LP_3-4_2014

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

Наукововиробничий журнал ТОВ «ВінШ вейМаш» надійний партнер у вирішенні швейних проблем 21100, Україна, м. Вінниця, вуя. Коцю бинського, 39 Тел.: (0432) 5 5-44-57 , тел./ф акс: (0432) 27-57-05 E-mail: vinshwaym ach@ vinnitsa.com

[close]

p. 2

Ч Л Ч Ч Ч лЧ Л Ч Ч ч У ' tiit* щ ш іг " ипіі ІД 'М [Ті. • Ч Л ШШІШЬ. .'!І W Щ |Ш І . » Ш . w ' ШЖ\ _ ЧШ й ф" *Щ Я Промислові вишивальні машини 067 676 32 23 066 290 07 44 032 275 72 33 RiCOMA від ексклюзивного представника в Україні R iC O M A RiCO M A Україна www.ricoma.com.ua RIC0MA СШ А Продаж Навчання Підтримка Сервіс www.ricoma.us THIS IS ТО CERTIFY Torm in Sergey and Yakymovvch Alexander WORK AS THE AUTHORIZED EXCLUSIVE AGENT IN UKRAINE FOR R iC O M A B R A N D E M B R O ID E R Y M A C H IN E S R iC D M A V A L ID IT Y O F C E R T I F IC A T E F R O M 2 0 1 4 -0 1 -0 1 T O 2 0 1 Л -0 І-0 І ISSUED DATE: ^ ^ * « 8 1 » » /^ Л R IC O M A (SH E N Z H E N ) C O .,l.f ISSUED BY; (

[close]

p. 3

Наше століття - століття досягнень. Ніколи ще така безліч людей не здійснювала більшого у більшій кількості галузей, н іж це відбувається тепер. Нині, порівняно з іншими історичними епохами, більше і більше людей з усе зростаючою швидкістю досягають успіху. Одна з складових успіху і най­ важливіша з них - це мир в душі. Це є найбільша гідність людини. Без неї решта не має особливої цінності. Саме тому Ви прагнете до неї усе своє життя. Зазвичай Ви оцінюєте своїуспіхи в кожний момент часу за тим, наскільки глибоким є мир у Вашій душі. Чудова істина про мир у душі полягає у тому, що це є Ваш нормальний природний стан. Щастя - це Ваше право за народженням. Воно належить Вам. Мовлячи просто, можно відчути щастя і мир в душі лише будучи зовсім вільним від деструктивних емоцій на зразок страху, злості, сумнівів, чуття вини, обурення та неспокою. За відсутності негативних емоцій Ви насолоджуєтеся миром у душі природно, без будь-яких зусиль. Ключ до щастя - це систематичне усунення чи зведення до мінімуму тих боків Вашого життя, я к і викликають стрес будь-якого роду. Спосіб прожити щасливе, продуктивне життя заснований на досягненні миру в своїй душі завдяки систематичному усуненню негативних людей, сит уацій та емоцій, що роблять Вас нещасливими. Хто Ви є і кіш будете, залежить від Вас. Ви перебуваєте там, де перебуваєте, бо самі зробили цей вибір. Ви завжди вільні вибирати власні вчинки або бездію, й Ваше сьогоднішнє життя - це є сума ухвалених Вами рішень, добрих і поганих. Якщо Ви хочете змінити своє майбутнє, ухвалюйте правильні рішення. Пам'ятайте, що Ви здатні навчитися усьому, що потрібно, аби стати тим, ким хочете стати, й досягнути того, чого хочете. Теодор Рузвельт якось мовив: < ■ Робіть те, що можете, з тим, що маєте, прямо зараз». ЩОКВАРТАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ Легка промисловість ВИДАЄТЬСЯ 3 1960 3-4 (240) р. л и п е н ь — гр уд е н ь 2014 ШаМара ЄрМолає&а, головний редактор Голова Редакційної колегії ГРИЩ ЕНКО І.М ., д-р екон. наук Заступники голови Редакційної колегії: МЕДВЕДЕВ Ю.С. Л І ЩУК В. І., д-р техн. наук РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Березненко С.М., д-р техн. наук В ороніна Л.М. Гавриш Л.Т. Гаркавенко С.С., д-р техн. наук Гречан А.П., д-р екон. наук Єрмолаєва Т.О., головний редактор Захарін С.В., д-р екон. наук Ігнатьєва І.А., д-р екон. наук Ізо в іт Т.Л. Каплун В.В., д-р техн. наук Колосніченко М.В., д-р техн. наук Коновал В .П., д-р техн. наук М імінош вілі Г.М., відповідальний секретар Параска Г.Б., д-р техн. наук П оловніков 1.1., д-р техн. наук Соколовський О.Б. Скиба М.Є., д-р техн. наук Тарасенко І.О., д-р екон. наук Чабан В.В., д-р техн. наук Ч урсіна Л.А., д-р техн. наук ДЕРЖАВНЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Наукові статті, опубліковані в журналі «Легка промисловість». зараховуються як фахові в галузі технічних наук. Д е р ж а вн е центральне бю ро т е х н іч н о ї ін ф о р м а ц ії з л е гк о ї та те ксти л ьн о ї промисловості © М ін п р о м п о л іт и к и У к р а їн и Ц БТІ КН УТД Р еєс т р а ц ій не свідоц т во Серія КВ № 4 4 4 3 від 0 1 . 0 8 . 2 0 0 0 р. В сі матеріали, опубліковані в журналі, є власністю редакції. Будь-яке відтворення (повне або часткове) статей чи ілюстрацій можливе тільки за письмової згоди редакції. А дреса ЦБТІ та р е д а к ц ії ж урналу: Над номером працювали: М.М.Євстратова, С.М.Кошарна, А.В. Федченко. Ж урнал може публікувати матеріали, не поділяю чи точку зору автора. 01001, Україна, Київ, вул. Шота Руставелі — Еспланадна, 15-16. Моб. тел.: (067) 409-10-27 E-mail: cbti.ua@ qm ail.com Передплат ний ін декс ж у р н а л у — ?;д міс^1дд а зд а г х ^ Ц і О Н А Л Ь К И Й у Ні RFh‘ 74278 Н а ш а а д р е с а в І н т е р н е т і : W W W . L P R O M . К І EV. U А Ь і о/І І 0 І £НА

