LP_1_2014

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

Легка виробничии журнал Науково- ТОВ «ВінШвейМаш» надійний партнер у вирішенні швейних проблем 21100, Україна, м. Вінниця, вуя. Коцюбинського, 39 Тел.: (0432) 55-44-57, тел./факс: (0432) 27-57-05 E-mail: vinshwaymach@vinnitsa.com

[close]

p. 2

т л асхш ь№зйзащіЕ^ W ©ШЩЕЬойЬщ, ИЯёь SEMPRE CON ТЕ фЩ )Ш 1М1^3Э 0 ззя фЩ)<4ШЧШНШ5 \','A','AV^tTf»ftTWTFi Коллекция весна-лето 2014

[close]

p. 3

Наше видання - єдине в Україні g джерело галузевої інформації, j яке вгамовує спрагу фахівців у професійній сфері діяльності. На сторінках журналу «Легка промисловість» йдеться про стан і розвиток вітчизняної легкої промисловості, індустрії моди й галузеві події; окре.мі колективи та установи галузі; особистості, які працюють на її ниві; партнерів, 91Тамара ЄрМолаєва, що пропонують устаткування, голодний редактор сировину, комплектуючі йусе необхідне дія виготовлення товарів народного споживання; науково-дослідні розробки вчених галузі тощо. Виробництво товарів народного споживання пов'язане із розв'язанням безлічі складних проблем, що навантажують людський організм. Упоратися з таким навантаженням можна і отримувати задоволення від трудової діяльності, розкривши та використавши додатковий потенціал свого організму та набувши впевненості )’ собі. Таму в ж )рналі є кілька сторінок, де сконцентровано пшк звану життєву мудрість. Інформація філософського спрямування, позитивного звучання спонукає до творчості й допомагає правильно визначити життєві приорытети та моральні цінноапі, поширити кругозір, опанувавши корисні зшіння, в тому числі для зміцнення і збереження здоров'я пш підтримання доброго настрою. Окрім фахівців галузі, значну чаш ину читацької аудиторії науково-виробничого журналу «Легка промисловіапь» становить молодь, яка навчається в спеціалізованих навчальних закладах і у Київському національному університеті технологій та дизайну, а також його професорсько-викладацький склад, що у рубриці «НАУКОВИЙ ПОШУК '» повідомляє про наукові розробки. Студенти витупають як автори статей у рубриці ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ >. Усі, хто долучився до галузевого видання у студентські й подальші роки роботи на теренах легкої промисловості України, постійно зберігають інтерес до журналу < Легка промисловість^, бо він перетворюється для них на невичерпну скарбницю корисних знань. Перегорніть його сторінки і, певна річ, Ви неодноразово повертатиметеся до нього, а ставши постійним передплатникам журналу - будете у курсі справ легкої промисловості нашої країни, працівники якої заслуговують на повагу з боку споживачів. Розміщення на сторінках журналу реклами про Ваше виробництво стане інвестицією у майбутнє вітчизняної легкої промисловості. Д е р ж а в н е ц ен тр ал ьн е бю ро т е х н іч н о ї ін ф о р м а ц ії з легкої та текстильної промисловості © М ін п р о м п о л іт и к и У к р а їн и ЦБТІ КН У ТД л Щ О КВАРТАЛЬН И Й Н А У К О В О -В И Р О Б Н И Ч И Й Ж УРН АЛ Легка промисловість ВИДАЄТЬСЯ 3 1960 р. 1 (237) січ е н ь — б е р е зе н ь 2014 Голова Редакційної колегії ГРИЩ ЕНКО І.М ., д-р екон. наук Заступники голови Редакційної колегії: МЕДВЕДЕВ Ю.С., Л І ЩУК В. І., д-р техн. наук РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Березненко С.М., д-р техн. наук Вороніна Л.М. Гавриш Л.Т. Гаркавенко С.С., д-р техн. наук Гречан А.П., д-р екон. наук Ермолаева Т.О., головний редактор Захарін С.В., д-р екон. наук Ігнатьєва І.А., д-р екон. наук Ізо в іт Т.Л. Каплун В.В., д-р техн. наук Колосніченко М.В., д-р техн. наук Коновал В .П., д-р техн. наук М імінош вілі Г.М., відповідальний секретар Параска Г.Б., д-р техн. наук П оловніков І.І., д-р техн. наук Соколовський О.Б. Скиба М.Є., д-р техн. наук Тарасенко 1.0 ., д-р екон. наук Чабан В.В., д-р техн. наук Ч урсіна Л.А., д-р техн. наук Д ЕРЖ АВНЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНФ ОРМ АЦІЇ З ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ Н АЦ ІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА Д И ЗАЙ НУ Наукові статті, опубліковані в журналі «Легка промисловість», зараховуються як фахові в галузі технічних наук. Всі матеріали, опубліковані в журналі, є власністю редакції. Будь-яке відтворення (повне або часткове) статей чи ілюстрацій можливе тільки за письмової згоди редакції. Над номером працювали: М.М.Євстратова, С.М.Кошарна, А.В. Федченко, К.£. Колісник Журнал може публікувати матеріали, не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за достовірність і зміст матеріалів несуть автори. А дреса ЦБТІ та р е д а к ц ії ж урналу: 0 1 0 0 1 , У к р а їн а , К и їв , вул. Шота Р у с та в е л і — Есп л а н а д н а , 1 5 - 1 6 . Моб. тел.: (0 6 7 ) 4 0 9 - 1 0 - 2 7 E -m a il: c b t i. u a @ a m a il. c o m . le a p ro m @ s v ito n lin e .c o m Ком п'ют ерна верст ка фірми AT «Укрт ехнінф орм » Передплатний індекс ж ур нал у — 7 4 2 7 8 Р е єст р а ц ій н е свідоц т во “Тер, іщ т т т гп ж т в о * рт-і іноземних пэ: видань Титльні' - пя*' л р n е o с С а і Наша я ад в І н т е р н е т і : W W W . L P R O M . К I EV. U A 1

[close]

p. 4

ОСНОВНІ ТЕМИ НОМЕРА ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕВІ ПОДІЇ ПП «АЛЬТА ІР» @@ ЦІКАВО ПАРТНЕРИ (Э ) (5д (54) @)@)(зд ПІДПРИЄМ СТВА ГАЛУЗІ ®@© НОВІ ДІТИ ПРИЙШ ЛИ СВІТ МОДИ КОРИСНІ ПОРАДИ НАУКОВИЙ ПОШУК 12 Савчук Н.Г.. Іокст Н.В. Аналітичні методи оцінювання та прогнозування рівня якості швейних виробів Федіна М.О.. Бабич А.І. Аналіз чинників, що впливають на формування асортименту і підвищення попиту на дитяче взуття Осипенко Н.І. Конкурентоспроможність сульфатної целюлози для виготовлення паперу 32 39 42 Вашенко Ю.О. Текстильні вироби для дітей з обмеженими можливостями Статті рубрики «НАУКОВИЙ ПОШУК» затверджено до друку Вченою Радою КНУТД 26.03.2014 р. 2 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. Nol

