LP_1-2_2015

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

Легка Наукововиробничий журнал І Ч ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ф а б р и к а И І І ^ Р РОКІВ НА РИНКУ НА РИНКУ 70 РОКІВ 04073, Україна, м. Київ вул. Куренівська, 21 тел.: (044) 468-42-71, 468-50-15 факс: (044) 468-52-94 e-mail: chinbar@iptelecom.net.ua і www.chinbar.kiev.ua 14000, Україна, Чернігів, вул. Родимцева, 16 Тел.: (0462) 778-574, 676-917 Ф акс: (0462)778-574 E-mail: zaoberegynya@gmail.com www. beregynya. com .ua

[close]

p. 2

ТОВ «ІМІДЖ-ГАЛАНТ» 55211, Україна, Миколаївська обл., Первомайськ, вуя. Чернецького, 108 Тел.:(05161)4-27-80 Е-таіІ: mail@santa-ukraine.co.ua 21034, Вінниця, вул.Л ебединського, 34 Т ел./ф акс (0432) 27-49 79, тел.: (0432) 27-20-90 E -m ail:info@ perchatki. com.ua w w w .perchatki.com .ua ПАТ «ВОЛОДАРКА» 56500, У кр а їн а , М иколаївська обл., Вознесенськ, вул. Синякова, 2 Тел.: (05134) 4-44-74, 4-20-82, 4-32-51 E-mail: victory@ voz.m k.ua л ідер з виробництва одягу для чо л овіків 21000, Україна, Вінниця, вул.Коцюбинського, 39 Тел.: (0432) 27-90-36, 26-57-06 E-m ail:volodarka@ volodsrka.com w w w .volodarka.com

[close]

p. 3

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ Хай білий світ і нас побачить, Узнає, скільки нас тут є. Не треба більше смутком й плачем Засіювать життя своє. Ми кращ ої достойні долі, Бо волю в серці берегли. Хай хвилі злості та сваволі Не б'ють об наші береги. Вставаймо, браття-українці, Здіймаймося на повний зріст. Вставаймо всі, не поодинці, Щ об завиднілося ускрізь. Вставаїшо, браття -українці, З'єднавши помисли свої, Ми в рідн ій хат і - не чужинці, Ми в рідн ій хат і - хазяї. Хіба в нас вичахла відвага, Святий вогонь в душі погас? Під майвом пращурського стяга Нехай Господь єднає нас. І хай світліють наші лиця, Відчувши віри передзвін. Вставаймо, браття-українці, Вже час вставати із колін. Вставаймо, браття-українці, Здіймаїшося на повний зріст. Вставаймо всі, не поодинці, Щ об завиднілося ускрізь. Вставаймо, браття-українці, З'єднавши помисли свої, Ми в рідній хат і не чужинці, - НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ Легка промисловість ВИДАЄТЬСЯ 3 1960 р. 1-2 (241) січень — червень 2015 Голова Р е д а кц ій н о ї к о л е гії та голо вн ий редактор: ГРИЩЕНКО І.М., ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р економ, наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, заслужений працівник легкої промисловості України З аступник голови Р е д а кц ій н о ї к о л е гії: ЛІ ЩУК В. І., д-р техн. наук Р едакційна к о л е гія : Б ерезненко С.М., д-р техн. наук В ороніна Л.М. Гавриш Л.Т. Гаркавенко С.С., д-р техн. наук Ермолаева Т.О., заступник головного редактора Ігнатьєва І.А ., д-р екон. наук Із о в іт Т .Л . Каплун В.В., д-р техн. наук Ко л о сніче нко М.В., д-р техн. наук Коновал В .П., д-р техн. наук Кош арна С. М. М ім ін о ш в іл і Г.М. Параска Г.Б., д-р техн. наук П о л о в ніко в І . І . , д-р техн. наук С околовський О.Б. Скиба М.Є., д-р техн. наук Чабан В.В., д-р техн. наук Ч урсіна Л .А ., д-р техн. наук КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Ми в рідн ій хат і - хазяї. ВАДИМ КРИЩЕНКО Починаючи з 2015 p., науково-виробничий журнал «Легка промисловість» видаватиме Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД). Функції головного редактора виконуватиме ректор КНУТД. Добір матеріалів для журналу та редагування здійснюватиме редакція у попередньому складі. МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Наукові статті, опубліковані в журналі «Легка промисловість», зараховуються як фахові в галузі технічних наук. А дреса р е д а к ц ії ж у р н а л у : 01001, Україна, Київ, вул. Шота Руставелі — Еспланадна, 15-16. вул. Немировича-Данченка, 2 Моб. тел.: (0 6 7 ) 4 0 9-10-27 E -m a il: c b ti.u a @ a m a il.co m Передплатний індекс журналу — 74278 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ © М інпром політики України ЦБТІ КНУТД Реєстраційне свідоцтво Серія КВ № 4443 від 01.08.2000 р. Всі матеріали, опубліковані в журналі, є власністю редакції. Будь-яке відтворення (повне або часткове) статей чи ілюстрацій можливе тільки за письмової згоди редакції. Журнал може публікувати матеріали, не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за достовірність і зміст матеріалів несуть автори. Наша ад ре са в Інтернеті: WWW. K N U T D . С О М . UА