[close]

p. 4

ОСНОВНІ ТЕМ И НОМЕРА Е К О Н О М ІК А С В ІТ М О Д И ПП «АЛЫА1Р» І КО РИ С Н І ПОРАДИ ГАЛУЗЕВІ П О Д ІЇ ПАРТНЕРИ — @ ® > П ІД П Р И Є М С Т В А ГАЛУЗІ Ц ІКА В О © (§ )(§ ) Н А УКО В И Й П О Ш У К 18 19 34 36 Прокопова Є.А. Омельченко В .Д . Створення сітчастих ендопротезів для реконструктивної та відновлювальної хірургії. Катрук М.І. Напрями подальш ого наукового дослідження споживчих властивостей спеціального взуття. Омельченко В.Д.. Прокопова Е.А. Антимікробні в'язані комплекти для різних видів хірургічних втручань. Д рєгуляс Е.П.. Заш епкіна H.M.. Силенко К.Т. О собливості проведення експер ти з текстильних матеріалів для оф ормлення інтер'єру приміщ ень. 44 46 48 Д рє гуля с Е.П.. Л итвиненко Г.Є.. О рл о в М .П. Розроблення для військовослужбовців конструкції виробів проти дії проникної радіації. Чупоинка Н.В.. Гаркавенко С.С. Автоматизоване проектування декоративних елементів для жіночих сумок. П рокопова Є.А. Омельченко В.Д. Нові текстильні матеріали для виробів м едично-реабілітаційного призначення. Статті рубрики «НАУКОВИЙ ПОШУК» затверджено до друку Вченою Радою КНУТД 29.10.2014 р. 2 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. N«3-4

[close]

p. 5

СТАН СПРАВ У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ В 2014 р. Легка промисловість продовжує в поточному році зменшувати обсяги виробництва, про що свідчать індекси обсягів виробництва товарів. Так, індекс текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за січень-вересень 2014 р. до аналогічного періоду минулого року становить 94,5%. Індекси продукції легкої промисловості за січень-вересень 2014 p., % (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) Назва Код КВЕД2010 Вересень 2014р. до серпня 2014р. 110,3 Вересень 2014р. ДО вересня 2013р. 89,0 Січеньвересень 2014р. досічнявересня 2013 р. 90,6 Переробна промисловість Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів Текстильне виробництво Ткацьке виробництво Виробництво інших текстильних виробів Виробництво одягу Виробництво одягу, крім хутряного Виробництво ш кіри, виробів зі шкіри та інш их матеріалів Дублення шкур і оздоблення ш кіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарносідельних виробів; вичинка та фарбування хутра Дублення шкур і оздоблення ш кіри; вичинка та фарбування хутра Виробництво взуття С 13-15 121,2 98,6 94,5 13 13.2 13.9 14 14.1 15 117,3 113,3 117,0 126,7 108,1 112,2 107,1 95,0 110,5 101,4 87,9 81,1 102,3 91,8 104,0 93,7 91,7 87,2 15.1 107,7 77,1 86,1 15.11 15.2 120,6 115,5 69,6 84,1 85,3 87,8 За даними статистики, за січень-серпень 2014 р. реалізовано товарів легкої промисловості на суму 5986,5 млн. грн. (0,8 % від усієї реалізованої продукції в промисловості). Індекс обороту (реалізації) текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за серпень 2014 р. до липня 2014 р. становив 97,7%, а до серпня 2013 р. - 124,2%. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. №3-4 З

[close]

p. 6

Динаміка індексів промислової продукції у легкій промисловості (у % до відповідного періоду минулого року) J 02,7 99,3 96,4 м 98,7 96,1 94,1 94,3 94,1 93,8 Я ------------ П 93 g 95,7 95,4 95,6 94,5 91 5 91,7 92,5 93,3 93,4 89,5 90,9 89 2 89,7 90.1 9®’® Зазначимо, що для легкої промисловості є характерним коливання виробництва від місяця до місяця залежно від сезонності, обсягів замовлень та ситуації на внутрішньому та зовнішньому ринках. Динаміка обсягів текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у % до попереднього місяця и Січень до грудня Лютий до січня 112,8 114,3 117,7 Березень ДО Л Ю Т О ГО Квітень ДО Травень до квітня 100,2 81,5 102 Червень Липень до травня 98 103,1 97,5 ДО Серпень до липня 89,6 97,4 106,9 Вересен Жовтень Листа па Г рудень ь до серпня 121,2 105,9 93,4 103,8 108,4 93,9 95,6 97,5 93,8 ДО березня 93,4 111,8 97,1 червня 104,4 105,7 102,1 вересня ДО д до жовтня листопад □ 2014 0 2013 □ 2012 83,8 82,4 76,5 101,7 100.5 106,7 □ 2014 ■ 2013 □ 2012 Виробництво основних видів промислової продукції легкої промисловості у натуральному вираженні наведено далі. 4 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. №3-4

[close]

p. 7

Виробництво основних видів продукції легкої промисловості за січень-вересень 2014 р. Продукція Вироблено за січ ен ь вересень вересень 2014р. 2014р. 1511 231 54435 1851 6693 12884 6468 350 840 1693 Вересень 2014р., % до серпня 2014р. 153,0 1 10,5 137,3 121,5 102,8 Січень-вересень 2014р., % до січня-вересня вересня 2013р. 2013р. 81,9 79,8 178,1 1 12,3 90,2 118,1 81,9 109,9 101,1 103,2 Пряжа вовняна, т Тканини вовняні, бавовняні, з ниток 2 синтетичних та штучних, тис.м Ковдри та пледи дорожні, крім електроковдр, тис.шт. Білизна постільна, тис.шт. М атеріали неткані та вироби з м атеріалів нетканих, т Костю ми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, спідниці, спідницібрю ки, брю ки, комбінезони та напівком бінезони, бриджі та ш орги, трикотажні м аш инного або ручного в ’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт. П альта, дощ овики, напівпальта, накидки, плащ і, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уклю чаю чи лижні та вироби подібні, крім трикотаж них, чоловічі та хлопчачі, тис.ш т. Костю ми, крім трикотаж них, чоловічі та хлопчачі, тис.ш т. Піджаки, блейзери, крім трикотаж них, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Пальта, напівпальта, накидки, плащ і, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уклю чаю чи лижні та вироби подібні, крім трикотаж них, жіночі та дівчачі, тис.шт. Ж акети, блейзери, крім трикотаж них, жіночі та дівчачі, тис.шт. Сукні, крім трикотаж них, жіночі та дівчачі, тис.шт. Трикотаж спідній, тис.шт. Предмети одягу, аксесуари до одягу з хутра (крім капелю хів та уборів головних інш их), шт. Колготки, панчохи, ш карпетки та вироби панчіш но-ш карпеткові інші, трикотаж ні м аш инного та ручного в ’язання, тис.пар Светри, пуловери,кардигани, жилети та вироби подібні, трикотажні та в'язані, тис.шт. Взуття, тис. пар 3 нього взуття з верхом зі шкіри натуральної, крім спортивного, із захисним металевим підноском та взуття спеціалізованого різного 1785 109 83,2 62,0 94,2 346 48,2 96,2 99,4 91,2 233 568 33,5 58,0 223,3 123,7 56,3 93,5 76,5 99,6 968 153 90,0 110,6 91,7 978 1027 16543 6093 86,8 87,6 947 4444 99,1 104,9 137,0 3642,6 113,6 85,1 56,4 1000,9 101,6 92,1 77,0 140,7 53362 7368 113,9 82,7 98,9 690 20720 2621 78,0 2181 238 81,8 101,0 122,8 66,5 85,4 88,2 85,8 91,8 84,5 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 2014 N«3-4 5