[close]

p. 5

2014 p.: легка промисловість України Легка промисловість в поточному році продовжує зменшувати обсяги виробництва, про що свідчать індекси обсягів виробництва товарів. Так, індекс текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за січень-березень 2014 р. до аналогічного періоду минулого року становить 95,6%. Індекси продукції легкої промисловості за січень-березень 2014 p., % Н азва Переробна пром исловість Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів Текстильне виробництво Ткацьке виробництво Виробництво інших текстильних виробів Виробництво одягу Виробництво одягу, крім хутряного Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра Виробництво взуття Код КВЕД2010 С 13-15 13 13.2 13.9 14 14.1 15 Березень 2014р. до лю того 2014р. 109,4 101,7 103,2 115,4 100,3 98,9 98,3 106,9 Березень 2014р. до березня 2013р. 91,9 95,9 97,1 87,3 97,7 94,7 96,0 97,2 Січень-березень 2014р. до січня-березня 2013р. 923 95,6 100,6 85,8 103,4 94,1 94,4 93,6 15.1 104,5 87,0 87,3 15.11 15.2 92,4 108,3 84,2 103,8 86,5 97,6 За даними статистики, за січень-лютий 2014 р. реалізовано товарів легкої промисловості на суму 1210,7 млн. грн. (0,7 % від усієї реалізованої продукції в промисловості). Індекс обороту (реалізації) текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за лютий 2014 р. до січня 2014 р. - 117,1%, а до лютого 2013 р. - 99,3%. Динаміка індексів промислової продукціїу легкій промисловості %, до відповідного періоду минулого року ,

[close]

p. 6

Зазначимо, що коливання виробництва від місяця до місяця є характерним для легкої промисловості та залежить від сезонності, обсягів замовлень і ситуації на внутрішньому та зовніш ньому ринках. Динаміка обсягів текстильного виробництва, виробництва одягу шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів до попереднього місяця ,% , . , 140 120 100 80 60 40 20 Січень до грудня □ 2014 ■ 2013 □ 2012 83,8 82,4 76,5 112,8 114,3 117,7 Лютий до січня Березень до лютого 101,7 100,5 106,7 111,8 97,1 81,5 102 103,1 97,5 105,7 102,1 97,4 106,9 105,9 93,4 103,8 108,4 93,9 95,6 97,5 93,8 Квітень ДО березня Травень до квітня Червень Липень до травня до червня Серпень до липня Вересен Ж овтень Листопа Грудень ьд о серпня до вересня д до до жовтня листопад □ 2014 ■ 2013 □ 2012 В продовж січня-березня 2014 р. скоротилося виробництво майже всіх основних виробів гал узе­ вої п р од укц ії, а сам е плащ ів, кур ток, пальт та напівпальт, костю м ів чоловічих, жіночих, дівчачих та хлопчачих, що пов'язано із насиченням даного сегм ента ринку ім портною продукцією , обсяги вве­ зення якої з року в рік зростає. С корочення в ироб ­ ництва тка н ин на вітчизняни х те ксти л ь н и х п ід ­ приєм ствах спо стерігалося і в минулому році, що в основном у пов'язано з браком сировини. За січень-лю тий 2014 р. експо р т товарів легкої пром исловості становив 188,9 млн. дол. і збіл ь­ шився, порівняно з аналогічним періодом 2013 p., на 2,7% , в о сн о вн о м у за вд яки е кс п о р ту ткан ин вовняних - на 73% , тканин синтетичних - на 70,8, трикота ж них полотен - на 61%. Порівняно з січнем -лю тим 2013 p., ім порт т о ­ варів л егкої пром исловості зм енш ився на 24% і становив 381,4 млн. дол. Зменш ення відбулось по таких товарах: вироби з хутра - на 66,8% , взуття на 46,5, од яг текстильний - на 35,4, вироби зі шкіри - на 20,7, одяг трикотаж ній - на 20,2% . О днак по о кр е м ій н о м е н кл а тур і то ва р ів с п о с те р іга л о с я збільш ення, а сам е: ткан ин вовняних - на 50% , нетканих матеріалів - на 14,7%. З року в рік чинники, які впливають на падіння обсягів виробництва товарів л егкої пром исловості, залиш аю ться незм інним и. Нерівні ум ови ко н ку­ ренції для українських підприєм ств на внутрішньому 4 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. Nal ри нку створю ю ть деш еві товари переваж но тур е ц ь ко -ки та й сь ко го виробництва і часто-густо товари сум нівної якості. Для ухилення від повної сплати податків продовж ую ть ввозити в Україну товари із заниженням їх митної вартості та контра­ бандно. З ростає також ім порт товарів «секондхенд», обсяг якого в 2013 р. д о ся г 100 тис.т. Частка української продукції на внутрішньому рин­ ку, за експертною оцінкою, становить менше 20 %. Для з б е р е ж е н н я в и р о б н и ч о го та ка д р о в о го потенціалу підприємства швейної, трикотажної та взуттєвої підгалузей змушені продовжувати викорис­ тання давальницької схеми роботи з інозем ним и замовниками, що ставить виробництво їхньої про­ дукції в залежність від наявності іноземних замовлень. Негативно впливають на роботу галузі також соціальні чинники, й насамперед, переорієнтація доходів більшості верств населення на товари пе р­ шої необхідності та оплату ж итлово-ком унальних послуг; низька заробітна плата в галузі, яка вдвічі нижча, ніж в цілому по пром исловості. Для динамічного розвитку легкої промисловості необхідно: ♦ Забезпечити д іє в и й захист вітчизняного ринку від н е д обросовісної конкуренції у р а зі імпорту п р о д укц ії л е г ко ї промисловост і із заниж еною митною вартістю

