Kolos_8_20022016

 

Embed or link this publication

Description

Kolos_8_20022016

Popular Pages


p. 1

ÑÀÕÍÎÂÙÈÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ-ÏÎ˲ÒÈ×ÍÀ ÃÀÇÅÒÀ Ãàçåòà çàñíîâàíà 10 ãðóäíÿ 1930 ðîêó Ö³íà äîãîâ³ðíà * Ùîòèæíåâèê 15 ëþòîãî ó öåíòðàëüíîìó ïàðêó ñåëèùà á³ëÿ ïàì’ÿòíîãî çíàêó çàãèáëèì âî¿íàì³íòåðíàö³îíàë³ñòàì Ñàõíîâùèíñüêîãî ðàéîíó â³äáóâñÿ ì³òèíã-ðåê⳺ì. Âøàíóâàëè âî¿í³â-àôãàíö³â ÊÎËÎÑ Ñóáîòà, 20 ëþòîãî 2016 ðîêó . ¹ 8 (11568) Øàíîâí³ çåìëÿêè!  ïîêëàäàíí³ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíîãî çíàêó âçÿëè ó÷àñòü âî¿íè-àôãàíö³, ïðåäñòàâíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ðàéîííî¿ ðàäè, äåðæàâíèõ ñòðóêòóð, óñòàíîâ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ². Êîòóëà çâåðíóâñÿ äî ïðèñóòí³õ àôãàíö³â ç³ ñëîâàìè ïîäÿêè çà ìóæí³ñòü, ãåðî¿çì, â³ääàí³ñòü, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, ÿê³ âîíè ïðîíåñëè êð³çü ðîêè. Âèñòóïèëè çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéîííî¿ ðàäè Â. ßöèíà, ñåëèùíèé ãîëîâà Â. Ñèäîðåíêî, êåð³âíèê ðàéîííî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó Ñ. Çàõîæèé. ϳä ÷àñ ì³òèíãó ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ âðó÷èëè ùèðó ïîäÿêó âî¿íàì³íòåðíàö³îíàë³ñòàì çà ¿õíþ ìóæí³ñòü ïðè âèêîíàíí³ ¿õ îáîâ’ÿçê³â. Òàêîæ ãîëîâà ì³æðàéîííîãî êîçà÷îãî ïîëêó ². Êîìî÷ê³í âðó÷èâ êåð³âíèêó ðàéîííî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó Ñ. Çàõîæîìó ãðàìîòó çà âíåñîê â ðîçâèòîê äóõîâíîñò³ ñåðåä ìîëîä³. ßê áóëî çàçíà÷åíî ï³ä ÷àñ ì³òèíãó, íà ñüîãîäí³ íåìàëî ó÷àñíèê³â âîºííèõ êîíôë³êò³â íà òåðèòîð³ÿõ ³íøèõ äåðæàâ ïðîäîâæóþòü ñëóæáó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè. Âîíè – êîìàíäèðè, âèõîâàòåë³, â÷èòåë³. ¯õ áîéîâèé äîñâ³ä íåîáõ³äíèé äëÿ ï³äãîòîâêè îñîáîâîãî ñêëàäó, äëÿ ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìàéáóòí³õ çàõèñíèê³â. Âëàñíèì ïðèêëàäîì âîíè äåìîíñòðóþòü äóõ áîéîâîãî áðàòåðñòâà òà âçàºìîäîïîìîãè. Ó õâèëèí³ ìîâ÷àííÿ ïðèñóòí³ ñõèëèëè ãîëîâè ïåðåä òèìè, õòî â³ääàâ ñâîº æèòòÿ, âèêîíóþ÷è ñîëäàòñüêèé îáîâ’ÿçîê. Ò. Êîçåëîê. Ç à ì à ò å ð ³ à ë à ì è 11 ëþòîãî â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ íàäçâè÷àéíî¿ ïðîòèåï³çîîòè÷íî¿ êîì³ñ³¿ (äàë³ – ðàéÄÍÏÊ) ùîäî åï³çîîòè÷íî¿ ñèòóàö³¿ ïî àôðèêàíñüê³é ÷óì³ ñâèíåé òà àíàë³ç âèêîíàííÿ ïîïåðåäí³õ ð³øåíü îáëÄÍÏÊ òà ðàéÄÍÏÊ ïðî ïîñèëåííÿ çàõîä³â ùîäî íåäîïóùåííÿ çàíåñåííÿ çáóäíèêà àôðèêàíñüêî¿ ÷óìè ñâèíåé (äàë³ – À×Ñ) íà òåðèòîð³þ Ñàõíîâùèíñüêîãî ðàéîíó çà ó÷àñò³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÐÄÀ Â. Êðàâöÿ, ñ³ëüñüêèõ ãîë³â òà â³äïîâ³äíèõ ñëóæá. Äðóêóºìî äîïîâ³äü çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè â Ñàõíîâùèíñüêîìó ðàéîí³ À. Ïðóäêîãî. Ó 2015 ðîö³ áóëî âèÿâëåíî 40 ñïàëàõ³â À×Ñ íà òåðèòîð³ÿõ 9 îáëàñòåé Óêðà¿íè – ×åðí³ã³âñüêî¿, Êè¿âñüêî¿, Ñóìñüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿, ×åðêàñüêî¿, Ìèêîëà¿âñüêî¿, Îäåñüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿, гâíåíñüêî¿. Ïðè öüîìó ó Ïîëòàâñüê³é, ×åðêàñüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é òà Îäåñüê³é îáëàñòÿõ â³ðóñ àôðèêàíñüêî¿ ÷óìè ñâèíåé â 2015 ðîö³ áóâ âèÿâëåíèé âïåðøå. Âñüîãî ç ïî÷àòêó âèÿâëåííÿ ïåðøîãî âèïàäêó À×Ñ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè (ëèïåíü 2012 – Çàïîð³çüêà îáëàñòü, Ïðèìîðñüêèé ðàéîí) çàðåºñòðîâàíî 60 ñïàëàõ³â À×Ñ, ç íèõ 19 - ñåðåä äèêèõ ñâèíåé, 41 – ñåðåä äîìàøí³õ ñâèíåé. Îñòàíí³ì ÷àñîì ðåºñòðàö³ÿ çáóäíèêà àôðèêàíñüêî¿ ÷óìè ñâèíåé íàáóëà âåëèêîãî ïîøèðåííÿ ñåðåä äîìàøí³õ ñâèíåé, à íå ñåðåä äèêèõ, ÿê áóëî â ïîïåðåäí³ ðîêè. Çîêðåìà, â 2015 ðîö³ â³ðóñ àôðèêàíñüêî¿ ÷óìè ñâèíåé áóëî âèÿâëåíî â 4 ñïåö³àë³çîâàíèõ ñâèíîãîñïîäàðñòâàõ: ÏÀÒ «Êàëèòà» Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ÒΠÀÔ «Êîçàöüêà» Ñóìñüêî¿ îáëàñò³, ÒΠ«Êîíòàêò Ïëþñ» Ñóìñüêî¿ îáëàñò³, ÏðÀÒ «Óêðà¿íà» Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³. Ïîøèðåííþ çáóäíèêà àôðèêàíñüêî¿ ÷óìè ñâèíåé íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ñïðèÿº öèðêóëÿö³ÿ â³ðóñó ñåðåä ïîãîë³â’ÿ ñâèíåé, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ â îñîáèñòèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ íàñåëåííÿ (ïðèâàòíèé ñåêòîð), à òàêîæ òîðãîâåëüí³ â³äíîñèíè ãîñïîäàðñòâ ç íåáëàãîïîëó÷íèõ çîí ïî À×Ñ ç ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà â³ëüí³é òåðèòî𳿠â³ä À×Ñ. ²ñòîòíèé âïëèâ ó ïîøèðåíí³ õâîðîáè ìຠëþäñüêèé ôàêòîð. Âðàõîâóþ÷è ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, â³äíîñíî íåáëàãîïîëó÷íèõ òåðèòîð³é ïî À×Ñ, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íàéá³ëüøå çàíåïîêîºííÿ âèêëèêຠðåºñòðàö³ÿ ñïàëàõ³â çàõâîðþâàííÿ íà òåðèòî𳿠Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Ãðåá³íê³âñüêîãî, Êðåìåí÷óöüêîãî, Ãëîáèíñüêîãî ðàéîí³â (ïðèâàòíèé ñåêòîð) òà â äèê³é ôàóí³ íà òåðèòî𳿠Õîðîëüñüêîãî ðàéîíó, à òàêîæ í à ð à ä è 20 ëþòîãî ìè âøàíîâóºìî ïàì’ÿòü Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ – ëþäåé, ÿê³ â³ääàëè æèòòÿ çà êðàùå ìàéáóòíº äëÿ ñâ êðà¿íè. ¯õ â÷èíîê çì³íèâ õ³ä ñó÷àñíî¿ ³ñòî𳿠Óêðà¿íè. Çàâäÿêè ¿õ ñàìîâ³ääàíîñò³, ïàòð³îòèçìó òà â³ð³ â ³äåàëè ñâîáîäè òà äåìîêðàò³¿ íàøà êðà¿íà îòðèìàëà óí³êàëüíèé øàíñ ïîâí³ñòþ çì³íèòèñÿ, âïåâíåíî ñòóïèòè íà ºâðîïåéñüêèé øëÿõ ðîçâèòêó. ² ìè âæå íå ç³éäåìî ç öüîãî øëÿõó. ³í íå áóäå ïðîñòèì, àëå ïðèêëàä Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ í³êîëè íå äàñòü íàì çäàòèñÿ, ñêëàñòè ðóêè é â³äìîâèòèñÿ â³ä ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé. Ó öåé äåíü õî÷ó ùå ðàç âèñëîâèòè ñëîâà ñï³â÷óòòÿ òà ãëèáîêî¿ âäÿ÷íîñò³ ñ³ì’ÿì Ãåðî¿â Óêðà¿íè ªâãåíà Êîòëÿðà, Âëàäèñëàâà Çóáåíêà òà Þð³ÿ Ïàðàùóêà – òðüîõ íàøèõ çåìëÿê³â, ÿê³ çàãèíóëè â Êèºâ³ â 2014-ìó. Âàø³ ð³äí³ áóëè â³ðí³ ³äåàëàì äî ê³íöÿ, íå ïîáîÿëèñÿ òà íå çäàëèñÿ. ¯õí³ ³ìåíà ïàì’ÿòàòèìå íå îäíå ïîêîë³ííÿ óêðà¿íö³â. ¯õ ïðèêëàä íàäèõíóâ òèñÿ÷³ âî¿í³â, ÿê³ ñüîãîäí³ çàõèùàþòü íàøó êðà¿íó íà Äîíáàñ³. Ïåðåêîíàíèé, ðàçîì, ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ìè çì³íèìî êðà¿íó, äîâåäåìî äî ê³íöÿ âêðàé íåîáõ³äí³ ðåôîðìè, ³ Óêðà¿íà äîñÿãíå òîãî ìàéáóòíüîãî, ïðî ÿêå ìð³ÿëè Ãåðî¿ Íåáåñíî¿ Ñîòí³. ² öå áóäå íàéêðàùîþ äàíèíîþ ¿õ ñâ³òë³é ïàì’ÿò³. Ñëàâà Óêðà¿í³! Ãîëîâà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ²ãîð Ðàéí³í. Øàíîâí³ çåìëÿêè! 20 ëþòîãî â³äçíà÷àºòüñÿ Äåíü Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Ñàìå çàâäÿêè Ìàéäàíó íàøà äåðæàâà äîâåëà âñüîìó ñâ³òîâ³ ã³äí³ñòü, ìóæí³ñòü ³ òâåðäó âîëþ óêðà¿íö³â äî ñïðàâåäëèâîñò³, ñàìå Ìàéäàí îá’ºäíàâ ó ñâîºìó ïðàãíåíí³ æèòè ïî-ºâðîïåéñüêè. Íèí³, ï³ñëÿ âñüîãî ïåðåæèòîãî, ìè òî÷íî çíàºìî, ùî ïåðåìîæåìî. À ïàì’ÿòü ïðî Ãåðî¿â Ìàéäàíó ïîâèííà æèòè â³÷íî. Î. Êîëìèê, äåïóòàò Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè. ðîçòàøóâàííÿ â 20 êì çîí³ ñïîñòåðåæåííÿ â³ä ñ. Óñòèì³âêà ì’ÿñîïåðåðîáíîãî ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Ãëîáèíñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò», ÿêèé ìຠäîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè ç òîðãîâèìè ìåðåæàìè Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ùîäî ïîñòà÷àííÿ ñâ ïðîäóêö³¿, à òàêîæ ñèðîãî íå ïåðåðîáëåíîãî ì’ÿñà. Àíàë³çóþ÷è õ³ä âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî íåäîïóùåííÿ çàíåñåííÿ çáóäíèêà àôðèêàíñüêî¿ ÷óìè ñâèíåé íà òåðèòîð³þ Ñàõíîâùèíñüêîãî ðàéîíó íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè, ùî 2015 ðîêó ñèòóàö³ÿ áóëà êîíòðîëüîâàíîþ. Âåòåðèíàðíîþ ñëóæáîþ áóëè ïðîâåäåí³ çàõîäè ç îáë³êó òà ³äåíòèô³êàö³¿ ñâèíîïîãîë³â’ÿ ïðèâàòíîãî ñåêòîðà ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. Øàíîâí³ çåìëÿêè! 20 ëþòîãî â³äçíà÷àºòüñÿ Äåíü Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íà çíàê âøàíóâàííÿ â³äâàãè, ñèëè äóõó ³ ñò³éêîñò³ ãðîìàäÿí, ÿê³ â³ääàëè ñâîº æèòòÿ ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ ã³äíîñò³ (ëèñòîïàä 2013 ðîêó – ëþòèé 2014 ðîêó), çàõèùàþ÷è ³äåàëè äåìîêðàò³¿, â³äñòîþþ÷è ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè, ºâðîïåéñüêå ìàéáóòíº Óêðà¿íè. Ïî䳿 íà Ìàéäàí³ ïðîÿâèëè âðàæàþ÷ó íåçëàìí³ñòü, ïàòð³îòèçì òà õîðîáð³ñòü óêðà¿íö³â. Âñ³ âîíè çàëèøàþòüñÿ â ïàì’ÿò³ íàðîäó íàçàâæäè, ñòàþòü ãîðä³ñòþ é ïðèêëàäîì äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü. Áàæàºìî óñ³ì ìèðó òà çëàãîäè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùåäðî¿ äîë³, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ äîñòàòêó ó âàøèõ îñåëÿõ. Ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ². ÊÎÒÓËÀ, Ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè Â. ËÅÂ×ÅÍÊÎ. Ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ âèíèêíåííÿ À×Ñ â ãîñïîäàðñòâàõ íàñåëåííÿ Ñàõíîâùèíñüêîãî ðàéîíó ôàõ³âöÿìè âåòåðèíàðíî¿ ñëóæáè ïðîâîäÿòüñÿ ïîäâ³ðí³ îáõîäè ç ïðîâåäåííÿì êë³í³÷íîãî îãëÿäó ñâèíîïîãîë³â’ÿ. Ïðîòÿãîì 2015 ðîêó áóëî ïðîâåäåíî îáñòåæåííÿ 3673 äâîð³â, â ÿêèõ êë³í³÷íî îãëÿíóòî á³ëüøå 9374 ãîë³â ñâèíåé. Ó II ï³âð³÷÷³ 2015 ðîêó çà ð³øåííÿì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðîâîäèëèñÿ ïîçàïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ óòðèìóþòü ñâèíåé íà ïðåäìåò âèêîíàííÿ îõîðîííî-êàðàíòèííèõ çàõîä³â. Âñüîãî áóëî ïðîâåäåíî 6 ïåðåâ³ðîê, çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê êåð³âíèê³â äâîõ ãîñïîäàðñòâ áóëî ïðèòÿãíóòî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îôîðìëåíî â³äïîâ³äí³ ïðèïèñè ùîäî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ âèìîã, ùîäî çàáåçïå÷åííÿ «çàêðèòîãî» ðåæèìó ðîáîòè ñâèíîôåðì. Äëÿ âèêëþ÷åííÿ ä³àãíîçó íà À×Ñ, ó 2015 ðîö³ ³ç ãîñïîäàðñòâ ðàéîíó áóëî íàïðàâëåíî òà ïðîâåäåíî 24 ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåííÿ ïàòîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó â³ä çàãèáëèõ ñâèíåé, çà ðåçóëüòàòàìè îòðèìàíèõ äîñë³äæåíü â³ðóñ À×Ñ âèÿâëåíî íå áóëî. (Çàê³í÷åííÿ íà ñòîð. 2)  Óêðà¿í³ òðèâàþòü çàõîäè ïî âèêîíàííþ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñóäæåííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî òà íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â â Óêðà¿í³ òà çàáîðîíó ïðîïàãàíäè ¿õíüî¿ ñèìâîë³êè». Ñàõíîâùèíà íå º âèêëþ÷åííÿì ó öüîìó ïðîöåñ³. Çà ïðèéíÿòèì ñåëèùíîþ ðàäîþ ð³øåííÿì «Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ îá’ºêò³â òîïîí³ì³êè» ä³éøëà ÷åðãà é äî Ëåí³íà. ² â³äïîâ³äíî ð³øåííÿ, 11 ëþòîãî 2016 ðîêó ïàì’ÿòíèê áóëî äåìîíòîâàíî. Íàãàäàºìî, ùî îñòàíí³é äåíü âèêîíàííÿ âèìîã çàêîíó ïðèïàäຠíà 21 ëþòîãî 2016 ð. ² íå ôàêò, ùî íå çíàéøëîñÿ á ëþäåé, ÿê³ á çàâàëèëè ïàì’ÿòíèê ïî-âàðâàðñüêè. Ñâîãî ÷àñó íåáàéäóæ³ æèòåë³ ñåëèùà íàâ³òü îðãàí³çîâóâàëè éîãî îõîðîíó. À òàê ââàæàºìî, ùî äåìîíòàæ â³äáóâñÿ öèâ³ë³çîâàíî. Ùîäî âèòðàò íà äåìîíòàæ ïàì’ÿòíèêà, òî ñóìà ñêëàëà 2 òèñ. 900 ãðí. Öå îïëàòà ïîñëóã àâòîêðàíà òà âàíòàæ³âêè. Íàðàç³ ïàì’ÿòíèê çáåð³ãàºòüñÿ, çã³äíî óêëàäåíî¿ óãîäè, â ÒΠ«ÏÌÊ-19». Ñ. ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ. Âèêîíàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåêîìóí³çàö³þ» Óâàãà! Ïåðåäïëàòà íà ðàéîííó ãàçåòó "Êîëîñ" òðèâຠäî 20 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ

[close]

p. 2

2 Äî 30-ð³÷÷ÿ ç äíÿ ×îðíîáèëüñüêî¿ òðàãå䳿 Íàñ îá’ºäíàëà âñ³õ Ïîëèí-çîðÿ Ñïîãàäè Ì. Ñâ³áîâè÷à: «Êîëè ñòàëàñÿ àâàð³ÿ íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é åëåêòðîñòàíö³¿, íàøà ðîäèíà ìåøêàëà â îäíîìó ³ç ñ³ë Ëóí³íåöüêîãî ðàéîíó Áðåñòñüêî¿ îáëàñò³. Õìàðà, ùî ñêëàäàëàñÿ ç ðàä³îàêòèâíîãî ïèëó, ÷àñòèíîê çðóéíîâàíîãî 4-ãî ðåàêòîðà, ïðîéøëà ³ íàä òåðèòîð³ºþ, äå ìè ïðîæèâàëè. Ò³ëüêè â 1990 ðîö³, êîëè ñòàëî â³äîìî, ùî íàøà ì³ñöåâ³ñòü íàëåæèòü äî çîíè áåçóìîâíîãî (îáîâ’ÿçêîâîãî) â³äñåëåííÿ, ìè ðàçîì ç äðóæèíîþ, ùîá íå ðèçèêóâàòè çäîðîâ’ÿì ñèíà ³ äîíüêè, âèð³øèëè ïåðå¿õàòè. ×îìó çóïèíèëè ñâ³é âèá³ð ñàìå íà Âîëîäèìèð³âö³? Áî òóò ïîîá³öÿëè âëàäíàòè ñïðàâó ç æèòëîì, éîãî íàì êóïèâ óðÿä Á³ëîðóñ³¿, òà ïðàöåâëàøòóâàòè. ² ÿ, ³ äðóæèíà – çà ôàõîì ïåäàãîãè. Ñàìå â Âîëîäèìèð³âñüê³é øêîë³ ï³ñëÿ ïåðå¿çäó íàì áóëî íàäàíî ì³ñöå ðîáîòè. Âæå òóò ä³òè çàê³í÷èëè øêîëó, îòðèìàëè ïðîôåñ³¿. Òà é äëÿ íàñ ñàõíîâùèíñüêà çåìëÿ ñòàëî äðóãîþ áàòüê³âùèíîþ. Àëå é äî öüîãî ÷àñó ³íîä³ ùåìèòü ñåðöå â³ä ñïîãàä³â ïðî êðàé, äå íàðîäèâñÿ, äå ïðîéøëî äèòèíñòâî, þí³ñòü». Òàðàñ Êóçüìè÷ (ïîòåðï³ëèé 2-î¿ êàòåãîð³¿) åâàêóéîâàíèé ç çîíè â³ä÷óæåííÿ. Ïðîæèâຠâ Ñàõíîâùèí³. ²âàí Êóâ³ê (ïîòåðï³ëèé 4-î¿ êàòåãîð³¿), ùî ïðîæèâàâ íà òåðèòî𳿠çîíè ïîñèëåíîãî ðàä³îåêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ, çàðàç ìåøêຠâ ñ. Êàòåðèí³âêà. Ùå 50 ïåðåñåëåíö³â, ÿê³ âèìóøåí³ áóëè ïåðå¿çäèòè ³ç çîíè áåçóìîâíîãî (îáîâ’ÿçêîâîãî) â³äñåëåííÿ é ìàþòü ñòàòóñ ïîòåðï³ëèõ â³ä ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè 3-î¿ êàòåãîð³¿, îñåëèëèñÿ â ð³çíèõ êóòî÷êàõ Ñàõíîâùèíñüêîãî ðàéîíó. Õòîñü øóêàâ æèòëî òàì, äå ìîæíà áóëî ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ. Äåõòî îñåëÿâñÿ â íàñåëåíîìó ïóíêò³, äå áóëà ð³äíÿ. Áóëè é òàê³, ÿê³ øóêàëè ì³ñöåâ³ñòü äëÿ ïîñåëåííÿ ç ïîä³áíîþ, ÿê ó ð³äíèõ ì³ñöÿõ, ïðèðîäîþ.  Àïîëëîí³âö³ îñåëèëèñÿ Ëþáîâ ³ Ïåòðî Âàá³ùåâè÷³, ðîäèíà Ìàðåíè÷³â. Ó Êàòåðèí³âö³, êð³ì ðîäèíè Ãîäóíê³â, çíàéøëè äàõ íàä ãîëîâîþ ³òàë³é Êîòÿø, Àäàì ³ Ãàëèíà Êóð³øêè, Ìàð³ÿ Îëåêñ³ºâåöü ç äîíüêîþ Íàòà볺þ, ÿêà ïðàöþº â Êàòåðèí³âñüêîìó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó êîìïëåêñ³. Äàð’ÿ Îëåêñ³ºâåöü ç äîíüêîþ Îëüãîþ (Êð³ïàê ïî ÷îëîâ³êîâ³) ìåøêຠâ ñåë³ Áåðåñòîâà, à äðóãà äîíüêà Òàìàðà (Ñî÷êîâà) ñòàëà êàòåðèí³â÷àíêîþ. Â. Ïðÿäêî. (Äàë³ áóäå). «Òóò ç³áðàâñÿ ð³ä íàø óâåñü…» Öþ âåëèêó ³ äðóæíþ ðîäèíó Ñòðèæåíê³â çíàº, íàïåâíî, êîæåí ìåøêàíö³â íàøîãî ñåëèùà. Âì³þòü âîíè ³ ïðàöþâàòè ³ â³äïî÷èâàòè. Ò³øèòüñÿ - Ñïî÷àòêó ïîá³ëóºìî õàòó, ïðèáåðåìî ó äâîð³, ïîçàãð³áàºìî, âñå ÿê áóëî ïðè áàòüêîâ³ òà ìàòåð³, à ïîò³ì âñ³ – íà Âåëèêäåíü, ïîìèíàëüí³ äí³ òà ³íø³ ñâÿòà. Áóâàëî, ÿê âñ³ ïîç’¿æäæàþòüñÿ, òî â õàò³ ëåäü ïîì³ùàºìîñÿ, – ñ쳺òüñÿ. - Ìè ïàì’ÿòàºìî äí³ íàðîäæåííÿ âñ³õ ñâî¿õ ðîäè÷³â, â³òàºìî ¿õ, à êîëè â êîãî âèêëèêຠÿêàñü ïðîáëåìà, òî âñ³ ãóðòîì äîïîìàãàºìî. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ áóä³âíèöòâà, ïîñàäêè òà çáîðó âðîæàþ, à ïîò³ì âè¿æäæàºìî íà ïðèðîäó äî ñòàâêà ³ â³äïî÷èâàºìî, – äîïîâíþº Ãàëèíà Ìèõàéë³âíà Ðèáàê. Êîæíà ç ñåñòåð ãîðäèòüñÿ ñâî¿ìè ä³òüìè òà îíóêàìè. Íàéñòàðøà – Êàòåðèíà Ìèõàéë³âíà, ìຠïîâàæíèé â³ê 92 ðîêè. Âñå ñâîº æèòòÿ ïðàöþâàëà ð³çíîðîáî÷îþ ó êîëãîñï³. Äîëàëà òðóäíîù³ òà íåãàðàçäè ð³çíèõ ÷àñ³â, áî áóëà ïðèêëàäîì ³ âç³ðöåì äëÿ ñâî¿õ ñåñòðè÷îê. Ìຠìåäàëü «Âåòåðàíà ïðàö³» òà ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Âèõîâàëà ç ÷îëîâ³êîì ²âàíîì ÷óäîâó äîíå÷êó, ä³æäàëèñü îíóêà òà ïðàâíó÷êó, ÿê³ íèí³ ïðîæèâàþòü â Õàðêîâ³. ˳ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, ïðîïðàöþâàâøè ÷àñòèíó æèòòÿ â çàãîò³âåëüí³é êîíòîð³, ïåðåéøëà äî äðóêàðí³, à ïîò³ì âæå – íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê. Çàðàç ¿¿ ï³äòðèìóº òà äîïîìàãຠïî ãîñïîäàðñòâó ñèíî÷îê Îëåêñàíäð, ùî ïðîæèâຠâ ì. Ïîëòàâà, ìຠäâîõ ä³òåé, òà âæå é ñàì ä³æäàâñÿ òðüîõ îíóê³â. Âñå æèòòÿ ïðîïðàöþâàëà ó êîëãîñï³ íà ñâèíîôåðì³ Ãàëèíà Ìèõàéë³âíà, òà çàâæäè çíàõîäèëà ÷àñ äëÿ âëàñíî¿ ñ³ì’¿. Âèðîñòèëè òà âèõîâàëè ç ÷îëîâ³êîì òðüîõ ä³òî÷îê: Âîëîäèìèðà, ùî ïðîæèâຠçàðàç â Òàëë³í³ ³ ìຠäâîõ ä³òåé: äîíå÷êó Ðèììó, ÿêà ïðè¿çäèòü êîæíîãî ðîêó äî ìàòóñ³ ç ²çðà¿ëþ ç äâîìà ä³òüìè, òà ç äâîìà ñâî¿ìè îíóêàìè, òà ùå – äîíå÷êó Òàì³ëó ç ñ. Íîâîëåêñàíäð³âêè, ÿêà ìຠäâîõ ä³òî÷îê. Äîáðèì ñëîâîì äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ çãàäóþòü ìåøêàíö³ âóëèöü, íà ÿêèõ ðîçíîñèëà ïîøòó Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, êîëè ïðàöþâàëà ëèñòîíîøåþ. Ó ïîâñÿêäåííèõ êëîïîòàõ, ðàäîùàõ òà òðóäíîùàõ çóñòð³ëà ñâ³é ïåíñ³éíèé â³ê. Õî÷à é íå õî÷å ïðèéìàòè éîãî, àäæå á³ëÿ ñâî¿õ äâîõ îíóê³â ³ ñàìà ìîëî䳺. Äîâãî ìè âñ³ ñèä³ëè ³ ïåðåãëÿäàëè ðîäèíí³ ñâ³òëèíè ç ñ³ìåéíîþ àëüáîìó, ³ ìàéæå âñ³ âîíè âêîòðå áóëè äîêàçîì ºäíîñò³ äóõó âñüîãî ðîäó, áî âæèâèëè â ñåðöÿ ñâî¿õ âíóê³â òå êîð³ííÿ, ÿêå êîëèñü ïåðåäàëè ¿ì, ùîá âîíî ³ ÷åðåç áàãàòî ðîê³â äàëî çåðíà øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ îäíå äî îäíîãî, áåðåãëî ÷åñòü âñüîãî ðîäó. Ïî÷óòòÿ ëþáîâ³ òà ïîâàãè ïåðåäàºòüñÿ ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ, ÿê íàéäîðîæ÷èé, ÿê áåçö³ííèé ñêàðá. ², ìàáóòü, êîæåí ç íàñ ðîçó쳺, ùî ì³öü äåðæàâè òðèìàºòüñÿ íå íà ðîçáðàòîâ³, à íà îñü òàêèõ ðîäèíàõ, ùî º ïðèêëàäîì äëÿ ³íøèõ, äå íà ïåðøîìó ì³ñö³ ïðàâëÿòü ëþáîâ, ïîâàãà, äðóæáà ³ âçàºìîâèðó÷êà ³, ìàáóòü, íàéãîëîâí³øå – ïîøàíà òà ðîäîâà ïàì’ÿòü. Ð. Óñòèìåíêî. äóøà, ÿêà ò³ëüêè äðóæíÿ ¿õíÿ ðîäèíà! Çàâ³òàâøè äî îñåë³ ãîëîâè ðîäó, íàéñòàðøî¿ ³ç ðîäèíè – Êàòåðèíè Ìèõàéë³âíè Õà÷êî, ðîçãîâîðèëèñÿ, àëå çîâñ³ì íå ïðî çì³íè â ïîãîä³, ÷è â êðà¿í³, ÷è ùîñü ïîä³áíå. À ïðî ³íøå, òå, ùî í³êîëè íå çàëèøຠäóøó áàéäóæîþ – ñâ³é ðîäîâ³ä. Îñü ³ ñüîãîäí³ ç³áðàëèñÿ ñòàðø³ ç ðîäèíè – ¿¿ ð³äí³ ñåñòðè ˳äà, Ãàëèíà òà Ëþáà. - ×è áàãàòî ëþäåé çíàþòü ÿê çâàëè, òà äå çíàõîäÿòüñÿ ìîãèëè ¿õ ïðàáàáóñü ³ ïðàä³äóñ³â, à òî ³ ¿õ ïðåäê³â äî ÷åòâåðòîãî – øîñòîãî êîë³íà? À íàø³ îíóêè âñ³ çíàþòü, – ãîâîðèòü ç ãîðä³ñòþ Êàòåðèíà Ìèõàéë³âíà. - ² öå íå ëèøå áàòüêè òà ä³òè, à âåñü ð³ä, âñ³ äâîþð³äí³, òðîþð³äí³ ³ ¿õí³ áàòüêè, ò³òêè ç äÿäüêàìè, ä³òè òà îíóêè. Äëÿ íàñ äîðîñëèõ – öå ñâÿòå ³ öüîìó íàâ÷àºìî ñâî¿õ ä³òåé, à âîíè âæå ñâî¿õ. ³äðàçó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³éíè ïåðå¿õàëà ñ³ì’ÿ Ñòðèæåíê³â ç Îë³éíèê³â äî âåëèêîãî íà òîé ÷àñ êîëãîñïó «Øëÿõ Ëåí³íà». Îòðèìàëè áóäèíîê, à íàòîì³ñòü â³ääàëè ñâîãî êîð³âêó íà ôåðìó. Ïðèæèëèñÿ òóò.  ñ³ì’¿ ï³äðîñòàëî 6 ä³òî÷îê. Áàòüêî – Ìèõàéëî Äåíèñîâè÷ Ñòðèæåíêî ïðàöþâàâ â êîëãîñï³ òðàêòîðèñòîì, çãîäîì êîíþõîì. Éîìó äî âñüîãî áóëî ä³ëî. ³í ëþáèâ ïîðÿäîê. ² âèéøëî òàê, ùî çàñ³ÿâ áàòüêî ó ñåðöÿõ ëþäåé ³ â ñåðöÿõ ñâî¿õ ä³òåé òà îíóê³â äîáðó ïðî ñåáå ïàì’ÿòü. Íàâ÷àâ æèòè ³ ïðàöþâàòè ÷åñíî, ïîâàæàòè îäèí îäíîãî, äîïîìàãàòè ³ ï³äòðèìóâàòè, òèõ õòî öüîãî ïîòðåáóº. Á³ëÿ áóäèíêó â³í ïîñàäèâ ñàä, äå ³ äî öüîãî ÷àñó ðîñòóòü ò³ äåðåâöÿ, âåëèê³ çìóæí³ë³ ç ÷àñîì. - Áàòüêà âæå äàâíî íåìàº, à äåðåâà øóìëÿòü ã³ëëÿì, í³áè â³í ç íàìè ðîçìîâëÿº, – çàìð³ÿíî ãîâîðèòü Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà Òèìîùóê, ÿêà âèðîñëà ³ íèí³ ïðîæèâຠâ áàòüê³âñüê³é õàò³. - ϳä³éäó, ïîñòîþ á³ëÿ äåðåâà, – ³ íà äóø³ ñòຠÿêîñü ñâ³òë³øå ³ òåïë³øå, í³áè áàòüêî îá³éìຠñâî¿ìè ì³öíèìè ðóêàìè. ² âðàç êóäè ä³âàþòüñÿ ñòðàõè ³ íåâïåâíåí³ñòü. - Ìè ùîðîêó òóò íàâåñí³ çáèðàºìîñü âñ³ºþ ð³äíåþ, – äîïîâíþº ˳ä³ÿ Ìèõàéë³âíà Ñòðèæåíêî. (Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà ñòîð. 1). Çà 2015 ð³ê â ðàéîí³ áóëî ïðîâåäåíî äâà çàñ³äàííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ïðîòèåï³çîîòè÷íî¿ êîì³ñ³¿ ïðè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü àôðèêàíñüêî¿ ÷óìè ñâèíåé. Ö³ ð³øåííÿ äîâåäåíî äëÿ âèêîíàííÿ äî âñ³õ ïðè÷åòíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é. Âñ³õ êåð³âíèê³â ñâèíàðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³ îçíàéîìëåíî ³ç çàãðîçëèâîþ åï³çîîòè÷íîþ ñèòóàö³ºþ ùîäî àôðèêàíñüêî¿ ÷óìè ñâèíåé â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ òà â Óêðà¿í³ òà ïîïåðåäæåíî ïðî íåáåçïåêó, ùî ïîñò³éíî ³ñíóº â çâ’ÿçêó ç çàõâîðþâàííÿì ñâèíåé ö³ºþ îñîáëèâî íåáåçïå÷íîþ õâîðîáîþ ³ çîáîâ’ÿçàíî ïîñò³éíî òà íåóõèëüíî çä³éñíþâàòè çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ çàíåñåííÿ çáóäíèêà õâîðîáè íà òåðèòîð³þ ðàéîíó òà íà ñâèíîôåðìè ãîñïîäàðñòâ. Ïðîâåäåí³ äåðæàâíîþ ñëóæáîþ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ïåðåâ³ðêè ñâèíîãîñïîäàðñòâ òà àíàë³ç ñèòóàö³¿ â íèõ âêàçóþòü íà òå, ùî íà äàíèé ÷àñ íà òåðèòî𳿠Ñàõíîâùèíñüêîãî ðàéîíó â ñâèíîãîñïîäàðñòâàõ íåäîñòàòíüî äîòðèìóþòüñÿ âèìîãè «çàêðèòîãî ðåæèìó» ðîáîòè, â³äïîâ³äíî äî «Âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ ïðàâèë äëÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ñâèíàðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ», ìàþòü ì³ñöå ïîðóøåííÿ â ðîáîò³ âåòñàíïðîïóñêíèê³â, ³íø³ òèì÷àñîâ³ íå ñèñòåìí³ ïîðóøåííÿ âåòåðèíàðíîñàí³òàðíèõ âèìîã, íå â³ä âñ³õ çàãèáëèõ ñâèíåé â ãîñïîäàðñòâàõ ðàéîíó ïàò. ìàòåð³àë íàïðàâëÿºòüñÿ äî Õàðê³âñüêîãî ô³ë³àëó ÄÍijËÄÂÑÅ äëÿ ïðîâåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâèõ äîñë³äæåíü íà À×Ñ. Çà 2015 ð³ê â ãîñïîäàðñòâàõ ðàéîíó äîùåïëåíî òà ðåâàêöèíîâàíî ïðîòè Ê×Ñ 4823 ãîë. ñâèíåé.  îñîáèñòèõ äîìàøí³õ ãîñïîäàðñòâàõ íàñåëåííÿ ïðîâåäåíî ùåïëåííÿ ïðîòè êëàñè÷íî¿ ÷óìè ñâèíåé - 4525 ãîë.  ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ ïðîâîäèòüñÿ ðîç’ÿñíþâàëüíà ðîáîòà ñåðåä íàñåëåííÿ ïðî âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî íåäîïóùåííÿ âèíèêíåííÿ öüîãî íåáåçïå÷íîãî çàõâîðþâàííÿ â îñîáèñòèõ ï³äñîáíèõ ãîñïîäàðñòâàõ (ñõîäêè, ëåêö³¿, ñï³âáåñ³äè ç íàñåëåííÿì, ðîçïîâñþäæåííÿ ëèñò³âîê). Ç ïèòàíü ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ùîäî àôðèêàíñüêî¿ ÷óìè ñâèíåé â 2015 ðîö³ áóëî ïðîâåäåíî: ñõîäîê ãðîìàäÿí - 20, ñï³âáåñ³ä - 15, ëåêö³é - 20, ðîçïîâñþäæåíî ëèñò³âîê - 766 øò. Îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íåäîñòàòíüî ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî íåäîïóùåííÿ ñòèõ³éíèõ ì³ñöü òîðã³âë³ õàð÷îâèìè ïðîäóêòàìè òà æèâèìè òâàðèíàìè (ïîðîñÿòàìè, ìîëîäíÿêîì ïòèö³, ðèáîþ òà ³í.). Íåîáõ³äíî îñîáëèâó óâàãó êåð³âíèêàì ãîñïîäàðñòâ çâåðíóòè íà áåçóìîâíå äîòðèìàííÿ «çàêðèòîãî» ðåæèìó ðîáîòè ñâèíîôåðì ³, ïåðø çà âñå, çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíó áåçïåðåá³éíó ðîáîòó âåòñàíïðîïóñêíèê³â (öå áåçïåðåá³éíà ðîáîòà äåçáàð’ºð³â òà íåäîïóùåííÿ ñòîðîíí³õ îñ³á íà òåðèòîð³þ ôåðì, ïîñò³éíå ÷åðãóâàííÿ íà âõîä³ äî ñâèíîôåðì â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á, íå äîïóùåííÿ ïðàö³âíèê³â äî ðîáîòè â äîìàøíüîìó îäÿç³ òà âçóòò³, çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ïåðåîäÿãàííÿ â ñàíïðîïóñêíèêó òà íåäîïóùåííÿ âíåñåííÿ íà òåðèòî𳿠ñâèíîôåðì äîìàøí³õ õàð÷³â, öåíòðàë³çîâàíå ïðàííÿ ñïåöîäÿãó íà ñâèíîôåðì³, áåçïåðåá³éíà ðîáîòà ïàðàôîðìàë³íîâèõ êàìåð, çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè ïðàö³âíèê³â). Çâåðòàþ âàøó óâàãó íà îïåðàòèâíå ³íôîðìóâàííÿ ïðî âñ³ âèïàäêè çàãèáåë³ ñâèíåé, íåçàëåæíî â³ä ¿õ â³êó, òà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàïðàâëåííÿ ïàòîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó, â³ä âñ³õ çàãèáëèõ ñâèíåé. ² ùå îäíå ïèòàííÿ, íà ÿêå íåîáõ³äíî ñüîãîäí³ çâåðíóòè óâàãó, áî çàâòðà ìîæå òàê ñòàòèñÿ, ùî áóäå ï³çíî — öå ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ùîäî ë³êâ³äàö³¿ òà íåäîïóùåííÿ ðîçïîâñþäæåííÿ àôðèêàíñüêî¿ ÷óìè ñâèíåé â ðàç³ âèíèêíåííÿ ñïàëàõó öüîãî çàõâîðþâàííÿ íà òåðèòî𳿠ðàéîíó. Âèêîíàííÿ ïðîòîêîëüíèõ ð³øåíü ðàéîííî¿ íàäçâè÷àéíî¿ ïðîòèåï³çîîòè÷íî¿ êîì³ñ³¿ ïðè Ñàõíîâùèíñüê³é ÐÄÀ ïðîäîâæèòè íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í äî îñîáëèâîãî ðîçïîðÿäæåííÿ. Êåð³âíèêàì ñâèíîãîñïîäàðñòâ ðàéîíó, ïîñò³éíî çàáåçïå÷óâàòè ðîáîòó ñâèíîôåðì ó «çàêðèòîìó ðåæèì³» ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã «Âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ ïðàâèë äëÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ñâèíàðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ», çàòâåðäæåíèõ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ç Äåðæâåò³íñïåêö³ºþ ̳íñ³ëüãîñïðîäó Óêðà¿íè. Ïðè ï³äîçð³ çàõâîðþâàííÿ ñâèíåé íà àôðèêàíñüêó ÷óìó ä³ÿòè çã³äíî «Ïëàíó îïåðàòèâíèõ ä³é ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè çàõâîðþâàííÿ ñâèíåé íà àôðèêàíñüêó ÷óìó à Ñàõíîâùèíñüêîìó ðàéîí³» çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì íàäçâè÷àéíî¿ ïðîòèåï³çîîòè÷íî¿ êîì³ñ³¿ ïðè Ñàõíîâùèíñüê³é ÐÄÀ â³ä 22.07.2013 ðîêó ¹ 9/2013. Äîòðèìóâàòèñü íàëåæíîãî ñàí³òàðíîãî ïîðÿäîêó íà òåðèòîð³ÿõ ñâèíîôåðì, çàáåçïå÷èòè óòèë³çàö³þ â³äõîä³â òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, çã³äíî ÷èííèõ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ âèìîã. Òåðì³íîâî óêëàñòè óãîäè ³ç ñïåö³àë³çîâàíèì ï³äïðèºìñòâîì ïî óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ. Âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ óòðèìàííÿ ñâèíåé ó äð³áíèõ ñâèíàðñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ ðàéîíó, äå íå âèêîíóþòüñÿ îõîðîííî-êàðàíòèíí³ çàõîäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïîñò³éíî ïðîâîäèòè êë³í³÷íèé îãëÿä ïîãîë³â’ÿ ñâèíåé â ãîñïîäàðñòâàõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ òà ïðèâàòíîìó ñåêòîð³. Ïîñèëèòè äåðæàâíèé âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèé êîíòðîëü òà íàãëÿä çà âèêîíàííÿì âåòåðèíàðíîñàí³òàðíèõ âèìîã ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïðè ïðîâåäåíí³ äîìàøíüîãî çàáîþ òâàðèí. Ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ ñâèíîïîãîë³â'ÿ ó ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³ (òîâàðèñòâ ð³çíèõ ôîðì, ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ). Çîáîâ'ÿçàòè êåð³âíèê³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, äå óòðèìóþòüñÿ ñâèí³ ó çâ³òàõ äî ðàéâ³ää³ëó ñòàòèñòèêè íàäàòè ôàêòè÷í³ äàí³ ùîäî íàÿâíîñò³ ñâèíîïîãîë³â'ÿ. Ïðîâåñòè îïåðàòèâí³ ðåéäè ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ïðèïèíåííÿ ñòèõ³éíî¿ òîðã³âë³ ïîðîñÿòàìè, ìîëîäíÿêîì ïòèö³, ðèáîþ, ïðîäóêö³ºþ òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ ó íåâñòàíîâëåíèõ ì³ñöÿõ íà òåðèòî𳿠ñåë. Ñàõíîâùèíà. Ñàõíîâùèíñüê³é ðàéîíí³é ðàä³, Ñàõíîâùèíñüê³é ñåëèùí³é ðàä³, âñ³ì ñ³ëüñüêèì ðàäàì ðàéîíó íà ÷åðãîâèõ ñåñ³ÿõ ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî çàêëàäåííÿ â áþäæåòè âñ³õ ðàä òà âèä³ëåííÿ êîøò³â íà ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â. Çà ìàòåð³àëàìè íàðàäè ¹8 ÊÎËÎÑ Ñóáîòà, 20 ëþòîãî 2016 ðîêó