[close]

p. 8

Впродовж січня-вересня 2014 р. скоротилося виробництво майже усіх основних виробів галузевої продукції, а саме: плащів, курток, пальт і напівпальт, костю мів чоловічих, жіночих, дівчачих та хлопчачих, що пов'язано із насиченням даного сегмента ринку імпортною продукцією , обсяги ввезення якої збіль­ ш ую ться з року в рік. С корочення виробництва тканин на вітчизняних те кстильних підприєм ствах спосте ріга л о ся і в м инулом у році, що в основном у спричинене браком сировини. За січень-серпень 2014 р. експорт товарів легкої пр о м и сл о в о сті ста новив 7 4 7,7 млн. дол. і зр іс порівняно з аналогічним періодом 2013 р. на 2,4%. Це відбулося в основном у за рахунок збільшення ви­ пуску нетканих матеріалів на 28%, взуття - на 11,8, виробів з хутра - на 9,5%. Порівняно з січнем -серпнем 2013 р. імпорт то ­ варів легкої промисловості зменш ився на 30,9% і становив 1399,2 млн. дол. Зменшення спостеріга­ лось по таких товарах, як: взуття - на 51,5% , одягу з текстилю - на 47,1, килимів - на 31,3, виробів зі шкіри - на 21,2, тканин спеціальних - на 16,4, синте­ тичних - на 10%. Однак по окрем ій номенклатурі товарів відбулося збільшення випуску, а саме: виробів з хутра - майже у 2,3 раза, тка н ин ш овко ви х - на 40% , ш кіряни х товарів - на 2,1%. Із року в рік чинники, які впливають на падіння обсягів виробництва товарів легкої промисловості залиш аю ться не зм інни м и . Нерівні ум ови к о н ку ­ ренції для українських підприєм ств на внутріш ньому ринку створю ю ть дешеві товари переважно турецько-китайського виробництва часто-густо сумнівної якості. Для ухилення від повної сплати податків про­ довжую ть ввозитися в Україну товари із заниженням їхньої митної вартості та контрабандно. Щ орічно зростає також імпорт товарів «секондхенд», обсяг якого в 2013 р. д осяг 100 тис.т. Частка української продукції на внутріш ньом у ринку, за експертною оцінкою, становить менше 20 %. Для збереження виробничого та кадрового по­ тенціалу п ід п р и є м ства ш вейної, тр и ко та ж н о ї та взуттєвої підгалузей змуш ені продовжувати викори ­ стання давальницької схеми роботи з іноземними зам овникам и, внаслідок чого виробництво їхньої продукції залежить від наявності таких замовлень. Н е га ти в н о в п л и в а ю ть на р о б о ту в ітч и зн н о ї л е гко ї пр о м и сл о в о сті та ко ж соціальні чинники, і н а с а м п е р е д п е р е о р іє н т а ц ія д о х о д ів б іл ь ш о сті верств населення на товари перш ої необхідності та оплату ж и тл о в о -ко м ун а л ь н и х послуг, ни зь ка за р о б ітн а плата в галузі, яка вдвічі нижча, ніж в цілом у по п ром исл овості. Д л я д и н а м іч н о г о р о з в и т к у л е г к о ї п р о м и с л о ­ в о с т і н е о б х ід н о : ♦ Забезпечити дієвий захист вітчизняного ри нку від недобросовісної конкуренції у ра зі імпорті продукції л е гко ї пром исловості із заниженою митною вартістю ♦ Обмежити на законодавчому рівні ввезення товарів, що були у користуванні ( «секонд-хенд») ♦ Запровадити єдину систем у статистичної звітності та застосування реєстраторів касових операцій під час реалізації товарів л егкої промисловості для детінізації внутрішнього ринку і створення рівного конкурентного середовища для всіх його учасників (незалежно від форм власності та особливостей форм юридичного існування). Вирішення зазначених питань дасть можливість підприємствам легкої промисловості України відійти від виробництва продукції за давальницькою схемою та збільшити частку вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку, що призведе до поступового імпортозаміщення товарів й подолання від'ємного сальдо торгового балансу у вітчизняній легкій про­ мисловості. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 березня 2014 р. № 94 Київ П ро р е о р г а н із а ц ію М ін іс т е р с т в а п р о м и с л о в о ї п о л іти к и Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Реорганізувати Міністерство промислової політики шляхом приєднання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі. 2. Утворити комісію з реорганізації Міністерства промислової політики. Затвердити головою зазначеної комісії першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі Максюту Анатолія Аркадійовича. Голові комісії: затвердити її персональний склад; забезпечити здійснення заходів, пов'язаних із реорганізацією Міністерства промислової політики; поінформувати в тримісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи. Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

[close]

p. 9

ПОЕТИЧНІ РЯДКИ В олодим ир С осю ра В олодим ир С осю ра ЛЮ БІТЬ УКРАЇНУ Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води... В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї - ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами... Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно-карі... Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягів багряному шумі... Як та купина, що горить - не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, в огні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе! Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину... Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну!.. Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину... Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Вкраїну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час коли гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, І вічні ми будемо з нею! УКРАЇНА Дзвін шабель, пісні, походи, Воля соколина, Тихі зорі, ясні води Моя Україна. Синь гаїв, поля, світання, Пісня солов'їна, Ніжний шепіт і зітхання Моя Україна. І в очах твоїх, кохана, Міниться і лине Сонцем щастя осіяна Моя Україна. Р .Кіплінг СИНОВІ Коли ти бережеш залізний спокій всупір загальній паніці й клятьбі, коли наперекір хулі жорстокій між невірів ти віриш сам собі. Коли ти вмієш ждати без утоми, обмовлений, не станеш брехуном, ошуканий, не піддаєшся злому і власним не хизуєшся добром. Коли тебе не порабують мрії, в кормигу дум твій дух себе не дасть, коли ти знаєш, що за лицедії облуда щастя й машкара нещасть. Коли ти годен правди пильнувати, з якої вже зискую ть махлярі, розбитий витвір знову доробляти, хоча начиння геть уже старі. Коли ти можеш всі свої надбання поставити на кін аби за мить проциндрити без жалю й дорікання адже тебе поразка не страшить. Коли змертвілі нерви, думи, тіло ти можеш знову кидати у бій, коли триматися немає сили і тільки воля владно каже: стій! Коли в юрбі шляхетності не губиш, а бувши з королями - простоти, коли ні враг, ні друг, котрого любиш, нічим тобі не можуть дорікти. Коли ти знаєш ціну щохвилини, коли від неї геть усе береш, тоді я певен: ти єси людина і землю всю своєю назовеш. Переклад Василя Стуса ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014 Ns3-4 7