[close]

p. 7

Виробництво основних видів продукції легкої промисловості за 2014 р. Вироблено за Продукція січеньберезень 2014р. 404 17781 340 2267 3491 Березень 2014р., Січень-березень % , ДО 2014р. % , до січня-березня березень лютого березня 2013р. 2013р. 2014р. 2014р. 164 6080 133 790 1269 120,6 109,9 115,1 94,6 100,2 231,0 80,5 135,8 91,2 91,2 195,2 81,8 92,0 105,6 106,0 Пряжа вовняна, т Тканини вовняні, бавовняні, з ниток синтетичних та штучних, тис.м" Ковдри та пледи дорожні, крім електроковдр, тис.шт. Білизна постільна, тис.шт. Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, т Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-брюки, брюки, комбінезони та напівкомбінезони, бриджі та шорти, трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт. Пальта, дощовики, напівпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уключаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Костюми, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Піджаки, блейзери, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. Пальта, напівпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, уключаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. Жакети, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. Трикотаж спідній, тис.шт. Предмети одягу, аксесуари до одягу з хутра (крім капелюхів та уборів головних інших), шт. Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби панчішно-шкарпеткові інші, трикотажні машинного та ручного в’язання, тис.пар Светри, пуловери, кардигани, жилети та вироби подіоні, трикотажні та в'язані, тис.шт. Взуття, тис. пар 3 нього взуття з верхом зі шкіри натуральної, крім спортивного, із захисним металевим підноском та взуття спеціалізованого різного ♦ Обмежити на законодавчому рівні ввезення то­ варів, що були у користуванні («секонд-хенд») ♦ Запровадити єдину систему статистичної звіт­ ності та застосування реєстраторів касових опе­ рацій під час реалізації товарів легкої промисло­ вості для детінізації внутрішнього ринку і створен­ ня рівного конкурентного середовища для всіх його учасників, незалежно від форм власності та особливостей форм юридичного існування 605 197 101,6 125,3 96,6 71,9 29,6 127,0 95,8 90,8 80,8 182 24,4 54,4 80,0 78,8 76,5 76,0 83,8 82,6 189 54,8 98,6 58,4 75,7 360 460 8421 791 17703 167 7737 1061 101 152 3104 316 6652 52,9 2965 353 80,5 85,1 109,0 132,2 98,8 121,1 110,6 94,7 100,8 136,3 117,1 34,2 95,9 100,6 110,7 98,3 89,5 117,0 106,2 53,5 102,3 56,4 101,8 99,3 ♦ Провадити ефективну митно-тарифну політику (доведення митної вартості, за якої декларується продукція легкої промисловості, д о ринкової ціни) Вирішення зазначених питань дасть можливість підприємствам галузі відійти від виробництва продукції за давальницькою схемою і збільшити частку вітчизняного ви­ робництва на внутрішньому ринку, що призведе до посту­ пового імпортозаміщення товарів легкої промисловості та подолання від'ємного сальдо торгового балансу в легкій промисловості. ЛЕГКА П РОМ ИСЛОВІСТЬ. 2014. № 1 5

[close]

p. 8

Ліга українських промисловців - виробників взуття, шкіргалантереї, хутряних виробів і шкіряних товарів League of the manufacturers of footwear, leather haberdasherz, fur itemf and leather goods 04073, м. Київ, Куренівський провулок, 4/8 Тел/факс: (044) 379-17-36 E-mail: as-ukrprom@hotmail.com M ij J 1 * ft ]1 Взуттєва, ш к ір г а л а н т е р е й н а та шкіряна промисловості України налічують близько 1500 підприємств. Найпотужніші з них мають до 2 тис. працівників. Щорічно виробляється 35-40 млн. пар взуття, з яких в 2013 р. експор­ товано понад 13 млн. пар (приблизно в рівних частинах до ЄС і СНД (див. таблицю). Взуття, коди УКТЗЕД 6401-6405, (млн. пар) Експорт з України Імпорт до України Загальний імпорт з усіх країн (2012) 6,2 2,1 200-250 (без України) 6,0 2,4 понад 2000 12,2 4,5 СНД ЄС Всього Олександр БОРОДИНЯ, голова Ліги виробників взуття, шкіргалантереї, хутряних виробів і шкіряних товарів («Укршкірвзуттяпром») Виробляється до 300 млн. дм2натуральної шкіри. Про­ те, частка вітчизняного взуття на ринку України становить лише 20-25 %. В структурі імпорту до 80% - це взуття з Китаю, де затрати на виробництво і податки значно нижчі, ніж в Україні. Наприклад, китайський робітник взуттєвої фабрики працює 12-14 год на добу, має один вихідний на місяць, не має відпустки і обов'язкового пенсійного та медичного забезпечення! З огляду на це, основним пріоритетом галузі є імпортозаміщення завдяки виробництву високо­ якісного взуття. Взуття, виготовлене в таких країнах, як Італія, Іспанія, посідає іншу, досить високу, цінову нішу, що не становить загрози для вітчизняних вироб­ ників. З продукцією, виготовленою в Польщі, Румунії, Угорщині, українське взуття успішно конкурує за ра­ хунок достатнього рівня якості й асортименту та кон­ курентних цін. Перевагою зони вільноїторгівлі (ЗВТ) з країнами СНД є традиційність цього ринку з населенням (без України) майже 230 млн. осіб, який щороку імпортує 200-250 млн. пар, а споживає 400-450 млн. пар взуття. Обсяги експорту та імпорту українського взуття за 11 місяців 2013 р. (за інформацією Держстату України) та загальний обсяг імпорту взуття до ЄС та СНД (2 0 1 2 р .) п о д а н о в та б л и ц і. Ліга «Укршкірвзуттяпром» вважає шкідливим для еко­ номіки України протиставляти Угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом з аналогічною Угодою з СНД, яка діє з 2011 р. Шкіряні та взуттєві підприємства України ак­ тивно працюють на обох зазначених ринках і мають намір й надалі розвивати дану роботу. Цьому сприятиме, зокрема, укладання Угод про ЗВТ і асоціацію з Євро­ пейським Союзом та усунення певних проблемних пи­ тань в технічних регламентах Митного союзу (МС). Функціонування ЗВТ з країнами СНД в цілому пози­ тивно впливає на роботу взуттєвої підгалузі, оскільки за якістю і ціною українське взуття в країнах СНД є кон­ курентоздатним. Водночас, негативним чинником, що потенційно мо­ же вплинути на торгівлю з СНД, є невідповідність технічних регламентів Митного союзу - «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (TP ТС 007/2011)» та «О безопасности продукции легкой про­ мышленности (ТР ТС 017/2011), Угоді про технічні бар'єри у торгівлі СОТ (Угода ТБТ). Ця Угода забороняє встановлювати вимоги до імпортної продукції, які не сто­ суються національної безпеки; запобіганню шахрайсь­ ким діям; захисту життя або здоров'я людини, тварин або рослин, а також захисту навколишнього середовища. Більше того, Угода ТБТ вимагає, аби встановлення будь-яких вимог до товарів було науково обґрунтованим. Зазначимо, що Російська Федерація (РФ) є членом СОТ. Запропоновану Митним союзом процедуру обов'яз­ кового підтвердження відповідності (сертифікацією або декларуванням за певною складною процедурою) для шкіргалантереї, взуття та інших аналогічних товарів, в то­ му числі й дитячих, ніде в світі не застосовують. Такі това­ ри є багатоасортиментними, навіть дрібний виробник ви­ готовляє щороку кілька десятків і навіть сотень різно­ манітних моделей, а кожна модель суттєво відрізняється за конструкцією, матеріалами та технологією. Тому в жодній іншій країні-члені СОТ (у тому числі США, Канаді, країнах ЄС, країнах Африки та Азії) про­ цедура обов'язкового підтвердження відповідності сертифікацією або декларуванням не застосовується, оскільки не дає змоги досягнути мети забезпечення за­ хисту інтересів споживачів, а є по суті невиправданою перешкодою для імпорту і суттєво посилює корупційні ризики у стосунках бізнесу з контролерами. Безпечність взуття (окрім спеціального і захисного з визначеними функціями) у ЄС забезпечує контроль за безпечністю використовуваних матеріалів. Вимоги до матеріалів, встановлені в ЄС, як правило, аналогічні з чинними в Україні. 6 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. Nol