[close]

p. 4

ОСНОВНІ ТЕМИ НОМЕРА П ІД П Р И Є М С Т В А ГАЛУЗІ Ц ІКА В О 29 ( Й 54 Н А УКО В И Й П О Ш У К 12 Ііарьова Є.С. Співпраця з провідними підприємствами Хмельниччини запорука якості підготовки висококваліф ікованих робітничих кадрів проф есій легкої пром исловості 18 Пашкевич К.Л. Нові технології: програм а візуалізації одягу в тривим ірном у просторі julivi сіо З сі 42 Бабич А.І. Аналіз основних видів спеціального взуття і матеріалів для його виготовлення 48 Бабич А.І. Аналіз результатів сертиф ікаційних випробувань щ одо надійності дитячого взуття Статті рубрики «НАУКОВИЙ ПОШУК» затверджено до друку Вченою Радою КНУТД 22.04.2015 р. 2 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 2015 Nol-2

[close]

p. 5

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В 2014 р. Впродовж 2014 р. легка промисловість України працювала нестабільно, з місяця в місяць зменшувались обсяги виробництва. Наприкінці року відбулось незначне підвищення індексів промислового виробництва товарів легкої промисловості, внаслідок різкої девальвації національної валюти. Динаміка індексів промислової продукції у легкій промисловості (у % до відповідного періоду минулого року) ■ 2014 рік •2013 рік 2012 рік Д инаміка обсягів текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі ш кіри та інш их матеріалів у % до попереднього місяця Січень до ФУ дня □ 2014 ■ 2013 □ 2012 83,8 82,4 76,5 Лютий до січня 112,8 114,3 117,7 Червень Липень Вересен Жовтень Листопа Г рудень Березень Квітень Травень Серпень ь до до до до до ДО ДО д до до липня до квітня серпня вересня жовтня листопад травня червня лютого березня 101,7 100,5 106,7 93,4 111,8 97,1 100,2 81,5 102 98 103,1 97,5 104,4 105,7 102,1 89,6 97,4 106,9 121,2 105,9 93,4 100,1 103,8 108,4 89,8 93,9 95,6 103,8 97,5 93,8 □ 2014 ■ 2013 □ 2012 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2015. №1-2 З

[close]

p. 6

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-грудень 2014 р. (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) Назва Код за КВЕД-2010 Грудень 2014р. до листопада 2014р. Грудень 2014р. до грудня 2013р. Січеньгрудень 2014р. до січнягрудня 2013р. 89,3 89,9 Промисловість Переробна промисловість Текстильне виробництво, виробництво одягу, ш кіри, виробів зі ш кіри та інш их матеріалів Текстильне виробництво Ткацьке виробництво Виробництво інших текстильних виробів Виробництво одягу Виробництво одягу, крім хутряного Виробництво ш кіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорож ніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра Виробництво взуття B+C+D С 97,9 94,9 82,1 85,9 13-15 103,8 106,7 97,3 13 13.2 13.9 14 14.1 95,3 96,8 95,8 109,3 103,0 103,9 118,2 100,4 117,7 96,8 103,6 98,1 104,0 99,7 93,1 15 100,6 83,0 83,9 15.1 87,8 77,3 81,4 15.11 15.2 79,7 109,5 63,7 86,6 77,5 85,6 Протягом 2014 р. скоротилося виробництво майже усіх основних виробів галузі. Зменшення виробництва плащів, курток, пальт та напівпальт, костюмів чоловічих, жіночих, дівчачих і хлопчачих пов'язано із насиченням даного сегмента ринку імпортною продукцією, обсяги ввезення якої з року в рік збільшуються, а також, значною мірою, через різке падіння купівельної спроможності переважної більшості верств населення країни. Скорочення виробництва тканин на вітчизняних підприємствах спостерігалося і в минулому році, що в основному пов'язано з браком сировини. 4 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2015. N«1-2

[close]

p. 7

Виробництво основних видів продукції легкої промисловості за січень-грудень 2014 р. В и р о б л е н о за П р о д у к ц ія с іч е н ь грудень 2014р. Г р у д е н ь 2 0 1 4 р ., % Д О С іч е н ь - г р у д е н ь 2 0 1 4 р ., % д о С іч н я - г р у д н я 2013р. грудень 2014р. Листопада 2014р. Грудня 2013р. Пряжа вовняна, т 2237 208 83.2 123.1 123,3 Тканини вовняні, бавовняні, з ниток синтетичних та штучних, тис.м ' 76487 7187 95.3 100,1 86,7 Ковдри та пледи д оро ж ні, крім електроковдр, тис.шт. 2695 283 103.6 121.8 111.7 Білизна постільна, тис.шт. 9370 18168 853 1490 122.7 81,0 103.4 105,6 101,4 102,7 М атеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, т Костюми, ком плекти, під ж аки , блейзери, сукні, спідниці, слід ниці-брю ки, брю ки, ком бінезони та напівком бінезони, б ри д ж і та шорти, трикотаж ні м аш инного або ручного в'язання, ж іночі та дівчачі, тис.шт. 2325 274 180.3 138,8 90,7 Пальта, дощ овики, напівпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уклю чаю чи ли ж н і та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. 461 35.4 113.5 112.7 95.8 Костюми, крім трикотаж них, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. 304 21.6 94.7 82.1 76,7 Піджаки, блейзери, кр ім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. 804 80.1 95.9 94.1 100,0 Пальта, напівпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уклю чаю чи ли ж н і та вироби подібні, крім трикотажних, ж іночі та дівчачі, тис.шт. 1234 75,6 107,1 80,3 90,1 Жакети, блейзери, крім трикотажних, ж іночі та дівчачі, тис.шт. 1302 1 11 103.9 75,2 100,0 Сукні, крім трикотаж них, ж іночі та дівчачі, тис.шт. 1367 19878 100 1164 84.7 105,3 80,1 49,3 91,4 72,5 Трикотаж спідній, тис.шт. Предмети одягу, аксесуари д о одягу з хутра (крім капелю хів та уборів головних інших), шт. 25497 6012 142,3 630,8 371,0 Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби панчішнош карпеткові інші, т рикотаж ні маш инного та ручного в’язання, тис.пар 71632 5801 106.4 112.9 96,4 Светри, пуловери, кардигани, жилети та вироби подібні, трикотаж ні та в'язані, тис.шт. 969 101 132,1 96,6 86.3 Взуття, тис. пар 27054 2296 109,8 92,4 90,5 з нього взуття з верхом зі ш кіри натуральної, крім спортивного, із захисним металевим підноском та взуття спеціалізованого різного 3220 237 125,4 67,7 78,6 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2015. No 1-2 5