[close]

p. 3

Ï Ð Î Ã Ð À Ì ÌÀ ÒÅ Ë Å Ï Å Ð Å Ä À × ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ , ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ôåâðàëÿ ÓÒ-1 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00, 1.30, 5.10 Íîâîñòè 6.10, 7.10 Àãðîýðà 6.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 6.45, 7.15, 8.15 Ñïîðò 7.25 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 7.35, 23.50 Íà ñëóõó 7.50, 8.25 Îáúåäåíèå 8.30 Ìèãðàöèîííûé âåêòîð 8.40 Ïîëåçíûå ñîâåòû 9.00, 5.45 Âå÷íîå 9.10 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 9.50 Íàöèîíàëüíûé îòáîð ê ÏÊÅ 2016 ã. Ôèíàë 13.10 Îêíî â Àìåðèêó 13.50 Ñêàçêè Ëèðíèêà Ñàøè 14.10 Ìóç/ô «Òåëüíþê: Íàø Øåâ÷åíêî» 15.20 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ñîòíÿ» 17.00 Êíèãà ua 17.35 Îáùåñòâåííûé óíèâåðñèòåò 18.05, 1.45 ×àñ-× 18.15, 1.20 Íîâîñòè. Ìèð 18.55 Î ãëàâíîì 19.30 ÐÅ:ÔÎÐÌÀ 20.00 Ïåðâàÿ êîëîíêà 20.30 Ä/ô «Â ãîñòè ê Âàêåðáàðòó» 21.30, 5.35 Íîâîñòè. Ñïîðò 21.50 Ïîïóò÷èêè 23.00 Èòîãè 23.20 Äíåâíèê ²² çèìíèõ Þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 0.20 Òåëåìàãàçèí 1.55 Ò/ñ «Îñòðîâ ëþáâè» (2) 4.35 Ä/ô «Àçåðáàéäæàí, ãàçîâûé ïîñòàâùèê Åâðîïû» 23 ôåâðàëÿ ÓÒ-1 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00, 1.30, 5.10 Íîâîñòè 6.10, 7.10 Àãðîýðà 6.20, 23.45 Îò ïåðâîãî ëèöà 6.45, 7.15, 8.15 Ñïîðò 7.25, 23.30 Íà ñëóõó 7.50, 8.25 Îáúåäåíèå 8.30 Ïàñïîðòíûé ñåðâèñ 8.40 Ïîëåçíûå ñîâåòû 9.00, 5.45 Âå÷íîå 9.20, 18.55 Î ãëàâíîì 9.50 Ä/ô «Â ãñòè ê Âàêåðáàðòó» 10.25 XX Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî áîðüáå 12.30 «Ïëàí íà çàâòðà» ñ Àíàñòàñèåé Ðèíãèñ 13.15, 18.05, 1.45, 5.00 ×àñ-× 13.40 Ñêàçêè Ëèðíèêà Ñàøè 13.55 Õî÷ó áûòü 14.15 Ì/ô 15.05 Ôîëüê-music 16.10 Ïó ò åâ îäèò åëü ïîëîìíèêà 16.35 Ïîïóò÷èêè 17.35 Îáùåñòâåííûé óíèâåðñèòåò 18.15, 1.20 Íîâîñòè. Ìèð 19.30 ÄåáàòûPRO 21.30, 5.35 Íîâîñòè. Ñïîðò 21.50 Âîéíà è ìèð 23.00 Èòîãè 0.20 Òåëåìàãàçèí 1.55 Ò/ñ «Îñòðîâ ëþáâè» (2) 4.10 Ä/ô «Æåíùèíû â ãîëóáûõ áåðåòàõ» ÂÒÎÐÍÈÊ , ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 ôåâðàëÿ ÓÒ-1 ÑÐÅÄÀ, 25 ôåâðàëÿ 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00, 1.30, 5.10 Íîâîñòè 6.10, 7.10 Àãðîýðà 6.20, 23.45 Îò ïåðâîãî ëèöà 6.45, 7.15, 8.15 Ñïîðò 7.25 Òåïëî. Ua 7.35, 23.30 Íà ñëóõó 7.50, 8.25 Îáúåäåíèå 8.30 Ïàñïîðòíûé ñåðâèñ 8.40 Ïîëåçíûå ñîâåòû 9.00, 5.45 Âå÷íîå 9.15, 18.55 Î ãëàâíîì 9.45, 4.15 Ä/ñ «Ìîñòû ìåæäó ìèðàìè» 10.25 Îêíî â Àìåðèêó 10.50 Äîðîãà ê Ðèî- 2016 ã. 11.30 Âîéíà è ìèð 12.15 Ñëåäñòâèå. Èíôî 13.15, 18.05, 1.45, 5.00 ×àñ× 13.40 Ñêàçêè Ëèðíèêà Ñàøè 13.55 Øêîëà Ìýðè Ïîïïèíñ 14.10 Ì/ô 14.30 Âîñïîìèíàíèÿ 15.20 Ïðåäâå÷åðüå. Ñóäüáû 16.10 Ñâåò 16.50 Ä/ô «Ïàðóñíèê ñ çàïàõîì ñâåòà. Ìèõàèë Äðàãîìàíîâ, Ëåñÿ Óêðàèíêà» 17.35 Îáùåñòâåííûé óíèâåðñèòåò 18.15, 1.20 Íîâîñòè. Ìèð 19.25 Ò/ñ «Ìàôèîçà» (2) 20.25 Ä/ô «Êóðñ íà Áàâàðèþ. Áóäóùåå äëÿ ìîëîäûõ èñïàíöåâ» 21.30, 5.35 Íîâîñòè. Ñïîðò 21.40 Èç ïåðâûõ óñò 21.50 «Ñõåìû» ñ Íàòàëüåé Ñåäëåöêîé 22.15 5 áàêñîâ.net 23.00 Èòîãè 0.20 Òåëåìàãàçèí 1.55 Ò/ñ «Îñòðîâ ëþáâè» (2) ×ÅÒÂÅÐÃ, ÓÒ-1 26 ôåâðàëÿ 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00, 1.30, 5.25 Íîâîñòè 6.10, 7.10 Àãðîýðà 6.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 6.45, 7.15, 8.15 Ñïîðò 7.25 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 7.35, 23.50 Íà ñëóõó 7.50, 8.25 Îáúåäåíèå 8.30 Òåððèòîðèÿ çàêîíà 8.35 Ïàñïîðòíûé ñåðâèñ 8.40 Ïîëåçíûå ñîâåòû 9.00, 5.45 Âå÷íîå 9.20 Î ãëàâíîì 9.45, 4.00 Ä/ñ «Ìîñòû ìåæäó ìèðàìè» 11.35 Ìóæñêîé êëóá 12.00 Âåðåñåíü 12.30 «Ñõåìû» ñ Íàòàëüåé Ñåäëåöêîé 13.15 ×àñ-× 13.40 Ñêàçêè Ëèðíèêà Ñàøè 13.55 Ì/ô 14.30 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 15.20 Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü 16.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áîãîìîëåö.  îïïîçèöèè ê ñìåðòè» 16.40 Ä/ô «Êàíàäñêèå ëåñîðóáû» 17.40 Îáùåñòâåííûé óíèâåðñèòåò 18.15, 1.20 Íîâîñòè. Ìèð 19.00, 21.25 Ñïåöïðîåêò «Êðûìñêèé âîïðîñ» 23.00 Èòîãè 23.20 Äíåâíèê ²² çèìíèõ ÏßÒÍÈÖÀ, ÓÒ-1 27 ôåâðàëÿ ÓÒ-1 6.00 Èòîãè 6.25  ïðîñòðàíñòâå áûòèÿ 7.05 Âåðòèêàëü âëàñòè 8.10 ÀãðîÝðà. Èòîãè 8.20 Ìèð on line 8.40 Çîëîòîé ãóñü 9.15 Øêîëà Ìýðè Ïîïïèíñ 9.30 Õî÷ó áûòü 9.50 Êòî â äîìå õîçÿèí? 10.20 Ì/ñ «Ñêàçêè Àíäåðñåíà. Ñîâðåìåííîå ïðî÷òåíèå» 12.00 5 áàêñîâ.net 13.15 Õ/ô «Ïÿòü äíåé â Ðèìå» 15.25 Ä/ô «Ôèëèï Ïåòåí» 16.25 Ìóæñêîé êëóá 16.55, 2.20 Áàñêåòáîë. Êóáîê Óêðàèíû. Ôèíàë 19.00, 21.25 Âñåìèðíàÿ ñåðèÿ áîêñà. Óêðàèíà - Êóáà 21.00, 5.35 Íîâîñòè 22.00 Ä/ô «Âåðíè ìíå èìÿ» 22.40 Ìåãàëîò 23.00 Òåððèòîðèÿ çàêîíà 23.20 Äåíü àíãåëà 0.20 Òåëåìàãàçèí 1.20 Ìóçûêàëüíîå òóðíå 4. 15 5.05 Ä/ ô Ä/ô «Ê à í à ä ñ êèå «Àëåêñàíäð ëåñîðóáû» Áîãîìîëåö.  îïïîçèöèè ê ñìåðòè» ÑÓÁÁÎÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ôåâðàëÿ ÓÒ-1 6.05 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 6.35 Øàã ê çâåçäàì 7.40 Ìèð on line 8.15 Îáúåäåíèå 8.40 Òåïëî.ua 9.00 Ïóòåâîäèòåëü ïîëîìíèêà 9.15 Èãðà ñóäüáû 9.50 Õóäîæåñòâåííûå èñòîðèè 10.25 Âîñïîìèíàíèÿ 10.50 Òâîé äîì 11.50 Ä/ñ «Âêóñíûå ïóòåøåñòâèÿ» 13.55 Ôîëüê-music 15.30 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÃÊ «Ëà Ðèîõà» ÃÊ «Ìîòîð Çàïîðîæüÿ» 17.25 Ìóæñêîé êëóá. Ñïîðò 18.30 Äîðîãà ê Ðèî- 2016 ã. 18.55 Óêðàèíñêèé Êîðò 19. 2 5 Ä/ ô «Ïîñ ë åä í èå êîâáîè Òîñêàíû» 20.25 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 21.00, 5.35 Íîâîñòè 21.25 Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû À.ßöåíþê î ðåôîðìàõ 21.40 Ïåðâàÿ êîëîíêà 22.20 Êíèãà ua 23.00 Äåíü àíãåëà 0.20 Òåëåìàãàçèí 1.20 Ìóçûêàëüíîå òóðíå 2.25 Âñåìèðíàÿ ñåðèÿ áîêñà. Óêðàèíà - Êóáà 5.00 Ñâåò 6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 «Çàâòðàê ñ 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 1.40 Òñí 7.35 «Ìàøà è ìåäâåäü» 9.30, 10.50 «Ìåíÿþ æåíó 9» 12.20 «10 ìèíóò ñ ïðåìüåðìèíèñòðîì» 12.30 «Ìåíÿþ æåíó» 13.50, 14.50 «Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû - 5» 15.50 Ìåëîäðàìà «Òîðãîâûé öåíòð» 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà - 2» 20.30 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû - 2016» 21.00 Ìåëîäðàìà «Õîçÿéêà» 22.00 «Äåíüãè» 23.30 «Ìèíêóëüò» 0.00, 2.05 Êîìåäèÿ «Æàíäàðì è èíîïëàíåòÿíå» 3.30 «Øåñòü êàäðîâ» 5.40 «Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé» 1+1 2.20 Áîåâèê «Ñêîðîñòü - 2: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, «ÈÍÒÅл êðóèç ïîä êîíòðîëåì» 16.45, 19.30 Òñí 6.20 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 6.40 «Ïîäðîáíîñòè» «Çàâòðàê ñ 1+1» «ÈÍÒÅл 7.10 Õ/ô «Èíòóèöèÿ» 7.35 «Ìàøà è ìåäâåäü» 9.00 «Ãîòîâèì âìåñòå» 5.45 «Æäè ìåíÿ» 9.30, 10.50 «Ìåíÿþ æåíó» 12.20 «Ìåíÿþ æåíó», 2 ñ. 8.00, 2.10 Õ/ô «Áëàãèå 1 0 . 0 0 « Î ð å ë è ð å ø ê à . Êðóãîñâåòêà» 13.50, 14.50 «Ñåìåéíûå íàìåðåíèÿ» ìåëîäðàìû - 5» 11.00 «Îðåë è Ðåøêà. 15.50 Ìåëîäðàìà «Òîðãîâûé 9.30 Ò/ñ «Äâà êàïèòàíà» Øîïïèíã» öåíòð» 18.25, 20.30 Ò/ñ «Âåðíåøüñÿ 12.00 Ò/ñ «Âåðíåøüñÿ 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷åñòâåííûé ïîãîâîðèì» - ïîãîâîðèì» âåê. Ðîêñîëàíà - 2» 15.20, 21.40 Ò/ñ «Îñòðîâ «Ïîäðîáíîñòè» 20.20 «Âå÷åðíèé Êèåâ 2015» 20.00 «Ïîäðîáíîñòè» «ÈÍÒÅл íåíóæíûõ ëþäåé» (2) 6.05, 11.15, 12.25 Ä/ñ 22.45 «Ñâåòñêàÿ æèçíü» «ÈÍÒÅл «ÈÍÒÅл 5.20, 20.00, 2.35 22.50 Õ/ô «Ãóâåðíàíòêà» (2) 20.00 «Ïîäðîáíîñòè íåäåëè» 6.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå âåëè... «Ñëåäñòâèå âåëè... ñ «Ïîäðîáíîñòè» 5.20, 20.00, 2.35 23.45 Òðèëëåð «Îìåí» 1.55 Òðèëëåð «Äâàäöàòü 0.50 Õ/ô «Î íåì» (2) 21.30 «10 ìèíóò ñ ÏðåìüåðËåîíèäîì Êàíåâñêèì» ñ Ëåîíèäîì Êàíåâñêèì» 6.05, 11.15, 12.25 Ä/ñ «Ïîäðîáíîñòè» 3. 