[close]

p. 9

Згадані технічні регламенти МС зобов'язують держоргани контролювати усе взуття за цілою низкою показників, які складно віднести до безпечності або національної безпеки, наприклад: ♦ Міцність кріплення каблуків, підошов, деталей низу взуття ♦ Стійкість підошви до багаторазового згинання ♦ Ударна міцність підошви ♦ Ярлик і етикетка мають бути виготовлені з афішного або газетного паперу ♦ Взуття в коробках має бути упаковане носком однієї півпари до п'яткової частини іншої півпари ♦ Багато інших аналогічних вимог Можна погодитись з важливістю цих показників, проте, цілком очевидно, що в ринковій економці їх не повинна регулювати держава. Технічні регламенти ТС 007/2011 та ТС 017/2011 містять також санітарні та гігієнічні вимоги до взуттєвих матеріалів, які повністю дублюють аналогічні показни­ ки, включені до обов'язкових в МС «Єдиних санітар­ но-епідеміологічних і гігієнічних вимог до товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному нагляду» від 28.05.2010 p., що є неприпустимим. Наведений перелік невиправданих вимог до товарів в країнах Митного союзу, не є вичерпаним. Очікувані обсяги залучення інвестиційних ресурсів з країн СНД у взуттєву промисловість України є незнач­ ними. Крім того, ці країни, як правило, не генерують пе­ редові технології в даній підгалузі й не можуть надати стратегічні інвестиції для випереджаючого розвитку і розширення ринку збуту. Водночас, під виглядом інвес­ тицій може відбутись процес примітивної «скупки ак­ тивів» в Україні з боку російських фірм, що мають більші фінансові можливості і дешевші кредитні ресурси. Довідково: В документі «Комплексная оценка макро­ экономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического прост­ ранства в рамках ЕврАзЭС», підготовленого спільно Інститутом економіки та прогнозування НАНУ (керівник - В.М.Геєць, академік) і Інститутом народногосподарсь­ кого прогнозування РАН (РФ) зазначено таке: «Российский бизнес имеет активное стремление рас­ ширяться за пределы государства за счёт скупки активов. Этому способствует наличие свободных ресурсов...». В той же час залучення інвестицій з країн ЄС для українських підприємств є вигідним, бо дає мож­ ливість отримати в рамках таких проектів суттєву техніко-технологічну та маркетингову підтримку для роботи на внутрішньому і зовнішньому ринках. У разі укладання Угоди взуття з ЄС імпортуватиметь­ ся в Україну без чинного на сьогодні ввізного мита 10%. Проте, з означених вище причин, скасування мита не матиме суттєвого негативного впливу на роботу вітчизняних підприємств, зокрема і тому, що протягом останніх років до 90% взуття з ЄС та інших регіонів ввозиться в Україну за тіньовими схемами. Водночас, поступове скасування ввізного мита до країн ЄС (тепер 8 - 17%) та інших бар'єрів у торгівлі спри­ ятиме збільшенню поставок туди українського взуття. До Європейського Союзу щорічно імпортується понад 2 млрд. пар взуття, що в 8-10 раз більше, ніж загалом імпортують країни СНД. Принагідно зазначимо, що інформація про загрозу для українських виробників (і не лише взуття!) в частині складної процедури дотримання європейських тех­ нічних стандартів і регламентів є міфом. В ЄС не існує технічних стандартів, що регулюють якість взуття, як і інших аналогічних товарів. До того ж усі європейські технічні стандарти є добровільними. Тільки одиниці з майже 20 тис. стандартів ЄС стають обов'язковими ли­ ше після включення їх до спеціальних правових актів ЄС. В сфері виробництва взуття, як і товарів легкої про­ мисловості обов'язкових стандартів ЄС і спеціальних Регламентів ЄС немає! Таким чином, укладання з ЄС зазначеної Угоди не матиме загрози зростання імпорту європейського взут­ тя, проте, сприятиме збільшенню постачання на ринок ЄС вітчизняних товарів. Крім того, шкіряна та взуттєва промисловість України отримає позитивний результат від спрощення закупівлі в країнах ЄС високотехнологічного устаткування та сучасних матеріалів і хімікатів для виробництва шкіри та взуття, які в Україні не вироб­ лялись раніше і не виробляються нині. Українські вироб­ ники зможуть також відповідним чином використати пе­ редбачений Угодою з ЄС 15-річний перехідний період лібералізації торгівлі сирими шкурами. Загалом перева­ ги для шкіряної та взуттєвої промисловості від укладен­ ня Угод з ЄС в чинній редакції значно переважають деякі ризики, що можуть виникнути. Угода про асоціацію також дасть загальноекономічний позитивний ефект. Значним ризиком, проте не пов'язаним безпосеред­ ньо з самою Угодою про ЗВТ з ЄС, є ризик застосування окремими країнами СНД політично вмотивованих санкцій у разі підписання Україною даної Угоди. Про реальність таких санкцій йдеться у вищезгаданому документі «Комплексная оценка макроэкономического эффекта...». ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ Невиправданим є протиставлення ринків СНД і ЄС для українського взуття та шкіряних товарів: вітчизняні вироб­ ники уже працюють на обох ринках і планують розширю­ вати цю роботу. Угоди з ЄС про ЗВТ та про асоціацію у парафованому на цей час тексті доцільно укладати. Необхідно, застосовуючи консультації і, в разі потре­ би, механізми врегулювання суперечок в рамках СОТ, вирішити питання приведення технічних регламентів Митного союзу - «О безопасности продукции, предназ­ наченной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)» та «О безопасности продукции легкой промышленности (ТР ТС 017/2011)» у відповідність до Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014 №1 7