[close]

p. 8

З а д а н и м и статистики, в січні - грудні 2014 р. реалізовано товарів л е гко ї п р ом исл о в о сті на сум у 1 0 0 3 1 ,4 м л н . гр н . ( у с ь о г о 0 ,8 % п р о д у к ц ії в в ід р е а л із о в а н о ї п р о м и с л о в о с т і). Для зб ереж ення в ироб ни чо го і кад рово го потенціалу п ід п р и є м ства ш вейної, тр и ко та ж н о ї та взуттєвої підгалузей зм уш ені продовж увати в икори стання д авальницької схем и роботи з інозем ни м и за м о вни ка м и , внасл ідок чого в и ­ роб ниц тво їх н ь о ї п р о д у к ц ії з а л е ж и т ь в ід н а я в н о с ті інозем ни х зам овлень. На робо ту галузі негативно впливаю ть та ко ж соціальні чинники. П ротягом тр ивал ого п е р іо ­ ду часу середня заробітн а плата працю ю чих на п ід п р и є м с тв а х л е гко ї п р о м и с л о в о с ті з а л и ­ ш ається вдвічі нижчою се р ед н ьої за р о б ітн о ї плати в цілом у по п ром исл овості. Д л я д и н а м іч н о г о р о з в и т к у л е г к о ї п р о ­ м и с л о в о с т і У к р а їн и н е о б х ід н о : ✓ З а б е з п е ч и т и д іє в и й з а х и с т в іт ч и з н я н о го р и н к у від н е д о б р о с о в іс н о ї к о н к у р е н ц ії у р а з і ім п о р ту п р о д у кц ії л е гк о ї п р о м и с л о в о с ті із за н и ж е н о ю м и тн о ю вартістю ✓ О бм еж ити на за ко н о д а вч о м у р ів н і ввезення товарів, щ о були у ко р и стув а н н і ( “се ко н д х е н д ”) ✓ З а п р о в а д и ти є д и н у с и с т е м у с та ти сти ч н о ї зв ітн о с ті й за стосув ання р е є стр а то р ів к а с о ­ в и х о п е р а ц ій п ід час р е а л із а ц ії то в а р ів л е г к о ї п р о м и с л о в о с ті д л я д е т ін із а ц ії в н ут­ р іш н ь о го р и н к у та створен ня р ів н о го к о н к у ­ р е н тн о го се ред ови щ а для всіх й о го уча с­ н и ків , н е з а л е ж н о від ф орм в л а с н о с т і та о со б л и во сте й ф орм ю р и д и чн о го існування ✓ П р о в а д и ти еф ективну м и т н о -т а р и ф н у Індекс о б о р о ту (реалізації) те ксти л ьн о го в и ­ робництва, в ироб ни цтва одягу, ш кіри, виробів зі ш кір и та інш их м а тер іа л ів 2013 р. - 157%. За січ е нь-гр уд е нь 2014 р. е кс п о р т товарів л егко ї п р ом исл овості становив 1,07 млрд. дол., а порівняно з аналогічним періодом 2013 р. за гр уд е н ь до листопа д у 2014 р. становив 110,5%, а до грудня зменшився на 1,8%, в основному внаслідок зм е н ш е н н я в и п у с ку тка н и н с и н те ти ч н и х на 52,6% , бавовняних - на 27,8, вовняних - на 22,9, килим ів - на 28,3, ґу д зи ків та бл и ска в о к на 2 6 ,4 , го л о в н и х у б о р ів - на 14,8%. П орівняно з с іч н е м -гр уд н е м 2013 p., ім порт товарів л е гко ї про м и сл о в о сті та кож зм енш ився на 29,4% і ста новив 2,1 млрд. дол. С п о с те р іга ­ лось зм е нш ення виготовлення та ких товарів: взуття - на 47,8% , о д ягу з те кстил ю - на 42,6, вироб ів з хутра - на 42,3, килим ів - на 37,7, одягу тр и ко та ж н о го - на 33,2, синте тичних т к а ­ нин - на 27, виробів зі ш кіри - на 24,4, інш их го ­ тових те кстил ьни х вироб ів - на 18,8, вовняних тканин - на 9,2, спеціал ьних - на 8,9% . Для укр а їн ськи х п ід п р и є м ств нерівні умови кон кур е н ц ії на внутріш ньом у ри нку товарів л е г­ кої пр о м и сл о в о сті створю ю ть деш еві товари переваж но ту р е ц ь ко -ки та й с ь ко го вироб ництва ч а сто -густо сум нів но ї якості. Для ухилення від повної сплати податків п род овж ую ть ввозити в У країну то ва ри із за ни ж е нн ям їхньої м и тної в артості та ко н тр а б а н д н о . Щ о річ н о зр о ста є ім п орт товарів «секонд-хенд», о б с я г яко го в 2013 р. д о с я г 100 тис.т. Частка у кр а їн с ь ко ї п р о д укц ії на внутріш ньом у ринку, за е к с п е р т ­ ною о ц ін ко ю , ста новить м енш е 20 %. Впливає на зм е нш ення об ся гів вир об ни цтва й суттєве падіння ку п ів е л ь н о ї с п р о м о ж н о с т і б іл ьш о сті верств населення та п ер еорієнтац ія їхніх д о ­ ходів на купівлю то варів пер ш ої необхідності та оплату ж и тл о во-ко м уна л ьни х послуг. на 2 5 ,8 , о д я гу тр и к о та ж н о го - на 17,9, тр и ко та ж ни х полотен п о л іт и к у (д о в е д е н н я м и т н о ї в а р то с т і, за я кою д е кл а р у є ть с я п р о д укц ія л е гк о ї п р о ­ м и сл овості, д о р и н к о в о ї ц іни ) В иріш ення зазначен их питань д асть м о ж ­ ливість підп р и єм ства м галузі відійти від в и р о б ­ ництва п р о д укц ії за д авальни цько ю схем ою та зб ільш ити на внутріш ньом у р и н ку частку п р о ­ д у кц ії в ітчи зн я н о го вироб ни цтва, що п ризвед е д о п о с т у п о в о г о ім п о р т о з а м іщ е н н я т о в а р ів л е гко ї п р о м и сл о в о сті та подолання в ід 'є м н о го са л ь д о т о р г о в о г о б а л а н с у в л е гк ій п р о м и с ­ л о в о сті. 6 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2015. Ns 1-2

