова­ дять нові професіонали. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2013. №1 Докладніша інформація за адресою: 01011, Україна, Київ, вуя. Немировича-Данченка, 2 11

[close]

p. 14

ЦІКАВО В к ін ц е в о м у п ід с у м к у м а р к е т и н г — це зм агання д вох ігор. Тимчасові переділи, однак, можуть змінюватись. Ринок швидкоходових відеоігор видихнувся за два чи три сезони, а ринку міжміського телефонного зв'язку для цього знадобилося б 20-30 років. Існую ть інш і за ко н и м ар ке тин гу, які м ож уть вплинути на н а сл ід ки боротьби. Більш того, м аркетингові програми здатні справити великий вплив на обсяг збуту вашої про­ дукції за умови, що вони узгоджуються із закона­ ми маркетингу. Якщо ви усього тільки слабкий №3, вам не варто у надії на великий успіх вступати до бою й атакувати двох сильних лідерів. Найліпше у такій ситуації — це вирубати собі прибуткову нішу... Розуміючи, що маркетинг, розрахований на довготривалий період, порівняний із парними гон­ ками, ви зумієте розробити слушну стратегію на короткий період. Трагізм ситуації, з економічного погляду, полягає у тому обсязі коштів, які даремно витрачаються у багатьох категоріях, видимих як на долоні, подібно до портативних комп’ютерів. Нині на ринку діють 130 брендів таких комп'ютерів. За­ кон парності потурбується про те, щоб в XXI столітті на ринку залишились тільки дуже небагато з них. Досить цікава стосовно цього історія авто­ мобілебудування у Сполучених Штатах. В 1904 р. 60 компаній складали 195 різних автомобілів. За 10 років утворилась 531 компанія, перестали існувати 346. В 1923 р. залишилось тільки 108 виробників автомобілів. До 1927 р. їх кількість ско­ ротилась до 44. На сьогодні в американській автомобільній промисловості лідирують «Форд», «Дженерал моторз» із сумнівною перспективою висування «Крайслера». Однак із часом покупці стають освідченішими і вимагають бренд, що лідирує, ґрунтуючись на примітивному припущенні, що такий бренд просто повинен бути кращим. Повторюємо: споживач припускає, що м ар­ кетинг —це битва товарів. Саме такий образ дум ок вдержує два бренди на вершині: «Вони м а ю ть б ути к р а щ и м и , а д ж е во ни — л ід е р и » . 9. ЗАКОН ПРОТИЛЕЖНОСТІ Я кщ о ви пр ете н д уєте на д руге м ісц е, ваш у с тр а те гію визначає лідер У силі обов’язково присутня слабкість. Яким би сильним не був лідер, завжди знайдеться якийсь потенційний №2, який готовий взяти гору. Зовсім як борець-вільник використовує силу свого суперника проти нього, так і компанія на­ м агається перетворити силу лідера на його слабкість. Якщо ви маєте намір міцно улаштуватися на другій сходинці сходів, візьметесь вивчати фірму, що стоїть над вами. Постарайтеся зрозуміти, у чому її сильний бік і у який спосіб можна перетворити цю силу на слабкість. Вам насамперед слід розкрити, що становить суть лідера, а потім запропонувати споживачам дещо протилежне. (Ін а к ш е м о в л я ч и , не н а м а га й т е с я б ути кр а щ и м и , постар а йте ся стати н е схо ж и м и ). Наприклад, кока-кола — продукт із сторічною історією. Тільки сім людей із часів створення світу знали формулу коки, яка зберігається закритою у сейфі в Атланті. Кока-кола — давно усім знайомий продукт із міцною репутацією. Однак, скористав­ шись законом протилежності, пепсі-кола повністю змінила сутність кока-коли, ставши альтернати­ вою нового покоління — «покоління пепсі». Споживачі якоїсь однієї категорії завжди поділяються на два типи: на тих, хто хоче купляти тільки у лідера, й тих, хто цього не хоче. Так ось, потенційний №2 має звертатися до споживачів другої групи. І все ж надто багато потенційних брендів №2 намагаються змагатися з лідером. Це звичайна помилка. Ви м аєте подати себе як альтернативу. Проте не займайтеся просто обмовлянням конкурентів. Закон протилежності — це двогострий меч. Він вимагає трошки побурчати з приводу якого-небудь недоліка, який ваш потенційний покупець швидко визнає. Якщ о потрібно, щ об негативна інф орм ація в и я в и л а сь е ф е кти в н о ю , вона м ає зв уча ти правд опод ібно. М аркетинг часто-густо стає битвою за за ­ конність. Перший бренд, який раніш за інших ово­ лодів якоюсь ідеєю, нерідко виставляє своїх кон­ курентів як незаконних претендентів на лідерство. 10. ЗАКОН ПОДІЛУ Із часом ка тего рія розд іл иться і пе ретвориться на дві або більш е ка тего рій За аналогією з амебою, яка розмножується за­ вдяки поділу в чашці Петрі, арену м а р ке ти н гу м о ж на п о р ів н я ти з «морем» к а т е го р ій , щ о п о стій н о розш ир ю ється. Спочатку категорія з'являється як єдине ціле, наприклад комп'ютери, проте з плином часу поділяється на сегменти: універсальні комп'юте­ ри, міні-комп'ютери, автоматизовані робочі місця, персональні комп'ютери, портативні комп'ютери, ноутбуки, комп'ютери-ручки. ЛЕГКА ПРО МИСЛО ВІСТЬ. 2013. N«1 13