[close]

p. 10

ЗУП И Н И ТИ С Я ОЗНАЧАЄ Р ектор КНУТД ВІДСТАТИ Іван М и х а й л о в и ч ГР И Щ ЕН КО , д о кто р економ ічних наук, проф есор, член-кореспондент Н аціональної акад ем ії педагогічних наук України Нині К иївськи й н ац іона льний ун ів е р си те т т е х н о ­ л о гій та д и за й н у (КНУТД) - це багатопрофільний навчально-науково-інноваційний комплекс із широко роз­ виненою інфраструктурою та сучасною матеріальнотехнічною базою, який здійснює багаторівневу підготов­ ку кваліфікованих фахівців різних напрямів. Наш університет - єдиний в Україні вищий навчаль­ ний заклад з 83-річною історією діяльності, який готує фахівців для сфери легкої промисловості. Як відомо, без одягу та взуття людина обійтися не може. А зовнішнє оформлення (дизайн) одягу людини має дуже важливе значення. Одяг, взуття, галанте­ рейні вироби, аксесуари впливають на настрій, само­ почуття, довголіття, здоров'я людини. Ми розсуваємо межі професій, які переймаються проблемами життєзабезпечення людини, аби зробити людей кра­ щими. Тому намагаємось зберегти підготовку фахівців інженерних спеціальностей для легкої промисловості, поєднуючи її з диверсифікацією дизайнерського, еко­ номічного, хімічного та інших напрямів. Науково-педагогічними працівниками КНУТД здій­ снюється клопітка робота взаємодії із закладами про­ фесійно-технічної освіти - інститутами, технікумами, коледжами, ліцеями, гімназіями, вищими професійни­ ми училищами та загальноосвітніми школами. В 1997 р. на базі нашого університету створено науково-навчально-виробничий комплекс (ННВК) КНУТД. Завданням Комплексу є сприяння вирішенню низки завдань, а саме забезпечення наступності освіти завдя­ ки взаємодії з закладами професійно-технічної освіти. Нині розроблено нову ринкову стратегію універси­ тету, яка включає партнерство із членами Комплексу, що сприятиме забезпеченню нашому колективу і всім членам об'єднання конкурентних переваг і перспектив виживання та зростання. Цього можна досягти лише на основі ідеології партнерства між університетом, закла­ дами професійної освіти та владою. Університет має бачити проблеми галузі й мати з нею зв'язок, аби знати для кого працює, хто буде споживачем випускників і яких випускників потребує роботодавець. Слід зазначити, що взявши курс на модернізацію всіх сфер життя, Україна досягла певних результатів, проте ще більше необхідно зробити, і підготовка кадрів є виз­ начальним чинником. У нас в університеті збережені традиції, технології та кадри. 8 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. №3-4 Легка промисловість не входить до числа пріоритет­ них, хоча працює, тому потребує компетентних кадрів, здатних працювати з новими технологіями і за нових умов розвитку суспільства. Слід підкреслити, у галузі є найбільша кількість нових технологій. Якщо абітурієнт приходить до вищого навчального закладу (ВНЗ) без базових знань, то (ВНЗ) багато часу затрачає додатково на те, аби підняти його знання до необхідного рівня, замість того, щоб розвивати його як спеціаліста. Вертикальна інтеграція університету із закладами професійної освіти формує інформаційно-комунікаційну інфраструктуру стійких партнерських стосунків і сприяє підтриманню та зміцненню позитивного сприйняття од­ не одного. Така форма комунікацій як спільне засідання відділення професійної освіти Національної академії педагогічних наук (НАПН) із участю департаменту про­ фесійної освіти Міністерства освіти і науки (МОН) та навчальних закладів (інститути, технікуми, коледжі, ліцеї, гімназії, ВПУ та ЗОНІ), як новий феномен у освітній сфері має такий набор функцій: + Інформаційна - показ соціально - економічної панорами підготовки професійних кадрів України у сфері легкої промисловості. Вона віддзеркалює стратегію університету, важливість і нагальну потре­ бу співпраці через підписання Угод про співпрацю; перспективи розвитку наших освітніх організації, їх напрями; цінності, специфіку, проблеми тощо ♦ Представницька - ознайомлення із структурою університету, різними підрозділами, формами роботи, особистостями, партнерами + Діалогоутворю юча - надання трибуни для висловлювання різних думок, пропозицій, повідомлень тощо ♦ Проф есіоналізації - відображає повсякденні проблеми життєдіяльності закладів професійної освіти, специфіку професій та спеціальностей, їх розвиток тощо + Новизни для цільової аудиторії, що виявляється через нові можливості для налагодження взаємовідносин між різними навчальними структурами, приросту нових знань, продукування інновацій + Комунікаційна - неформальне спілкування із колегами, власні спостереження.

[close]