[close]

p. 9

ІЗ СВЯТОМ! 14 червня 2015 року - ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО! Д е н ь п р а ц ів н и к ів л е г к о ї п р о м и с л о в о с т і в У к р а їн і в ід з н а ч а ю т ь щ о р іч н о у д р у г у н е д іл ю червня , згідно з Указом Президента №285/94 від 9 червня 1994 р. Галузь, яка покликана задовольняти різноманітні повсякденні й життєво необхідні потреби кожного громадянина, завжди була важливою складовою п р о м и сл о в о го потенціалу України. Важ ко п е р е ­ оцінити її значення практично для всіх сфер діяль­ ності суспільства. Л е г к а п р о м и с л о в іс т ь - провідна галузь народного господарства України, що об'єднує 17 підгалузей, які м аю ть за д о в о л ьн я ти п о тр е б и с у с п іл ь с тв а у то вара х на р о д но го сп о ж и ва н ня і п р о м и с л о в о го п ризначення та сп р ия ти поліпш е н ню якості ж и т ­ тя. В одночас, л е гка п р о м и с л о в іс ть п о в'язана з б а га ть м а с у м іж н и м и га л у зя м и та о б с л у го в у є увесь го с п о д а р с ь ки й ко м п л е кс країни. Л е г к а п р о м и с л о в іс т ь У к р а їн и іс то р и ч н о має потуж ний виробничий потенціал. У галузі працюю ть понад 10 тис. підприєм ств, з них: у текстильній п р о ­ мисловості - 2,5 тис., виробництві готового одягу та хутра - 6 тис., виробництві шкіри та ш кіряного взуття - 1 , 5 тис. Практично всі підприєм ства легкої п р о м и с л о в о с т і п р и в а ти зо в а н і, а п ід п р и є м с т в а д е р ж а в н о ї власності ста новлять м енш е о д н о го відсотка від загальної кількості. Л е г к а п р о м и с л о в іс т ь - це сф ера, де д ію ть д о св ід че н і п ід п р и є м л и в і ке р ів н и ки , м е ­ н ед ж ери , д и за й н е р и , м о д е л ьєр и , те хн о л о ги та в и со ко кв а л іф іко в а н і р о б ітн и ки , які пр а ц ю ю ть на за б е з п е ч е н н я с п о ж и в а ч ів п р о д у к ц іє ю , що м ож е за д о во л ьн и ти їхні на й в и м о гл и віш і см а ки . Для підтри м ки високи х тем пів зростання галузі слід дбати про її технічне переозброєння, зб іл ь­ шення обсягів випуску та оновлення асортим енту товарів вітчизняних виробників, досягнення в исо­ кого рівня якості продукції. Впровадження інно­ ваційних в и роб ни чи х те хнол огій від кр и ва є нові перспективи розвитку підприєм ств л егко ї п р о м и с ­ ловості, підвищ ення еф ективності їхньої роботи. Це запорука того, що продукція галузі й надалі п о с ід а ти м е гід н е м ісц е на с п о ж и в ч о м у ринку, м а ти м е значний попит у покупців. З а в д я к и в и с о к о м у п р о ф е с іо н а л із м у , с а м о ­ в ід д а н ій п р а ц і т р у д о в и х к о л е к т и в ів г а л у з і п р о д у к ц ія л е гк о ї п р о м и с л о в о с т і з у к р а їн с ь к о ю м а р ко ю відом а та ко ж да л е ко за м еж ам и наш ої д ерж ави .