[close]

p. 10

ПІДПРИЄМСТВА ГАЛУЗІ «V A L E X » V A L E X ПП «VALEX» - один з лідерів по виготовленню жіночого та чоловічого взуття. ПП «VALEX» засноване в 1990 p., і займає високі позиції на ринку модного та високоякісного взуття. Щорічно пропонує увазі покупців дві сезонні колекції взуття, в кожній з яких більше 1800 моделей за всіма основними напрямками моди. Моделі колекцій виконано з кращих видів шкір провідних виробників світу. Підприємство динамічно розвивається і охоплює повний цикл роботи з взуттям: дизайн, розроблення, виробництво і оптовий продаж через представництва та мережу фірмових магазинів. Дизайн нової продукції розробляють команди досвідчених вітчизняних дизайнерів, а також європейських дизайнерів, які працюють у відомих іноземних компаніях. Виробництво оснащене новітнім устаткуванням, яке на 90% німецьке та італійське. Це єдине підприємство, яке має державну реєстрацію на всіх рівнях і підтримано Торгово-промисловою палатою. Підприємство отримало на спеціалізованих вистав­ ках багато дипломів у різних номінаціях: зокрема, «За найкращу якість», «За най­ кращу модель», що доводить: працівники «VALEX» вміють виробляти елегантне, зручне та якісне взуття на всі смаки. 02100, Україна, Київ, вул Сергія Лазо, 5а Тел.: 0934024275, 067-106-18-02; 050-971-92-73 Факс: 0445687901; 044 568-74-86; Сайт: http://www.valex.ua, http://valex.uaprom.net Д и р е кто р Р услан В яче сл а во ви ч Ж ИЛКО «ІРБІС» ТОВ «Ірбіс» засноване 19 липня 1996р. на базі 3-го цеху АТВТ «Славутич» (взуттєва фабрика №6), Київ. Підприємство розпочинало роботу з випуску повсякденного жіночого взуття на низьких підборах. Протягом 16-ти років було налагоджено виробництво комфортного жіночого та чоловічого взуття, а також взуття для малюків і школярів на всі сезони, що дало змогу посісти провідну позицію в сегменті «Товари для дітей». Тепер в асортименті підприємства понад 700 моделей взуття різних видів, яке виготов­ ляють висококваліфіковані працівники з багаторічним досвідом роботи, застосовуючи новітні технології. Підприємство одночасно виготовляє до 20-ти моделей взуття різних видів, застосовує близько ЗО різних моделей колодок, різноманітну фурнітуру та підбори різної висоти і форми, імпортного й вітчизняного виробництва. Підприємство є мобільне, швидко переорієнтовується на нові моделі взуття, згідно напрямку моди та сезону. 70% виготовленого взуття - дитяче та підліткове (з 20 до 39 розміру), 30% - жіноче та чоловіче. Його виготовляють тільки з якісної натуральної шкіри та екологічно чистих компонентів і матеріалів. ТОВ «Ірбіс» виробляє також взуття за спеціальними замовленнями і формене для охорони, прибиральниць та покоївок. Крім того, виконує замовлення міської та районних державних адміністрацій і приватних осіб з виготовлення дитячого взуття для шкіл-інтернатів та лікарень. Кожна виготовлена пара взуття на фінішу проходить контроль ВТК. Продукція підприємства відповідає вимогам Держстандартів і регулярно піддається випробуванням в Українському державному науково-виробничому центрі стандартизації, метрології та сертифікації (Укрметртестстандарт). Сертифікат відповідності на дитяче взуття понов­ люється кожен рік. На чоловіче, жіноче та дитяче взуття є висновки державної санітарно гігієнічної експертизи. В 2012 р. підприємство впровадило у виробництво ортопедичне дитяче взуття, яке пасує більшості дітей з різними вадами. Для виготовлення даного взуття застосовують спеціальні колодки з наповненою носковою частиною, що забезпечує можливість застосування спеціальних лікувальних ортопедичних устілок, розроблених індивідуально. 08714, Україна, Київська обл., Обухівський р-н., с. Старі Безрадичі, вул. Київська,5 Тел.: 331-66-58, 331-66-57 E-mail: shoesirbis@ukr.net Д и р е кто р - О лена В аси лівн а ЛУБСЬКА 8 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. №1

[close]

p. 11

ПІДПРИЄМСТВА ГАЛУЗІ «МАЛЬВИ» ТОВ «МАЛЬВИ» - взуттєве підприємство Львова, засноване в 1995 p., що вироб­ ляє модельне взуття для усіх вікових груп на будь-який сезон, а також взуття спеціального призначення (робоче, військове і для активного відпочинку). Нині уже має стійку репутацію виробника зручного, якісного і красивого взуття. Співпрацює з іноземними компаніями. Модельне взуття марки «Мальви» виготовляють з натуральної шкіри вітчизняного і зарубіжного виробництва, з використанням допоміжних матеріалів та фурнітури з Німеччини, Італії, Польщі; на підошві з термокаучуку та поліуритану. Взуття спеціального призначення має комбінований верх (натуральна шкіра + штучна кірза), для кріплення підошви застосовують клеєво-цвяхо-прош ивний метод. За бажанням зам овників може виготовлятися покращ ене спецвзуття (на шкірпідкладці, масло-бензостійкій підош ві із шкірпідкладкою, з натуральним хутром, з металевими підносками). Колекція взуття «Мальви» налічує більш як 250 моделей дитячого, шкільного та підліткового взуття. Модельний ряд постійно оновлюється і поповнюється. Підприємство дбає про своїх клієнтів і основою його політики розвитку є висока якість взуття, зр учн ість під час носіння, д о вготр ива л е вико р истання, сучасний д изайн, прийнятна ціна. Тут прагнуть, аби їхня продукція за дизайном і якістю була на рівні з товарами провідних європейських марок. На сьогодні «Мальви» мають своїх клієнтів на Західній Україні, в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі та Донецьку. Кількість працівників: 400 чол. 79034, Україна, Львів, вул. Литвиненка, З Тел.: +38 (032) 2703013; +38 (032) 2404240 Ф акс: +38 (032) 2703013 Сайт: http://vzutya.m alvy.com .ua/ К ер ів н и к - С вятослав Ярославович О Л ІЙ Н И К / «ПРОГРЕС» В 1961 р. на базі взуттєвих ф абрик Л ьвівсько го е коном ічного району створено виробничо-промислове об'єднання «Прогрес». Базовим підприємством стала взуттєва фабрика №3. Підприємство було створено в рам ках е ко н о м іч н о го е ксп е р ім е н ту з вдосконалення територ іа л ьн ої систем и управління виробництвом легкої промисловості. До складу об'єднання увійшли взуттєві підприємства Стрия, Борислава, Теребовлі та Луцька. Одна з найбільших в Західній Україні фабрик (розміри виробничих площ: 5-25 тис. м2), яка виготовляє взуття усіх вікових груп на всі пори року, нині являє собою підприємство з штатом понад 200 працівників, потужністю - ЗО тис. пар взуття на місяць. «Прогрес», що виробляє взуття більше 50 років, співпрац ю є з інозем ним и компаніями («Haflinger», «Highlander»). Асортимент регулярно поповнюється і оновлюється за рахунок нових моделей, які розробляють з урахуванням відгуків і побажань споживачів. Внутрішня поверхня усіх моделей має анатомічну форму і супінатор для проф ілактики плоскостопості, що дає зм огу поєднувати комф орт , довговічність та доступність. Виробництво взуття здійснюють на сучасному італійському устаткуванні, яке дає можливість випускати вироби з високими споживчими властивостями і тривалим терміном носіння. Уся вироблена продукція має сертифікати якості. Підприємство має велику дистриб'ю торську мережу не тільки в Україні, а й у Російській Федерації та країнах Балтії. «Прогрес» є одним з лідерів укр аїн сько го ринку з виробництва р ізном анітного гумового взуття з екологічно чистого матеріалу ЕВА. Висококваліфіковані спеціалісти, використовуючи новітні технології та устаткування, забезпечують випуск якісної, зручної продукції, що відповідає європейським стандартам. 79019, Україна, Львів, вул. Жовківська, ЗО Тел.:(032) 2523242, (032) 2971053 E-mail: progress2011lv@ukr.net Генеральний д и р е к то р А ндрій Р ом анович М У Л Я К Інф о р м ацію підготувала студентка КН УТД М а р и н а Б О Н Д А РЕ Н КО ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. Nol