30 Õ / ô «Â ï åðåä , ç à ìèíèñòðîì» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, «Ñëåäñòâèå âåëè... ñ 6.05, 11.15, 12.25 Ä/ñ âîñåìü íåäåëü ñïóñòÿ» 3.25 «Øåñòü êàäðîâ» 22.30 Ä/ô «Ñïàñòè è «Ñëåäñòâèå âåëè... ñ 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Ëåîíèäîì Êàíåâñêèì» ñîêðîâèùàìè ãåòìàíà!» ñîõðàíèòü» Íîâîñòè Ëåîíèäîì Êàíåâñêèì» Íîâîñòè 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, «ÈÍÒÅл 4.55 Õ/ô «Ñàìîëåòîì, 23.30 Ò/ñ «Ïðàâäèâàÿ 7.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Óòðî 7.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Óòðî 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 5.20, 20.00, 5.00 ïîåçäîì, àâòîìîáèëåì» 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 «Ïîäðîáíîñòè» èñòîðèÿ îá Àëûõ ïàðóñàõ» ñ ÈÍÒÅÐîì» Íîâîñòè ñ ÈÍÒÅÐîì» 6.10, 11.15, 12.25 Ä/ñ 9.20, 12.25 Õ/ô «Èãðû 9.20, 21.00 Ò/ñ «Ñïðîñèòå 7.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Óòðî Íîâîñòè 7.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Óòðî «Ñëåäñòâèå ñ ÈÍÒÅÐîì» âåëè... ñ ó îñåíè» âçðîñëûõ äåâî÷åê» Ëåîíèäîì Êàíåâñêèì» 12.45, 14.20 «Ñòðàõ â òâîåì 13.35, 14.20 «Ñòðàõ â òâîåì 9.20, 21.00 Ò/ñ «Ñïðîñèòå ó ñ ÈÍÒÅÐîì» 9.20, 21.00 Ò/ñ «Ñïðîñèòå ó 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, îñåíè» äðîâà ðóáàí³ ³ íå ðóáàí³ íåäîðîãî (äîñäîìå» äîìå» 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 13.35, 14.20 «Ñòðàõ â òâîåì îñåíè» 14.55 «Ñóäåáíûå äåëà» òàâêà ìàøèíîþ, ÓÀÇîì, àâòîìîá³ëüíèì 15.00, 16.15 «Æäè ìåíÿ» Íîâîñòè 13.35, 14.20 «Ñòðàõ â òâîåì äîìå» 18.05, 19.00 Òîê-øîó 15.50, 16.15 «Ñåìåéíûé ïðè÷åïîì, ì³øêàìè). Òåë. 097-888-34-48, 7.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Óòðî ñ 14.55 «Ñóäåáíûå äåëà» äîìå» ñóä» «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» ÈÍÒÅÐîì» 099-232-91-46, 063-041-59-56. 15.50, 16.15 «Ñåìåéíûé 14.55 «Ñóäåáíûå äåëà» 18.05, 19.05 Òîê-øîó 20.00 «Ïîäðîáíîñòè» ñóä» 15.50, 16.15 «Ñåìåéíûé ñóä» 9.20 Ò/ñ «Ñïðîñèòå ó îñåíè» 21.00 Ò/ñ «Ñïðîñèòå ó «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» 18.05, 19.05 Ò î ê -ø î ó 18.05, 19.05 Òîê-øîó 13.35, 14.20 «Ñòðàõ â òâîåì äîìå» 22.55, 3.20 Ò/ñ «Ãîðîä «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» îñåíè» «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» 14.55 «Ñóäåáíûå äåëà» 22.50, 3.10 Ò/ñ «Ãîðîä ìå÷òû ìå÷òû 2» (3) óëüè ëåæàêè. Òåë. 098-347-82-59. 22.55, 3.25 Ò/ñ «Ãîðîä 22.55, 3.20 Ò/ñ «Ãîðîä ìå÷òû 15.50, 16.15 «Ñåìåéíûé ñóä» 0 . 5 5 Õ / ô « À æ è ç í ü ìå÷òû 2» (3) 2» (3) 2» (3) 18.05 Òîê-øîó «Êàñàïðîäîëæàåòñÿ» (2) 0.55 Õ/ô «Äæîí Ðàáå» (2) 1.00 Õ/ô «Äâîå» (2) 0.55 Õ/ô «Ëó÷øàÿ çàùèòà» Ïîêóïàåì ì¸ä è âîñê îïòîì. Òåë. 097-782åòñÿ êàæäîãî» 21.00 «×åðíîå çåðêà69-86, 099-097-91-78. ëî» 23.30 Õ/ô «Èíòóèöèÿ» 1.30 Õ/ô «Ñàìîëåòîì, äðîâà: ðóáàí³, íå ðóáàí³. Ìîæëèâà äîñòàâêà áóäüàâòî ²Æ-2715 «ïèð³æîê» .  ïîåçäîì, àâòîìîáèÿêî¿ ê³ëüêîñò³ àâòîìîá³ëüíèì ïðè÷åïîì, ÃÀÇ-53, ëåì» ãàðíîìó ñòàí³. Òåë. 093-454-71- 2.50 Õ/ô «Ëó÷øàÿ ÓÀÇ. Òåë. 093-454-71-00, 095-500-42-79. çàùèòà» 00. * * * 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00, 1.30, 5.10 Íîâîñòè 6.10, 7.10 Àãðîýðà 6.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 6.45, 7.15, 8.15 Ñïîðò 7.25 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 7.35 Íà ñëóõó 7.50, 8.25 Îáúåäåíèå 8.30 Ïàñïîðòíûé ñåðâèñ 8.40 Ïîëåçíûå ñîâåòû 9.00, 5.45 Âå÷íîå 9.20, 18.55 Î ãëàâíîì 9.55 ÄåáàòûPRO 11.25 ÐÅ:ÔÎÐÌÀ 12.00 Çàñåäàíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû 13.15, 18.05, 1.45, 5.00 ×àñ× 13.40 Ñêàçêè Ëèðíèêà Ñàøè 13.55 Êòî â äîìå õîçÿèí? 14.15 Ì/ô 15.05  ãîñòè ê Èâàíó Ïîïîâè÷ó 15.45 Èãðà ñóäüáû 16.20 Ä/ô «Çâåçäà â ôîðìå êâàäðàòà» 16.55 Ä/ô «Ïîåçäêà â Êîðåþ» 17.35 Îáùåñòâåííûé óíèâåðñèòåò 18.15, 1.20 Íîâîñòè. Ìèð 19.30 Ò/ñ «Ìàôèîçà» (2) 20.30 Âåðåñåíü 21.30, 5.35 Íîâîñòè. Ñïîðò 21.40 Èç ïåðâûõ óñò 21.50 Ñëåäñòâèå. Èíôî 22.40 Ìåãàëîò 23.00 Èòîãè 23.20 Äíåâíèê ²² çèìíèõ Þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 23.50 Òåïëî. Ua 0.20 Òåëåìàãàçèí 1+1 1.55 Ò/ñ «Îñòðîâ ëþáâè» (2) 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 4.05 Ä/ô «Åâãåíèé Ïàòîí. 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, Ùåäðîñòü òàëàíòà» 1.50 Òñí 4.30 Ä/ô «Âèçèò â Êîðåþ» 6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 1+1 «Çàâòðàê ñ 1+1» 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 7.35 «Ìàøà è ìåäâåäü» 9.30, 10.55, 12.20 «Ìåíÿþ 16.45, 19.30, 23.15, 1.55 Òñí æåíó» 13.50, 14.50 «Ñåìåéíûå 6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 «Çàâòðàê ñ 1+1» ìåëîäðàìû - 5» 15.50 Ì å ë î ä ð à ì à 7.35 «Ìàøà è ìåäâåäü» 9.30, 10.50, 12.20 «Ìåíÿþ «Òîðãîâûé öåíòð» æåíó» 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷åñòâåííûé 13.50, 14.50 «Ñåìåéíûå âåê. Ðîêñîëàíà - 2» ìåëîäðàìû - 5» 20.30 «Ñåêðåòíûå 15.50 Ìåëîäðàìà «Òîðãîâûé ìàòåðèàëû - 2016» öåíòð» 21.00 Ì å ë î ä ð à ì à 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷åñòâåííûé «Õîçÿéêà» âåê. Ðîêñîëàíà - 2» 22.00 «×åòûðå ñâàäüáû 5» 20.30 «Ñåêðåòíûå 0.00, 2.15 Êîìåäèÿ ìàòåðèàëû - 2016» «Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè» 21.00 Ìåëîäðàìà «Õîçÿéêà» 22.00 «Æåíèòüáà âñëåïóþ 2» 3.50 «Øåñòü êàäðîâ» 2.20 Êîìåäèÿ 5 . 3 5 « Ñ ë ó æ á à ð î ç û ñ ê à 0.00, «Ïðèøåëüöû» äåòåé» 4.00 «Øåñòü êàäðîâ» 5.35 «Ñëóæáà ðîçûñêà «ÈÍÒÅл 5.20, 20.00, 2.35 äåòåé» 1+1 6.00 «Äåíüãè» 6.50, 19.30 Òñí 7.50 «Ñâåòñêàÿ æèçíü» 8.50 Ìåëîäðàìà «Õîçÿéêà» 13.00 «Âå÷åðíèé Êèåâ» 15.40, 21.15 «Âå÷åðíèé êâàðòàë» Þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 0.20 Òåëåìàãàçèí 1.45 Ìóçûêàëüíîå òóðíå 2.50 Ò/ñ «Îñòðîâ ëþáâè» (2) 17.35 «Ðàññìåøè êîìèêà» 18.30 «Ðàññìåøè êîìèêà 7» 20.15 «Óêðàèíñêèå ñåíñàöèè» 23.15, 4.15 Äðàìà «Õðàáðîå ñåðäöå» 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 2.05 Òñí 6.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 «Çàâòðàê ñ 1+1» 7.35 «Ìàøà è ìåäâåäü» 9.30, 10.50, 12.20 «Ìåíÿþ æåíó» 13.50, 14.50 «Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû - 5» 15.50 Ìåëîäðàìà «Òîðãîâûé öåíòð» 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà - 2» 20.30 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû - 2016» 21.00 Ìåëîäðàìà «Õîçÿéêà» 22.00, 23.30 «Ïðàâî íà âëàñòü 2016» 0.30, 2.30 Õ/ô «Îçåðî ñòðàõà 2» 3.55 «Øåñòü êàäðîâ» 1+1 1+1 7.00 «Îäíîêëàññíèêè» 8.00 «Óêðàèíñêèå ñåíñàöèè» 9.00 Ëîòåðåÿ «Ëîòî-çàáàâà» 9.40 Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü» 10.05 Òñí 11.00, 12.05 «Ìèð íàèçíàíêó - 5: Èíäîíåçèÿ» 13.05 «Æåíèòüáà âñëåïóþ 2» 14.25 «×åòûðå ñâàäüáû 5» 15.45 «Ìóëüòèáàðáàðà» 17.35 Êîìåäèÿ «Äæóíãëè» 19.20 «10 ìèíóò ñ ïðåìüåðìèíèñòðîì» 19.30, 5.20 «Òñí-íåäåëÿ» 21.00 «Ãîëîñ ñòðàíû 6» 23.10 Áîåâèê «Ñêîðîñòü - 2: êðóèç ïîä êîíòðîëåì» 1.25 Äðàìà «Òîò, êòî ïðîøåë ñêâîçü îãîíü» 3.20 Òðèëëåð «Îìåí» 1+1 Ïðîäàì Êóïëþ Ïðîäàì Ïðîäàì ãàçèô³êîâàíèé áóäèíîê ïî âóë. Îðäæîí³ê³äçå, 35. 180 òèñ. ãðí. Òîðã. Òåë. 096-95-39-667. * * * àâòîìîá³ëü «Òàâð³ÿ», çàï÷àñòèíè íà ìîòîöèêë «Äíåïð-11». Çâåðòàòèñü: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 43. Òåë. 096-865-29-17. * * * äîáîâèõ, ï³äðîùåíèõ áðîéëåð³â «Ãåðêóëåñ». Äîñòàâêà. Êîìá³êîðìè. Òåë. 066-158-03-90, 098121-92-61. ÍÀѲÍÍß ÒÅÐÐÀ-Þà Ñîíÿøíèê: Ìèð, Ëþêñ, Äîçîð, Êàðäèíàë, Áðåíä, Ãðàíä, ßñîí, Æàëîí, òà ³í. Êóêóðóäçà: Äí³ïðîâñüêà ÑÂ181, Êðèíè÷àíñüêà ÑÂ257, ÑΠ329 ÑÂ. Ëþöåðíà, ã³ð÷èöÿ, ëüîí, ñóäàíêà, ïðîñî òà ³í. ÓÂÀÃÀ! Ìè çíàõîäèìîñÿ çà àäðåñîþ: ì. Ìèêîëà¿â, âóë. ʳðîâà,238. Çîÿ Áîðèñ³âíà òåë: (098) 573-08-73, (066)235-0128 Ëàéô (073) 467-26-10 òåë/ôàêñ (0512) 48-97-08 ñàéò terra-yug.com.ua ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ

[close]

p. 4

4 Íîâ³ ïåðåâàãè ñï³âïðàö³ ïàéîâèê³â ç «ÊÅÐÍÅË» ÒΠ«Àãðàðíèé ä³ì ³ì. Ãîðüêîãî» çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³: - îðåíäíà ïëàòà ñêëàäຠ6,5% â³ä íîðìàòèâíî-ãðîøîâî¿ îö³íêè ïàþ + óðàõóâàííÿ êîåô³ö³ºíòó ³íäåêñàö³¿; - âèïëàòà ïðå쳿 çà çàêëþ÷åííÿ íîâîãî äîãîâîðó â ðîçì³ð³ 500 ãðí. çà ãåêòàð ïàþ (íîâ³ çåìë³); - äîâãîñòðîêîâà îðåíäà (20 ðîê³â, äîãîâ³ð åìô³òåâçèñó) ç îäíîðàçîâîþ âèïëàòîþ 10 000 ãðí. çà 1 ãà. ïàþ; - áåçêîøòîâíà îðàíêà òà êóëüòèâàö³ÿ äî 0,40 ãà. ïðèñàäèáíî¿ ä³ëÿíêè; - ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè îðåíäíó ïëàòó â ãðîøîâîìó àáî íàòóðàëüíîìó âèãëÿä³; - ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè 500 ãðí; - ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íà ðèòóàëüí³ ïîñëóãè 1000 ãðí. òà íàäàííÿ òðàíñïîðòó; Íàø³ êîîðäèíàòè: 64512 ñ. Ëåáåä³âêà, Ñàõíîâùèíñüêîãî ð-íó, Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: (050) 405-35-82, (057) 622-59-33, (080) 050-10-59. Òåëåôîíóéòå ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü ç 8-00 äî 17-00. ²Ò-Òî÷êà Ðàññðî÷êà îò Ïðèâàòáàíêà çà 30 ñåêóíä Âû âñåãäà ìîæåòå ó íàñ ïðèîáðåñòè: Ïëàíøåòû, Òåëåôîíû, Êîìïüþòåðû, Íîóòáóêè, Ïðèíòåðû, ÒÂ, Àóäèî/Âèäåî, Ôîòî, è ò.ä. Âñ¸ ÷òî Âàì íóæíî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàññðî÷êè — êàðòà Ïðèâàòáàíêà. ïãò. Ñàõíîâùèíà, óë. Þæíîâîêçàëüíàÿ, 32à (âî äâîðå, çà àïòåêîé «Áåðåçêà»). Òåë. 3-22-52, (067) 396-20-22, (050) 886-10-85. Ïðîäàì áóäèíîê ïî âóë. Êàë³í³íà, 44. Òåë. 068-603-51-73. * * * áóä³âëþ êîëèøíüî¿ õóòðîâî¿ ôàáðèêè â öåíòð³ ñåë. Ñàõíîâùèíà. Òåë. 066-986-98-22. * * * äîá³ðíå íàñ³ííÿ íîâèõ âèñîêîâðîæàéíèõ ã³áðèä³â ñîíÿøíèêà «Çëàòñîí», «Çëàòàð». Òåë. 097-13883-22, 2-50-21. * * * ìàøèíó äðîâ íåäîðîãî. Òåë. 097-145-82-84, 050-740-39-15. * * * áóðÿê. Òåë. 096-551-31-18. * * * ñåë³òðó, í³òðîàìîôîñ. Òåë. 096-85-29-008, 068-919-79-15. * * * òðàêòîð ÌÒÇ-82.1. Òåë. 098-778-68-83. * * * õàòó. Òåë. 068-318-33-48. * * * òîðãîâèé ïàâ³ëüéîí ç á³çíåñîì, ìåáë³ (ñò³íêà á/â). Òåë. 096-628-24-22. * * * ãàçèô³êîâàíèé áóäèíîê â ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà ïëîùåþ 57,5 êâ.ì. Ãàðàæ. ˳òíÿ êóõíÿ. Ñàðà¿. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1 ãà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë. 096718-58-52, 067-926-60-23. Ïðàâë³ííÿ Ñàõíîâùèíñüêî¿ ÐÑÏ «Êîîïåðàòîð», êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â, êîëèøí³ ñï³âðîá³òíèêè ãëèáîêî ñóìóþòü ç ïðèâîäó ñìåðò³ êîëèøíüîãî ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ØÅÂÖÎÂί ÒÅÒßÍÈ ²ÂÀͲÂÍÈ òà âèñëîâëþþòü ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì ïîê³éíî¿. Íåõàé íàø³ ñï³â÷óòòÿ äîïîìîæóòü ïåðåíåñòè á³ëü íåïîïðàâíî¿ âòðàòè äîðîãî¿ ³ áëèçüêî¿ ëþäèíè. Òàâåæíÿíñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà ñóìóº ç ïðèâîäó ñìåðò³ æèòåëÿ ñ. Òàâåæíÿ ÀÁÐÀÌÎÂÀ ÀÍÀÒÎË²ß ²ÂÀÍÎÂÈ×À òà âèñëîâëþþòü ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì. Äèðåêö³ÿ ÄÏ «ÀÔ Â³êòîð³ÿ» âèñëîâëþº ñï³â÷óòòÿ áëèçüêèì òà ð³äíèì ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ ïàéîâèêà ÏÎÐÕÀËΠDzÍÀ¯ÄÈ ²ÂÀͲÂÍÈ. ϳñëÿ òÿæêî¿ ³ òðèâàëî¿ õâîðîáè â³ä³éøëà íà â³÷íèé ñïî÷èíîê Ïîðõàëî dzíà ²âàí³âíà. ѳì’ÿ ßíèøåâñüêèõ âèñëîâëþº ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì ïîê³éíî¿. Íåõàé Ãîñïîäü äîïîìîæå Âàì ïåðåíåñòè á³ëü âåëèêî¿ âòðàòè. ѳì’ÿ ßíèøåâñüêèõ âèñëîâëþº ùèð³ ñï³â÷óòòÿ Òàðàáàí Íà䳿 Ìèõàéë³âí³, ¿¿ äî÷êàì Îë³, Ëºí³ ç ïðèâîäó òÿæêî¿ âòðàòè ñìåðò³ ÷îëîâ³êà òà áàòüêà Òàðàáàíà Âàñèëÿ Ñòåïàíîâè÷à. Íåõàé Áîã íàäàñòü Âàì ñèëè ³ çäîðîâ’ÿ ïåðåíåñòè á³ëü â³÷íî¿ ðîçëóêè ç äîðîãîþ ëþäèíîþ. Øåâ÷åíê³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà ñóìóº ç ïðèâîäó ñìåðò³ ïåíñ³îíåðà ÄÅÉͲ×ÅÍÊÀ ²ÊÒÎÐÀ ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×À òà âèñëîâëþº ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì ïîê³éíîãî. Øåâ÷åíê³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà ñóìóº ç ïðèâîäó ñìåðò³ ïåíñ³îíåðêè ÂÀÐËÀÕÎÂί ÊÀÇÅ̲ÐÈ ÁÐÎͲÑËÀ²ÂÍÈ òà âèñëîâëþº ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì ïîê³éíî¿. Êëàñíèé êåð³âíèê, ó÷í³ ³ áàòüêè 5 êëàñó Äóáîâîãðÿäñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â ïðèíîñèòü ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ó÷åíèö³ Òðåòÿê Îëåêñàíäð³ òà ¿¿ ìàì³ Òðåòÿê Ëþäìèë³ Ìèêîëà¿âí³ ç ïðèâîäó òÿæêî¿ âòðàòè — ñìåðò³ áðàòèêà òà ñèíî÷êà. Ãðîìàäà Îã³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ñóìóº ç ïðèâîäó ñìåðò³ ïåíñ³îíåðêè ñ. Î㳿âêà, ñîëäàòñüêî¿ âäîâè ßËÎÂÅÃÈ ÑÎÔ²¯ ßʲÂÍÈ ³ âèñëîâëþþòü ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì. Ïðàâë³ííÿ òà ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ÑÂÊ «Óêðà¿íà» ñóìóþòü ç ïðèâîäó ñìåðò³ ïåíñ³îíåðêè ßëîâåãè Ñîô³¿ ßê³âíè òà âèñëîâëþþòü ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì ïîê³éíî¿. Ïðîäàì äðîâà (äóá, ÿñåí), íåäîðîãî. Òåë. 095-191-7626, 096-204-20-21, 093-620-21-56, 3-16-22. * * * äðîâà: äóá, ÿñåí. Ïèëÿí³. Ðóáàí³. Òåë. 093-30308-93, 050-859-28-29. * * * ñ³íî ëóãîâå òþêîâàíå. Òåë. 063-127-26-68, 073403-77-69. * * * 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ïî âóë. Ïîïóäðåíêà, 14. 50 êâ.ì. Òåë. 063-541-71-70, ²ðà. * * * òåðì³íîâî áóäèíîê â ñ. Ëåáåä³âêà. Òåë. 095623-58-64, 097-025-82-98. * * * ñåìåíà êîðìîâûõ òðàâ (ëþöåðíà, ýñïàðöåò, êëåâåð, êîñòðåö, ñóäàíêà è ò.ä.), ñèäåðàòîâ, ìåäîíîñîâ, ïîäñîëíå÷íèêà, êóêóðóçû è äð. Òåë. 099503-69-17, 067-689-27-26. * * * äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, ñóõîñò³é, êîëîò³ ³ â ÷óðêàõ. Ãàçîí 11 êóá³â. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Òåë. 067-831-10-17. Ïåðåäçâîíþ íà áóäüÿêèé íîìåð. * * * ÂÀÇ-2106, 11500 ãðí. Òåë. 066-099-51-88. * * * íàñ³ííºâèé ñîíÿøíèê, êóêóðóäçó, çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí. Òåë. 098-717-29-73. * * * íàñ³ííÿ ñóäàíêè. Òåë. 050-66-41-350. * * * - äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä. Ðóáàí³ ³ íå ðóáàí³. (Äîñòàâêà ÃÀÇ-53, ÓÀÇ, ëåãêîâèé ïðè÷åï). - ÂÀÇ-2106 â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ãàç/áåíçèí. Òåë. 063-944-66-14. * * * 3-ê³ì. êâàðòèðó â öåíòð³. Òåë. 097-373-50-82. * * * ãàçèô³êîâàíèé áóäèíîê â ñåë. Ñàõíîâùèíà. Òåë. 068-318-33-48. * * * äðîâà: äóá, ÿñåí. Òåë. 066-358-26-97, 068893-20-55. * * * áóäèíîê, äðîâà: ÿñåí, ÷îðíîêëåí. Òåë. 095937-26-40, 097-053-48-78. * * * ìàãàçèí. Òåë. 096-323-07-89. * * * íàñ³ííÿ îäíîð³÷íèõ òà áàãàòîð³÷íèõ òðàâ: ñóäàíêà, ëþöåðíà, êîíþøèíà, îâåñ, â³êà, êîñòåð, åñïàðöåò, à òàêîæ ñîíÿøíèê òà êóêóðóäçà. Òåë. 095-566-38-16, Ìèõàéëî. * * * ÂÀÇ-2106 ïî çàï÷àñòèíàõ, ÂÀÇ-2106 íà õîäó 18 òèñ. ãðí. Òåë. 099-668-22-64. * * * íóòðèé ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Òåë. 3-12-98. Âñòàíîâëåííÿ ñèãíàë³çàö³¿ òà ñèñòåì â³äåîñïîñòåðåæåííÿ Ïðîôåñ³éíå âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì çàõèñòó ïðèâàòíîãî òà ñëóæáîâîãî ïðèì³ùåííÿ â³ä ïðîíèêíåííÿ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ êðàä³æêè. Âñòàíîâëåííÿ ³ ìîíòàæ ñèñòåì â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Ìîæëèâ³ñòü ïåðåãëÿäó çîáðàæåííÿ ç êàìåð â³ääàëåíî (ç áóäü-ÿêî¿ òî÷êè ïëàíåòè). ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Òåë. 067-396-20-22, 050-886-10-85, 3-2252. 3G Èíòåðíåò îò Èòåðòåëåêîì. Äîìàøíèé WIFI äî 5 Ìá/ñ. Ïîäêëþ÷åíèå, ïðîäàæà è íàñòðîéêà îáîðóäîâàíèÿ. ïãò. Ñàõíîâùèíà, óë. Þæíîâîêçàëüíàÿ, 32à (âî äâîðå, çà àïòåêîé «Áåð¸çêà»). Òåë. 3-22-52, (067) 396-20-22, (050) 886-10-85. Ìåí³ 58 ðîê³â. Ëþáëþ ä³òåé. Ïðàöþâàëà âèõîâàòåëåì â äèòÿ÷îìó ñàäêó. Äîãëÿíó â Ñàõíîâùèí³ çà ä³òüìè â³êîì â³ä 2-õ äî 7-ìè ðîê³â.  ³íøèõ ðàéîíàõ ç ïðîæèâàííÿì. Òåë. 096-966-16-31, ³ðà Îëåêñ³¿âíà. Êóïëþ äîðîãî êîð³â, áèê³â, ñâèíåé. Âèìóøåíèé çàá³é. Ö³ëîäîáîâî. Òåë. 050-230-36-57, 096-84115-58. Êóïëþ äîðîãî êîð³â, áèê³â, ñâèíåé. Âèìóøåíèé çàá³é. Ö³ëîäîáîâî. Òåë. 095-316-73-61, 097-42595-84, Ðîìàí. Êóïëþ äîðîãî êîðîâ, áûêîâ, ò¸ëîê, êîíåé. Ñàìîâûâîç. Òåë. 097-365-37-98, 099-50623-27 . Êóïëþ êîð³â, áèê³â, êîíåé, âèìóøåíèé äîð³ç ö³ëîäîáîâî. Äîðîãî. Òåë. 066-051-15-76, 096973-24-86. Êóïëþ óëüè-ëåæàêè. Òåë. 063-127-26-68. * * * êîð³â, áèê³â æèâîþ âàãîþ. Âèìóøåíèé çàá³é. Òåë. 099-085-12-17, 098-831-62-70. * * * ãîâÿäèíó, êîðîâ, áûêîâ, ò¸ëîê. Òåë. 098-73577-00, 099-177-50-96. * * * îðåõ äîðîãî. Òåë. 066-055-32-01, 098-94-84-655. * * * ï÷¸ëîèíâåíòàðü: äûìàðè, íîæè, ðàìêè, ìåäîãîíêè, óëüè. Ìåðâó, âîñê. Òåë. 050-146-13-61, 3-14-10. * * * áèê³â, êîð³â, êîíåé, áàðàí³â, øêóðè. Òåðì³íîâî. Äîð³ç. Òåë. 097-364-02-85, 066-211-24-57. * * * êîð³â, áèê³â, òåëèöü, êîíåé. Âèìóøåíèé äîð³ç. Òåë. 097-995-40-98, 099-133-94-02. * * * øêóðû ëèñû, êóíèöû, õîðÿ, ÊÐÑ è äð. Òåë. 097802-52-44, 066-223-89-98. Êóïëþ ÂÐÕ, êîíåé. Äîð³ç. Ö³ëîäîáîâî. Òåë. 098-89502-66, 099-041-45-61. Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà äîáîâèõ êóð÷àò áðîéëåð³â ïîð³ä ÐÎÑÑ-308 òà ÊÎÁ-500, à òàêîæ íà êóð÷àò ì’ÿñî-ÿº÷íèõ ïîð³ä. Ñåìèâîëîñ. Òåë. 067-177-03-77, 050-680-84-13. ³çüìó â îðåíäó çåìåëüí³ ïà¿. Îðåíäíà ïëàòà âëàøòóº êîæíîãî. Òåë. 050-856-80-22, 097-02140-37. Çàêóïàåì ì¸ä. Òåë. 097-419-18-39, 068873-14-43. Êóïëþ áûêîâ, êîðîâ, êîíåé, áàðàíîâ è âûíóæäåííûé äîðåç. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë: (095) 9271092 è (097)4652763. Êóïëþ øê³ðè â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³ (ëèñèöÿ, êóíèöÿ, âèäðà, êð³ëü), à òàêîæ ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ òà ï³ð’ÿ (ãóñêà, êà÷êà). Òåë. 095-566-38-16. Ñäàì íåäîðîãî â àðåíäó ÑÒÎ, ïëîùàäüþ 270,85 ì.êâ. è 177,5 ì.êâ., â ïîñ. Ñàõíîâùèíà, óë. Øåâ÷åíêî, 47. Òåë. (057) 757-83-10. Ïðèéìàþ çàìîâëåííÿ íà êóð÷àò áðîéëåðà Êîáá-500. Òðåòÿ äåêàäà ëþòîãî. ÏÏ Êðåéäóí Â.Â. Òåë. 097-678-28-19, 095-313-50-46. ¹8 ÊÎËÎÑ Ñóáîòà, 20 ëþòîãî 2016 ðîêó