p. 11

В останні роки ми спостерігається інтерес до співробітництва закладів професійної освіти з універси­ тетами. Це співробітництво надає університетам можливість поглянути на певні процеси з боку, провести аналіз сильних і слабких сторін освіти. Ще однією тенденцією у співпраці, яку провадить наш університет є впровадження та розвиток дистанційних технологій навчання. Світове товариство на останньому Європейському саміті (Давос, 2013 рік) заявило, що у зв'язку з розвитком глобалізації та інформатизації через 5-6 років університети традиційного типу відійдуть з першого плану, їх замінять сучасні, які вирізнятимуться, як друкарська машинка і комп'ютер, або в механіці як карбютор та інжектор. Дистанційна освіта посяде перше місце за попитом, бо буде дешевшою для людей, стане високодоступною формою навчання - потрібно лише мати комп'ютер і вміти користуватись Інтернетом. Сьогодні відбуваються складні процеси у сучасній професійній освіті. Це і перехід на багаторівневу систему на­ вчання, і введення бальнорейтингової системи оціню­ вання і різке збільшення об­ сягів самостійного навчання студентів у навчальному про­ цесі, і модернізація освітнього процесу завдяки застосуван­ ню нових технологій, і залучен­ ня студентів до науководослідної роботи, і дивер­ сифікація освітніх програм магістерської освіти. І ще ба­ гато чого нового з'явилось за останні десять років у освітній діяльності. І співпраця між КНУТД та закладами про­ фесійно-технічної освіти (ПТО) об'єктивно обумовлюється наявними проблемами, які існують в освітній сфері, і завданнями, спрямованими на їх розв’язання. Проблеми, виклики, загрози: - Занепад легкої промисловості та необхідність роз­ роблення механізмів відродження галузі, її кадрового забезпечення фахівцями різних спеціальностей. - Відсутність на підприємствах робочих місць для про­ ходження студентами оплачуваної виробничої практики. - Складна демографічна ситуація, скорочення кількості абітурієнтів, та, як наслідок, неповне виконання держав­ ного замовлення на підготовку фахівців Для розв'язання кадрових проблем легкої та фарма­ цевтичної промисловості, виконання програм рефор­ мування (ВНЗ) - (КНУТД) та закладів ПТО завдяки онов­ ленню змісту освіти, наближення програм підготовки фахівців до потреб виробництва та впровадження сучасних інформаційних та педагогічних технологій у навчальний процес передбачає реалізацію таких пер­ шочергових завдань: ✓ Посилення взаємодії та інтеграції між КНУТД, ПТО, що сприятиме вирішенню питань виробничої практики, науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів та студентів, підвищенню кваліфікації та стажування викладачів та фахівців-практиків, сприянню працевлаштуванню випускників КНУТД та ПТО ✓ Забезпечення наступності освіти завдяки взаємодії КНУТД з закладами професійно-технічної освіти, що сприятиме підготовці молоді певного професійного спрямування шляхом: адаптації навчальних планів до вимог сучасного ринку праці та розробленням інтегрованих планів підготовки фахівців ПТО та КНУТД; планування навчального процесу, його організаційного, інформаційного, технічного та кадрового забезпечення із врахуванням потреб всіх учасників цього процесу ✓ Консолідація зусиль зацікавлених сторін у проведенні профорієнтаційної роботи з потенційними абітурієнтами, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності КНУТД, і навчальних закладів-членів ННВК ✓ Впровадження сучасних навчальних технологій, застосування яких сприятиме професійній системі освіти впродовж життя ✓ Оптимізація та ефективне використання матеріально-технічної бази навчальних закладів-членів ННВК із урахуванням галузевих потреб ✓ Професійне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації незайнятого населення у КНУТД та професійно-технічних навчальних закладах, розширення співпраці із центрами зайнятості. Тепер багато уваги приділяють компетентнісному підходу до освіти і формуванню у студентів окремих компетенцій: кому­ нікативної, мовної, економічної, читацької, соціальної, навчальної, організаторської. Всіх не перелічити. Всі ці компетенції в рам­ ках Національної рамки кваліфікацій будуть формуватись через спільну співпрацю із Науково-методичною комісією (НМК) МОН, яку за наказом МОН сформовано на базі нашого університету з напряму “легка промисловість” . Основним завданням НМК були і є перспективний розвиток напрямів підготовки фахівців, розроблення та погодження стандартів вищої освіти, відповідності навчальних планів стандартам вищої освіти, надання рекомендацій щодо видання підручників, підготовка про­ позицій з удосконалення навчального процесу тощо. Вважаю, що об'єднання автономних професійних на­ вчальних закладів різного рівня є ефективною формою співпраці за територіальним принципом. Проте об’єд­ нання за вертикальним, професійним рівнем на доб­ ровільній основі має стати визначальним у розвитку національної системи професійної освіти. Д о к л а д н іш а ін ф о р м а ц ія за а д р е с о ю : 01011, Україна, Київ, вул. Немировича-Данченка, 2 E-mail: kmtptv@knutd.com ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. N53-4 9

[close]

p. 12

ЦІКАВО УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС У спільній заяві за підсум кам и зустрічі ска за ­ но: «З м е то ю над ання п о в н о ї п ід т р и м ки ста б іл іза ц ії України Європейська комісія готова, у разі ратифікації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, запропонувати д одаткову гнучкість. Така гнучкість полягатим е у від те р м ін ув а н н і ч а с о ­ вого за с то с у в а н н я поглибл еної і всеосяж ної зони вільної торгівлі до 31 грудня 2015 року, од­ ночасно з продовженням на цей період автоном­ них т о р го в и х п р е ф е р е н ц ій ЄС на к о р и с т ь України». Крім того, «сторони продовжать кон­ сультації щ одо відповідей на стурбованості Росії». Україна і Росія підтвердили, що «продов­ жуватимуть застосування преф еренційного ре­ ж им у в рамках зони вільної торгівлі СНД». На дебатах перед ратифікацією в Європарламенті комісар Ф ю ле озвучив дві причини, з яких було виріш ено відстрочити ЗВТ Україна-Є С . Перша - прохання української сторони. «Все просто і зрозум іло - економ іка України в жахли­ вому стані. Вони побажали мати більше часу, щ об кращ е п ідготуватися до впровадж ення технічних стандартів». Д р уга причина - ти ск Москви. «В Україні вже ведуться військові дії. І є ще загр оза повном асш табної економічної війни. Росія під запис, офіційно говорила, що на­ ступного дня після ратифікації Україна зіш товх­ неться з економічними труднощ ами, оскільки Росія запровадить економічні обмеження. Це не затримка, а результат російських погроз», - в и з­ нав зопалу євроком ісар. Проте, як вважає його колега Д е Гухт, прийняте рішення - «це не знак слабкості, нашим завданням було зробити м ож ­ ливою ратифікацію». Є в р о п а . Як було очевидно під час дебатів у деться платити дорожче, а й тим, що поглиблення негараздів у своїй країні українці пов'язуватимуть уже не тільки з агресією Росії, а й реалізацією Уго­ ди. Асоціація буде скомпрометована, що, знову ж, може поставити жирний хрест на запланова­ них реформах. Ну, і звісно, всі вже просто втомилися. Від тяганини з Угодою, від нескінченних безум них вим ог росіян. Ось бю рократи після нетривалих консультацій із деяким и столицям и і прийняли таке ріш ення. М ожна сказати, солом онове. У к р а їн а . Комісар Ф ю ле не обманював. Київ і справді звертався до Брюсселя з пропозицією відстрочити початок ЗВТ і продовжити односто­ ронні торгові преференції. Тільки було це не за ­ раз, а ще в середині літа. Причина, як зазначало­ ся вище, - тяжке становищ е економіки: мовляв, збільшення імпорту і жорсткий графік заф іксо­ ваних в Угоді реформ в умовах російської агресії - і військової, і економічної - призведуть до ще більш их проблем . Теза, за значи м о, д оси ть спірна. Деякі економ істи, не погоджуються із нею, стверджують, що різкого зростання ім пор­ ту в умовах ниніш нього курсу гривні та купівель­ ної спром ож ності населення очікувати не слід, а реформи саме і допоможуть швидше стати на ноги. Але факт залишається фактом: офіційний Київ хотів (або, як м інім ум , був не проти) відстрочки ЗВТ і продовження автономних пре­ ференцій. Але Брюссель цю пропозицію тоді проігнорував. І тільки тепер, у патовій ситуації, раптом ухопився за неї, як за рятівну соломинку. У результаті Київ несподівано отримав те, чо­ го колись сам просив. Для Євросоюзу, з огляду на мізерну частку нашої країни в зовніш ньотор­ говельному обороті ЄС, це не велика жертва. Зате тепер в очах столиць по обидва боки Атлан­ тики Брюссель - миротворець, який поклав на жертовний вівтар перед М осквою найбільший торговий - шмат Угоди про асоціацію. Правда, не надовго і не для поїдання, а щоб обнюхала, зрозуміла, що не отруєне, не небезпечне, і вга­ мувалася. Брю ссель і Київ дали Кремлю можливість зберегти обличчя, зробити переможні заяви пе­ ред телеглядачами й водночас забрали в нього ф ормальний п р и в ід для скасуван ня р еж им у вільної то р гівл і з Україною в рамках СНД (що, за оцінками експертів, може коштувати нашій країні 2 ,5 -3 млрд.дол. на рік). Європарламенті, для деяких держав Євросою зу важливо, щоб Росію умиротворили. У ряді сто­ лиць, традиційно чутливих до думки Москви, вва­ жають, що Росія має бути почута і якимось чином задоволена. Інакше, давали зрозум іти і Києву, і Брю сселю , ратиф ікація Угоди національними парламентами може бути ускладнена. Окрім то ­ го, на недавньому саміті НАТО президент Обама розкритикував Є вросою з за нездатність залаго­ дити розбіжності з М осквою стосовно Угоди про асоціацію з Україною і настійно рекомендував якомога швидше «розрулити» цю проблему й зайвий раз не дратувати Росію. Подальше економічне падіння України страхає Євросоюз не лише тим, що за порятунок дове­ 10 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. №3-4