[close]

p. 12

ГАЛУЗЕВІ ПОДІЇ ЦЕНТР ПРАЦІ ТА КАР’ЄРИ КИ ЇВ С Ь КИ Й НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА Д И ЗА Й Н У ГАЛУЗЕВИЙ ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ У вересні 2013 р. на базі Київського національного університету технологій та дизай­ ну (КНУТД) разом з Асоціацією та Всеукраїнським об'єднанням обласних організацій роботодавців легкої промисловості «УКРЛЕГПРОМ» створено Центр праці та кар’єри. Метою створення даного Центру є визначення єдиної галузевої площадки для конструктивної співпраці навчальних закладів та підгалузей легкої промисловості усіх рівнів з роботодавцям и для забезпечення підготовки кадрів відповідно до вим ог вітчизняного ринку праці у легкій промисловості. Отже, першочергове завдання Центру праці та кар'єри є організація галузевої публічної інформаційної площадки для роботодавців, студентів, випускників та викладачів. Тетяна ІЗОВІТ Керівник проекту Для цього тепер розробляється w eb-pecypc Центру праці та кар'єри, який буде розм іщ ено на сайтах КНУТД та «УКРЛЕГПРОМ». За ініціативи Центру праці та ка р'єри за підтрим ки Д ерж авної служби зайнятості також проведено роботу з підготовки Галузевого ярмарку вакансій, що відбувся у квітні 2014 р. У відкритті Галузевого ярм арку вакансій взяли участь: + Ректор КНУТД Іван Михайлович Грищенко об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Беньямінович Соколовський правління Української а соціації підприємств л егкої промисловості Валентина АркадГГвна Ізовіт міського центру зайнятості Віктор Борисович Сухомлин ♦ Президент Всеукраїнського ♦ Президент-голова ♦ Директор Київського Представники підприємств підгалузей легкої промисловості та фармацевтичної; галузевих навчальних закладів усіх рівнів акредитації; Київського міського та обласного центру зайнятості стали учасниками круглого столу «Пошук нових механізмів підготовки кадрів відповідно до вимог роботодавців». Проведено майстер-класи для студентів та ви­ пускників: 1. «Як вірно скласти резюме». 2. «Можливості стажування студентів у період навчання». Таким чином, розпочато корисну роботу, що об'єднуватиме інтереси роботодавців, студентів і випускників КНУТД та інших проф есійно-технічних й вищих навчальних закладів. Д окладніш а інформація: 01011 Україна, Київ, вул. Немировича-Данченко, 2, E-mail: career_center@ knutd.com.ua izovit@ uctk.kiev.ua Тел.: (0 4 4 )4 2 8 -7 6 -4 2 , 2 8 0 -0 7 -7 4 . 10 ЛЕГКА П РОМ ИСЛОВІСТЬ. 2014. N sl

[close]

p. 13

ПІДПРИЄМ СТВА ГАЛУЗІ Нині вітчизняна швейна промисловість виготовляє вироби на замовлення бага­ тьох відомих світових виробників одягу. 85% вироблених в Україні суконь, кос­ тюмів і плащів з брендовими етикетками відправляються за кордон. Майстерність українських швачок уже оцінили британські компанії «New Look», «Marks & Spencer», «Laura Ashley» і «Тор Shop»; іспанська «Zara»; нідерландська «Мехх»; німецька «Triumph»; американсь­ ка «BCBG», заснована у США і яка стала міжнародною «Esprit», а також низка інших світових брендів, які розміщують замовлення в Україні за схемою даваль­ ницької сировини. Із-за кордону постав­ ляється усе - від тканини і ниток до етике­ ток, цінників і пакування. В Європу і США з України надходять готові вироби. Саме робота на іноземні бренди сьогодні стала головною сферою діяльності вітчизняних швейних підприємств. Співпраця з інозем ним и зам овникам и не тільки сприяла виживанню українських швейних підприємств, а й дала їм можливість долучитися до світових технологій і провести модернізацію устаткування. Нині оснащення швейних підприємств України, на думку експертів, відповідає європейському рівню. А ось налагодити власне виробництво і відмо­ витись від давальницьких схем удається одини­ цям. Цьому заважають надмірні податки й немож­ ливість конкурувати із безліччю дешевих неякісних товарів, які потрапляють на український ринок завдяки напівлегальному імпорту та контрабанді. Бар'єром підприєм ці називають і невигідні умови співпраці, які диктують українські торгові мережі, а насамперед - відсутність вітчизняної сировинної бази. Україна майже не випускає ні тканини, ні нитки, а головне - ні од ного виду устаткування для легкої промисловості. Тепер ситуація для українських виробників ускладню ється тим, що криза спонукала їхніх є в р оп е йських і а м е риканських партнерів з н и ­ жувати ціни, обсяги замовлень та ще більше здешевлювати пошиття. Конкуренцію вітчизняним швачкам нині станов­ лять колеги з азіатських і південноєвропейських країн. «Санта Україна» - генеральний директор Євген Дирдін, - швейна фабрика, що у Первомайську Миколаївської області, однією з перших у країні освоїла співпрацю за даваль­ ницькою схемою. На підприємстві міста Первомайськ з насе­ ленням 67 тис.чол. працюють майже 400 шва­ чок і воно є найбільшим платником податків. В 1993 р. фабрика уклала контракт з німецькою фірмою «Kaiser» і стала шити чо­ ловічі брюки для Німеччини. За 20 років до ко­ ла замовників увійшли бренди «Next», «Мехх», «Laura Ashley», «BCBG», «Grossa Moda», «Dolce Gabbana» і ще десяток торгових марок з Європи та США. Одяг, за яким модниці поспішають в київські бутики, виготовляють в обласних центрах Львові, Одесі, Донецьку тощо. При цьому самі бренди намагаються не афішувати подібну співпрацю. За словами експертів, співробітництву із світовими брендами завжди передує серйоз­ не навчання українського персоналу, адже в інтересах замовника зробити так, аби фабри­ ка шила за найвищими стандартами. Так, майже за 20 років роботи з іноземця­ ми вітчизняні професіонали нагромадили ве­ личезний досвід, адаптували світові стандар­ ти, і сьогодні якість виконання у них на найви­ щому рівні. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. Nsl 11