[close]

p. 10

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 21 листопада 2014р. в Київському національному університеті технологій та дизайну відбулась М іж народна на уково-практична конф еренція «Енєргоефективний університет». ЗА ПІДТРИМКИ: ♦ Національної академ ії педагогічних наук Укра їни ♦ Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ«КПІ» ♦ Київського міжнародного енергетичного клубу «О-club» ♦ ТОВ«НІК» ♦ Хмельницького національного університету ♦ У к р а їн с ь к о ї м е р е ж і е н е р ге т и ч н и х ін н о в а ц ій «Greencubator» ♦ Київського енергетичного агентства МЕДІА ПАРТНЕРИ: ♦ Науково-виробничий журнал «Енергетика та електрифікація» ♦ ТРКМ АРСТВ Конференція з актуальних питань використання передових технологій у сфері енергозбереження та принципів побудови енергоефективних моделей ви­ щих навчальних закладів (ВНЗ) провадилась втретє і вже стала традиційною. Організатори конференції - Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет технологій та дизайну, Всеукраїнська екологічна ліга і Д е рж а вне аге нтство з е н е рго еф е кти вн ості та енергозбереження України. Учасниками д аного заходу стали понад 100 фахівців з провідних ВНЗ України. З огляду на акту­ альність та важливість питань, що обговорю валися на конференції, у її роботі взяла участь низка відо­ мих вітчизняних та міжнародних експертів. Д о початку пленарного засідання учасники ко н ­ ф е р е нції оглянули р е ко н с тр у й о в а н и й те пл ови й пункт навчального корпусу університету. Ректор Київського національного універси­ тету технологій та дизайну Іван Михайлович Грищенко, вітаючи присутніх із початком ро­ боти конференції, наголосив на важливості заходу під час сучасних подій. Учасники конференції хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто в різні часи віддав своє життя у боротьбі за волю, незалежність і територіальну цілісність України. Відкрив пленарне засідання заступник мі­ ністра освіти і науки України М.В.Стріха. 8 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2015. №1-2 Із вітальними словами до присутніх звернулися також голова Печерської районної в м. Києві державної адміні­ страції О.С.Мартинчук, пер­ ший заступник виконавчого директора Асоціації міст України О.В.Мазурчак, голова Всеукраїнської екологічної ліги Т.В.Тимочко.

[close]

p. 11

Доповідачі підкреслили особливу важливість впровад­ ження заходів з енергозбереження, економії ресурсів, модернізації будівель навчальних закладів та зазначили, що важливим чинником є громадська участь у впровад­ женні та вдосконаленні системи менеджменту щодо енергозбереження у ВНЗ. Влучними та кор и сним и були виступи спікерів конф еренції. З а ц ік а в л е н н я у у ч а с н и к ів к о н ф е р е н ц ії в и к л и к а л и д о п о в ід і я к н а ц іо н а л ь н и х , т а к і ін о з е м н и х е к с п е р т ів , а с а м е : >- «М уніципальне енергетичне планування д о ро ж ня карта для інвестора» В .Л .Л ісовик - генеральний д и р е кто р Ки ївського е не ргети ч ­ ного агентства >- «Енергозбереження. Д о свід міста Києва» A .М .Козленко - д иректор комунального підприєм ства «Група впровадження проектів з енергозбереження в адміністративних і гром адських будівлях м. Києва» ► «Енергоеф ективність бю джетних будівель» B .М .М а м а л и га - виконавчи й д и р е кт о р ВГО «Вища рада енергоаудиторів та енергом енеджерів України» >• «Енергоеф ективність у громадах» Крістіана Хагенедер - д иректор проекту GIZ «Енергоеф ективність у громадах» >- «Політика та інститут енергом енеджменту. Д о свід Японії» 0 .С .Р ем інська - Національний експерт проекту Ю Н ІДО /ГЕФ із >- «Як університети та студенти можуть д о п о м о гти побудувати нову енергетику» А.А.Зінченко - співзасновник проекту Energy Torrent, керівник освітніх проектів Української мережі енергетичних інновацій «Greencubator» >- «В опросы и ответы о госуд арствен ны х инстр ум е нтах энергоэф ф е ктивности» 1.Ю .Черкашин - незалеж ний е ксп е р т у сф ері ене ргоеф екти в н о с тіта відновлюваної енергетики, позаш татний консультант Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетично­ го комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки >- «Адаптація д о зм ін клім ату як стимул д о енергоеф ективності» 0 . Я .В л асю к О.Я. - ко о р д и н а то р п р о гр а м и а д а п та ц ії до зм ін и клімату країн східного партнерства (Clim ateforum East), представник в Україні > «Управление э н е р го э ф ф е кти в н о сть ю учебны х за в е д е н и й за счет удаленного м ониторинга и програм м ного р е гул и р о ­ вания теплопотребления их зданий» A .Л .П е р е кр е с т - д о ц е н т каф едри САУЕ К р ем ен чуц ького національного університету ім. Михайла О строградського >- « Р о з р а х у н о к н а д ій н о с т і п о с та ч а н н я е н е р г ії за ум о в ко м п л е ксн о го використання геліосистем та вітрогенераторів» 1.В.Кубов, О.Павленко - кафедра приладобудування Чорном орського держ авного університету ім. Петра М огили, (м. Миколаїв) >- «Шляхи підвищ ення ене ргоеф ективності у вищ их навчальних закладах» B.М.Синеглазов - Національний авіаційний університет