[close]

p. 13

ЦІКАВО Р о с ія страшно боїться «таємного» реекспорту на її ринок європейських товарів, які можуть навод­ нити Україну в результаті дії ЗВТ з ЄС, і масштабно­ го витіснення українських товарів на її ринок. Рішен­ ня про перенесення термінів початку імплементації ЗВТ і продовження тристоронніх консультацій, за ідеєю, мало б її страхи зняти. Адже росіяни вимага­ ли вилучити із ЗВТ 2376 товарних позицій, а отри­ мали царський подарунок - «вилучення» більш як на рік усього торгового розділу СА. Невідомо, від чого вони очманіли більше - від радощів чи від подиву, міркували в чому підступ, проте О.Улюкаєв (міністр М інекономрозвитку Росії ) погодився на пропо­ зицію досить швидко. Проте М осква з попереднь­ ою енергією й натиском взялася за своє... Які ж плюси і мінуси для України прийнятого в Брюсселі «на трьох» рішення? П озитив пр е д ста в ни ки укр а їн с ько ї влади ження до українського бюджету. За оцінками е кс­ пертів, це приблизно близька 3 млрд. грн. на рік. Без контрабанди, правда, було б значно більше... П о -ч е т в е р т е , як стверджують фахівці, вітчиз­ няні е ксп о р те р и м арно оплакую ть м ож ливість перегляду квот через рік після початку часового за ­ стосування УА через виключення з нього розділу про ЗВТ. За словами експертів, у режимі автоном­ них п р е ф е р е н ц ій квоти п е р е гл янути м ож на ш видш е й простіше. Оскільки їх величина в УА виз­ началася за даними 2 005-20 07 pp., то в тому разі, якщо Київ зможе аргументувати необхідність їх збільшення, наводячи сьогоднішні цифри обсягу виробництва і експорту тієї чи іншої продукції, то ЄК може піти на перегляд квот (уданом у разі це в її компетенції). Під час укладення Угоди європейці були досить жорсткі в цьому питанні, тепер же, за ідеєю , їх має п о м 'я кш и ти бажання д о п о м о гти Україні і відчуття вини перед нею. П о -п я т е , перенесення початку функціонування ЗВТ вселяло у Брюссель і Київ примарну надію, яка вже практично розтанула, що М осква вгамується бодай із приводу вже ратифікованої Угоди й не ре­ алізує свою за гр о зу ска сувати реж им вільної то ргівл і з Україною в рамках угоди СИД. Тепер про негативи - реальні, перебільш ені та можливі. П о -п е р ш е , іміджеві й психологічні. Україна в цій історії знову має вигляд слабкої, такої, що програ­ ла, вимушено поступилася тискові більш сильних і цинічних гравців. Багатьох українців не полишає відчуття, що нас вкотре «злили» і «здали». Це дуже неприємно. Це прикро і боляче. Компроміси ніколи не приносять задоволення. Особливо, коли немає перемог. Проте, прийняте в Брю сселі рішення цілком укладається в логіку більшості інших рішень української влади і Заходу з врегулювання ситуації в нашій країні та боротьби з російською агресією. Наскільки вона правильна чи помилкова, ми д із ­ наємося тільки згодом. Із того, в яких кордонах за ­ лишиться Україна, чи всю свою територію вона зможе контролювати і чи буде здатна йти вибра­ ним її народом шляхом. П о -д р уге , як стверджують деякі коментатори, без четвертого, торгового, розділу часове застосу­ вання Угоди буде лише формальністю. Це не так. Перед підписанням другої частини УА Рада ЄС уже визначила своїм ріш енням о бсяг ча­ сового застосування Угоди. В документі зазначені всі р о з д іл и і п о л іт и ч н і, і е к о н о м іч н і - висвітлили ДОСИТЬ ШИРОКО. П о -п е р ш е , у нас нарешті є ратифікована Угода про асоціацію, яка міцно і, сподіваємося, назавжди зв'язала Україну і Євросоюз, зафіксувала цивілізаційний вибір нашої країни. Угода, попри всі зусилля Росії, ратифікована українським і європейським парламентами без єдиної зміни, в тому вигляді, в якому і була підписана . Верховна Рада, на додачу, ухвалила заяву «Про європейський вибір», у якій за ­ значила, що, ратифікувавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна підкреслює свій вибір на користь май­ бутнього членства в ЄС відповідно до ст. 49 Д о гово­ ру про ЄС. П о - д р у г е , для українських експортерів, по суті, діятим е одностороння ЗВТ, і вони продовжать практично безм итно продавати свої товари на є в р о п е й с ь ко м у ринку. Є в р о ко м іса р де Гухт підтвердив дані вітчизняного Д ержком стату: за час дії односторонніх преф еренцій, запровадж е­ них Є вросою зом із кінця квітня, український е кс­ порт до ЄС зріс на 15%. Прем'єр Яценюк заявляє, що збереження преференцій принесе Україні до 500 млн.євро доходу на рік. Є вропейські ж ко м ­ панії будуть завозити в Україну товари, оплачуючи мито, що зб ереж е для вітчизняних виробників більш вигідні умови конкуренції на наш ому ринку. Правда, поки що не справджуються надії україн­ ських споживачів на отримання дешевої імпортної продукції. Проте, знову ж таки, з нинішнім курсом гривні і не найкращ ими часами для імпортерів, на­ вряд чи навіть у разі скасування мит на імпорт вони знехтували б можливістю поліпшити власне стано­ вище і пішли б на зниження цін для покупців. П о - т р е т є , оскільки для європейських товарів мита зберігаються, збережуться і митні надход­ повністю або частково. Поле для роботи з п ере­ творення кр а їн и на на й б л и ж ч и й р ік - д уж е ш и ­ р о ке . В ід «Діалогу щ одо співпраці з питань ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. №3-4 11