[close]

p. 14

НАУКОВИЙ ПОШУК УДК 687.03:677.017=83 Н.Г.САВЧУК, канд. техн. наук, професор, Н.В.ІОКСТ, магістр Драпірувальність залежить від гнучкості матеріалу та його по­ верхневої щільності. Ця властивість виявляється у здатності текс­ тильного матеріалу утворювати м'які округлі складки з малим радіусом кривизни. Чим жорсткіший матеріал, тим більших зусиль він потребує для згинання, а, значить, матиме менші показники драпірувальносл. Незминальність текстильних матеріалів пов'язана з жорс­ ткістю при згині і характеризує здатність матеріалу протидіяти зминанню та відновлювати первісний стан після зняття зусилля, яке забезпечило його згинання. Залежно від асортименту одягу, його моделі та конструкції, вимоги до характеристик згину матеріалів, з яких має бути виго­ товлено виріб, здебільшого різні: ♦ Матеріалам для одягу прямих силуетів може бути притаман­ на достатня жорсткість та незминальність; матеріали платтяно-блузкового асортименту з м'якими складами, оборками тощо мають легко згинатися і драпіруватися (Київський національний університет технологій та дизайну) Аналітичні методи оцінювання та прогно­ зування рівня якості швейних виробів Проведен корреляционный анализ экспериментальных значений критериев сгиба и деф ормационных характеристик текстильных материалов и предложен экспресс-метод прогнозирования формостабильності швейных изделий. Ключевые слова: конкурентоспособность, качество, корреляция, формостабильность, прогнозирование качества, качество швейного изделия. Perform ed correlation analysis o f experim ental values o f criteria bending an d deform ation characteristics o f textile materials and suggested an Express-method o f forecasting thermostables garm ents Keywords: competitiveness, quality, correlation, shape stability, prediction quality products, quality garments. Умови сучасної ринкової економіки і жорсткої конкуренції вимагають від виробників швейної підгалузі створення конкуренто­ спроможної продукції. Разом з тим, зважаючи на необхідність постійного оновлення асортименту виробів і поліпшення їхньої якості, підтримуючи при цьому прийнятний рівень собівартості та ціни, з'явилась нагальна потреба у виробленні механізму опера­ тивного прогнозування показників якості швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення. Оптимальний добір показників якості до номенклатури, за якою буде оцінюватися чи прогнозуватися відповідність швейного виро­ бу певного призначення виробничим та споживчим вимогам, має вирішальне значення. При цьому слід зосередити увагу на тому, що зі збільшенням кількості показників ускладнюється процедура їх визначення. Отже, комплекс показників має бути достатнім для вірогідного оцінювання і водночас таким, що не перевантажує досліди за трудомісткістю та витратами. В одязі текстильні матеріали піддаються деформаціям, неод­ наковим як за різновидом, так і за інтенсивністю. Асортиментна приналежність виробу значною мірою визначає тип превалюю­ чих деформувань, ступінь їхньої інтенсивності та концентрації. Для побутового одягу найбільш розповсюдженими видами деформуючих впливів є згинання та розтягнення. Суттєвий вплив на якість формоутворення, зовнішній вигляд швейних виробів, трудомісткість їх виготовлення та догляд за ними у процесі експлуатації мають такі характеристики згину як жорсткість, драпірувальність, незминальність, а також релаксаційні характеристики, притаманні одноцикловому розтягненню текстиль­ них матеріалів (див. табл.1). Жорсткість, яка характеризує здатність матеріалу протидіяти зміненню форми під дією різних сил та деформацій, може визнача­ ти поведінку матеріалу на різних стадіях технологічного процесу виготовлення виробу (настилання, викроювання деталей, зшиван­ ня, обкантування, формування) та під час експлуатації виробу. У разі виконання швів, підгинання нижніх зрізів рукавів, штанів, спідниць, виробів пальтового та костюмного асортименту тощо позитивним буде малий опір матеріалу згинанню. Однак утворення незникаючих складок та зморшок на матеріалі одягу під час його експлуатації призводить до зміни розмірів та форми виробу, погіршення його товарного вигляду Зазначені вище характеристики згину та складові деформації розтягнення залежать від низки властивостей текстильних ма­ теріалів. Так, здатність матеріалу опиратися згинанню залежить від його жорсткості, а здатність розпрасовуватися - від швидкооборотної (пружної) деформації. Зминальність, яка являє собою оборотну характеристику незминальності, є наслідком виявлення в текстильному матеріалі залишкової (пластичної) та повільнооборотної (еластичної) деформації з коротким періодом релаксації. Здатність матеріалів до спрасування також зумовлює пластична деформація. Релаксаційний характер поведінки матеріалів під час деформації найбільш визначають розміро- та формостабільність швейних виробів. Експериментальні дослідження характеристик згинальності та розтяжності проведено на текстильних матеріалах різного волок­ нистого складу та структури за стандартизованими методами (ГОСТ 19204 «Полотна текстильные и штучные изделия. Метод опре­ деления несминаемости»; ГОСТ 10550 «Материалы текстильные. Методы определения жесткости при изгибе»; ГОСТ 8847 « Полот­ на трикотажные. Методы определения разрывных характерис­ тик и растяжимости при нагрузках меньше разрывных»). Визначення коефіцієнта здрапіровності проведено за диско­ вим методом. Для визначення складових деформації при одновісному нерозривному роз­ тягненні застосовано релаксометр типу «стійка» [2 ]. Для наближення лабораторних випробувань до реальних умов експлуатації швейних виробів визначено показники поверх­ невого розтягнення на дослідній установці, яка забез­ печує деформування під дією статичного зусилля, що стано­ вить 1 даН (див. табл. 2). ♦ ТАБЛИЦЯ 1 - В ласти вості м атеріалу, що враховуються під час формоутворення швейних виробів [1] Асортимент С п осіб ф орм о­ утворення к он структи в­ ний Платтяно-блузкові та пальтово-костюмні вироби опорна поверхня техн ологічни й ком бінований неопорна поверхня конструктивний С илуети: прям ий, звуж ений, «трапеція» ж орсткість, драп ірувальн ість К онструкція зі складам и В ластивості м атеріалу ж орсткість деф орм аційні властивості, коеф іцієнт ф орм у вал ьності ж орсткість, зд атність до спрасування ж орсткість, н езм ин а­ л ьність 12 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. №1