[close]

p. 12

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Виступи досвідчених експертів - це тільки частина того, що приготували організатори для учасників конференції. Д о конф еренції було видано черговий випуск (№ 5) наукового фахового журналу «Вісник КНУТД». На презентації фіналістів конкурсу графічних робіт студентів «Плакатом по витратах» було подано понад 50 робіт у сфері енергозбереження та енергоефективності. Студентські роботи мали схвальні відгуки від усіх учасників конференції. Завершився насичений день конференції творчою зустріччю «У КОЛІ ДРУЗІВ» з народним артистом України Вадимом Крищенком. Гості залюбки слухали видатного майстра ліричного та пісенного слова, дійсно народного артиста, підспівували, а насам­ кінець довго аплодували, дякуючи за подароване музичне свято. Запропонований формат заходу виправдав себе. Д инамічна та інф ормативна конф еренція п роде­ монструвала гармонічне поєднання науки, розвитку студентства та мистецтва. Брейн-ринг, пізнавальний студентський конкурс на те м у е н е р го е ф е к т и в н о с т і, зіб р а в ко м а н д и Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національного університету б іоресур сів і природо користування України та Київського національного університету технологій та дизайну. Гра вимагала від студентів за ­ стосування не тільки їхніх теоретичних знань, а й креативності у висловленні власних поглядів на сучасний розвиток технології енергозбереження. Насправді є переможцями усі команди, оскільки вони виявили високий рівень ерудиції, кмітливість, командний дух, творчі здібності й уміння злагоджено працювати. О р га н іза ц ій н и й ко м іт е т щ и р о в д я ч н и й усім , х то виявив ін те р е с д о ко н ф е р е н ц ії та сп р и я в у с п іш н ій і з м іс т о в н ій р о б о т і п ід час неї. В 2015 р. сподіваєм ося на подальше розш и рен­ ня кола учасни ків, що, безум о вн о , сп р и я ти м е виріш енню питання енергонезалеж ності у країні! «В ласний досвід, авторитетний приклад, практичне втілення!» - акцент наступної конференції. У випадку виникнення будь-яких організаційних п и та н ь , б е з ж о д н и х с у м н і в і в , з в е р т а й т е с я д о оргком ітету конференції за адресою: Київський національний університет технологій та дизайну, вул . Немировича-Данченка. 2. Київ. Україна www.knutd.com.ua 10 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2015 №1-2

[close]

p. 13

УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ДЕНЬ НАУКИ В УКРАЇНІ 16 травня 2015р. Президент УТА, Ігор Іванович ПОЛОВНІКОВ, професор, д -р техн. наук, Заслужений діяч науки і техніки України В Україні у третю суботу травня щ орічно в ід з н а ч а ю т ь п р о ф е с ій н е с в я т о п р а ц ів н и к ів н а у к и - Д е н ь на уки , в с та н о вл е н и й У ка зо м Президента № 145/97 від 14 лю того 1997р. В 1999р. п рийнято З ако н України «Про н а ­ уко ву і науко в о -те хн іч ну д ія л ьн ість» , в я ко м у р е гл а м е н то ва н о о с н о в н і на п р я м ки ф ун кц іо н у­ вання науко во-те хн ічно ї сф ери країни. Мета цього свята - вшанування наукових тр а ­ дицій, досягнень учених, якими Україна сп р а ­ ведливо пиш ається і на яких покладає великі сподівання. Без наукового працівника, без педа­ гога держава не має майбутнього. Наполеглива праця науковц ів м нож ить зд о б у тки у науці, сприяє вихованню громадян нової України. Д е н ь н а у ки - свято лю д ей творчої праці, діяльність яких є сим волом д ухо в но ї свободи та ро зв и тку особистості. У с т о л и ц і У кр а їн и К и є в і з о с е р е д ж е н о чверть на уко в их о р га н іза ц ій , зд а тн и х з а б е з ­ печити н а уко в и м и р о з р о б ка м и п р а кти чн о всі гал узі е ко н о м іки . У к р а їн с ь ка Т е х н о л о гіч н а А к а д е м ія (УТА) в своїй діяльності приділяє велику увагу розвитку н а у ко в о -те х н іч н о ї та ін н о в а ц ій н о ї д іял ьн о сті в Україні, сп івп р а ц і науки і вироб ництва, р о з ­ в ’язанню проблем та визначенню перспектив розвитку науки. Готуючись до 25-річного ювілею з дня за сну­ вання, УТА досягла чисельності до 1246 дійсних членів, з них 938 академіків і 308 членів-кореспонд ентів. Ці п о ка зн и ки свідчать про значну роботу, виконану для розвитку Академії, отже і реалізації основного стратегічного напрям ку її діяльності. Д о складу Академії входять 518 докторів наук, 420 кандидатів наук, керівн и ки великих п ід ­ п р и є м ств , ф ірм та ко р п о р а ц ій . У її лавах о б 'єд н а н о понад 80 н а уко в о -д о сл ід н и х ін с т и ­ тутів, які р е п р е зе н ту ю т ь зн а чну ча сти н у н а ­ уко ви х п рац івн иків країни і сп рия ю ть п р о гр е су в Україні. В А к а д е м ії ш и р о к о п р е д с т а в л е н о ви щ і навчальні заклади, керівники яких є її членами. 532 члени А ка д е м ії з 114 вищ их навчальних за кл а д ів та їхніх п ід р о зд іл ів беруть акти вн у участь в роботі УТА. Це вчені, які мають виріш альний вплив на р о з в и то к освіти , науки та культури в нашій країні. УТА - це л іт о п и с у н іка л ь н о ї гр о м а д с ь к о ї о р га н іза ц ії, що вини кл а за часів утверж д ени я незалеж ності наш ої держ ави з перш им и с п р о б а м и с у с п іл ь н о ї с а м о о р га н із а ц ії п р е д ­ с та в н и ків н а уко в о го за га л у Україну. Це реальні історії життя д ій сн и х членів А ка­ дем ії, які протягом всієї новітньої доби України, св о їм и о с о б и с ти м и н а уко в и м и р о зр о б ка м и , робили внесок у розбудову держ ави, ств о р ю ю ­ чи її сьогодення та м айбутнє. П ереконаний, що лю ди, які «себе зробили самі», є найбільш им багатством нашої країни, бо є прикладом того, за яких умов, яких обріїв можна досягти, якщ о віриш у свої сили, п рацю ­ ючи з користю для держави. С вятковий День науки для кож ного її пред ­ с та в н и ка буде та ки м , яки м й о го сп л а н уєм о , виходячи із свого бажання, бути вільними, си ль­ ними, зам ож ним и та відкритим и для світу. З і святом, ш а н о в н і! ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2015. N«1-2 11