[close]

p. 14

ЦІКАВО внутрішніх реформ», «Верховенства права, поваги до прав людини та основних свобод» до «Енерге­ тичного співробітництва, включно з ядерними п и ­ таннями», «Сільського господарства і розвитку сільських територій», «Захисту прав споживачів» і «Ф інансового співробітництва та положень щ одо боротьби з шахрайством». На сьогодні у цьому списку все ще є і розділ IV «Торгівля по п о в'яза ні з то р гівл е ю питання», ім плем ентація яко го й означає створення ЗВТ України з ЄС. Проте, як заявив під час дебатів у ЄП ко м іса р Д е Гухт, «Якщо Росія яким ось чином поруш ить дом овленості, ми запропонуєм о Раді ЄС зм ін и ти ріш ення щ одо в ід тер м інув анн я до 31 грудня 2015 р. часового застосування поло­ жень зони вільної торгівлі». Однак, п о - т р е т є , уже стало зр озум іл о, що Росія навряд чи м ає нам ір виконувати б р ю с ­ сельські домовленості. Спочатку міністр О.Улюкаєв та прем 'єр Д .М едведев зажадали від України і ЄС ю ридичного закріплення брю ссельських д о ­ мовленостей, а також попередили про неприпус­ тим ість «повзучої імплементації». У разі ж вияв­ лення прихованої реалізації Угоди про асоціацію, попередив Д. Медведев, Росія буде вимушена ска ­ сувати ЗВТ з Україною й торгувати з Києвом «за звичайними правилами». 19 вересня М осква від слів перейшла до спра­ ви. Прем'єр Д.М едведев усе-таки підписав анон­ совану раніше постанову про запровадження мит для українських товарів. Як повідомляє «Інтерфакс», йдеться, за словам и глави уряд у РФ, про про д овол ьство , продукцію легкої і обробної про­ мисловості та інші товари. «Але ці мита буде введе­ но, якщо Україна все-таки почне застосовувати економ ічні статті Угоди раніш е від названого терміну (1 січня 2016 p.), тобто розпочне юридичну імплементацію або практичне застосування цих положень», - пояснив Д.М едведев. Отож, схож е, Київ і М осква зн о ву на п орозі повном асш табної торгової війни. І навіщо було, питається, суш ити голову в Брюсселі в пошуках ком пр о м існ о го ріш ення, якщ о М осква о д нак не вико нує ж о дних дом овленостей? Вона недоговороздатна. Коли ж до Заходу це нарешті дійде? Взагалі, Б рю ссел ю те р м іно во тр еба м іцно з а ­ м и сл и ти ся , що ро б и ти далі. І чи варто те пе р д о тр и м у в а ти с я тр и с т о р о н н ь о ї заяви від 12 ве­ ресня й відкладати введення ЗВТ з Україною . Бо цей «хабар» М о с кв у не за д о вол ьни в. Кремль робив і робитиме те, що вважає за потрібне, і вже продем онстрував готовність пла­ тити за цю розкіш дуже високу ціну. 12 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014 №3-4 Та якщ о Є вросою з таки оф іційно оф ормить відтермінування запровадж ення ЗВТ ріш енням Ради ЄС, то, п о -ч е т в е р т е , під за гр о зо ю о п и ­ ниться проведення в Україні в д о ся ж ном у м а й ­ бутньом у таких необхідних для неї реф орм. Адже Угода і її невід 'єм на частина про ЗВТ - це і є найбільш ам біційна в історії наш ої країни п р о ­ грам а реф орм. І відстрочку її реалізації більш ість е кспер тів називаю ть головним м інусом б р ю с ­ сел ьського ріш ення. Тому що тільки гучних п р е ­ зи д ентських і п р е м 'є р ськи х заяв про негайний початок ім плем ентації Угоди мало. Реально адаптація українського законодавства до європейського, прийняття норм і стандартів ЄС триватимуть. Нам же не обов'язково при цьому оголошувати, що це робиться в рамках Угоди. Чи Україні після гр ізн и х о кр и ків Росії те пер взагалі ніяких реф орм у ж о дн ій галузі п ровод и ти не м ожна? Зреш тою , як стверджують знавці, адап­ та цію с в о го за ко н о д а в ств а д о є в р о п е й с ь ко го Україна може проводити і в рамках уже забутої всіма, але все ще чинної Угоди про партнерство та співробітництво, укладеної далекого 1994 р. Для України важливо, щоб ця імплементація, була хоч «повзуча», хоч «підпільна», аби тільки не віртуальна. Песимісти побоюються, що коли Брю с­ сель на 14 місяців відкладе ЗВТ й умиє руки, то без наглядача з батогом, без постійного підхльосту­ вання та спонукання Київ сам мало що зробить, доведено багаторазово. Оптимісти ж запевняють, що Євросою з не стоятиме осторонь. Спеціально створена для допом оги нашій країні у реалізації Угоди Група ЄС з підтримки України під керів­ ництвом Пітера Балаша вже почала працювати і рветься в бій. Але будьмо чесні перед собою . Ніякі плани й програм и, ніякі органи Асоціації, групи й команди європейських «наглядачів» не прим усять укр а їн ­ ську владу провести реф орми. Як зазначив із трибуни Ялтинської євро пей ської стратегії (YES) у недавньому минулому успіш ний менеджер, а нині за ступни к голови АПУ Д .Ш и м ків, для ре­ форм необхідно тільки одне - наявність політич­ ної волі. А найеф ективніш им «наглядачем» має стати все українське суспільство. Наприкінці похмурого листопада 2013 р. в нас був Янукович і не було Асоціації. Тоді в це було б неможливо повірити, але сьогодні, менш е ніж через рік, у нас уже не­ має Януковича, зате є підписана й ратифікована Радою і Є вропарламентом Угода. Ми домоглися цього сам і. І зр о б и ти країну п о -сп р а в ж н ьо м у європейською ми теж можемо тільки самі. «За матеріалами вітчизняних видань»