[close]

p. 5

Þâ³ëåé Øê³ëüí³ ðîêè º îñîáëèâîþ ñòîð³íêîþ â æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè. Ö³ ñâ³òë³ ñïîãàäè ÷àñòî çâ’ÿçàí³ ç â÷èòåëÿìè-íàñòàâíèêàìè, ïåðøîþ â÷èòåëüêîþ, êëàñíèì êåð³âíèêîì. Ïåðåä î÷èìà â÷èòåë³â ïðîõîäèòü âñå íàøå øê³ëüíå æèòòÿ, âîíè çíàþòü ä³òåé íàâ³òü êðàùå çà áàòüê³â, à ñàìå: ¿õ â÷èíêè, õàðàêòåð, ìð³¿, âïîäîáàííÿ. ̳é êëàñíèé êåð³âíèê – ÷óäîâà â÷èòåëüêà Ðÿáóõà ªâäîê³ÿ Àíòîí³âíà ñòàëà äëÿ ìåíå ïðèêëàäîì ëþäÿíîñò³, áóëà, º ³ áóäå ìî¿ì íàñòàâíèêîì íà ïåäàãîã³÷í³é íèâ³. Íàðîäèëàñÿ ªâäîê³ÿ Àíòîí³âíà ó ñåë³ Ñâÿòèë³âêà Ãðàäèçüêîãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ ó ñ³ì’¿ ñåëÿíêîëãîñïíèê³â. Ïàì’ÿòຠ÷àñè í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿, êîëè ä³òè íå íàâ÷àëèñÿ ó øêîë³, ÷àñè âîºííèõ ëèõîë³òü òà â³äáóäîâè. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ç â³äçíàêîþ ñåðåäíüî¿ øêîëè, âñòóïèëà äî Ïîëòàâñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, äå çäîáóëà âèùó îñâ³òó çà ñïåö³àëüí³ñòþ â÷èòåëÿ ô³çèêè ³ ìàòåìàòèêè. Ç 1955 ðîêó ªâäîê³ÿ Àíòîí³âíà ðîçïî÷àëà ñâîþ òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ó Áàãàòî÷åðíåùèíñüê³é ñåðåäí³é øêîë³. Ó òðóäîâ³é êíèç³ º ëèøå îäèí íàâ÷àëüíèé çàêëàä, äå ªâäîê³ÿ Àíòîí³âíà ïðàöþâàëà äî ñåðïíÿ 1989 ðîêó. Çà 34 ðîêè ðîáîòè â Áàãàòî÷åðíåùèíñüê³é ñåðåäí³é øêîë³ Ðÿáóõà ªâäîê³ÿ Àíòîí³âíà ïðàöþâàëà â÷èòåëåì ô³çèêè ³ ìàòåìàòèêè, çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, á³áë³îòåêàðåì. Íàêàçàìè ïî øêîë³ ¿é íåîäíîðàçîâî îãîëîøóâàëèñÿ ïîäÿêè çà óñï³õè ó íàâ÷àíí³ ä³òåé òà çì³ñòîâíó ³ äîáðîñîâ³ñíó ïðàöþ. Ðÿáóõà ª.À. íàãîðîäæóâàëàñÿ Ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà Óêðà¿íñüêîãî ðåñïóáë³êàíñüêîãî êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè, ðàéîííîãî â³ää³ëó îñâ³òè òà ðàéêîìó ïðîôñï³ëêè. Çà áàãàòîð³÷íó äîáðîñîâ³ñíó ïðàöþ ¿¿ ïð³çâèùå çàíåñåíî â Êíèãó Ïîøàíè Ñàõíîâùèíñüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó îñâ³òè. Íàãîðîäæåíà íàãðóäíèì çíàêîì «Â³äì³ííèê íàðîäíî¿ îñâ³òè». Ñåðöå, â³ääàíå ëþäÿì 5 Ìèíóëî 33 ðîêè ÿê ìè çàê³í÷èëè øêîëó, à ÿ é äîñ³ ïàì’ÿòàþ, ÿê ªâäîê³ÿ Àíòîí³âíà ñòðèìàíî óñì³õàºòüñÿ, ÿê ³ñêðÿòüñÿ ¿¿ î÷³, êîëè ìè, ¿¿ ó÷í³, ðîçïîâ³äàºìî ïðî ñâî¿ óñï³õè òà ïåðåìîãè. ßê êëàñíèé êåð³âíèê âîíà çàîõî÷óâàëà ó÷í³â äî ó÷àñò³ ó ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ, òðóäîâèõ äåñàíòàõ, àã³òáðèãàäàõ, âèõîâíèõ çàõîäàõ. ¯¿ ó÷í³ áóëè íàéÿñêðàâ³øèìè, ñåðåä íèõ áóëè õóäîæíèêè, ñïîðòñìåíè, ë³òåðàòîðè, àêòèâí³ ó÷àñíèêè õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³. ªâäîê³ÿ Àíòîí³âíà ðàçîì ç ä³òüìè áóëà áàæàíèì ãîñòåì ó «÷åðâîíèõ êóòî÷êàõ» íà ôåðìàõ ³ òðàêòîðíèõ áðèãàäàõ, ç òðóäîâèìè äåñàíòàìè – íà êîëãîñïíèõ ïîëÿõ, ãîðîäí³é. Ëþáèëè ìè ³ ãåíåðàëüí³ ïðèáèðàííÿ ó ð³äíîìó ìàòåìàòè÷íîìó êàá³íåò³, êîëè âêëþ÷àëè ïëàò³âêè, ñëóõàëè óëþáëåí³ ìåëî䳿, âåëè íåñï³øí³ ðîçìîâè. À «ãîëóáèé âîãíèê» íà òåìó «Âñ³ ïðîôåñ³¿ âàæëèâ³» íàçàâæäè çàëèøèâñÿ â ïàì’ÿò³ íå ò³ëüêè â ó÷í³â òà â÷èòåë³â, à ³ â æèòåë³â ñåëà, ïðàö³âíèê³â-òðóäîëþá³â. Çàâæäè ñòðèìàíà, âèìîãëèâà, ïðèíöèïîâà, ªâäîê³ÿ Àíòîí³âíà ÷óäîâî çíàëà ñâ³é íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò, âì³ëà çàö³êàâèòè ó÷í³â, â÷èëà ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ, çíàõîäèòè âèõ³ä ³ç ð³çíèõ ñèòóàö³é. Áàãàòî âèïóñêíèê³â øêîëè çà ïðèêëàäîì Ðÿáóõè ª.À. îáðàëè ïðîôåñ³þ â÷èòåëÿ. Òà ³ çàðàç ó íàø³é øêîë³ ïðàöþº 6 â÷èòåë³â – êîëèøí³õ ó÷í³â ªâäî곿 Àíòîí³âíè. 17 ëþòîãî ìî¿é óëþáëåí³é â÷èòåëüö³ Ðÿáóñ³ ª.À. âèïîâíþºòüñÿ 85 ðîê³â. Ó ñâîºìó æèòò³ íå øóêàëà âîíà ëåãêèõ øëÿõ³â, ìóæíüî ñïðèéìàëà âñ³ âèïðîáîâóâàííÿ äîë³. ϳñëÿ ñìåðò³ ð³äíèõ ëþäåé (áàòüê³â, íåâ³ñòêè, ÷îëîâ³êà) ïðîæèâຠîäíà. ² õî÷ ìຠñëàáêå çäîðîâ’ÿ, àëå í³êîëè íå ïî÷óºòå â³ä íå¿ ñêàðã, ñë³â ñêîðáîòè àáî æàëþ. Õî÷à áîëèòü ³íîä³ ñåðöå çà äîíüêîþ Ëàðèñîþ, ÿêà ïðîæèâຠó Êàçàõñòàí³, çà îíóêîþ Âàëåð³ºþ, ÿêà íàâ÷àºòüñÿ â Ðîñ³¿, áî íå ìàþòü âîíè çìîãè ÷àñòî íàâ³äóâàòèñÿ â Óêðà¿íó. Êëîïî÷åòüñÿ çà ñèíîì Îëåêñàíäðîì òà îíóêàìè Ñåð㳺ì òà Îëåêñàíäðîì, ùî ïðîæèâàþòü ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ÿê³ íàâ³äóþòüñÿ äî íå¿ ïðè íàéìåíø³é ìîæëèâîñò³. Âåëèêå, ùèðå ñåðöå ìຠªâäîê³ÿ Àíòîí³âíà, äëÿ êîæíîãî â íüîìó çíàõîäèòüñÿ ì³ñöå. Õàé ùàñòèòü Âàì, íàøà äîðîãà â÷èòåëüêî! Õàé áóäóòü Âàø³ ðîêè ðîêè äîâãèìè ³ áëàãîñëîâåííèìè. Íèçüêèé óêë³í Âàì, ªâäîê³ÿ Àíòîí³âíà, çà ìóäð³ñòü, ñïðàâåäëèâ³ñòü, äîáðîòó! Ñ. Ïàëàìàðåíêî, äèðåêòîð Áàãàòî÷åðíåùèíñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñò. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñàìîâ³ëüíå çàëèøåííÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè Çà ñàìîâ³ëüíå çàëèøåííÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè àáî ì³ñöÿ ñëóæáè â³éñüêîâîñëóæáîâöåì ñòðîêîâî¿ ñëóæáè, ñëóæáè çà êîíòðàêòîì ÷è ìîá³ë³çîâàíèì, à òàêîæ íåç’ÿâëåííÿ éîãî â÷àñíî áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà ñëóæáó ó ðàç³ çâ³ëüíåííÿ ç ÷àñòèíè, ïðèçíà÷åííÿ àáî ïåðåâåäåííÿ, íåç’ÿâëåííÿ ç â³äðÿäæåííÿ, â³äïóñòêè àáî ç ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó, ïåðåäáà÷åíà êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òàê, çã³äíî ÷.3 ñòàòò³ 407 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çà ñàìîâ³ëüíå çàëèøåííÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè àáî ì³ñöÿ ñëóæáè, êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä äâîõ äî ï'ÿòè ðîê³â. Ïîä³áíèé çëî÷èí, ñêîºíèé â óìîâàõ îñîáëèâîãî ïåð³îäó, êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî ñåìè ðîê³â. Â. Ãðå÷êîñ³é, â³éñüêîâèé êîì³ñàð Ñàõíîâùèíñüêîãî ÐÂÊ, ï³äïîëêîâíèê. "Çàïèòóâàëè - â³äïîâ³äàºìî" Ùî ðîáèòè ç äîêóìåíòàìè ï³ñëÿ ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü? Çàêîíîäàâñòâîì íå ïåðåäáà÷åíî âíåñåííÿ çì³í äî ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â (ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó, äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, äîãîâîðó ì³íè, äîãîâîðó äàðóâàííÿ, òîùî) ó çâ’ÿçêó ç ïåðåéìåíóâàííÿì âóëèöü, íà ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ îá’ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà, à òîìó âîíè º ÷èííèìè òà íå ïîòðåáóþòü çàì³íè ÷è îòðèìàííÿ íîâîãî ïðàâîâñòàíîâëþþ÷îãî äîêóìåíòà. Ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³ â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíèõ ä³é ç íåðóõîìèì ìàéíîì (ïðîäàæ, îðåíäà, äàðóâàííÿ, ñïàäêóâàííÿ òà ³í.), íåîáõ³äíî îòðèìàòè êîï³þ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ îá’ºêò³â òîïîí³ì³êè. Íà ï³äñòàâ³ òàêîãî ð³øåííÿ, à òàêîæ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ñòàðó íàçâó, íîòàð³óñ âèäàñòü íîâèé ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èé äîêóìåíò. Òàêîæ çàêîíîäàâñòâîì íå ïåðåäáà÷åíà íåîáõ³äí³ñòü çàì³íè ïàñïîðòà àáî âíåñåííÿ äî íüîãî â³äïîâ³äíèõ çì³í äî â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöå ðåºñòðàö³¿. Íà ï³äñòàâ³ Ïîëîæåííÿ ïðî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, íåä³éñíèì ââàæàºòüñÿ ëèøå òîé ïàñïîðò, â ÿêîìó íå âêëåºí³ ôîòîêàðòêè ïðè äîñÿãíåíí³ éîãî âëàñíèêîì 25- ³ 45-ð³÷íîãî â³êó. ³äïîâ³äíî äî ðîç’ÿñíåíü Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ó âèïàäêàõ ïåðåéìåíóâàííÿ îá’ºêò³â òîïîí³ì³êè òåðèòîð³àëüí³ ï³äðîçä³ëè ÄÌÑ çà çâåðíåííÿì îñîáè âíîñÿòü îíîâëåíó ³íôîðìàö³þ â äîêóìåíòè, çîêðåìà, äî â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ àáî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ, íà ï³äñòàâ³ ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ øëÿõîì ïðîñòàâëåííÿ øòàìïà ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, â ÿêîìó çàçíà÷àºòüñÿ íîâå íàéìåíóâàííÿ àäðåñè. Çì³íè äî â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ âíîñèòèìóòüñÿ ó âèïàäêó çàì³íè ïð³çâèùà òà â ³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ, êîëè âèíèêຠíåîáõ³äí³ñòü ó çàì³í³ ïàñïîðòà. Òàêîæ ó çâ’ÿçêó ç ïåðåéìåíóâàííÿì îá’ºêò³â òîïîí³ì³êè íå âèìàãàºòüñÿ ðîáèòè áóäü-ÿê³ ä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç îòðèìàííÿì ñóáñèä³é, ïåíñ³é, ³íøèõ äîïîìîã ³ âèïëàò. Ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³ âíåñåííÿ çì³í äî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â þðèäè÷íèõ îñ³á, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðèéíÿòòÿì çàêîíó ïðî äåêîìóí³çàö³þ, à òàêîæ ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ íàçâè îá’ºêò³â òîïîí³ì³êè, òàêèì þðèäè÷íèì îñîáàì íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî îðãàí³â ðåºñòðàö³¿. Ïðèê³íöåâèìè òà ïåðåõ³äíèìè ïîëîæåííÿìè çàêîíó ïðî äåêîìóí³çàö³þ âíåñåí³ çì³íè äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â». Çã³äíî ç³ ñò. 10 çàçíà÷åíîãî çàêîíó, çà ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çì³í, ùî âíîñÿòüñÿ äî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â þðèäè÷íèõ îñ³á, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðèéíÿòòÿì çàêîíó ïðî äåêîìóí³çàö³þ, à òàêîæ çì³íè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ íàçâè (ïåðåéìåíóâàííÿì) ñêâåð³â, áóëüâàð³â, âóëèöü, ïðîâóëê³â, ñïóñê³â, ïðî¿çä³â, ïðîñïåêò³â, ïëîù, íàáåðåæíèõ, ìîñò³â, ³íøèõ îá’ºêò³â òîïîí³ì³êè íàñåëåíèõ ïóíêò³â àäì³í³ñòðàòèâíèé çá³ð íå ñòÿãóºòüñÿ. Í. Ïðèõîäüêî, ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿. Ùå ïðî ñîö³àëüíèé íîðìàòèâ Òåìà ñóáñèä³é íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñòàëà ìèíóëîãî ðîêó îäí³ºþ ç íàéàêòóàëüí³øèõ òà íàéðåçîíàíñí³øèõ, ³ ãàçåòà é íàäàë³ ïðîäîâæóâàòèìå ¿¿ âèñâ³òëþâàòè. Ñüîãîäí³ ñïðîáóºìî ïðîêîìåíòóâàòè îäèí ç ¿¿ àñïåêò³â, à ñàìå ñîö³àëüí³ íîðìàòèâè êîðèñòóâàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè. Âîíè âñòàíîâëåí³ Ïîñòàíîâîþ óðÿäó â³ä 6.08.2014 ð. ¹409 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ» (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè). Ïî÷íåìî ç ñîö³àëüíîãî íîðìàòèâó ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåð㳿 (ïðîñò³øå – ïëàòà çà ñâ³òëî), áî ïðèíàéìí³ ö³ºþ ïîñëóãîþ êîðèñòóºòüñÿ á³ëüø³ñòü íàøèõ ãðîìàäÿí. ³í äëÿ äåêîãî çàâèùåíèé, áî íå âñ³ ç òèõ ãîñïîäàð³â äîìîâîëîä³íü, ùî ïðîæèâàþòü ñàì³ íà ñâî¿é æèòëîïëîù³, ñïîæèâàþòü çà ì³ñÿöü 120 êÂò ãîä. À íàéïîøèðåí³øèé âàð³àíò – ñ³ì’ÿ ç òðüîõ îñ³á. Ëèøå äåÿê³ ç òàêèõ ñ³ìåé âèêîðèñòîâóþòü 180 êÂò ãîä ³ á³ëüøå. É òàêå âèòðà÷àííÿ áóëî á íåïîñèëüíèì òÿãàðåì. Àëå îñü ëþäè îôîðìèëè ñóáñèä³þ, â òîìó ÷èñë³ é íà åëåêòðîåíåðã³þ. Âêîòðå íåîáõ³äíî íàãîëîñèòè íà òîìó, ùî ñóáñèä³ÿ ïðèçíà÷àºòüñÿ (àáî íå ïðèçíà÷àºòüñÿ), âðàõîâóþ÷è äîõîäè ãðîìàäÿí. Ñàìå äîõîäè, à íå ñïîæèâàííÿ. Òîìó òâåðäæåííÿ «ìåí³ ñóáñè䳿 íå áóäå, áî ÿ ìàëî âèêîðèñòîâóþ (÷è ñïàëþþ)» íå ìຠ´ðóíòó ï³ä ñîáîþ. Àëå íàéá³ëüøå çàïèòàíü â³ä íàøèõ ÷èòà÷³â áóëî â îñòàíí³ òèæí³ ùîäî òåðì³íó «îáîâ’ÿçêîâèé ïëàò³æ». Áî äåÿê³ ç íàøèõ ãðîìàäÿí, îòðèìàâøè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóáñè䳿 (à â öüîìó äîêóìåíò³ º òàêà ãðàôà), íå ðîç³áðàâøèñü ó ñóò³ ñïðàâè, ñïëà÷óþòü ç³ ñâ êàðòêè ÷åðåç áàíêîìàò âêàçàíó ñóìó îáîâ’ÿçêîâîãî ïëàòåæó íà ðàõóíîê ïîñòà÷àëüíèêà. Ïðè öüîìó íå ìàþ÷è êâèòàíö³¿ íà îïëàòó çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ. Òàê³ ä³¿ ìîòèâóþòü òèì, ùî áîÿòüñÿ, àáè ¿ì íå áóëî íàðàõîâàíî ïåíþ çà íåñïëàòó ÷è âçàãàë³ ¿õ îñåëþ â³ä’ºäíàíî â³ä ìåðåæ³. Ïîãëÿíåìî íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ç ñóáñèä³ÿìè íà öåé âèä ïîñëóã â ðàéîí³. Ïðî íå¿ íàì ðîçïîâ³äຠêåð³âíèê àáîíåíòñüêîãî â³ää³ëó Ñàõíîâùèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ åíåðãîçáóòó ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî» ²ðèíà Â’ÿ÷åñëàâ³âíà Öåáðèíñüêà: Ñòàíîì íà 1 ëþòîãî 2016 ðîêó â Ñàõíîâùèíñüêîìó ðàéîí³ 8991 ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ñóáñèä³þ íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ îòðèìóþòü 2649 ñ³ìåé. Êîæíîãî ì³ñÿöÿ ÓÏÑÇÍ íàäຠïîñòà÷àëüíèêó ïîñëóã «ïåðåë³ê óïîâíîâàæåíèõ âëàñíèê³â/íàéìà÷³â, ÿêèì ïðèçíà÷åíî ñóáñèä³þ» ç ïðèçíà÷åíèìè ñóìàìè, ÿê³ àâòîìàòè÷íî çàðàõîâóþòüñÿ íà îñîáîâ³ ðàõóíêè ñïîæèâà÷³â ³ ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ ïîãàøàþòü ¿õ áîðãè. Ñóìè ñïëà÷åíèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â íàð³âí³ ç ñóìàìè ïðèçíà÷åíèõ ñóáñèä³é çàðàõîâóþòüñÿ íà îñîáîâ³ ðàõóíêè ñïîæèâà÷³â äî ïîâíîãî ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, õî÷ó ïîïðîñèòè òèõ íàøèõ àáîíåíò³â, ÿê³ íå º îòðèìóâà÷àìè ñóáñè䳿: áóäü ëàñêà, íàìàãàéòåñÿ ñïëà÷óâàòè çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ ùîì³ñÿöÿ, íå â³äêëàäàéòå íà íàñòóïíèé. Áî òðàïëÿºòüñÿ, ùî â ëþäåé âèíèêàþòü íåïåðåäáà÷åí³ ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³, é òîä³ áîðã íåìà ÷èì ïîãàñèòè. Òåïåð ðîçãëÿíåìî óìîâíèé ïðèêëàä ñïîæèâà÷à. Ïðèïóñòèìî, ó âàñ ñ³ì’ÿ ç òðüîõ îñ³á, çà ñîö³àëüíèì íîðìàòèâîì âàì íàäàºòüñÿ 180 êÂò ãîä åëåêòðîåíåð㳿, äëÿ îïëàòè ÿêî¿ íàäàºòüñÿ ñóáñèä³ÿ. Öå 120 êÂò ãîä. íà ñ³ì’þ (äîìîãîñïîäàðñòâî) ç îäí³º¿ îñîáè é ïî 30 êÂò. ãîä. íà ì³ñÿöü, íà êîæíîãî ³íøîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿ (àëå çàãàëîì íå á³ëüøå 240 êÂò ãîä íà ì³ñÿöü). Öå ñòîñóºòüñÿ òèõ ïîìåøêàíü, êóäè íå ïîñòà÷àºòüñÿ âîäà. Çà ö³ 180 êÂò ãîä òðåáà ñïëàòèòè 108,72 ãðí. (45,60 ãðí. çà òàðèôîì äî 100 ³ 63,12 ãðí. çà òàðèôîì ïîíàä 100 êÂò ãîä). àëå ôàêòè÷íî âè âèêîðèñòàëè 81 êÂò. ãîä. – íà 36,94 ãðí. À ñóáñèä³ÿ âàì ïðèçíà÷åíà 77,45 ãðí. (òðîõè âèùå ñåðåäíüî¿ ïî ðàéîíó). Òîáòî âîíà ïîêðèâຠâàø³ âèòðàòè. ßêáè âè ñïðàâä³ âèêîðèñòîâóâàëè 180 êÂò ãîä, òî âàì áè äîâåëîñü ñïëà÷óâàòè îáîâ’ÿçêîâó ÷àñòêó – 31,27 ãðí. ßêùî á³ëüøå öüîãî ñîö³àëüíîãî íîðìàòèâó, òî ñïëà÷óâàëè á ³ çà ò³ ê³ëîâàò – ãîäèíè. Îòæå, åêîíîìíèì ñïîæèâà÷àì íåìà ïîòðåáè ñïëà÷óâàòè òàê çâàíó îáîâ’ÿçêîâó ÷àñòêó – âè íå âèêîðèñòàëè òàê áàãàòî åëåêòðîåíåð㳿. À ÷è º íåîáõ³äí³ñòü, ïîòðåáà ñïåö³àëüíî «âèïàëþâàòè» âàø ñîö³àëüíèé íîðìàòèâ? Áî, ìîâëÿâ, ïîò³ì ñóáñè䳿 íå áóäå? Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Ñàõíîâùèíñüêî¿ ÐÄÀ ². Ïóãà÷îâà íà öå ïèòàííÿ â³äïîâ³äຠòàê: - Âêîòðå äîâîäèòüñÿ íàãàäóâàòè é ðîç’ÿñíþâàòè, ùî â³äïîâ³äíî äî àáçàöó òðåòüîãî ïóíêòó 15 «Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ òà íàäàííÿ íàñåëåííþ ñóáñèä³é äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâîêîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ïðèäáàííÿ ñêðàïëåíîãî ãàçó, òâåðäîãî òà ð³äêîãî ï³÷íîãî ïîáóòîâîãî ïàëèâà», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 æîâòíÿ 1995 ð. ¹ 848 “Ïðî ñïðîùåííÿ ïîðÿäêó íàäàííÿ íàñåëåííþ ñóáñèä³é äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ïðèäáàííÿ ñêðàïëåíîãî ãàçó, òâåðäîãî òà ð³äêîãî ï³÷íîãî ïîáóòîâîãî ïàëèâà”: “Ñóìà ñóáñè䳿, ÿêó ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ áóëî ïåðåêàçàíî íà ðàõóíêè âèêîíàâö³â/âèðîáíèê³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã äëÿ îïëàòè ¿õ âàðòîñò³ â ðîçì³ð³ ñîö³àëüíèõ íîðìàòèâ³â ³ ÿêà íå âèêîðèñòàíà äîìîãîñïîäàðñòâîì âíàñë³äîê åêîíî쳿 ñïîæèâàííÿ ïîñëóã, çàðàõîâóºòüñÿ âèêîíàâöåì/âèðîáíèêîì ÿê îïëàòà ïîñëóã, â òîìó ÷èñë³ îáîâ’ÿçêîâî¿ ÷àñòêè ïëàòåæó äîìîãîñïîäàðñòâà íà íàñòóïí³ ðîçðàõóíêîâ³ ïåð³îäè.” Äÿêóþ çà ðîçìîâó. Âèñíîâîê ìàºìî çðîáèòè ìè âñ³, ñïîæèâà÷³: ÿêùî õòîñü íàñòèðëèâî ðàäèòü âñ³ì ñïàëþâàòè âåñü ñîö³àëüíèé íîðìàòèâ åëåêòðîåíåð㳿 (äî ðå÷³, é ãàçó òàê ñàìî), òî òàê ìîæå ãîâîðèòè ëèøå òîé, õòî íå áàæຠâàì äîáðà. ² ñîá³ òåæ. Åêîíîìèòè åíåðãîíîñ³¿ — âàø ñâÿòèé îáîâ’ÿçîê ³ âàøà îñîáèñòà âèãîäà. ×èì ìåíøå âèêîðèñòàºòå — òèì á³ëüøå çàëèøèòüñÿ íà âàøîìó îñîáîâîìó ðàõóíêó. ϳäãîòóâàâ Ï. Ïîäîðîæí³é. Çàòâåðäæåíî Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 10 ëþòîãî 2016 ð. ¹21 Ñïîðò Ìàò÷åâà çóñòð³÷ ç òåí³ñó Ìèíóëî¿ ñóáîòè ó ñïîðòèâí³é çàë³ Ñàõíîâùèíñüêîãî ÄÞÊÔÏ «Îë³ìï» â³äáóëàñÿ ìàò÷åâà çóñòð³÷ ç òåí³ñó íàñò³ëüíîãî ì³æ êîìàíäàìè Ñàõíîâùèíñüêîãî ðàéîíó òà ì³ñòà Ëîçîâà. Êîæíà ³ç êîìàíä ñêëàäàëàñÿ ³ç øåñòè ãðàâö³â, â³äïîâ³äíî äî ñâ ìàéñòåðíîñò³. Ñêëàä êîìàíäè Ñàõíîâùèíñüêîãî ðàéîíó: 1 ðàêåòêà – Â. Ñòðèæà÷åíêî, 2 ðàêåòêà – Þ. Áåðåæíèé, 3 ðàêåòêà – Â. Ѻë³ùºâ, 4 ðàêåòêà – Ì. Âàñèëåíêî, 5 ðàêåòêà – Â. Êîâàëåíêî, 6 ðàêåòêà – Â. ̳äíèé. Ñêëàä êîìàíäè ì³ñòà Ëîçîâà: 1 ðàêåòêà – Î.Àâåðüÿíîâ, 2 ðàêåòêà – Â. ̳øóòî÷ê³í, 3 ðàêåòêà – Ä. ˳ïèíñüêèé, 4 ðàêåòêà – Â. Ñåìèâîëîñ, 5 ðàêåòêà – Î. Õîëîäèíñüêèé, 6 ðàêåòêà – Òåòÿíà Êîâàëåíêî. Çà ðåãëàìåíòîì çìàãàíü êîæåí ãðàâåöü ³ç êîìàíäè ç³ãðàâ ç óñ³ìà ó÷àñíèêàìè ³íøî¿ êîìàíäè. Ó íàïðóæåí³é, ö³êàâ³é áîðîòüá³ ïðîõîäèëè ìàò÷³. Äî îñòàííüîãî òóðó íåìîæëèâî áóëî ñêàçàòè õòî áóäå ïåðåìîæöåì, àëå æ ï’ÿòü òóð³â çàê³í÷óâàëèñü ç í³÷èéíèì ðåçóëüòàòîì 3:3. Âñå âèð³øèâ îñòàíí³é òóð ó ÿêîìó ëîç³â÷àíè âèãðàëè ç ðàõóíêîì 4:2 ³ ñòàëè ïåðåìîæöÿìè öüîãî ïðîòèñòîÿííÿ. Êîìàíäà-ïåðåìîæåöü òà êîìàíäà-ó÷àñíèöÿ ìàò÷åâî¿ çóñòð³÷³ íàãîðîäæåí³ êóáêîì òà ãðàìîòàìè â³ä Ñàõíîâùèíñüêî¿ ÐÎ ÂÔÑÒ «Êîëîñ» ÀÏÊ Óêðà¿íè. Â. ̳äíèé, ãîëîâà ÔÑÒ «Êîëîñ». Ïëàí ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â àêò³â Ñàõíîâùèíñüêîþ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³ºþ íà 2016 ð³ê ¹ Íàçâà ïðîåêòó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà ï/ï Îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³ä- Òåðì³í ï³äãîíîñò³ òà ìåòà ïðèéíÿòòÿ òîâêè ïðîåêòó ðåãóëÿòîðíîðåãóëÿòîðíîãî àêòà ãî àêòà Ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, â³äïîâ³äàëüíèé çà ï³äãîòîâêó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà ³ää³ë åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 1 Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ «Ïðî âèçíàííÿ òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåíü ãîëîâè Ñàõíîâùèíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» Ïðèâåäåííÿ íîðìàòèâíîïðàâîâèõ àêò³â ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ² êâàðòàë 2016 ðîêó ¹ 8 ÊÎËÎÑ Ñóáîòà, 20 ëþòîãî 2016 ðîêó