[close]

p. 15

НАУКОВИЙ ПОШУК ТАБЛИЦЯ 2 - П о к а з н и к и з ги н а л ь н о с ті та р о зт я ж н о с т і д о с л ід ж у в а н и х м а т е р іа л ів Характеристика матеріалу Тканина (бавовна - 93%; еластан 7% ) Тканина (вовна-94%; еластан-6%) Трикотажне полотно № 1 (ПЕ-100%) Трикотажне полотно № 2 (ПЕ-100%) Трикотажне полотно (П Е-89% ; еластан-11%) Трикотажне полотно (П Е-40%; Віс-60%) м2 , г/м2 215 200 н, % 92 36 93 81 91 43 92 63 99 44 81. 84 1а, град. 230 313 К д, Е І, м кН *см 2 2333 1142 1935 1896 1541 1538 1183 1248 828 831 2341 2287 t-ні, % _0_ 16 % 0 3 0 -5 -6 0 0 -3 0 0 J. 3 % 0 20 0 28 53 0 0 56 1 0 54 45 Е„, % 15 17 % 32 40 _0_ 33 60 0 233 154 234 295 240 288 258 296 67 67 64 52 51 28 45 37 _0_ 60 53 0 55 42 Примітка 1. В таблиці застосовано такі умовні позначення: - поверхнева щільність матеріалу; Н - коефіцієнт незминальності; 1 а -сума кутів відновлення; К> - коефіцієнт здраповності; ЕІ-ум овна жорсткість; s . - швидкооборотна деформація; є » - повільнооборотна деформація; є , - залишкова деформація; Еп - прогин при поверхневому розтягненні. Примітка 2. У чисельнику умовного дробу наведено значення показників, що виміряні по довжині проби, у знаменнику - по ширині. Мг Для визначення взаєм озв'язку між досліджуваними характе­ ристиками застосовано кореляційний аналіз, який дає можливість виріш ити такі завдання: обмеж ити ном енклатуру по казн иків якості у разі, коли між декількома критеріями існує тісний коре­ ляційний зв'язок, і тоді за значенням одного показника можна про­ гнозувати величину інших показників; замінювати трудомісткі чи менш точні методи випробування одних показників якості більш простими чи точними методами випробувань інших показників. Р о зр а ху н о к ко е ф іц ієн тів вза єм н о ї ко р е л я ц ії між ни зкою п о к а зн и к ів зги н ал ьності та д е ф орм ацій н и м и ха р а к те р и с ти к а ­ ми провед ено за д оп ом огою к о м п 'ю те р н о ї програм и MathCad. Зн ачен ня ко е ф іц ієн тів ко р е л я ц ії між ними д остатн ьо високі й пер ебуваю ть в межах 0,43-1, зокрема: Разом з тим, аналіз результатів проведених досліджень дає підстави вважати креативним вивчення релаксаційних дефор­ маційних характеристик, застосовуючи не одновісне, а поверхневе розтягнення текстильних матеріалів, яке більше відповідає реаль­ ним умовам експлуатації. Крім того, отримана залежність прогину від часу навантаження дає змогу стверджувати, що для проведення таких випробувань достатньо 10-15 хв, на відміну від визначення усталених деформаційних характеристик при одноцикловому роз­ тягненні на релаксометрі (швидкооборотна, повільнооборотна, залишкова деформації), яким притаманна довготривалість, що є певним недоліком. ВИСНОВКИ Ком о ін ац ія показників .. . Коеф іцієнт кор еляц ії Невід'ємною складовою номенклатури показників для оціню ­ вання та прогнозування рівня якості швейних виробів мають бути характеристики згину та нерозривального розтягнення матеріалів, Ж орсткість при згині та поверхнева щільність Жорсткість при згині по довжині та коефіцієнт незминальності по довжині Ж орсткість при згині по довжині та коефіцієнт здраповності Ж орсткість при згині по ширині та кут відновлення по ширині Сумарний кут відновлення та коефіцієнт здраповності Ш видкооборотна та поверхнева деформації Видовження на момент розірвання, загальна та поверхнева деформація Повільнооборотна та поверхнева деформації Сум а швидкооборотної та повільнооборотної 3 по-верхневою деформацією Залишкова та поверхнева деформації 0,49 за якими доцільно визначати модельні та конструктивні особливості одягу, а також вносити корективи до те хн о л о гії виготовлення 0,81 виробів. Експериментально підтвердж ено достатньо тісний коре­ -0,76 ляційний зв'язок між досліджуваними характеристиками згину та одноциклового розтягнення, що дає можливість скоротити кількість випробувань і прогнозувати значення низки споріднених показ­ 0,81 0,76 0,86 ників, застосовуючи розрахункові та аналітичні методи. Метод поверхневого деф ормування скеровує на відтворення реальних умов експлуатації й являє собою різновид експрес-методу для прогнозування ф ормостабільності швейного виробу під час експлуатації. 0,69 1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Бузов Б.А., Румянцева Г.П. Материалы для одежды. Ткани. - М.: ИД «Форум», 2012. - 224 с. 2 Бузов Б. А., Алыменкова Н. Д., Петропавловский Д. Г. Практикум по материалове­ дению швейного производства. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. 416 с. 0,43 1,0 0 95 Одержано 12.03.2014 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2014. №1 13

[close]

Comments

no comments yet