[close]

p. 14

НАУКОВИЙ ПОШУК УДК 65 8.3:67/68(477.43)=83 Є.С.ЦАРЬОВА, за сту п н и к д иректора з навчально-виробничої р о б о ти (ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг») Співпраця з провідними підприємствами Хмельниччини запорука якості підготовки висококваліф ікованих робітничих кадрів професій легкої промисловості Освещ ены особенности сотрудничества проф ессионально-технического учебного заведения с социальными партнерам и области - заказчикам и рабочих кадров. К лю чевы е слова: профессиональное техническое образование, взаимодействие, производственная практика, компетентность, профессиональное обучение учащихся на предприятии, трудоустройство. The cooperationspecial features o f the profession al-te chnical educational institu tion w ith social partners o f the region - em ployersof personnel, have been elucidated. K eyw ords: professional-technical education, interaction, industrial practice, competence, vocational training of students at the enterprise, employment. С вітові те нд енц ії та сучасні ум ови р озви тку економіки вимагають посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, роботодавців та п р о ­ ф есійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) у виріш енні питань інн овац ійно го р озви тку проф техосвіти. Нині у професійно-технічній освіті (ПТО) впроваджують інноваційні технології навчання, нові сучасні проф есії, створю ю ть умови для більшої мобільності випускників на ринку праці. Створення належних умов для забезпечення економіки трудо­ вим потенціалом, надання населенню якісної проф е сій н о -те хн іч н о ї о св іти , ф орм ування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її по­ треб, інтересів і здібностей тепер неможливе без нової системи відносин між навчальним закладом і підприємствами, соціальними партнерами, цент­ ральними органами виконавчої влади, громадськи­ ми організаціями. Підприємства замовляють не просто фахівців л е гко ї п ром исл овості, а висококваліф ікованих робітників, які володіють сучасними технологіями та устаткуванням. Основне завдання ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» (Центр) підготувати саме таких фахівців. Підвищення якості підготовки висококваліфікованих кадрів сьогодення залежить від багатьох чинників. Це і стан навчальноматеріальної бази, і професійний рівень викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання, і здібності та мотивація до оволодіння проф есійни­ ми навичками сам ого учня. Центр здійснює ком­ плекс заходів та створює умови щодо підвищення еф ективності п ід го то вки кваліфікованих кадрів в системі професійно-технічної освіти кадрів відповідно до вимог сучасного виробництва. Хмельниччина здійснює етап реформування си с­ теми професійно-технічної освіти, подальшу діяль­ ність якої орієнтовано на активне і плідне застосуван­ ня інноватики у повсякденній навчально-виробничій і виховній діяльності ПТНЗ, підготовку кваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних економічних умов та вимог ринку праці. Відповідно, для підготовки конкурентоспром ожного на ринку праці висококва­ ліфікованого фахівця, необхідна розвинена, новітня 12 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2015. No 1-2 навчально-матеріальна база, яка має включати в себе інноваційні засоби навчання,оргтехніку, модернізацію устаткування, матеріальне та програмне забезпечення, сучасні матеріали і стандарти, світові технології. Для забезпечення вищезазначеного Центр протя­ гом багатьох років тісно співпрацює з соціальними партнерами: провідним и підприєм ствам и легкої промисловості Хмельниччини - ТОВ «Хмельницьклегпром», ТОВ «Бембі», ТПП «Універсал» /(A gour (Ажур), ТОВ Хмельницька трикотажна фабрика «Хмельничанка», які, в свою чергу, надають соціальну допомо­ гу учням Центру, забезпечують робочими місцями під час проходження виробничої практики, а після закінчення навчання сприяють їх працевлаштуванню, створю ю ть умови для стажування м айстрів ви­ робничого навчання та викладачів спецпредметів, індивідуального навчання. Історія становлення провідних підприємств легкої промисловості Хмельниччини складалась по-різному, а об’єднує їх таке: ✓ Перебудовано та кардинально змінено усі сфери управління-виробництва, маркетингу, фінансової та інвестиційної політики ✓ З дійснено п ерепід готовку та навчання в и со ко ­ кваліфікованого персоналу щодо якісного виконан­ ня технологічних операцій,систем контролю якості на усіх стадіях виробництва ✓ Завдяки тісній співпраці з іноземними замовниками та роботі на експорт підприємства перейшли на якісно новий рівень виробництва ✓ Підприємства переоснащ ено новітнім в исоко­ продуктивним швейним устаткуванням ✓ Створено оптимальні умови для професійного, творчого і особистого зростання кваліфікованого персоналу ✓ Працівники - досвідчені технологи, конструктори, дизайнери, в и с о к о к в а л іф ік о в а н і к р а в ц і, за крій ни ки та швачки ✓ Вся продукція проходить обов'язкову сертифікацію і відповідає вимогам Д ержстандартів швейних виробів.