[close]

p. 15

ЦІКАВО Кожний сегмент являє собою щось окреме, не схоже на інших. У кожного сегмента власне обґрунтоване існування. І в кожному сегменті є власний лідер, який рідко співпадає із лідером вихідної категорії. Замість того, аби зрозуміти цю концепцію розподілу, багато корпоративних лідерів наївно вважають, що категорії змішуються. Лідеру, щоб зберегти свій вплив, належить входити до кож ­ ної категорії, що народжується, з іншою назвою торгової марки. Компанії роблять помилку, на­ магаючись взяти добре відому назву марки в одній категорії та використати її в іншій... Н еабияким чи ннико м є й вм іння вибрати слуш ний м ом ент, о скіл ь ки заснування нової ка те го р ії м ож е бути пе ре д ча сн им . В 1950-і ро­ ки на ринку з'явився «нєш рємблер» — перший американський малолітражний автомобіль. Однак в «Амерікан моторз» не вистачило ні сміливості, ні грошей довго розробляти цю категорію. Значно ліпше випередити, ніж запізнитись. Ви не зможете першим укоренитися в свідомості потенційних покупців, якщ о не готові сидіти й очікувати на подальший розвиток подій. 11. ЗАКОН ПЕРСПЕКТИВИ Результати м а р ке ти н гу д аю ться взнаки по за кін че н ні тр ивал о го часу Що таке алкоголь: стимулятор чи депресант?.. За своїм хімічним складом алкоголь — силь­ ний депресант. Проте протягом нетривалого ча­ су, ослаблюючи діяльність центрів самоконтролю людини, алкоголь діє як стимулятор. Багато які маркетингові заходи діють так само. Віддалені результати часто-густо виявляються прямо протилежними тим, які виявляються у най­ ближчий час. Як впливає розпродаж за зниженими цінами на діяльність компанії: розширює чи скорочує? Вочевидь, що протягом короткого періоду роз­ продаж діє як стимулятор. Однак з'являється усе більше доказів, що з плином часу розпродажі скорочують бізнес, бо привчають споживачів не купувати за «звичайними» цінами. Що ще може сказати розпродаж потенційному клієнту, окрім того, що ви можете купити якусь річ дешевше? А каже він йому, що ваші «звичайні» ціни завищено. Після закінчення торгівлі за зниженими цінами покупці намагаються обходити стороною магазин, який славиться «розпродажами»... Ніщо недоказує, що преміальні купони врештірешт збільшують збут. 14 ЛЕГКА ПРО М ИСЛО ВІСТЬ. 2013. №1 Багато компаній стикаються з тим, що для підтримання рівного рівня збуту їм потрібне щок­ вартальне «вливання» купонів. Як тільки вони при­ пиняють випускати купони, обсяг продажів падає. Інакше кажучи, ви продовжуєте роздавати купони не для того, щоб збільшити збут, а аби не допусти­ ти його скорочення, якщо ви раптом перестанете їх видавати. Преміальні купони — це свого роду наркотик. Ви продовжуєте їх випускати, тому що симптоми, які виникають після припинення їх роз­ дачі, надто болісні. Будь-яка різновидність купон­ ної торгівлі, знижок або розпродажів призводить до того, що покупці привчаються робити покупки тільки в тому випадку, якщо вони зможуть щ о-небудь вигадати. Ну а якщо компанія ніколи не уда­ валась до купонів із самого початку?.. Інфляція може завдати економіці короткотерміновий струс, тоді як в перспективі вона призводить до спаду ділової активності й зниження попиту на товари... Короткочасне переїдання надає задоволення, проте, розтягнувшись на тривалий період, воно призводить до ожиріння та депресії... Тоді чому так важко зрозуміти, що результати маркетингових акцій виявляються тільки через тривалий період часу?.. 12. ЗАКОН РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ Нагальна не об хід ність зм уш ує р озп о в сю д ж ув а ти право сп р а в е д л и во сті бренда Є якась незбагненна хитрість у тому, що роз­ ширення асортименту — це процес, що перебігає невпинно, причому майже без якихось свідомих зусиль з боку корпорації. Це як стінна шафа або шухляда письмового стола, яка заповнюється нібито без вашої участі. Одного чудового дня компанія зосереджує всю свою увагу на єдиному продукті, який приносить високий прибуток. Наступного дня та сама ком ­ панія уже мляво займається багатьма продуктами й втрачає гроші... Як тільки компанія досягає надзвичайного успіху, вона незмінно сіє насіння майбутніх проблем. Візьміть «Майкрософт», найуспішнішу компанію у сфері виробництва програмних засобів. (Незважа­ ючи на те, що ця компанія вп'ятеро менша за «Дженерал моторз», її акціонерний капітал коштує більше, ніж акціонерний капітал «Джі-ем»). Яка ж стратегія «Майкрософта»? Якщо визначити одним словом, то «все більше»... «Майкрософт» лідирує у галузі операційних сис­ тем для персональних комп'ютерів, проте тягнеться за лідерами у кожній з таких великих категорій: вели­ коформатні таблиці (лідер «Лотос»), обробка текстів (лідер «Уорд перфект») і управлінська графіка (лідирує «Гарвард графікс» з «Ес-пі-сі софтвеєр паблішінг»).

[close]

Comments

no comments yet