[close]

p. 6

6 Äîðîãîãî ìóæà Ðàä÷åíêî Îëåãà Ìèõàéëîâè÷à, æèòåëÿ ñ. Íîâîàëåêñàíäðîâêà, ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåò æåíà. Ñåãîäíÿ âñòàíó ÿ ïîðàíüøå, Íàêðîþ ñòîë ÿ äëÿ ãîñòåé, Ó ìóæà âåäü ñåãîäíÿ ïðàçäíèê, Íå ïðîñòî ïðàçäíèê — þáèëåé! Òåáå ìîé ìóæ ÿ ïîæåëàþ: Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò, Ëþáâè è ìíîæåñòâî ïîäàðêîâ, ×òîá æèçíü áûëà ñîâñåì áåç áåä! Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò ðàäîñòü, Ïóñêàé ãîäà èäóò âïåðåä, Ìû âñå ïðåãðàäû îäîëååì, È æèòü ìû áóäåì áåç çàáîò! 17 ôåâðàëÿ ïðàçäíîâàë þáèëåé Ðàä÷åíêî Îëåã Ìèõàéëîâè÷. Îò þáèëååâ íå óéòè. Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû. Íî ãëàâíîå — ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó. Ó Âàñ ñåãîäíÿ 70-ëåòíèé þáèëåé. Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì! È â æèçíè ãëàâíîãî æåëàåì: Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè È ëåò äî ñòà áåç ñòàðîñòè! Îò äåòåé, âíóêîâ è ïðàâíóêîâ. Êîáåö Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà! Ìàìî÷êà, íàøà ðîäíà, ëþáèìàÿ, Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ, Ñ Äíåì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì, Âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì, ×òîá òû íèêîãäà íå áîëåëà, ×òîá òû íèêîãäà íå ñòàðåëà, ×òîá âå÷íî áûëà ìîëîäîé, Âåñ¸ëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé! Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè Ñ ëþáîâüþ ê òåáå, òâîè äåòè, ïðàâíóê è âíóêè. Áàëèíò Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó, æèòåëüíèöó ñ. Íàäåæäèíî, ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì. Ïóñòü ìèíóòû âñå áóäóò ñ÷àñòëèâûìè, Íåæíûõ ñëîâ è óëûáîê ïîëíû, Æèçíü ýìîöèè äàðèò êðàñèâûå, È ïëåíèò àðîìàò íîâèçíû! Êîìïëèìåíòîâ, öâåòîâ, âîñõèùåíèÿ, Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû, íîâûõ âñòðå÷,  êàæäîì äíå íàõîäèòü âäîõíîâåíèå È òåïëî â ñâîåì ñåðäöå áåðå÷ü! Äî÷ü Íàòàøà, çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Ëèçà, ñâàòû Ñåí÷óêè Êîëÿ è Ñâåòà. Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó Áèëàøåíêî Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à, æèòåëÿ ñ. Íîâàÿ ×åðíåùèíà, êîòîðûé îí îòìåòèë 17 ôåâðàëÿ. Âîò íàñòóïèë òâîé äåíü ðîæäåíèÿ Íå ïðîñòî äåíü, à þáèëåé. Ïðèìè òû ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíèÿ Îò íàñ, ðîäíûõ òåáå ëþäåé. Ïóñòü þáèëåé íåñåò ëèøü ñ÷àñòüå Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû. Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ Æåëàåì òåáå îò âñåé äóøè! 26 ëþòîãî 2016 ðîêó ç 10.00 äî 11.00 áóäå ïðîâåäåíà «Ïðÿìà» òåëåôîííà ë³í³ÿ çà ó÷àñòþ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ÊÇÎÇ «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Ñàõíîâùèíñüêîãî ðàéîíó» Â.Ï. Ô³íò³ñîâà íà òåìó «Ìåäè÷íà äîïîìîãà íàñåëåííþ Ñàõíîâùèíñüêîãî ðàéîíó». Çàïèòàííÿ ìîæíà ïîñòàâèòè çà òåëåôîíîì: 3-15-64. Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ßöåíêî Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþò æåíà è äî÷ü Èííà. Íàø ëþáèìûé ìóæ è ïàïà, Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ðîäíîé. Çíàé, ó íàñ òû ëó÷øèé ñàìûé, Ïîâåçëî æå íàì ñ òîáîé. Ìû òåáå, ðîäíîé, æåëàåì Òîëüêî ëó÷øåãî ñåé÷àñ — Ñ÷àñòüÿ ïîëíîãî áåç êðàÿ, Òîëüêî ðàäîâàòü âñåõ íàñ! ßöåíêî Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, êîòîðûé áóäåò îòìå÷àòü 60-ëåòèå 24 ôåâðàëÿ, ïîçäðàâëÿþò äî÷ü Îëÿ è å¸ ñåìüÿ. Ïàïó, äåäóøêó â îäíîì ëèöå Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì, Îò äåòåé è âíóêîâ äðóæíî Ìû òåáå çäîðîâüÿ áîãàòûðñêîãî æåëàåì! Ëó÷øåãî íà ñâåòå ïàïó è ëþáèìîãî äåäóëþ Âñåé ñåìü¸é ìû îáîæàåì, Òû ê íàì ÷àùå â ãîñòè ïðèõîäè, Ìû áåç òåáÿ ñêó÷àåì! Ïðèõîäüêî Íàòàëèþ Âëàäèìèðîâíó, æèòåëüíèöó ñ. Äóáîâûå Ãðÿäû, ïîçäðàâëÿþò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ðîäèòåëè, äåòè, ñåñòðà, ïëåìÿííèöà. Æåëàåì ðàäîñòè, óñïåõà, Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âàãîí, Öåíòíåð ëþáâè, òðè òîííû ñìåõà, Ìîìåíòîâ ñ÷àñòüÿ — ìèëëèîí, Ñîáûòèé ÿðêèõ, èíòåðåñíûõ, Äðóçåé, ïðîâåðåííûõ â äåëàõ, Ýìîöèé ñâåòëûõ è ÷óäåñíûõ. È âîëøåáñòâà íå òîëüêî â ñíàõ! ³òàºìî ç 65-ð³÷÷ÿì Ñåëåçåíü Âàëåíòèíó Ìèêîëà¿âíó, Î㳿âñüêîãî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâó 1989-2006 ð. Ùèðî ç þâ³ëåºì â³òàºìî, Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, óäà÷³ áàæàºìî. Õàé êîæíà äíèíà áóäå ãîæà, Íåõàé áëàãîñëîâèòü Âàñ Ìàòè Áîæà, Íåõàé Àíãåë Áîæèé ïîðó÷ Âàñ êðîêóº, À Ãîñïîäü ìíîãàÿ ë³ò äàðóº. Ç ïîâàãîþ, ïðàö³âíèêè Î㳿âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè òà äåïóòàòñüêèé êîðïóñ. Çäàì àáî îáì³íÿþ íà 1 ê³ìí. êâàð. ãàçèô³êîâàíèé áóäèíîê â ñåë. Ñàõíîâùèíà. Òåë. 098-465-77-39. 26.02.16 ã. â ïîñ.Ñàõíîâùèíà. Ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå ïî ìåòîäèêàì ÐÀÍÍÅÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ, ïðè÷èí áîëåçíè – ìåòîä Ôîëëÿ. ÓÇÈ, Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàììà, Ðåíòãåí, ÌÐÒ – ýòî ñíèìêè óæå âèäèìûõ(íà ãëàç) íàðóøåíèé. Îïûò ðàáîòû 34 ã. Êëèíè÷åñêàÿ îðäèíàòóða – ÎÁËÀÑÒÍÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ ã. ÕÀÐÜÊÎÂÀ. Èìåííàÿ Ëèöåíçèÿ. - 281355 ñ 15.08.2013 ã. Ïðîäàì äîì êèðïè÷íûé íà 120 êâ.ì. ñ õîç. ïîñòðîéêàìè ïî óë. Ãîðüêîãî, 27. Ìóç. öåíòð Samsung ñ êàðàîêå, äðîáèëêó çåðíîâóþ 3-õ ôàçíóþ, âåëîñèïåä «Òèñà», ñèíòåçàòîð «Yamaxa» PSR48. Òåë. 099-930-28-24. * * * íàñ³ííÿ ãîðîõó (1 ðåïð.), íàñ³ííÿ ÿ÷ìåíþ (1 ðåïð.) íàñ³ííÿ ñóäàíêè. Òåë.: 050-958-73-79, 098-355-30-08. * * * íàñ³ííÿ ñóäàíêè. Òåë. 050-958-73-79, 098355-30-08. * * * äîì â Ñàõíîâùèíå. Ëåòíÿÿ êóõíÿ. Ãàç. Âîäà. Ãàðàæ. Ïîñòðîéêè. Òåë. 066-853-02-03. * * * êâàðòèðó íà âóë. Ïîïóäðåíêà. Òåë. 067-316-9836. * * * ñ³íî ëóãîâå â òþêàõ. Òåë. 068-811-56-13, 099769-84-66. * * * Daewoo Racer 1995 ð.â. Äâèãóí 1500. óäðîï³äñèëþâà÷. Ñêëîï³äéîìíèêè. Íà õîäó. Ö³íà 1300 äîëàð³â. Òåë. 067-604-86-12. * * * íîâèé øëàêîáëîê. Òåë. 098-879-36-56, 050133-57-18. * * * 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³. Òåïëà ç ðåìîíòîì, ÂÀÇ-2106. Òåë. 095-390-28-56. * * * áóäèíîê ïî âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 35. Òåë. 067-635-40-81, 099-769-95-20. Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó (ñ ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ â ã. Áåëãîðîäå) - àãðîíîìû - ìåõàíèçàòîðû îïëàòà îò 200 ãðí. â äåíü è âûøå òåë: +7(910)741-89-63 +7(904)084-28-88 Ñòîèìîñòü îáñëåäîâàíèÿ âñåõ îðãàíîâ – 190 ãðí. ÏÐÈÅÌ ÑÒÐÎÃÎ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ – 050-866-32-65. 098-099-15-97 Êîíêóðñ Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ñàõíîâùèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ³ ñóáñèä³é. Îñíîâí³ âèìîãè äî êîíêóðñàíò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè; ïîâíà âèùà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà â ãàëóç³ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â, íà äåðæàâí³é ñëóæá³, ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó; ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ó äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå 3 ðîê³â àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â ³íøèõ ñôåðàõ íå ìåíøå 5 ðîê³â ïðè íåîáõ³äíîñò³, âèõîäÿ÷è ³ç âèêîíàííÿ ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì îñíîâíèõ çàâäàíü òà ôóíêö³é; ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ: ìàã³ñòð äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ çà â³äïîâ³äíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ; âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ; çíàííÿ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ðîáîòè íà êîìï’þòåð³. Äîâ³äêè ïðî óìîâè êîíêóðñó, ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè, ðîçì³ð òà óìîâè îïëàòè ïðàö³ íàäàþòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ óïðàâë³ííÿ îñîáèñòî àáî çà òåë. 3-27-01. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: ñåë. Ñàõíîâùèíà, âóë. Òàðàñ³â øëÿõ, 68, êàá³íåò ¹ 2, 2 ïîâåðõ. Êóïëþ áàðàí³â ³ ê³ç. Òåë. 066-550-95-46. * * * ãàíòåëè ðàçáîðíûå. Òåë. 066-099-55-95, 098223-37-61. Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà â³éíè IJ ¹391389, âèäàíå Ñàõíîâùèíñüêèì ÓÏÑÇÍ â³ä 24.09.2003 ð. íà ³ì’ÿ Ãðèçóíîâî¿ Íà䳿 Êîñòÿíòèí³âíè, — ââàæàòè íåä³éñíèì. Ïîòð³áåí ñïåö³àë³ñò äëÿ îáð³çêè äîìàøíüîãî ñàäó. Òåë. 3-12-98. Ãðóçîïåðåâîçêè äî 3 òîíí. Òåë. 050-740-3915, 097-145-82-84. Ðåàë³çóºìî äîáîâèõ êóð÷àò-áðîéëåð³â. Âèñîêîÿê³ñí³ êîìá³êîðìè. Òåë. 093-550-41-21, 093-550-41-13, 3-21-46. Êàðàêóöà. Íà æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ òðåáóþòñÿ ìåõàíèçàòîðû, òðàêòîðèñòû, äîÿðêè, ñêîòíèêè è äð. ñ/õîç ðàáî÷èå. Ç/ïë âûñîêàÿ. Áåñïëàòíî ïðåäîñòàâë. æèëüå. Ïèòàíèå. òåë. 098-57-13020, 095-144-97-58. Àíîíñ  Î㳿âñüêîìó ÍÂÊ 24 ëþòîãî 2016 ðîêó ç 12 äî 16 ãîä. â³äáóäóòüñÿ åêñêóðñ³¿ «Ìóçåé íà êîëåñàõ». Ìóçåé æ³íî÷î¿ òà ãåíäåðíî¿ ³ñòî𳿠— ºäèíèé â Óêðà¿í³, íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³, ó Ñõ³äí³é ªâðîï³. Ùî òàêå «ñêëÿíà ñòåëÿ»? Ùî òàêå äèñêðèì³íîâàí³ ÷îëîâ³êè ó ñóñï³ëüñòâ³? ßê³ çíàðÿääÿ òîðòóð ñòâîðèëî ëþäñòâî äëÿ æ³íîê? Äèâí³ ì³ôè ³ ôàêòè, ïðî ÿê³ âè íàâ³òü íå ï³äîçðþâàëè. Âõ³ä áåçêîøòîâíèé. Çàïðîøóºìî óñ³õ. Äî çóñòð³÷³. ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÒΠ«ÄÅÌÅÒÐÀ» ïðîïîíóº íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà, êóêóðóäçè òà öóêðîâîãî áóðÿêà â³ò÷èçíÿíî¿ òà ³ìïîðòíî¿ ñåëåêö³¿. ÇÇÐ. ÐÎÇÃËßÍÅÌÎ ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ ÂÀвÀÍÒ ÎÏËÀÒÈ. Òåë/ôàêñ: (057)758-58-61 Òåë. 067-379-31-42; 095-819-79-72 Ãàçåòà º íåçàëåæíîþ â³ä áóäü-ÿêèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, îá'ºäíàíü òà ðóõ³â. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº ïîçèö³þ àâòîð³â. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà ðåêëàìè íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³. Ðåäàêö³ÿ çáåð³ãຠçà ñîáîþ ïðàâî âèïðàâëÿòè ìîâó òà ñêîðî÷óâàòè ìàòåð³àëè. Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ¹ 171 ÕÊ. Çàñíîâíèêè ãàçåòè: Ñàõíîâùèíñüêà ðàéîííà ðàäà, Ñàõíîâùèíñüêà ñåëèùíà ðàäà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, òðóäîâèé êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ðàéîííî¿ ãàçåòè "Êîëîñ". Çàñíîâíèê ðåäàêö³¿: Ñàõíîâùèíñüêà ðàéîííà ðàäà. Ðåäàêòîð, â³äïîâ³äàëüíèé çà âèïóñê – Î. ÐÎÄÅÍÊÎ. 64501, ñåë. Ñàõíîâùèíà, âóë. Øì³äòà, 10. Ðåäàêö³ÿ íå âåäå ëèñòóâàííÿ ç ãðîìàäÿíàìè. Ãàçåòà íàáðàíà ³ çâåðñòàíà ó êîìï'þòåðíîìó â³ää³ë³ ðåäàêö³¿ ðàéîííî¿ ãàçåòè "Êîëîñ". Àäðåñà âèäàâöÿ: ðåäàêòîðà — 3-11-65, â³äïîâ³äàëüíîãî ñåêðåòàðÿ, êîìï'þòåðíîãî â³ää³ëó — 3-18-67, áóõãàëòå𳿠— 3-14-69. Àäðåñà E-ma³l p62kolos@ ukr.net, b691228@rambler.ru Òåëåôîíè: ²íäåêñ 61802. Ñïîñ³á äðóêó — îôñåòíèé. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíè÷îìó áóäèíêó "Áàëäðóê". 64200. ì. Áàëàêë³ÿ, âóë. Æîâòíåâà, 14. Òèðàæ íîìåðà 2747 ïðèì.

[close]

Comments

no comments yet