[close]

p. 15

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Виробниче об'єднання «ХМЕЛЬНИЦЬКІЇ ЕГП РОМ» >- Один з найпотужніших провідних вітчизняних виробників легкої промисловості. Має власний Будинок моделей, висококваліфіковані фахівці якого займаються дизайном і розробленням моделей жіночого одягу ТМ Joze fine collection, чоловічого одягу ТМ VKstyle, форменого одягу з використанням Системи автоматизації вироб­ ництва американської фірми «Gerber» >- Має власні виробничі площі: три швейні фабрики >- Оснащено новітнім високопродуктивним швей­ ним устаткуванням таких відомих світових брендів як «Juki», «Durkopp», «Pfaff», розкроюван­ ня зд ій сню єть ся за д о п о м о го ю а в т о м а т и з о ­ в а н о го настильного і розкрійних комплексів фірми «Gerber» > Має спеціалізовані потоки з виробництва верхнього жіночого та чоловічого одягу (пальто, куртки, плащі) > Спеціалізовані потоки з виробництва легкого жіночого асортименту (блузки, спідниці, брюки, жакети) ТОВ «БЕМБІ» >- Провідний український виробник дитячого одягу, виготовляє широкий асортимент білизни і дитячого одягу (з перших днів життя дитини ід о 7 років) >■ Ексклюзивні колекції «Осінь і Зима» та «Весна і Літо» >- Білизняний ассортимент регулярно оновлюється >■ Підприємство - постійний учасник міжнародних виставок «ВаЬуехро»та «BabyFashion» ТПП «УНІВЕРСАЛ»/ Agour (Ажур) >- Дім модної білизни ТМ «Ажур» - перший в Україні творець модних дизайнерських колекцій спідньої білизни, перший модний білизняний бренд > Елегантна жіноча білизна, колекції модних купальників та домашнього одягу для всієї родини >- Підприємство - постійний учасник міжнародних виставок (на Всесвітній виставці білизни у Франції Lyon Mode City колекція Magnetic Feminity отримала престижну премію, а сам бренд пока­ зує свої колекції в Ліоні та Парижі, на Salon International dela Lingerie) ► Потужності фабрики дають зм огу виробляти близько 100-120 тис. од. виробів на місяць ТОВ Хмельницька трикотаж на ф абрика «ХМЕЛЬНИЧАНКА» >- Один з найкращих вітчизняних виробників якісного і стильного верхнього дитячого одягу (від народ­ ження до 14 років) під торговою маркою LUXiK. >- Спеціалізація - зимові та демісезонні дитячі курт­ ки, вітровки, плащі та пальта, комбінезони, трансформери, а також оригінальна і стильна шкільна форма тощо > Кожну нову колекцію створюють з урахуванням ос­ танніх віянь моди, при цьому залишаючи вироби зручними, практичними і доступними за ціною для широкого кола споживачів >• На підприємстві постійно вдосконалюють новітні технології, оновлюють устаткування, залучають талановитих і досвідчених фахівців, підвищують контроль якості на усіх етапах виробництва Зазначимо, що провідні підприємства легкої про­ мисловості Хмельниччини є базовими підприємства­ ми протягом тривалого часу. З ними Центр укладає договори на підготовку кваліфікованих робітників, погоджує робочі навчальні плани, програми пред­ метів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Проходження виробничої практики за умов ви­ робництва на провідних швейних підприємствах відповідає вимогам навчальних планів та робочих навчальних програм предметів. Виробнича, а також переддипломна практика завершальний етап підготовки учнів Центру, основ­ ним завданням якої є адаптація учнів до конкретних виробничих умов, закріплення теоретичних знань, подальше вдосконалення професійних умінь та на­ вичок, оволодіння сучасною технологією і прогре­ сивними методами виконання робіт за виробничих умов, оволодіння досвідом передовиків і новаторів виробництва, розвиток інтересу до майбутньої про­ фесії та прагнення подальшого підвищення своєї кваліфікації. У процесі виробничого навчання і практики створю ється си стем а проф есійних ум інь та на ­ вичок, внаслідок чого учні Центру накопичують необхідний досвід. > Чоловіча білизна від ТМ Win, колекції - широкий асортимент різноманітних фасонів та розмаїття кольорів >- Виробництво оснащено новітнім високопродук­ тивним швейним устаткуванням відомих світових брендів, таких як «Juki», «Union Spesial», «Pfaff», «Mauzer Spesial», «Pegasus» > Розкроювання виробів виконується за допомо­ гою системи автоматичного проектування, до якої належать ш ирокоф орм атний д и гітайзер Calcomp і плоттер HewlettPackard >• Персонал фабрики пройшов навчання та пере­ підготовку у французьких фахівців ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2015. N ol-2 13

[close]

Comments

no comments yet