[close]

p. 15

ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИХ ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВА ДИРЕКТОР ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ЛОГІСТИКИ Кваліф ікаційні вимоги — вищ а о світа в ід п о від н о го н а п р я м ку під го то в ки (сп е ц іа л іст або м а гістр ) та ста ж роб оти не м енш е 5 р оків. Кваліф ікаційні вимоги — вищ а о світа за н а пр ям ко м п ід го то в ки «М енеджмент» за о с в ітн ь о -кв а л іф іка ц ій н и м р івне м с п е ц іа л іста , ста ж роб оти за ф ахом — не м енш е дво х р оків. Посадові обов язки: ♦ Головна функція — планувати, координу­ вати та управляти фінансовою діяльністю під­ приємства ♦ Здійсню є керівництво одним або кількома структурними підрозділами підприємства, виз­ наченими керівником, і підпорядковується йому ♦ Керується у практичній діяльності Консти­ туцією України, указами Президента України, законами України, постановами та розпоряд­ женнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-право­ вими актами, міжнародними нормами та стан­ дартами, що стосуються фінансової діяльності, наказами керівника, статутом підприємства та посадовою інструкцією Повинен володіти державною мовою, знати основні принципи управління персоналом, економіку, фінанси, бух­ галтерський облік та аудит, робити на персональному комп'ютері та відповідне програмне забезпечення Координує та управляє фінансовим плануванням, скла­ данням бюджету, придбанням фондів чи інвестиційною діяльністю всього або частини підприємства А налізує фінансові результати попередніх, чинних і очікуваних операцій, щоб визначити можливості розвитку підприємства та напрями, які потрібно вдосконалювати Контролює діяльність працівників, що ведуть фінансову звітність, бухгалтерський облік, складають рахунки, платіжні відомості тощо Здійсню є єдину політику в сфері фінансів, страхування та розрахунків з персоналом Визначає відсотки зниження вартості основних фондів для використання в питаннях капіталізації та ухвалює уп­ равлінські рішення щодо купівлі, оренди чи розширення фондів Повинен знати О Законодавчі та нормативні акти, які регламентують ви­ робничо-господарську та фінансово-економічну діяль­ ність, методичні та інші нормативні матеріали з орга­ нізації фінансової діяльності підприємства С Основні технології виробництва продукції (надання по­ слуг), організацію фінансової діяльності підприємства та порядок складання фінансових планів, прогнозних ба­ лансів і бюджетів, грошових коштів, планів збуту про­ дукції (надання послуг), планів прибутку тощо С Систему фінансових методів і важелів, які забезпечують управління фінансовими потоками О Порядок фінансування з державного бюджету, довго­ термінового та короткотермінового кредитування під­ приємства, залучення інвестицій та позичених коштів, використання власних коштів, випуск і придбання цінних паперів, нарахування платежів до державного бюджету і державних позабюджетних соціальних фондів С Порядок розподілення фінансових ресурсів, визначення ефективності фінансових вкладень, нормування обігових коштів, порядок і форми фінансових розрахунків С Податкове законодавство, стандарти фінансового обліку та звітності О Економіку, організацію виробництва, праці та управління < > Бухгалтерський облік, засоби обчислювальної техніки, телекомунікації та зв'язку С > Основи трудового законодавства, етики, естетики та управління персоналом С Охорону праці, протипожежні та санітарно-гігієнічні заходи Має право , за дорученням вищого керівництва, представ­ ляти підприємство в інших організаціях та органах державної влади з питань, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи. Посадові обов'язки: ♦ Розраховує витрати на логісти­ ку, розробляє бюджет із логістики та забезпечує його дотримання ♦ Організовує роботи зі створен­ ня та впровадження логістичних інформаційних систем ♦ Забезпечує складання та вчасне розміщення замовлень у поста­ чальників ♦ Бере участь у плануванні виробництва продукції та управ­ лінні виробничими процесами; у проведенні організаційних заходів щодо сертифікації та реєстрації продукції ♦ Розробляє методи обліку, оцінювання та моделювання запасів ♦ Координує складський технологічний процес (надход­ ження матеріально-технічних ресурсів і продукції на склад, проведення навантажувально-розвантажувальних опе­ рацій, приймання-передавання ресурсів і продукції на склади, забезпечення необхідних режимів та умов їх зберігання на складах тощо) ♦ Управляє продажем (координує роботи із складання про­ гнозів і планів продажу, приймає замовлення на поставки тощо); транспортуванням товарів і визначає перевізника вантажів, виходячи з найефективніших схем роботи транс­ портних організацій і найоптимальніших видів транспорту (відповідно до стандартів щодо умов транспортування окре­ мих видів вантажів), транспортних тарифів, техніко-експлуатаційних, економічних і вартісних показників перевезення ♦ Визначає методи та схеми оптимізації транспортно-технологічних схем доставляння вантажів ♦ Забезпечує страхування устаткування, товарів, сировини, матеріалів, вантажів, відповідальності перевізників та вживає заходів щодо забезпечення збереження вантажів у разі транспортування, продукції під час зберігання та внутрішньо­ го переміщення ♦ Повинен знати С > Закони та інші нормативно-правові акти, що регламентують здійснення комерційної діяльності С Логістичні інформаційні системи та їхні функції О Методи математичного моделювання та формалізації завдань, розроблення ритмів, математичного та логістичного аналізу Ф Основи менеджменту, маркетингу, організації вироб­ ництва, сучасних бізнес-технологій, фінансового управ­ ління тощо С Основи митного і транспортного законодавства О Економіку та організацію перевезень вантажів на усіх видах транспорту С Кон'юнктуру ринку, методи вивчення попиту на продукцію С Вимоги до оформлення постачальницької, транспортної, складської, збутової та фінансової документації С Структуру управління підприємством О Етику ділового спілкування О Основи соціології, психології та мотивації праці С Правила роботи на комп'ютері ♦ Має право у делегованих межах діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства з комерційних питань та у відносинах із клієнтами, органами державної влади, місце­ вого самоврядування . ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. № 2 13

[close]

Comments

no comments yet